Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 29th, 2020 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stm32f10x.h"                  // DOLACZENIE PODSTAWOWEJ BIBLIOTEKI
 2.  
 3. void czekaj(int time);                  // WYWOLANIE FUNKCJI OPOZNIAJACEJ      
 4.  
 5. int main(void)                                  // FUNKCJA GLOWNA
 6. {
 7.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);        // DOPROWADZENIE ZEGARA DO MODULU GPIO
 8.  
 9.     GPIO_InitTypeDef zielona;                                                               // DEKLARACJA ZMIENNEJ
 10.     GPIO_StructInit(&zielona);                                                          // USTAWIENIE DOMYSLNEJ KUNFIGURACJI DLA OBIEKTU
 11.     zielona.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5;                                                        // WSKAZANIE PINU DOCELOWEGO
 12.     zielona.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;                                         // USTAWIENIE PINU JAKO WYJSCIE
 13.     GPIO_Init(GPIOA,&zielona);                                                          // INICJALIZACJA MODULU GPIOA
 14.  
 15.     while(1)                                                                // PETLA NIESKONCZONA
 16.     {
 17.         GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);             // ZAPALENIE DIODY
 18.         czekaj (400);                                                   // OPOZNIENIE
 19.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);      
 20.         czekaj (400);
 21.     }
 22.     void czekaj(int time)                           // STWORZENIE FUNKCJI OPOZNIAJACEJ
 23. {
 24. int i;                                                      // DEKLARACJA ZMIENNEJ
 25.     for (i=0; i<time*4000; i++)         // REALIZACJA OPOZNIENIA
 26.         {
 27.             //
 28.         }
 29. }
 30. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top