Advertisement
nguyenhung1903

Untitled

Oct 3rd, 2021
387
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.99 KB | None | 0 0
 1. # import thư viện
 2. import time
 3. import Adafruit_SSD1306
 4. from PIL import Image
 5. from PIL import ImageDraw
 6. from PIL import ImageFont
 7.  
 8. """thiết lập cho màn hình oled (128x64), ở đây mọi người có thể thay đổi để hiển thị trên màn hình oled 128x32 """
 9. disp = Adafruit_SSD1306.SSD1306_128_64(rst=None, i2c_bus=1, gpio=1)
 10. disp.begin()
 11. disp.clear()
 12. disp.display()
 13. width = disp.width
 14. height = disp.height
 15. image = Image.new('1', (width, height))
 16. draw = ImageDraw.Draw(image)
 17. draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)
 18. padding = -2
 19. top = padding
 20. bottom = height-padding
 21. x = 0
 22. font = ImageFont.load_default()
 23. draw.rectangle((0,0,width,height), outline=0, fill=0)
 24. """x: là tọa độ từ trái sang (vd ở đây x = 0) và top: là từ trên xuống (vd: top = 0) thì sẽ in ra dòng chữ ‘hello world!’ ở tọa độ (0,0) của màn màn hinh oled."""
 25. draw.text((x, top),"Hello world!",  font=font, fill=255)
 26. disp.image(image)
 27. disp.display()
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement