Advertisement
Nenogzar

Untitled

Sep 6th, 2023
1,147
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 1.35 KB | None | 0 0
 1. # Въвеждане на вид цветя, брой цветя и бюджет от потребителя
 2. flower_type = input()
 3. flower_count = int(input())
 4. budget = int(input())
 5.  
 6. # Инициализация на цените на цветята
 7. flower_prices = {
 8.     "Roses": 5.00,
 9.     "Dahlias": 3.80,
 10.     "Tulips": 2.80,
 11.     "Narcissus": 3.00,
 12.     "Gladiolus": 2.50
 13. }
 14.  
 15. # Инициализация на отстъпките и наценките
 16. discounts = {
 17.     "Roses": 0.10,
 18.     "Dahlias": 0.15,
 19.     "Tulips": 0.15,
 20. }
 21.  
 22. markup = {
 23.     "Narcissus": 0.15,
 24.     "Gladiolus": 0.20
 25. }
 26.  
 27. # Изчисляване на крайната цена
 28. price_per_flower = flower_prices[flower_type]
 29.  
 30. if flower_type in discounts and flower_count > 80:
 31.     price_per_flower -= price_per_flower * discounts[flower_type]
 32.  
 33. if flower_type in markup and flower_count < 120:
 34.     price_per_flower += price_per_flower * markup[flower_type]
 35.  
 36. total_price = flower_count * price_per_flower
 37.  
 38. # Проверка дали бюджетът е достатъчен
 39. if budget >= total_price:
 40.     remaining_budget = budget - total_price
 41.     print(f"Hey, you have a great garden with {flower_count} {flower_type} and {remaining_budget:.2f} leva left.")
 42. else:
 43.     needed_budget = total_price - budget
 44.     print(f"Not enough money, you need {needed_budget:.2f} leva more.")
 45.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement