SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 13th, 2018 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. циклус, за различни производи. Некои производи доживуваат пропаѓање уште во првата фаза.
 3. Од аспект на организацијата, сите фази не се со подеднакво значење. Најзначајни се оние фази кои обезбедуваат позитивен: финансиски резултат, а тоа се фазите на растеж и зрелост. Значењето на овие фази е фактот што низ нив се обезбедува тква финансиска моќ, која овозможува развој на нови производи.
 4. Посебно е чувствителен моментот кога се пристапува кон Повлекувањето на производот од пазарот. Во тој момент организацијата би требало да располага со нов произво
 5. го замени производот повлекува од пазарот. Оваа синхронизација не е лесно да се оствари и таа треба да биде внесена во стратегијата за развој на нов производ.
 6. 5.1. Улога на стручниот тим за развој на нов поизвод
 7. Управувањето со животниот циклус на производот е тимска работа на вработените. Една од најдобрите работи е точната интегрираност на работните процеси и функции, што ја олеснува комуникацијата помеѓу вработените и придонесува за појава на синергетски ефект на работењето во организацијата.
 8. Продажбата и маркетингот, врз основа на анализата на пазарот ги дефинираат целните сегменти и реалните планови за продажба.
 9. Плановите за продажба лесно можат да се преземат во производството и врз основа на нив да се направат плано производство, кои се еден од критериумите за планирање на налозите за работа.
 10. Работните налози можат да се планираат врз основа на барањата на купувачите, искористувањето на капацитетите, критичните резерви. На едноставен начин можно е да се одреди потребата за материјали, суровини и полупроизводи, што е акција која ги поврзува службата за производство и набавување, односно се врши снабдување во согласност со критериумите на оптимални резерви.
 11. Тоа овозможува и стимулација на производството, што е корисна алатка за вработените во истражување и развој. Поточно, може да се види каков ефект на цената има воведувањето на нови материјали, нови производи или примена на нова технологија.
 12. Живееме во време на големи и брзи промени. Добрите информатички алатки од една страна, како и стручните и искусни вработени кои Сочинуваат еден тим, од друга страна, можат да и помогнат на организацијата да се соочи со промените, со предизвиците на новото време и да опстанат на пазарот, кој, поради зголемувањето на конкуренцијата , секој ден поставува нови и се посложени барања.
 13. 344
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top