SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 22nd, 2020 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <fstream>
 4. #include <istream>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8. struct Book { //Lista ksiazek
 9.     string name;
 10.     Book* next = nullptr;
 11. };
 12.  
 13. struct Label //Lista Etykiet
 14. {
 15.     string name;
 16.     Label* next = nullptr;
 17.  
 18.     Book* booksHead = nullptr; //Glowa listy ksiazek
 19. };
 20.  
 21. //Dodanie Etykieta
 22. Label* pushBack(Label*& head, string const& name)
 23. {
 24.     if (head == nullptr)
 25.     {
 26.         head = new Label{ name };
 27.         return head;
 28.     }
 29.     else
 30.     {
 31.         Label* l = head;
 32.         while (l->next)
 33.             l = l->next;
 34.         l->next = new Label{ name };
 35.         return l->next;
 36.     }
 37. }
 38.  
 39. //Szukanie etykiety
 40. Label* find(Label* head, string const& name)
 41. {
 42.     while (head)
 43.     {
 44.         if (head->name == name)
 45.             return head;
 46.         head = head->next;
 47.     }
 48.     return nullptr;
 49. }
 50.  
 51. //Dodanie Etykiety jesli nie istnieje lub return juz istniejacej etykiety
 52. Label* provideLabel(Label*& head, string const & name)
 53. {
 54.     Label* ret = find(head, name);
 55.     if (ret)
 56.         return ret;
 57.     else
 58.         return pushBack(head, name);
 59. }
 60.  
 61. //Wycina autora z tekstu
 62. string CutAuthor(string book)
 63. {
 64.     int position = book.find(';');
 65.     return book.substr(0, position);
 66. }
 67.  
 68. //Szukanie miejsca do dodania ksiazki alfabetycznie
 69. Book* findAlpBook(Book *head, string name)
 70. {
 71.     while (head)
 72.     {
 73.         if (CutAuthor(head->name) > CutAuthor(name))
 74.             return head;
 75.         head = head->next;
 76.     }
 77.     return nullptr;
 78. }
 79.  
 80. //Dodaj ksiazke na poczatek
 81. Book* pushFrontBook(Book*& head, string name)
 82. {
 83.     Book* l = new Book{ name };
 84.     l->name = name;
 85.     l->next = head;
 86.     head = l;
 87.     return l;
 88. }
 89.  
 90.  
 91. //Dodanie Ksiazki w dane miejsce
 92. Book* insertBeforeBook(Book*& head ,Book* prev, string name)
 93. {
 94.     Book* l = head;
 95.  
 96.     if (l == prev) pushFrontBook(head, name);
 97.     else
 98.     {
 99.         while (l->next != prev)
 100.             l = l->next;
 101.  
 102.         l->next = new Book{ name };
 103.         l->next->next = prev;
 104.         l->next->name = name;
 105.         return l->next;
 106.     }
 107. }
 108.  
 109. //Dodanie ksiazki
 110. Book* pushBook(Book*& head, string name)
 111. {
 112.     if (head == nullptr) //Jesli bedzie puste doda nowwe
 113.     {
 114.         head = new Book{ name };
 115.         return head;
 116.     }
 117.     else //Jesli nie doda ksiezke w dane miejsce sprawdzac kolejnosc alfabetyczna
 118.         insertBeforeBook(head, findAlpBook(head, name), name);
 119. }
 120.  
 121. //Dodawanie ogolne
 122. void push(Label*& labelHead, string const& labelName, string const& bookName)
 123. {
 124.     Label* l = provideLabel(labelHead, labelName);
 125.     pushBook(l->booksHead, bookName);
 126. }
 127.  
 128. //Czyszczenie listy ksiazek
 129. void deleteInsideList(Book*& head)
 130. {
 131.     Book* b = head;
 132.     while (b != nullptr)
 133.     {
 134.         head = b->next;
 135.         delete b;
 136.         b = head;
 137.     }
 138. }
 139.  
 140. //Czyszczenie calkowite
 141. void deleteList(Label*& head)
 142. {
 143.     Label* l = head;
 144.     while (l != nullptr)
 145.     {
 146.         deleteInsideList(l->booksHead);
 147.         head = l->next;
 148.         delete l;
 149.         l = head;
 150.     }
 151. }
 152.  
 153. int main(int argc, char *argv[])
 154. {
 155.     fstream files;
 156.     ofstream saving;
 157.     string parwej = argv[1];
 158.     string parwyj = argv[3];
 159.  
 160.     //Sprawdzanie parametrow uruchomieniowych ewentualne wlaczenie z plikami dymyslnymi
 161.     if (parwej == "-i" && parwyj == "-o")
 162.     {
 163.         files.open(argv[2], ios::in);
 164.         saving.open(argv[4], ofstream::out);
 165.         parwej = argv[2];
 166.         parwyj = argv[4];
 167.     }
 168.     else if (parwej == "-o" && parwyj =="-i")
 169.     {
 170.         files.open(argv[4], ios::in);
 171.         saving.open(argv[2], ofstream::out);
 172.         parwej = argv[4];
 173.         parwyj = argv[2];
 174.     }
 175.     else
 176.     {
 177.         files.open("ksiazki.txt", ios::in);
 178.         saving.open("zapis.txt", ofstream::out);
 179.         parwej = "ksiazki.txt";
 180.         parwyj = "zapis.txt";
 181.     }
 182.  
 183.     Label *head = nullptr; //Utworzenie listy
 184.     string A;
 185.     string B;
 186.     string Labels;
 187.    
 188.     cout << "TRWA ODCZYT..." << endl;
 189.     //======================ODCZYT Z PLIKU==============//
 190.  
 191.     if (files.good() == true)
 192.     {
 193.         while (!files.eof())
 194.         {
 195.             getline(files, A, ';');
 196.             getline(files, B, ';');
 197.             getline(files, Labels);
 198.             B = A + ";" + B;
 199.            
 200.             if (Labels.find(',') != string::npos)
 201.             {
 202.                 do
 203.                 {
 204.                     int Lsize = Labels.find(',');
 205.                     push(head, Labels.substr(0, Lsize), B);
 206.                     Labels.erase(0, Lsize+1);
 207.  
 208.                     if (Labels.find(',') == string::npos)
 209.                         push(head, Labels, B);
 210.  
 211.                 } while (Labels.find(',') != string::npos);
 212.             }
 213.             else
 214.                 push(head, Labels, B);
 215.         }
 216.         files.close(); //koniec odczytu pliku
 217.  
 218.         cout << "Odczytano plik: " << parwej << endl;
 219.  
 220.         //==================ZAPIS DO PLIKU================//
 221.  
 222.         cout << "Zapis do pliku... " << endl;
 223.  
 224.         for (Label* wsk_p = head; wsk_p != nullptr; wsk_p = wsk_p->next)
 225.         {
 226.             saving << wsk_p->name.erase(0, 1) << ':' << endl;
 227.  
 228.             for (Book* wsk_q = wsk_p->booksHead; wsk_q != nullptr; wsk_q = wsk_q->next)
 229.             {
 230.                 saving << wsk_q->name << endl;
 231.             }
 232.             saving << endl;
 233.         }
 234.         saving.close(); //koniec zapisu pliku
 235.  
 236.         cout << "Zapisano do pliku: " << parwyj;
 237.  
 238.         //===========CZYSZCZENIE PAMIECI===============//
 239.         deleteList(head);
 240.  
 241.     }
 242.     else
 243.         cout << "BLAD PLIKU! " << endl; //komunikat w razie bledu odczytu
 244. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top