OxianRobloxianYT

King Piece Script

Jan 12th, 2020
31,038
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v11.5 by memcorrupt.
  2. --by lau hai roblox
  3. local ii11iIi11IiII11l1il = assert local I1ili11I11i111IllI1 = select local Iii11iillli1IIiI11I = tonumber local IIil1IlIIIiI1li1III = unpack local i1IIIilI11lI11ilIl1 = pcall local I1IlliIIl1Ii1llIIil = setfenv local iiIl11l1I1IIllIili1 = setmetatable local l1Ii11lIilIIIlIIl1I = type local lIllii1iI1IIilIliiIll = getfenv local llilIi1liII11lilil1 = tostring local iiilIIiiiililiI1iIl = error local lIiiIIiI1llllI1I1ll = string.sub local IIliI1IiIiI11lllIl1 = string.byte local iI11llll1lIIi1ilIIl = string.char local lIliI1lli11ilIIiIl1i1 = string.rep local III1IllIiI1iIiiii1I = string.gsub local IiiIIll1IilI1IlI11l = string.match local lIl1llii1lii1l1lIlilI = 1 local function I1llillIIllIlIIiili(Iii11lI1lIilIIilIii, i1I11i1Iili1I111iii) local lIl111iIlIlliliIl1Il1 Iii11lI1lIilIIilIii = III1IllIiI1iIiiii1I(lIiiIIiI1llllI1I1ll(Iii11lI1lIilIIilIii, 5), "..", function(iiI1il11Iii1Iill1i1) if IIliI1IiIiI11lllIl1(iiI1il11Iii1Iill1i1, 2) == 71 then lIl111iIlIlliliIl1Il1 = Iii11iillli1IIiI11I(lIiiIIiI1llllI1I1ll(iiI1il11Iii1Iill1i1, 1, 1)) return "" else local lil1ii11I1IiIllllII = iI11llll1lIIi1ilIIl(Iii11iillli1IIiI11I(iiI1il11Iii1Iill1i1, 16)) if lIl111iIlIlliliIl1Il1 then local ilI1iII1i1l1l11llli = lIliI1lli11ilIIiIl1i1(lil1ii11I1IiIllllII, lIl111iIlIlliliIl1Il1) lIl111iIlIlliliIl1Il1 = nil return ilI1iII1i1l1l11llli else return lil1ii11I1IiIllllII end end end) local function IIi11llIlIIlllIilll() local ill1IIIii1lllIi1iIl = IIliI1IiIiI11lllIl1(Iii11lI1lIilIIilIii, lIl1llii1lii1l1lIlilI, lIl1llii1lii1l1lIlilI) lIl1llii1lii1l1lIlilI = lIl1llii1lii1l1lIlilI + 1 return ill1IIIii1lllIi1iIl end local function l1l1llIlIi1IIi1i1ll() local ill1IIIii1lllIi1iIl, lil1ii11I1IiIllllII, ilI1iII1i1l1l11llli, lI1lllI111l1I1I1ili = IIliI1IiIiI11lllIl1(Iii11lI1lIilIIilIii, lIl1llii1lii1l1lIlilI, lIl1llii1lii1l1lIlilI + 3) lIl1llii1lii1l1lIlilI = lIl1llii1lii1l1lIlilI + 4 return lI1lllI111l1I1I1ili * 16777216 + ilI1iII1i1l1l11llli * 65536 + lil1ii11I1IiIllllII * 256 + ill1IIIii1lllIi1iIl end local function IlliI11iiliil1ii1iI(l111iiill1l1lll1iIi, lIl1llIlIliiII1111III, l1llI1Il11I111lilii) if l1llI1Il11I111lilii then local lIliiliil1lllIiIil1I1, Ii1l1ll1illilIIi111 = 0, 0 for II111Illli1IliI111l = lIl1llIlIliiII1111III, l1llI1Il11I111lilii do lIliiliil1lllIiIil1I1 = lIliiliil1lllIiIil1I1 + 2 ^ Ii1l1ll1illilIIi111 * IlliI11iiliil1ii1iI(l111iiill1l1lll1iIi, II111Illli1IliI111l) Ii1l1ll1illilIIi111 = Ii1l1ll1illilIIi111 + 1 end return lIliiliil1lllIiIil1I1 else local I1l1Ii1i1iI1iililii = 2 ^ (lIl1llIlIliiII1111III - 1) return I1l1Ii1i1iI1iililii <= l111iiill1l1lll1iIi % (I1l1Ii1i1iI1iililii + I1l1Ii1i1iI1iililii) and 1 or 0 end end local function iIiIilIIiilililII11() local ill1IIIii1lllIi1iIl, lil1ii11I1IiIllllII = l1l1llIlIi1IIi1i1ll(), l1l1llIlIi1IIi1i1ll() if ill1IIIii1lllIi1iIl == 0 and lil1ii11I1IiIllllII == 0 then return 0 end return (-2 * IlliI11iiliil1ii1iI(lil1ii11I1IiIllllII, 32) + 1) * 2 ^ (IlliI11iiliil1ii1iI(lil1ii11I1IiIllllII, 21, 31) - 1023) * ((IlliI11iiliil1ii1iI(lil1ii11I1IiIllllII, 1, 20) * 4294967296 + ill1IIIii1lllIi1iIl) / 4503599627370496 + 1) end local function iiiiIiilI1i1lIlII1l(ii11l1ll1lIiiiI1i1l) local IIiIIii1ii1I1IlI1il = { IIliI1IiIiI11lllIl1(Iii11lI1lIilIIilIii, lIl1llii1lii1l1lIlilI, lIl1llii1lii1l1lIlilI + 3) } lIl1llii1lii1l1lIlilI = lIl1llii1lii1l1lIlilI + 4 local i1I1I1ii1i1lil11lI1 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for II111Illli1IliI111l = 1, 8 do i1I1I1ii1i1lil11lI1[II111Illli1IliI111l] = IlliI11iiliil1ii1iI(ii11l1ll1lIiiiI1i1l, II111Illli1IliI111l) end local il1llIllI1iI1IIl111 = "" for II111Illli1IliI111l = 1, 4 do local lIliiliil1lllIiIil1I1, Ii1l1ll1illilIIi111 = 0, 0 for I1IIIlIiIIIl1liilIi = 1, 8 do local IIi1il1IilIlIIlIii1 = IlliI11iiliil1ii1iI(IIiIIii1ii1I1IlI1il[II111Illli1IliI111l], I1IIIlIiIIIl1liilIi) if i1I1I1ii1i1lil11lI1[I1IIIlIiIIIl1liilIi] == 1 then IIi1il1IilIlIIlIii1 = IIi1il1IilIlIIlIii1 == 1 and 0 or 1 end lIliiliil1lllIiIil1I1 = lIliiliil1lllIiIil1I1 + 2 ^ Ii1l1ll1illilIIi111 * IIi1il1IilIlIIlIii1 Ii1l1ll1illilIIi111 = Ii1l1ll1illilIIi111 + 1 end il1llIllI1iI1IIl111 = il1llIllI1iI1IIl111 .. il1llIllI1iI1IIl111.char(lIliiliil1lllIiIil1I1) end local ill1IIIii1lllIi1iIl, lil1ii11I1IiIllllII, ilI1iII1i1l1l11llli, lI1lllI111l1I1I1ili = IIliI1IiIiI11lllIl1(il1llIllI1iI1IIl111, 1, 4) return lI1lllI111l1I1I1ili * 16777216 + ilI1iII1i1l1l11llli * 65536 + lil1ii11I1IiIllllII * 256 + ill1IIIii1lllIi1iIl end local function il11liliil11i1l1lil(ii11l1ll1lIiiiI1i1l) local llIIi11ll11liiil1ll = l1l1llIlIi1IIi1i1ll() lIl1llii1lii1l1lIlilI = lIl1llii1lii1l1lIlilI + llIIi11ll11liiil1ll local i1I1I1ii1i1lil11lI1 = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for II111Illli1IliI111l = 1, 8 do i1I1I1ii1i1lil11lI1[II111Illli1IliI111l] = IlliI11iiliil1ii1iI(ii11l1ll1lIiiiI1i1l, II111Illli1IliI111l) end local il1llIllI1iI1IIl111 = "" for II111Illli1IliI111l = 1, llIIi11ll11liiil1ll do local lIliiliil1lllIiIil1I1, Ii1l1ll1illilIIi111 = 0, 0 for I1IIIlIiIIIl1liilIi = 1, 8 do local IIi1il1IilIlIIlIii1 = IlliI11iiliil1ii1iI(IIliI1IiIiI11lllIl1(Iii11lI1lIilIIilIii, lIl1llii1lii1l1lIlilI - llIIi11ll11liiil1ll + II111Illli1IliI111l - 1), I1IIIlIiIIIl1liilIi) if i1I1I1ii1i1lil11lI1[I1IIIlIiIIIl1liilIi] == 1 then IIi1il1IilIlIIlIii1 = IIi1il1IilIlIIlIii1 == 1 and 0 or 1 end lIliiliil1lllIiIil1I1 = lIliiliil1lllIiIil1I1 + 2 ^ Ii1l1ll1illilIIi111 * IIi1il1IilIlIIlIii1 Ii1l1ll1illilIIi111 = Ii1l1ll1illilIIi111 + 1 end il1llIllI1iI1IIl111 = il1llIllI1iI1IIl111 .. il1llIllI1iI1IIl111.char(lIliiliil1lllIiIil1I1) end return il1llIllI1iI1IIl111 end local iI11IiIlIlIiliIiiI1 = IIi11llIlIIlllIilll() local iIiiiIIIlIliIiiII1I = IIi11llIlIIlllIilll() local function lIi1iliIlIlilIliilI() local li1li1ll11I1li1ii11 = { [77996] = {}, [41111] = {}, [121651] = {}, [55331] = {} } local liIII1IIiliI1Il11iI = #{3933} li1li1ll11I1li1ii11[61168] = IIi11llIlIIlllIilll() local I1ll1lIllIiIII11ilI = l1l1llIlIi1IIi1i1ll() - (#{ 2436, 6254, 1045, 5566, 1311, 2855, 5683, 2910, 6615, 4802, 130, 6088, 5132, 5303, 1152, 151, 3699, 6426, 619, 3489, 5620, 3489 } + 133725) for II111Illli1IliI111l = liIII1IIiliI1Il11iI, I1ll1lIllIiIII11ilI do local ii1I1I1liiiIi1llIli = {} local l1Ii11lIilIIIlIIl1I = IIi11llIlIIlllIilll() if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 2867, 3833, 5450, 723, 5932, 6680, 4902, 1368, 5538, 818, 4025, 6393, 2189, 4623, 6277, 1230, 6487, 1859, 5516, 2354, 6458, 6064, 4663, 2769 } + 47 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = #{ 5211, 2630, 2199, 5471, 982, 5231, 6835, 5560, 6175, 3710, 1432, 5397, 6847, 2698, 3645, 4478, 4799, 6180, 5563, 291, 785 } + 67798 == #{ 5211, 2630, 2199, 5471, 982, 5231, 6835, 5560, 6175, 3710, 1432, 5397, 6847, 2698, 3645, 4478, 4799, 6180, 5563, 291, 785 } + 67798 end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 5509, 940, 4073, 1915, 6901, 1341, 6903, 2581, 2243, 6223, 1516 } then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = il11liliil11i1l1lil(#{ 5622, 3802, 2196, 6051, 3051, 3323, 724, 477, 4574, 1331, 3836, 775, 2811, 1713, 1343, 703, 4725, 2067, 1951, 2909, 665, 3342 } + 98) end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 5708, 138, 5203, 2584, 1477, 2695, 110, 5742, 3872, 4144, 536, 535, 785, 4373, 5179, 3254, 891, 2715, 1799, 5427 } + 133 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = #{ 3739, 3964, 3222, 5338, 4731, 836, 1173, 3567, 5149, 5890, 2375, 628, 6585, 2130, 2785, 3614, 6535, 1895, 3519, 3997 } + 13720 == #{ 2313, 4369, 5335, 3103, 4228, 482, 2435, 4581, 2637, 1006, 6705, 4792, 2651, 1047, 6633, 1888, 6560, 3881, 4671, 3908, 3623 } + 88495 end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 1861, 4460, 626, 3651, 5412, 6943, 5436, 5184, 1479, 4235, 4364, 6132, 4447, 2824, 2522, 4207, 6427, 508, 2015, 4210, 1651, 3258 } + 10 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = il11liliil11i1l1lil(iI11IiIlIlIiliIiiI1) end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 554, 2788, 3795, 1529, 2845, 5856, 202, 467, 5180, 208, 3232, 977, 19, 640, 3087, 2914, 3980, 1996, 5552, 4630, 6385 } + 165 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = IIi11llIlIIlllIilll() + l1l1llIlIi1IIi1i1ll() + iIiIilIIiilililII11() end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 6766, 3157, 2556, 1624, 2257, 485, 4624, 3317, 6894, 4985, 5295, 6272, 4081, 647, 5293, 5210, 3784, 6435, 6383, 6782, 5472, 2824, 5254 } + 59 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = il11liliil11i1l1lil(iI11IiIlIlIiliIiiI1) end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 4045, 584, 541, 3429, 443, 4059, 1172, 3613, 237, 5161, 5597, 1165, 6179, 199, 1080, 1738, 3656, 6945, 3923, 4003, 1104 } + 231 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = iIiIilIIiilililII11() end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 4983, 2818, 1271, 5700, 3347, 191, 2097, 2163, 2663, 1850, 3557, 1229, 472, 1471, 163, 368, 4259, 6960, 4226, 2412 } + 200 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = il11liliil11i1l1lil(iI11IiIlIlIiliIiiI1) end if l1Ii11lIilIIIlIIl1I == #{ 2957, 5332, 4499, 531, 880, 5852, 2807, 3124, 2174, 3363, 893, 1649, 1343, 4767, 1953, 427, 2770, 3171, 4581, 3556, 5824, 5599, 3708 } + 114 then ii1I1I1liiiIi1llIli[18725] = iIiIilIIiilililII11() end li1li1ll11I1li1ii11[41111][II111Illli1IliI111l - liIII1IIiliI1Il11iI] = ii1I1I1liiiIi1llIli end l1l1llIlIi1IIi1i1ll() li1li1ll11I1li1ii11[64632] = IIi11llIlIIlllIilll() local I1ll1lIllIiIII11ilI = l1l1llIlIi1IIi1i1ll() - (#{ 2399, 5788, 4748, 2918, 2025, 909, 5034, 5014, 5001, 3344, 5191, 2239, 6731, 2920, 5617, 4412, 4728, 5336, 6115, 2541, 1207, 5927 } + 133740) for II111Illli1IliI111l = liIII1IIiliI1Il11iI, I1ll1lIllIiIII11ilI do local lIl1iIl11111IlIiilI1i = {} local lIlIili1IlliillI11lII = iiiiIiilI1i1lIlII1l(iIiiiIIIlIliIiiII1I) lIl1iIl11111IlIiilI1i[36591] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{ 6079, 4773, 6700, 6262, 161, 816, 2078, 2095, 3727, 222, 2566, 5350, 4296, 1177, 3601, 4664, 2596, 4361, 6146, 2512, 1422, 6001, 1711, 5093 } + 3, #{ 5677, 3341, 2299, 6018, 2168, 4992, 3061, 3465, 6760, 5390, 104, 3782, 4698, 1454, 2989, 6147, 6783, 3500, 4975, 5670, 2707 } + 11) lIl1iIl11111IlIiilI1i[78990] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{1985}, #{ 4812, 4555, 104, 5816, 6889, 990, 1446, 2108, 6068, 2910, 4958, 6126, 3714, 2561, 5708, 1193, 4418, 2372 }) lIl1iIl11111IlIiilI1i[114604] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{5680}, #{ 1619, 5108, 3054, 3303, 1066, 2768, 6775, 3159, 2909, 5451, 1414, 3119, 2718, 6096, 945, 1652, 5679, 3963 }) lIl1iIl11111IlIiilI1i[45619] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{ 747, 3054, 76, 1350, 6763, 2344, 5281, 2782, 3350, 4193, 2769, 5130, 1133, 2704, 5249, 2067, 5616, 4011, 645, 1642 } + 7, #{ 2166, 5407, 278, 6064, 4317, 5406, 1077, 2605, 4777, 6565, 986, 3287, 3728, 2812, 2073, 241, 6220, 3185, 1062, 108, 6755, 2473, 1980, 398 } + 8) lIl1iIl11111IlIiilI1i[91812] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{ 3145, 1504, 789, 2307, 2217, 5544, 3153, 1779, 5318, 5666, 6384, 2726, 1586, 6595, 5176, 2963, 3508, 97, 6722 }, #{ 3553, 4721, 323, 6839, 1403, 2758, 3078, 3590, 3943, 5996, 4068, 4474, 2927, 5507, 6920, 2028, 4510, 394, 3447, 5610, 3263, 6541, 3689, 4155 } + 2) lIl1iIl11111IlIiilI1i[3273] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{ 1736, 1636, 5758, 1443, 5035, 6043, 1560, 5315, 4868, 1933 }, #{ 2229, 554, 240, 6194, 55, 3175, 600, 4401, 727, 1820, 4520, 3790, 5880, 2621, 6264, 3458, 2491, 2516 }) lIl1iIl11111IlIiilI1i[81858] = IlliI11iiliil1ii1iI(lIlIili1IlliillI11lII, #{2090}, #{ 4871, 4817, 6225, 4394, 6236, 2131, 3538, 6583, 1332 }) li1li1ll11I1li1ii11[77996][II111Illli1IliI111l] = lIl1iIl11111IlIiilI1i end IIi11llIlIIlllIilll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() IIi11llIlIIlllIilll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() IIi11llIlIIlllIilll() IIi11llIlIIlllIilll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() IIi11llIlIIlllIilll() local I1ll1lIllIiIII11ilI = l1l1llIlIi1IIi1i1ll() for II111Illli1IliI111l = liIII1IIiliI1Il11iI, I1ll1lIllIiIII11ilI do li1li1ll11I1li1ii11[55331][II111Illli1IliI111l] = l1l1llIlIi1IIi1i1ll() end IIi11llIlIIlllIilll() IIi11llIlIIlllIilll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() IIi11llIlIIlllIilll() l1l1llIlIi1IIi1i1ll() local I1ll1lIllIiIII11ilI = l1l1llIlIi1IIi1i1ll() for II111Illli1IliI111l = liIII1IIiliI1Il11iI, I1ll1lIllIiIII11ilI do li1li1ll11I1li1ii11[121651][II111Illli1IliI111l - liIII1IIiliI1Il11iI] = lIi1iliIlIlilIliilI() end li1li1ll11I1li1ii11[54509] = IIi11llIlIIlllIilll() return li1li1ll11I1li1ii11 end local function li1ll1Ii1lI1iIii1ii(li1li1ll11I1li1ii11, i1I11i1Iili1I111iii, IlIllIIiiil1lIiii11) local II11lIII1llIlIlI1il, Il1lIIlliIIIIIIIIlI = 7, 6 local lIlI1Il1iil1IIlii1iIl = li1li1ll11I1li1ii11[77996] local I11I1I1iIii1iIIll11 = iiIl11l1I1IIllIili1({}, { __index = function(lii1lliIlilil1Il11i, liiii1l11IiiiiII1li) local il1llIllI1iI1IIl111 = li1li1ll11I1li1ii11[41111][liiii1l11IiiiiII1li] if lIiiIIiI1llllI1I1ll(l1Ii11lIilIIIlIIl1I(il1llIllI1iI1IIl111[18725]), 1, 1) == "s" then return { [18725] = lIiiIIiI1llllI1I1ll(il1llIllI1iI1IIl111[18725], 6) } end return il1llIllI1iI1IIl111 end }) local ll1lI1liIlI1I1I1lIl = 54509 local I1ililIi1i1IllIi11I = li1li1ll11I1li1ii11[121651] local lIllIi1II11iii11il1li = 18725 local li1l111il1II1lIi1Ii = li1li1ll11I1li1ii11[64632] local i1Illi1I1Il1ll1lI1i = 45619 local Ii1l1III1liiIIlII1i = li1li1ll11I1li1ii11[55331] local IIlliiiII1i1lIi1liI = 81858 local function I1iIilIi1iIillliI1I(...) local lilIli1lilIliIiiiil = 0 local IlIIlll11lIilI1iil1 = { IIil1IlIIIiI1li1III({}, 1, li1li1ll11I1li1ii11[61168]) } local lliliiIlll1iIil1i11 = 1 local I11lill11ililiil1I1 = {} local lIl1il111iI11Ii1i1l1I = {} local I1iil11lII1Il1iIl11 = 1 local i1I11i1Iili1I111iii = lIllii1iI1IIilIliiIll() local lI1iIIIIIi11ilI1iII = { ... } local lII1Ill1lIlli1lliI1 = {} local lI1li1i111llIlIll1i = #lI1iIIIIIi11ilI1iII - 1 for II111Illli1IliI111l = 0, lI1li1i111llIlIll1i do if li1l111il1II1lIi1Ii >= II111Illli1IliI111l + 1 then IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] = lI1iIIIIIi11ilI1iII[II111Illli1IliI111l + 1] end lII1Ill1lIlli1lliI1[II111Illli1IliI111l] = lI1iIIIIIi11ilI1iII[II111Illli1IliI111l + 1] end local function IiIiIlIii11IIiIllI1(...) local ilI1iII1i1l1l11llli = I1ili11I11i111IllI1("#", ...) local lii1lliIlilil1Il11i = { ... } return ilI1iII1i1l1l11llli, lii1lliIlilil1Il11i end local iiI1IiiiIli1ililII1 = #{ 1544, 4934, 1878, 3274, 5256, 2071, 2741, 1395, 1104, 234, 6807, 2129, 2957, 819, 1120, 3138, 1811, 1450, 3834, 2879, 3336, 3579 } + 131049 local lIlilI1Ili11iiiiiI1Il local lIli11lilli1lIIIlli1I = { nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local I1IIlI1IIIiiiliII1I = (lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 1) * 50 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 == 0 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = lilIli1lilIliIiiiil - iliilllIlIi111II1II end for II111Illli1IliI111l = 1, i1lIilIIIlIlIliIIi1 do IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II][I1IIlI1IIIiiiliII1I + II111Illli1IliI111l] = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + II111Illli1IliI111l] end end, nil, nil, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 213 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[13]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 9) % 256, [81858] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 9) % 256, [114604] = 0 }) end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = -IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end, nil, nil, nil, nil, nil, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 50 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[38]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 54) % 256, [81858] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 54) % 256, [114604] = 0 }) end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = #IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = ii11iIi11IiII11l1il(Iii11iillli1IIiI11I(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II]), "`for` initial value must be a number") IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 1] = ii11iIi11IiII11l1il(Iii11iillli1IIiI11I(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 1]), "`for` limit value must be a number") IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 2] = ii11iIi11IiII11l1il(Iii11iillli1IIiI11I(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 2]), "`for` step value must be a number") IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] - IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 2] lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + liI1IIilIlli1IIIliI end, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = { IIil1IlIIIiI1li1III({}, 1, i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 7999 and 7999 or i1lIilIIIlIlIliIIi1) } end, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] iliilllIlIi111II1II = iliilllIlIi111II1II ~= 0 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end if i1lIilIIIlIlIliIIi1 <= lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i ~= iliilllIlIi111II1II then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end end, function(I1illli1I11I1I1lliI) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 == 167 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[23]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 129) % 256, [81858] = (lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 129) % 256, [114604] = 0 }) end local I1IIlI1IIIiiiliII1I = iliilllIlIi111II1II + 2 local lIlI11i1ii1lIil1IIi1l = { IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II](IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 1], IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 2]) } for II111Illli1IliI111l = 1, lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i do IlIIlll11lIilI1iil1[I1IIlI1IIIiiiliII1I + II111Illli1IliI111l] = lIlI11i1ii1lIil1IIi1l[II111Illli1IliI111l] end if IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 3] ~= nil then IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 2] = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 3] else lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end end, nil, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 22 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[32]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 189) % 256, [81858] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 189) % 256, [114604] = 0 }) end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = IlIllIIiiil1lIiii11[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 * lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II][i1lIilIIIlIlIliIIi1] = lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 iliilllIlIi111II1II = iliilllIlIi111II1II ~= 0 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end if i1lIilIIIlIlIliIIi1 == lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i ~= iliilllIlIi111II1II then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end end, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 ~= 0 if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i ~= 0 then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end end, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 1] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIlI11i1ii1lIil1IIi1l = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] for II111Illli1IliI111l = i1lIilIIIlIlIliIIi1 + 1, lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i do lIlI11i1ii1lIil1IIi1l = lIlI11i1ii1lIil1IIi1l .. IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = lIlI11i1ii1lIil1IIi1l end, nil, nil, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 + lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] iliilllIlIi111II1II = iliilllIlIi111II1II ~= 0 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end if i1lIilIIIlIlIliIIi1 < lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i ~= iliilllIlIi111II1II then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end end, function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 / lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end } lIli11lilli1lIIIlli1I[4] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 % lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end lIli11lilli1lIIIlli1I[21] = function(I1illli1I11I1I1lliI) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = I11I1I1iIii1iIIll11[lliIIlI1iililiillI1][lIllIi1II11iii11il1li] end lIli11lilli1lIIIlli1I[16] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 63 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[9]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 3) % 256, [3273] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 3) % 256, [114604] = 0 }) end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = not IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end lIli11lilli1lIIIlli1I[0] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11) local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1][lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end lIli11lilli1lIIIlli1I[34] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local lI1iIIIIIi11ilI1iII, liii1i1i11IiillIIlI, lIl1il11lili11ll1iill, ll1ii1lliIii1lII11l lI1iIIIIIi11ilI1iII = {} if i1lIilIIIlIlIliIIi1 ~= 1 then if i1lIilIIIlIlIliIIi1 ~= 0 then lIl1il11lili11ll1iill = iliilllIlIi111II1II + i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 1 else lIl1il11lili11ll1iill = lilIli1lilIliIiiiil end ll1ii1lliIii1lII11l = 0 for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II + 1, lIl1il11lili11ll1iill do ll1ii1lliIii1lII11l = ll1ii1lliIii1lII11l + 1 lI1iIIIIIi11ilI1iII[ll1ii1lliIii1lII11l] = IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] end lIl1il11lili11ll1iill, liii1i1i11IiillIIlI = IiIiIlIii11IIiIllI1(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II](IIil1IlIIIiI1li1III(lI1iIIIIIi11ilI1iII, 1, lIl1il11lili11ll1iill - iliilllIlIi111II1II))) else lIl1il11lili11ll1iill, liii1i1i11IiillIIlI = IiIiIlIii11IIiIllI1(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II]()) end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i ~= 1 then if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i ~= 0 then lIl1il11lili11ll1iill = iliilllIlIi111II1II + lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 2 else lIl1il11lili11ll1iill = lIl1il11lili11ll1iill + iliilllIlIi111II1II end ll1ii1lliIii1lII11l = 0 for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II, lIl1il11lili11ll1iill do ll1ii1lliIii1lII11l = ll1ii1lliIii1lII11l + 1 IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] = liii1i1i11IiillIIlI[ll1ii1lliIii1lII11l] end end lilIli1lilIliIiiiil = lIl1il11lili11ll1iill - 1 end lIli11lilli1lIIIlli1I[1] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 154 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[7]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 109) % 256, [81858] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 109) % 256, [114604] = 0 }) end local lIlIllIliilllliIilll1 = i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 0 and i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 1 or lI1li1i111llIlIll1i - li1l111il1II1lIi1Ii for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II, iliilllIlIi111II1II + lIlIllIliilllliIilll1 do if II111Illli1IliI111l - iliilllIlIi111II1II <= lI1li1i111llIlIll1i then IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] = lII1Ill1lIlli1lliI1[li1l111il1II1lIi1Ii + (II111Illli1IliI111l - iliilllIlIi111II1II)] else IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] = nil end end lilIli1lilIliIiiiil = iliilllIlIi111II1II + lIlIllIliilllliIilll1 end lIli11lilli1lIIIlli1I[7] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local ii11l1ll1lIiiiI1i1l if lliIIlI1iililiillI1 == 100000 then ii11l1ll1lIiiiI1i1l = IlIIlll11lIilI1iil1[251] else ii11l1ll1lIiiiI1i1l = I11I1I1iIii1iIIll11[lliIIlI1iililiillI1][lIllIi1II11iii11il1li] end i1I11i1Iili1I111iii[ii11l1ll1lIiiiI1i1l] = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] end lIli11lilli1lIIIlli1I[5] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + liI1IIilIlli1IIIliI end lIli11lilli1lIIIlli1I[8] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 216 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[21]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 55) % 256, [81858] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 55) % 256, [114604] = 0 }) end for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II, #IlIIlll11lIilI1iil1 do local lii111llii1Ii11iIlI = I1iil11lII1Il1iIl11 for ili1lI1Ili11Iiil1ii, lIlilIilI1lIl111liI in next, I11lill11ililiil1I1, nil do for ii11l1ll1lIiiiI1i1l, II11llllI1ilI11II1I in next, lIlilIilI1lIl111liI, nil do if IlIIlll11lIilI1iil1 == II11llllI1ilI11II1I[1] and II11llllI1ilI11II1I[2] == II111Illli1IliI111l then if not lIl1il111iI11Ii1i1l1I[lii111llii1Ii11iIlI] then lIl1il111iI11Ii1i1l1I[lii111llii1Ii11iIlI] = IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] I1iil11lII1Il1iIl11 = I1iil11lII1Il1iIl11 + 1 end lIlilIilI1lIl111liI[ii11l1ll1lIiiiI1i1l] = {lIl1il111iI11Ii1i1l1I, lii111llii1Ii11iIlI} end end end end end lIli11lilli1lIIIlli1I[12] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 - lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end lIli11lilli1lIIIlli1I[20] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 209 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[36]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 60) % 256, [3273] = (i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 60) % 256, [114604] = 0 }) end IlIllIIiiil1lIiii11[i1lIilIIIlIlIliIIi1] = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] end lIli11lilli1lIIIlli1I[11] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end lIli11lilli1lIIIlli1I[14] = function(I1illli1I11I1I1lliI) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 == 7 then return lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[4]({ [91812] = (iliilllIlIi111II1II - 175) % 256, [81858] = (lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 175) % 256, [114604] = 0 }) end if not not IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] == (lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 0) then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end end lIli11lilli1lIIIlli1I[29] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi) local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II, i1lIilIIIlIlIliIIi1 do IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] = nil end end lIli11lilli1lIIIlli1I[3] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 if not not IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] == (lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i == 0) then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 else IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end end lIli11lilli1lIIIlli1I[9] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lIlii1ilIil1IIi1Ilill = I1ililIi1i1IllIi11I[lliIIlI1iililiillI1] local II1iiiiI1IlIl11lilI = {} local IiI11lil1l1li11111i = iiIl11l1I1IIllIili1({}, { __index = function(lii1lliIlilil1Il11i, liiii1l11IiiiiII1li) local II11llllI1ilI11II1I = II1iiiiI1IlIl11lilI[liiii1l11IiiiiII1li] return II11llllI1ilI11II1I[1][II11llllI1ilI11II1I[2]] end, __newindex = function(lii1lliIlilil1Il11i, liiii1l11IiiiiII1li, Il1IIIIII1iIIIlIlil) local II11llllI1ilI11II1I = II1iiiiI1IlIl11lilI[liiii1l11IiiiiII1li] II11llllI1ilI11II1I[1][II11llllI1ilI11II1I[2]] = Il1IIIIII1iIIIlIlil end }) for II111Illli1IliI111l = 1, lIlii1ilIil1IIi1Ilill[ll1lI1liIlI1I1I1lIl] do local l1llI111i1Iili1IilI = lIlI1Il1iil1IIlii1iIl[lliliiIlll1iIil1i11] if l1llI111i1Iili1IilI[i1Illi1I1Il1ll1lI1i] == II11lIII1llIlIlI1il then II1iiiiI1IlIl11lilI[II111Illli1IliI111l - 1] = { IlIIlll11lIilI1iil1, l1llI111i1Iili1IilI[IIlliiiII1i1lIi1liI] } elseif l1llI111i1Iili1IilI[i1Illi1I1Il1ll1lI1i] == Il1lIIlliIIIIIIIIlI then II1iiiiI1IlIl11lilI[II111Illli1IliI111l - 1] = { IlIllIIiiil1lIiii11, l1llI111i1Iili1IilI[IIlliiiII1i1lIi1liI] } end lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 end if lIlii1ilIil1IIi1Ilill[ll1lI1liIlI1I1I1lIl] > 0 then I11lill11ililiil1I1[#I11lill11ililiil1I1 + 1] = II1iiiiI1IlIl11lilI end local l1Iiii1I11lI1I1iIll = li1ll1Ii1lI1iIii1ii(lIlii1ilIil1IIi1Ilill, i1I11i1Iili1I111iii, IiI11lil1l1li11111i) IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = l1Iiii1I11lI1I1iIll end lIli11lilli1lIIIlli1I[10] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1) local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1il11lili11ll1iill, ll1ii1lliIii1lII11l, iil11illl11iI1ii1l1 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 == 1 then return true end if i1lIilIIIlIlIliIIi1 == 0 then lIl1il11lili11ll1iill = lilIli1lilIliIiiiil else lIl1il11lili11ll1iill = iliilllIlIi111II1II + i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 2 end iil11illl11iI1ii1l1 = {} ll1ii1lliIii1lII11l = 0 for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II, lIl1il11lili11ll1iill do ll1ii1lliIii1lII11l = ll1ii1lliIii1lII11l + 1 iil11illl11iI1ii1l1[ll1ii1lliIii1lII11l] = IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] end return true, iil11illl11iI1ii1l1, ll1ii1lliIii1lII11l end lIli11lilli1lIIIlli1I[27] = function(I1illli1I11I1I1lliI) local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] if i1lIilIIIlIlIliIIi1 > 255 then i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I11I1I1iIii1iIIll11[i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else i1lIilIIIlIlIliIIi1 = IlIIlll11lIilI1iil1[i1lIilIIIlIlIliIIi1] end if lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i > 255 then lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I11I1I1iIii1iIIll11[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i - 256][lIllIi1II11iii11il1li] else lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = IlIIlll11lIilI1iil1[lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1lIilIIIlIlIliIIi1 ^ lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i end lIli11lilli1lIIIlli1I[25] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local lI1iIIIIIi11ilI1iII, liii1i1i11IiillIIlI, lIl1il11lili11ll1iill, ll1ii1lliIii1lII11l lI1iIIIIIi11ilI1iII = {} ll1ii1lliIii1lII11l = 0 if i1lIilIIIlIlIliIIi1 ~= 1 then if i1lIilIIIlIlIliIIi1 ~= 0 then lIl1il11lili11ll1iill = iliilllIlIi111II1II + i1lIilIIIlIlIliIIi1 - 1 else lIl1il11lili11ll1iill = lilIli1lilIliIiiiil end for II111Illli1IliI111l = iliilllIlIi111II1II + 1, lIl1il11lili11ll1iill do ll1ii1lliIii1lII11l = ll1ii1lliIii1lII11l + 1 lI1iIIIIIi11ilI1iII[ll1ii1lliIii1lII11l] = IlIIlll11lIilI1iil1[II111Illli1IliI111l] end lIl1il11lili11ll1iill, liii1i1i11IiillIIlI = IiIiIlIii11IIiIllI1(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II](IIil1IlIIIiI1li1III(lI1iIIIIIi11ilI1iII, 1, lIl1il11lili11ll1iill - iliilllIlIi111II1II))) else lIl1il11lili11ll1iill, liii1i1i11IiillIIlI = IiIiIlIii11IIiIllI1(IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II]()) end return true, liii1i1i11IiillIIlI, lIl1il11lili11ll1iill end lIli11lilli1lIIIlli1I[33] = function(I1illli1I11I1I1lliI, I1l1iiIIIIlIliI1IIi, lIlllIII11iIlIiIiil11, lI1I1iiI1IiI1iIill1, IIiiiI1i1lllllIili1) local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local iIIiIiIlIi1lIl1lIil = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 2] local lIl1llii1lii1l1lIlilI = IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] + iIIiIiIlIi1lIl1lIil IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = lIl1llii1lii1l1lIlilI if iIIiIiIlIi1lIl1lIil > 0 then if lIl1llii1lii1l1lIlilI <= IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 1] then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + liI1IIilIlli1IIIliI IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 3] = lIl1llii1lii1l1lIlilI end elseif lIl1llii1lii1l1lIlilI >= IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 1] then lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + liI1IIilIlli1IIIliI IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II + 3] = lIl1llii1lii1l1lIlilI end end lIli11lilli1lIIIlli1I[31] = function(I1illli1I11I1I1lliI) local i1lIilIIIlIlIliIIi1 = I1illli1I11I1I1lliI[81858] local lliIIlI1iililiillI1 = I1illli1I11I1I1lliI[114604] local iliilllIlIi111II1II = I1illli1I11I1I1lliI[91812] local liI1IIilIlli1IIIliI = I1illli1I11I1I1lliI[114604] - iiI1IiiiIli1ililII1 local lIl1111I1iiiIl1Ii1i1i = I1illli1I11I1I1lliI[3273] local ii11l1ll1lIiiiI1i1l if lliIIlI1iililiillI1 == 100000 then ii11l1ll1lIiiiI1i1l = IlIIlll11lIilI1iil1[251] else ii11l1ll1lIiiiI1i1l = I11I1I1iIii1iIIll11[lliIIlI1iililiillI1][lIllIi1II11iii11il1li] end IlIIlll11lIilI1iil1[iliilllIlIi111II1II] = i1I11i1Iili1I111iii[ii11l1ll1lIiiiI1i1l] end lIlilI1Ili11iiiiiI1Il = { lIli11lilli1lIIIlli1I[36], lIli11lilli1lIIIlli1I[17], lIli11lilli1lIIIlli1I[0], lIli11lilli1lIIIlli1I[6], lIli11lilli1lIIIlli1I[30], lIli11lilli1lIIIlli1I[5], lIli11lilli1lIIIlli1I[22], lIli11lilli1lIIIlli1I[11], lIli11lilli1lIIIlli1I[19], lIli11lilli1lIIIlli1I[9], lIli11lilli1lIIIlli1I[2], lIli11lilli1lIIIlli1I[28], lIli11lilli1lIIIlli1I[8], lIli11lilli1lIIIlli1I[20], lIli11lilli1lIIIlli1I[34], lIli11lilli1lIIIlli1I[32], lIli11lilli1lIIIlli1I[31], lIli11lilli1lIIIlli1I[23], lIli11lilli1lIIIlli1I[27], lIli11lilli1lIIIlli1I[21], lIli11lilli1lIIIlli1I[13], lIli11lilli1lIIIlli1I[37], lIli11lilli1lIIIlli1I[16], lIli11lilli1lIIIlli1I[33], lIli11lilli1lIIIlli1I[24], lIli11lilli1lIIIlli1I[15], lIli11lilli1lIIIlli1I[7], lIli11lilli1lIIIlli1I[12], lIli11lilli1lIIIlli1I[25], lIli11lilli1lIIIlli1I[4], lIli11lilli1lIIIlli1I[26], lIli11lilli1lIIIlli1I[10], lIli11lilli1lIIIlli1I[1], lIli11lilli1lIIIlli1I[18], lIli11lilli1lIIIlli1I[35], lIli11lilli1lIIIlli1I[14], lIli11lilli1lIIIlli1I[3], lIli11lilli1lIIIlli1I[29] } local function ll1ii1lliIii1lII11l() while true do local I1illli1I11I1I1lliI = lIlI1Il1iil1IIlii1iIl[lliliiIlll1iIil1i11] lliliiIlll1iIil1i11 = lliliiIlll1iIil1i11 + 1 local iII1iI1iIl1II11l1l1, il1llIllI1iI1IIl111, iii1IIliIIlIiIliiIl = lIlilI1Ili11iiiiiI1Il[I1illli1I11I1I1lliI[45619] + 1](I1illli1I11I1I1lliI) if iII1iI1iIl1II11l1l1 then return il1llIllI1iI1IIl111, iii1IIliIIlIiIliiIl end end end local ilii1IlIlliiilii1i1, il1llIllI1iI1IIl111, iii1IIliIIlIiIliiIl = i1IIIilI11lI11ilIl1(ll1ii1lliIii1lII11l) if ilii1IlIlliiilii1i1 then if il1llIllI1iI1IIl111 and iii1IIliIIlIiIliiIl > 0 then return IIil1IlIIIiI1li1III(il1llIllI1iI1IIl111, 1, iii1IIliIIlIiIliiIl) end else local l1il1l1lIlililliIII = III1IllIiI1iIiiii1I("Luraph Script:" .. (Ii1l1III1liiIIlII1i[lliliiIlll1iIil1i11 - 1] or "") .. ": " .. llilIi1liII11lilil1(il1llIllI1iI1IIl111), "[^:]+:%d*: ", function(iiI1il11Iii1Iill1i1) if not IiiIIll1IilI1IlI11l(iiI1il11Iii1Iill1i1, "Luraph Script:%d") then return "" end end) iiilIIiiiililiI1iIl(l1il1l1lIlililliIII, 0) end end I1IlliIIl1Ii1llIIil(I1iIilIi1iIillliI1I, i1I11i1Iili1I111iii) return I1iIilIi1iIillliI1I end local iIiliiiiIll11Il1iIl = lIi1iliIlIlilIliilI() return li1ll1Ii1lI1iIii1ii(iIiliiiiIll11Il1iIl, i1I11i1Iili1I111iii)() end return I1llillIIllIlIIiili("LPH|F75B00740A0200895G00E494407DE0D36A00890A02002G5B594F5A2G5B7F3G5B7F3G5B333G5B1B5A2G5B633G5B27D7E07E6B34A4BDC16924DEB2BA713EB4A55CB58918D4F4359C4G00CE1747871E026DB971DD0C013G0018CB0A0200520D3G005GF7BE9984839699949252083G005GF7999280520E3G005GF7A494852G9299B0829E520A3G005GF7B185969A92520E3G005GF7A3928F83BB9695929B520F3G005GF7A3928F83B5822G83989952093G005GF7B9969A92520C3G005GF7819E87D790829E520B3G005GF7A7968592998352093G005GF790969A92520C3G005GF7B4988592B0829E52133G005GF7ADBE9993928FB5929F96819E988552093G005GF7B299829A520C3G005GF7A49E959B9E9990520C3G005GF790829ED7819E8752153G005GF7B596949C908598829993B4989B9885C4520B3G005GF7B4989B9885C4896G00F03F520D3G005GF7A798849E839E9899520A3G005GF7A2B39E9AC58913857A20D09EDA3F898G0089A4DF1C809D33D63F52093G005GF7A49E8D92895G00707240895G00A07440520C3G005GF7A19E849E959B9299520B3G005GF7B694839E819247520E3G005GF7B385962G9096959B92895G00A07040895G00804A4052093G005GF7B1989983520F3G005GF7A49882859492A496998452093G005GF7A3928F83521A3G005GF7958ED78E8395D79BC882D79FC89ED78598959B988F520F3G005GF7A3928F83B4989B9885C4520F3G005GF7A3928F83A494969B9293520D3G005GF7A3928F83A49E8D92896G002C4052103G005GF7A3928F83A085962G879293521A3G005GF7B5822G908ED7A79E85968392D7ACBB81D9D7C6C7AA891AE68F5FFB86D53F895G00206140896G00494052103G005GF7A682928483D7B5822G908E89AEFC2F609423E13F896G002A4052103G005GF7A682928483D7A49A989C8E89F47887FF6739DF3F52143G005GF7A682928483D7839F92D7949B9880998979561960FB86E53F52103G005GF7A682928483D7A396849F9E89BC611FC0C926EB3F52113G005GF7A682928483D7BA96859E9992897BF53D5FBD8EC43F52133G005GF7BA96859E9992D7ACBB81D9D7C6AA52133G005GF7A396849F9ED7ACBB81D9D7C4C7AA52173G005GF7A39F92D7B49B988099D7ACBB81D9D7C5C2AA52143G005GF7A49A989C8ED7ACBB81D9D7C5C72GAA89600364E06739DF3F52063G005GF7AF89EE671640AFDAEC3F8972FF667F01D3683F896G003D4052093G005GF798879299891924D47F2370B73F898FE3CE1FAF94E83F896G006240895G00C05040895G00E06F4052093G005GF7B8879299895G0080504052073G005GF790968998B03D80333BE93F89D1AFD81F5B38E63F895G00806140895G00C0614052083G005GF73GC389F54EEE3F7EBBE43F52103G005GF7B0A89899D7B4989A95968352083G005GF73GC2896G00574052203G005GF7BFC883D785C89ED79B9E9C92D7939ED7949FC8D7999F1B99D7901B52163G005GF7BA98828492B5822G839899C6B49B9E949C520C3G005GF794982G9992948352053G005GF70D1CFD04004A1002005A5B594F562G5B7F4A2G5B1B3G5B1B2G5B594F4A2G5B1B5B2G59532G5B594F4A2G5B1B595B5F172G5B594FCC3F830B595F5B632G5B5F1B2G5B594F4A5B5F1B5A595D532G5B594F4A5B5F1B585B53172G5B594F863F870B592G5F632G5B531B2G5B594F4A5B531B2G5951532G5B594F4A5B531B5F5B57172G5B594FF73FBB0B595F53632G5B571B2G5B594F4A5B571B585955532G5B594F4A5B571B5E5B4B172G5B594FC45A57CF595F57632G5B4B1B2G5B594F4A5B4B1B5F5949532G5B594F4A5B4B1B5E5B4F172G5B594F975A4BCF595F4B632G5B4F1B2G5B594F4A5B4F1B5E594D532G5B594F4A5B4F1B5E5B43172G5B594F033FB70B595F4F632G5B431B2G5B594F4A5B431B5D5941532G5B594F4A5B431B5E5B47172G5B594FE33FAB0B595F43632G5B471B2G5B594F4A5B471B5C5945532G5B594F4A5B471B5E5B7B172G5B594FF03FAF0B595F47632G5B7B1B2G5B594F4A5B7B1B535979532G5B594F4A5B7B1B5E5B7F172G5B594F783FA30B595F7B632G5B7F1B2G5B594F4A5B7F1B52597D532G5B594F4A5B7F1B5E5B73172G5B594F323FA70B595F7F632G5B731B2G5B594F4A5B731B515971532G5B594F4A5B731B5E5B77172G5B594FBD3F5B0A595F73632G5B771B2G5B594F4A5B771B505975532G5B594F4A5B771B5E5B6B172G5B594F4E5A77CF595F77632G5B6B1B2G5B594F4A5B6B1B575969532G5B594F4A5B6B1B5E5B6F172G5B594F843F530A595F6B632G5B6F1B2G5B594F4A5B6F1B56596D532G5B594F4A5B6F1B5E5B63172G5B594FEF5A6FCF595F6F632G5B631B2G5B594F4A5B631B555961532G5B594F4A5B631B585B67172G5B594FE23F4B0A595F2G632G5B671B2G5B594F4A5B671B545965532G5B594F4A5B671B5E5B1B172G5B594F2F5A67CF595F67632G5B2G1B2G5B594F4A5B2G1B4B5919532G5B594F4A5B2G1B585B1F172G5B594F773F430A595F1B632G5B1F1B2G5B594F4A5B1F1B4A591D532G5B594F4A5B1F1B5E5B13172G5B594F7B3F470A595F1F632G5B131B2G5B594F4A5B131B495911532G5B594F4A5B131B5F5B2G172G5B594F455A13CF595F13635D54593B525B171B2G5B594F4A5B171B484F15532G5B594F4A5B171B537C5B3B575B171B2G5B594F4A5B171B484D15532G5B594F4A5B171B484115532G5B594F4A5B171B507C5B3B5D465D3B535A5F3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174A5B0F174A5B03172G5B594FCC5A17CF2G5F1763547C5F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4F5B0B174E5B0F174D5B03174E5B07172G5B594FE83F7F0A5E5F1763497C5F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17435B0F174E5B0317425B07172G5B594F733F7F0A5E5F17634C7C5F3B416C5D3B47605D3B45605D3B5358533B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F395A17CF2G5F1763547C533B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17445B0F174E5B03177B5B07172G5B594F015A17CF5E5F17634C7C533B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C533B7812513B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F2F5A17CF2G5F17637E7C533B7D60513B7C0A513B7260513B5D0E553B5358573B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594FA05A17CF2G5F1763547C573B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F17705B03174E5B07172G5B594FD53F7F0A5E5F1763497C573B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594F9B5A17CF5E5F17634C7C573B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C573B780E553B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F633F7F0A2G5F17637E7C573B7D60553B7C0A553B7260553B5D06493B53584B3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F005A17CF2G5F1763547C4B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B745B0B174E5B0F17705B03174E5B07172G5B594FF15A17CF5E5F1763497C4B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594F865A17CF5E5F17634C7C4B3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C4B3B7806493B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594FE33F7F0A2G5F17637E7C4B3B7D60493B7C3A493B7260493B5D384D3B53584F3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F0C5A17CF2G5F1763547C4F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B745B0B174E5B0F17695B03174E5B07172G5B594F943F7F0A5E5F1763497C4F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594F4A5A17CF5E5F17634C7C4F3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C4F3B78384D3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F703F7F0A2G5F17637E7C4F3B7D604D3B7C0A4D3B72604D3B5D3C413B5358433B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F903F7F0A2G5F1763547C433B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B745B0B174E5B0F176F5B03174E5B07172G5B594F9C3F7F0A5E5F1763497C433B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594F875A17CF5E5F17634C7C433B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C433B783C413B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594FE55A17CF2G5F17637E7C433B7D60413B7C0A413B7260413B5D30453B5358473B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F955A17CF2G5F1763547C473B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B745B0B174E5B0F176D5B03174E5B07172G5B594F385A17CF5E5F1763497C473B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594FDD5A17CF5E5F17634C7C473B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C473B7830453B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594FAF5A17CF2G5F17637E7C473B7D60453B7C0A453B7260453B5D34793B53587B3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F205A17CF2G5F1763547C7B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B745B0B174E5B0F17635B03174E5B07172G5B592G4F5A17CF5E5F1763497C7B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594FA95A17CF5E5F17634C7C7B3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C7B3B7834793B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594FC73F7F0A2G5F17637E7C7B3B7D60793B7C0A793B7260793B5D287D3B53587F3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594FFC3F7F0A2G5F1763547C7F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F17635B03174E5B07172G5B594FAF3F7F0A5E5F1763497C7F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594FAA3F7F0A5E5F17634C7C7F3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C7F3B78287D3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F875A17CF2G5F17637E7C7F3B7D607D3B7C0A7D3B72607D3B5D2E713B5358733B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F383F7F0A2G5F1763547C733B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F176D5B03174E5B07172G5B594F083F7F0A5E5F1763497C733B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594F843F7F0A5E5F17634C7C733B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C733B782E713B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F235A17CF2G5F17637E7C733B7D60713B7C0A713B7260713B5D2C753B5358773B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594FC73F7F0A2G5F1763547C773B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F176F5B03174E5B07172G5B594FCC5A17CF5E5F1763497C773B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594FE95A17CF5E5F17634C7C773B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C773B782C753B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F555A17CF2G5F17637E7C773B7D60753B7C0A753B7260753B5D22693B53586B3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174A5B0F174E5B03172G5B594F193F7F0A2G5F1763547C6B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F17665B03174E5B07172G5B594FBB5A17CF5E5F1763497C6B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17775B0F174E5B0317765B07172G5B594F645A17CF5E5F17634C7C6B3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C6B3B7822693B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F595A17CF2G5F17637E7C6B3B7D60693B7C0A693B7260693B5D266D3B53586F3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174A5B0F174A5B03172G5B594FE83F7F0A2G5F1763547C6F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B645B0B174E5B0F171B5B03174E5B07172G5B594FD25A17CF5E5F1763497C6F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B171A5B0F174E5B0317765B07172G5B594F2D5A17CF5E5F17634C7C6F3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C6F3B78266D3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F545A17CF2G5F17637E7C6F3B7D606D3B7C0A6D3B72606D3B5DDE613B535A633B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174A5B0F174A5B03172G5B594F403F7F0A2G5F1763547C633B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B185B0B174E5B0F171F5B03174E5B07172G5B594F903F7F0A5E5F1763497C633B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B171E5B0F174E5B03171D5B07172G5B594F3C3F7F0A5E5F17634C7C633B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B1C5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F863F7F0A2G5F1763547C633B5DCA653B5346673B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F845A17CF2G5F1763547C673B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B171E5B0F174E5B0317125B07172G5B594F535A17CF5E5F17634C7C673B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C673B78CA653B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594FD25A17CF2G5F17637E7C673B7D60653B7C0A653B7260653B5DCE193B535A1B3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174A5B0F174A5B03172G5B594F5A3F7F0A2G5F1763547C1B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B105B0B174E5B0F2G175B03174E5B07172G5B594F1A5A17CF5E5F1763497C1B3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17165B0F174E5B0317155B07172G5B594F745A17CF5E5F17634C7C1B3B5DC41D3B537A1F3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F013F7F0A2G5F1763547C1F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F170B5B03174E5B07172G5B594F713F7F0A5E5F1763497C1F3B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17165B0F174E5B0317765B07172G5B594F5B3F7F0A5E5F17634C7C1F3B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C1F3B78F81D3B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F013F7F0A2G5F17637E7C1F3B7D601D3B7C0A1D3B72601D3B5DFE113B537A133B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4A5B0B174A5B0F174A5B03172G5B594F9F5A17CF2G5F1763547C133B485B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B17165B0F174E5B0317085B07172G5B594FB15A17CF5E5F17634C7C133B575B171B2G5B594F4A5B171B481915532G5B594F4A5B171B481F15532G5B594F4A5B171B7A7C133B78F2113B4B5B171B2G5B594F4A5B171B485915532G5B594F4A5B171B4E5B0B174E5B0F174E5B03172G5B594F053F7F0A2G5F17637E7C133B7D60113B7C0A113B7260113B58F115532G5B594F4A5B171B48F7154B2G5B0F7F2G5B594F405A17CF5859176352F115532G5B594F4A5B171B48F7154B5A5B0F7F2G5B594F3A3F7F0A5859176357F115532G5B594F4A5B171B48F7154B595B0F7F2G5B594F025A17CF5859176350F115532G5B594F4A5B171B48F7154B585B0F7F2G5B594FAB3F7F0A5859176351F115532G5B594F4A5B171B48F7154B5F5B0F7F2G5B594F6C5A17CF5859176353F115532G5B594F4A5B171B48F7154B5E5B0F7F2G5B594FD23F7F0A585917635FF115532G5B594F4A5B171B48F7154B5D5B0F7F2G5B594FBC3F7F0A585917635CF115532G5B594F4A5B171B48F7154B5C5B0F7F2G5B594F4B5A17CF585917635DF115532G5B594F4A5B171B48F7154B535B0F7F2G5B594F263F7F0A585917635EF115532G5B594F4A5B171B48F7154B525B0F7F2G5B594F6A3F7F0A5859176354F115532G5B594F4A5B171B48F7154B515B0F7F5A2G5B47542G5B472G5B594F415A17CF5859176356F115532G5B594F4A5B171B48F7154B505B0F7F5A2G5B47542G5B472G5B594FE85A17CF585917634AF115532G5B594F4A5B171B48F7154B575B0F7F2G5B594F3A3F7F0A58591763E577AF41690B5E7CFDFB606BE095DB4CB1DAD31E4BD1F45488727E4EF3FEED305CC1A3D7C63FE55F7F2E8950C3212GEBF5134B821B6140B5D6EB7D2244C0059G005G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B3G000C9G002G000C9G002G000C9G002G000C3G000D9G002G000D9G002G000D9G002G000D3G000E9G002G000E9G002G000E9G002G000E3G000F9G002G000F9G002G000F9G002G000F3G00109G002G00109G002G00109G002G00103G00119G002G00119G002G00119G002G00113G00129G002G00129G002G00129G002G00123G00139G002G00139G002G00139G002G00133G00149G002G00149G002G00149G002G00143G00159G002G00159G002G00159G002G00153G00169G002G00169G002G00169G002G00163G00179G002G00179G002G00179G002G00173G00189G002G00189G002G00189G002G00183G00199G002G00199G002G00199G002G00193G001A9G002G001A9G002G001A9G002G001A3G001B9G002G001B9G002G001B9G002G001B3G001C9G002G001C9G002G001C9G002G001C3G00223G00239G002G00239G002G00233G00249G002G00249G002G00249G002G00243G00263G00273G00289G002G00289G002G00283G00283G00289G002G00283G00283G00299G002G00299G002G00293G00293G00293G00299G002G00293G00293G002A9G002G002A9G002G002A3G002A3G002A3G002A9G002G002A3G002A3G002B3G002C3G002D3G002F3G00309G002G00309G002G00303G00303G00309G002G00303G00303G00319G002G00319G002G00313G00313G00313G00319G002G00313G00313G00329G002G00329G002G00329G002G00323G00333G00349G002G00349G002G00343G00343G00349G002G00343G00343G00353G00363G00373G00393G003A3G003B9G002G003B9G002