daily pastebin goal
42%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 18th, 2017 70 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- Szkielet programu do zadania z jezykow programowania
 2. -- Studenci powinni przemianowac‡ zadania producentow, konsumentow i bufora
 3. -- Powinni nastepnie zmienic‡ je tak, by odpowiadały ich wlasnym zadaniom
 4. -- Powinni takze uzupelnic kod o brakuja…ce konstrucje
 5. with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 6. with Ada.Integer_Text_IO;
 7. with Ada.Numerics.Discrete_Random;
 8.  
 9.  
 10. procedure Symulacja is
 11.    Liczba_Wyrobow: constant Integer := 5;
 12.    Liczba_Zestawow: constant Integer := 3;
 13.    Liczba_Konsumentow: constant Integer := 2;
 14.    subtype Zakres_Czasu_Produkcji is Integer range 3 .. 6;
 15.    subtype Zakres_Czasu_Konsumpcji is Integer range 4 .. 8;
 16.    subtype Typ_Wyrobow is Integer range 1 .. Liczba_Wyrobow;
 17.    subtype Typ_Zestawow is Integer range 1 .. Liczba_Zestawow;
 18.    subtype Typ_Konsumenta is Integer range 1 .. Liczba_Konsumentow;
 19.    Nazwa_Wyrobu: constant array (Typ_Wyrobow) of String(1 .. 6)
 20.      := ("Wyrob1", "Wyrob2", "Wyrob3", "Wyrob4", "Wyrob5");
 21.    Nazwa_Zestawu: constant array (Typ_Zestawow) of String(1 .. 7)
 22.      := ("Zestaw1", "Zestaw2", "Zestaw3");
 23.    package Losowa_Konsumpcja is new
 24.      Ada.Numerics.Discrete_Random(Zakres_Czasu_Konsumpcji);
 25.    package Losowy_Zestaw is new
 26.      Ada.Numerics.Discrete_Random(Typ_Zestawow);
 27.    type My_Str is new String(1 ..256);
 28.  
 29.    -- Producent produkuje okreslony wyrob
 30.    task type Producent is
 31.       -- Nadaj Producentowi tozsamosc‡, czyli rodzaj wyrobu
 32.       entry Zacznij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Czas_Produkcji: in Integer);
 33.    end Producent;
 34.  
 35.    -- Konsument pobiera z Bufora dowolny zestaw skl‚adaja…cy sie™ z wyrobow
 36.    task type Konsument is
 37.       -- Nadaj Konsumentowi tozsamosc
 38.       entry Zacznij(Numer_Konsumenta: in Typ_Konsumenta;
 39.             Czas_Konsumpcji: in Integer);
 40.    end Konsument;
 41.  
 42.    -- W Buforze nastepuje skl‚adanie wyrobow w zestawy
 43.    task type Bufor is
 44.       -- Przyjmij wyrob do magazynu, o ile jest miejsce
 45.       entry Przyjmij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Numer: in Integer);
 46.       -- Wydaj zestaw z magazynu, o ile sa… czesci (wyroby)
 47.       entry Wydaj(Zestaw: in Typ_Zestawow; Numer: out Integer);
 48.    end Bufor;
 49.  
 50.    P: array ( 1 .. Liczba_Wyrobow ) of Producent;
 51.    K: array ( 1 .. Liczba_Konsumentow ) of Konsument;
 52.    B: Bufor;
 53.  
 54.    task body Producent is
 55.       package Losowa_Produkcja is new
 56.     Ada.Numerics.Discrete_Random(Zakres_Czasu_Produkcji);
 57.       G: Losowa_Produkcja.Generator;    --  generator liczb losowych
 58.       Nr_Typu_Wyrobu: Integer;
 59.       Numer_Wyrobu: Integer;
 60.       Produkcja: Integer;
 61.    begin
 62.       accept Zacznij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Czas_Produkcji: in Integer) do
 63.      Losowa_Produkcja.Reset(G); --  zacznij generator liczb losowych
 64.      Numer_Wyrobu := 1;
 65.      Nr_Typu_Wyrobu := Wyrob;
 66.      Produkcja := Czas_Produkcji;
 67.       end Zacznij;
 68.       Put_Line("Zaczeto producenta wyrobu " & Nazwa_Wyrobu(Nr_Typu_Wyrobu));
 69.       loop
 70.      delay Duration(Losowa_Produkcja.Random(G)); --  symuluj produkcję
 71.      Put_Line("Wyprodukowano wyrob " & Nazwa_Wyrobu(Nr_Typu_Wyrobu)
 72.             & " numer "  & Integer'Image(Numer_Wyrobu));
 73.      -- Wstaw do magazynu
 74.      B.Przyjmij(Nr_Typu_Wyrobu, Numer_Wyrobu);
 75.      Numer_Wyrobu := Numer_Wyrobu + 1;
 76.       end loop;
 77.    end Producent;
 78.  
 79.    task body Konsument is
 80.       G: Losowa_Konsumpcja.Generator;   --  generator liczb losowych (czas)
 81.       G2: Losowy_Zestaw.Generator--  tez (zestawy)
 82.       Nr_Konsumenta: Typ_Konsumenta;
 83.       Numer_Zestawu: Integer;
 84.       Konsumpcja: Integer;
 85.       Rodzaj_Zestawu: Integer;
 86.       Nazwa_Konsumenta: constant array (1 .. Liczba_Konsumentow)
 87.     of String(1 .. 10)
 88.     := ("Konsument1", "Konsument2");
 89.    begin
 90.       accept Zacznij(Numer_Konsumenta: in Typ_Konsumenta;
 91.              Czas_Konsumpcji: in Integer) do
 92.      Losowa_Konsumpcja.Reset(G);    --  ustaw generator
 93.      Losowy_Zestaw.Reset(G2);   --  tez
 94.      Nr_Konsumenta := Numer_Konsumenta;
 95.      Konsumpcja := Czas_Konsumpcji;
 96.       end Zacznij;
 97.       Put_Line("Zaczęto konsumenta " & Nazwa_Konsumenta(Nr_Konsumenta));
 98.       loop
 99.      delay Duration(Losowa_Konsumpcja.Random(G)); --  symuluj konsumpcje™
 100.      Rodzaj_Zestawu := Losowy_Zestaw.Random(G2);
 101.      -- pobierz zestaw do konsumpcji
 102.      B.Wydaj(Rodzaj_Zestawu, Numer_Zestawu);
 103.      Put_Line(Nazwa_Konsumenta(Nr_Konsumenta) & ": pobrano zestaw " &
 104.             Nazwa_Zestawu(Rodzaj_Zestawu) & " numer " &
 105.             Integer'Image(Numer_Zestawu));
 106.       end loop;
 107.    end Konsument;
 108.  
 109.    task body Bufor is
 110.       Pojemnosc_Magazynu: constant Integer := 30;
 111.       type Typ_Magazynu is array (Typ_Wyrobow) of Integer;
 112.       Magazyn: Typ_Magazynu
 113.     := (0, 0, 0, 0, 0);
 114.       Sklad_Zestawu: array(Typ_Zestawow, Typ_Wyrobow) of Integer
 115.     := ((1, 1, 1, 0, 0),
 116.         (2, 1, 0, 0, 0),
 117.         (0, 1, 0, 0, 1));
 118.       Numer_Zestawu: array(Typ_Zestawow) of Integer
 119.     := (1, 1, 1);
 120.       W_Magazynie: Integer := 0;
 121.  
