SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <iomanip>
 3. #include <string>
 4. #include <cstdlib>
 5. #include <fstream>
 6.  
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. // Definicja typu węzłów drzewa AVL
 11. //---------------------------------
 12. struct AVLNode
 13. {
 14.   AVLNode * up, * left, * right;
 15.   int key, bf;
 16. };
 17.  
 18. // Zmienne globalne
 19. //-----------------
 20.  
 21. string cr,cl,cp;      // łańcuchy do znaków ramek
 22.  
 23. // Procedura wypisuje drzewo
 24. //--------------------------
 25. void printBT(string sp, string sn, AVLNode * v)
 26. {
 27.   string s;
 28.  
 29.   if(v)
 30.   {
 31.     s = sp;
 32.     if(sn == cr) s[s.length() - 2] = ' ';
 33.     printBT(s + cp, cr, v->right);
 34.  
 35.     s = s.substr(0,sp.length()-2);
 36.     cout << s << sn << v->key << ":" << v->bf << endl;
 37.  
 38.     s = sp;
 39.     if(sn == cl) s[s.length() - 2] = ' ';
 40.     printBT(s + cp, cl, v->left);
 41.   }
 42. }
 43.  
 44. // Procedura DFS:postorder usuwająca drzewo
 45. //-----------------------------------------
 46. void DFSRelease(AVLNode * v)
 47. {
 48.   if(v)
 49.   {
 50.     DFSRelease(v->left);   // usuwamy lewe poddrzewo
 51.     DFSRelease(v->right);  // usuwamy prawe poddrzewo
 52.     delete v;              // usuwamy sam węzeł
 53.   }
 54. }
 55.  
 56. // Rotacja RR
 57. //-----------
 58. void RR(AVLNode * & root, AVLNode * A)
 59. {
 60.   AVLNode * B = A->right, * p = A->up;
 61.  
 62.   A->right = B->left;
 63.   if(A->right) A->right->up = A;
 64.  
 65.   B->left = A;
 66.   B->up = p;
 67.   A->up = B;
 68.  
 69.   if(p)
 70.   {
 71.     if(p->left == A) p->left = B; else p->right = B;
 72.   }
 73.   else root = B;
 74.  
 75.   if(B->bf == -1) A->bf = B->bf = 0;
 76.   else
 77.   {
 78.     A->bf = -1; B->bf = 1;
 79.   }
 80. }
 81.  
 82. // Rotacja LL
 83. //-----------
 84. void LL(AVLNode * & root, AVLNode * A)
 85. {
 86.   AVLNode * B = A->left, * p = A->up;
 87.  
 88.   A->left = B->right;
 89.   if(A->left) A->left->up = A;
 90.  
 91.   B->right = A;
 92.   B->up = p;
 93.   A->up = B;
 94.  
 95.   if(p)
 96.   {
 97.     if(p->left == A) p->left = B; else p->right = B;
 98.   }
 99.   else root = B;
 100.  
 101.   if(B->bf == 1) A->bf = B->bf = 0;
 102.   else
 103.   {
 104.     A->bf = 1; B->bf = -1;
 105.   }
 106. }
 107.  
 108. // Rotacja RL
 109. //-----------
 110. void RL(AVLNode * & root, AVLNode * A)
 111. {
 112.   AVLNode * B = A->right, * C = B->left, * p  = A->up;
 113.  
 114.   B->left = C->right;
 115.   if(B->left) B->left->up = B;
 116.  
 117.   A->right = C->left;
 118.   if(A->right) A->right->up = A;
 119.  
 120.   C->left = A;
 121.   C->right = B;
 122.   A->up = B->up = C;
 123.   C->up = p;
 124.  
 125.   if(p)
 126.   {
 127.     if(p->left == A) p->left = C; else p->right = C;
 128.   }
 129.   else root = C;
 130.  
 131.   if(C->bf == -1) A->bf =  1; else A->bf = 0;
 132.   if(C->bf ==  1) B->bf = -1; else B->bf = 0;
 133.  
 134.   C->bf = 0;
 135. }
 136.  
 137. // Rotacja LR
 138. //-----------
 139. void LR(AVLNode * & root, AVLNode * A)
 140. {
 141.   AVLNode * B = A->left, * C = B->right, * p = A->up;
 142.  
 143.   B->right = C->left;
 144.   if(B->right) B->right->up = B;
 145.  
 146.   A->left = C->right;
 147.   if(A->left) A->left->up = A;
 148.  
 149.   C->right = A;
 150.   C->left = B;
 151.   A->up = B->up = C;
 152.   C->up = p;
 153.  
 154.   if(p)
 155.   {
 156.     if(p->left == A) p->left = C; else p->right = C;
 157.   }
 158.   else root = C;
 159.  
 160.   if(C->bf ==  1) A->bf = -1; else A->bf = 0;
 161.   if(C->bf == -1) B->bf =  1; else B->bf = 0;
 162.  
 163.   C->bf = 0;
 164. }
 165.  
 166. // Wstawia nowy węzeł do drzewa AVL
 167. // root - referencja korzenia
 168. // k    - klucz nowego węzła
 169. //---------------------------------
 170. void insertAVL(AVLNode * & root, int k)
 171. {
 172.   AVLNode * w,* p,* r;
 173.   bool t;
 174.  
 175.   w = new AVLNode;        // tworzymy dynamicznie nowy węzeł
 176.   w->left = w->right = w->up = NULL;
 177.   w->key  = k;
 178.   w->bf  = 0;
 179.  
 180.   //----------------------------------------
 181.   // FAZA 1 - wstawienie węzła do drzewa AVL
 182.   //----------------------------------------
 183.  
 184.   p = root;              // rozpoczynamy od korzenia
 185.  
 186.   if(!p) root = w;       // jeśli drzewo jest puste, to węzeł w umieszczamy w korzeniu
 187.   else
 188.   {                      // inaczej szukamy miejsce dla w
 189.     while(true)
 190.       if(k < p->key)     // porównujemy klucze
 191.       {
 192.         if(!p->left)     // jeśli p nie posiada lewego syna, to
 193.         {
 194.           p->left = w;   // lewym synem p staje się węzeł w
 195.           break;         // wychodzimy z pętli
 196.         }
 197.         p = p->left;     // inaczej przechodzimy do lewego syna
 198.       }
 199.       else
 200.       {
 201.         if(!p->right)    // jeśli p nie posiada prawego syna, to
 202.         {
 203.           p->right = w;  // prawym synem staje się węzeł w
 204.           break;         // wychodzimy z pętli
 205.         }
 206.         p = p->right;    // inaczej przechodzimy do prawego syna
 207.       }
 208.  
 209.     w->up = p;           // ojcem w jest p
 210.  
 211.     //---------------------------------
 212.     // FAZA 2 - równoważenie drzewa AVL
 213.     //---------------------------------
 214.  
 215.     if(p->bf) p->bf = 0; // UWAGA NR 1
 216.     else
 217.     {
 218.       if(p->left == w)   // UWAGA NR 2
 219.         p->bf = 1;
 220.       else
 221.         p->bf = -1;
 222.  
 223.       r = p->up;        // będziemy szli w górę drzewa w kierunku korzenia
 224.                         // r i p wskazują ojca i syna na tej ścieżce
 225.       t = false;
 226.       while(r)
 227.       {
 228.         if(r->bf)
 229.         {
 230.           t = true;     // ustalamy wynik pętli
 231.           break;        // przerywamy pętlę
 232.         };
 233.                         // inaczej modyfikujemy r.bf
 234.         if(r->left == p) r->bf =  1;
 235.         else             r->bf = -1;
 236.  
 237.         p = r;          // przechodzimy w górę na wyższy poziom
 238.         r = r->up;
 239.       }
 240.  
 241.       if(t)             // jeśli r.bf = +/- 1, to musimy
 242.       {                 // równoważyć drzewo
 243.         if(r->bf == 1)
 244.         {
 245.           if(r->right == p) r->bf = 0;  // gałęzie się równoważą
 246.           else if(p->bf == -1) LR(root,r);
 247.           else                 LL(root,r);
 248.         }
 249.         else
 250.         {              // r.bf = -1
 251.           if(r->left == p) r->bf = 0;  // gałęzie się równoważą
 252.           else if(p->bf == 1) RL(root,r);
 253.           else                RR(root,r);
 254.         }
 255.       }
 256.     }
 257.   }
 258. }
 259.  
 260. // Funkcja znajduje poprzednik węzła p
 261. //------------------------------------
 262. AVLNode * predAVL(AVLNode * p)
 263. {
 264.   AVLNode * r;
 265.  
 266.   if(p)
 267.   {
 268.     if(p->left)
 269.     {
 270.       p = p->left;
 271.       while(p->right) p = p->right;
 272.     }
 273.     else
 274.       do
 275.       {
 276.         r = p;
 277.         p = p->up;
 278.       } while(p && p->right != r);
 279.   }
 280.   return p;
 281. }
 282.  