G003B3G003B3G003B9G002G003B3G003B3G003C9G002G003C9G002G003C3G003C3G003C3G003C9G002G003C3G003C3G003D9G002G003D9G002G003D3G003D3G003D3G003D9G002G003D3G003D3G003E9G002G003E9G002G003E9G002G003E3G003F3G00409G002G00409G002G00403G00403G00409G002G00403G00403G00413G00423G00433G00453G00463G00479G002G00479G002G00473G00473G00479G002G00473G00473G00489G002G00489G002G00483G00483G00483G00489G002G00483G00483G00499G002G00499G002G00493G00493G00493G00499G002G00493G00493G004A9G002G004A9G002G004A9G002G004A3G004B3G004C9G002G004C9G002G004C3G004C3G004C9G002G004C3G004C3G004D3G004E3G004F3G00513G00523G00539G002G00539G002G00533G00533G00539G002G00533G00533G00549G002G00549G002G00543G00543G00543G00549G002G00543G00543G00559G002G00559G002G00553G00553G00553G00559G002G00553G00553G00569G002G00569G002G00569G002G00563G00573G00589G002G00589G002G00583G00583G00589G002G00583G00583G00593G005A3G005B3G005D3G005E3G005F9G002G005F9G002G005F3G005F3G005F9G002G005F3G005F3G00609G002G00609G002G00603G00603G00603G00609G002G00603G00603G00619G002G00619G002G00613G00613G00613G00619G002G00613G00613G00629G002G00629G002G00629G002G00623G00633G00649G002G00649G002G00643G00643G00649G002G00643G00643G00653G00663G00673G00693G006A3G006B9G002G006B9G002G006B3G006B3G006B9G002G006B3G006B3G006C9G002G006C9G002G006C3G006C3G006C3G006C9G002G006C3G006C3G006D9G002G006D9G002G006D3G006D3G006D3G006D9G002G006D3G006D3G006E9G002G006E9G002G006E9G002G006E3G006F3G00709G002G00709G002G00703G00703G00709G002G00703G00703G00713G00723G00733G00753G00763G00779G002G00779G002G00773G00773G00779G002G00773G00773G00789G002G00789G002G00783G00783G00783G00789G002G00783G00783G00799G002G00799G002G00793G00793G00793G00799G002G00793G00793G007A9G002G007A9G002G007A9G002G007A3G007B3G007C9G002G007C9G002G007C3G007C3G007C9G002G007C3G007C3G007D3G007E3G007F3G00813G00823G00839G002G00839G002G00833G00833G00839G002G00833G00833G00849G002G00849G002G00843G00843G00843G00849G002G00843G00843G00859G002G00859G002G00853G00853G00853G00859G002G00853G00853G00869G002G00869G002G00869G002G00863G00873G00889G002G00889G002G00883G00883G00889G002G00883G00883G00893G008A3G008B3G008D3G008E3G008F9G002G008F9G002G008F3G008F3G008F9G002G008F3G008F3G00909G002G00909G002G00903G00903G00903G00909G002G00903G00903G00919G002G00919G002G00913G00913G00913G00919G002G00913G00913G00929G002G00929G002G00929G002G00923G00933G00949G002G00949G002G00943G00943G00949G002G00943G00943G00953G00963G00973G00993G009A3G009B9G002G009B9G002G009B3G009B3G009B9G002G009B3G009B3G009C9G002G009C9G002G009C3G009C3G009C3G009C9G002G009C3G009C3G009D9G002G009D9G002G009D3G009D3G009D3G009D9G002G009D3G009D3G009E9G002G009E9G002G009E9G002G009E3G009F3G00A09G002G00A09G002G00A03G00A03G00A09G002G00A03G00A03G00A13G00A23G00A33G00A53G00A63G00A79G002G00A79G002G00A73G00A73G00A79G002G00A73G00A73G00A89G002G00A89G002G00A83G00A83G00A83G00A89G002G00A83G00A83G00A99G002G00A99G002G00A93G00A93G00A93G00A99G002G00A93G00A93G00AA9G002G00AA9G002G00AA9G002G00AA3G00AB3G00AC9G002G00AC9G002G00AC3G00AC3G00AC9G002G00AC3G00AC3G00AD3G00AE3G00AF3G00B13G00B23G00B39G002G00B39G002G00B33G00B33G00B39G002G00B33G00B33G00B49G002G00B49G002G00B43G00B43G00B43G00B49G002G00B43G00B43G00B59G002G00B59G002G00B53G00B53G00B53G00B59G002G00B53G00B53G00B69G002G00B69G002G00B69G002G00B63G00B73G00B89G002G00B89G002G00B83G00B83G00B89G002G00B83G00B83G00B93G00BA3G00BB3G00BD3G00BE3G00BF9G002G00BF9G002G00BF3G00BF3G00BF9G002G00BF3G00BF3G00C09G002G00C09G002G00C03G00C03G00C03G00C09G002G00C03G00C03G00C19G002G00C19G002G00C13G00C13G00C13G00C19G002G00C13G00C13G00C29G002G00C29G002G00C23G00C23G00C29G002G00C23G00C23G00C43G00C53G00C69G002G00C69G002G00C63G00C63G00C69G002G00C63G00C63G00C79G002G00C79G002G00C73G00C73G00C73G00C79G002G00C73G00C73G00C89G002G00C89G002G00C89G002G00C83G00C93G00CA9G002G00CA9G002G00CA3G00CA3G00CA9G002G00CA3G00CA3G00CB3G00CC3G00CD3G00CF3G00D03G00D19G002G00D19G002G00D13G00D13G00D19G002G00D13G00D13G00D29G002G00D29G002G00D23G00D23G00D23G00D29G002G00D23G00D23G00D39G002G00D39G002G00D33G00D33G00D33G00D39G002G00D33G00D33G00D53G00D63G00D79G002G00D79G002G00D73G00D73G00D79G002G00D73G00D73G00D89G002G00D89G002G00D83G00D83G00D83G00D89G002G00D83G00D83G00D99G002G00D99G002G00D93G00D93G00D93G00D99G002G00D93G00D93G00DA9G002G00DA9G002G00DA9G002G00DA3G00DB3G00DC9G002G00DC9G002G00DC3G00DC3G00DC9G002G00DC3G00DC3G00DD3G00DE3G00DF3G00E13G00E23G00E39G002G00E39G002G00E33G00E33G00E39G002G00E33G00E33G00E49G002G00E49G002G00E43G00E43G00E43G00E49G002G00E43G00E43G00E59G002G00E59G002G00E59G002G00E53G00E63G00E79G002G00E79G002G00E73G00E73G00E79G002G00E73G00E73G00E83G00E93G00EA3G00EC9G002G00EC4G00019G001G00EC3G002G019G001G002G012G0015019G001G002G012G0016019G001G0016012G002A019G001G0016012G002B019G001G002B012G003F019G001G002B012G0040019G001G0040012G0054019G001G0040012G0056019G001G0056012G005B019G001G0056012G005C019G001G005C012G0061019G001G005C012G0062019G001G0062012G0067019G001G0062012G0068019G001G0068012G006D019G001G0068012G006E019G001G006E012G0073019G001G006E012G0074019G001G0074012G0077012G0077012G0077019G001G0074012G0078019G001G0078012G007B012G007B012G007B019G001G0078012G007C019G001G007C012G008F019G001G007C012G008F012G008B7BF325FD6B59F6AB57280D3G000C870A020052093G005GF780969E8352093G005GF799928F8352093G005GF790969A92520F3G005GF7B09283A49285819E9492520E3G005GF7A098859C848796949252103G005GF7B09283B49F9E9B9385929952093G005GF7B9969A92521A3G005GF7B5822G908ED7A79E85968392D7ACBB81D9D7C6C7AA520C3G005GF7A79B968E92858452103G005GF7BB9894969BA79B968E9285520E3G005GF7B49F9685969483928552153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A7968583520B3G005GF7B4B185969A9252133G005GF7B19E9993B19E858483B49F9E9B9352083G005GF7999280520C3G005GF7A19294839885C4898G00521C3G005GF7ACB5822G908ED7A79E85968392D7ACBB81D9D7C6C72GAA520A3G005GF78794962G9B52053G005GF741B21C1B00070B02005A5B594F5A2G5B7F4B2G5B1B3G5B1B595B594F4B2G5B1B2G5B594F3D5A5BCF5A5F5B6367F9AA6F2G5B594F2G5B594F355B594F5A2G5B1B2G5B594F4B2G5B1B595B5F1B2G5B594F4B5B5F1B5A2G5D4B5F5B57172G5B594F245A5FCF582G5F635A515D4B2G5B594FB45A5FCF595D5F63025B594F5F574D532G5B594F4B5B4F1B5E5559232G5B594F2G5B594F755B594F595B4F1B2G5B594F4B5B4F1B5E4B4D532G5B594F4B5B4F1B5E494D532G5B594F4B5B4F1B5E4F4D532G5B594F4B5B4F1B5E2G4D532G5B594F4B5B4F1B5F2G414B505B7B172G5B594F555A43CF585F43635D4341532G5B594F4B5B431B575B471B2G5B594F4B5B471B5C4745532G5B594F4B5B471B545B7B1B2G5B594F4B5B7B1B534779532G5B594F4B5B7B1B4B5B7F174B5B73174B5B77172G5B594FF93FA30B5F5B7B632G5B594F445A47CF5B5F47635D55431F57564F3B785B594F5A5B4F1B2G5B594F4B5B4F1B595B431B2G5B594F4B5B431B2G5D414B5F5B7B172G5B594FA15A43CF585F43635D51414B2G5B594F985A43CF595D4363545B594F525771532G5B594F4B5B731B517959232G5B594F2G5B594F5C5B594F495B731B2G5B594F4B5B731B2G5B777F522G5B472G5B594FC75A73CF2G59736352F11E575E257B032G5B594F2G5B594FB0A45A4F5E2557032G5B594F2G5B594FFAA45A4FDDA45A4FE577AF41093FE70A6A34F9D6ED3EB1252ADE522B171F3058CB39315E9075CF23A391322EC723B808344959D8E4394C9DD051FBA9A32AA216993C1B3D0A7D9G006G00ED9G009G001G00ED3G00ED9G002G00ED3G00EE9G002G00EE9G002G00EE3G00EE9G002G00EE3G00EE9G002G00EE3G00EE3G00EF9G002G00EF9G002G00EF3G00F09G002G00F09G002G00F09G002G00F09G002G00F09G002G00F03G00F09G002G00F03G00F09G002G00F09G002G00F09G002G00F09G002G00F09G002G00F03G00F03G00F09G002G00F09G002G00F03G00F03G00F03G00F03G00F29G002G00F29G002G00F23G00F29G002G00F23G00F29G002G00F23G00F23G00F39G002G00F39G002G00F33G00F49G002G00FA3G00FA9G002G00F43G00FB3G00F29G002G00FB3G00EE9G002G00FD3G00FE4G00012G00723AA8F0FD735A0F4FF139013G0005800A020052153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A796858352093G005GF7A49E8D92520C3G005GF7A19294839885C452083G005GF7999280898G0052113G005GF7A3859699848796859299948E520F3G005GF7B5859E949CB4989B988552103G005GF7A592962G9B8ED7959B8292520D3G005GF7BA968392859E969B52093G005GF7B9929899520F3G005GF7B49699B4982G9B9E93929952053G005GF76A228C2700C90A02005A5B594F3G5B7F5F2G5B1B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B595B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5F5B53175F5B57175F5B4B172G5B594FAE5A5FCF3G5F635A585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5E52593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5D5B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5C5B53172G5B594F335A5FCF592G5F635D585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5348593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B514C593BE577AF4112A1B5360DA5025142D5EA3BFC4D437B48F74178FAA1302FB377811433A1DA3DCDF69F0A163955DAC00E7B3F5780D2391C37CE678B2FAF8E61036B267D06CB67103D9G006G00F59G002G00F59G002G00F59G002G00F59G002G00F53G00F53G00F59G002G00F53G00F53G00F69G002G00F69G002G00F63G00F79G002G00F79G002G00F79G002G00F79G002G00F79G002G00F73G00F73G00F89G002G00F89G002G00F83G00F99G002G00F99G002G00F93G00FA3G0049E9F291C21147E811CD614G0001000C870A020052093G005GF780969E8352093G005GF799928F8352093G005GF790969A92520F3G005GF7B09283A49285819E9492520E3G005GF7A098859C848796949252103G005GF7B09283B49F9E9B9385929952093G005GF7B9969A9252133G005GF7BA96859E9992D7ACBB81D9D7C6AA520C3G005GF7A79B968E92858452103G005GF7BB9894969BA79B968E9285520E3G005GF7B49F9685969483928552153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A7968583520B3G005GF7B4B185969A9252133G005GF7B19E9993B19E858483B49F9E9B9352083G005GF7999280520C3G005GF7A19294839885C4898G0052153G005GF7ACBA96859E9992D7ACBB81D9D7C62GAA520A3G005GF78794962G9B52053G005GF75DD3C34E00070B02005A5B594F5A2G5B7F4B2G5B1B3G5B1B595B594F4B2G5B1B2G5B594F713F830B5A5F5B6367F9AA6F2G5B594F2G5B594F355B594F5A2G5B1B2G5B594F4B2G5B1B595B5F1B2G5B594F4B5B5F1B5A2G5D4B5F5B57172G5B594F025A5FCF582G5F635A515D4B2G5B594FAE5A5FCF595D5F63025B594F5F574D532G5B594F4B5B4F1B5E5559232G5B594F2G5B594F755B594F595B4F1B2G5B594F4B5B4F1B5E4B4D532G5B594F4B5B4F1B5E494D532G5B594F4B5B4F1B5E4F4D532G5B594F4B5B4F1B5E2G4D532G5B594F4B5B4F1B5F2G414B505B7B172G5B594F6A5A43CF585F43635D4341532G5B594F4B5B431B575B471B2G5B594F4B5B471B5C4745532G5B594F4B5B471B545B7B1B2G5B594F4B5B7B1B534779532G5B594F4B5B7B1B4B5B7F174B5B73174B5B77172G5B594FBA5A7BCF5F5B7B632G5B594F9A3FAF0B5B5F47635D55431F57564F3B785B594F5A5B4F1B2G5B594F4B5B4F1B595B431B2G5B594F4B5B431B2G5D414B5F5B7B172G5B594