 122.       function Mozna_Przyjac(Wyrob: Typ_Wyrobow) return Boolean is
 123.      Wolne: Integer;        --  wolne miejsce w magazynie
 124.      Tmp_Mag: Typ_Magazynu;     --  magazyn po przyjeciu czes›ci
 125.      -- ile brakuje wyrobow w magazynie do produkcji okreslonych zestawow
 126.      Brak: array(Typ_Zestawow, Typ_Wyrobow) of Integer;
 127.      -- ile brakuje wyrobow w magazynie do produkcji dowolnego zestawu
 128.      Max_Brak: array(Typ_Wyrobow) of Integer;
 129.      -- ile potrzeba miejsca w magazynie, by wyprodukowaÄc dowolny wyrob
 130.      Braki: Integer;
 131.       begin
 132.      if W_Magazynie >= Pojemnosc_Magazynu then
 133.         return False;
 134.      else
 135.         Wolne := Pojemnosc_Magazynu - W_Magazynie;
 136.         Tmp_Mag := Magazyn;
 137.         Tmp_Mag(Wyrob) := Tmp_Mag(Wyrob) + 1;
 138.         for W in Typ_Wyrobow loop
 139.            Max_Brak(W) := 0;
 140.         end loop;
 141.         for Z in Typ_Zestawow loop
 142.            for W in Typ_Wyrobow loop
 143.           Brak(Z, W) := Integer'Max(0,
 144.                         Sklad_Zestawu(Z, W) - Tmp_Mag(W));
 145.           if Brak(Z, W) > Max_Brak(W) then
 146.              Max_Brak(W) := Brak(Z, W);
 147.            end if;
 148.            end loop;
 149.         end loop;
 150.      end if;
 151.      Braki := 0;
 152.      for W in Typ_Wyrobow loop
 153.         Braki := Braki + Max_Brak(W);
 154.      end loop;
 155.      return Wolne >= Braki;
 156.       end Mozna_Przyjac;
 157.  
 158.       function Mozna_Wydac(Zestaw: Typ_Zestawow) return Boolean is
 159.       begin
 160.      for W in Typ_Wyrobow loop
 161.         if Magazyn(W) < Sklad_Zestawu(Zestaw, W) then
 162.            return False;
 163.         end if;
 164.      end loop;
 165.      return True;
 166.       end Mozna_Wydac;
 167.  
 168.       procedure Sklad_Magazynu is
 169.       begin
 170.      for W in Typ_Wyrobow loop
 171.         Put_Line("Skl‚ad magazynu: " & Integer'Image(Magazyn(W)) & " "
 172.                & Nazwa_Wyrobu(W));
 173.      end loop;
 174.       end Sklad_Magazynu;
 175.  
 176.    begin
 177.       Put_Line("Zaczeto Bufor");
 178.       loop
 179.      accept Przyjmij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Numer: in Integer) do
 180.        if Mozna_Przyjac(Wyrob) then
 181.           Put_Line("Przyjeto wyrob " & Nazwa_Wyrobu(Wyrob) & " nr " &
 182.         Integer'Image(Numer));
 183.           Magazyn(Wyrob) := Magazyn(Wyrob) + 1;
 184.           W_Magazynie := W_Magazynie + 1;
 185.        else
 186.           Put_Line("Odrzucono wyrob " & Nazwa_Wyrobu(Wyrob) & " nr " &
 187.             Integer'Image(Numer));
 188.        end if;
 189.      end Przyjmij;
 190.      Sklad_Magazynu;
 191.      accept Wydaj(Zestaw: in Typ_Zestawow; Numer: out Integer) do
 192.         if Mozna_Wydac(Zestaw) then
 193.            Put_Line("Wydano zestaw " & Nazwa_Zestawu(Zestaw) & " nr " &
 194.               Integer'Image(Numer_Zestawu(Zestaw)));
 195.            for W in Typ_Wyrobow loop
 196.           Magazyn(W) := Magazyn(W) - Sklad_Zestawu(Zestaw, W);
 197.           W_Magazynie := W_Magazynie - Sklad_Zestawu(Zestaw, W);
 198.            end loop;
 199.            Numer := Numer_Zestawu(Zestaw);
 200.            Numer_Zestawu(Zestaw) := Numer_Zestawu(Zestaw) + 1;
 201.         else
 202.            Put_Line("Brak czes›ci dla zestawu " & Nazwa_Zestawu(Zestaw));
 203.            Numer := 0;
 204.         end if;
 205.      end Wydaj;
 206.      Sklad_Magazynu;
 207.       end loop;
 208.    end Bufor;
 209.  
 210. begin
 211.    for I in 1 .. Liczba_Wyrobow loop
 212.       P(I).Zacznij(I, 10);
 213.    end loop;
 214.    for J in 1 .. Liczba_Konsumentow loop
 215.       K(J).Zacznij(J,12);
 216.    end loop;
 217. end Symulacja;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top