Advertisement
Nenogzar

Untitled

Feb 4th, 2024
68
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.66 KB | None | 0 0
 1. # ЗАГЛАВИЕ
 2.  
 3. Линк в
 4. [какво се визуализива]( линка )
 5. [judge](https://judge.softuni.org/Contests/1729/Functions-More-Exercises)
 6.  
 7. ## 1. Име на задача
 8.  
 9.  
 10. <details><summary>Condition</summary>
 11.  
 12. Тук записвам условието на задачата.
 13.  
 14.  
 15. Example
 16.  
 17.  
 18. | Input | Output |
 19. |------------------|---------|
 20. | int</br>5 | 10 |
 21. | real</br>2 | 3.00 |
 22. | string</br>hello | $hello$ |
 23.  
 24. във таблицата разделята с </br> всяка стойносст която трябва да е на нов ред но запазвате стуктурата на таблицата.
 25. Ако ви трябват още колони или редове, таблица се прави с:
 26. пръври ред: |||| вертикалите показват колко колони ще се правят. в случая 3
 27. за да стане таблица на втори ред се записват пак |||| едно тире между тях : |-|-|-|
 28.  
 29. двата реда вече правят таблица от един ред и 3 колони
 30. всеки ред се добавя аналогично
 31. ||||
 32. ||||
 33.  
 34. така че крайния изход е:
 35. ||||
 36. |-|-|-|
 37. ||||
 38.  
 39. md го разбира като таблица и си я подравнява
 40.  
 41. </details>
 42.  
 43. <details> <summary>Code</summary>
 44.  
 45. # тук записвам кода като в зависимост от езика се записва за начало ```Python и край ```
 46.  
 47.  
 48. ```Python
 49. код
 50.  
 51. ```
 52.  
 53.  
 54.  
 55. </details>
 56.  
 57.  
 58. ТОВА Е всичко дерзайте
Tags: Markdown
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement