SHARE
TWEET

gsgsfa

a guest Jan 18th, 2019 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. #include "pch.h"
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. #include <string>
 6. using namespace std;
 7.  
 8.  
 9. struct dane
 10. {
 11.     int godzina1;///<godziny trwania zajęć
 12.     int minuta1;///<godziny trwania zajęć
 13.     int godzina2;///<godziny trwania zajęć
 14.     int minuta2;///<godziny trwania zajęć
 15.     string dzien;///<dzień tygodnia
 16.     string grupa;///<numer grupy
 17.     string nazwisko;
 18.     string przedmiot;///<przedmiot prowadzącego
 19.     dane *nastepny;
 20.     dane();
 21. };
 22. struct prowadzacy
 23. {
 24.     string nazwisko;
 25.     prowadzacy *next;
 26.     dane *pierwszy;
 27.     prowadzacy();
 28. };
 29. dane::dane() {
 30.     nastepny = nullptr;
 31. }
 32.  
 33. prowadzacy::prowadzacy() {
 34.     pierwszy = nullptr;
 35.     next = nullptr;
 36. }
 37. // rozbija na godziny i minuty
 38. //converty działają poprawnie
 39. int convert1(string s1)
 40. {
 41.     string temp = s1.erase(2, 9);
 42.     int i = atoi(temp.c_str());
 43.     return i;
 44. }
 45. int convert2(string s1)
 46. {
 47.     string temp = s1.erase(0, 3);
 48.     temp = temp.erase(2, 6);
 49.     int i = atoi(temp.c_str());
 50.     return i;
 51. }
 52. int convert3(string s1)
 53. {
 54.     string temp = s1.erase(0, 6);
 55.     temp = temp.erase(2, 3);
 56.     int i = atoi(temp.c_str());
 57.     return i;
 58. }
 59. int convert4(string s1)
 60. {
 61.     string temp = s1.erase(0, 9);
 62.     int i = atoi(temp.c_str());
 63.     return i;
 64. }
 65. //to jest do sortowania(póki co nie ważne)
 66. int convert5(string s1)
 67. {
 68.     if (s1 == "pn") s1 = "1";
 69.     if (s1 == "wt") s1 = "2";
 70.     if (s1 == "sr") s1 = "3";
 71.     if (s1 == "cz") s1 = "4";
 72.     if (s1 == "pt") s1 = "5";
 73.     if (s1 == "sb") s1 = "6";
 74.     if (s1 == "nd") s1 = "7";
 75.     cout << "convert5" << endl;
 76.     int i = atoi(s1.c_str());
 77.     return i;
 78. }
 79. //jeżeli nazwisko z listy prowadzących jest takie samo jak nazwisko z pliku zwraca true, jak nie to false
 80. bool przeszukaj_prowadzacy1(prowadzacy*head_prow,string nazwisko)
 81. {
 82.     while(head_prow)
 83.     {
 84.         if(head_prow->nazwisko==nazwisko)
 85.         {
 86.             cout << "Return true" << endl;
 87.             return true;
 88.         }
 89.         else
 90.             head_prow = head_prow->next;
 91.     }
 92.     cout << "Return false" << endl;
 93.     return false;
 94. }
 95. //przeszukuje listę prowadzących, jak nazwisko prowadzącego jest takie samo jak nazwisko z pliku zwraca wskaźnik na ten element(head)
 96. prowadzacy *przeszukaj_prowadzacy2(prowadzacy*head_prow, string nazwisko)
 97. {
 98.     while (head_prow)
 99.     {
 100.         if (head_prow->nazwisko ==nazwisko)
 101.         {
 102.             cout << "Return head_prow" << endl;
 103.             return head_prow;
 104.         }
 105.         else
 106.             head_prow = head_prow->next;
 107.     }
 108.     cout << "Return nullptr" << endl;
 109.     return nullptr;
 110. }
 111. //dodaje na poczatek dane, tu się pewnie sypie
 112. dane* dodaj_dane(/*head_prow->pierwszy*/dane*&glowa_dane,int godzina1,int minuta1,int godzina2,int minuta2,string dzien,string grupa,string przedmiot)
 113. {
 114.     //gdzies tu lezy problem - możliwe że glowa_dane
 115.     //nowe dane
 116.     dane*nowy = new dane;
 117.     nowy->godzina1 = godzina1;
 118.     nowy->minuta1 = minuta1;
 119.     nowy->godzina2 = godzina2;
 120.     nowy->minuta2= minuta2;
 121.     nowy->dzien = dzien;
 122.     nowy->grupa = grupa;
 123.     nowy->przedmiot = przedmiot;
 124.     if (glowa_dane==nullptr)
 125.     {
 126.         nowy->nastepny = nullptr;
 127.         glowa_dane = nowy;
 128.     }
 129.     else
 130.     {
 131.         nowy->nastepny = glowa_dane;
 132.         glowa_dane = nowy;
 133.     }
 134.     cout << "Dodaj dane" << endl;
 135.     return nowy;
 136. }
 137. //dodaje prowadzącego na początek listy, dla prowadzących działa ok, dla danych nie
 138. void dodaj_prowadzacego(prowadzacy*&head_prow/*,dane*&glowa_dane*/, int godzina1, int minuta1, int godzina2, int minuta2,string dzien,string grupa,string nazwisko,string przedmiot)
 139. {
 140.     prowadzacy *nowy = new prowadzacy;//nowy prowadzacy
 141.     nowy->nazwisko = nazwisko;//nowe nazwisko
 142.     nowy->pierwszy = dodaj_dane(/*glowa_dane,*/ godzina1, minuta1, godzina2, minuta2, dzien, grupa, przedmiot);
 143.     if (head_prow == nullptr)
 144.     {
 145.         nowy->next = nullptr;
 146.         head_prow = nowy;
 147.     }
 148.     else
 149.     {
 150.         nowy->next = head_prow;
 151.         head_prow = nowy;
 152.     }
 153.     cout << "Dodaj prowadzacego" << endl;
 154. }
 155. //sprawdzałem czy dobrze czytało z pliku do tablicy
 156. void wyswietlanie(string tabword[])
 157. {
 158.     for (int i = 0; i < 5; i++)
 159.     {
 160.        
 161.         cout<<i<<"  "<< tabword[i] << endl;
 162.     }
 163. }
 164. //to wiadomo
 165. void wyswietlanie_danych(dane*glowa_dane)
 166. {
 167.     while (glowa_dane)
 168.     {
 169.         cout << "***" << glowa_dane->godzina1 << ":" << glowa_dane->minuta1 << "-" << glowa_dane->godzina2 << ":" << glowa_dane->minuta2;
 170.         cout << "***" << glowa_dane->dzien;
 171.         cout << "***" << glowa_dane->grupa;
 172.         cout << "***" << glowa_dane->przedmiot << endl;
 173.         glowa_dane = glowa_dane->nastepny;
 174.     }
 175. }
 176. //to wiadomo
 177. void wyswietlanie_listy(prowadzacy*head_prow,dane*glowa_dane)
 178. {
 179.     while(head_prow)
 180.     {
 181.         cout <<'*'<< head_prow->nazwisko << endl;
 182.         wyswietlanie_danych(glowa_dane);
 183.         head_prow = head_prow->next;
 184.     }
 185. }
 186. //to wiadomo
 187. void usun_dane(dane*&glowa_dane)
 188. {
 189.     while(glowa_dane)
 190.     {
 191.         dane*nast = glowa_dane->nastepny;
 192.         delete glowa_dane;
 193.         glowa_dane = nast;
 194.     }
 195. }
 196. //to wiadomo
 197. void usun_prowadzacego(prowadzacy*&head_prow)
 198. {
 199.     while (head_prow)
 200.     {
 201.         prowadzacy*nast = head_prow->next;
 202.         delete head_prow;
 203.         head_prow = nast;
 204.     }
 205. }
 206. //czyta z pliku
 207. void czytaj(prowadzacy *&head_prow/*,dane*&glowa_dane*/)
 208. {
 209.     fstream file;
 210.     file.open("dane.txt", ios::in);
 211.     if (!file.is_open())
 212.     {
 213.         cout << "Nie mozna otworzyc pliku." << endl;
 214.     }
 215.     string word;
 216.     string tabword[5];//tablica stringów
 217.     int licznik_odczyt=0;
 218.     while (file >> word)//póki w pliku istnieje słowo do odczytania
 219.     {
 220.         tabword[licznik_odczyt] = word;//przypisuje sobie słowo
 221.         licznik_odczyt++;//inkrementuje licznik
 222.         if (licznik_odczyt % 5 == 0)//jeśli będzie 5 słów(tyle jest w lini), przejdź dalej
 223.         {
 224.             //wyswietlanie(tabword);
 225.             cout << "_____________Czytaj" << endl;
 226.             licznik_odczyt = 0;
 227.             if (head_prow == nullptr)//jesli nic w niej nie ma
 228.             {
 229.                 //tu jest tak dużo zmiennych bo rozbijam osobno na godziny i miunty
 230.                  dodaj_prowadzacego(head_prow/*,glowa_dane*/,convert1(tabword[0]), convert2(tabword[0]), convert3(tabword[0]), convert4(tabword[0]),tabword[1],tabword[2],tabword[3],tabword[4]);
 231.                  cout << "Pierwsze nazwisko" << endl;
 232.             }
 233.             else if (przeszukaj_prowadzacy1(head_prow, tabword[3]) == false)//jesli nazwiska tam nie ma
 234.             {
 235.                 dodaj_prowadzacego(head_prow, /*glowa_dane,*/ convert1(tabword[0]), convert2(tabword[0]), convert3(tabword[0]), convert4(tabword[0]), tabword[1], tabword[2], tabword[3], tabword[4]);
 236.                 cout << "Nowe nazwisko niepowtorzone" << endl;
 237.             }
 238.             else if (przeszukaj_prowadzacy1(head_prow, tabword[3]) == true) //jesli nazwisko tam jest
 239.             {
 240.                 prowadzacy*pom = head_prow;
 241.                 przeszukaj_prowadzacy2(head_prow, tabword[3])->pierwszy=glowa_dane;
 242.                 dodaj_dane(glowa_dane, convert1(tabword[0]), convert2(tabword[0]), convert3(tabword[0]), convert4(tabword[0]), tabword[1], tabword[2], tabword[4]);
 243.                 head_prow = pom;
 244.                 cout << "Nazwisko jest w liscie" << endl;
 245.             }
 246.         }
 247.     }
 248.     file.close();
 249. }
 250. //póki co nie działa dobrze
 251. void zapisz(prowadzacy*&head_prow,dane*&glowa_dane)// to sie nie wykonuje
 252. {
 253.     fstream plik;
 254.     while(head_prow)
 255.     {
 256.         dane*temp = glowa_dane;
 257.         plik.open(head_prow->nazwisko + " .txt", ios::out | ios::trunc);
 258.         while (temp)
 259.         {
 260.             plik << temp->godzina1 << ":";
 261.             plik << temp->minuta1 << "-";
 262.             plik << temp->godzina2 << ":";
 263.             plik << temp->minuta2 << " ";
 264.             plik << temp->dzien << " ";
 265.             plik << temp->grupa << " ";
 266.             plik << temp->przedmiot << endl;
 267.             temp = temp ->nastepny;
 268.             cout << "Ciach" << endl;
 269.         }
 270.         glowa_dane = temp;
 271.         plik.close();
 272.         head_prow=head_prow->next;
 273.         cout << "Mach" << endl;
 274.     }
 275. }
 276.  
 277. int main()
 278. {
 279.     //wydaje mi się że mi tworzy 1 listę danych, a wskaźnik prowadzącego na 1 element danych się nadpisuje z każdym dodanym elementem
 280.     prowadzacy*phead_prow = nullptr;
 281.     dane*pglowa_dane = nullptr;
 282.     czytaj(phead_prow, pglowa_dane);
 283.     wyswietlanie_listy(phead_prow,pglowa_dane);
 284.     zapisz(phead_prow, pglowa_dane);
 285.     usun_dane(pglowa_dane);
 286.     usun_prowadzacego(phead_prow);
 287.     cout << "Koniec";
 288.     return 0;
 289. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top