minhnhatisme

Untitled

May 9th, 2021
694
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int luythua(int a, int n) {
 5.     int num = 1;
 6.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 7.         num *= a;//chạy đến n lần thì dừng
 8.         //ví dụ a mũ 2 thì chạy 2 lần a*a :))
 9.     }
 10.     return num;
 11. }
 12.  
 13. void swap(int &a, int &b) {//tham số truyền vào là 2 số cần hoán đổi
 14.     // vì sao nó lại có dấu & thì có dấu & trước tên biến gọi là tham chiếu
 15.     //mỗi lần tham chiếu kết quả sau khi tham chiếu xong sẽ được trả về lại 2 biến đã truyền vào ví dụ khi gọi swap(a, b) cho ra kết quả là 2 và 1 thì
 16.     // tham chiếu sẽ cho a = 2 và b = 1 luôn
 17.     int temp = a;
 18.     a = b;
 19.     b = temp;
 20. }
 21.  
 22. int find(int arr[], int n, int x) {//tham số truyền vào là mảng cần sắp xếp (arr[]) số phần tử (n) và số cần tìm (x)
 23.     for (int i = 0; i < n; i++)
 24.         if (arr[i] == x) return 1;
 25.     return -1;
 26. }
 27.  
 28. void sort(int arr[], int n) {//tham số truyền vào là mảng cần sắp xếp (arr[]) số phần tử (n)
 29.     for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 30.         for (int j = n - 1; j > 0; j--) {
 31.             if (arr[j] < arr[j - 1]) {
 32.                 swap(arr[j], arr[j - 1]);
 33.             }
 34.         }
 35.     }
 36. }
 37.  
 38. int findMax(int arr[], int n) {//tham số truyền vào là mảng cần sắp xếp (arr[]) số phần tử (n) vì hàm này trả về số lớn nhất nên kiểu dữ liệu sẽ là int
 39.     int max = 0;
 40.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 41.         if (max < arr[i]) {// so sánh max và số trong mảng nếu max bé hơn số đó thì max sẽ bằng số đó
 42.             //nó sẽ chạy mãi cho đến khi tìm được số lớn nhất và gán cho max
 43.             max = arr[i];
 44.         }
 45.     }
 46.     return max;
 47. }
 48.  
 49. int main()
 50. {
 51.     int array[10];
 52.     for (int i = 0; i < 10; i++) {
 53.         cout << "Nhap vao phan tu thu " << i + 1 << ": ";
 54.         cin >> array[i];
 55.     }
 56.     sort(array, 10);
 57.     for (int j = 0; j < 10; j++) {
 58.         cout << array[j] << " ";
 59.     }
 60.     cout << endl;
 61.     cout << "Ket qua tim kiem : " << find(array, 10, 12) << endl;// tìm số 12
 62.     cout << "Ket qua tim gia tri lon nhat : " << findMax(array, 10) << endl;
 63.     cout << "ket qua cua luy thua : " << luythua(10, 2);
 64.     return 0;
 65. }
 66.  
 67.  
 68.  
 69. /*
 70.     Cho một mảng gồm n số nhập từ bàn phím hãy sắp xếp các phần tử của mảng
 71.     đó theo trật tự từ lớn đến bé và ngược lại
 72.  
 73. */
RAW Paste Data