Nenogzar

Untitled

Feb 6th, 2024
86
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 3.97 KB | None | 0 0
 1. # N is the size of the 2D matrix N*N
 2. N = 9
 3.  
 4. # Помощна функция за отпечатване на мрежа в посочения формат
 5. def printing(arr):
 6.     print("+-----+-------+-------+")
 7.     for i in range(N):
 8.         if i > 0 and i % 3 == 0:
 9.             print("+-----+-------+-------+")
 10.         for j in range(N):
 11.             if j > 0 and j % 3 == 0:
 12.                 print("|", end=" ")
 13.             print(arr[i][j], end=" ")
 14.         print("|")
 15.     print("+-----+-------+-------+")
 16.  
 17. # Проверява дали ще бъде правилно да присвоите num на дадения ред, кол
 18. def isSafe(grid, row, col, num):
 19.     # Проверете за дублиращи числа в подобен ред, връщаме false
 20.     for x in range(N):
 21.         if grid[row][x] == num:
 22.             return False
 23.  
 24.     # Проверете за дублиращи колона в подобен ред, връщаме false
 25.     for x in range(N):
 26.         if grid[x][col] == num:
 27.             return False
 28.  
 29.     # Проверете дали намерим същото число в конкретната матрица 3*3, връщаме false
 30.     startRow = row - row % 3
 31.     startCol = col - col % 3
 32.     for i in range(3):
 33.         for j in range(3):
 34.             if grid[i + startRow][j + startCol] == num:
 35.                 return False
 36.     return True
 37.  
 38. # Взема частично попълнена решетка и се опитва да присвои стойности на всички неприсвоени местоположения по такъв начин,
 39. # че да отговаря на изискванията за решение за судоку (без дублиране в редове, колони и кутии) */
 40. def solveSudoku(grid, row, col):
 41.     # Проверете дали сме достигнали последния ред и колона, връщаме true, за да избегнем по-нататъшно връщане назад
 42.     if row == N - 1 and col == N:
 43.         return True
 44.  
 45.     # Проверете дали стойността на колоната става N, преминете към следващия ред и започнете колоната от 0
 46.     if col == N:
 47.         row += 1
 48.         col = 0
 49.     # Проверете дали текущата позиция на мрежата вече съдържа стойност > 0, итерирайте до следващата колона
 50.     if grid[row][col] > 0:
 51.         return solveSudoku(grid, row, col + 1)
 52.     for num in range(1, N + 1, 1):
 53.         # Проверете дали е безопасно да се постави числото (1-9) в дадения ред, колона, преминава към следващата колона
 54.         if isSafe(grid, row, col, num):
 55.             # Priema числото в текущата (ред, колона) позиция на мрежата и приемете,
 56.             # че зададеното ни число в позицията е правилно
 57.             grid[row][col] = num
 58.  
 59.             # Проверка за следващата възможност със следващата колона
 60.             if solveSudoku(grid, row, col + 1):
 61.                 return True
 62.  
 63.         grid[row][col] = 0
 64.     return False
 65.  
 66. # Инициализация на матрицата
 67. matrix = [[0 for _ in range(N)] for _ in range(N)]
 68.  
 69. # Въвеждане на стойности от конзолата
 70. for i in range(N):
 71.     for j in range(N):
 72.         # Въвеждане на стойност от конзолата и преобразуване към int
 73.         element = int(input(f"Въведете стойност за ред {i + 1}, колона {j + 1}: "))
 74.         matrix[i][j] = element
 75.  
 76. # Извеждане на матрицата
 77. for row in matrix:
 78.     print(row)
 79.  
 80. # Driver Code
 81. solveSudoku(matrix, 0, 0)
 82. printing(matrix)
Tags: Sudoku
Add Comment
Please, Sign In to add comment