kernel_memory_dump

Stringovi_specijalni_charovi

Apr 13th, 2014
252
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #xxxxxxxxxxxxx
 2. # #HashTag
 3. #AUTOR: DARKO
 4.  #Naći koliko znakova sadrži dati string str1 koji nisu slovo i nisu cifra. Dobijen proj postaviti u
 5. # 32-bitnu promenljivu not_alphanum
 6. .section .data
 7. str1: .ascii "&0%5A[]y2\0"
 8. not_alphanum: .long 0
 9. .section .text
 10. .global main
 11. main:
 12.     #idemo char po char do NULL
 13.     #proveravamo da li je dati char broj ili znak
 14.     # ako jeste ignorisemo ga
 15.    
 16.     movl $str1, %eax
 17. petlja:
 18.     cmpb $0 , (%eax)
 19.     je kraj
 20.     cmpb $'0', (%eax)
 21.     jb dalje
 22.     cmpb $'9', (%eax)
 23.     jna dalje_bez_prom    #   ako je manje ili jednako 9, to nam ne odgovara   , idemo da proverimo slova...
 24.     # dakle ako je nastavio, imamo nesto sto je vece od '9'
 25.     # sada cemo da vidimo da niej mozda izmedju ('9' , 'A ')
 26.     cmpb $'A', (%eax)  
 27.     jb dalje
 28.    
 29.     cmpb $'Z', (%eax)
 30.     jna  dalje_bez_prom
 31.  
 32.     cmpb $'a', (%eax)
 33.     jb dalje
 34.     cmpb $'z', (%eax)
 35.     jna dalje_bez_prom 
 36. dalje:
 37.     incl not_alphanum
 38.     incl %eax
 39.     jmp petlja
 40. dalje_bez_prom:
 41.     incl %eax
 42.     jmp petlja
 43.  
 44. kraj:
 45.     movl $1, %eax
 46.     movl $0, %ebx
 47.     int $0x80
RAW Paste Data