F853FAB0B585F43635D51414B2G5B594F6E5A43CF595D4363545B594F525771532G5B594F4B5B731B517959232G5B594F2G5B594F5C5B594F495B731B2G5B594F4B5B731B2G5B777F522G5B472G5B594F015A73CF2G59736352F11E575E257B032G5B594F2G5B594FB0A45A4F5E2557032G5B594F2G5B594FFAA45A4FDDA45A4FE577AF411F7E630533D26340CC9D3A21685E3800C42BD9579456334417916A2FA738BFD207E0FA381666D19AB57BCC7657537236131420E1D5B66F587F7D9G006G0002019G009G0002012G0002019G001G0002012G0003019G001G0003019G001G0003012G0003019G001G0003012G0003019G001G0003012G0003012G0004019G001G0004019G001G0004012G0005019G001G0005019G001G0005019G001G0005019G001G0005019G001G0005012G0005019G001G0005012G0005019G001G0005019G001G0005019G001G0005019G001G0005019G001G0005012G0005012G0005019G001G0005019G001G0005012G0005012G0005012G0005012G0007019G001G0007019G001G0007012G0007019G001G0007012G0007019G001G0007012G0007012G0008019G001G0008019G001G0008012G0009019G001G000F012G000F019G001G0009012G0010012G0007019G001G0010012G0003019G001G0012012G0013012G0015012G00EEBF383EFE031185E2B371013G0005800A020052153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A796858352093G005GF7A49E8D92520C3G005GF7A19294839885C452083G005GF7999280898G0052113G005GF7A3859699848796859299948E520F3G005GF7B5859E949CB4989B988552103G005GF7A592962G9B8ED7959B8292520D3G005GF7BA968392859E969B52093G005GF7B9929899520F3G005GF7B49699B4982G9B9E93929952053G005GF7C2CD2E6000C80A02005A5B594F3G5B7F5F2G5B1B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B595B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5F5B53175F5B57175F5B4B172G5B594FCD3F870B3G5F635A585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5E52593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5D5B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5C5B53172G5B594F9A5A5FCF592G5F635D585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5348593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B514C593BE577AF41A6D9A14B8A611C4EB802EAD6C2C599340908094936A4F14FE715C650EDF44A428B3C2D6957F129EF6FF4A486D312E0222477D7E68E673C518FF566274C3D9G006G000A019G001G000A019G001G000A019G001G000A019G001G000A012G000A012G000A019G001G000A012G000A012G000B019G001G000B019G001G000B012G000C019G001G000C019G001G000C019G001G000C019G001G000C019G001G000C012G000C012G000D019G001G000D019G001G000D012G000E019G001G000E019G001G000E012G000F012G003D2276741E7D5989B07A4F4G0001000C870A020052093G005GF780969E8352093G005GF799928F8352093G005GF790969A92520F3G005GF7B09283A49285819E9492520E3G005GF7A098859C848796949252103G005GF7B09283B49F9E9B9385929952093G005GF7B9969A9252133G005GF7A49A989C8ED7ACBB81D9D7C5C7AA520C3G005GF7A79B968E92858452103G005GF7BB9894969BA79B968E9285520E3G005GF7B49F9685969483928552153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A7968583520B3G005GF7B4B185969A9252133G005GF7B19E9993B19E858483B49F9E9B9352083G005GF7999280520C3G005GF7A19294839885C4898G0052153G005GF7ACA49A989C8ED7ACBB81D9D7C5C72GAA520A3G005GF78794962G9B52053G005GF701F8E17400050B02005A5B594F5A2G5B7F4B2G5B1B3G5B1B595B594F4B2G5B1B2G5B594F7F3F830B5A5F5B6367F9AA6F2G5B594F2G5B594F355B594F5A2G5B1B2G5B594F4B2G5B1B595B5F1B2G5B594F4B5B5F1B5A2G5D4B5F5B57172G5B594FD33F870B582G5F635A515D4B2G5B594F583F870B595D5F63025B594F5F574D532G5B594F4B5B4F1B5E5559232G5B594F2G5B594F755B594F595B4F1B2G5B594F4B5B4F1B5E4B4D532G5B594F4B5B4F1B5E494D532G5B594F4B5B4F1B5E4F4D532G5B594F4B5B4F1B5E2G4D532G5B594F4B5B4F1B5F2G414B505B7B172G5B594F8D5A43CF585F43635D4341532G5B594F4B5B431B575B471B2G5B594F4B5B471B5C4745532G5B594F4B5B471B545B7B1B2G5B594F4B5B7B1B534779532G5B594F4B5B7B1B4B5B7F174B5B73174B5B77172G5B594F0F3FA30B5F5B7B632G5B594FF85A47CF5B5F47635D55431F57564F3B785B594F5A5B4F1B2G5B594F4B5B4F1B595B431B2G5B594F4B5B431B2G5D414B5F5B7B172G5B594F3A5A43CF585F43635D51414B2G5B594F473FAB0B595D4363545B594F525771532G5B594F4B5B731B517959232G5B594F2G5B594F5C5B594F495B731B2G5B594F4B5B731B2G5B777F522G5B472G5B594FC95A73CF2G59736352F11E575E257B032G5B594F2G5B594FB0A45A4F5E2557032G5B594F2G5B594FFAA45A4FDDA45A4FE577AF4189E34D04C00C8A442D732G3FDF8EDA25EEB60022F3F13A5525D66D087233426D9505EBDA6B6FA29BF106053309A3A718F07D9G006G0017019G009G0017012G0017019G001G0017012G0018019G001G0018019G001G0018012G0018019G001G0018012G0018019G001G0018012G0018012G0019019G001G0019019G001G0019012G001A019G001G001A019G001G001A019G001G001A019G001G001A019G001G001A012G001A019G001G001A012G001A019G001G001A019G001G001A019G001G001A019G001G001A019G001G001A012G001A012G001A019G001G001A019G001G001A012G001A012G001A012G001A012G001C019G001G001C019G001G001C012G001C019G001G001C012G001C019G001G001C012G001C012G001D019G001G001D019G001G001D012G001E019G001G0024012G0024019G001G001E012G0025012G001C019G001G0025012G0018019G001G0027012G0028012G002A012G009EA6AC5FEE727D24E37E2D013G0005800A020052153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A796858352093G005GF7A49E8D92520C3G005GF7A19294839885C452083G005GF7999280898G0052113G005GF7A3859699848796859299948E520F3G005GF7B5859E949CB4989B988552103G005GF7A592962G9B8ED7959B8292520D3G005GF7BA968392859E969B52093G005GF7B9929899520F3G005GF7B49699B4982G9B9E93929952053G005GF70425031900C60A02005A5B594F3G5B7F5F2G5B1B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B595B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5F5B53175F5B57175F5B4B172G5B594F8F5A5FCF3G5F635A585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5E52593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5D5B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5C5B53172G5B594F423F870B592G5F635D585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5348593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B514C593BE577AF41AD45A41DDE2CF809FC93A77BCC416D0AE5F1BF7E005CBE367EB7C0CEF1C2B46847308A416975A7955778E15EE579AA2GE187F4306F3D9G006G001F019G001G001F019G001G001F019G001G001F019G001G001F012G001F012G001F019G001G001F012G001F012G0020019G001G0020019G001G0020012G0021019G001G0021019G001G0021019G001G0021019G001G0021019G001G0021012G0021012G0022019G001G0022019G001G0022012G0023019G001G0023019G001G0023012G0024012G00B9B3EB1DB53ED27DE6BC194G0001000C870A020052093G005GF780969E8352093G005GF799928F8352093G005GF790969A92520F3G005GF7B09283A49285819E9492520E3G005GF7A098859C848796949252103G005GF7B09283B49F9E9B9385929952093G005GF7B9969A9252173G005GF7A39F92D7B49B988099D7ACBB81D9D7C5C2AA520C3G005GF7A79B968E92858452103G005GF7BB9894969BA79B968E9285520E3G005GF7B49F9685969483928552153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A7968583520B3G005GF7B4B185969A9252133G005GF7B19E9993B19E858483B49F9E9B9352083G005GF7999280520C3G005GF7A19294839885C4898G00521A3G005GF7ACA39F92D7B49B988099D7ACBB81D9D7C5C23GAA520A3G005GF78794962G9B52053G005GF727B7707F00070B02005A5B594F5A2G5B7F4B2G5B1B3G5B1B595B594F4B2G5B1B2G5B594F6A5A5BCF5A5F5B6367F9AA6F2G5B594F2G5B594F355B594F5A2G5B1B2G5B594F4B2G5B1B595B5F1B2G5B594F4B5B5F1B5A2G5D4B5F5B57172G5B594F255A5FCF582G5F635A515D4B2G5B594FD45A5FCF595D5F63025B594F5F574D532G5B594F4B5B4F1B5E5559232G5B594F2G5B594F755B594F595B4F1B2G5B594F4B5B4F1B5E4B4D532G5B594F4B5B4F1B5E494D532G5B594F4B5B4F1B5E4F4D532G5B594F4B5B4F1B5E2G4D532G5B594F4B5B4F1B5F2G414B505B7B172G5B594F073FAB0B585F43635D4341532G5B594F4B5B431B575B471B2G5B594F4B5B471B5C4745532G5B594F4B5B471B545B7B1B2G5B594F4B5B7B1B534779532G5B594F4B5B7B1B4B5B7F174B5B73174B5B77172G5B594FF75A7BCF5F5B7B632G5B594F2E5A47CF5B5F47635D55431F57564F3B785B594F5A5B4F1B2G5B594F4B5B4F1B595B431B2G5B594F4B5B431B2G5D414B5F5B7B172G5B594F755A43CF585F43635D51414B2G5B594F0C3FAB0B595D4363545B594F525771532G5B594F4B5B731B517959232G5B594F2G5B594F5C5B594F495B731B2G5B594F4B5B731B2G5B777F522G5B472G5B594F815A73CF2G59736352F11E575E257B032G5B594F2G5B594FB0A45A4F5E2557032G5B594F2G5B594FFAA45A4FDDA45A4FE577AF418462B722732G5AD86ED1220EE4FBBB071AFD3A22A94955CB946F731954E4E659A5A02DC2495375B0C86018DCA06427B5B835BD0918F2EF4CF57D9G006G002C019G009G002C012G002C019G001G002C012G002D019G001G002D019G001G002D012G002D019G001G002D012G002D019G001G002D012G002D012G002E019G001G002E019G001G002E012G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F012G002F019G001G002F012G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F019G001G002F012G002F012G002F019G001G002F019G001G002F012G002F012G002F012G002F012G0031019G001G0031019G001G0031012G0031019G001G0031012G0031019G001G0031012G0031012G0032019G001G0032019G001G0032012G0033019G001G0039012G0039019G001G0033012G003A012G0031019G001G003A012G002D019G001G003C012G003D012G003F012G00384137050F380467043948013G0005800A020052153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A796858352093G005GF7A49E8D92520C3G005GF7A19294839885C452083G005GF7999280898G0052113G005GF7A3859699848796859299948E520F3G005GF7B5859E949CB4989B988552103G005GF7A592962G9B8ED7959B8292520D3G005GF7BA968392859E969B52093G005GF7B9929899520F3G005GF7B49699B4982G9B9E93929952053G005GF73E9BDF6A00C80A02005A5B594F3G5B7F5F2G5B1B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B595B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5F5B53175F5B57175F5B4B172G5B594F025A5FCF3G5F635A585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5E52593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5D5B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5C5B53172G5B594FE05A5FCF592G5F635D585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5348593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B514C593BE577AF2G4193F02CAF3B5143E90EFA16D7464ED2B13F04C8D743CF154D8368461B657661C320143A9762CDA73625D09BA20726F79F7D8AD1372F03971C8BEA3EBC3D9G006G0034019G001G0034019G001G0034019G001G0034019G001G0034012G0034012G0034019G001G0034012G0034012G0035019G001G0035019G001G0035012G0036019G001G0036019G001G0036019G001G0036019G001G0036019G001G0036012G0036012G0037019G001G0037019G001G0037012G0038019G001G0038019G001G0038012G0039012G008FCE207A45105C1AA1DF3D4G0001000C870A020052093G005GF780969E8352093G005GF799928F8352093G005GF790969A92520F3G005GF7B09283A49285819E9492520E3G005GF7A098859C848796949252103G005GF7B09283B49F9E9B9385929952093G005GF7B9969A9252133G005GF7A396849F9ED7ACBB81D9D7C4C7AA520C3G005GF7A79B968E92858452103G005GF7BB9894969BA79B968E9285520E3G005GF7B49F9685969483928552153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A7968583520B3G005GF7B4B185969A9252133G005GF7B19E9993B19E858483B49F9E9B9352083G005GF7999280520C3G005GF7A19294839885C4898G0052153G005GF7ACA396849F9ED7ACBB81D9D7C4C72GAA520A3G005GF78794962G9B52053G005GF7CA27D74E00090B02005A5B594F5A2G5B7F4B2G5B1B3G5B1B595B594F4B2G5B1B2G5B594F3D5A5BCF5A5F5B6367F9AA6F2G5B594F2G5B594F355B594F5A2G5B1B2G5B594F4B2G5B1B595B5F1B2G5B594F4B5B5F1B5A2G5D4B5F5B57172G5B594F1E5A5FCF582G5F635A515D4B2G5B594F763F870B595D5F63025B594F5F574D532G5B594F4B5B4F1B5E5559232G5B594F2G5B594F755B594F595B4F1B2G5B594F4B5B4F1B5E4B4D532G5B594F4B5B4F1B5E494D532G5B594F4B5B4F1B5E4F4D532G5B594F4B5B4F1B5E2G4D532G5B594F4B5B4F1B5F2G414B505B7B172G5B594F813FAB0B585F43635D4341532G5B594F4B5B431B575B471B2G5B594F4B5B471B5C4745532G5B594F4B5B471B545B7B1B2G5B594F4B5B7B1B534779532G5B594F4B5B7B1B4B5B7F174B5B73174B5B77172G5B594FEB5A7BCF5F5B7B632G5B594F173FAF0B5B5F47635D55431F57564F3B785B594F5A5B4F1B2G5B594F4B5B4F1B595B431B2G5B594F4B5B431B2G5D414B5F5B7B172G5B594F435A43CF585F43635D51414B2G5B594FBF3FAB0B595D4363545B594F525771532G5B594F4B5B731B517959232G5B594F2G5B594F5C5B594F495B731B2G5B594F4B5B731B2G5B777F522G5B472G5B594F943F5B0A2G59736352F11E575E257B032G5B594F2G5B594FB0A45A4F5E2557032G5B594F2G5B594FFAA45A4FDDA45A4FE577AF41E7F1EE54A381AA73B2F403283CAA512AE43A4F6F86FC9A541CF5C13FCF48684AE722F17AD2CCA276EE0D242E38847C23BF455750396E8AD78702ADEC4A6B1F0B187D9G006G0041019G009G0041012G0041019G001G0041012G0042019G001G0042019G001G0042012G0042019G001G0042012G0042019G001G0042012G0042012G0043019G001G0043019G001G0043012G0044019G001G0044019G001G0044019G001G0044019G001G0044019G001G0044012G0044019G001G0044012G0044019G001G0044019G001G0044019G001G0044019G001G0044019G001G0044012G0044012G0044019G001G0044019G001G0044012G0044012G0044012G0044012G0046019G001G0046019G001G0046012G0046019G001G0046012G0046019G001G0046012G0046012G0047019G001G0047019G001G0047012G0048019G001G004E012G004E019G001G0048012G004F012G0046019G001G004F012G0042019G001G0051012G0052012G0054012G00B174BEEF0A2E8139D26A54013G0005800A020052153G005GF7BF829A9699989E93A52G9883A796858352093G005GF7A49E8D92520C3G005GF7A19294839885C452083G005GF7999280898G0052113G005GF7A3859699848796859299948E520F3G005GF7B5859E949CB4989B988552103G005GF7A592962G9B8ED7959B8292520D3G005GF7BA968392859E969B52093G005GF7B9929899520F3G005GF7B49699B4982G9B9E93929952053G005GF746F54B3200C40A02005A5B594F3G5B7F5F2G5B1B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B595B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5F5B53175F5B57175F5B4B172G5B594FD03F870B3G5F635A585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5E52593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5D5B5F1B2G5B594F5F5B5F1B5A2G5D532G5B594F5F5B5F1B5C5B53172G5B594F073F870B592G5F635D585B3B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B5348593B366FEEDA2G5B594F5F2G5B1B2G5B59532G5B594F5F2G5B1B514C593BE577AF410DF1200E9DD435D9EEDA1D4FEECE087C69EB926A7DF197354A80EF688D5139BBCD3ABBF62736549FD31BFF70983D9G006G0049019G001G0049019G001G0049019G001G0049019G001G0049012G0049012G0049019G001G0049012G0049012G004A019G001G004A019G001G004A012G004B019G001G004B019G001G004B019G001G004B019G001G004B019G001G004B012G004B012G004C019G001G004C019G001G004C012G004D019G001G004D019G001G004D012G004E012G004C242071701E8CC0ADBB484G000100027B0A020052093G005GF780969E83899A5G99B93F52163G005GF7919E8592949B9E949C939283929483988552093G005GF790969A92520E3G005GF7A098859C848796949252113G005GF7AD828582B9A7B4A68292848352123G005GF7B49B9E949CB39283929483988552053G005GF7C8A3860F00A80A02005A5B594F3G5B7F5A2G5B1B3G5B1B2G5B594F5A2G5B1B5A5B5F172G5B594F465A5BCF2G595B63592G5B1B2G5B594F5A2G5B1B585B5F1B2G5B594F5A5B5F1B5A535D532G5B594F5A5B5F1B5A515D532G5B594F5A5B5F1B5A575D53595B594F5A5B5F1B2G5B594F373F830B2G595B63BEA45A4FE577AF41509C7DCE02506D139BD04712E58F3A37CD0B8DCE47A6AA1FE95B3949A3D87D674270CD8E3FDF91FCE152CC29A533A12C1F668945A9001622731E9G006G0058019G001G0058019G001G0058012G0059019G001G0059019G001G0059019G001G0059019G001G0059019G009G0059012G0059012G005B012G00AAD80FDDF30A93E3F15D445G00027B0A020052093G005GF780969E83899A5G99B93F52163G005GF7919E8592949B9E949C939283929483988552093G005GF790969A92520E3G005GF7A098859C848796949252143G005GF7A19E2G9B969092B9A7B4A68292848352123G005GF7B49B9E949CB39283929483988552053G005GF755A8080900A70A02005A5B594F3G5B7F5A2G5B1B3G5B1B2G5B594F5A2G5B1B5A5B5F172G5B594FCE3F830B2G595B63592G5B1B2G5B594F5A2G5B1B585B5F1B2G5B594F5A5B5F1B5A535D532G5B594F5A5B5F1B5A515D532G5B594F5A5B5F1B5A575D53595B594F5A5B5F1B2G5B594FC95A5BCF2G595B63BEA45A4FE577AF411E684B67FCDFE27A9A697C6FBEB96A526A44BA7FF24C8342253EF037300E0B364D1BD53B216EAE74772871729E5F296B51187A71BE1E9G006G005E019G001G005E019G001G005E012G005F019G001G005F019G001G005F019G001G005F019G001G005F019G009G005F012G005F012G0061012G00F8D1CE7B2G01EC4136A2795G00027B0A020052093G005GF780969E83899A5G99B93F52163G005GF7919E8592949B9E949C939283929483988552093G005GF790969A92520E3G005GF7A098859C848796949252153G005GF7A19E2G9B969092B9A7B4A682928483C452123G005GF7B49B9E949CB39283929483988552053G005GF70A0BEC1E00A70A02005A5B594F3G5B7F5A2G5B1B3G5B1B2G5B594F5A2G5B1B5A5B5F172G5B594F163F830B2G595B63592G5B1B2G5B594F5A2G5B1B585B5F1B2G5B594F5A5B5F1B5A535D532G5B594F5A5B5F1B5A515D532G5B594F5A5B5F1B5A575D53595B594F5A5B5F1B2G5B594FCB5A5BCF2G595B63BEA45A4FE577AF4149C58D63F667EC3B9E08C91A17476C18453FFF085AF9266F1FEBDE6A874F361570C8B49A4B0F84155F4630E0841F3D36E3746F37F61E9G006G0064019G001G0064019G001G0064012G0065019G001G0065019G001G0065019G001G0065019G001G0065019G009G0065012G0065012G0067012G008E3856A00607757DE6BF325G00027B0A020052093G005GF780969E83899A5G99B93F52163G005GF7919E8592949B9E949C939283929483988552093G005GF790969A92520E3G005GF7A098859C848796949252123G005GF7B49B988099B9A7B4A68292848352123G005GF7B49B9E949CB39283929483988552053G005GF75251404800AA0A02005A5B594F3G5B7F5A2G5B1B3G5B1B2G5B594F5A2G5B1B5A5B5F172G5B594F973F830B2G595B63592G5B1B2G5B594F5A2G5B1B585B5F1B2G5B594F5A5B5F1B5A535D532G5B594F5A5B5F1B5A515D532G5B594F5A5B5F1B5A575D53595B594F5A5B5F1B2G5B594F1E3F830B2G595B63BEA45A4FE577AF413B31C8759F05C7716902F50666B40A2GDA228751AD06851F71F97E6D87D356117A64C25D418D1C072GD1A3591DC3221D9A21D12BF21A37F3DF17E292160EBB18EC1E9G006G006A019G001G006A019G001G006A012G006B019G001G006B019G001G006B019G001G006B019G001G006B019G009G006B012G006B012G006D012G0082E45C62030A205BE9676E5G00027B0A020052093G005GF780969E83899A5G99B93F52163G005GF7919E8592949B9E949C939283929483988552093G005GF790969A92520E3G005GF7A098859C848796949252153G005GF7A19E2G9B969092B9A7B4A682928483C552123G005GF7B49B9E949CB39283929483988552053G005GF7F2B9FE4700A60A02005A5B594F3G5B7F5A2G5B1B3G5B1B2G5B594F5A2G5B1B5A5B5F172G5B594F4B5A5BCF2G595B63592G5B1B2G5B594F5A2G5B1B585B5F1B2G5B594F5A5B5F1B5A535D532G5B594F5A5B5F1B5A515D532G5B594F5A5B5F1B5A575D53595B594F5A5B5F1B2G5B594FF23F830B2G595B63BEA45A4FE577AF41B527BBDC6644A61A77259B02B8DC883850E0DB33B7781E3FF96ED5A46C4EF63E5024CE47FC5FC170B70850590D80B26C2E1E9G006G0070019G001G0070019G001G0070012G0071019G001G0071019G001G0071019G001G0071019G001G0071019G009G0071012G0071012G0073012G00F66FA98F3A58EBBF29223A5G0002780A0200520C3G005GF7A19E849E959B924799895G00E4944052053G005GF7FB55BF4B00940A02005A5B594F3G5B7F582G5B1B366FEEDA2G5B594F582G5B1B5B58593B356FEEDA2G5B594F582G5B1B5B5E593BE577AF416D550A4DA3509CCDCBA25033E854D223EAE0D92085DEAFCA3CA9A89B2E69ECDA043667D8007B0F2944055DA42146D852EC0C9G006G0075019G001G0075012G0076019G001G0076012G0077012G00E65CED889259F7A89E14614G002G02780A0200520C3G005GF7A19E849E959B929947895G00E4944052053G005GF7230D7F4B00990A02005A5B594F3G5B7F582G5B1B366FEEDA2G5B594F582G5B1B5B58593B356FEEDA2G5B594F582G5B1B5B5E593BE577AF4162108E151EE9590B2366C24F1BA908427EB44301FEE8B47A4422DE6A53051B067963FF06C4745EDF9B8E783F8605A802475F542C5F2A36A01C2D1E791633506A70346F32DC0C9G006G0079019G001G0079012G007A019G001G007A012G007B012G00B813370AEE6396012FE6674G000208840A020052093G005GF780969E8352093G005GF790969A92520F3G005GF7B09283A49285819E9492520C3G005GF7A79B968E92858452103G005GF7BB9894969BA79B968E9285520D3G005GF7B596949C8796949C52093G005GF799928F8352103G005GF7B09283B49F9E9B9385929952093G005GF7B9969A92520B3G005GF7B4989A959683520B3G005GF7A79685929983520E3G005GF7B49F9685969483928552073G005GF7A8B0520A3G005GF78480988593520A3G005GF787969E8584895G00E4944052053G005GF7E5369A6700050B02005A5B594F3G5B7F542G5B1B3G5B1B595B594F542G5B1B2G5B594FC23F830B5A5F5B6367F9AA6F2G5B594F2G5B594F705B594F3G5B1B595B594F542G5B1B2G5B594F4D5A5BCF5A595B635A2G5B1B2G5B594F542G5B1B5B5F594B585B53172G5B594F433F830B585F5B635B5359532G5B594F542G5B1B5B515D532G5B594F545B5F1B5D5B531B2G5B594F545B531B5A2G554B2G5B594F835A57CF595D5763515B594F5D4B45532G5B594F545B471B5C4959232G5B594F2G5B594F585B594F5B4D45532G5B594F545B471B5154433B5E254F032G5B594F2G5B594FABA45A4F92A45A4F572G5B1B2G5B594F542G5B1B5B4159532G5B594F542G5B1B67F9AA6F2G5B594F2G5B594F6E5B594F3G5B1B595B594F542G5B1B2G5B594F385A5BCF5A595B63552G5B1B2G5B594F542G5B1B5A5B5F1B2G5B594F545B5F1B5A2G5D532G5B594F545B5F1B5A535D532G5B594F545B5F1B5A515D532G5B594F545B5F1B5A555D4B2G5B594FD65A5FCF595B5F632G5B594F1B3F830B5B535B63485B594F5F4B4D532G5B594F545B4F1B525B431B2G5B594F545B431B5E575B232G5B594F2G5B594F525B594F5A5B4F1B2G5B594F545B4F1B5E5D4D532G5B594F545B4F1B5E534D532G5B594F545B4F1B51504B3B5E2557032G5B594F2G5B594FBCA45A4FE4A45A4FE577AF4130CE49D01AFB186A559627C9CBCA3C19CA59B1787D29254B5ACF9434C16958355CBBD2D7D6A8735E5744FDB5E6454CA53973C036383AB8D2B98B3802CF7A9G006G007D019G009G007D012G007D019G001G007D012G007E019G009G007E012G007F019G001G007F012G007F019G001G007F012G007F019G001G0080019G001G0081019G001G0081019G001G0081012G0081012G0082019G001G0082019G001G0082012G0083019G001G0083012G0081019G001G0084012G0085012G0087019G001G0087019G001G0087019G001G0087012G0088019G009G0088012G0089019G001G0089019G001G0089019G001G0089019G001G0089019G001G0089019G001G0089019G001G0089012G0089012G008A019G001G008A019G001G008A019G001G008A012G008B019G001G008B019G001G008B019G001G008B012G0089019G001G008C012G008D012G008F012G000697DC8AA61DB753A8C3587G00", lIllii1iI1IIilIliiIll())
RAW Paste Data