Advertisement
Filkolev

Bitwise Operations Notes

Feb 27th, 2016
338
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 8.70 KB | None | 0 0
 1. БРОЙНИ СИСТЕМИ
 2. =================================================
 3.  
 4. Формула за преобразуване от друга бройна система
 5. в десетична: цифра * (основа^позиция)
 6.  
 7. Десетична бройна система
 8. -------------------------------------------------
 9. основа: 10
 10. брой цифри: 10 (0 - 9)
 11.  
 12. 3210 - позиции (индекси на цифрите)
 13. 2635 = 5 * 10^0 + 3 * 10^1 + 6 * 10^2 + 2 * 10^3
 14. = 5*1 + 3*10 + 6*100 + 2*1000
 15. = 5 + 30 + 600 + 2000 = 2635
 16. -------------------------------------------------
 17.  
 18. Двоична бройна система
 19. -------------------------------------------------
 20. основа: 2
 21. брой цифри: 2 (0 и 1)
 22.  
 23. 43210 - позиции (индекси на цифрите)
 24. 10110 = 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^4 (разглеждаме
 25. само позициите, на които има 1-ца)
 26. = 2^1 + 2^2 + 2^4
 27. = 2 + 4 + 16 = 22
 28.  
 29. Бърз начин за проверка на дали смятаме правилно:
 30. нечетните числа имат 1 на позиция 0
 31. -------------------------------------------------
 32.  
 33. Преобразуване от десетична в двоична система
 34. -------------------------------------------------
 35. Число: 35
 36. Метод: Делим числото на основата (2), докато
 37. не получим 0. Резултата от делението (целочислено)
 38. продължаваме на делим, а остатъците запазваме.
 39. Накрая взимаме остатъците в обратен ред
 40.  
 41. число / основа = резултат (остатък):
 42. 35 / 2 = 17 (1)
 43. 17 / 2 = 8 (1)
 44. 8 / 2 = 4 (0)
 45. 4 / 2 = 2 (0)
 46. 2 / 2 = 1 (0)
 47. 1 / 2 = 0 (1) // Приключваме при резултат 0
 48.  
 49. Остатъците в обратен ред са: 100011
 50.  
 51. Методът важи за всички бройни системи.
 52. -------------------------------------------------
 53.  
 54. Представяне на числата в паметта
 55. -------------------------------------------------
 56. Числата се пазят в двоична система, като се
 57. запълват отляво с водещи (незначещи нули). Броят
 58. водещи нули зависи от типа - при 32-битови числа
 59. общият брой битове е 32, т.е. числото 1 ще бъде:
 60. 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
 61.  
 62. Старши бит - битът на най-лявата позиция, това е
 63. 31-ва за тип int/uint.
 64. При типовете със знак, които могат да приемат и
 65. положителни, и отрицателни стойности, старшият бит
 66. показва дали числото е положително - ако битът е
 67. 1, числото е отрицателно. При uint старшият бит е
 68. просто 2^31.
 69. =================================================
 70.  
 71. БИТОВИ ОПЕРАЦИИ
 72. =================================================
 73. Това са операции върху двоичното представяне на
 74. числата (така, както се пазят в паметта).
 75.  
 76. Шест на брой: ~, ^, &, |, >>, <<
 77.  
 78. ~ - negation
 79. -------------------------------------------------
 80. Описание: Сменя стойността на всички битове на
 81. числото
 82.  
 83. Пример:
 84. число: двоично представяне
 85. 5: 0000 0101
 86. ~5:1111 1010
 87. Ако приемем, че работим с 8-битово число, стой-
 88. ността на ~5 е 250 (ако работим с byte), или
 89. -6 (ако работим с sbyte).
 90. -------------------------------------------------
 91.  
 92. & - and
 93. -------------------------------------------------
 94. Описание: резултатът е число, което има 1-ци само
 95. на тези позиции, на които и двата операнда имат
 96. 1-ци. На всички останали позиции резултатът има 0.
 97.  
 98. Пример:
 99. 10: 1010
 100. 6: 0110
 101. 10 & 6: 0010 (2 в десетична бройна система)
 102.  
 103. Само на позиция 1 и двете числа (10 и 6) имат 1 -
 104. само там резултатът има 1-ца.
 105. -------------------------------------------------
 106.  
