SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 1st, 2019 91 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. start:                  ;WERSJA DZIAŁAJĄCA Z WIELOKROTNYM KODOWANIEM, AUTOMATYCZNYM MENU, JEST PARE NADMIAROWYCH XORÓW JUST IN CASE :>
 2.     org 100h
 3.     call ente ;enter
 4.     call powitanie
 5.  
 6. koniec:
 7.     mov ax, 4c00h
 8.     int 21h
 9.    
 10. powitanie:
 11.     xor ax, ax
 12.     xor dx, dx
 13.     mov ah, 9
 14.     mov dx, witaj
 15.     int 21h
 16.     xor ax, ax
 17.     xor dx, dx
 18.  
 19. Menu: ;Menu odpowiadające za kodowanie/wyjście
 20.     mov ah, 1
 21.     int 21h
 22.     sub al, 48
 23.     cmp al, 2
 24.     je koniec
 25.     cmp al, 1
 26.     ja innywyborf
 27.     jb innywyborf
 28.    
 29.  
 30.     xor ax, ax ;wcisnieta zostala 1, czyli przechodzimy do wpisania kodu do zaszyfrowania
 31.     call ente
 32.     call wpisanie ;funkcja wpisujaca kod do tablicy Cezara
 33.     call ente
 34.     call przesuniecie ;funkcja wpisujaca przesuniecie do tablicy przesuniecia
 35.     call ente
 36.     call przeliczzestringa ;funkcja liczaca przesuniecie ze stringa na inta
 37.     call modulo26 ;funkcja dzielaca modulo wartosc przesuniecia
 38.     call Convert  ;konwersja duzych liter na male, innych znakow na spacje
 39.     call cezar ;funkcja dodająca przesunięcie do szyfrowanego kodu i 'zapetlajaca' alfabet
 40.     call wyswietl ;wyswietlenie zaszyfrowanego kodu
 41.     call ente  
 42.     call zerowanietablic     ; po kazdym zaszyfrowaniua nalezy wyzerowac tablice Cezara i tablice przesuniecia + wartosc przesuniecia
 43.                         ;   + wartosc przesuniecia po dzieleniu modulo, aby móc wielokrotnie kodowac nowe szyfry
 44.     jmp ponowne
 45.     ret
 46.    
 47.  
 48. ponowne:
 49.     xor ax, ax
 50.     mov ah, 9
 51.     mov dx, ponowneszyfrowanie
 52.     int 21h
 53.     xor ax, ax
 54.     xor dx, dx
 55.     jmp Menu
 56.    
 57. innywyborf:
 58.     xor ax, ax
 59.     xor dx, dx
 60.     mov ah, 9
 61.     mov dx, innywybor
 62.     int 21h
 63.     xor ax, ax
 64.     xor dx, dx
 65.    
 66.     jmp Menu
 67.  
 68. zerowanietablic: ;po pierwszym wpisaniu szyfru i zakodowaniu, nalezy wyzerowac tablicecezara i tabliceprzesuniecia
 69.     xor ax, ax
 70.     xor si, si
 71.     xor di, di
 72.     mov al, [iloscznakowtablicycezara]
 73.     mov si, ax                  ;w si ilosc znakow tablicy cezara
 74.     xor ax, ax
 75.     mov al, [iloscznakowprzesuniecia]
 76.     mov di, ax                  ; w di ilosc znakow tablicy przesuniecia
 77.     xor ax, ax
 78.     inc si
 79.     inc di
 80.    
 81. zerowanietablic2: ;zerowanie tablicy cezara
 82.     mov byte [tablicacezara+si],36
 83.     dec si
 84.     cmp si,1
 85.     ja zerowanietablic2
 86.     xor si, si
 87.  
 88. zerowanietablic3: ;zerowanie tablicy przesuniecia
 89.     mov byte [tablicaprzesuniecia+di], 36
 90.     dec di
 91.     cmp di, 1
 92.     ja zerowanietablic3
 93.     xor di, di
 94.     mov byte [wynikpomodulo],0      ;zerowanie wyniku dzielenia modulo do przesuniecia cezara, aby móc wielokrotnie kodować
 95.     mov word [wynik],0      ;zerowanie wyniku konwersji stringa na inta, aby móc wielokrotnie kodować
 96.     xor ax, ax
 97.  
 98.     ret
 99.  
 100. wpisanie: ;wpisanie do tablicy cezara ciagu liter ktore chcemy zaszyfrowac
 101.     xor ax, ax
 102.     xor dx, dx
 103.     mov ah, 10
 104.     mov dx, tablicacezara
 105.     int 21h
 106.     mov cl, [tablicacezara+1]
 107.     mov [iloscznakowtablicycezara], cl
 108.     xor ax, ax
 109.     xor dx, dx
 110.     xor cx, cx
 111.    
 112.     ret
 113.  
 114. przesuniecie:  ;pobranie przesuniecia kodu Cezara do tablicy przesuniecia
 115.     xor cx, cx
 116.     xor ax, ax
 117.     xor dx, dx
 118.     mov ah, 10
 119.     mov dx, tablicaprzesuniecia
 120.     int 21h
 121.     mov cl, [tablicaprzesuniecia+1]
 122.     mov [iloscznakowprzesuniecia], cl
 123.     xor cx, cx
 124.     xor ax, ax
 125.     xor dx, dx
 126.    
 127.     ret
 128. przeliczzestringa: ;konwersja przesuniecia ze stringa na int
 129.     xor di, di
 130.     xor cx, cx
 131.     xor ax, ax
 132.     mov cl, [iloscznakowprzesuniecia]
 133.     mov di, cx ; do di ilosc znakow +1 idzie
 134.     inc di
 135.     xor cx, cx
 136.     xor bx,bx
 137.     xor ax, ax
 138.     xor dx, dx
 139.     mov bx, 1
 140.    
 141. przeliczzestringa2: ;wlasciwe przeliczanie od tylu, czyli cyfra jednosci*1, cyfra dziesiatek*10, cyfra setek*100 itd
 142.     mov al, [tablicaprzesuniecia+di]
 143.     sub al, 48
 144.     mul bx ;zwraca wartosc ostatniej cyfry-stringa na poczatku
 145.     add word [wynik], ax  ;dodaje do wyniku - wartosci przesuniecia
 146.     ;trzeba zwiekszyc mnoznik o 10, wynik jest zapisywany w ax
 147.     xor dx, dx
 148.     xor ax, ax
 149.     mov ax, bx ;mnoznik przerzucam
 150.     mul word [dziesiec]
 151.     xor dx, dx
 152.     mov bx, ax ; przerzucam z powrotem mnoznik
 153.     xor ax, ax
 154.     dec di
 155.     cmp di,1
 156.     ja przeliczzestringa2
 157.  
 158.     xor dx, dx
 159.     xor bx, bx
 160.     xor ax, ax
 161.     xor di, di
 162.     xor cx, cx
 163.         ;ostateczny wynik intowy przesuniecia stringowego jest  w [wynik]
 164.    
 165.     ret
 166.    
 167. modulo26: ;dzielenie wyniku intowego modulo26 aby zapetlic przesuniecie
 168.     xor bx, bx
 169.     xor ax, ax
 170.     xor dx, dx
 171.     mov ax, [wynik] ;w wynik wartosc intowa przesuniecia
 172.     div word [dzielnikalfabetu2]
 173.     mov [wynikpomodulo], dl
 174.     xor ax, ax
 175.     xor dx, dx
 176.  
 177.     ret
 178.    
 179. cezar: ;Wlasciwe przesuwanie kodu o wartosc przesuniecia, wstawienie do di [iloscznakowtablicycezara]+1
 180.     xor ax, ax
 181.     xor bx, bx
 182.     xor dx, dx
 183.     xor cx, cx
 184.     mov cl,[iloscznakowtablicycezara]
 185.     mov DI, cx
 186.     inc di
 187.     xor cx, cx
 188.  
 189. cezar2: ;sprawdzenie czy spacja, jak tak to pominiecie
 190.     cmp byte [tablicacezara+di], " "
 191.     jne cezar3
 192.     dec di
 193.     cmp di, 1
 194.     ja cezar2
 195.     xor di, di
 196.     xor bx, bx
 197.     xor ax, ax
 198.     xor cx, cx
 199.    
 200.    
 201.     ret
 202.    
 203. cezar3: ;przesuniecie liter tablicy o [wynikpomodulo], zapętlanie
 204.     xor bx, bx
 205.     mov  bl, [wynikpomodulo]  
 206.     add byte [tablicacezara+di],bl
 207.     cmp byte [tablicacezara+di], 'z'                        ;sprawdzenie czy wieksze od
 208.     ja cezarprzesundopoczatku
 209.  
 210.     dec di
 211.     cmp di, 1
 212.     ja cezar2
 213.     xor di, di
 214.     xor bx, bx
 215.     xor ax, ax
 216.     xor cx, cx
 217.    
 218.  
 219.     ret
 220.            
 221. cezarprzesundopoczatku: ;funkcja zapętla alabet, np przy przesunieciu o 2 z->b
 222.     sub byte [tablicacezara+di], 26
 223.     dec di
 224.     cmp di, 1
 225.     ja cezar2
 226.    
 227.     xor di, di
 228.     xor bx, bx
 229.     xor ax, ax
 230.     xor cx, cx
 231.    
 232.     ret
 233.    
 234. wyswietl: ;wyswietla zakodowaną tablicę cezara
 235.     xor ax, ax
 236.     xor dx, dx
 237.     mov ah, 9
 238.     mov dx, tablicacezara+2
 239.     int 21h
 240.    
 241.     ret
 242.    
 243. Convert:  ;Konwersja duzych na male, innych znakow na spacje, do di wrzucenie ilosci znakow tablicy cezara +1
 244.     xor ax, ax
 245.     xor bx, bx
 246.     xor cx, cx
 247.     xor dx, dx
 248.     mov cl,[iloscznakowtablicycezara]
 249.     xor ch, ch
 250.     mov DI, cx
 251.     inc di
 252.     xor cx, cx
 253.    
 254. Convert2:;convert duzych na male, innych znakow na spacje
 255.     cmp byte [tablicacezara+di],'a'
 256.     jb ConverttoUpper           ;to moze byc inny znak lub duza litera
 257.                                 ;Abc Def GH+i;J
 258.     cmp byte [tablicacezara+di],'z'
 259.     ja ConverttoUpper            ;to moze byc inny znak lub duza litera
 260.                                 ;to mala litera
 261.     dec di
 262.     cmp di, 1
 263.     ja Convert2
 264.     xor di, di
 265.    
 266.     ret
 267.    
 268. ConverttoUpper:
 269.     cmp byte [tablicacezara+di], 'A'
 270.     jb Spacja                    ;to jest inny znak;
 271.    
 272.     cmp byte [tablicacezara+di],'Z'
 273.     ja Spacja                   ; to jest inny znak
 274.                                     ;to duza litera
 275.     add byte[tablicacezara+di],32
 276.     dec di
 277.     cmp di, 1
 278.     ja Convert2
 279.     xor di, di
 280.    
 281.     ret
 282.    
 283.  
 284. Spacja: ;wstawienie spacji zamiast innego znaku
 285.     mov byte [tablicacezara+di], " "
 286.     dec di
 287.     cmp di, 1
 288.     ja Convert2
 289.     xor di, di
 290.    
 291.     ret
 292.    
 293. ente: ;funkcja wypisujaca enter
 294.     xor ax, ax
 295.     xor dx, dx
 296.     mov ah, 9
 297.     mov dx, ent
 298.     int 21h
 299.     XOR DX, DX
 300.     XOR AX, AX
 301.    
 302.     ret
 303.    
 304. tablicacezara db 26  ;1 bajt ograniczenie ilosci znakow, 2 bajt ilosc znakow wpisanych, 3 wypelnienie, na kod
 305.     db 0
 306.     times 27 db "$"
 307. ent db 10,13,"$"
 308. iloscznakowtablicycezara db 0
 309. tablicaprzesuniecia db 17  ;1 bajt ograniczenie ilosci znakow, na przesuniecie
 310.         db 0; 2 bajt ilosc znakow wpisanych, 3 wypelnienie
 311.         times 18 db "$"
 312.        
 313.  
 314. iloscznakowprzesuniecia db 0       
 315. wynik dw 0
 316. dziesiec dw 10
 317. dzielnikalfabetu2 dw 26
 318. wynikpomodulo db 0
 319. innywybor dw 10,13,"Wybierz inna opcje! 1 - KODOWANIE, 2 - WYJSCIE: $"
 320. witaj dw "Witaj w moim programie kodu Cezara. Program korzysta z funkcji modulo26 aby",10,13,"zapetlic duze przesuniecia. Nacisnij 1, a nastepnie wpisz kod do zaszyfrowania oraz przesuniecie Cezara w postaci liczby 16-bit, aby zaszyfrowac kod.",10,13,"Nacisnij 2 aby wyjsc: $"
 321. ponowneszyfrowanie db "Zaszyfruj ponownie lub wyjdz ", 10, 13, 36
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top