 283. // Funkcja szuka w drzewie AVL węzła o zadanym kluczu.
 284. // Jeśli go znajdzie, zwraca jego wskazanie. Jeżeli nie,
 285. // to zwraca wskazanie puste.
 286. // Parametrami są:
 287. // p - wskazanie korzenia drzewa AVL
 288. // k - klucz poszukiwanego węzła
 289. //----------------------------------------------------
 290. AVLNode * findAVL(AVLNode * p, int k)
 291. {
 292.   while(p && p->key != k)
 293.     p = (k < p->key) ? p->left: p->right;
 294.  
 295.   return p;
 296. }
 297.  
 298. // Funkcja usuwa rekurencyjnie węzeł x
 299. // root - referencja do zmiennej z adresem korzenia
 300. // x - wskazanie usuwanego węzła
 301. //-------------------------------------------------
 302. AVLNode * removeAVL(AVLNode * & root, AVLNode * x)
 303. {
 304.   AVLNode  *t,*y,*z;
 305.   bool nest;
 306.  
 307.   if(x->left && x->right)
 308.   {
 309.     y    = removeAVL(root,predAVL(x));
 310.     nest = false;
 311.   }
 312.   else
 313.   {
 314.     if(x->left)
 315.     {
 316.       y = x->left; x->left = NULL;
 317.     }
 318.     else
 319.     {
 320.       y = x->right; x->right = NULL;
 321.     }
 322.     x->bf = 0;
 323.     nest  = true;
 324.   }
 325.  
 326.   if(y)
 327.   {
 328.     y->up    = x->up;
 329.     y->left  = x->left;  if(y->left)  y->left->up  = y;
 330.     y->right = x->right; if(y->right)  y->right->up = y;
 331.     y->bf    = x->bf;
 332.   }
 333.  
 334.   if(x->up)
 335.   {
 336.     if(x->up->left == x) x->up->left = y; else x->up->right = y;
 337.   }
 338.   else root = y;
 339.  
 340.   if(nest)
 341.   {
 342.     z = y;
 343.     y = x->up;
 344.     while(y)
 345.     {
 346.       if(!y->bf)
 347.       {              // Przypadek nr 1
 348.         if(y->left == z)  y->bf = -1; else y->bf = 1;
 349.         break;
 350.       }
 351.       else
 352.       {
 353.         if(((y->bf == 1) && (y->left == z)) || ((y->bf == -1) && (y->right == z)))
 354.         {           // Przypadek nr 2
 355.           y->bf = 0;
 356.           z = y; y = y->up;
 357.         }
 358.         else
 359.         {
 360.           if(y->left == z)  t = y->right; else t = y->left;
 361.           if(!t->bf)
 362.           {         // Przypadek 3A
 363.             if(y->bf == 1) LL(root,y); else RR(root,y);
 364.             break;
 365.           }
 366.           else if(y->bf == t->bf)
 367.           {         // Przypadek 3B
 368.             if(y->bf == 1) LL(root,y); else RR(root,y);
 369.             z = t; y = t->up;
 370.           }
 371.           else
 372.           {         // Przypadek 3C
 373.             if(y->bf == 1) LR(root,y); else RL(root,y);
 374.             z = y->up; y = z->up;
 375.           }
 376.         }
 377.       }
 378.     }
 379.   }
 380.   return x;
 381. }
 382.  
 383. //Inorder
 384. void inorder(AVLNode * root)
 385. {
 386.   if(root)
 387.   {
 388.     inorder(root->left);
 389.     cout << root->key << endl;  // tutaj przetwarzamy bieżący węzeł
 390.     inorder(root->right);
 391.   }
 392. }
 393. //preoder
 394. void preorder(AVLNode * root){
 395.   {
 396.       if(root == NULL)
 397.         return;
 398.  
 399.     cout << root->key << endl;  // tutaj przetwarzamy bieżący węzeł
 400.     preorder(root->left);
 401.     preorder(root->right);
 402.   }
 403.  
 404. }
 405. //rekurencyjnie wywolanie
 406. void postorder(AVLNode * root){
 407.     if(root)
 408.   {
 409.     postorder(root->left);
 410.     postorder(root->right);
 411.     cout << root->key << endl;  // tutaj przetwarzamy bieżący węzeł
 412.   }
 413.  
 414. }
 415.  
 416.  
 417.  
 418.  
 419.  
