Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Dec 2nd, 2017
145
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 11.18 KB | None | 0 0
 1. 18.10.2017
 2. 1
 3. SOMATOFORMSED HAIRED
 4. Kirsti Akkermann
 5. kliinilise psuhholoogia loengukursus 2017
 6. SOMATOFORMSED HAIRED
 7. • Iseloomulikud on pusivad somaatilised sumptomid, mille puhul, vaatamata korduvatele uuringutele ei leita orgaanilist seletust.
 8. Kliinilise tervisearevuse tunnused:
 9. - sumptomid tekitavad markimisvaarset subjektiivset distressi ja arevust
 10. - dusfunktsionaalne haiguskaitumine (sagedased arstivisiidid, rahustuse otsimine, fuusilise aktiivsuse valtimine
 11. jms)
 12. - keskendumine kehalistele sumptomitele, pealetukkivad motted sumptomi(te) tosidusest
 13. - tervisemuredega tegelemine votab tahelepanuvaarse osa ajast ja energiast
 14. 18.10.2017
 15. 2
 16. SOMATOFORMSED HAIRED
 17. (RHK-10)
 18. • Hupohondria
 19. • Somatisatsioonihaire
 20. • Somatoformne vegetatiivne dusfunktsioon
 21. • Pusiv somatoformne valu
 22. • Muud somatoformsed haired
 23. DSM
 24. • Somatoformsed haired (DSM-IV)
 25. • Somaatilised sumptomid ja seotud haired (DSM-5)
 26. 18.10.2017
 27. 3
 28. SOMATISATSIOONIHAIRE
 29. • Patsiendil on vaga mitmekesised, korduvad ja sageli muutuvad
 30. kehalised sumptomid.
 31. Diagnostilised kriteeriumid:
 32. a) vahemalt kaks aastat kestnud vaga mitmekesised kehalised sumptomid, millele ei ole leitud somaatilist seletust;
 33. b) arstide arvamuse, et sumptomeid pole voimalik uhegi kehalise haire
 34. voi haigusega seletada, pusiv mitteaktsepteerimine;
 35. c) sumptomid ja neist tulenev kaitumine on kahjustanud sotsiaalset ja perekonnaelu.
 36. MEDITSIINILISELT SELETAMATUD
 37. SUMPTOMID (MUS)
 38. • MUS jagunevad uldjoontes 5 suureks ruhmaks
 39. • kroonilise vasimuse tuupi
 40. • uldise lihasvalu tuupi
 41. • arrituva soole sundroom (alakohuvalud)
 42. • depressiooni tuupi
 43. • arevuse tuupi kehalised sumptomid (norkus)
 44. 18.10.2017
 45. 4
 46. SOMATOSENSOORSETE AISTINGUTE
 47. VOIMENDUMINE KUI SAILITAV FAKTOR
 48. KOGNITIIVNE MUDEL
 49. • MUS sumptomid kui ulitundliku infotootlussusteemi valehaired (Brown, 2004)
 50. • Haire vallandajaks: varasem haiguskogemus, traumaatilised sundmused,
 51. kognitiivsed tolgendused
 52. • Haire kujunemine seotud korge negatiivse afektiivsuse, rumineerimise ja
 53. muretsemisega.
 54. 18.10.2017
 55. 5
 56. MIKS MUS SUMPTOMID PUSIVAD?
 57. • Kognitiivsed faktorid (tahelepanu ja atributsiooniprotsessid)
 58. • Fusioloogilised protsessid (pusiv ANS aktivatsioon, neuroendokriinsed
 59. muutused jms)
 60. • Psuhhobioloogiline mudel rohutab endokriin-, immuun-, ja kesknarvisusteemi
 61. koosmoju kehaliste aistingute tekkes.
 62. • Kaitumuslikud protsessid (nt rahustuse otsimine jm haiguskaitumine)
 63. • Sotsiaalsed faktorid (toovoimetuse kompenseerimise poliitika, lahedaste
 64. reaktsioon)
 65. SOMATOFORMSETE HAIRETE
 66. KOGNITIIVNE MUDEL
 67. KIRMAYER & TAILLEFER, 1997
 68. 18.10.2017
 69. 6
 70. HUPOHONDRIA
 71. • Pusiv hoivatus ideest, et esineb mingi raske ja progresseeruv kehaline
 72. haigus.
