SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. program pre4
 2.  
 3.     implicit none
 4.  
 5.     external p,pol,dpol
 6.  
 7. cºººles matrius estan definides grans per a assegurar que les dades hi caben
 8.  
 9.     double precision p,a,b,h,t,pmat(1:200),x(1:200),dapr(1:200),pol,
 10.  
 11.      +eps,xarrel,a1,b1,xarrel1,dpol,xini(1:5),x0,xarrel3
 12.  
 13.     integer intervals,j,niter,i
 14.  
 15.     common/dades/t
 16.  
 17.  
 18.     open(1,file='P3-19pres.dat')
 19. C apartat 1
 20.  
 21.     write(1,100) '#v',"p'(v)",'p(v)'
 22.     a=1.d0/3.d0+0.1d0
 23.     b=4.d0
 24.     t=0.92d0
 25.     intervals=80   
 26.     h=(a-b)/dble(intervals)
 27.  
 28.     do j=1,intervals
 29.  
 30.       x(j)=a+j*h
 31.  
 32.       pmat(j)=p(x(j))
 33.  
 34.     enddo
 35.  
 36.     call defunt1(intervals,pmat,x,dapr)
 37.  
 38.  
 39.  
 40. cºººaquest bucle nomes escriu a l'arxiu
 41.  
 42.     do j=1,intervals
 43.  
 44.       write(1,101) x(j),dapr(j),pmat(j)
 45.  
 46.     enddo
 47.  
 48.  
 49.  
 50. 100 format(a,15x,a,12x,a)
 51.  
 52. 101 format(e15.8,2x,e15.8,2x,e15.8)
 53.  
 54.  
 55.  
 56. c-------------------------------------------------------------------------
 57.  
 58.  
 59.  
 60. c-------
 61.  
 62.     write(1,*)
 63.  
 64.     write(1,*)
 65.  
 66.  
 67.  
 68.    
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78. cºººsubrutina de derivacio analitica
 79.  
 80.     subroutine defunt1(ndat,funci,x,dfunci)
 81.  
 82.     implicit none
 83.  
 84.     double precision x(ndat),funci(ndat),dfunci(ndat),h
 85.  
 86.     integer ndat,k
 87.  
 88.  
 89.  
 90.     h=x(2)-x(1)
 91.  
 92. cºººels dos extrems, 1 i ndat, corresponents a els limits de l'interval, tenen una formula diferent, els escric fora del bucle
 93.  
 94.     dfunci(1)=(funci(2)-funci(1))/h
 95.  
 96.     dfunci(ndat)=(funci(ndat)-funci(ndat-1))/h
 97.  
 98.     do k=2,ndat-1
 99.  
 100.       dfunci(k)=(funci(k+1)-funci(k-1))/(2.d0*h)
 101.  
 102.     enddo
 103.  
 104.  
 105.  
 106.     end subroutine
 107.  
 108.  
 109.  
 110. c-------------------------------------------------------------------------
 111.  
 112. cºººequacio de van der waals
 113.  
 114.     double precision function p(x)
 115.  
 116.     implicit none
 117.  
 118.     double precision x,t
 119.  
 120.     common/dades/t
 121.  
 122.  
 123.  
 124.     p=8.d0*t/(3.d0*x-1.d0)-3.d0/x**2.d0
 125.  
 126.  
 127.  
 128.     return
 129.  
 130.     end function
 131.  
 132.  
 133.  
 134. c-------------------------------------------------------------------------
 135.  
 136. cºººpolinomi apartat 2
 137.  
 138.     double precision function pol(x)
 139.  
 140.     implicit none
 141.  
 142.     double precision x,t
 143.  
 144.     common/dades/t
 145.  
 146.  
 147.  
 148.     pol=4.d0*t*x**3.d0-9.d0*x**2.d0+6.d0*x-1.d0
 149.  
 150.  
 151.  
 152.     return
 153.  
 154.     end function
 155.  
 156.  
 157.  
 158. cºººderivada del polinomi
 159.  
 160.     double precision function dpol(x)
 161.  
 162.     implicit none
 163.  
 164.     double precision x,t
 165.  
 166.     common/dades/t
 167.  
 168.  
 169.  
 170.     dpol=12.d0*t*x**2.d0-18.d0*x+6.d0
 171.  
 172.  
 173.  
 174.     return
 175.  
 176.     end function
 177.  
 178.  
 179.  
 180. c-------------------------------------------------------------------------
 181.  
 182. cºººbiseccio
 183.  
 184.     subroutine bit1(a,b,eps,niter,fun,xarrel)
 185.  
 186.     implicit none
 187.  
 188.     external fun,dfun
 189.  
 190.     double precision a,b,eps,xarrel,error,xt,fun
 191.  
 192.     integer niter
 193.  
 194.  
 195.  
 196.     error=1000.d0
 197.  
 198.     niter=0
 199.  
 200.  
 201.  
 202. cºººsi no hi ha cap zero en l'interval, termina el proces
 203.  
 204.     if(fun(a)*fun(b).gt.0.d0)then
 205.  
 206.       write(*,*) 'en aquest interval no hi ha cap zero (o hi ha un num
 207.  
 208.      +ero parell de zeros)'
 209.  
 210.       goto 666
 211.  
 212.     endif
 213.  
 214.  
 215.  
 216.     do while(error.gt.eps)
 217.  
 218.       xt=(a+b)/2.d0
 219.  
 220.       niter=niter+1
 221.  
 222. cºººsi f(a) i f(xt) son del mateix signe, posem l'a on abans hi era el xt, 'estretant' el rang
 223.  
 224. cºººsi no son del mateix signe, significa que hi ha un 0 entre ells, i el que era xt ara es b, estretant el rang
 225.  
 226.       if(fun(a)*fun(xt).gt.0.d0)a=xt
 227.  
 228.       if(fun(a)*fun(xt).lt.0.d0)b=xt
 229.  
 230. cºººen el cas de que casualment xt resulta ser un 0, iguala 'a' i 'b' a aquest valor per a que l'error doni 0 i es pari el bucle
 231.  
 232.       if(fun(xt).eq.0) then
 233.  
 234.         a=xt
 235.  
 236.         b=xt
 237.  
 238.       endif
 239.  
 240.       error=dabs(a-b)
 241.  
 242.     enddo
 243.  
 244.     xarrel=a
 245.  
 246.  
 247.  
 248. 666 end subroutine
 249.  
 250.  
 251.  
 252. c-------------------------------------------------------------------------
 253.  
 254. cºººnewton rhapson
 255.  
 256.  
 257.  
 258.     subroutine nrt1(x0,eps,niter,fun,dfun,xarrel)
 259.  
 260.     implicit none
 261.  
 262.     external fun,dfun
 263.  
 264.     double precision x0,eps,xarrel,error,xt,fun,dfun
 265.  
 266.     integer niter
 267.  
 268.  
 269.  
 270.     error=1000.d0
 271.  
 272.     niter=0
 273.  
 274.     do while(error.gt.eps)
 275.  
 276.       xt=x0-fun(x0)/dfun(x0)
 277.  
 278.       niter=niter+1
 279.  
 280.       error=dabs(xt-x0)
 281.  
 282.       x0=xt
 283.  
 284.     enddo
 285.  
 286.     xarrel=x0  
 287.  
 288.  
 289.  
 290.     end subroutine
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top