Coliflowerz

Shun'ei

Feb 4th, 2017
231
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. O Bar
 2. cr. B xx cr. B xx cr. A xx qcb A = 135/150
 3. cr. C xx f. B xx qcf A > qcb C = 234/210
 4. dp A (AA) > st. D = 151/150
 5. CD > qcb C = 143/160
 6.  
 7. Corner
 8. cr. C xx f. B xx qcf A > dp C > cr. D or qcb A = 302/300 (qcb a miss small)
 9. CD > dp C > cr. D or qcb A = 211/250
 10.  
 11.  
 12.  
 13. 1 Bar
 14. cr. B xx cr. B xx cr. A xx qcb a xx qcfx2 K = 279/150
 15. cr. C xx f. B xx qcf A > qcb C xx qcfx2 K = 378/210
 16. dp A (AA) > qcb A xx qcfx2 K = 298/140
 17. dp C > qcfx2 K = 257/80
 18. CD > qcb C xx qcfx2 K = 287/160
 19.  
 20. Corner
 21. cr. C xx f. B xx qcf A > dp C > qcb A xx qcfx2 P = 426/290
 22. CD > dp C > qcb A xx qcfx2 P = 335/240
 23.  
 24. MAX
 25. Back not against
 26. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > qcb AC > (run, optional) dp AC > dp C > qcb A = 386/345 (435)
 27.  
 28. Midscreen
 29. 3rd
 30. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcf AC > qcb AC > qcb C or dp A = 391/265 (443)
 31.  
 32. Corner
 33. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcf AC > dp A > cr. D = 384/355 (435)
 34.  
 35.  
 36.  
 37. 2 Bar
 38. cr. B xx cr. B xx cr. A xx qcfx2 BD = 394/150
 39. cr. C xx f. B xx qcf A > qcb C xx qcfx2 BD = 493/210
 40. dp A (AA) > qcb A xx qcfx2 BD = 430/140
 41. dp C > qcfx2 BD = 396/80
 42. CD > qcb C xx qcfx2 BD = 402/160
 43.  
 44. Corner
 45. cr. C xx f. B xx qcf A > dp C > qcb A xx qcfx2 AC = 545/290
 46. CD > dp C > qcb A xx qcfx2 AC = 454/240
 47.  
 48. MAX
 49. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcb C xx qcfx2 BD = 515/265 (551)
 50.  
 51. Back not against
 52. 3rd
 53. Starter > cl. C xx qcb AC > dp AC > dp C > qcb C xx qcfx2 BD = 560/265 (603)
 54.  
 55. Corner
 56. 2nd
 57. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > dp C > qcb A xx qcfx2 BD = 546/345 (586)
 58. 3rd
 59. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcf AC > qcb C xx qcfx2 BD = 556/265 (597)
 60.  
 61.  
 62.  
 63. 3 Bar
 64. cr. B xx cr. B xx cr. A xx qcb A xx qcfx2 K xx qcfx2 AC = 497/150
 65. cr. C xx f. B xx qcf A > qcb C xx qcfx2 xx qcfx2 AC = 596/210
 66. dp A (AA) > qcb A xx qcfx2 K xx qcfx2 AC = 553/140
 67. dp C > qcfx2 K > qcfx2 AC = 530/80
 68. CD > qcb C xx qcfx2 K xx qcfx2 AC = 505/160
 69.  
 70. Corner
 71. cr. C xx f. B xx qcf A > dp C > qcb A xx hcbx2 AC = 636/290
 72. CD > dp C > qcb A xx qcfx2 AC = 545/240
 73.  
 74. MAX
 75. Anywhere
 76. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcb C xx hcbx2 AC = 570/265 (606)
 77.  
 78. Back not against
 79. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > qcb AC > (run, optional) dp AC > dp C > qcb A xx qcfx2 BD = 586/345 (635)
 80. 3rd
 81. Starter > cl. C xx qcb AC > dp AC > dp C > qcb C xx hcbx2 AC = 615/265 (658)
 82.  
 83. Corner
 84. 2nd
 85. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > dp C > qcb C xx hcbx2 AC = 608/345 (649)
 86. 3rd
 87. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcf AC > qcb C xx hcbx2 AC = 611/265 (652)
 88.  
 89.  
 90.  
 91. 4 Bar
 92. cr. B xx cr. B xx cr. A xx qcb A xx qcfx2 K xx hcbx2 AC = 576/150
 93. cr. C xx f. B xx qcf A > qcb C xx qcfx2 K xx hcbx2 AC = 675/210
 94. dp A (AA) > qcb A xx qcfx2 K xx hcbx2 AC = 644/140
 95. dp C > qcfx2 K > hcbx2 AC = 628/80
 96. CD > qcb C xx qcfx2 K xx hcbx2 AC = 584/160
 97.  
 98. Corner
 99. cr. C xx f. B xx qcf A > dp C > qcb A xx qcfx2 K xx hcbx2 AC = 686/290
 100. CD > dp C > qcb A xx qcfx2 K xx hcbx2 AC = 595/240
 101.  
 102. MAX
 103. Back not against
 104. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > qcb AC > (run, optional) dp AC > dp C > qcb A xx qcfx2 K xx qcfx2 AC = 660/345 (709)
 105.  
 106. Mid/Corner
 107. 3rd
 108. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcf AC > qcb AC > dp A > qcfx2 K xx (delay) qcfx2 AC = 663/285 (714)
 109.  
 110.  
 111.  
 112. 5 Bar
 113. cr. B xx cr. B xx cr. A xx qcb A xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 691/150
 114. cr. C xx f. B xx qcf A > qcb C xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 790/210
 115. dp A (AA) > qcb A xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 776/140
 116. dp C > qcfx2 BD > hcbx2 AC = 767/80
 117. CD > qcb C xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 699/160
 118.  
 119. Corner
 120. cr. C xx f. B xx qcf A > dp C > qcb A xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 796/290
 121. CD > dp C > qcb A xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 705/240
 122.  
 123. MAX
 124. Anywhere
 125. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcb C xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 770/265 (806)
 126.  
 127. Back not against
 128. Starter > cl. C xx qcb AC > dp AC > dp C > qcb C xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 815/265 (858)
 129.  
 130. Corner
 131. Starter > cl. C xx f. B xx qcf A > dp AC > qcf AC > qcb C xx qcfx2 BD xx hcbx2 AC = 811/265 (852)
RAW Paste Data