SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 20th, 2019 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. dane SEGMENT    ;segment danych
 2.     Buf_1 db 4 dup(0)
 3.     LBin dw 0
 4.     Buf_2 db 128 dup(0)
 5. dane ENDS
 6.  
 7. rozkazy SEGMENT 'CODE' use16    ;segment zawierający rozkazy programu
 8.         ASSUME cs:rozkazy, ds:dane
 9. wystartuj:
 10.         mov ax, SEG dane
 11.         mov ds, ax
 12.         ; wczytywanie liczby do AX, zakonczenie wczytywania po Enter
 13.         mov si, 0 ;poczatkowa wartosc wyniku konwersji w SI
 14.     p1: mov ah, 1 ;wczytanie znaku w kodzie ASCII
 15.         int 21H ;z klawiatury do AL
 16.         cmp al, 13
 17.         je nacis_enter ;skok gdy nacisnieto klawisz Enter
 18.         sub al, 30H ;zamiana kodu ASCII na wartosc cyfry
 19.         mov bl, al ;przechowanie kolejnej cyfry w AL
 20.         mov bh, 0 ;zerowanie rejestru BH
 21.         mov ax, 8 ;mnoznik
 22.         mul si ;mnozenie dotychczas uzyskanego wyniku przez
 23.                 ;8 iloczyn zostaje wpisany do rejestrów DX:AX
 24.         add ax, bx ;dodanie aktualnie wczytanej cyfry
 25.         mov si, ax ;przesłanie wyniku obliczenia do rejestru SI   
 26.         jmp p1 ;
 27.        
 28.     nacis_enter:
 29.         mov ax, si ;przepisanie wyniku konwersji do rejestru AX
 30.         mov LBin, ax
 31.         mov cx, 0 ;licznik cyfr
 32.         mov bx, 9 ;dzielnik 9
 33.     p2: mov dx, 0 ;zerowanie starszej czesci dzielnej
 34.         div bx    ;dzielenie przez 9 – iloraz w AX, reszta w DX
 35.         add dx, 30H ;zamiana reszty na kod ASCII
 36.         push dx   ;zapisanie cyfry na stosie
 37.         inc cx    ;inkrementacja licznika cyfr
 38.         cmp ax, 0 ;porównanie uzyskanego ilorazu
 39.         jnz p2    ;skok gdy iloraz jest rózny od zera
 40.     p3: pop dx    ;pobranie kodu ASCII kolejnej cyfry
 41.         mov ah, 2
 42.         int 21H   ;wyswietlenie cyfry na ekranie
 43.         loop p3   ; sterowanie petla wyswietlania  
 44.         mov al, 0
 45.         mov ah, 4CH
 46.         int 21H
 47.        
 48. rozkazy ENDS
 49.  
 50. nasz_stos SEGMENT stack     ;segment stosu
 51. dw 128 dup (?)
 52. nasz_stos ENDS
 53.  
 54. END wystartuj           ;wykonanie programu zacznie się od rozkazu
 55.                 ;opatrzonego etykietą wystartuj
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top