 107. | - or
 108. -------------------------------------------------
 109. Описание: резултатът е число, което има 0-ли само
 110. на тези позиции, на които и двата операнда имат
 111. 0-ли. На всички останали позиции резултатът има 1.
 112.  
 113. Пример:
 114. 10: 1010
 115. 6: 0110
 116. 10 | 6: 1110 (14)
 117.  
 118. Само на позиция 0 и двата операнда имат 0-ли,
 119. както и на всички позиции след 3-та (водещите
 120. нули, които игнорираме).
 121. -------------------------------------------------
 122.  
 123. ^ - xor (exclusive or)
 124. -------------------------------------------------
 125. Описание: Резултатът има 1-ца само когато двата
 126. операнда имат различни стойности на тази позиция.
 127. Т.е. имаме 1 в резултата ако имаме 1 и 0 в опера-
 128. ндите; имаме 0 в резултата ако операндите имат
 129. битове с еднаква стойност.
 130.  
 131. Пример:
 132. 10: 1010
 133. 6: 0110
 134. 10 ^ 6: 1100 (12)
 135.  
 136. На позиции 2 и 3 операндите имат различни стойно-
 137. сти, докато на позиции 0 и 1 имат еднакви.
 138. -------------------------------------------------
 139.  
 140. n >> p - right shift p times <=> n / 2^p
 141. -------------------------------------------------
 142. Описание: Изместваме битовете на числото p пъти
 143. надясно. На най-лявата позиция добавяме 0.
 144. Аналогично на целочислено деление на 2^p.
 145.  
 146. Пример:
 147. 10: 1010
 148. 10 >> 1 : 0101 (5) <=> 10 / 2
 149. 10 >> 2: 0010 (2) <=> 10 / 2^2
 150. -------------------------------------------------
 151.  
 152. n << p - left shift p times <=> n * 2^p
 153. -------------------------------------------------
 154. Описание: Изместваме битове на числото p пъти
 155. наляво. На позиция 0 добавяме 0.
 156. Аналогично на умножение по 2^p.
 157.  
 158. Пример:
 159. 6: 00110
 160. 6 << 1: 01100 (12) <=> 6 * 2
 161. 6 << 2: 11000 (24) <=> 6 * 2^2
 162. =================================================
 163.  
 164. ПОЛЕЗНИ ФОРМУЛИ
 165. =================================================
 166.  
 167. set bit at position p: number |= (1 << p)
 168. -------------------------------------------------
 169. Описание: на дадена позиция p искаме да сетнем
 170. бита (да го направим 1), без значение каква е
 171. стойността му.
 172.  
 173. Пример (искаме да сетнем бита на позиция 2):
 174. 10001 - number
 175. 00001 - 1
 176. 00100 - 1 << 2
 177. 10101 - number | (1 << 2)
 178. -------------------------------------------------
 179.  
 180. unset bit at position p: number &= ~(1 << p)
 181. -------------------------------------------------
 182. Описание: на дадена позиция p искаме да занулим
 183. бита (да го направим 0), без значение каква е
 184. стойността му.
 185.  
 186. Пример (искаме да занулим бита на позиция 2):
 187. 10101 - number
 188. 00001 - 1
 189. 00100 - 1 << 2
 190. 11011 - ~(1 << 2) // водещите нули също са 1-ци
 191. 10001 - number & ~(1 << 2)
 192. -------------------------------------------------
 193.  
 194. flip bit at position p: number ^= (1 << p)
 195. -------------------------------------------------
 196. Описание: Искаме да сменим стойността на бита на
 197. дадена позиция - от 0 да го направим 1 или от
 198. 1 - 0.
 199.  
 200. Пример 1 (позиция 2):
 201. 10101 - number
 202. 00001 - 1
 203. 00100 - 1 << 2
 204. 10001 - number ^ (1 << 2)
 205.  
 206. Пример 2 (позиция 2):
 207. 10001 - number
 208. 00001 - 1
 209. 00100 - 1 << 2
 210. 10101 - number ^ (1 << 2)
 211. -------------------------------------------------
 212.  
 213. check bit at position: (number >> p) & 1 == 1
 214. -------------------------------------------------
 215. Описание: Проверяваме на позиция p дали битът е
 216. сетнат (1).
 217.  
 218. Пример (позиция 2):
 219. 10101 - number
 220. 00101 - number >> 2
 221. 00101 & 1 == 1 ? set : unset
 222. -------------------------------------------------
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement