SHARE
TWEET

ticketbot

a guest Jul 16th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. const botconfig = require("./botconfig.json");
 2. const Discord = require("discord.js");
 3. const bot = new Discord.Client({disableEveryone: true});
 4.  
 5. bot.on("ready", async () => {
 6.     console.log(`${bot.user.username} was started, with ${bot.users.size} users, in ${bot.channels.size} channels of ${bot.guilds.size} guilds!`);
 7.     bot.user.setActivity("ACTIVITY", {type: "PLAYING"});
 8.     bot.user.setActivity(`PREFIX | BOTUSERNAME`, {type: "PLAYING"});
 9. });
 10.    
 11. bot.on("guildCreate", guild => {
 12.     console.log(`New guild joined: ${guild.name} (id: ${guild.id}). This guild has ${guild.memberCount} members!`);
 13.     bot.user.setActivity(`Serving ${client.guilds.size} servers`);
 14. });
 15.    
 16. bot.on("guildDelete", guild => {
 17.     console.log(`I have been removed from: ${guild.name} (id: ${guild.id})`);
 18. });
 19.  
 20. if(command === "ping") {
 21.   message.channel.send(`:ping_pong: ${Math.round(client.ping)}ms`);
 22. };
 23.  
 24. if(cmd === `${prefix}close`) {
 25.   let cName = message.channel.name;
 26.   if (!cName.startsWith("ticket-") && !cName.startsWith("bestelling-") && !cName.startsWith("partnership-")) return message.channel.send("Je mag dit alleen in ticket kanalen doen.");
 27. var user = message.author;
 28. var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 29. var embed = new Discord.RichEmbed()
 30. .setTimestamp()
 31. .setFooter("Servernaam hier", botIcon)
 32. .setColor("#46a7f2")
 33. .setThumbnail(botIcon)
 34. .setDescription("**__Servernaam hier | Close__**\n Bedankt voor het contacteren met ons, als u later nog vragen hebt kunt u gerust weer een ticket maken\n\nDoe **confirm** om het ticket volledig te sluiten, dit kan niet ongedaan worden.");
 35. message.channel.send(embed)
 36.     .then((message) => {
 37.     message.channel.awaitMessages(close => close.content === 'confirm', {
 38.         max: 1,
 39.         time: 20000,
 40.         errors: ['time'],
 41.     }).then(async (collected) => {
 42.         message.channel.delete();
 43.  
 44.             ///let tickets = await db.get("tickets");
 45.         //if (!tickets) tickets = 0;
 46.         //tickets++;
 47.         //await db.set("tickets", tickets);
 48.        
 49.         let closechannel = message.guild.channels.find(`name`, `modlogs`);
 50.         if(!closechannel) return message.channel.send("Kan dit kanaal niet vinden");
 51.         var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 52.         var closeEmbed = new Discord.RichEmbed()
 53.         .setTimestamp()
 54.         .setFooter("Servernaam hier ", botIcon)
 55.         .setColor("#59a0d7")
 56.         .setThumbnail(botIcon)
 57.         .setTitle("***Ticket***")
 58.         .addField("Ticket gesloten door", user)
 59.         .addField("Ticket gesloten kanaal", message.channel.name);
 60.         closechannel.send(closeEmbed);                    
 61.     })
 62.         .catch(() => {
 63.         message.channel.send('Je wachtte te lang, je ticket is niet gesloten').then(message2 => {
 64.         }, 5000);
 65.         });
 66.     });        
 67. }
 68.  
 69. if (cmd === `${prefix}new` || cmd === `${prefix}ticket`) {;
 70.   const persoon = message.author.username;  
 71.   var user = message.author;
 72.    
 73.  
 74.         var bool = false;
 75.  
 76.     message.guild.channels.forEach((channel) => {
 77.  
 78.         if (channel.name == "ticket-" + persoon.toLowerCase()) {
 79.  
 80.             message.channel.send("Je hebt al een ticket aangemaakt");
 81.  
 82.             bool = true;
 83.  
 84.         }
 85.  
 86.     });
 87.  
 88.     if (bool == true) return;
 89.     const supportcategory1 = message.guild.channels.get(supportcategory);
 90.     const userChannel = message.guild.channels.find('name', `ticket-${persoon}`);
 91.     const Onderwerp = args.slice(0).join(" ");
 92.     if (!Onderwerp) return message.channel.send("Je moet een onderwerp aangeven");
 93.     message.delete().catch(O_o=>{});  
 94.     const supportrole = message.guild.roles.find('name', 'Support Team');
 95.     if (!supportcategory1) return message.channel.send(`Geen category gevonden`);
 96.     message.channel.send({ embed: { color: 0x46a7f2, description:`ticket aanmaken.....`}}).then(m => {
 97.     message.guild.createChannel(`ticket-${persoon}`, 'text').then((cc) => {
 98.        
 99.      cc.setTopic("Wilt u dit ticket sluiten? Gebruik dan -close. Ons team komt uw zo snel mogelijk helpen.")
 100.         .then(c => {
 101.           c.overwritePermissions(message.guild.id, {
 102.             READ_MESSAGES: false
 103.           });
 104.           c.overwritePermissions(message.author.id, {
 105.             READ_MESSAGES: true
 106.           });
 107.             c.overwritePermissions(supportrole.id, {
 108.               READ_MESSAGES: true
 109.             });
 110.      
 111.           cc.setParent(supportcategory1);
 112.  
 113.           //await db.set(c.id, {
 114.             //user: {
 115.               //id: message.author.id,
 116.               //username: message.author.username
 117.             //},
 118.             //onderwerp: Onderwerp,
 119.             //created: Date.now()
 120.           //});
 121.          
 122.           var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 123.          
 124.           var tEmbed = new Discord.RichEmbed()
 125.           .setColor("#46a7f2")
 126.           .setThumbnail(botIcon)
 127.           .setTimestamp()
 128.           .addField("**Welkom**", `Welkom ${persoon}, Ons support team komt u zo snel mogelijk helpen. Om het geordend te houden kunt u met het volgende reageren\n\n:regional_indicator_b: = Voor een bestelling.\n:regional_indicator_p: = Voor partnership.\n:regional_indicator_t: = Voor support. `)
 129.           .addField("\nOnderwerp", Onderwerp)
 130.           .setFooter("Servernaam hier | Tickets", botIcon);
 131.          
 132.           var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 133.           var ticketdone1Embed = new Discord.RichEmbed()
 134.           .setColor("#46a7f2")
 135.           .setTimestamp()
 136.           .setTitle("Servernaam hier - Tickets")
 137.           .setDescription(`:white_check_mark: *Je ticket is aangemaakt* ${c.name}`)
 138.           .setFooter("Servernaam hier | Tickets", botIcon);
 139.           c.send(tEmbed).then(imsg => {
 140.          imsg.react("🇧");
 141.          imsg.react("🇵");
 142.          imsg.react("🇹")
 143.         });
 144.        
 145.           m.edit(ticketdone1Embed);
 146. let ticketchannel = message.guild.channels.find(`name`, "modlogs");
 147. if(!ticketchannel) return message.channel.send("Kan dit kanaal niet vinden");
 148. var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 149. var ticketEmbed = new Discord.RichEmbed()
 150. .setTimestamp()
 151. .setFooter("Servernaam hier", botIcon)
 152. .setColor("#46a7f2")
 153. .setThumbnail(botIcon)
 154. .addField("Ticket aangemaakt", user)
 155. .addField("Ticket naam", c.name)
 156. .addField("Onderwerp", Onderwerp)
 157. ticketchannel.send(ticketEmbed);  
 158.         });
 159.       });
 160.     })
 161. bot.on('messageReactionAdd', (reaction, user) => {
 162.   if (user.bot) return;
 163.           if (reaction.emoji.name == "🇧") {
 164.       reaction.message.channel.setParent("559836222017503237");
 165.       reaction.message.channel.setName("bestelling" + '-' + message.author.username)
 166.    
 167.        
 168.     }
 169. });      
 170. bot.on('messageReactionAdd', (reaction, user) => {
 171.   if (user.bot) return;
 172.           if (reaction.emoji.name == "🇵") {
 173.       reaction.message.channel.setParent("566735574904602638");
 174.       reaction.message.channel.setName("partnership" + '-' + message.author.username)
 175.    
 176.        
 177.     }      
 178. });
 179. bot.on('messageReactionAdd', (reaction, user) => {
 180.   if (user.bot) return;
 181.           if (reaction.emoji.name == "🇹") {
 182.       reaction.message.channel.setParent("559529218677932078");
 183.       reaction.message.channel.setName("ticket" + '-' + message.author.username)
 184.    
 185.        
 186.     }      
 187. });      
 188.   }
 189.  
 190.       if (cmd === `${prefix}add`)  {
 191.           message.delete().catch(O_o=>{});
 192.           let cName = message.channel.name;
 193.         if (!cName.startsWith("ticket-") && !cName.startsWith("bestelling-") && !cName.startsWith("partnership-")) return message.channel.send("Je mag dit alleen in ticket kanalen doen.");
 194.     let connectMember = message.guild.member(message.mentions.users.first()) || message.guild.members.get(args[0])
 195.     if (!args[0]) return message.channel.send("Je moet een user opgeven");
 196.     message.channel.overwritePermissions(connectMember, {
 197.   CONNECT: true,
 198.   VIEW_CHANNEL: true,
 199.   SEND_MESSAGES: true
 200.  });
 201.     var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 202.     var embed = new Discord.RichEmbed()
 203.     .setColor("#46a7f2")
 204.     .setTimestamp()
 205.     .setDescription(`User toegevoegt: ${connectMember}`)
 206.     .setFooter("Servernaam hier | Tickets", botIcon);
 207.    
 208.     message.channel.send(embed).then(msg => msg.delete(10000));
 209. let addchannel = message.guild.channels.find(`name`, "modlogs");
 210. if(!addchannel) return message.channel.send("Kan dit kanaal niet vinden");
 211. var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 212. var addEmbed = new Discord.RichEmbed()
 213. .setTimestamp()
 214. .setFooter("Servernaam hier | Tickets", botIcon)
 215. .setColor("#46a7f2")
 216. .setThumbnail(botIcon)
 217. .setTitle("Servernaam hier | Tickets")
 218. .addField("Member toegevoegt door", message.author)  
 219. .addField("Member toegevoegt", connectMember)
 220. .addField("Toegevoegt aan ticket kanaal", message.channel.name);
 221. addchannel.send(addEmbed);        
 222. }
 223.  
 224. if (cmd === `${prefix}remove`)  {
 225.     message.delete().catch(O_o=>{});
 226.           let cName = message.channel.name;
 227.         if (!cName.startsWith("ticket-") && !cName.startsWith("bestelling-") && !cName.startsWith("partnership-")) return message.channel.send("Je mag dit alleen in ticket kanalen doen.");
 228.     let removeMember = message.guild.member(message.mentions.users.first()) || message.guild.members.get(args[0])
 229.     if (!args[0]) return message.channel.send("Je moet een user opgeven");
 230.     message.channel.overwritePermissions(removeMember, {
 231.   CONNECT: false,
 232.   VIEW_CHANNEL: false,
 233.   SEND_MESSAGES: false
 234.  });
 235.     var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 236.     var embed = new Discord.RichEmbed()
 237.     .setColor("#46a7f2")
 238.     .setTimestamp()
 239.     .setDescription(`User verwijderd: ${removeMember}`)
 240.     .setFooter("Servernaam hier | Tickets", botIcon);
 241.    
 242.     message.channel.send(embed).then(msg => msg.delete(10000));
 243. let removechannel = message.guild.channels.find(`name`, "modlogs");
 244. if(!removechannel) return message.channel.send("Kan dit kanaal niet vinden");
 245. var botIcon = bot.user.displayAvatarURL;
 246. var removeEmbed = new Discord.RichEmbed()
 247. .setTimestamp()
 248. .setFooter("Servernaam hier | Tickets", botIcon)
 249. .setColor("#46a7f2")
 250. .setThumbnail(botIcon)
 251. .setTitle("Servernaam hier | Tickets")
 252. .addField("Member verwijderd door", message.author)  
 253. .addField("Member verwijderd", removeMember)
 254. .addField("Verwijderd uit ticket kanaal", message.channel.name);
 255. removechannel.send(removeEmbed);        
 256. }
 257.  
 258. bot.login(botconfig.token);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top