Advertisement
fterlyfe

pinky heart scrollbox by lovermonth

Jan 2nd, 2022 (edited)
972
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.69 KB | None | 0 0
 1. <! --- CODE BY @lovermonth ON TWT --->
 2. <style>
 3.  
 4. @font-face {
 5. font-family: waifuz;
 6. src: url(https://dl.dropbox.com/s/6in675hpk4w7g40/CyberpunkWaifus%20%281%29.ttf);
 7. }
 8.  
 9. #pom {
 10. border-style: solid;
 11. border-width: 36px 34px 36px 34px;
 12. -moz-border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088739187048508/heartsborder.gif) 36 34 36 34 round round;
 13. -webkit-border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088739187048508/heartsborder.gif) 36 34 36 34 round round;
 14. -o-border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088739187048508/heartsborder.gif) 36 34 36 34 round round;
 15. border-image: url(https://cdn.discordapp.com/attachments/889088497594548288/927088739187048508/heartsborder.gif) 36 34 36 34 round round;
 16. /* BOX SETTINGS */
 17. height: 14em; /* container height*/
 18. width: 17em; /* container width*/
 19. padding: 10px;
 20. overflow: scroll;
 21. display: inline-block;
 22. vertical-align: middle;
 23.  
 24. /* TEXT SETTINGS */
 25. font-family: waifuz;
 26. font-size: 0.875em;
 27. color: #000000;
 28. text-align: left;
 29.  
 30. }
 31.  
 32. </style>
 33.  
 34. <div id="pom">
 35. <! --- INSERT TEXT HERE --->
 36. aha so you think I kinda like you
 37. think you can get me
 38. I think so ya ya
 39. shen ye zai chuang shang wo luan xiang luan xiang
 40. xiang ni xin tiao jiu hui kuang xiang kuang xiang
 41. Liar liar liar
 42. Oh duo bu xiang hua
 43. Liar liar liar oh oh
 44. xiang ta que zhi neng xin suo shang mi ma
 45. shen hu xi wo xu yao zhun bei yi xia
 46. bu dui bu dui mi mi hen jue dui bu dui bu dui ya ya
 47. jing chang hui chu xian ta ge zhong mu yang
 48. yi zheng tian rang wo you dian fa tang
 49. shi ba shi ba zhen de mei shi ma bu yan zhong ma ya ya
 50. ni da luan wo nao hai quan dou
 51. zhuang man le ni wei xiao
 52. </div>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement