S_Madanska

16.02.УСЛОВИЯ

Feb 9th, 2022 (edited)
514
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4.   /* Задача 4-13.
 5.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.*/
 6.  
 7. -----------------------------------------------------------------------------------------
 8. --------------------------------VIEWS----------------------------------------------------
 9. -----------------------------------------------------------------------------------------
 10. -----------------------------Промяна на изгледи------------------------------------------
 11.     --Пример 5-2.
 12.     --Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 13.     --съответния служител, обработил поръчката.
 14.  
 15.     --Пример 5-3
 16.     -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 17.     --обработени от служител с идентификатор = 167.
 18.  
 19.     --ЗАД 0.6
 20.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за служителите,
 21.     --които са и мениджъри и по колко починени имат.
 22.        
 23.     --ЗАД 0.7
 24.     --Да се създаде изглед, съдържащ информация за отделите, в които не работят
 25.     --никакви служители.
 26.  
 27.     --Пример 5-4.
 28.     --Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума на
 29.     --поръчките, които той е обработил.
 30.  
 31.     --Пример 5-5.
 32.     --Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 33.     --служители с най-висока заплата.
 34.  
 35.     --------------------------------------------------------------------------
 36.     ------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед ------------------
 37.     --------------------------------------------------------------------------
 38.     --Пример 5-6.1
 39.     --Създай изглед базиран на JOIN между таблиците COUNTRIES и CUSTOMERS
 40.  
 41.  
 42.     -----------------5.4.1. Добавяне на данни чрез изглед---------------------
 43.  
 44.     --Пример 5-6.2
 45.     --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа от Пр. 5-6.1.
 46.  
 47.  
 48.  
 49.     -------------------5.4.2. Променяне на данни през изглед------------------
 50.    
 51.     ---Пример 5-7.
 52.     -- Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 53.  
 54.  
 55.  
 56.     -----------------5.4.3. Изтриване на данни през изглед -------------------    
 57.     --Пример 5-8.
 58.     --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 59.  
 60.  
 61.  
 62.     ----------------5.5.Задачи------------------------------------------------
 63.    
 64.  
 65.     --Задача 5-1.
 66.     --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 67.     --количество от продукт.
 68.  
 69. -------------------------------------------------------------------------------------
 70. -------------------------------   HOMEWORK   ----------------------------------------
 71. -------------------------------------------------------------------------------------
 72.     --Задача 5-2.
 73.     --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 74.     --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти,
 75.     --те също да участват в изгледа.
 76.  
 77.     --Задача 0.4*
 78.     --Да се създаде изглед с имената на държавите с повече от 5 клиента от тях.
RAW Paste Data Copied