SHARE
TWEET

LOL

a guest Nov 19th, 2019 92 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. bot.on('message', async message => {
 2.  
 3.   if (message.author.bot) return;
 4.   if (message.channel.type !== 'text') {
 5.       let active = await db.fetch(`support_${message.author.id}`);
 6.       let guild = bot.guilds.get(serverStats.guildID);
 7.       let channel, found = true;
 8.       try {
 9.           if (active) bot.channels.get(active.channelID)
 10.               .guild;
 11.       } catch (e) {
 12.           found = false;
 13.       }
 14.       if (!active || !found) {
 15.           active = {};
 16.           channel = await guild.createChannel(`${message.author.username}-${message.author.discriminator}`, {type: 'text'})
 17.           channel.setParent(serverStats.ticketCategoryID)
 18.           channel.setTopic(`!zakoncz aby zamknąć ticket | Wsparcie dla ${message.author.tag} | ID: ${message.author.id}`)
 19.  
 20.           channel.overwritePermissions('582227307352162335', { //Role id (kiedy ktos dolacza na serwer <<, niewiem jak to zmienic na @everyone. Tylko administarcja bedzie widziec kanal!
 21.               VIEW_CHANNEL: false,
 22.               SEND_MESSAGES: false,
 23.               ADD_REACTIONS: false
 24.           });
 25.  
 26.          
 27.           channel.overwritePermissions('609808389454954507', { //Role id (kiedy ktos dolacza na serwer <<, niewiem jak to zmienic na @everyone. Tylko administarcja bedzie widziec kanal!
 28.             VIEW_CHANNEL: true,
 29.             SEND_MESSAGES: true,
 30.             ADD_REACTIONS: true
 31.         });
 32.  
 33.        
 34.         channel.overwritePermissions('602249945696698419', { //Role id (kiedy ktos dolacza na serwer <<, niewiem jak to zmienic na @everyone. Tylko administarcja bedzie widziec kanal!
 35.             VIEW_CHANNEL: true,
 36.             SEND_MESSAGES: true,
 37.             ADD_REACTIONS: true
 38.         });
 39.  
 40.        
 41.         channel.overwritePermissions('582584900742414489', { //Role id (kiedy ktos dolacza na serwer <<, niewiem jak to zmienic na @everyone. Tylko administarcja bedzie widziec kanal!
 42.             VIEW_CHANNEL: true,
 43.             SEND_MESSAGES: true,
 44.             ADD_REACTIONS: true
 45.         });
 46.  
 47.  
 48.           let author = message.author;
 49.           const newChannel = new Discord.RichEmbed()
 50.               .setColor('RANDOM')
 51.               .setAuthor(author.tag, author.avatarURL)
 52.               .setFooter('Utworzono bilet pomocniczy!')
 53.               .addField('Użytkownik', author)
 54.               .addField('ID', author.id)
 55.           await channel.send(newChannel);
 56.           const newTicket = new Discord.RichEmbed()
 57.               .setColor('RANDOM')
 58.               .setAuthor(`Cześć, ${author.username}`, author.avatarURL)
 59.               .setFooter('Utworzono bilet pomocniczy!')
 60.           await author.send(newTicket);
 61.           active.channelID = channel.id;
 62.           active.targetID = author.id;
 63.       }
 64.       channel = bot.channels.get(active.channelID);
 65.       const dm = new Discord.RichEmbed()
 66.           .setColor('RANDOM')
 67.           .setAuthor(`Dziękuje, ${message.author.username}`, message.author.avatarURL)
 68.           .setFooter(`Twoja wiadomość została wysłana, support wkrótce się z tobą skontaktuje.`)
 69.       await message.author.send(dm);
 70.       if (message.content.startsWith('!complete')) return;
 71.       const embed5 = new Discord.RichEmbed()
 72.           .setColor('RANDOM')
 73.           .setAuthor(message.author.tag, message.author.avatarURL)
 74.           .setDescription(message.content)
 75.           .setFooter(`Wiadomość otrzymana - ${message.author.tag}`)
 76.       await channel.send(embed5);
 77.       db.set(`support_${message.author.id}`, active);
 78.       db.set(`supportChannel_${channel.id}`, message.author.id);
 79.       return;
 80.   }
 81.   let support = await db.fetch(`supportChannel_${message.channel.id}`);
 82.   if (support) {
 83.       support = await db.fetch(`support_${support}`);
 84.       let supportUser = bot.users.get(support.targetID);
 85.       if (!supportUser) return message.channel.delete();
 86.       if (message.content.toLowerCase() === '!zakoncz') {
 87.           const complete = new Discord.RichEmbed()
 88.               .setColor('RANDOM')
 89.               .setAuthor(`Hej, ${supportUser.tag}`, supportUser.avatarURL)
 90.               .setFooter('Zamknięty bilet')
 91.               .setDescription('* Twój bilet został oznaczony jako kompletny. Jeśli chcesz go ponownie otworzyć lub utworzyć nowy, wyślij wiadomość do bota. *')
 92.           supportUser.send(complete);
 93.           message.channel.delete();
 94.           db.delete(`support_${support.targetID}`);
 95.           let inEmbed = new Discord.RichEmbed()
 96.               .setTitle('Bilet Zamknięty!')
 97.               .addField('Wsparcie użytkownika', `${supportUser.tag}`)
 98.               .addField('Przez', message.author.tag)
 99.               .setColor('RANDOM')
 100.           const staffChannel = bot.channels.get('636304867761193010'); //stworzenie kanalu z logami wklej tu jego id
 101.           staffChannel.send(inEmbed);
 102.       }
 103.       const embed4 = new Discord.RichEmbed()
 104.           .setColor('RANDOM')
 105.           .setAuthor(message.author.tag, message.author.avatarURL)
 106.           .setFooter(`Wiadomość Otrzymana -- Support`)
 107.           .setDescription(message.content)
 108.       bot.users.get(support.targetID)
 109.           .send(embed4);
 110.       message.delete({
 111.           timeout: 10000
 112.       });
 113.       embed4.setFooter(`Wiadomość Wysłana -- ${supportUser.tag}`)
 114.           .setDescription(message.content);
 115.       return message.channel.send(embed4);
 116.   }
 117. });
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top