S_Madanska

23.02.УСЛОВИЯ

Feb 9th, 2022 (edited)
479
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     -------------------------------------------------------------------------------------
 2.     -------------------------------   HOMEWORK   ----------------------------------------
 3.     -------------------------------------------------------------------------------------
 4.     --Задача 5-2.
 5.     --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 6.     --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти,
 7.     --те също да участват в изгледа.
 8.  
 9.     --Задача 0.4*
 10.     --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
 11.  
 12.     --------------------------------------------------------------------------------
 13.     -------------------------------- ТРАНЗАКЦИИ ------------------------------------
 14.     --------------------------------------------------------------------------------
 15.     --6.4.Примери
 16.     --Пример 6-1.
 17.     --Да се създаде транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него,
 18.     --включваща два продукта.
 19.  
 20.     /*Пример 6-2.
 21.     Транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1001,
 22.     след което отхвърля направените промени.*/
 23.  
 24.     /*Пример 6-3.
 25.     Транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 26.     въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 27.     отхвърля се само поръчката.*/
 28.  
 29.     /*Задача 6-1.
 30.     Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“,
 31.     като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“.*/
 32.  
 33.     -------------------------------------------------------------------------------------
 34.     ---------------------------------- ПРОЦЕДУРИ ----------------------------------------
 35.     -------------------------------------------------------------------------------------
 36.     --Пример 7-2.
 37.     --Да се създаде процедура, която за подадена като входен параметър идентификатор на
 38.     --поръчка извежда имена на служител, който я е обработил, както и общата й стойност.
 39.  
 40.     -------------------------------------------------------------------------------------
 41.     ---------------------------------- ФУНКЦИИ ------------------------------------------
 42.     -----1.--Скаларни -------------------------------------------------------------------
 43.     --Пример 7-4.
 44.     --Да се създаде функция, връщаща като скаларна стойност текст, съдържащ името на
 45.     --отдел (подаден като параметър) и обща стойност на заплатите в него.
 46.  
 47.     -----2.-- Функции, връщащи резултатен набор------------------------------------------
 48.     --Пример 7-5.
 49.     --Да се създаде функция, връщаща като резултат служителите с техните длъжности.
 50.  
 51.  
 52.     -------------------------------------------------------------------------------------
 53.     ----------------------------------- КУРСОРИ -----------------------------------------
 54.     -------------------------------------------------------------------------------------
 55.     /*Пример 8-1.
 56.     Да се създаде курсор, който демонстрира прочитане на данни ред по ред от
 57.     курсор. Резултатният набор за целта ще съдържа всички клиенти от Германия.
 58.     Стъпките от жизнения цикъл са обозначени в коментари.*/
 59.  
 60.     -------------------------------------------------------------------------------------
 61.     ----------------------------- Тригери -----------------------------------------------
 62.     -------------------------------------------------------------------------------------
 63.     /*Задача 9-1.
 64.     Да се създаде тригер, който при всяка промяна на фамилия на клиент
 65.     записва ред в нова таблица CUSTOMERS_HIST с атрибути:
 66.     • идентификатор на клиент;
 67.     • стара фамилия;
 68.     • нова фамилия.*/
 69.  
 70.     -------------------------------------------------------------------------------------
 71.     -------------------------------   HOMEWORK   ----------------------------------------
 72.     -------------------------------------------------------------------------------------
 73.     --Задача 0.5*
 74.     --Да се създаде транзакция, която променя фамилията на служител с
 75.     --идентификатор 103 на 'Гочев', променя фамилията на служител с
 76.     --идентификатор 114 на 'Петров', както и фамилията на служител с
 77.     --идентификатор 118 на 'Маринов'.
 78.     --Нека след това извлече в резултат им и фамилия само за горепосочените
 79.     --променени служители. Като промените от транзакцията останат постоянни.
 80.  
 81.     /*Задача 6-2.
 82.     Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 83.     после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.*/
RAW Paste Data Copied