r1411

Прим мин. остов

Jun 16th, 2021
686
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int a[100][100];    //Матр. смеж.
 5. int t[100][2];      //Итоговое дерево
 6. int ti = 0;         //Сколько ребер в дереве уже есть.
 7. int u[100];         //Помечаем тут вершины, входящие в U
 8.  
 9.  
 10. void main() {
 11.     setlocale(LC_ALL, "Russian");
 12.  
 13.     int n;
 14.     cout << "Кол-во вершин: ";
 15.     cin >> n;
 16.  
 17.     for (int i = 1; i <= n; i++)
 18.         for (int j = 1; j <= n; j++)
 19.             a[i][j] = 1000;
 20.  
 21.     int v1, v2, c;
 22.     cin >> v1 >> v2 >> c;
 23.     while (v1 != 0 && v2 != 0) {
 24.         a[v1][v2] = c;
 25.         a[v2][v1] = c;
 26.         cin >> v1 >> v2 >> c;
 27.     }
 28.  
 29.     //-------------------------------
 30.  
 31.     for (int i = 2; i <= n; i++)
 32.         u[i] = 0;
 33.     u[1] = 1;   // В начале алгоритма вершина 1 уже принадлежит U.
 34.  
 35.     int w1, w2, min;
 36.     do {
 37.         min = 1000;
 38.         for (int i = 1; i <= n; i++) {
 39.             for (int j = 1; j <= n; j++) {
 40.                 if (u[i] == 1 && u[j] == 0 && a[i][j] < min) {
 41.  
 42.                     min = a[i][j];
 43.                     w1 = i; w2 = j;
 44.                 }
 45.             }
 46.         }
 47.  
 48.         if (min < 1000) {
 49.             cout << "Добавляем в дерево ребро " << w1 << "-" << w2 << " стоимости " << min << endl;
 50.             u[w2] = 1;
 51.             t[ti][0] = w1;
 52.             t[ti][1] = w2;
 53.             ti += 1;
 54.         }
 55.     } while (min < 1000);
 56.  
 57.     for (int i = 0; i < ti; i++) {
 58.         cout << "Ребро " << (i + 1) << ": " << t[i][0] << "-" << t[i][1] << endl;
 59.     }
 60. }
RAW Paste Data