S_Madanska

21.02

Feb 20th, 2021 (edited)
146
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ---------------------------------------------------------------------------
 2. ----------------------------Транзакции-------------------------------------
 3. ---------------------------------------------------------------------------
 4. -- Задача 6-1.
 5. -- Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“ - 90
 6. -- като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“. -10
 7.  
 8. select * from DEPARTMENTS
 9.  
 10. begin tran
 11.     --прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“
 12.     update EMPLOYEES
 13.     set DEPARTMENT_ID = 10
 14.     where DEPARTMENT_ID = 90
 15.  
 16.     --изтрие отдел „Мениджмънт“
 17.     delete from DEPARTMENTS
 18.     where DEPARTMENT_ID = 90
 19. commit tran
 20.  
 21. select * from DEPARTMENTS
 22.  
 23. --Задача 6-2.
 24. --Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 25. --после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.
 26.  
 27. begin tran
 28.     delete from ORDER_ITEMS
 29.     where PRODUCT_ID = 1726
 30.  
 31.     delete from PRODUCTS
 32.     where PRODUCT_ID = 1726
 33. rollback tran
 34.  
 35. select * from ORDER_ITEMS
 36.  
 37. ---------------------------------------------------------------------------
 38. -----------------------------Процедури-------------------------------------
 39. ---------------------------------------------------------------------------
 40. --Пример 7-2.
 41. --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър ORDER_ID
 42. --извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 43.  
 44. create proc employees_orders @ORDER INT
 45. AS
 46. SELECT FNAME, LNAME,
 47.        O.ORDER_ID,
 48.        SUM(OI.QUANTITY* OI.UNIT_PRICE) AS TOTAL
 49. FROM EMPLOYEES E JOIN ORDERS O ON E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 50.                  JOIN ORDER_ITEMS OI ON OI.ORDER_ID=O.ORDER_ID
 51. WHERE O.ORDER_ID = 2354
 52. GROUP BY FNAME, LNAME, O.ORDER_ID
 53.  
 54. EXEC employees_orders 100
 55. ---------------------------------------------------------------------------
 56. -----------------------------Функции---------------------------------------
 57. ---------------------------------------------------------------------------
 58. --Пример 7-5.
 59. --Да се създаде функция, връщаща като резултат (резултатен набор)
 60. --служителите с техните длъжности.
 61.  
 62. CREATE FUNCTION EMPLOYEES_JOBS() RETURNS TABLE
 63. AS
 64. RETURN
 65. SELECT FNAME, LNAME, JOB_TITLE
 66. FROM EMPLOYEES E JOIN JOBS J
 67. ON E.JOB_ID=J.JOB_ID
 68.  
 69. SELECT * FROM DBO.EMPLOYEES_JOBS()
 70. ORDER BY FNAME, LNAME
 71.  
 72. ---------------------------------------------------------------------------
 73. -----------------------------Тригери---------------------------------------
 74. ---------------------------------------------------------------------------
 75. --Задача 9-1.
 76. --Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 77. --записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HIST с атрибути:
 78. --• идентификатор на клиент;
 79. --• стара фамилия;
 80. --• нова фамилия.
 81.  
 82. CREATE TABLE CUSTOMERS_HISTORY
 83. (
 84. CUSTOMER_ID INT,
 85. OLD_NAME VARCHAR(20),
 86. NEW_NAME VARCHAR(20)
 87. )
 88.  
 89. create TRIGGER TGR_CUSTOMERS_HIST
 90. ON CUSTOMERS
 91. FOR UPDATE
 92. AS
 93.     IF UPDATE(LNAME)
 94.     BEGIN
 95.     INSERT INTO CUSTOMERS_HISTORY (CUSTOMER_ID, OLD_NAME, NEW_NAME )
 96.  
 97.     SELECT I.CUSTOMER_ID, D.LNAME, I.LNAME
 98.     FROM inserted I , deleted D
 99.     WHERE I.CUSTOMER_ID=D.CUSTOMER_ID
 100.     END
 101.  
 102. UPDATE CUSTOMERS
 103. SET LNAME = LNAME + '-' + 'КОЛЕВА'
 104. WHERE CUSTOMER_ID IN (103, 111, 114)
 105.  
 106. SELECT * FROM CUSTOMERS
 107.  
 108. SELECT * FROM CUSTOMERS_HISTORY
RAW Paste Data Copied