 420.  
 421.  
 422.  
 423.  
 424.  
 425.  
 426.  
 427.  
 428.  
 429.  
 430. int main()
 431. {
 432.     int n,m=0;
 433.     cout<<"Podaj ilosc elementow w drzewie albo ile liczb wczytac z pliku\n";
 434.     cin>>n;
 435.   int Tk[n];   // tablica kluczy wezlow
 436.   int i,x,i1,y,temp=1;
 437. int    Td[temp+100]; //dodaktowa tabluca na dodane wezly
 438.   fstream plik1;
 439.   string linia;
 440.  
 441.   AVLNode * root = NULL;
 442.  
 443.  
 444.  
 445.   cr = cl = cp = "  ";
 446.   cr[0] = 218; cr[1] = 196;
 447.   cl[0] = 192; cl[1] = 196;
 448.   cp[0] = 179;
 449.   //symbole ascii polaczen
 450.  
 451. int tmp=-1;
 452. int choose=-1;
 453.     do{
 454.         cout<<"\n 1.Podaj wartosci do drzewa z klawaitury\n";
 455.         cout<<" 2.Dane do drzewa z pliku\n";
 456.         cout<<" 3.Zrob drzewo z danych\n";
 457.         cout<<" 4. Pokaz drzewo\n";
 458.         cout<<" 5. Dodaj wezel drzewa\n";
 459.         cout<<" 6. Usun klucz drzewa\n";
 460.         cout<<" 7. Usun drzewo\n";
 461.         cout<<" 8. Kolejnosc Inorder\n";
 462.         cout<<" 9. Kolejnosc preorder\n";
 463.         cout<<" 10. Kolejnosc postorder\n";
 464.         cout<<" 0. Zamknij program\n";
 465.         cin>>tmp;
 466.         system("cls");
 467.  
 468. switch (tmp){
 469. case 1:
 470.     cout<<"\nPodawaj"<<n<<"  wartosci do drzewa z klatwiatury\n";
 471.     for( int i = 0; i <n; i++)   // Tablicê wypelniamy wartoœciami kluczy
 472.   {
 473.       cin>>i1;              //podawanie wartosci z klawiatury
 474.     Tk[i] =i1;
 475.   }
 476.     break;
 477. case 2:
 478.  
 479.     cout<<"\nDane do drzewa zostaly zaladowane z pliku\n";
 480.     plik1.open("dane.txt", ios::in);
 481.             for(int i = 0; i < n; i++){
 482.             plik1 >> Tk[i];
 483.             cout<<"\n"<<Tk[i];
 484.             }
 485.         plik1.close();
 486.  
 487.     break;
 488. case 3:
 489.   for(int i = 0; i < n; i++)   // Na podstawie tablicy tworzymy drzewo AVL
 490.   {
 491.     cout << Tk[i] << " ";
 492.     insertAVL(root,Tk[i]);
 493.   }
 494.  
 495.   cout << endl << endl;
 496.     break;
 497. case 4:
 498.      printBT("","",root);      // Wyświetlamy zawartość drzewa AVL
 499.  
 500.     break;
 501. case 5:
 502.     cout<<"Podaj wartosc wezla\n";
 503.     cin>>y;
 504.     for(int i=0 ;i<temp;i++){
 505.         Td[i]=y;
 506.     }
 507.     insertAVL(root,y);
 508.     temp++;
 509.     m++;
 510.     break;
 511. case 6:
 512.     cout<<"Podaj wartosc wezla ktory chcesz usunac\n";
 513.     cin>>y;
 514.      removeAVL(root,findAVL(root,y));
 515.  
 516.     break;
 517.  
 518. case 7:
 519.     cout<<"Usunieto cale dzrzewo\n";
 520.     for(int y=0;y<temp+n;y++){
 521.     removeAVL(root,findAVL(root,Tk[y]));
 522.     removeAVL(root,findAVL(root,Td[y]));
 523.     }
 524.  
 525.     break;
 526.  
 527. case 8:
 528.     cout<<"Kolejnosc inorder\n";
 529.     inorder(root);
 530.     break;
 531. case 9:
 532.     cout<<"Kolejnosc preorder\n";
 533.     preorder(root);
 534.     break;
 535. case 10:
 536.      cout<<"Kolejnosc postorder\n";
 537.     postorder(root);
 538.      break;
 539.  
 540. case 0:
 541.     exit(0);
 542.     break;
 543.  
 544. }
 545.  }while(choose);
 546. return 0;
 547. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top