 73. • Normaalseid kehalisi aistinguid tolgendatakse kui kardetud haiguse
 74. marke.
 75. Diagnostilised kriteeriumid (RHK-10):
 76. a) vaatamata korduvatele umberlukkavatele uuringutele, pusib veendumus
 77. uhe voi mitme raske kehalise haiguse esinemises;
 78. b) pusiv vastupanu erinevate arstide arvamusele ja veenmisele, et inimesel
 79. ei ole kehalist hairet.
 80. Witthoft & Hiller, 2010
 81. 18.10.2017
 82. 7
 83. SOMATOFORMNE VEGETATIIVNE
 84. DUSFUNKTSIOON
 85. • Patsient esitab sumptomeid, mis justkui oleksid pohjustatud
 86. mone vegetatiivse kontrolli all oleva organi voi organsusteemi
 87. orgaanilisest hairest.
 88. • Diagnostilised juhised: peavad esinema koik jargnevad
 89. (a) pusivad ja hairivad vegetatiivse aktivatsiooni tunnused
 90. (sudamekloppimine, higistamine, varin, kuuma-kulmahood);
 91. (b) subjektiivsed lisasumptomid, mis seostuvad mingi organi voi
 92. organsusteemiga;
 93. (c) mure ja distress seoses voimaliku raske hairega;
 94. (d) ei esine olulisi kahjustusi morfoloogilisel ega funktsionaalsel tasemel
 95. SOMATOFORMNE VEGETATIIVNE
 96. DUSFUNKTSIOON
 97. - arrituva soole sundroom
 98. - krooniline vasimussundroom
 99. - fibromualgia
 100. 18.10.2017
 101. 8
 102. PUSIV SOMATOFORMNE VALU
 103. • Domineerib pusiv, raske ja distressi pohjustav valu, mida ei ole taielikult
 104. voimalik seletada fusioloogilisel alusel voi somaatilise hairega ja mis ilmneb
 105. emotsionaalse konflikti tottu voi psuhhosotsiaalsetel pohjustel.
 106. • Viimased peavad olema piisavalt valjendunud, et neid oleks voimalik kasitleda
 107. etioloogilise faktorina.
 108. • Tuupiliselt levinumad: peavalu, alaseljavalu, lihasvalu
 109. LEVIMUS
 110. • Populatsioonis ~5-8% (DSM-5)
 111. • Siseosakonda hospitaliseeritud patsientidest
 112. MUS - 18,1%
 113. Hupohondria -3,5%
 114. • Eriarsti vastuvottudel 30-50% patsientidest (Nimnuan jt, 2000)
 115. • Perearsti vastuvotul kuni 20-35% patsientidest (Toft jt, 2005)
 116. 18.10.2017
 117. 9
 118. PSUHHOLOOGILINE RAVI
 119. • Eesmargiks pakkuda patsiendi sumptomitele alternatiivne psuhholoogiline
 120. seletus
 121. • Vahendada sumptomitega kaasnevat distressi – progresseeruv relaksatsioon
 122. • Vahendada sumptomitele fokuseeritud tahelepanu, kehaaistingute jalgimist –
 123. tahelepanu treening
 124. • Katastrofaalsete tolgenduste vaidlustamine
 125. • Turvalisuskaitumiste vahendamine
 126. KONVERSIOONIHAIRE
 127. • Konversiooni hairet iseloomustab suur muutus voi kaotus motoorses voi
 128. sensoorses funktsioneerimises kuigi mingit meditsiinilist leidu ei ole seletamaks
 129. fuusilisi sumptomeid voi defitsiite.
 130. • Kehalised sumptomid tekivad tavaliselt akiliselt stressirikkas olukorras.
 131. • Sumptomite tuubid: norkus voi paraluus, tasakaaluhaired, krambid, anesteesia
 132. voi tundlikkuse kadu, konehaired, ebanormaalsed liigutused k.a treemor,
 133. sensoorsed sumptomid (nagemise hairumine, lohna-, kuulmismeele hairumised)
 134. 18.10.2017
 135. 10
 136. DISSOTSIATIIVSED HAIRED
 137. Kirsti Akkermann
 138. kliinilise psuhholoogia loengukursus 2017
 139. DISSOTSIATSIOON
 140. • Osaline voi taielik integratsiooni havimine malu, identsustunde, emotsiooni, vahetute
 141. aistingute ning liigutuste kontrolli vahel.
