idevpas

Vývoj miezd a dôchodkov v Rusku

Mar 23rd, 2022 (edited)
36
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.25 KB | None | 0 0
  1. Vývoj minimálnej a priemernej mzdy, a minimálneho a priemerného dôchodku v Rusku za posledných cca 25 rokov bez zohľadnenia rastu cien/inflácie a životných nákladov
  2. --------------------------------------------
  3. https://vk.com/wall389227936_843
Add Comment
Please, Sign In to add comment