 142. • Selle teadliku ja valikulise kontrolli haire ulatus muutub paevade ja isegi tundide
 143. jooksul.
 144. • Vaga raske on hinnata, millises ulatuses teatud funktsiooni kaotus voiks olla tahtlikult
 145. kontrollitav.
 146. • Isikud sageli eitavad psuhholoogilisi probleeme ja haire psuhhogeenset paritolu.
 147. 18.10.2017
 148. 11
 149. DISSOTSIATIIVSED HAIRED (RHK-10)
 150. F44.0 Dissotsiatiivne amneesia
 151. F44.1 Dissotsiatiivne fuuga
 152. F44.2 Dissotsiatiivne stuupor
 153. F44.3 Dissotsiatiivne transs
 154. F44.4 Dissotsiatiivsed motoorsed haired
 155. F44.5 Dissotsiatiivsed krambid
 156. F44.6 Dissotsiatiivne hupesteesia ja anesteesia
 157. F44.7 Segatuupi dissotsiatiivsed haired
 158. F44.81 Isiksuse mitmesus
 159. DISSOTSIATIIVNE AMNEESIA (DSM-5)
 160. A. Iseloomulik voimetus meenutada olulist isiklikku infot (uks voi rohkem episoodi),
 161. malukaotus on selleks liiga tugevasti valjendunud, et seda saaks seletada tavalise
 162. unustamisega.
 163. B. Amneesia seotud traumaatilise sundmusega
 164. C. Ei ole seotud ainete tarvitamise, neuroloogilise seisundi voi muu kehalise
 165. haigusseisundiga, voi vasimusega
 166. D. Voib kaasneda dissotsiatiivne fuuga – nailiselt sihiparane reisimine valjapoole
 167. igapaevast liikumisala.
 168. 18.10.2017
 169. 12
 170. DISSOTSIATIIVNE AMNEESIA (DSM-5)
 171. • Lokaalne amneesia- piirdub kindla sundmuse voi ajaperioodiga (nt
 172. vaarkohtlemise sundmus voi sellega seotud periood)
 173. • Selektiivne amneesia – suudab meenutada sundmust osaliselt
 174. • Uldistunud amneesia – kogu eelneva perioodi, oskust jm kadu
 175. • Sustemaatiline amneesia – malukaotus spetsiifilise infokategooria osas ( nt
 176. moni isik, paritolu perega seotud malestused)
 177. ISIKSUSE MITMESUS (RHK-10)
 178. DISSOTSIATIIVNE IDENTITEEDI HAIRE (DSM 5)
 179. • Isikul on kaks voi enam selgelt valjendunud isiksuse seisundit, holmates
 180. enesetaju ja kaasuvaid muutusi afektiivses kogemuses, kaitumises,
 181. motlemises, tajus ja sensomotoorikas. Korraga esineb vaid uks identiteet.
 182. • Uks isiksustest tavaliselt domineerib, kuid kummalgi pole juurdepaasu teise
 183. malususteemile, tavaliselt pole nad uksteise olemasolust teadlikud.
 184. • Iseloomulik: dissotsiatiivne amneesia ja raskused sundmuste meenutamisel
 185. k.a igapaevasundmused
 186. • Esimene uleminek uhelt isiksuselt teisele on seotud tugeva psuhhotraumaga,
 187. tuupiliselt lapsepolve fuusilise voi seksuaalse kuritarvitamisega.
 188. • Hilisemad muutused on tavaliselt seotud traumaatiliste voi stressitekitavate
 189. elusundmustega.
 190. 18.10.2017
 191. 13
 192. DEPERSONALISATSIOONI/
 193. DEREALISATSIOONI HAIRE (DSM-5)
 194. • Depersonalisatsioon- tajutakse, et motted, tunded, kogemused, aistingud,
 195. tegevused oleksid justkui eraldatud, eemal olevad, korval seisvad. Aarmuslikul
 196. juhul „kehast valjas tunne“
 197. • Derealisatsioon – umbrusega seonduv (indiviidid, objektid) ebareaalsustunne.
 198. Tunne, et viibiks justkui udus, unes, mullis; umbrus elutu, visuaalselt
 199. moondunud.
 200. • Sailub reaalsustunne, aga moduleerivad akuutset tajukogemust
 201. DEPERSONALISATSIOON/
 202. DEREALISATSIOON
 203. • Parsivad limbilise susteemi aktiivsust, vahendades traumaga seotud
 204. assotsiatsioonide levimist, blokeerib HPA telje ja noradrenergilise susteemi
 205. aktiivsust.
 206. • Vabanevad endogeensed kannabinoidid, kappa opioidid (Sierra, 2008).
 207. • Seega need kogemused annavad voimaluse moduleerida akuutset
 208. stressireaktsiooni, aga kui need sumptomid pusivad, siis muutuvad aja jooksul
 209. hairivaks.
 210. 18.10.2017
 211. 14
 212. PTSD DISSOTSIATIIVNE ALATUUP
 213. • Traumaatilisele kogemusele saab reageerida kolmel dissotsiatiivsel viisil:
 214. - eemalduda sellest (depersonalisatsioon/derealisatsioon)
 215. - unustada (amneesia)
 216. - eraldada traumamalu autobiograafilisest malust/identiteedist (taaskogemise
 217. sumptomid, dissotsiatiivne identiteedi haire)
 218. Dalenberg, 2012
 219. TARDUMINE, IMMOBILISATSIOON
 220. Sudamloogisagedus ja vererohk langevad, pinges lihased kaotavad toonuse.
 221. Keskendunud ja argas meeleseisund tuimestub ja dissotsieerub. Malu kattesaadavus
 222. ja mallu salvestumine on hairitud ning amneesia on ootusparane. Isik kogeb
 223. dramaatilist dorsaal-vagaalse toonuse langust, aarmuslikku alaerutuvust ja sugavat
 224. abituse seisundit. Hingamine voib olla pinnapealne ja kliendid kirjeldavad seda
 225. transilaadse seisundina. See paistab olevat seotud korge endogeensete opioidide
 226. tasemega, mis teeb inimese tundetuks valu suhtes. Selles viimases alistumise
 227. staadiumis hoiab analgeesia ara valu tundmise, mis voib seletada fakti, et paljud
 228. kliendid ei tundnud enda sonul vaarkohtlemise ajal valu (Ogden et al, 2006).
 229. 18.10.2017
 230. 15
 231. NARVISUSTEEM TALLETAB OHTU
 232.   
 233. Traumeeriv
 234. sundmus
 235. E
 236. R
 237. U
 238. T
 239. U
 240. V
 241. U
 242. S
 243. Ogden, Minton, 2000
 244. ALAERUTUVUS
 245. Tardumine
 246. ULIERUTUVUS
 247. Voitle-pogene
 248. „Liiga palju korraga“, et kogemust
 249. edukalt integreerida
 250. Intensiivsed aistingud, uleujutatus
 251. Emotsionaalne reaktiivsus, valvelolek
 252. Hairivad kujutluspildid, flashbackid
 253. Hairitud kaootiline motlemine
 254. „Liiga vahe“, et kogemust integreerida:
 255. Aistingute suhteline puudumine
 256. Emotsioonide tuimenemine
 257. Voimetus selgelt moelda
 258. Vahenenud fuusiline liikumine
 259. Dissotsatsioon
 260. Optimaalse erutuvuse ala:
 261. TOLERANTSIAKEN
 262. Seisund, milles talutakse
 263. emotsioone ja kogemusi
 264. on voimalik integreerida.
 265. POSITIIVSED DISSOTSIATIIVSED SUMPTOMID
 266. Psuhhoformsed
 267. • Pealetukkivad motted (PTSD sumptomid)
 268. • Kommenteerivad haaled, pealepandud motted ja
 269. tunded
 270. Somatoformsed
 271. • Valud, tikid, tahtmatud liigutused, pseudokrambid
 272. • Sensoorsed tajuelamused (puudutus, kuulmine,
 273. nagemine, lohna-maitse tundmine)
 274. • Intrusioonid (nt kaed ja jalad liiguvad, aga sina
 275. inimene ise ei liiguta)
 276. NEGATIIVSED DISSOTSIATIIVSED SUMPTOMID
 277. Psuhhoformsed
 278. • Dissotsiatiivne amneesia
 279. • Depersonalisatsioon, Derealisatsioon
 280. • Oskuste/annete kaotus
 281. Somatoformsed
 282. • Halvatus, lihasjou, nagemise, kuulmise,
 283. maitsemeele kadumine
 284. • Tundlikkuse kadu (valu-, puute-, liikumise-,
 285. temperatuuri-, seksuaalse erutuvuse)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement