SHARE
TWEET

Caducus fe ver

rcubed1003 Sep 20th, 2019 96 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- This script has convert to FE by who i don't know?
 2.  
 3. -----------------------------------------------------
 4. if game:GetService("RunService"):IsClient() then error("Script must be server-side in order to work; use h/ and not hl/") end
 5. local Player,game,owner = owner,game
 6. local RealPlayer = Player
 7. do
 8.     print("FE Compatibility code by Mokiros | Showcase by Bacon Hair!")
 9.     local rp = RealPlayer
 10.     script.Parent = rp.Character
 11.    
 12.     --RemoteEvent for communicating
 13.     local Event = Instance.new("RemoteEvent")
 14.     Event.Name = "UserInput_Event"
 15.  
 16.     --Fake event to make stuff like Mouse.KeyDown work
 17.     local function fakeEvent()
 18.         local t = {_fakeEvent=true,Functions={},Connect=function(self,f)table.insert(self.Functions,f) end}
 19.         t.connect = t.Connect
 20.         return t
 21.     end
 22.  
 23.     --Creating fake input objects with fake variables
 24.     local m = {Target=nil,Hit=CFrame.new(),KeyUp=fakeEvent(),KeyDown=fakeEvent(),Button1Up=fakeEvent(),Button1Down=fakeEvent()}
 25.     local UIS = {InputBegan=fakeEvent(),InputEnded=fakeEvent()}
 26.     local CAS = {Actions={},BindAction=function(self,name,fun,touch,...)
 27.         CAS.Actions[name] = fun and {Name=name,Function=fun,Keys={...}} or nil
 28.     end}
 29.     --Merged 2 functions into one by checking amount of arguments
 30.     CAS.UnbindAction = CAS.BindAction
 31.  
 32.     --This function will trigger the events that have been :Connect()'ed
 33.     local function te(self,ev,...)
 34.         local t = m[ev]
 35.         if t and t._fakeEvent then
 36.             for _,f in pairs(t.Functions) do
 37.                 f(...)
 38.             end
 39.         end
 40.     end
 41.     m.TrigEvent = te
 42.     UIS.TrigEvent = te
 43.  
 44.     Event.OnServerEvent:Connect(function(plr,io)
 45.         if plr~=rp then return end
 46.         m.Target = io.Target
 47.         m.Hit = io.Hit
 48.         if not io.isMouse then
 49.             local b = io.UserInputState == Enum.UserInputState.Begin
 50.             if io.UserInputType == Enum.UserInputType.MouseButton1 then
 51.                 return m:TrigEvent(b and "Button1Down" or "Button1Up")
 52.             end
 53.             for _,t in pairs(CAS.Actions) do
 54.                 for _,k in pairs(t.Keys) do
 55.                     if k==io.KeyCode then
 56.                         t.Function(t.Name,io.UserInputState,io)
 57.                     end
 58.                 end
 59.             end
 60.             m:TrigEvent(b and "KeyDown" or "KeyUp",io.KeyCode.Name:lower())
 61.             UIS:TrigEvent(b and "InputBegan" or "InputEnded",io,false)
 62.         end
 63.     end)
 64.     Event.Parent = NLS([==[
 65.     local Player = game:GetService("Players").LocalPlayer
 66.     local Event = script:WaitForChild("UserInput_Event")
 67.  
 68.     local Mouse = Player:GetMouse()
 69.     local UIS = game:GetService("UserInputService")
 70.     local input = function(io,a)
 71.         if a then return end
 72.         --Since InputObject is a client-side instance, we create and pass table instead
 73.         Event:FireServer({KeyCode=io.KeyCode,UserInputType=io.UserInputType,UserInputState=io.UserInputState,Hit=Mouse.Hit,Target=Mouse.Target})
 74.     end
 75.     UIS.InputBegan:Connect(input)
 76.     UIS.InputEnded:Connect(input)
 77.  
 78.     local h,t
 79.     --Give the server mouse data 30 times every second, but only if the values changed
 80.     --If player is not moving their mouse, client won't fire events
 81.     while wait(1/30) do
 82.         if h~=Mouse.Hit or t~=Mouse.Target then
 83.             h,t=Mouse.Hit,Mouse.Target
 84.             Event:FireServer({isMouse=true,Target=t,Hit=h})
 85.         end
 86.     end]==],Player.Character)
 87.  
 88.     ----Sandboxed game object that allows the usage of client-side methods and services
 89.     --Real game object
 90.     local _rg = game
 91.  
 92.     --Metatable for fake service
 93.     local fsmt = {
 94.         __index = function(self,k)
 95.             local s = rawget(self,"_RealService")
 96.             if s then return s[k] end
 97.         end,
 98.         __newindex = function(self,k,v)
 99.             local s = rawget(self,"_RealService")
 100.             if s then s[k]=v end
 101.         end,
 102.         __call = function(self,...)
 103.             local s = rawget(self,"_RealService")
 104.             if s then return s(...) end
 105.         end
 106.     }
 107.     local function FakeService(t,RealService)
 108.         t._RealService = typeof(RealService)=="string" and _rg:GetService(RealService) or RealService
 109.         return setmetatable(t,fsmt)
 110.     end
 111.  
 112.     --Fake game object
 113.     local g = {
 114.         GetService = function(self,s)
 115.             return self[s]
 116.         end,
 117.         Players = FakeService({
 118.             LocalPlayer = FakeService({GetMouse=function(self)return m end},Player)
 119.         },"Players"),
 120.         UserInputService = FakeService(UIS,"UserInputService"),
 121.         ContextActionService = FakeService(CAS,"ContextActionService"),
 122.     }
 123.     rawset(g.Players,"localPlayer",g.Players.LocalPlayer)
 124.     g.service = g.GetService
 125.    
 126.     g.RunService = FakeService({
 127.         RenderStepped = _rg:GetService("RunService").Heartbeat,
 128.         BindToRenderStep = function(self,name,_,fun)
 129.  
 130.         end,
 131.         UnbindFromRenderStep = function(self,name)
 132.             self._btrs[name]:Disconnect()
 133.         end,
 134.     },"RunService")
 135.  
 136.     setmetatable(g,{
 137.         __index=function(self,s)
 138.             return _rg:GetService(s) or typeof(_rg[s])=="function"
 139.             and function(_,...)return _rg[s](_rg,...)end or _rg[s]
 140.         end,
 141.         __newindex = fsmt.__newindex,
 142.         __call = fsmt.__call
 143.     })
 144.     --Changing owner to fake player object to support owner:GetMouse()
 145.     game,owner = g,g.Players.LocalPlayer
 146. end
 147. warn("<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>")
 148.  
 149.             warn(">Caducus the Fallen God<")
 150.    
 151. warn("Script created by SezHu for public use in Void's Script Builder.")
 152.  
 153. warn("<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>")
 154.  
 155.  
 156. --[[
 157.  
 158.         >D͕̪͇̪̻̼͙o̶̱̣͙̱̦̚ ͔͈̱̲̆̄ͫ̾n̺͉̻͍̻̂ͦ̓̈ͤ́ơ̮̤̙̯ͤ͐ͬ̏ͥt̞̹̜͇̏ͩ̕ ̙̰̠͕ͤw̘ͨ̑̓̍͋ͩ͌o̡̞̦̜̟̻̐ͨͦ͐ͨ͊͗r̬͊̔̓͑͆̚r̳̬ͤ̓͌̿̅y͜ ̗̭͇͈̖̠̔̌c̨̊̑̔h̳̪͈̟͇̺̱i̻̳̥̭͚̘ͪ͂̄̊̄͒ͨl̝̗̙̀d̜̍ͧ̐̓̒̆͐ͅ,̸͓̠ͨ̍̌ͩ̾ͭ ̷̝͔̺̯̖̰̓͌ͫ͆͋ͩͅt̶̬͍̲̮̹̙͐̃ͭͨ̑hͯ̓̍ḙ̪͍̖͉̾ͨ ̯͙̓ͯ̍̔͡p̟̩ả͏͍̜͖̦̩̣i͏̳̘̝̞ͅṅ̼̯̆̾̉͆̏ͫ ̦͕͊͌̏̀̾̏̀̚w͙̗̝̼̖ͧͪͤ̓̄͐ͅiͧ̎̍͛͡l̡̦̖̦̖̃ͫ͌l̫̪͔̫̮͚͋̚ ̮̣̣͉͉̝̀ͅb̸ͩ́͑͋͗͋̽ë̼̺̱̦͚͕́̈́̈ͨ͞ ̯̦̫̿̓͞o̖̺̟̮͛̋̓͐ͫv̍͊͆ͨ̽e̢͔̱̝ͪ̍ͥͭ͆ͯ̅ͅṛ͔͉̥̬͙̆̌ ̘̖͉̰ͧͦ̈͢s̫̹̯̪͆̓̾͘o̧͙͙̖̗̮͍̹̓ͦ͛͒̔o̪̫͋͌̂̏̄ñ̰̫͎̦̆̓͒̓<
 159.  
 160.  
 161.         >Y̹̟̼̞̦ͥ̏̓o̗̳̗̭ͨ̆͊̊͌̉ͅͅu̪͒̇͛̚ͅr̟̲͙̹̽̓ ͂͢s̢̞̮̞ͥ̊ͦͯ͋̏t͚͚̺̭̥͓̗ͪ̿ͦ͐r͕͎̰̟̝̦͚ͫͩ̀u͛ͤ͌g͇̼̘̗ͣ̎͂̔̿͋g̙̜͇̼̝͔̋l͗̍̿̇ͧͯ͏̗̞̟̜e͏ ̺̤͍͈ͨ̈́͢i̜̤̤͖͓͕͐͂ͨ̊s̹͚͈̮̦ͬͥ̄̾̆ͧ̚ ̙͚̓̾n͎͓̟̞̺̥̾ͦ̐̂ͧo̾͆͠t̗͙̰̟̫ͦ ̷̰̜͇̣̼̗̐̎̂̚ì̗̼͖̬͎̪̭ͮͩ̓ṋ̝ͣ ͔v̢̮̘̟̾ͨa̵̬̙̻ͤͨ͂͌ͬͅi̱̘͓ͩ͛̇̓ͯ͜n͋̌͛̈́.̰͙ͫ<
 162.  
 163.  
 164.         >We̛͎͍̥͚͔ͥ̃͂ ̮̥͔̝̟̅̅͌ͭ̃ͯͨ͠s̩͕͕̿̐͒ͦ̐ͪh͓̖̓ͣ̉͒ͬ̋̚a̱̮l̰̲͊̽̂̓̓͗ͅḻ̖̲̞̂̐̿͡ͅ ͚̬̥̹͔͉̥ͦ̚t͔͘a̝̠̮ͥ̍̉͑̀̌͋k̮̳̫͚̱̙͇̄͑̓͆ͩe͚̳̭̥͇̭͗̋̋͌͊̆̉ ͪy͖o͉͖̫͎ͣͬͬͥ̃ṵ̡̻̜ͮ̎̑̉ͯ͋͆ ̶̰̻̬̠̀͗̈́̐ṯ̨ͥͣͮ̊ỏ̶̳̦̘̲͒̈̚̚ ̫͎̪̲͔̮ͨ́̉͂ͯ̿̚͞ͅa͙̯̤̺̹͕͝ ͍̈́͗͛̈́b̫͊̔̔͋͆ͥͮe͆t̩͈̬̖̽ͬt̩̺̗̬͓̟̱ͭe͉͔ͅr̸͐̈́͋̐ ̢͍͉͕͚͚̖͍p͈̝͗̔́̔͌̿l͙̘̪̺͑ͥ́͗̇ͧ͜a̘̝͓̙͖̥ͩ̈c̨͖̫̩̞͇ͮe͉ͧ̌<
 165.  
 166.  
 167. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
 168.  
 169.             <>Controls<>
 170.            
 171.     Click: Wretched Row <> (Can be used during Z)  
 172.  
 173.     Z: Spectral Sprint <> (supafast)
 174.    
 175.     X: Vile Vault <> (D U N K)
 176.    
 177.     C: The Spire <> (Explosion at mouse)
 178.    
 179.     V: Blot Out The Sun <> (Fragmenting dark meteors)
 180.    
 181.     B: Then Make a New One <> (Pew pew laser)
 182.    
 183.     N: Capture <> (Mouse on player then press the button)
 184.    
 185.     M: The Cataclyst <> (Ready Player One reference ftw. This move will kill you.)
 186.    
 187. <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
 188. ]]--
 189.  
 190.  
 191.  
 192. --[[Developer note: If you get banned for using this, suck it up. Being overpowered comes at a cost.]]--
 193.  
 194.  
 195. wait(1 / 60)
 196. Effects = { }
 197. local Player = game.Players.localPlayer
 198. local Mouse = Player:GetMouse()
 199. local Character = Player.Character
 200. local Humanoid = Character.Humanoid
 201. local Head = Character.Head
 202. local RootPart = Character.HumanoidRootPart
 203. local Torso = Character.Torso
 204. local LeftArm = Character["Left Arm"]
 205. local RightArm = Character["Right Arm"]
 206. local LeftLeg = Character["Left Leg"]
 207. local RightLeg = Character["Right Leg"]
 208. local Camera = game.Workspace.CurrentCamera
 209. local RootJoint = RootPart.RootJoint
 210. local Equipped = false
 211. local Attack = false
 212. local Anim = 'Idle'
 213. local Idle = 0
 214. local Combo = 1
 215. local UIS = game:GetService("UserInputService")
 216. local TorsoVelocity = (RootPart.Velocity * Vector3.new(1, 0, 1)).magnitude
 217. local Velocity = RootPart.Velocity.y
 218. local Sine = 0
 219. local Change = 1
 220. local maincol = Color3.new(0,0,0)
 221. local maincol2 = Torso.Color
 222. local dash = false
 223. Character.Humanoid.Name = "help"
 224. humanoid = Character.help
 225. local taken = {}
 226. local S = setmetatable({},{__index = function(s,i) return game:service(i) end})
 227.  
 228. --Change true to false if you want to use your character normally.
 229. local morph = true
 230.  
 231.  
 232. local function soundbork(obj)
 233.    if obj:IsA("Sound") and obj.Name ~= "aa" then
 234.       obj.Looped = false
 235.       obj.Pitch = 0
 236.         obj.Volume = 0
 237.       return
 238.    end
 239.  
 240.  
 241.    local children = obj:GetChildren()
 242.    for i = 1, #children do
 243.     soundbork(children[i])
 244.    end
 245.    return
 246. end
 247.  
 248.  
 249. ch = Character:GetChildren()
 250. if morph == true then
 251. for i = 1, #ch do
 252. if ch[i].Name == "Torso" then
 253. ch[i].roblox.Transparency = 1
 254. elseif ch[i].ClassName == "Accessory" or ch[i].ClassName == "Shirt" or ch[i].ClassName == "Pants" or ch[i].ClassName == "ShirtGraphic" then
 255. ch[i]:Destroy()
 256. end
 257. end
 258. end
 259.  
 260.  
 261.  
 262. function SpecialTrace(what)
 263.                 if(what:IsA'Part') and what ~= RootPart then
 264.                         local trace = Instance.new("Part")
 265.                         trace.Parent = workspace
 266.                         trace.Name = "what"
 267.                         trace.Size = what.Size
 268.                         trace.Material = Enum.Material.Neon
 269.                         trace.Color = maincol
 270.                         trace.Transparency = .3
 271.                         trace.Anchored = true
 272.                         trace.CanCollide = false
 273.                         trace.CFrame = what.CFrame
 274.                         Tween(trace,{Transparency=1},.5)
 275.                             game:GetService("Debris"):AddItem(trace, 1)
 276.                             if(what:IsA'SpecialMesh') then
 277.                             local mehs = Instance.new("SpecialMesh",what)
 278.                             mehs.Scale = Vector3.new(what.X,what.Y,what.Z)
 279.                         end
 280.                 end
 281.             end
 282.  
 283.  
 284. function Trace()
 285. for _,v in next, Character:GetChildren() do
 286.                 if(v:IsA'Part') and v ~= RootPart then
 287.                         local trace = Instance.new("Part")
 288.                         trace.Parent = workspace
 289.                         trace.Name = "trace"
 290.                         trace.Size = v.Size
 291.                         trace.Material = Enum.Material.Neon
 292.                         trace.Color = maincol
 293.                         trace.Transparency = .3
 294.                         trace.Anchored = true
 295.                         trace.CanCollide = false
 296.                         trace.CFrame = v.CFrame
 297.                         Tween(trace,{Transparency=1},.5)
 298.                             game:GetService("Debris"):AddItem(trace, 1)
 299.                             if v.Name == "Head" then
 300.                             local mehs = Instance.new("CylinderMesh",trace)
 301.                             mehs.Scale = Vector3.new(1.25,1.25,1.25)
 302.                             trace.Transparency = 1
 303.                         end
 304.                 end
 305.             end
 306.             end
 307.  
 308.                     local smonk1 = Instance.new("ParticleEmitter",Torso)
 309.             smonk1.LightEmission = .5
 310.             smonk1.Size = NumberSequence.new(0.2)
 311.             smonk1.Texture = "rbxassetid://95648201"
 312.             aaa = NumberSequence.new({NumberSequenceKeypoint.new(0, 2),NumberSequenceKeypoint.new(.2, 4),NumberSequenceKeypoint.new(.4, 6),NumberSequenceKeypoint.new(.564, 8),NumberSequenceKeypoint.new(.784, 10),NumberSequenceKeypoint.new(1, 10)})
 313.             bbb = NumberSequence.new({NumberSequenceKeypoint.new(0, 0), NumberSequenceKeypoint.new(1, 1)})
 314.             smonk1.Transparency = bbb
 315.             smonk1.Size = aaa
 316.             smonk1.ZOffset = .5
 317.             smonk1.Acceleration = Vector3.new(0, 0, 0)
 318.             smonk1.LockedToPart = false
 319.             smonk1.EmissionDirection = "Top"
 320.             smonk1.Lifetime = NumberRange.new(8, 8)
 321.             smonk1.Rate = 2
 322.             smonk1.Rotation = NumberRange.new(0, 50)
 323.             smonk1.RotSpeed = NumberRange.new(50, 50)
 324.             smonk1.Speed = NumberRange.new(0)
 325.             smonk1.VelocitySpread = 0
 326.             smonk1.LockedToPart = true
 327.             smonk1.Enabled=true
 328.             local startColor = maincol
 329. local endColor = maincol
 330. local sequence = ColorSequence.new(startColor, endColor)
 331. smonk1.Color = sequence
 332.  
 333. function Tween(obj,props,time,easing,direction,repeats,backwards)
 334.     local info = TweenInfo.new(time or .5, easing or Enum.EasingStyle.Quad, direction or Enum.EasingDirection.Out, repeats or 0, backwards or false)
 335.     local tween = game:service'TweenService':Create(obj, info, props)
 336.    
 337.     tween:Play()
 338. end
 339.  
 340.               if morph == true then
 341.         for _, c in pairs(Character:children()) do
 342.             if c.ClassName == "Part" and c ~= RootPart then
 343.                 c.BrickColor = BrickColor.new("Really black")
 344.                 c.Transparency = 0
 345.             elseif(c:FindFirstChild'Handle')then
 346.             c.Handle.Transparency = 1
 347.             end
 348.         end
 349. end
 350.  
 351. spawn(function()
 352.     while true do
 353.         swait()            
 354.     --soundbork(workspace)
 355.     end
 356. end)
 357.  
 358.  
 359. local RbxUtility = LoadLibrary("RbxUtility")
 360. local Create = RbxUtility.Create
 361.  
 362.  
 363. prepareyourself=Instance.new("Sound", Character)
 364. prepareyourself.SoundId = "rbxassetid://1810750535"
 365. prepareyourself.Name = "aa"
 366. prepareyourself.Volume = 3
 367. prepareyourself.Looped = true
 368. prepareyourself:Play()
 369.  
 370. beet=Instance.new("Sound", Torso)
 371. beet.SoundId = "rbxassetid://826174965"
 372. beet.Name = "aa"
 373. beet.Looped = true
 374. beet.Volume = 1
 375. beet:Play()
 376.  
 377. humanoid.WalkSpeed = 8
 378. humanoid.JumpPower = 0
 379. humanoid.Animator.Parent = nil
 380. Character.Animate.Parent = nil
 381.  
 382. local newMotor = function(part0, part1, c0, c1)
 383.     local w = Create('Motor'){
 384.         Parent = part0,
 385.         Part0 = part0,
 386.         Part1 = part1,
 387.         C0 = c0,
 388.         C1 = c1,
 389.     }
 390.     return w
 391. end
 392.  
 393.  
 394. function clerp(a, b, t)
 395.     return a:lerp(b, t)
 396. end
 397.  
 398. RootCF = CFrame.fromEulerAnglesXYZ(-1.57, 0, 3.14)
 399. NeckCF = CFrame.new(0, 1, 0, -1, -0, -0, 0, 0, 1, 0, 1, 0)
 400.  
 401. local RW = newMotor(Torso, RightArm, CFrame.new(1.5, 0, 0), CFrame.new(0, 0, 0))
 402. local LW = newMotor(Torso, LeftArm, CFrame.new(-1.5, 0, 0), CFrame.new(0, 0, 0))
 403. local RH = newMotor(Torso, RightLeg, CFrame.new(.5, -2, 0), CFrame.new(0, 0, 0))
 404. local LH = newMotor(Torso, LeftLeg, CFrame.new(-.5, -2, 0), CFrame.new(0, 0, 0))
 405. RootJoint.C1 = CFrame.new(0, 0, 0)
 406. RootJoint.C0 = CFrame.new(0, 0, 0)
 407. Torso.Neck.C1 = CFrame.new(0, 0, 0)
 408. Torso.Neck.C0 = CFrame.new(0, 1.5, 0)
 409.  
 410. local rarmc1 = RW.C1
 411. local larmc1 = LW.C1
 412. local rlegc1 = RH.C1
 413. local llegc1 = LH.C1
 414.  
 415. local resetc1 = false
 416.  
 417. function PlayAnimationFromTable(table, speed, bool)
 418.     RootJoint.C0 = clerp(RootJoint.C0, table[1], speed)
 419.     Torso.Neck.C0 = clerp(Torso.Neck.C0, table[2], speed)
 420.     RW.C0 = clerp(RW.C0, table[3], speed)
 421.     LW.C0 = clerp(LW.C0, table[4], speed)
 422.     RH.C0 = clerp(RH.C0, table[5], speed)
 423.     LH.C0 = clerp(LH.C0, table[6], speed)
 424.     if bool == true then
 425.         if resetc1 == false then
 426.             resetc1 = true
 427.             RootJoint.C1 = RootJoint.C1
 428.             Torso.Neck.C1 = Torso.Neck.C1
 429.             RW.C1 = rarmc1
 430.             LW.C1 = larmc1
 431.             RH.C1 = rlegc1
 432.             LH.C1 = llegc1
 433.         end
 434.     end
 435. end
 436.  
 437. ArtificialHB = Create("BindableEvent"){
 438.     Parent = script,
 439.     Name = "Heartbeat",
 440. }
 441.  
 442. script:WaitForChild("Heartbeat")
 443.  
 444. frame = 1 / 45
 445. tf = 0
 446. allowframeloss = false
 447. tossremainder = false
 448. lastframe = tick()
 449. script.Heartbeat:Fire()
 450.  
 451. game:GetService("RunService").Heartbeat:connect(function(s, p)
 452.     tf = tf + s
 453.     if tf >= frame then
 454.         if allowframeloss then
 455.             script.Heartbeat:Fire()
 456.             lastframe = tick()
 457.         else
 458.             for i = 1, math.floor(tf / frame) do
 459.                 script.Heartbeat:Fire()
 460.             end
 461.             lastframe = tick()
 462.         end
 463.         if tossremainder then
 464.             tf = 0
 465.         else
 466.             tf = tf - frame * math.floor(tf / frame)
 467.         end
 468.     end
 469. end)
 470.  
 471. function swait(num)
 472.     if num == 0 or num == nil then
 473.         ArtificialHB.Event:wait()
 474.     else
 475.         for i = 0, num do
 476.             ArtificialHB.Event:wait()
 477.         end
 478.     end
 479. end
 480.  
 481. local m = Create("Model"){
 482.     Parent = Character,
 483.     Name = "WeaponModel"
 484. }
 485.  
 486.  
 487.  
 488. function RemoveOutlines(part)
 489.     part.TopSurface, part.BottomSurface, part.LeftSurface, part.RightSurface, part.FrontSurface, part.BackSurface = 10, 10, 10, 10, 10, 10
 490. end
 491.    
 492. CFuncs = {
 493.     Part = {
 494.         Create = function(Parent, Material, Reflectance, Transparency, BColor, Name, Size)
 495.             local Part = Create("Part"){
 496.                 Parent = Parent,
 497.                 Reflectance = Reflectance,
 498.                 Transparency = Transparency,
 499.                 CanCollide = false,
 500.                 Locked = true,
 501.                 BrickColor = BrickColor.new(tostring(BColor)),
 502.                 Name = Name,
 503.                 Size = Size,
 504.                 Material = Material,
 505.             }
 506.             RemoveOutlines(Part)
 507.             if Size == Vector3.new() then
 508.                 Part.Size = Vector3.new(0.2, 0.2, 0.2)
 509.             else
 510.                 Part.Size = Size
 511.             end
 512.             return Part
 513.         end;
 514.     };
 515.    
 516.     Mesh = {
 517.         Create = function(Mesh, Part, MeshType, MeshId, OffSet, Scale)
 518.             local Msh = Create(Mesh){
 519.                 Parent = Part,
 520.                 Offset = OffSet,
 521.                 Scale = Scale,
 522.             }
 523.             if Mesh == "SpecialMesh" then
 524.                 Msh.MeshType = MeshType
 525.                 Msh.MeshId = MeshId
 526.             end
 527.             return Msh
 528.         end;
 529.     };
 530.  
 531.     Weld = {
 532.         Create = function(Parent, Part0, Part1, C0, C1)
 533.             local Weld = Create("Weld"){
 534.                 Parent = Parent,
 535.                 Part0 = Part0,
 536.                 Part1 = Part1,
 537.                 C0 = C0,
 538.                 C1 = C1,
 539.             }
 540.             return Weld
 541.         end;
 542.     };
 543.  
 544.     Sound = {
 545.         Create = function(id, par, vol, pit)
 546.             local Sound = Create("Sound"){
 547.                 Volume = vol,
 548.                 Pitch = pit or 1,
 549.                 Name = "aa",
 550.                 SoundId = "rbxassetid://" .. id,
 551.                 Parent = par or workspace,
 552.             }
 553.             Sound:play()
 554.             return Sound
 555.         end;
 556.     };
 557.    
 558.     Decal = {
 559.         Create = function(Color, Texture, Transparency, Name, Parent)
 560.             local Decal = Create("Decal"){
 561.                 Color3 = Color,
 562.                 Texture = "rbxassetid://" .. Texture,
 563.                 Transparency = Transparency,
 564.                 Name = Name,
 565.                 Parent = Parent,
 566.             }
 567.             return Decal
 568.         end;
 569.     };
 570.    
 571.     BillboardGui = {
 572.         Create = function(Parent, Image, Position, Size)
 573.             local BillPar = CFuncs.Part.Create(Parent, "SmoothPlastic", 0, 1, BrickColor.new("Black"), "BillboardGuiPart", Vector3.new(1, 1, 1))
 574.             BillPar.CFrame = CFrame.new(Position)
 575.             local Bill = Create("BillboardGui"){
 576.                 Parent = BillPar,
 577.                 Adornee = BillPar,
 578.                 Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
 579.                 SizeOffset = Vector2.new(Size, Size),
 580.             }
 581.             local d = Create("ImageLabel", Bill){
 582.                 Parent = Bill,
 583.                 BackgroundTransparency = 1,
 584.                 Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
 585.                 Image = "rbxassetid://" .. Image,
 586.             }
 587.             return BillPar
 588.         end
 589.     };
 590.    
 591.     ParticleEmitter = {
 592.         Create = function(Parent, Color1, Color2, LightEmission, Size, Texture, Transparency, ZOffset, Accel, Drag, LockedToPart, VelocityInheritance, EmissionDirection, Enabled, LifeTime, Rate, Rotation, RotSpeed, Speed, VelocitySpread)
 593.             local Particle = Create("ParticleEmitter"){
 594.                 Parent = Parent,
 595.                 Color = ColorSequence.new(Color1, Color2),
 596.                 LightEmission = LightEmission,
 597.                 Size = Size,
 598.                 Texture = Texture,
 599.                 Transparency = Transparency,
 600.                 ZOffset = ZOffset,
 601.                 Acceleration = Accel,
 602.                 Drag = Drag,
 603.                 LockedToPart = LockedToPart,
 604.                 VelocityInheritance = VelocityInheritance,
 605.                 EmissionDirection = EmissionDirection,
 606.                 Enabled = Enabled,
 607.                 Lifetime = LifeTime,
 608.                 Rate = Rate,
 609.                 Rotation = Rotation,
 610.                 RotSpeed = RotSpeed,
 611.                 Speed = Speed,
 612.                 VelocitySpread = VelocitySpread,
 613.             }
 614.             return Particle
 615.         end;
 616.     };
 617.    
 618.     CreateTemplate = {
 619.        
 620.     };
 621. }
 622.  
 623. targetted = nil
 624.  
 625. --[[Credit to CKBackup for his lock-on script.--]]
 626. function LockOn()
 627. if Mouse.Target.Parent ~= Character and Mouse.Target.Parent.Parent ~= Character and Mouse.Target.Parent:FindFirstChildOfClass("Humanoid") ~= nil then
 628. TargetSelect(Mouse.Target.Parent)
 629. print("Targeting")
 630. print(Mouse.Target.Parent)
 631. else end
 632. end
 633.  
 634.  
 635. function TargetSelect(person)
 636. local dd=coroutine.wrap(function()
 637. if targetted ~= person then
 638. targetted = person
 639. for i = 0,9,1 do
 640. wait(.01)
 641. end
 642. end
 643. end)
 644. dd()
 645. end
 646.  
 647. function RayCast(Position, Direction, Range, Ignore)
 648.     return game:service("Workspace"):FindPartOnRay(Ray.new(Position, Direction.unit * (Range or 999.999)), Ignore)
 649. end
 650.  
 651.  
 652. FindNearestTorso = function(pos)
 653.     local list = (game.Workspace:children())
 654.     local torso = nil
 655.     local dist = 1000
 656.     local temp, human, temp2 = nil, nil, nil
 657.     for x = 1, #list do
 658.         temp2 = list[x]
 659.         if temp2.className == "Model" and temp2.Name ~= Character.Name then
 660.             temp = temp2:findFirstChild("Torso")
 661.             human = temp2:findFirstChild("Humanoid")
 662.             if temp ~= nil and human ~= nil and human.Health > 0 and (temp.Position - pos).magnitude < dist then
 663.                 local dohit = true
 664.                 if dohit == true then
 665.                     torso = temp
 666.                     dist = (temp.Position - pos).magnitude
 667.                 end
 668.             end
 669.         end
 670.     end
 671.     return torso, dist
 672. end
 673.  
 674.     Laser = function(brickcolor, reflect, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 675.    
 676.     local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", reflect, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new(0.5, 0.5, 0.5))
 677.     prt.Anchored = true
 678.     prt.CFrame = cframe
 679.     prt.Material = "Neon"
 680.     local msh = CFuncs.Mesh.Create("CylinderMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 681.     game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 682.     coroutine.resume(coroutine.create(function(Part, Mesh)
 683.        
 684.         for i = 0, 1, delay do
 685.             swait()
 686.             Part.Transparency = i
 687.             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(x3, y3, z3)
 688.         end
 689.         Part.Parent = nil
 690.     end
 691. ), prt, msh)
 692. end
 693.  
 694.  
 695.  
 696.  
 697. shoot = function(mouse, aoe , partt, SpreadAmount, multiply)
 698.    
 699.     local SpreadVectors = Vector3.new(math.random(-SpreadAmount, SpreadAmount), math.random(-SpreadAmount, SpreadAmount), math.random(-SpreadAmount, SpreadAmount))
 700.     local MainPos = partt.Position
 701.     local MainPos2 = mouse.Hit.p + SpreadVectors
 702.     local MouseLook = CFrame.new((MainPos + MainPos2) / 2, MainPos2)
 703.     local speed = 1000
 704.     local num = 1
 705.     coroutine.resume(coroutine.create(function()
 706.        
 707.         repeat
 708.             swait()
 709.             local hit, pos = RayCast(MainPos, MouseLook.lookVector, speed, RootPart.Parent)
 710.             local mag = (MainPos - pos).magnitude                                                            
 711.             Laser(BrickColor.new(maincol), 0, CFrame.new((MainPos + pos)/2, pos) * CFrame.Angles(1.57, 0, 0), 5, mag * (speed / (speed / 2)), 20, 20, 0, 20, 0.8)
 712.             MainPos = MainPos + MouseLook.lookVector * speed
 713.             num = num - 1
 714.             MouseLook = MouseLook * CFrame.Angles(math.rad(-1), 0, 0)
 715.             if hit ~= nil then
 716.                 num = 0
 717.                 local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 1, "Really black", "Effect", Vector3.new())
 718.                 refpart.Anchored = true
 719.                 refpart.CFrame = CFrame.new(pos)
 720.                 game:GetService("Debris"):AddItem(refpart, 2)
 721.             end
 722.             do
 723.                 if num <= 0 then
 724.                     local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 1, "Really black", "Effect", Vector3.new())
 725.                     refpart.Anchored = true
 726.                     refpart.CFrame = CFrame.new(pos)
 727.                     Effects.Block.Create(BrickColor.new(maincol), refpart.CFrame, 10, 10, 10, 10, 10, 10, .1, 1)
 728.                     Effects.Break.Create(BrickColor.new(maincol), refpart.CFrame, 2, 10, 2)
 729.                     if hit ~= nil then
 730.                         MagnitudeDamage(refpart, aoe, 1.5 * multiply, 1.5 * multiply, 0, "Normal", "231917784", 0)
 731.                     end
 732.                     game:GetService("Debris"):AddItem(refpart, 0)
 733.                 end
 734.             end
 735.         until num <= 0
 736.     end
 737. ))
 738. end
 739.  
 740.  
 741.     Laser2 = function(brickcolor, reflect, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 742.    
 743.     local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", reflect, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new(0.5, 0.5, 0.5))
 744.     prt.Anchored = true
 745.     prt.CFrame = cframe
 746.     prt.Material = "Neon"
 747.     local msh = CFuncs.Mesh.Create("CylinderMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 748.     game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 749.     coroutine.resume(coroutine.create(function(Part, Mesh)
 750.        
 751.         for i = 0, 1, delay do
 752.             swait()
 753.             Part.Transparency = i
 754.             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(x3, y3, z3)
 755.         end
 756.         Part.Parent = nil
 757.     end
 758. ), prt, msh)
 759. end
 760.  
 761.  
 762.  
 763.  
 764. shoot2 = function(mouse, aoe , partt, SpreadAmount, multiply)
 765.    
 766.     local SpreadVectors = Vector3.new(math.random(-SpreadAmount, SpreadAmount), math.random(-SpreadAmount, SpreadAmount), math.random(-SpreadAmount, SpreadAmount))
 767.     local MainPos = partt.Position
 768.     local MainPos2 = mouse.Hit.p + SpreadVectors
 769.     local MouseLook = CFrame.new((MainPos + MainPos2) / 2, MainPos2)
 770.     local speed = 1000
 771.     local num = 1
 772.     coroutine.resume(coroutine.create(function()
 773.        
 774.         repeat
 775.             swait()
 776.             local hit, pos = RayCast(MainPos, MouseLook.lookVector, speed, RootPart.Parent)
 777.             local mag = (MainPos - pos).magnitude                                                            
 778.             Laser2(BrickColor.new(maincol), 0, CFrame.new((MainPos + pos)/2, pos) * CFrame.Angles(1.57, 0, 0), 5, mag * (speed / (speed / 2)), .8, .8, 0, .8, 0.8)
 779.             MainPos = MainPos + MouseLook.lookVector * speed
 780.             num = num - 1
 781.             MouseLook = MouseLook * CFrame.Angles(math.rad(-1), 0, 0)
 782.             if hit ~= nil then
 783.                 num = 0
 784.                 local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 1, "Really black", "Effect", Vector3.new())
 785.                 refpart.Anchored = true
 786.                 refpart.CFrame = CFrame.new(pos)
 787.                 game:GetService("Debris"):AddItem(refpart, 2)
 788.             end
 789.             do
 790.                 if num <= 0 then
 791.                     local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 1, "Really black", "Effect", Vector3.new())
 792.                     refpart.Anchored = true
 793.                     refpart.CFrame = CFrame.new(pos)
 794.                     Effects.Block.Create(BrickColor.new(maincol), refpart.CFrame, 1, 1, 1, 1, 1, 1, .05, 1)
 795.                     Effects.Break.Create(BrickColor.new(maincol), refpart.CFrame, .5, 3, .5)
 796.                     if hit ~= nil then
 797.                         MagnitudeDamage(refpart, aoe, 1.5 * multiply, 1.5 * multiply, 0, "Normal", "231917784", 0)
 798.                     end
 799.                     game:GetService("Debris"):AddItem(refpart, 0)
 800.                 end
 801.             end
 802.         until num <= 0
 803.     end
 804. ))
 805. end
 806.  
 807.  
 808.  
 809.  
 810. function Damage(Part, hit, minim, maxim, knockback, Type, Property, Delay, HitSound, HitPitch)
 811.     if hit.Parent == nil then
 812.         return
 813.     end
 814.     local h = hit.Parent:FindFirstChildOfClass("Humanoid")
 815.     for _, v in pairs(hit.Parent:children()) do
 816.         if v:IsA("Humanoid") then
 817.             h = v
 818.         end
 819.     end
 820.     if h ~= nil and hit.Parent.Name ~= Character.Name and hit.Parent:FindFirstChild("Torso") ~= nil then
 821.         if hit.Parent:findFirstChild("DebounceHit") ~= nil then
 822.             if hit.Parent.DebounceHit.Value == true then
 823.                 return
 824.             end
 825.         end
 826.         local c = Create("ObjectValue"){
 827.             Name = "creator",
 828.             Value = game:service("Players").LocalPlayer,
 829.             Parent = h,
 830.         }
 831.         game:GetService("Debris"):AddItem(c, .5)
 832.         if HitSound ~= nil and HitPitch ~= nil then
 833.             CFuncs.Sound.Create(HitSound, hit, 1, HitPitch)
 834.         end
 835.         local Damage = math.random(minim, maxim)
 836.         local blocked = false
 837.         local block = hit.Parent:findFirstChild("Block")
 838.         if block ~= nil then
 839.             if block.className == "IntValue" then
 840.                 if block.Value > 0 then
 841.                     blocked = true
 842.                     block.Value = block.Value - 1
 843.                     print(block.Value)
 844.                 end
 845.             end
 846.         end
 847.                 if hit.Parent:FindFirstChildOfClass("Humanoid") ~= nil and hit.Parent ~= Character then
 848.                              for y,t in pairs(hit.Parent:GetChildren()) do
 849.                                                                   if t:IsA("Part") then
 850.                                                                   table.insert(Effects, {t,"Disappear",.008})
 851.                                     t.Material = "Neon"
 852.                                     t.Parent = workspace
 853.                                     t:BreakJoints()
 854.                                     t.BrickColor = BrickColor.new(maincol)
 855.                                     t.CanCollide = true
 856.                                     local GRAVITY_ACCELERATION = 200
 857.                                     local bodyForce = Instance.new('BodyForce', t)
 858.                                     bodyForce.Name = 'Antigravity'
 859.                                     bodyForce.force = Vector3.new(0, t:GetMass() * GRAVITY_ACCELERATION, 0)
 860.                                     t.Velocity=Vector3.new(math.random(-1, 1),math.random(-1, 1),math.random(-1, 1))
 861.                                     local rl = Create("BodyAngularVelocity"){
 862.                                     P = 500,
 863.                                     maxTorque = Vector3.new(5, 5, 5),
 864.                                     angularvelocity = Vector3.new(math.random(-10, 10), math.random(-10, 10), math.random(-10, 10)),
 865.                                     Parent = t,}
 866.                                     game:GetService("Debris"):AddItem(t, 3)
 867.                                     for a,b in pairs(t:GetChildren()) do
 868.                                     if b:IsA("Decal") then
 869.                                     b:Destroy()
 870.  
 871. end
 872. end
 873. end
 874. end
 875.                 end
 876.                 ShowDamage((Part.CFrame * CFrame.new(0, 0, (Part.Size.Z / 2)).p + Vector3.new(0, 3, 0)), "TAKEN", 5, BrickColor.new(maincol).Color, BrickColor.new("Really black").Color)
 877. local who = hit.Parent
 878. local plr = S.Players:GetPlayerFromCharacter(who)
 879. if(plr)then
 880. taken[plr] = plr.CharacterAdded:connect(function(c)
 881. c:Destroy()
 882.     end)
 883.         end
 884.         if Type == "Knockdown" then
 885.             local hum = hit.Parent:FindFirstChildOfClass("Humanoid")
 886.             hum.PlatformStand = true
 887.             coroutine.resume(coroutine.create(function(HHumanoid)
 888.                 swait(1)
 889.                 HHumanoid.PlatformStand = false
 890.             end), hum)
 891.             local angle = (hit.Position - (Property.Position + Vector3.new(0, 0, 0))).unit
 892.             local bodvol = Create("BodyVelocity"){
 893.                 velocity = angle * knockback,
 894.                 P = 5000,
 895.                 maxForce = Vector3.new(8e+003, 8e+003, 8e+003),
 896.                 Parent = hit,
 897.             }
 898.             local rl = Create("BodyAngularVelocity"){
 899.                 P = 3000,
 900.                 maxTorque = Vector3.new(500000, 500000, 500000) * 50000000000000,
 901.                 angularvelocity = Vector3.new(math.random(-10, 10), math.random(-10, 10), math.random(-10, 10)),
 902.                 Parent = hit,
 903.             }
 904.             game:GetService("Debris"):AddItem(bodvol, .5)
 905.             game:GetService("Debris"):AddItem(rl, .5)
 906.         elseif Type == "Normal" then
 907.             local vp = Create("BodyVelocity"){
 908.                 P = 500,
 909.                 maxForce = Vector3.new(math.huge, 0, math.huge),
 910.                 velocity = Property.CFrame.lookVector * knockback + Property.Velocity / 1.05,
 911.             }
 912.             if knockback > 0 then
 913.                 vp.Parent = hit.Parent.Torso
 914.             end
 915.             game:GetService("Debris"):AddItem(vp, .5)
 916.         elseif Type == "Up" then
 917.             local bodyVelocity = Create("BodyVelocity"){
 918.                 velocity = Vector3.new(0, 20, 0),
 919.                 P = 5000,
 920.                 maxForce = Vector3.new(8e+003, 8e+003, 8e+003),
 921.                 Parent = hit,
 922.             }
 923.             game:GetService("Debris"):AddItem(bodyVelocity, .5)
 924.         elseif Type == "DarkUp" then
 925.             coroutine.resume(coroutine.create(function()
 926.                 for i = 0, 1, 0.1 do
 927.                     swait()
 928.                     Effects.Block.Create(BrickColor.new("Black"), hit.Parent.Torso.CFrame, 5, 5, 5, 1, 1, 1, .08, 1)
 929.                 end
 930.             end))
 931.             local bodyVelocity = Create("BodyVelocity"){
 932.                 velocity = Vector3.new(0, 20, 0),
 933.                 P = 5000,
 934.                 maxForce = Vector3.new(8e+003, 8e+003, 8e+003),
 935.                 Parent = hit,
 936.             }
 937.             game:GetService("Debris"):AddItem(bodyVelocity, 1)
 938.         elseif Type == "Snare" then
 939.             local bp = Create("BodyPosition"){
 940.                 P = 2000,
 941.                 D = 100,
 942.                 maxForce = Vector3.new(math.huge, math.huge, math.huge),
 943.                 position = hit.Parent.Torso.Position,
 944.                 Parent = hit.Parent.Torso,
 945.             }
 946.             game:GetService("Debris"):AddItem(bp, 1)
 947.         elseif Type == "Freeze" then
 948.             local BodPos = Create("BodyPosition"){
 949.                 P = 50000,
 950.                 D = 1000,
 951.                 maxForce = Vector3.new(math.huge, math.huge, math.huge),
 952.                 position = hit.Parent.Torso.Position,
 953.                 Parent = hit.Parent.Torso,
 954.             }
 955.             local BodGy = Create("BodyGyro") {
 956.                 maxTorque = Vector3.new(4e+005, 4e+005, 4e+005) * math.huge ,
 957.                 P = 20e+003,
 958.                 Parent = hit.Parent.Torso,
 959.                 cf = hit.Parent.Torso.CFrame,
 960.             }
 961.             hit.Parent.Torso.Anchored = true
 962.             coroutine.resume(coroutine.create(function(Part)
 963.                 swait(1.5)
 964.                 Part.Anchored = false
 965.             end), hit.Parent.Torso)
 966.             game:GetService("Debris"):AddItem(BodPos, 3)
 967.             game:GetService("Debris"):AddItem(BodGy, 3)
 968.         end
 969.         if Delay > 0 then
 970.         local debounce = Create("BoolValue"){
 971.             Name = "DebounceHit",
 972.             Parent = hit.Parent,
 973.             Value = true,
 974.         }
 975.         game:GetService("Debris"):AddItem(debounce, Delay)
 976.         end
 977.         c = Create("ObjectValue"){
 978.             Name = "creator",
 979.             Value = Player,
 980.             Parent = h,
 981.         }
 982.         end
 983.         game:GetService("Debris"):AddItem(c, .5)
 984.     end
 985.  
 986. function ShowDamage(Pos, Text, Time, Color, Color2)
 987.     local Rate = (1 / 35)
 988.     local Pos = (Pos or Vector3.new(0, 0, 0))
 989.     local Text = (Text or "")
 990.     local Time = (Time or 2)
 991.     local Color = (Color or Color3.new(1, 0, 1))
 992.     local Color2 = (Color2 or Color3.new(1, 0, 1))
 993.     local EffectPart = CFuncs.Part.Create(workspace, "SmoothPlastic", 0, 1, BrickColor.new(Color), "Effect", Vector3.new(0, 0, 0))
 994.     EffectPart.Anchored = false
 995.     EffectPart.CFrame = CFrame.new(Pos)
 996.     EffectPart.Velocity = EffectPart.CFrame.upVector * math.random(20,70)
 997.     local sizebit = 5
 998.     local BillboardGui = Create("BillboardGui"){
 999.         Size = UDim2.new(sizebit, 0, sizebit, 0),
 1000.         Adornee = EffectPart,
 1001.         Parent = EffectPart,
 1002.     }
 1003.     local TextLabel = Create("TextLabel"){
 1004.         BackgroundTransparency = 1,
 1005.         Size = UDim2.new(1, 0, 1, 0),
 1006.         Text = Text,
 1007.         Font = "SourceSansLight",
 1008.         TextColor3 = Color,
 1009.         TextStrokeColor3 = Color2,
 1010.         TextStrokeTransparency = 0,
 1011.         TextScaled = true,
 1012.         Parent = BillboardGui,
 1013.     }
 1014.     game.Debris:AddItem(EffectPart, (Time))
 1015.     EffectPart.Parent = game:GetService("Workspace")
 1016.     EffectPart.CFrame = CFrame.new(Pos) + Vector3.new(0, 0, 0)
 1017.     delay(0, function()
 1018.         local Frames = (Time / Rate)
 1019.         wait(.15)
 1020.         EffectPart.Anchored = true
 1021.         for Frame = 1, Frames do
 1022.             wait(Rate)
 1023.             BillboardGui.Size = UDim2.new(sizebit, 0, sizebit, 0)
 1024.             local Percent = (Frame / Frames)
 1025.             TextLabel.TextTransparency = Percent
 1026.             sizebit = sizebit - .4
 1027.         end
 1028.         if EffectPart and EffectPart.Parent then
 1029.             EffectPart:Destroy()
 1030.         end
 1031.     end)
 1032. end
 1033.  
 1034. function MagnitudeDamage(Part, Magnitude, MinimumDamage, MaximumDamage, KnockBack, Type, HitSound, HitPitch)
 1035.     for _, c in pairs(workspace:children()) do
 1036.         local hum = c:findFirstChildOfClass("Humanoid")
 1037.         if hum ~= nil then
 1038.             local head = c:findFirstChild("Torso")
 1039.             if head ~= nil then
 1040.                 local targ = head.Position - Part.Position
 1041.                 local mag = targ.magnitude
 1042.                 if mag <= Magnitude and c.Name ~= Player.Name then
 1043.                     Damage(head, head, MinimumDamage, MaximumDamage, KnockBack, Type, RootPart, .1, "rbxassetid://" .. HitSound, HitPitch)
 1044.                     Effects.Lightning.Create(Part.Position, head.Position, 2, 5, "Really black", 1, 0, 3)
 1045.                 end
 1046.             end
 1047.         end
 1048.     end
 1049. end
 1050.  
 1051. EffectModel = Create("Model"){
 1052.     Parent = Character,
 1053.     Name = "EffectModel",
 1054. }
 1055.  
 1056. Effects = {
 1057.     Block = {
 1058.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay, Type)
 1059.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1060.             prt.Anchored = true
 1061.             prt.CFrame = cframe
 1062.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1063.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1064.             if Type == 1 or Type == nil then
 1065.                 table.insert(Effects, {
 1066.                     prt,
 1067.                     "Block1",
 1068.                     delay,
 1069.                     x3,
 1070.                     y3,
 1071.                     z3,
 1072.                     msh
 1073.                 })
 1074.             elseif Type == 2 then
 1075.                 table.insert(Effects, {
 1076.                     prt,
 1077.                     "Block2",
 1078.                     delay,
 1079.                     x3,
 1080.                     y3,
 1081.                     z3,
 1082.                     msh
 1083.                 })
 1084.             end
 1085.         end;
 1086.     };
 1087.    
 1088.     Cylinder = {
 1089.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 1090.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new(0.2, 0.2, 0.2))
 1091.             prt.Anchored = true
 1092.             prt.CFrame = cframe
 1093.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("CylinderMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1094.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 2)
 1095.             table.insert(Effects, {
 1096.                 prt,
 1097.                 "Cylinder",
 1098.                 delay,
 1099.                 x3,
 1100.                 y3,
 1101.                 z3,
 1102.                 msh
 1103.             })
 1104.         end;
 1105.     };
 1106.    
 1107.     Head = {
 1108.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 1109.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1110.             prt.Anchored = true
 1111.             prt.CFrame = cframe
 1112.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh", prt, "Head", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1113.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1114.             table.insert(Effects, {
 1115.                 prt,
 1116.                 "Cylinder",
 1117.                 delay,
 1118.                 x3,
 1119.                 y3,
 1120.                 z3,
 1121.                 msh
 1122.             })
 1123.         end;
 1124.     };
 1125.    
 1126.     Sphere1 = {
 1127.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 1128.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Glass", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1129.             prt.Anchored = true
 1130.             prt.CFrame = cframe
 1131.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh", prt, "Sphere", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1132.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1133.             table.insert(Effects, {
 1134.                 prt,
 1135.                 "Cylinder",
 1136.                 delay,
 1137.                 x3,
 1138.                 y3,
 1139.                 z3,
 1140.                 msh
 1141.             })
 1142.         end;
 1143.     };
 1144.    
 1145.     Sphere2 = {
 1146.         Create = function(brickcolor, parent, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 1147.             if parent then
 1148.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1149.             prt.Anchored = true
 1150.             prt.CFrame = cframe
 1151.             prt.Parent = parent
 1152.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh", prt, "Sphere", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1153.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1154.             table.insert(Effects, {
 1155.                 prt,
 1156.                 "Cylinder",
 1157.                 delay,
 1158.                 x3,
 1159.                 y3,
 1160.                 z3,
 1161.                 msh
 1162.             })
 1163.             end;
 1164.             end
 1165.     };
 1166.  
 1167.     Elect = {
 1168.         Create = function(cff, x, y, z)
 1169.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, BrickColor.new(maincol), "Part", Vector3.new(1, 1, 1))
 1170.             prt.Anchored = true
 1171.             prt.CFrame = cff * CFrame.new(math.random(-x, x), math.random(-y, y), math.random(-z, z))
 1172.             prt.CFrame = CFrame.new(prt.Position)
 1173.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 2)
 1174.             local xval = math.random() / 2
 1175.             local yval = math.random() / 2
 1176.             local zval = math.random() / 2
 1177.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(xval, yval, zval))
 1178.             table.insert(Effects, {
 1179.                 prt,
 1180.                 "Elec",
 1181.                 0.1,
 1182.                 x,
 1183.                 y,
 1184.                 z,
 1185.                 xval,
 1186.                 yval,
 1187.                 zval
 1188.             })
 1189.         end;
 1190.  
 1191.     };
 1192.    
 1193.     Ring = {
 1194.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 1195.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1196.             prt.Anchored = true
 1197.             prt.CFrame = cframe
 1198.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("CylinderMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1199.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1200.             table.insert(Effects, {
 1201.                 prt,
 1202.                 "Cylinder",
 1203.                 delay,
 1204.                 x3,
 1205.                 y3,
 1206.                 z3,
 1207.                 msh
 1208.             })
 1209.         end;
 1210.     };
 1211.  
 1212.  
 1213.     Wave = {
 1214.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, x3, y3, z3, delay)
 1215.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1216.             prt.Anchored = true
 1217.             prt.CFrame = cframe
 1218.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh", prt, "FileMesh", "rbxassetid://20329976", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1219.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1220.             table.insert(Effects, {
 1221.                 prt,
 1222.                 "Cylinder",
 1223.                 delay,
 1224.                 x3,
 1225.                 y3,
 1226.                 z3,
 1227.                 msh
 1228.             })
 1229.         end;
 1230.     };
 1231.  
 1232.     Break = {
 1233.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1)
 1234.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new(0.5, 0.5, 0.5))
 1235.             prt.Anchored = true
 1236.             prt.CFrame = cframe * CFrame.fromEulerAnglesXYZ(math.random(-50, 50), math.random(-50, 50), math.random(-50, 50))
 1237.             local msh = CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh", prt, "Sphere", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1238.             local num = math.random(10, 50) / 1000
 1239.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1240.             table.insert(Effects, {
 1241.                 prt,
 1242.                 "Shatter",
 1243.                 num,
 1244.                 prt.CFrame,
 1245.                 math.random() - math.random(),
 1246.                 0,
 1247.                 math.random(50, 100) / 100
 1248.             })
 1249.         end;
 1250.     };
 1251.    
 1252.     Fire = {
 1253.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1, delay)
 1254.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1255.             prt.Anchored = true
 1256.             prt.CFrame = cframe
 1257.             msh = CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1258.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1259.             table.insert(Effects, {
 1260.                 prt,
 1261.                 "Fire",
 1262.                 delay,
 1263.                 1,
 1264.                 1,
 1265.                 1,
 1266.                 msh
 1267.             })
 1268.         end;
 1269.     };
 1270.    
 1271.     FireWave = {
 1272.         Create = function(brickcolor, cframe, x1, y1, z1)
 1273.             local prt = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 1, brickcolor, "Effect", Vector3.new())
 1274.             prt.Anchored = true
 1275.             prt.CFrame = cframe
 1276.             msh = CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh", prt, "", "", Vector3.new(0, 0, 0), Vector3.new(x1, y1, z1))
 1277.             local d = Create("Decal"){
 1278.                 Parent = prt,
 1279.                 Texture = "rbxassetid://26356434",
 1280.                 Face = "Top",
 1281.             }
 1282.             local d = Create("Decal"){
 1283.                 Parent = prt,
 1284.                 Texture = "rbxassetid://26356434",
 1285.                 Face = "Bottom",
 1286.             }
 1287.             game:GetService("Debris"):AddItem(prt, 10)
 1288.             table.insert(Effects, {
 1289.                 prt,
 1290.                 "FireWave",
 1291.                 1,
 1292.                 30,
 1293.                 math.random(400, 600) / 100,
 1294.                 msh
 1295.             })
 1296.         end;
 1297.     };
 1298.    
 1299.     Lightning = {
 1300.         Create = function(p0, p1, tym, ofs, col, th, tra, last)
 1301.             local magz = (p0 - p1).magnitude
 1302.             local curpos = p0
 1303.             local trz = {
 1304.                 -ofs,
 1305.                 ofs
 1306.             }
 1307.             for i = 1, tym do
 1308.                 local li = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, tra or 0.4, col, "Ref", Vector3.new(th, th, magz / tym))
 1309.                 local ofz = Vector3.new(trz[math.random(1, 2)], trz[math.random(1, 2)], trz[math.random(1, 2)])
 1310.                 local trolpos = CFrame.new(curpos, p1) * CFrame.new(0, 0, magz / tym).p + ofz
 1311.                 li.Material = "Neon"
 1312.                 if tym == i then
 1313.                     local magz2 = (curpos - p1).magnitude
 1314.                     li.Size = Vector3.new(th, th, magz2)
 1315.                     li.CFrame = CFrame.new(curpos, p1) * CFrame.new(0, 0, -magz2 / 2)
 1316.                     table.insert(Effects, {
 1317.                         li,
 1318.                         "Disappear",
 1319.                         last
 1320.                     })
 1321.                 else
 1322.                     do
 1323.                         do
 1324.                             li.CFrame = CFrame.new(curpos, trolpos) * CFrame.new(0, 0, magz / tym / 2)
 1325.                             curpos = li.CFrame * CFrame.new(0, 0, magz / tym / 2).p
 1326.                             game.Debris:AddItem(li, 10)
 1327.                             table.insert(Effects, {
 1328.                                 li,
 1329.                                 "Disappear",
 1330.                                 last
 1331.                             })
 1332.                         end
 1333.                     end
 1334.                 end
 1335.             end
 1336.         end
 1337.     };
 1338.  
 1339.     EffectTemplate = {
 1340.  
 1341.     };
 1342. }
 1343.  
 1344. --Intro
 1345.  
 1346. CFuncs.Sound.Create("1818153677", Character, 5, 1)
 1347. if morph == true then
 1348. Head.face.Texture = "http://www.roblox.com/asset/?id=176777497"
 1349. end
 1350. Halfhed=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Halfhed",Vector3.new(2, 1, 1))
 1351. HalfhedWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Character["Head"],Halfhed,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.000106811523, -0.184874296, 3.43322754e-05, -1.00000834, 0.000114514238, -6.94826713e-06, 0.000117048308, 1, 1.29755635e-05, 7.1044451e-06, 1.3261616e-05, -1))
 1352. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",Halfhed,Enum.MeshType.Head,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1.25999999, 0.899999976, 1.25999999))
 1353. humanoid.WalkSpeed = 0
 1354. Humanoid.AutoRotate = false
 1355. if Player.Name ~= "SezHu" then
 1356.     for i = 0, 10, 0.1 do
 1357.         swait()
 1358.         PlayAnimationFromTable({
 1359.          CFrame.new(0, -1.80644357, -0.507104576, 1, 0, 0, 0, 0.087155968, 0.996194661, 0, -0.996194661, 0.087155968) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0,0,0),
 1360.          CFrame.new(0, 1.57219315, -0.165327191, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20))),
 1361.          CFrame.new(0.615828335, 1.3200798, -0.837673247, 0.669632733, 0.664489031, -0.331732333, 0.385775059, -0.692879617, -0.60917598, -0.634641349, 0.279950112, -0.720318198) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20))),
 1362.          CFrame.new(-0.739693701, 1.31393027, -0.754651427, 0.749911249, -0.603388131, 0.271211922, -0.220070332, -0.614161789, -0.757874966, 0.623860657, 0.508653224, -0.593354702) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20))),
 1363.          CFrame.new(0.5, -1.62046599, -0.488587797, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1364.          CFrame.new(-0.5, -1.6686697, -0.494725078, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1365.         }, .1, false)
 1366.     end
 1367.    
 1368.     for i = 0, 2, 0.1 do
 1369.         swait()
 1370.         PlayAnimationFromTable({
 1371.          CFrame.new(0, -1.80644476, -0.507115483, 1, 0, 0, 0, -0.087155968, 0.996194661, 0, -0.996194661, -0.087155968) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1372.          CFrame.new(0, 1.55874133, -0.098664701, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, 0.0871553123, 0, -0.0871553123, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20))),
 1373.          CFrame.new(0.615828335, 1.44548559, -0.595717013, 0.669632733, 0.664489031, -0.331732333, 0.490118831, -0.730966151, -0.474838912, -0.558010399, 0.155379415, -0.815157413) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20))),
 1374.          CFrame.new(-0.739693701, 1.42501283, -0.515024424, 0.749911249, -0.603388131, 0.271211922, -0.325059503, -0.693158209, -0.643325806, 0.576167881, 0.394277275, -0.715944171) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20)), math.rad(math.random(-20,20))),
 1375.          CFrame.new(0.5, -1.51100469, -0.762556732, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1376.          CFrame.new(-0.5, -1.55741048, -0.776971221, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1377.         }, .1, false)
 1378.     end
 1379.    
 1380.     for i = 0, 8, 0.1 do
 1381.         swait()
 1382.         PlayAnimationFromTable({
 1383.          CFrame.new(0, -1.80644584, -0.507103682, 1, 0, 0, 0, -0.258818984, 0.965925872, 0, -0.965925872, -0.258818984) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1384.          CFrame.new(0, 1.42364717, -0.0858392715, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258819342, 0, -0.258819342, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1385.          CFrame.new(0.615828335, 1.52697062, -0.335661292, 0.669632733, 0.664489031, -0.331732333, 0.579570174, -0.746842504, -0.326074779, -0.464424938, 0.0260881484, -0.885228276) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1386.          CFrame.new(-0.739693701, 1.49279666, -0.259749591, 0.749911249, -0.603388131, 0.271211922, -0.420171499, -0.75109303, -0.509230137, 0.510968745, 0.267921865, -0.816779613) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1387.          CFrame.new(0.5, -1.35563302, -1.01335466, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, -0.258818984, 0, 0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1388.          CFrame.new(-0.5, -1.39883053, -1.03560853, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, -0.258818984, 0, 0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1389.         }, .1, false)
 1390.     end
 1391.    
 1392.  
 1393.         for i = 0, 2, 0.1 do
 1394.         swait()
 1395.         PlayAnimationFromTable({
 1396.          CFrame.new(0, -1.80644584, -0.507103682, 1, 0, 0, 0, -0.258818984, 0.965925872, 0, -0.965925872, -0.258818984) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1397.          CFrame.new(0, 1.42364717, -0.0858392715, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258819342, 0, -0.258819342, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1398.          CFrame.new(0.615828335, 1.52697062, -0.335661292, 0.669632733, 0.664489031, -0.331732333, 0.579570174, -0.746842504, -0.326074779, -0.464424938, 0.0260881484, -0.885228276) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1399.          CFrame.new(-0.739693701, 1.49279666, -0.259749591, 0.749911249, -0.603388131, 0.271211922, -0.420171499, -0.75109303, -0.509230137, 0.510968745, 0.267921865, -0.816779613) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1400.          CFrame.new(0.5, -1.35563302, -1.01335466, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, -0.258818984, 0, 0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1401.          CFrame.new(-0.5, -1.39883053, -1.03560853, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, -0.258818984, 0, 0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1402.         }, .1, false)
 1403.     end
 1404.     for i = 0, 6, 0.1 do
 1405.         swait()
 1406.         PlayAnimationFromTable({
 1407.          CFrame.new(0, -1.80644357, -0.507104576, 1, 0, 0, 0, 0.087155968, 0.996194661, 0, -0.996194661, 0.087155968) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1408.          CFrame.new(0, 1.63373017, 0.0706499815, 1, 0, 0, 0, 0.965925932, -0.258818567, 0, 0.258818597, 0.965925932) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1409.          CFrame.new(0.615828335, 1.3200798, -0.837673247, 0.669632733, 0.664489031, -0.331732333, 0.385775059, -0.692879617, -0.60917598, -0.634641349, 0.279950112, -0.720318198) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1410.          CFrame.new(-0.739693701, 1.31393027, -0.754651427, 0.749911249, -0.603388131, 0.271211922, -0.220070332, -0.614161789, -0.757874966, 0.623860657, 0.508653224, -0.593354702) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1411.          CFrame.new(0.5, -1.62046599, -0.488587797, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1412.          CFrame.new(-0.5, -1.6686697, -0.494725078, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1413.         }, .1, false)
 1414.     end
 1415.  
 1416.    
 1417.         for i = 0, 10, 0.1 do
 1418.         swait()
 1419.         PlayAnimationFromTable({
 1420.          CFrame.new(0, -1.80644357, -0.507104576, 1, 0, 0, 0, 0.087155968, 0.996194661, 0, -0.996194661, 0.087155968) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0,0,0),
 1421.          CFrame.new(0, 1.57219315, -0.165327191, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1422.          CFrame.new(0.615828335, 1.3200798, -0.837673247, 0.669632733, 0.664489031, -0.331732333, 0.385775059, -0.692879617, -0.60917598, -0.634641349, 0.279950112, -0.720318198) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1423.          CFrame.new(-0.739693701, 1.31393027, -0.754651427, 0.749911249, -0.603388131, 0.271211922, -0.220070332, -0.614161789, -0.757874966, 0.623860657, 0.508653224, -0.593354702) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30)), math.rad(math.random(-30,30))),
 1424.          CFrame.new(0.5, -1.62046599, -0.488587797, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1425.          CFrame.new(-0.5, -1.6686697, -0.494725078, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1426.         }, .1, false)
 1427.     end
 1428.  
 1429.     for i = 0, 1, 0.1 do
 1430.         swait()
 1431.         PlayAnimationFromTable({
 1432.          CFrame.new(-0, -1.42307341, -0.395170838, 1, 0, 0, 0, 0.965926111, 0.25881803, 0, -0.25881803, 0.965926111) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1433.          CFrame.new(0, 1.5574708, 0.0711615086, 1, 0, -0, 0, 0.906308413, -0.422617137, 0, 0.422617137, 0.906308413) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1434.          CFrame.new(1.47940862, 1.35474229, -0.0792688802, 0.0329260081, -0.0681179985, -0.997133851, 0.0255137086, -0.997292399, 0.0689713135, -0.999132156, -0.0277115256, -0.0310989153) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1435.          CFrame.new(-1.42682672, 1.4937793, -0.434564888, -0.987767458, -0.0547382608, -0.146011457, 0.0626192689, -0.996787667, -0.0499334633, -0.142809138, -0.0584657788, 0.98802197) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1436.          CFrame.new(0.5, -1.35469198, 1.14829361, 1, 0, 0, 0, 0.25881803, 0.965926111, 0, -0.965926111, 0.25881803) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1437.          CFrame.new(-0.5, -1.37694573, 1.19149125, 1, 0, 0, 0, 0.25881803, 0.965926111, 0, -0.965926111, 0.25881803) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1438.         }, .1, false)
 1439.     end
 1440.    
 1441.     for i = 0, 20, 0.1 do
 1442.         swait()
 1443.         PlayAnimationFromTable({
 1444.          CFrame.new(-0, -1.73198283, -0.408192486, 1, 0, 0, 0, 0.965926111, 0.25881803, 0, -0.25881803, 0.965926111) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1445.          CFrame.new(0, 1.52978098, 0.0132061839, 1, 0, 0, 0, 0.965926111, -0.25881803, 0, 0.25881803, 0.965926111) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(30), math.rad(0), math.rad(math.random(-20,20))),
 1446.          CFrame.new(1.50245035, -0.135501236, -0.426563323, 0.103369966, -0.0218989942, -0.994401932, -0.260855079, 0.964166582, -0.0483495258, 0.959827721, 0.264392674, 0.0939534009) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-10,10)), math.rad(math.random(-10,10)), math.rad(math.random(-10,10))),
 1447.          CFrame.new(-1.50386858, -0.0327540934, -0.608011007, -0.987763107, 0.0418113954, 0.150252879, 0.062630102, 0.988642037, 0.136617646, -0.142834127, 0.144356206, -0.979162872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-10,10)), math.rad(math.random(-10,10)), math.rad(math.random(-10,10))),
 1448.          CFrame.new(0.5, -1.05967855, 1.24081683, 1, 0, 0, 0, 0.25881803, 0.965926111, 0, -0.965926111, 0.25881803) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1449.          CFrame.new(-0.5, -1.08193231, 1.28401434, 1, 0, 0, 0, 0.25881803, 0.965926111, 0, -0.965926111, 0.25881803) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1450.         }, .1, false)
 1451.     end
 1452. end
 1453. Humanoid.AutoRotate = true
 1454. humanoid.WalkSpeed = 8
 1455.  
 1456. WingMain=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","Wing",Vector3.new(2, 2, 1))
 1457. WingMainWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Character["Torso"],WingMain,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.081413269, 0.0268063918, 0.0410137177, 1.00000834, -0.00011451864, 0.000338948274, 0.000117048308, 1, 1.29755635e-05, -0.00033910721, -1.32235973e-05, 1))
 1458. Wing=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","Wing",Vector3.new(2, 2, 1))
 1459. WingWeld=CFuncs.Weld.Create(m,WingMain,Wing,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.081413269, 0.0268063918, 0.0410137177, 1.00000834, -0.00011451864, 0.000338948274, 0.000117048308, 1, 1.29755635e-05, -0.00033910721, -1.32235973e-05, 1))
 1460.  
 1461. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.81062156, 0.200000003, 0.200000003))
 1462. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.34602356, -0.279272079, 0.975278854, 0.88820821, 0.44584012, 0.110964157, 0.431274652, -0.892337203, 0.133178905, 0.158393905, -0.0704345554, -0.984860599))
 1463. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.171754241, 0.826475263))
 1464. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.278917462, 0.200000003, 0.200000003))
 1465. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.98974609, -5.52709198, 0.975322723, 0.213347197, 0.976330876, -0.0355118327, 0.964051068, -0.204492375, 0.169671923, 0.158394024, -0.070434235, -0.984860599))
 1466. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.455075413, 0.826475263))
 1467. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.47297621, 0.200000003, 0.200000003))
 1468. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-8.217659, 0.594722748, 0.975307465, 0.888521969, 0.445190012, 0.11106202, 0.430627465, -0.892661691, 0.133098081, 0.158394739, -0.0704341978, -0.984860599))
 1469. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.280385196, 0.826475263))
 1470. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.289486945, 0.200000003, 0.200000003))
 1471. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.89943886, -5.41235352, 0.975299835, 0.213347197, 0.976330876, -0.0355118327, 0.964051068, -0.204492375, 0.169671923, 0.158394024, -0.070434235, -0.984860599))
 1472. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.114502862, 0.826475263))
 1473. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.01290989, 0.962117612, 0.200000003))
 1474. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.07308197, 1.2773304, 0.975746155, 0.982416093, 0.111091018, 0.150058866, 0.0988395214, -0.991311073, 0.0867941529, 0.158397049, -0.0704362094, -0.984860063))
 1475. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1476. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(5.42655277, 0.474159241, 0.200000003))
 1477. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-7.71427536, -0.814422607, 0.978969574, 0.835063219, 0.541792214, 0.0955558121, 0.526859343, -0.837556124, 0.144634143, 0.158394992, -0.070434168, -0.984860539))
 1478. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.766287804))
 1479. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.544916272, 0.225188985, 0.200000003))
 1480. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.472892761, -10.8869247, 0.975814819, -0.428887159, 0.893531978, -0.132877618, 0.889364779, 0.443440527, 0.111314729, 0.158386603, -0.0704352036, -0.984861791))
 1481. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1482. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.401640892, 0.225188985, 0.200000003))
 1483. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-6.60933876, -7.14194489, 0.975734711, 0.243127048, 0.969523251, -0.030234728, 0.956974626, -0.234657153, 0.170692295, 0.158395335, -0.0704337656, -0.984860539))
 1484. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1485. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.52759397, 0.226363361, 0.200000003))
 1486. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-9.41241455, 0.360715866, 0.975740433, 0.889364362, 0.443439156, 0.111323781, 0.428885132, -0.893532991, 0.132877618, 0.158394605, -0.0704314858, -0.984860837))
 1487. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1488. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.950080097, 0.200000003, 0.200000003))
 1489. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.03736877, 0.971032619, 0.975288391, 0.982416093, 0.111091018, 0.150058866, 0.0988395214, -0.991311073, 0.0867941529, 0.158397049, -0.0704362094, -0.984860063))
 1490. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.208453938, 0.826475263))
 1491. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(3.73925114, 0.378740221, 0.200000003))
 1492. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-6.93729782, -0.510082245, 0.978954315, 0.835063219, 0.541792214, 0.0955558121, 0.526859343, -0.837556124, 0.144634143, 0.158394992, -0.070434168, -0.984860539))
 1493. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.766287804))
 1494. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.52024531, 1.02788341, 0.200000003))
 1495. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.39424133, 0.0352230072, 0.975744247, 0.889364362, 0.443439156, 0.111323781, 0.428885132, -0.893532991, 0.132877618, 0.158394605, -0.0704314858, -0.984860837))
 1496. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1497. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.401640892, 0.225188985, 0.200000003))
 1498. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(6.64859009, -6.18351173, 0.975728989, -0.956974685, 0.234656975, -0.170692295, 0.243126556, 0.96952337, -0.0302328169, 0.158395797, -0.0704318509, -0.98486048))
 1499. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1500. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(2.14002848, 0.418082207, 0.200000003))
 1501. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-6.42932129, 0.345317841, 0.975732803, 0.889364362, 0.443439156, 0.111323781, 0.428885132, -0.893532991, 0.132877618, 0.158394605, -0.0704314858, -0.984860837))
 1502. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1503. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.401640892, 0.225188985, 0.200000003))
 1504. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.12488556, -5.54597473, 0.975734711, 0.243127048, 0.969523251, -0.030234728, 0.956974626, -0.234657153, 0.170692295, 0.158395335, -0.0704337656, -0.984860539))
 1505. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1506. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.974742055, 0.804455996, 0.200000003))
 1507. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.65019083, -4.29984283, 0.975755692, 0.0732552633, 0.995541751, -0.0594163127, 0.984654963, -0.0627350658, 0.162847072, 0.158393562, -0.0704339594, -0.984860718))
 1508. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1509. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(5.80793524, 0.474159241, 0.200000003))
 1510. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-7.93585587, -0.7771492, 0.978963852, 0.835063219, 0.541792214, 0.0955558121, 0.526859343, -0.837556124, 0.144634143, 0.158394992, -0.070434168, -0.984860539))
 1511. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.766287804))
 1512. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.30827716, 0.200000003, 0.200000003))
 1513. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.87889862, -0.127864838, 0.975288391, 0.858415842, 0.502688944, 0.102108002, 0.487886816, -0.861593306, 0.140083954, 0.158394232, -0.0704331249, -0.984860718))
 1514. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.142394558, 0.826475263))
 1515. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.45713082, 0.200000003, 0.200000003))
 1516. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.712950706, -3.62767792, 0.975309372, -0.226346076, 0.968299866, -0.105654851, 0.96108216, 0.239654362, 0.137430042, 0.158394128, -0.0704362243, -0.98486048))
 1517. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.230473682, 0.826475263))
 1518. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.421605587, 0.200000003, 0.200000003))
 1519. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.816352844, -3.9275589, 0.975318909, -0.226346076, 0.968299866, -0.105654851, 0.96108216, 0.239654362, 0.137430042, 0.158394128, -0.0704362243, -0.98486048))
 1520. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.25689742, 0.826475263))
 1521. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.487054616, 0.200000003, 0.200000003))
 1522. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.5712471, 0.992477417, 0.990501404, 0.740004003, -0.651888967, 0.165635318, -0.653686404, -0.755036235, -0.0511320233, 0.158393055, -0.0704356432, -0.984860718))
 1523. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.103197038, 0.496580422))
 1524. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.200000003, 0.200000003, 0.200000003))
 1525. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.40539551, -1.88369274, 0.975296021, 0.97187078, 0.187194049, 0.142919391, 0.174293652, -0.979794621, 0.0981031209, 0.158395931, -0.0704336017, -0.984860361))
 1526. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.837925136, 0.273428023, 0.496580422))
 1527. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.885024369, 0.200000003, 0.200000003))
 1528. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.06291962, 1.56837082, 0.975328445, 0.739529073, -0.652437985, 0.165594488, -0.654224098, -0.754562199, -0.0512537956, 0.158391237, -0.0704322159, -0.984861255))
 1529. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.168466955, 0.496580422))
 1530. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.200000003, 0.200000003, 0.200000003))
 1531. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.35108948, -1.8147316, 0.975297928, 0.97187078, 0.187194049, 0.142919391, 0.174293652, -0.979794621, 0.0981031209, 0.158395931, -0.0704336017, -0.984860361))
 1532. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.86967802, 0.0687980205, 0.496580422))
 1533. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.608597696, 0.578079879, 0.200000003))
 1534. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.608264923, 1.60371399, 0.975564957, 0.469477713, -0.872112811, 0.137877122, -0.868620872, -0.484208912, -0.105069622, 0.158393875, -0.0704350919, -0.984860659))
 1535. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.485114038))
 1536. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(3.26049519, 0.284894377, 0.200000003))
 1537. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.90067673, 0.811481476, 0.977508545, 0.807757795, -0.564388096, 0.170274884, -0.567836702, -0.822499335, -0.0325024389, 0.158394963, -0.0704342201, -0.984860539))
 1538. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.46041733))
 1539. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.327407956, 0.200000003, 0.200000003))
 1540. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.163517, -5.78051376, 0.97485733, 0.611900985, 0.789821982, 0.0419358537, 0.774891376, -0.609270811, 0.168322816, 0.158495337, -0.0705011413, -0.984839559))
 1541. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.67651403, 0.485114038))
 1542. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.241322264, 0.200000003, 0.200000003))
 1543. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.33388519, -2.8422184, 0.975570679, 0.97680676, 0.156731039, 0.145890757, 0.144082472, -0.985126555, 0.0936262012, 0.158394992, -0.0704343989, -0.984860539))
 1544. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.67651403, 0.485114038))
 1545. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.317000091, 0.200000003, 0.200000003))
 1546. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.77849197, 1.42602539, 0.975570679, 0.738243401, -0.653917432, 0.165496022, -0.655673563, -0.75328052, -0.0515824072, 0.158395544, -0.0704309717, -0.984860599))
 1547. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.680042028, 0.485114038))
 1548. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.570847034, 0.200000003, 0.200000003))
 1549. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.586807251, 1.41965485, 0.975294113, 0.469477713, -0.872112811, 0.137877122, -0.868620872, -0.484208912, -0.105069622, 0.158393875, -0.0704350919, -0.984860659))
 1550. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.125247687, 0.496580422))
 1551. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(2.24669528, 0.227562711, 0.200000003))
 1552. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.43369293, 0.994392395, 0.977506638, 0.807757795, -0.564388096, 0.170274884, -0.567836702, -0.822499335, -0.0325024389, 0.158394963, -0.0704342201, -0.984860539))
 1553. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.46041733))
 1554. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.913425505, 0.6175946, 0.200000003))
 1555. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.59708786, 1.17864227, 0.990745544, 0.738243401, -0.653917432, 0.165496022, -0.655673563, -0.75328052, -0.0515824072, 0.158395544, -0.0704309717, -0.984860599))
 1556. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.485114038))
 1557. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.241322264, 0.200000003, 0.200000003))
 1558. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(2.54579926, -4.07796478, 0.975561142, -0.144093111, 0.985125124, -0.0936251804, 0.976805389, 0.156741276, 0.145888746, 0.158393607, -0.0704320148, -0.984860957))
 1559. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.67651403, 0.485114038))
 1560. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.28581667, 0.251201004, 0.200000003))
 1561. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.98579025, 1.41676712, 0.975572586, 0.738243401, -0.653917432, 0.165496022, -0.655673563, -0.75328052, -0.0515824072, 0.158395544, -0.0704309717, -0.984860599))
 1562. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.485114038))
 1563. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.241322264, 0.200000003, 0.200000003))
 1564. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.44179535, -1.88309288, 0.975570679, 0.97680676, 0.156731039, 0.145890757, 0.144082472, -0.985126555, 0.0936262012, 0.158394992, -0.0704343989, -0.984860539))
 1565. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.67651403, 0.485114038))
 1566. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.585665047, 0.483350217, 0.200000003))
 1567. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.07318115, -1.10149765, 0.990762711, 0.936944723, 0.325423121, 0.127415001, 0.311521977, -0.942941546, 0.117538534, 0.158394635, -0.0704345256, -0.98486048))
 1568. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.485114038))
 1569. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(3.68964601, 0.284894377, 0.200000003))
 1570. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.93379593, 0.833885193, 0.97751236, 0.807757795, -0.564388096, 0.170274884, -0.567836702, -0.822499335, -0.0325024389, 0.158394963, -0.0704342201, -0.984860539))
 1571. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.46041733))
 1572. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.200000003, 0.200000003, 0.200000003))
 1573. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.53672791, 1.18891907, 0.975282669, 0.780780971, -0.601626933, 0.168600783, -0.604393661, -0.79566586, -0.0403023846, 0.158396885, -0.0704338998, -0.984860182))
 1574. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.926127851, 0.0855565146, 0.496580422))
 1575. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.274662942, 0.200000003, 0.200000003))
 1576. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.41918182, -1.06143951, 0.975307465, 0.799823642, 0.594020009, 0.08615347, 0.578959048, -0.801361144, 0.150422826, 0.158394217, -0.0704323947, -0.984860837))
 1577. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.138478085, 0.496580422))
 1578. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.253317922, 0.200000003, 0.200000003))
 1579. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.39491653, -1.09104919, 0.990505219, 0.799823642, 0.594020009, 0.08615347, 0.578959048, -0.801361144, 0.150422826, 0.158394217, -0.0704323947, -0.984860837))
 1580. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.154354557, 0.496580422))
 1581. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.237157717, 0.200000003, 0.200000003))
 1582. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.98400497, -4.65834808, 0.97530365, 0.541944027, 0.83997786, 0.0270890743, 0.825353324, -0.538030088, 0.171218053, 0.158394113, -0.0704325363, -0.984860778))
 1583. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.386941314, 0.702734888))
 1584. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.25244117, 0.200000003, 0.200000003))
 1585. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-7.41493988, 1.11274576, 0.975286484, 0.983548343, 0.0989940166, 0.151105493, 0.0868522152, -0.992592216, 0.0849561989, 0.158396274, -0.0704346746, -0.984860301))
 1586. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.238405704, 0.702734888))
 1587. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.689254642, 0.200000003, 0.200000003))
 1588. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.12310791, 0.369299412, 0.975299835, 0.983485222, 0.0997150019, 0.151042506, 0.0875668824, -0.992520034, 0.0850648731, 0.158394948, -0.0704337284, -0.984860539))
 1589. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.146039113, 0.702734888))
 1590. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.341506928, 0.200000003, 0.200000003))
 1591. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(5.58918381, -5.99747467, 0.975639343, -0.808163822, 0.563799143, -0.170299754, 0.567258239, 0.822903275, 0.0323817283, 0.158396989, -0.0704341903, -0.984860182))
 1592. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.957367718, 0.686508358))
 1593. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.81962168, 0.355486691, 0.200000003))
 1594. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.893013, 0.90151453, 0.975666046, 0.983717084, 0.0970459804, 0.15127039, 0.0849220082, -0.9927845, 0.0846598297, 0.158394784, -0.0704351366, -0.98486042))
 1595. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.686508358))
 1596. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(3.17940784, 0.322034985, 0.200000003))
 1597. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-6.39104462, 0.122011185, 0.978439331, 0.967768848, 0.208867997, 0.140704721, 0.195795536, -0.975404143, 0.101247005, 0.158391207, -0.0704343319, -0.984861076))
 1598. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.651558757))
 1599. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(4.93836689, 0.403167814, 0.200000003))
 1600. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-7.24019623, -0.105118752, 0.97844696, 0.967768848, 0.208867997, 0.140704721, 0.195795536, -0.975404143, 0.101247005, 0.158391207, -0.0704343319, -0.984861076))
 1601. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.651558757))
 1602. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.448602259, 0.200000003, 0.200000003))
 1603. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-8.42969513, 0.914595604, 0.975681305, 0.983717084, 0.0970459804, 0.15127039, 0.0849220082, -0.9927845, 0.0846598297, 0.158394784, -0.0704351366, -0.98486042))
 1604. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.962360442, 0.686508358))
 1605. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.262121707, 0.200000003, 0.200000003))
 1606. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.76428223, 0.469053268, 0.975311279, 0.975750566, 0.16377905, 0.145215094, 0.151071578, -0.983979464, 0.0946669132, 0.158393115, -0.0704334006, -0.984860837))
 1607. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.121075168, 0.702734888))
 1608. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.828803003, 0.684012294, 0.200000003))
 1609. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.99297905, -3.72123718, 0.975679398, 0.41831404, 0.908299506, 0.0023191215, 0.894385099, -0.41234833, 0.173333183, 0.158394724, -0.0704335123, -0.984860599))
 1610. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.686508358))
 1611. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.341506928, 0.200000003, 0.200000003))
 1612. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.09734726, -4.65151978, 0.975683212, 0.567266881, 0.822897196, 0.0323816799, 0.808158159, -0.563807786, 0.170297772, 0.158394575, -0.0704347566, -0.98486048))
 1613. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.957367718, 0.686508358))
 1614. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(4.6140852, 0.403167814, 0.200000003))
 1615. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-7.05178833, -0.136793137, 0.978439331, 0.967768848, 0.208867997, 0.140704721, 0.195795536, -0.975404143, 0.101247005, 0.158391207, -0.0704343319, -0.984861076))
 1616. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.651558757))
 1617. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.388688922, 0.200000003, 0.200000003))
 1618. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.29187584, -3.36907959, 0.975297928, 0.129877433, 0.990271986, -0.0499321222, 0.978796542, -0.120002069, 0.166003123, 0.158396259, -0.0704334378, -0.984860361))
 1619. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.195967019, 0.702734888))
 1620. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.35848251, 0.200000003, 0.200000003))
 1621. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.37980461, -3.6240921, 0.975297928, 0.129877433, 0.990271986, -0.0499321222, 0.978796542, -0.120002069, 0.166003123, 0.158396259, -0.0704334378, -0.984860361))
 1622. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.218434557, 0.702734888))
 1623. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.29263294, 0.873988032, 0.200000003))
 1624. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.16244507, 0.637834072, 0.975681305, 0.983717084, 0.0970459804, 0.15127039, 0.0849220082, -0.9927845, 0.0846598297, 0.158394784, -0.0704351366, -0.98486042))
 1625. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.686508358))
 1626. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.341506928, 0.200000003, 0.200000003))
 1627. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-6.35959244, -6.00856781, 0.975675583, 0.567266881, 0.822897196, 0.0323816799, 0.808158159, -0.563807786, 0.170297772, 0.158394575, -0.0704347566, -0.98486048))
 1628. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.957367718, 0.686508358))
 1629. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.86096573, 0.200000003, 0.200000003))
 1630. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.24846649, 1.54257965, 0.975315094, 0.953437924, -0.248355001, 0.171102479, -0.256646633, -0.966104925, 0.0278172307, 0.158394381, -0.0704348683, -0.984860539))
 1631. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.177244052, 0.702734888))
 1632. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.68831873, 0.818068683, 0.200000003))
 1633. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.39190674, 1.80307961, 0.975658417, 0.953437924, -0.248355001, 0.171102479, -0.256646633, -0.966104925, 0.0278172307, 0.158394381, -0.0704348683, -0.984860539))
 1634. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.686508358))
 1635. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.591511309, 0.200000003, 0.200000003))
 1636. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.40148163, 1.07713699, 0.975307465, 0.916328549, -0.361034989, 0.173192799, -0.367767662, -0.929888606, 0.00735405693, 0.158394948, -0.0704334453, -0.984860539))
 1637. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.125329256, 0.603079915))
 1638. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.203526318, 0.200000003, 0.200000003))
 1639. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.16732025, -2.63462067, 0.975311279, 0.857192576, 0.504842818, 0.101758391, 0.490032911, -0.860333264, 0.140337378, 0.158394426, -0.0704311877, -0.984860837))
 1640. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.33206898, 0.603079915))
 1641. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.07483196, 0.200000003, 0.200000003))
 1642. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.22596741, 1.71432495, 0.975299835, 0.916060805, -0.361711085, 0.173198923, -0.368434012, -0.929625869, 0.00722825527, 0.158395633, -0.0704338774, -0.984860361))
 1643. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.204597339, 0.603079915))
 1644. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.211238876, 0.200000003, 0.200000003))
 1645. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.10141754, -2.55089188, 0.975299835, 0.857192576, 0.504842818, 0.101758391, 0.490032911, -0.860333264, 0.140337378, 0.158394426, -0.0704311877, -0.984860837))
 1646. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.0835528523, 0.603079915))
 1647. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.739121258, 0.702058196, 0.200000003))
 1648. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.07832718, 1.86931229, 0.975631714, 0.733511806, -0.659313917, 0.165123463, -0.660962224, -0.748561502, -0.052769471, 0.158396706, -0.0704333335, -0.984860241))
 1649. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.589154541))
 1650. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(3.95976114, 0.345994473, 0.200000003))
 1651. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.0059433, 0.763832092, 0.97797966, 0.95138073, -0.255978942, 0.171317115, -0.26417011, -0.964112997, 0.0264637284, 0.158394933, -0.0704339445, -0.984860539))
 1652. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.559161127))
 1653. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.293077767, 0.200000003, 0.200000003))
 1654. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.30564117, -3.7974968, 0.975625992, 0.871970475, 0.477932125, 0.106058538, 0.463226855, -0.875568628, 0.13711533, 0.158393353, -0.0704313442, -0.984861016))
 1655. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.821603239, 0.589154541))
 1656. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.384985864, 0.200000003, 0.200000003))
 1657. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-6.09538269, 1.54205513, 0.975639343, 0.915336847, -0.363533109, 0.173211187, -0.370229512, -0.928914845, 0.00688978424, 0.158393785, -0.0704343617, -0.984860659))
 1658. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.825887859, 0.589154541))
 1659. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.693274379, 0.200000003, 0.200000003))
 1660. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.0522995, 1.64577866, 0.97530365, 0.733511806, -0.659313917, 0.165123463, -0.660962224, -0.748561502, -0.052769471, 0.158396706, -0.0704333335, -0.984860241))
 1661. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.152109027, 0.603079915))
 1662. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(2.72853518, 0.276367128, 0.200000003))
 1663. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.43891907, 0.985977173, 0.977996826, 0.95138073, -0.255978942, 0.171317115, -0.26417011, -0.964112997, 0.0264637284, 0.158394933, -0.0704339445, -0.984860539))
 1664. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.559161127))
 1665. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.10932434, 0.750047624, 0.200000003))
 1666. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.43321991, 1.30454063, 0.975622177, 0.915336847, -0.363533109, 0.173211187, -0.370229512, -0.928914845, 0.00688978424, 0.158393785, -0.0704343617, -0.984860659))
 1667. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.589154541))
 1668. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.293077767, 0.200000003, 0.200000003))
 1669. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(3.43746948, -4.99491119, 0.975624084, -0.46322152, 0.875570893, -0.137118205, 0.871973038, 0.477927417, 0.106059447, 0.158395112, -0.0704343617, -0.98486048))
 1670. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.821603239, 0.589154541))
 1671. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.56158078, 0.305075049, 0.200000003))
 1672. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-3.91834259, 1.53081131, 0.975627899, 0.915336847, -0.363533109, 0.173211187, -0.370229512, -0.928914845, 0.00688978424, 0.158393785, -0.0704343617, -0.984860659))
 1673. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.589154541))
 1674. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.293077767, 0.200000003, 0.200000003))
 1675. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.22235107, -2.63276672, 0.975641251, 0.871970475, 0.477932125, 0.106058538, 0.463226855, -0.875568628, 0.13711533, 0.158393353, -0.0704313442, -0.984861016))
 1676. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.821603239, 0.589154541))
 1677. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.711270273, 0.587012351, 0.200000003))
 1678. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.65466309, -1.82859421, 0.975625992, 0.778281987, 0.622716069, 0.0806346312, 0.607608914, -0.779271126, 0.153453276, 0.158394083, -0.070435591, -0.984860599))
 1679. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.589154541))
 1680. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(4.32805729, 0.345994473, 0.200000003))
 1681. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-5.2126236, 0.791049957, 0.97797966, 0.95138073, -0.255978942, 0.171317115, -0.26417011, -0.964112997, 0.0264637284, 0.158394933, -0.0704339445, -0.984860539))
 1682. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.559161127))
 1683. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.22495015, 0.200000003, 0.200000003))
 1684. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.14511108, 1.2347908, 0.975299835, 0.938221812, -0.300057828, 0.172352433, -0.307654411, -0.95131731, 0.0185542312, 0.158394471, -0.0704329461, -0.984860659))
 1685. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.103905462, 0.603079915))
 1686. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.333568811, 0.200000003, 0.200000003))
 1687. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.60148621, -1.61552048, 0.975301743, 0.559441209, 0.82829988, 0.0307382643, 0.813594759, -0.555840254, 0.170602918, 0.158395961, -0.0704338253, -0.98486042))
 1688. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.168176889, 0.603079915))
 1689. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.307646036, 0.200000003, 0.200000003))
 1690. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.67691803, -1.83437347, 0.975301743, 0.559441209, 0.82829988, 0.0307382643, 0.813594759, -0.555840254, 0.170602918, 0.158395961, -0.0704338253, -0.98486042))
 1691. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.187458321, 0.603079915))
 1692. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.336782306, 0.200000003, 0.200000003))
 1693. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.19689178, -7.0763588, 0.975679398, 0.449534893, 0.893223107, 0.00841975678, 0.879108548, -0.444063395, 0.173136115, 0.158388063, -0.0704288334, -0.98486203))
 1694. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.761616349, 0.589154541))
 1695. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.483554214, 0.333232641, 0.251318902))
 1696. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(1.37663269, 0.883522034, 0.967224121, -0.638958931, -0.767750859, -0.0478568636, -0.752756715, 0.636865556, -0.166612133, 0.158394992, -0.0704337209, -0.98486048))
 1697. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.341453254, 0.333232641, 0.251318902))
 1698. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.354263306, -3.787117, 0.967233658, -0.488823622, 0.86104399, -0.140195727, 0.857882738, 0.503629267, 0.101955138, 0.158394516, -0.0704334155, -0.984860599))
 1699. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(2.0836575, 0.333232641, 0.251318902))
 1700. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(2.75967407, -1.03858757, 0.96723938, -0.929733634, -0.346457034, -0.124752365, -0.33242473, 0.935417831, -0.120363601, 0.158396378, -0.070435293, -0.984860182))
 1701. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.649142921, 0.236052051, 0.251318902))
 1702. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(1.21902466, -0.0409164429, 0.967218399, -0.973333716, -0.178759977, -0.143758848, -0.165928215, 0.981368482, -0.0968699604, 0.15839687, -0.0704331398, -0.984860301))
 1703. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.471516728, 0.234877661, 0.251318902))
 1704. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.27822876, -0.853485107, 0.967250824, -0.630364001, 0.76051116, -0.155769765, 0.759969234, 0.645493507, 0.0760596395, 0.158392549, -0.0704349577, -0.984860837))
 1705. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.246144727, 0.200000003, 0.200000003))
 1706. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-4.90726852, -4.56082153, 0.975297928, 0.541944027, 0.83997786, 0.0270890743, 0.825353324, -0.538030088, 0.171218053, 0.158394113, -0.0704325363, -0.984860778))
 1707. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.0973593965, 0.702734888))
 1708. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.88196522, 0.514088511, 0.251318902))
 1709. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.70895958, -2.1431427, 0.967214584, 0.34296605, 0.939270973, -0.0120138666, 0.925896943, -0.335870683, 0.172933668, 0.158396453, -0.0704339668, -0.984860241))
 1710. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(1.46827829, 0.952135324, 0.251318902))
 1711. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-2.55020905, 0.0981483459, 0.967208862, 0.857882798, 0.50362891, 0.101956181, 0.488823354, -0.861044288, 0.140194699, 0.158394873, -0.070432052, -0.984860659))
 1712. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.837632179, 0.333232641, 0.251318902))
 1713. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.233604431, 1.92868805, 0.967222214, 0.752756357, -0.636865973, 0.166612104, -0.638958991, -0.76775068, -0.0478588976, 0.158396274, -0.070432201, -0.98486048))
 1714. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.623012781, 0.333232641, 0.251318902))
 1715. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.87634182, 1.67852783, 0.967235565, -0.00560861453, -0.997500658, 0.0704338476, -0.987359941, -0.00563267432, -0.158394292, 0.158395141, -0.0704319254, -0.984860659))
 1716. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(4.53132343, 0.240000069, 0.200000003))
 1717. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(3.55789185, -1.3742981, 0.975597382, -0.766564727, 0.619903982, -0.16762352, 0.622331142, 0.781507432, 0.0441614315, 0.158374861, -0.0704647228, -0.984861553))
 1718. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.67651403, 0.485114038))
 1719. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.392539173, 0.333232641, 0.251318902))
 1720. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.70851135, 0.724594116, 0.967193604, 0.857882798, 0.50362891, 0.101956181, 0.488823354, -0.861044288, 0.140194699, 0.158394873, -0.070432052, -0.984860659))
 1721. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Glass,0,0.5,"Really black","Part",Vector3.new(0.313761592, 1.26770866, 1.29358757))
 1722. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.971876144, -0.938801169, 0.994415283, -0.158395022, 0.0704339892, 0.984860539, 0.00561057869, 0.997500539, -0.0704356134, -0.987359941, -0.00563101377, -0.158394322))
 1723. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",Part,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 1))
 1724. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(7.26164198, 0.255189061, 0.200000003))
 1725. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-7.31764221, 0.649587631, 0.975751877, 0.889364362, 0.443439156, 0.111323781, 0.428885132, -0.893532991, 0.132877618, 0.158394605, -0.0704314858, -0.984860837))
 1726. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 1, 0.807391346))
 1727. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(6.94150734, 0.400000006, 0.200000003))
 1728. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(6.19526672, -1.05738401, 0.97567749, -0.983716667, -0.0970480368, -0.151272491, -0.0849231184, 0.992783904, -0.0846648067, 0.158397436, -0.0704396516, -0.984859765))
 1729. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.957367718, 0.686508358))
 1730. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(0.482433408, 0.200000003, 0.200000003))
 1731. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-1.00019741, -9.6156311, 0.975646973, -0.0838580653, 0.992889106, -0.084494181, 0.983808458, 0.0959719494, 0.151362404, 0.158395126, -0.0704331174, -0.984860599))
 1732. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.887468517, 0.686508358))
 1733. Part=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.SmoothPlastic,0,0,"Really black","Part",Vector3.new(5.6530838, 0.400000006, 0.200000003))
 1734. PartWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,Part,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(4.49669647, -1.63993073, 0.975580215, -0.91534394, 0.363514125, -0.173214182, 0.370208532, 0.928923249, -0.00687796436, 0.158402443, -0.0704210624, -0.984860241))
 1735. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",Part,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.821603239, 0.589154541))
 1736. WingBox1=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","WingBox1",Vector3.new(4.75000143, 0.859998941, 1))
 1737. WingBox1Weld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,WingBox1,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(3.52880096, -1.24272919, 1.0079422, -0.754450679, 0.642787635, -0.132771462, 0.633059144, 0.766044438, 0.11140985, 0.173321709, 1.05983202e-06, -0.984865308))
 1738. WingBox2=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","WingBox2",Vector3.new(5.95000172, 0.859998941, 1))
 1739. WingBox2Weld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,WingBox2,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(4.70465088, -1.4642601, 1.00794601, -0.925470829, 0.342019886, -0.162868708, 0.336843431, 0.939692676, 0.0592801198, 0.173321515, 7.68129723e-07, -0.984865308))
 1740. WingBox3=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","WingBox3",Vector3.new(7.54000759, 0.859998941, 1))
 1741. WingBox3Weld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,WingBox3,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(6.18742371, -0.404203415, 0.724849701, -0.969903171, -0.173648059, -0.170688078, -0.171019927, 0.984807849, -0.0300972071, 0.173321277, -3.13053391e-07, -0.984865427))
 1742. WingBox4=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","WingBox4",Vector3.new(7.54000759, 1.04999876, 1))
 1743. WingBox4Weld=CFuncs.Weld.Create(m,Wing,WingBox4,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(7.18292236, 0.0431938171, 0.724849701, -0.852918625, -0.499999821, -0.150100783, -0.492432326, 0.866025567, -0.086661607, 0.173321888, -8.20131788e-07, -0.984865248))
 1744.  
 1745. Tattoo=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Plastic,0,1,"Medium stone grey","Tattoo",Vector3.new(0.610001087, 1, 0.890000403))
 1746. TattooWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Character["Right Arm"],Tattoo,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.127849996, -0.4063797, 0.0113773346, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1))
 1747. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1748. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.345474243, 0.369085073, 0.262099266, 0.000598000071, -0.993930101, -0.110012017, -0.999999881, -0.00062688929, 0.000228012228, -0.000295593578, 0.110011861, -0.99393034))
 1749. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.644121528, 0.220589519, 0.328677952))
 1750. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0644314513, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1751. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.257720947, -0.167019844, -0.368425012, 0, -0.999967635, -0.00804399699, 0, 0.00804399792, -0.999967635, 1, 0, 0))
 1752. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.106284358, 0.220589191))
 1753. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0693014264, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1754. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.234893799, 0.368422031, 0.179168701, 0, -0.309784949, -0.950806737, -1, 0, 0, 0, 0.950806737, -0.309784949))
 1755. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.220589519, 0.213971585))
 1756. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0644314513, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1757. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.164955139, -0.180831909, -0.368412971, 0, 0.334454924, 0.94241178, 0, -0.94241178, 0.334454924, 1, 0, 0))
 1758. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.106284358, 0.220589191))
 1759. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1760. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.347550929, 0.398170471, -0.139374733, -0.999999762, 0, -0.000665999833, 0, -1, 0, -0.000665999833, 0, 0.999999762))
 1761. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1762. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1763. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.218955994, -0.24905777, -0.368402004, 0, 0.595754027, 0.803166986, 0, -0.803166986, 0.595754027, 1, 0, 0))
 1764. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.611055255, 0.229529798, 0.220589191))
 1765. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0751109943, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1766. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.169723511, -0.17515564, 0.369192421, 0.000613000186, 0.402458102, -0.915438235, 0.000266000017, -0.915438473, -0.402458042, -0.999999762, 3.20027038e-06, -0.000668217719))
 1767. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.179678485, 0.220589191))
 1768. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1769. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.25983429, 0.368422985, 0.212726593, 0, -0.443343073, -0.896352112, -1, 0, 0, 0, 0.896352112, -0.443343073))
 1770. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.644121528, 0.220589519, 0.328677952))
 1771. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.202163279, 0.263536245))
 1772. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.34772104, -0.348884583, 0.0236845016, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1))
 1773. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 1, 1))
 1774. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0644314513, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1775. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.113555908, -0.162574768, -0.369188726, -0.000631000206, -0.334430128, 0.942420363, 0.000220000045, -0.942420602, -0.334430069, 0.999999762, -3.69293139e-06, 0.000668242166))
 1776. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.106284358, 0.220589191))
 1777. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0693014264, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1778. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.326705933, 0.369078875, 0.215709686, 0.000634999829, -0.999417782, 0.0341119915, -0.999999881, -0.000627554022, 0.000228984747, -0.000207444304, -0.0341121294, -0.99941802))
 1779. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.220589519, 0.213971585))
 1780. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1781. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.286556244, 0.36839807, 0.232765198, 0, -0.519518971, -0.854458988, -1, 0, 0, 0, 0.854458988, -0.519518971))
 1782. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1783. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1784. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.311698914, -0.263069153, -0.368406057, 0, -0.958490133, 0.28512603, 0, -0.28512603, -0.958490133, 1, 0, 0))
 1785. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.611055255, 0.229529798, 0.220589191))
 1786. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1787. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.367607117, 0.369083226, 0.289403915, 0.000567000068, -0.980618119, -0.195928022, -0.999999881, -0.000623347762, 0.000225930475, -0.000343682768, 0.195927858, -0.980618298))
 1788. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1789. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0693014264, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1790. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.327262878, 0.368401051, 0.162896156, 0, 0.999418616, 0.0340939872, -1, 0, 0, 0, -0.0340939872, 0.999418616))
 1791. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.220589519, 0.213971585))
 1792. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1793. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.347545147, -0.169380188, -0.0945644379, -0.999999762, 0, -0.000665999833, 0, -1, 0, -0.000665999833, 0, 0.999999762))
 1794. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1795. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1796. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.239946365, 0.369184792, 0.204460144, 0.000572000048, 0.519502044, -0.854469121, -0.999999762, 1.87149126e-07, -0.000669307599, -0.00034754668, 0.85446924, 0.519501865))
 1797. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1798. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0644314513, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1799. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.255828857, -0.219761848, -0.369092643, -0.000630000257, 0.999967337, -0.00806400273, 0.000228999779, 0.00806414895, 0.999967515, 0.999999881, 0.00062813313, -0.000234072708))
 1800. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.106284358, 0.220589191))
 1801. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1802. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.283638, 0.369182467, 0.164020538, -0.000550999946, 0.555142939, 0.831754863, -0.999999762, 2.51754983e-07, -0.000662622624, -0.000368059642, -0.831755042, 0.55514276))
 1803. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1804. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1805. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.353614807, 0.368417025, 0.209962845, 0, 0.99392873, -0.110025972, -1, 0, 0, 0, 0.110025965, 0.99392873))
 1806. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.644121528, 0.220589519, 0.328677952))
 1807. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1808. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.355049014, -0.154151917, 0.0251083374, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1))
 1809. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.641915858, 0.604415238, 0.580149591))
 1810. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1811. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.294418335, -0.312889099, -0.369074523, -0.000533999992, 0.958495021, 0.285109013, 0.000404000544, -0.285108835, 0.95849514, 0.999999881, 0.000627020549, -0.0002349844))
 1812. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.611055255, 0.229529798, 0.220589191))
 1813. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1814. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.347483039, -0.169380188, -0.0380096436, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1))
 1815. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1816. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1817. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.347493052, 0.398147583, -0.0826053619, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1))
 1818. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1819. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1820. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.414588928, 0.369088829, 0.243835449, -0.000558999716, 0.59172368, -0.806140661, -0.999999881, -0.000629997172, 0.000230996186, -0.000371180387, 0.806140602, 0.591723859))
 1821. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1822. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1823. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.347535193, 0.438827515, -0.0946722031, -0.999999762, 0, -0.000665999833, 0, -1, 0, -0.000665999833, 0, 0.999999762))
 1824. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1825. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1826. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.347563624, -0.21006012, -0.156900406, -0.999999762, 0, -0.000665999833, 0, -1, 0, -0.000665999833, 0, 0.999999762))
 1827. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1828. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1829. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.329029083, 0.368404984, 0.194297791, 0, -0.555127263, 0.831765413, -1, 0, 0, 0, -0.831765413, -0.555127263))
 1830. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1831. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0751109943, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1832. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.313224792, -0.190081596, 0.368412018, 0, 0.997878134, -0.0651090071, 0, -0.0651090071, -0.997878134, -1, 0, 0))
 1833. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.179678485, 0.220589191))
 1834. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0751109943, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1835. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.219703674, -0.197059631, 0.368417025, 0, -0.402481139, -0.915428281, 0, -0.915428281, 0.402481169, -1, 0, 0))
 1836. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.179678485, 0.220589191))
 1837. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1838. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.347500026, -0.21005249, -0.109327316, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1))
 1839. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1840. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0751109943, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1841. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.3074646, -0.242515564, 0.369079769, 0.000611000229, -0.997879326, -0.065090023, 0.00027400002, -0.0650898665, 0.997879446, -0.999999881, -0.000627539179, 0.000233649014))
 1842. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.179678485, 0.220589191))
 1843. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1844. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.175128937, -0.216575623, -0.369184375, -0.000537999789, -0.595736682, 0.803179622, 0.000395000359, -0.80317986, -0.595736563, 0.999999762, -3.24988355e-06, 0.000667426735))
 1845. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.611055255, 0.229529798, 0.220589191))
 1846. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1847. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.373477936, 0.368407011, 0.276912689, 0, -0.591739953, -0.80612886, -1, 0, 0, 0, 0.80612886, -0.591739953))
 1848. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1849. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1850. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.347499013, 0.438827515, -0.0378713608, 1, 0, 0, 0, -1, 0, 0, 0, -1))
 1851. CFuncs.Mesh.Create("SpecialMesh",tat,Enum.MeshType.Cylinder,"",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.882358313, 0.604415238, 0.580149591))
 1852. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0693014264, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1853. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.182982445, 0.369170189, 0.162239075, 0.000636000244, 0.309764117, -0.950813353, -0.999999762, -2.90834219e-08, -0.000668910507, -0.000207232108, 0.950813532, 0.309764028))
 1854. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(1, 0.220589519, 0.213971585))
 1855. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1856. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(0.380187988, 0.368409038, 0.238204956, 0, 0.980615497, -0.19594191, -1, 0, 0, 0, 0.19594191, 0.980615497))
 1857. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.88676995, 0.220589519, 0.441178381))
 1858. tat=CFuncs.Part.Create(m,Enum.Material.Neon,0,0,"Bright green","tat",Vector3.new(0.0619654022, 0.0619653948, 0.0619653761))
 1859. tatWeld=CFuncs.Weld.Create(m,Tattoo,tat,CFrame.new(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1),CFrame.new(-0.210956573, 0.369197965, 0.188514709, 0.000599000137, 0.443314105, -0.896366239, -0.999999762, 1.00843096e-07, -0.000668203749, -0.000296133716, 0.896366358, 0.443313986))
 1860. CFuncs.Mesh.Create("BlockMesh",tat,"","",Vector3.new(0, 0, 0),Vector3.new(0.644121528, 0.220589519, 0.328677952))
 1861.  
 1862. spawn(function()
 1863. while true do
 1864. for _,v in pairs(m:children()) do
 1865. if v:IsA("Part") and v.Name == "tat" then
 1866. v.Color = maincol2
 1867. end
 1868. end
 1869. swait()
 1870. end
 1871. end)
 1872.  
 1873.  
 1874. --Start neccessary functions here
 1875.  
 1876. function RArmTrace()
 1877. for _,v in next, Character:GetChildren() do
 1878.                 if(v:IsA'Part') and v == RightArm and v ~= RootPart then
 1879.                         local trace = Instance.new("Part")
 1880.                         trace.Parent = Character
 1881.                         trace.Size = v.Size
 1882.                         trace.Material = "Neon"
 1883.                         trace.Color = maincol
 1884.                         trace.Transparency = .3
 1885.                         trace.Anchored = true
 1886.                         trace.CanCollide = false
 1887.                         trace.CFrame = v.CFrame
 1888.                         Tween(trace,{Transparency=1},.5)
 1889.                             game:GetService("Debris"):AddItem(trace, 1)
 1890.                             if v.Name == "Head" then
 1891.                             local mehs = Instance.new("CylinderMesh",trace)
 1892.                             mehs.Scale = Vector3.new(1.25,1.25,1.25)
 1893.                         end
 1894.                 end
 1895.             end
 1896.             end
 1897.  
 1898.  
 1899. function punch1()
 1900.     Attack = true
 1901.     CFuncs.Sound.Create("160772554", Torso, 1, .5)
 1902.     for i = 0, 5, 0.1 do
 1903.         swait()
 1904.         PlayAnimationFromTable({
 1905.          CFrame.new(0, 1.25783896, 0.0750579834, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0),
 1906.          CFrame.new(0, 1.5722059, -0.165335715, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1907.          CFrame.new(0.770152092, 1.15917587, -0.772684395, 0.669632077, 0.727706194, -0.14844726, 0.385775059, -0.511604249, -0.767749131, -0.634642065, 0.456842214, -0.62331754) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1908.          CFrame.new(-1.29209483, 1.91917002, -0.0983848572, -0.225760028, -0.171030968, 0.959052086, 0.12644501, -0.981284738, -0.145230755, 0.965942144, 0.0884800404, 0.243160874) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1909.          CFrame.new(0.5, -1.38367569, -0.476289868, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1910.          CFrame.new(-0.5, -1.97375119, -0.383697003, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1911.         }, .1, false)
 1912.         Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), workspace, LeftArm.CFrame * CFrame.new(0,-1,0), 1, 1, 1, 1, 1, 1, .08)
 1913.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 1914.     end
 1915.             local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 1, "Really black", "Effect", Vector3.new(2,2,2))
 1916.             refpart.Anchored = true
 1917.             refpart.CFrame = RootPart.CFrame * CFrame.new(0,-3,-2)
 1918.             CFuncs.Sound.Create("161006163", refpart, 1, .5)
 1919.     local x = -2
 1920.     for i = 0, 5, 0.1 do
 1921.         swait()
 1922.         PlayAnimationFromTable({
 1923.          CFrame.new(-0.16791907, 1.25783801, -0.158113495, 0.500002861, 0.29619804, -0.813796043, 0, 0.939692497, 0.342020661, 0.866023839, -0.171011299, 0.469848901) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1924.          CFrame.new(-6.46886292e-06, 1.62946367, -0.0650552511, 1.00000012, 4.02331352e-06, -6.97374344e-06, -2.74181366e-06, 0.98480773, 0.173648745, 7.53998756e-06, -0.173648715, 0.98480773) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1925.          CFrame.new(0.612076044, 1.2946707, -0.631058097, 0.6696347, 0.727704465, -0.148444876, 0.579569697, -0.637001276, -0.508260369, -0.464422941, 0.254314631, -0.848313451) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1926.          CFrame.new(-1.94840646, 0.622272074, -0.543509424, 0.0544967018, 0.675845683, 0.735025764, 0.990212917, -0.131301612, 0.047313042, 0.12848635, 0.725253463, -0.676386535) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1927.          CFrame.new(0.499989152, -1.13731849, -0.920836091, 0.984807372, -6.66826963e-07, -0.173651665, -0.0733877793, 0.906307876, -0.416197658, 0.157382131, 0.422618359, 0.892538369) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1928.          CFrame.new(-0.636995614, -1.71154809, -1.03457654, 0.996194661, 0.0871571898, -5.48362732e-06, -0.0868259892, 0.992403746, -0.0871572122, -0.00759088993, 0.0868260115, 0.99619472) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1929.         }, .1, false)
 1930.         Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), workspace, refpart.CFrame, 1, 3, 1, 5, 10, 5, .04)
 1931.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 1932.         refpart.CFrame = refpart.CFrame * CFrame.new(0,0,x)
 1933.         MagnitudeDamage(refpart, 10, 0, 0, 0, "Normal", " ", 1)
 1934.         x = x - .01
 1935.     end
 1936.     local x = -2
 1937.     refpart:Destroy()
 1938.         Torso.Velocity=RootPart.CFrame.lookVector*0
 1939.     Attack = false
 1940. end
 1941.    
 1942.    
 1943.    
 1944. function explodeatmouse()
 1945.     Attack = true
 1946.         for i = 0, 1, 0.1 do
 1947.         swait()
 1948.         PlayAnimationFromTable({
 1949.          CFrame.new(0, 1.25783896, 0.0750579834, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1950.          CFrame.new(0, 1.5722059, -0.165335715, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1951.          CFrame.new(0.770152092, 1.15917587, -0.772684395, 0.669632077, 0.727706194, -0.14844726, 0.385775059, -0.511604249, -0.767749131, -0.634642065, 0.456842214, -0.62331754) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1952.          CFrame.new(-1.29209483, 1.91917002, -0.0983848572, -0.225760028, -0.171030968, 0.959052086, 0.12644501, -0.981284738, -0.145230755, 0.965942144, 0.0884800404, 0.243160874) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1953.          CFrame.new(0.5, -1.38367569, -0.476289868, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1954.          CFrame.new(-0.5, -1.97375119, -0.383697003, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1955.         }, .2, false)
 1956.         end
 1957.         local egg = Mouse.Hit
 1958. local shur = Instance.new("Part",Character)
 1959.         local gahd = Instance.new("Sound",shur)
 1960. shur.Transparency = 1
 1961. shur.Material = "Neon"
 1962. shur.BrickColor = BrickColor.new("Royal purple")
 1963. shur.Anchored = true
 1964. shur.CFrame = Mouse.Hit
 1965. shur.Rotation = Vector3.new(0,math.random(-500,500),0)
 1966. shur.Size = Vector3.new(1,0.2,1)
 1967. shur.CanCollide = false
 1968. local dec = Instance.new("Decal",shur)
 1969. dec.Texture = "rbxassetid://1208118228"
 1970. dec.Face = "Top"
 1971. dec.Color3 = Color3.new(0,0,0)
 1972. table.insert(Effects, {dec,"Disappear",.01})
 1973. local value1 = 1*2.25
 1974. local x = 500
 1975. CFuncs.Sound.Create("331888777", shur, 10, .9)
 1976.     for i = 0, 5, 0.1 do
 1977.         swait()
 1978.         PlayAnimationFromTable({
 1979.          CFrame.new(-0.16791907, 1.25783801, -0.158113495, 0.500002861, 0.29619804, -0.813796043, 0, 0.939692497, 0.342020661, 0.866023839, -0.171011299, 0.469848901) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1980.          CFrame.new(-6.46886292e-06, 1.62946367, -0.0650552511, 1.00000012, 4.02331352e-06, -6.97374344e-06, -2.74181366e-06, 0.98480773, 0.173648745, 7.53998756e-06, -0.173648715, 0.98480773) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1981.          CFrame.new(0.612076044, 1.2946707, -0.631058097, 0.6696347, 0.727704465, -0.148444876, 0.579569697, -0.637001276, -0.508260369, -0.464422941, 0.254314631, -0.848313451) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1982.          CFrame.new(-1.94840646, 0.622272074, -0.543509424, 0.0544967018, 0.675845683, 0.735025764, 0.990212917, -0.131301612, 0.047313042, 0.12848635, 0.725253463, -0.676386535) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1983.          CFrame.new(0.499989152, -1.13731849, -0.920836091, 0.984807372, -6.66826963e-07, -0.173651665, -0.0733877793, 0.906307876, -0.416197658, 0.157382131, 0.422618359, 0.892538369) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1984.          CFrame.new(-0.636995614, -1.71154809, -1.03457654, 0.996194661, 0.0871571898, -5.48362732e-06, -0.0868259892, 0.992403746, -0.0871572122, -0.00759088993, 0.0868260115, 0.99619472) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 1985.         }, .1, false)
 1986.         shur.CFrame = Mouse.Hit
 1987.         shur.Rotation = Vector3.new(0,x,0)
 1988.         x = x - 5
 1989.     shur.Size = shur.Size + Vector3.new(value1,0,value1)
 1990.     value1 = value1 - 0.015*2.25
 1991.     end
 1992.     CFuncs.Sound.Create("919941001", Character, 1, 1)
 1993.         Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), workspace, shur.CFrame, 4, 8, 4, 20, 40, 20, .01)
 1994.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), workspace, shur.CFrame, 5, 10, 5, 25, 50, 25, .01)
 1995.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), shur.CFrame, 4, .001, 4, 4, .01, 4, .01)
 1996.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new(maincol), shur.CFrame, 4, .001, 4, 5, .01, 5, .01)
 1997.     for i = 0, 10 do
 1998.         local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 0, "Really black", "Effect", Vector3.new(5,5,5))
 1999.         refpart.Anchored = false
 2000.         refpart.CFrame = shur.CFrame * CFrame.new(math.random(-5,5), math.random(0,0),math.random(-5,5))
 2001.         refpart.CanCollide = true
 2002.         refpart.Velocity = Vector3.new(math.random(-60,60),math.random(80,150),math.random(-60,60))
 2003.         game:GetService("Debris"):AddItem(refpart, 2)
 2004.                             table.insert(Effects, {refpart,"Disappear",.01})
 2005.                             local hit, pos = RayCast(shur.Position, (CFrame.new(shur.Position, shur.Position - Vector3.new(0, 1, 0))).lookVector, 10, shur)
 2006.                             if hit ~= nil then
 2007.                             refpart.Material = hit.Material
 2008.                             refpart.BrickColor = BrickColor.new(hit.Color)
 2009.                             CFuncs.Sound.Create("172019967", refpart, 1, 1)
 2010.                             end
 2011.     end
 2012.     dec:Destroy()
 2013.     shur:Destroy()
 2014.     MagnitudeDamage(shur, 40, 0, 0, 80, "Normal", " ", 1)
 2015.         Attack = false
 2016. end
 2017.  
 2018. local deathrain = false
 2019.  
 2020. function armagedd()
 2021.     Attack = true
 2022.     deathrain = true
 2023.         for i = 0, 1, 0.1 do
 2024.         swait()
 2025.         PlayAnimationFromTable({
 2026.          CFrame.new(0, 1.25783896, 0.0750579834, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2027.          CFrame.new(0, 1.5722059, -0.165335715, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2028.          CFrame.new(0.770152092, 1.15917587, -0.772684395, 0.669632077, 0.727706194, -0.14844726, 0.385775059, -0.511604249, -0.767749131, -0.634642065, 0.456842214, -0.62331754) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2029.          CFrame.new(-1.29209483, 1.91917002, -0.0983848572, -0.225760028, -0.171030968, 0.959052086, 0.12644501, -0.981284738, -0.145230755, 0.965942144, 0.0884800404, 0.243160874) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2030.          CFrame.new(0.5, -1.38367569, -0.476289868, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2031.          CFrame.new(-0.5, -1.97375119, -0.383697003, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2032.         }, .2, false)
 2033.         end
 2034. local shur = Instance.new("Part",Camera)
 2035. shur.CFrame = Mouse.Hit
 2036. shur.Anchored = true
 2037. shur.CanCollide = false
 2038. shur.Transparency = 1
 2039. shur.Rotation = Vector3.new(0,500,0)
 2040. CFuncs.Sound.Create("331888777", shur, 10, .9)
 2041.     for i = 0, 2, 0.1 do
 2042.         swait()
 2043.         PlayAnimationFromTable({
 2044.          CFrame.new(0, 1.50806487, -0.0493182242, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2045.          CFrame.new(0, 1.57220507, -0.165325716, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871558785, 0, 0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2046.          CFrame.new(0.770143628, 1.15917659, -0.772669554, 0.669632196, 0.727706075, -0.148447335, 0.385774463, -0.511604011, -0.767749667, -0.634642303, 0.456842661, -0.623317003) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2047.          CFrame.new(-1.15002179, 0.770601869, -1.3447417, 0.150704995, -0.239807919, 0.959051669, 0.988570929, 0.0404406041, -0.145231575, -0.00395695865, 0.969977796, 0.243161768) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2048.          CFrame.new(0.5, -1.38367522, -0.476285875, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871558785, 0, 0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2049.          CFrame.new(-0.5, -1.97375286, -0.38368547, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871558785, 0, 0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2050.         }, .2, false)
 2051.     end
 2052.         Attack = false
 2053.     for i = 1, 20 do
 2054.     local met = Instance.new("Part",workspace)
 2055.     met.CFrame = shur.CFrame * CFrame.new(math.random(-50,50),300,math.random(-50,50))
 2056.     met.Anchored = false
 2057.     met.CanCollide = false
 2058.     met.Transparency = 0
 2059.     met.Size = Vector3.new(.1,.1,.1)
 2060.     met.Material = "Neon"
 2061.     met.BrickColor = BrickColor.new(maincol)
 2062.             local mbewm2 = Instance.new("SpecialMesh", met)
 2063.         mbewm2.MeshType = "Sphere"
 2064.         mbewm2.Scale = Vector3.new(100,100,100)
 2065.     local con = met.Touched:connect(function(hit)
 2066.         if hit ~= met and hit.Name ~= "Effect" and hit.Name ~= "what" then
 2067.     MagnitudeDamage(met, 30, 0, 0, 20, "Normal", " ", 1)
 2068.     CFuncs.Sound.Create("239000203", workspace, .5, 1)
 2069.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), EffectModel, met.CFrame, 1, 3, 1, 5, 10, 5, .01)
 2070.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, met.CFrame, 2, 4, 2, 6, 11, 6, .01)
 2071.    
 2072.     for i = 0, 5 do
 2073.         local frag = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "Neon", 0, 0, "Really black", "Effect", Vector3.new(.1,.1,.1))
 2074.         frag.Anchored = false
 2075.         frag.CFrame = met.CFrame * CFrame.new(math.random(-5,5), 10,math.random(-5,5))
 2076.         frag.CanCollide = false
 2077.         frag.Velocity = Vector3.new(math.random(-100,100),math.random(80,150),math.random(-100,100))
 2078.             local flame = Instance.new("Fire",frag)
 2079.     flame.SecondaryColor = Color3.new(0,0,0)
 2080.     flame.Color = Color3.new(0,0,0)
 2081.     flame.Heat = 15
 2082.         local mbewm2 = Instance.new("SpecialMesh", frag)
 2083.         mbewm2.MeshType = "Sphere"
 2084.         mbewm2.Scale = Vector3.new(50,50,50)
 2085.         local con = frag.Touched:connect(function(hit)
 2086.                     if hit ~= met and hit.Name ~= "Effect" and hit.Name ~= frag then
 2087.     MagnitudeDamage(frag, 25, 0, 0, 20, "Normal", " ", 1)
 2088.     CFuncs.Sound.Create("206049428", workspace, .5, 1)
 2089.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), EffectModel, frag.CFrame, .5, 2, .5, 3, 5, 3, .03)
 2090.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, frag.CFrame, .6, 3, .6, 4, 6, 4, .03)
 2091.     frag:Destroy()
 2092.             end
 2093.     end)
 2094.     met:Destroy()end end end)
 2095.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), EffectModel, shur.CFrame, .5, 2, .5, .5, 10, .5, .03)
 2096.     wait(.5)
 2097.     end
 2098.     deathrain = false
 2099.     shur:Destroy()
 2100. end
 2101.  
 2102.  
 2103. function obliterate()
 2104.     Attack = true
 2105.     Humanoid.WalkSpeed = 0
 2106.     Humanoid.JumpPower = 0
 2107.     Humanoid.AutoRotate = false
 2108.     local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 1, "Really black", "Effect", Vector3.new())
 2109.     refpart.Anchored = true
 2110.     refpart.CFrame = RootPart.CFrame * CFrame.new(0,80,0)
 2111.             local smonk1 = Instance.new("ParticleEmitter",refpart)
 2112.             smonk1.LightEmission = .5
 2113.             smonk1.Size = NumberSequence.new(0.2)
 2114.             smonk1.Texture = "rbxassetid://382425306"
 2115.             aaa = NumberSequence.new({NumberSequenceKeypoint.new(0, 0),NumberSequenceKeypoint.new(.2, 5),NumberSequenceKeypoint.new(.4, 10),NumberSequenceKeypoint.new(.564, 20),NumberSequenceKeypoint.new(.784, 50),NumberSequenceKeypoint.new(1, 100)})
 2116.             bbb = NumberSequence.new({NumberSequenceKeypoint.new(0, .3), NumberSequenceKeypoint.new(.7, .5), NumberSequenceKeypoint.new(1, 1)})
 2117.             smonk1.Transparency = bbb
 2118.             smonk1.Size = aaa
 2119.             smonk1.ZOffset = .5
 2120.             smonk1.Acceleration = Vector3.new(0, 0, 0)
 2121.             smonk1.LockedToPart = false
 2122.             smonk1.EmissionDirection = "Top"
 2123.             smonk1.Lifetime = NumberRange.new(3, 3)
 2124.             smonk1.Rate = 5
 2125.             smonk1.Rotation = NumberRange.new(0, 50)
 2126.             smonk1.RotSpeed = NumberRange.new(50, 50)
 2127.             smonk1.Speed = NumberRange.new(0)
 2128.             smonk1.VelocitySpread = 0
 2129.             smonk1.Enabled=true
 2130.         local startColor = maincol
 2131. local endColor = maincol
 2132. local sequence2 = ColorSequence.new(startColor, endColor)
 2133. smonk1.Color = sequence2
 2134.             local smonk2 = Instance.new("ParticleEmitter",refpart)
 2135.             smonk2.LightEmission = .5
 2136.             smonk2.Size = NumberSequence.new(0.2)
 2137.             smonk2.Texture = "rbxassetid://95648201"
 2138.             aaa = NumberSequence.new({NumberSequenceKeypoint.new(0, 0),NumberSequenceKeypoint.new(.2, 5),NumberSequenceKeypoint.new(.4, 10),NumberSequenceKeypoint.new(.564, 20),NumberSequenceKeypoint.new(.784, 50),NumberSequenceKeypoint.new(1, 100)})
 2139.             bbb = NumberSequence.new({NumberSequenceKeypoint.new(0, 0), NumberSequenceKeypoint.new(1, 1)})
 2140.             smonk2.Transparency = bbb
 2141.             smonk2.Size = aaa
 2142.             smonk2.ZOffset = .5
 2143.             smonk2.Acceleration = Vector3.new(0, 0, 0)
 2144.             smonk2.LockedToPart = false
 2145.             smonk2.EmissionDirection = "Top"
 2146.             smonk2.Lifetime = NumberRange.new(3, 3)
 2147.             smonk2.Rate = 5
 2148.             smonk2.Rotation = NumberRange.new(0, 50)
 2149.             smonk2.RotSpeed = NumberRange.new(50, 50)
 2150.             smonk2.Speed = NumberRange.new(0)
 2151.             smonk2.VelocitySpread = 0
 2152.             smonk2.Enabled=true
 2153.         local startColor = maincol
 2154. local startColor = maincol
 2155. local endColor = maincol
 2156. local sequence3 = ColorSequence.new(startColor, endColor)
 2157. smonk2.Color = sequence3
 2158. CFuncs.Sound.Create("376020049", refpart, 1, 1)
 2159. local void = Instance.new("Sound", refpart)
 2160. void.Looped = true
 2161. void.SoundId = "rbxassetid://565538601"
 2162. void:Play()
 2163.  
 2164.         for i = 0, 8, 0.1 do
 2165.         swait()
 2166.         PlayAnimationFromTable({
 2167.          CFrame.new(0, 1.25783896, 0.0750579834, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2168.          CFrame.new(0, 1.5722059, -0.165335715, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2169.          CFrame.new(0.770152092, 1.15917587, -0.772684395, 0.669632077, 0.727706194, -0.14844726, 0.385775059, -0.511604249, -0.767749131, -0.634642065, 0.456842214, -0.62331754) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2170.          CFrame.new(-1.29209483, 1.91917002, -0.0983848572, -0.225760028, -0.171030968, 0.959052086, 0.12644501, -0.981284738, -0.145230755, 0.965942144, 0.0884800404, 0.243160874) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2171.          CFrame.new(0.5, -1.38367569, -0.476289868, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2172.          CFrame.new(-0.5, -1.97375119, -0.383697003, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2173.         }, .1, false)
 2174.         Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, refpart.CFrame, 2, 2, 2, 2, 2, 2, .01)
 2175.         end
 2176.     Humanoid.WalkSpeed = 8
 2177.     Humanoid.JumpPower = 0
 2178.     Humanoid.AutoRotate = true
 2179.     Attack = false
 2180.         for i = 0, 100, 0.1 do
 2181.         swait()
 2182.                 local startColor = maincol
 2183. local endColor = maincol
 2184. local sequence2 = ColorSequence.new(startColor, endColor)
 2185. smonk1.Color = sequence2
 2186.         shoot(Mouse,8,refpart,0,7)
 2187.         Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, refpart.CFrame, 2, 2, 2, 2, 2, 2, .01)
 2188.         end
 2189.         refpart:Destroy()
 2190. end
 2191.  
 2192.  
 2193.  
 2194. function bring()
 2195.     Attack = true
 2196.     Humanoid.JumpPower = 1
 2197.     Humanoid.AutoRotate = false
 2198.     Humanoid.WalkSpeed = 0
 2199.     CFuncs.Sound.Create("299058146", RootPart, 5, 1)
 2200.     for i = 0, 9, 0.1 do
 2201.         swait()
 2202.         PlayAnimationFromTable({
 2203.          CFrame.new(-0, -0.0774844885, -0.0541736633, 1, 0, 0, 0, 0.939692736, 0.342019886, 0, -0.342019916, 0.939692736) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2204.          CFrame.new(0, 1.6414876, -0.193552464, 1, 0, 0, 0, 0.939692438, 0.342020929, 0, -0.342020959, 0.939692438) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2205.          CFrame.new(1.62857544, -0.00206083059, -0.25739941, -0.00411200058, -0.0845740512, -0.996408761, -0.682358861, 0.728630245, -0.059029337, 0.731005847, 0.679665625, -0.0607059747) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2206.          CFrame.new(-1.63951504, -0.025425151, -0.475234687, 0.0133920014, 0.142243981, 0.989741087, 0.646753192, 0.753661752, -0.11706613, -0.762581944, 0.641685903, -0.0819036961) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2207.          CFrame.new(0.5, -1.49319136, -0.532124996, 1, 0, 0, 0, 0.99619472, 0.0871556401, 0, -0.0871556699, 0.99619472) * CFrame.new(0, 0 - .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2208.          CFrame.new(-0.5, -2.11923552, 0.210575998, 1, 0, 0, 0, 0.866024256, 0.500002146, 0, -0.500002146, 0.866024256) * CFrame.new(0, 0 - .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2209.         }, .03, false)
 2210.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(30)), 0.1)
 2211.     end
 2212.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), Torso.CFrame, 3, .001, 3, 3, .01, 3, .05)
 2213.     CFuncs.Sound.Create("592877506", RootPart, 5, 1)
 2214.     Humanoid.Jump = true
 2215.         for i = 0, 3, 0.1 do
 2216.         swait()
 2217.         PlayAnimationFromTable({
 2218.          CFrame.new(0, 1.63284409, -0.235706627, 1, 0, 0, 0, 0.76604414, 0.642788053, 0, -0.642788053, 0.76604414) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2219.          CFrame.new(0, 1.41601598, 0.037264809, 1, 0, 0, 0, 0.984807849, -0.173648536, 0, 0.173648536, 0.984807849) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2220.          CFrame.new(1.61149979, -0.0398547351, 0.059716776, 0.0984320119, -0.24887298, -0.963521421, 0.144319385, 0.961557448, -0.233622223, 0.984623313, -0.116058946, 0.130565256) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2221.          CFrame.new(-1.63550019, -0.0676878393, 0.268953949, -0.0868250281, 0.150387004, 0.984807193, -0.415071696, 0.893190742, -0.172991112, -0.905636191, -0.423785478, -0.0151299238) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2222.          CFrame.new(0.5, -1.49319172, -0.532124639, 1, 0, 0, 0, 0.996194839, 0.0871559381, 0, -0.0871559381, 0.996194839) * CFrame.new(0, 0 - 1 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2223.          CFrame.new(-0.5, -2.11924171, 0.210577607, 1, 0, 0, 0, 0.866025209, 0.500000656, 0, -0.500000596, 0.86602515) * CFrame.new(0, 0 + 1 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2224.         }, .1, false)
 2225.         Trace()
 2226.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(-50)), 0.1)
 2227.         Torso.Velocity = Torso.CFrame.upVector*200
 2228.         end
 2229.         Humanoid.AutoRotate = true
 2230.             for i = 0, 2, 0.1 do
 2231.         swait()
 2232.         PlayAnimationFromTable({
 2233.          CFrame.new(0, 1.78658676, 0.0318150818, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/20), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2234.          CFrame.new(0, 1.56547379, -3.30805779e-06, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, 0.0871555507, 0, -0.0871555805, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2235.          CFrame.new(1.57282138, -0.0133092105, -0.178220585, 0.159491047, -0.214918017, -0.963521123, -0.109468222, 0.966145396, -0.233623564, 0.981111348, 0.142735809, 0.130564839) * CFrame.new(0, .2 - .1 * math.cos(Sine/20), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2236.          CFrame.new(-1.62371719, 0.0323515683, -0.108368635, 0.0301549919, 0.171015948, 0.984806716, 0.25616771, 0.951026499, -0.172993779, -0.966161847, 0.257492334, -0.0151305683) * CFrame.new(0, .2 - .1 * math.cos(Sine/20), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2237.          CFrame.new(0.5, -1.94789934, -0.437906563, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, 0.0871555507, 0, -0.0871555805, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0 + .1 * math.cos(Sine/20), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2238.          CFrame.new(-0.5, -1.26627839, -0.317767948, 1, 0, 0, 0, 1.00000012, 3.14414501e-06, 0, -3.14414501e-06, 1.00000012) * CFrame.new(0, 0 - .1 * math.cos(Sine/20), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2239.         }, .1, false)
 2240.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(-10 - 40 * math.cos(Sine/20)/2)), 0.1)
 2241.             end
 2242.  
 2243.                 for i = 0, 2, 0.1 do
 2244.         swait()
 2245.         PlayAnimationFromTable({
 2246.          CFrame.new(-1.5999575e-08, 1.44234729, 0.183013797, 1, -3.69464352e-08, -7.92319526e-08, 0, 0.906307876, -0.422617942, 8.74227766e-08, 0.422617942, 0.906307876) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2247.          CFrame.new(0, 1.63241386, -0.347857296, 1, 0, 0, 0, 0.866025388, 0.499999881, -0, -0.499999881, 0.866025388) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2248.          CFrame.new(1.98610222, 0.463692427, -0.267273933, 0.08378198, -0.979906499, 0.181008324, 0.975164294, 0.0432518646, -0.217218786, 0.205025166, 0.194711864, 0.959193349) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2249.          CFrame.new(-1.95457983, 0.565388799, -0.316161066, 0.00718499674, 0.98882252, -0.148924112, -0.995118618, -0.00758796558, -0.0983929336, -0.098423183, 0.1489041, 0.983941317) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2250.          CFrame.new(0.5, -1.40934074, -0.485016495, 1, 0, -0, 0, 0.99619472, 0.0871556699, -0, -0.0871556401, 0.99619472) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2251.          CFrame.new(-0.5, -2.02685142, -0.436531007, 1, 0, -0, 0, 0.999999881, 0, -0, 0, 0.999999881) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2252.         }, .1, false)
 2253.                 end
 2254.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), Torso.CFrame, 3, .001, 3, 3, .01, 3, .02)
 2255.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new(maincol), Torso.CFrame, 3, .001, 3, 4, .01, 4, .02)
 2256.                 CFuncs.Sound.Create("157498544", Character, 1, 1)
 2257.                 Humanoid.AutoRotate = false
 2258.                 local hit = nil
 2259.     while hit == nil do
 2260.         swait()
 2261.         local hit, pos = RayCast(RootPart.Position, (CFrame.new(RootPart.Position, RootPart.Position - Vector3.new(0, 1, 0))).lookVector, 10, Character)
 2262.         PlayAnimationFromTable({
 2263.          CFrame.new(-1.5999575e-08, 1.44234729, 0.183013797, 1, -3.69464352e-08, -7.92319526e-08, 0, 0.906307876, -0.422617942, 8.74227766e-08, 0.422617942, 0.906307876) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2264.          CFrame.new(0, 1.63241386, -0.347857296, 1, 0, 0, 0, 0.866025388, 0.499999881, -0, -0.499999881, 0.866025388) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2265.          CFrame.new(1.98610222, 0.463692427, -0.267273933, 0.08378198, -0.979906499, 0.181008324, 0.975164294, 0.0432518646, -0.217218786, 0.205025166, 0.194711864, 0.959193349) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2266.          CFrame.new(-1.95457983, 0.565388799, -0.316161066, 0.00718499674, 0.98882252, -0.148924112, -0.995118618, -0.00758796558, -0.0983929336, -0.098423183, 0.1489041, 0.983941317) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2267.          CFrame.new(0.5, -1.40934074, -0.485016495, 1, 0, -0, 0, 0.99619472, 0.0871556699, -0, -0.0871556401, 0.99619472) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2268.          CFrame.new(-0.5, -2.02685142, -0.436531007, 1, 0, -0, 0, 0.999999881, 0, -0, 0, 0.999999881) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2269.         }, .1, false)
 2270.         Trace()
 2271.         Torso.Velocity = Torso.CFrame.upVector*-200
 2272.         if hit ~= nil then
 2273.             break
 2274.         end
 2275.     end
 2276.     Humanoid.JumpPower = 0
 2277.             for i = 0, .1, 0.1 do
 2278.         swait()
 2279.         PlayAnimationFromTable({
 2280.          CFrame.new(-0, -1.05290782, -0.0541787446, 1, 0, 0, 0, 0.64278698, 0.766044974, 0, -0.766044974, 0.64278698) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2281.          CFrame.new(0, 1.5934242, -0.176076397, 1, 0, 0, 0, 0.965925694, 0.258819431, 0, -0.258819431, 0.965925694) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2282.          CFrame.new(1.50508034, -0.00486692786, -1.10916901, 0.996568024, -0.019198034, 0.0805210844, 0.0782727599, 0.5350824, -0.841166019, -0.0269366801, 0.844581723, 0.534748673) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2283.          CFrame.new(-1.81366992, 0.249244243, -0.337208867, 0.0133940047, 0.47217676, 0.881402194, 0.941395521, 0.291164994, -0.170286, -0.337038577, 0.832028806, -0.440605283) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2284.          CFrame.new(0.5, -1.6015507, -0.464419425, 1, 0, 0, 0, 0.766044974, 0.64278698, 0, -0.64278698, 0.766044974) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2285.          CFrame.new(-0.5, -0.554469764, -0.85574472, 1, 0, 0, 0, 0.64278698, -0.766044974, 0, 0.766044974, 0.64278698) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2286.         }, .1, false)
 2287.             end
 2288.                 for i = 0, 10 do
 2289.         local refpart = CFuncs.Part.Create(EffectModel, "SmoothPlastic", 0, 0, "Really black", "Effect", Vector3.new(math.random(1,3),math.random(1,3),math.random(1,3)))
 2290.         refpart.Anchored = false
 2291.         refpart.CFrame = RootPart.CFrame * CFrame.new(math.random(-5,5), 10,math.random(-5,5))
 2292.         refpart.CanCollide = true
 2293.         refpart.Velocity = Vector3.new(math.random(-60,60),math.random(80,150),math.random(-60,60))
 2294.         game:GetService("Debris"):AddItem(refpart, 2)
 2295.                             table.insert(Effects, {refpart,"Disappear",.01})
 2296.                             local hit, pos = RayCast(RootPart.Position, (CFrame.new(RootPart.Position, RootPart.Position - Vector3.new(0, 1, 0))).lookVector, 10, shur)
 2297.                             if hit ~= nil then
 2298.                             refpart.Material = hit.Material
 2299.                             refpart.BrickColor = BrickColor.new(hit.Color)
 2300.                             end
 2301.             end
 2302.             MagnitudeDamage(Torso, 50, 0, 0, 0, "Normal", " ", 1)
 2303.                     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), workspace, RootPart.CFrame, 4, 8, 4, 20, 40, 20, .03)
 2304.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), workspace, RootPart.CFrame, 5, 10, 5, 25, 50, 25, .03)
 2305.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new("Smoky grey"), RootPart.CFrame*CFrame.new(0,-2,0), 4, .001, 4, 4, .01, 4, .03)
 2306.     Effects.Wave.Create(BrickColor.new(maincol), RootPart.CFrame*CFrame.new(0,-2,0), 4, .001, 4, 5, .01, 5, .03)
 2307.             CFuncs.Sound.Create("638744427", Character, 5, 1)
 2308.             CFuncs.Sound.Create("765590102", RootPart, 5, 1)
 2309.     Torso.Velocity = Torso.CFrame.upVector*0
 2310.         for i = 0, 5, 0.1 do
 2311.         swait()
 2312.         PlayAnimationFromTable({
 2313.          CFrame.new(-0, -1.05290782, -0.0541787446, 1, 0, 0, 0, 0.64278698, 0.766044974, 0, -0.766044974, 0.64278698) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2314.          CFrame.new(0, 1.5934242, -0.176076397, 1, 0, 0, 0, 0.965925694, 0.258819431, 0, -0.258819431, 0.965925694) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2315.          CFrame.new(1.50508034, -0.00486692786, -1.10916901, 0.996568024, -0.019198034, 0.0805210844, 0.0782727599, 0.5350824, -0.841166019, -0.0269366801, 0.844581723, 0.534748673) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2316.          CFrame.new(-1.81366992, 0.249244243, -0.337208867, 0.0133940047, 0.47217676, 0.881402194, 0.941395521, 0.291164994, -0.170286, -0.337038577, 0.832028806, -0.440605283) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2317.          CFrame.new(0.5, -1.6015507, -0.464419425, 1, 0, 0, 0, 0.766044974, 0.64278698, 0, -0.64278698, 0.766044974) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2318.          CFrame.new(-0.5, -0.554469764, -0.85574472, 1, 0, 0, 0, 0.64278698, -0.766044974, 0, 0.766044974, 0.64278698) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2319.         }, .1, false)
 2320.         end
 2321.         Humanoid.WalkSpeed = 8
 2322.         Humanoid.AutoRotate = true
 2323.     Attack = false
 2324. end
 2325.  
 2326.  
 2327.  
 2328.  
 2329. spawn(function()
 2330.     while true do
 2331.         wait(.2)              
 2332.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, RootPart.CFrame * CFrame.new(math.random(-10,10),-3,math.random(-10,10)), .1, 3, .1, .1, 3, .1, .02)
 2333.     end
 2334.         end)
 2335.  
 2336. function detonate()
 2337.     Attack = true
 2338.     Humanoid.JumpPower = 50
 2339.     Humanoid.WalkSpeed = 0
 2340.     Humanoid.AutoRotate = false
 2341.     Humanoid.Jump = true
 2342.     for i = 0, 90, 0.1 do
 2343.         swait()
 2344.         PlayAnimationFromTable({
 2345.          CFrame.new(0, 1.42191756, -0.0488209724, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2346.          CFrame.new(0, 1.57220244, -0.165338278, 1, 0, 0, 0, 0.906307578, 0.422618866, 0, -0.422618866, 0.906307578) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2347.          CFrame.new(1.07328367, 0.536740482, -0.867595553, 0.405946076, 0.905454516, 0.123935826, 0.327782422, -0.0176637098, -0.944588244, -0.853092313, 0.424075872, -0.303962588) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2348.          CFrame.new(-1.15903234, 0.617531121, -0.714061916, 0.343506157, -0.921160281, -0.182941139, -0.243016839, 0.100976005, -0.964752138, 0.907163978, 0.375856102, -0.189171538) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2349.          CFrame.new(0.5, -1.38367605, -0.476294994, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, 0.173647925, 0, -0.173647925, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2350.          CFrame.new(-0.5, -1.65993702, -0.681548595, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, -0.173647881, 0, 0.173647881, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2351.         }, .1, false)
 2352.     RootPart.Velocity = Vector3.new(0,6,0)
 2353.     prepareyourself.Pitch = prepareyourself.Pitch - .001
 2354.     WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 2355.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, RightArm.CFrame * CFrame.new(.2,-1.1,0), 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, .08)
 2356.     end
 2357.     beet.Parent = Character
 2358.     local x = 1.1
 2359.     local y = 20
 2360.     CFuncs.Sound.Create("324849898", workspace, 10, .9)
 2361.         for i = 0, 20, 0.1 do
 2362.         swait()
 2363.         PlayAnimationFromTable({
 2364.          CFrame.new(0, 1.42191756, -0.0488209724, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2365.          CFrame.new(0, 1.57220244, -0.165338278, 1, 0, 0, 0, 0.906307578, 0.422618866, 0, -0.422618866, 0.906307578) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2366.          CFrame.new(1.07328367, 0.536740482, -0.867595553, 0.405946076, 0.905454516, 0.123935826, 0.327782422, -0.0176637098, -0.944588244, -0.853092313, 0.424075872, -0.303962588) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2367.          CFrame.new(-1.15903234, 0.617531121, -0.714061916, 0.343506157, -0.921160281, -0.182941139, -0.243016839, 0.100976005, -0.964752138, 0.907163978, 0.375856102, -0.189171538) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2368.          CFrame.new(0.5, -1.38367605, -0.476294994, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, 0.173647925, 0, -0.173647925, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2369.          CFrame.new(-0.5, -1.65993702, -0.681548595, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, -0.173647881, 0, 0.173647881, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2370.         }, .1, false)
 2371.         MagnitudeDamage(Torso, y, 0, 0, 0, "Normal", " ", 1)
 2372.         y = y + .3
 2373.         x = x + .1
 2374.     RootPart.Velocity = Vector3.new(0,2,0)
 2375.     WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 2376.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, RightArm.CFrame * CFrame.new(.2,-1.1,0), x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, .03)
 2377.         end
 2378.     CFuncs.Sound.Create("665426491", workspace, 10, .9)
 2379.                 for i = 0, 20, 0.1 do
 2380.         swait()
 2381.         PlayAnimationFromTable({
 2382.          CFrame.new(0, 1.42191756, -0.0488209724, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2383.          CFrame.new(0, 1.57220244, -0.165338278, 1, 0, 0, 0, 0.906307578, 0.422618866, 0, -0.422618866, 0.906307578) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2384.          CFrame.new(1.07328367, 0.536740482, -0.867595553, 0.405946076, 0.905454516, 0.123935826, 0.327782422, -0.0176637098, -0.944588244, -0.853092313, 0.424075872, -0.303962588) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2385.          CFrame.new(-1.15903234, 0.617531121, -0.714061916, 0.343506157, -0.921160281, -0.182941139, -0.243016839, 0.100976005, -0.964752138, 0.907163978, 0.375856102, -0.189171538) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2386.          CFrame.new(0.5, -1.38367605, -0.476294994, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, 0.173647925, 0, -0.173647925, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2387.          CFrame.new(-0.5, -1.65993702, -0.681548595, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, -0.173647881, 0, 0.173647881, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2388.         }, .1, false)
 2389.         MagnitudeDamage(Torso, y, 0, 0, 0, "Normal", " ", 1)
 2390.         y = y + .5
 2391.         x = x + .3
 2392.     RootPart.Velocity = Vector3.new(0,2,0)
 2393.     WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 2394.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, RightArm.CFrame * CFrame.new(.2,-1.1,0), x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, .03)
 2395.                 end
 2396.                 CFuncs.Sound.Create("923073285", workspace, 10, .9)
 2397.                                 for i = 0, 20, 0.1 do
 2398.         swait()
 2399.         PlayAnimationFromTable({
 2400.          CFrame.new(0, 1.42191756, -0.0488209724, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2401.          CFrame.new(0, 1.57220244, -0.165338278, 1, 0, 0, 0, 0.906307578, 0.422618866, 0, -0.422618866, 0.906307578) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2402.          CFrame.new(1.07328367, 0.536740482, -0.867595553, 0.405946076, 0.905454516, 0.123935826, 0.327782422, -0.0176637098, -0.944588244, -0.853092313, 0.424075872, -0.303962588) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2403.          CFrame.new(-1.15903234, 0.617531121, -0.714061916, 0.343506157, -0.921160281, -0.182941139, -0.243016839, 0.100976005, -0.964752138, 0.907163978, 0.375856102, -0.189171538) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2404.          CFrame.new(0.5, -1.38367605, -0.476294994, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, 0.173647925, 0, -0.173647925, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2405.          CFrame.new(-0.5, -1.65993702, -0.681548595, 1, 0, 0, 0, 0.984807789, -0.173647881, 0, 0.173647881, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2406.         }, .1, false)
 2407.         MagnitudeDamage(Torso, y, 0, 0, 0, "Normal", " ", 1)
 2408.         y = y + 2
 2409.         x = x + 1
 2410.     RootPart.Velocity = Vector3.new(0,2,0)
 2411.     WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 2412.     Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, RightArm.CFrame * CFrame.new(.2,-1.1,0), x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, x+.1, .03)
 2413.                                 end
 2414.                                                              for y,t in pairs(Character:GetChildren()) do
 2415.                                                                   if t:IsA("Part") then
 2416.                                                                   table.insert(Effects, {t,"Disappear",.008})
 2417.                                     t.Material = "Neon"
 2418.                                     t.Parent = workspace
 2419.                                     t:BreakJoints()
 2420.                                     t.BrickColor = BrickColor.new(maincol)
 2421.                                     t.CanCollide = true
 2422.                                     local GRAVITY_ACCELERATION = 200
 2423.                                     local bodyForce = Instance.new('BodyForce', t)
 2424.                                     bodyForce.Name = 'Antigravity'
 2425.                                     bodyForce.force = Vector3.new(0, t:GetMass() * GRAVITY_ACCELERATION, 0)
 2426.                                     t.Velocity=Vector3.new(math.random(-1, 1),math.random(-1, 1),math.random(-1, 1))
 2427.                                     local rl = Create("BodyAngularVelocity"){
 2428.                                     P = 500,
 2429.                                     maxTorque = Vector3.new(5, 5, 5),
 2430.                                     angularvelocity = Vector3.new(math.random(-10, 10), math.random(-10, 10), math.random(-10, 10)),
 2431.                                     Parent = t,}
 2432.                                     game:GetService("Debris"):AddItem(t, 3)
 2433.                                     for a,b in pairs(t:GetChildren()) do
 2434.                                     if b:IsA("Decal") then
 2435.                                     b:Destroy()
 2436.  
 2437. end
 2438. end
 2439. end
 2440. end
 2441. end
 2442.  
 2443. function warp2self()
 2444.     Attack = true
 2445.     local hit = Mouse.Target.Parent
 2446.         if hit:FindFirstChildOfClass("Humanoid") ~= nil and hit ~= Character then
 2447.             Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, hit.Torso.CFrame, 2, 2, 2, 2, 2, 2, .03)
 2448.             CFuncs.Sound.Create("403075587", hit.Torso, 1, 1)
 2449.         end
 2450.         for i = 0, 1, 0.1 do
 2451.         swait()
 2452.         PlayAnimationFromTable({
 2453.          CFrame.new(0, 1.50806487, -0.0493182242, 1, 0, 0, 0, 0.965925872, 0.258818984, 0, -0.258818984, 0.965925872) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2454.          CFrame.new(0, 1.57220507, -0.165325716, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871558785, 0, 0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2455.          CFrame.new(0.770143628, 1.15917659, -0.772669554, 0.669632196, 0.727706075, -0.148447335, 0.385774463, -0.511604011, -0.767749667, -0.634642303, 0.456842661, -0.623317003) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2456.          CFrame.new(-1.15002179, 0.770601869, -1.3447417, 0.150704995, -0.239807919, 0.959051669, 0.988570929, 0.0404406041, -0.145231575, -0.00395695865, 0.969977796, 0.243161768) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2457.          CFrame.new(0.5, -1.38367522, -0.476285875, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871558785, 0, 0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2458.          CFrame.new(-0.5, -1.97375286, -0.38368547, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871558785, 0, 0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2459.         }, .1, false)
 2460.         end
 2461.         if hit:FindFirstChildOfClass("Humanoid") ~= nil and hit ~= Character then
 2462.             hit.Torso.CFrame = RootPart.CFrame * CFrame.new(0,0,-3)
 2463.             Effects.Sphere2.Create(BrickColor.new(maincol), EffectModel, hit.Torso.CFrame, 2, 2, 2, 2, 2, 2, .03)
 2464.             CFuncs.Sound.Create("1770550108", hit.Torso, 1, 1)
 2465.         end
 2466.         for i = 0, 3, 0.1 do
 2467.         swait()
 2468.         PlayAnimationFromTable({
 2469.          CFrame.new(0, 1.25783896, 0.0750579834, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2470.          CFrame.new(0, 1.5722059, -0.165335715, 1, 0, 0, 0, 0.996194661, 0.087155968, 0, -0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2471.          CFrame.new(0.770152092, 1.15917587, -0.772684395, 0.669632077, 0.727706194, -0.14844726, 0.385775059, -0.511604249, -0.767749131, -0.634642065, 0.456842214, -0.62331754) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2472.          CFrame.new(-1.29209483, 1.91917002, -0.0983848572, -0.225760028, -0.171030968, 0.959052086, 0.12644501, -0.981284738, -0.145230755, 0.965942144, 0.0884800404, 0.243160874) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2473.          CFrame.new(0.5, -1.38367569, -0.476289868, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2474.          CFrame.new(-0.5, -1.97375119, -0.383697003, 1, 0, -0, 0, 0.996194661, -0.087155968, 0, 0.087155968, 0.996194661) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2475.         }, .1, false)
 2476.     end
 2477.     Attack = false
 2478. end
 2479.  
 2480.  
 2481. Mouse.Button1Down:connect(function()
 2482.     if Attack == false and Combo == 1 then
 2483.        punch1()
 2484.         Combo = 1
 2485.     end
 2486. end)  
 2487.    
 2488.  
 2489. Mouse.KeyDown:connect(function(Key)
 2490.     Key = Key:lower()
 2491.         if Attack == false and Key == 'z' and dash == false then
 2492.         dash = true
 2493.         elseif Attack == false and Key == 'z' and dash == true then
 2494.         dash = false
 2495.         elseif Attack == false and Key == 'c' and dash  == false then
 2496.         explodeatmouse()
 2497.         elseif Attack == false and Key == 'v' and dash  == false and deathrain == false then
 2498.         armagedd()
 2499.         elseif Attack == false and Key == 'x' and dash  == false then
 2500.         bring()
 2501.         elseif Attack == false and Key == 'b' and dash  == false then
 2502.         obliterate()
 2503.         elseif Attack == false and Key == 'n' and dash  == false then
 2504.         warp2self()
 2505.         elseif Attack == false and Key == 'm' and dash  == false then
 2506.         detonate()
 2507. end
 2508. end)
 2509.  
 2510.  
 2511. while true do
 2512.     swait()
 2513.     for i, v in pairs(Character:GetChildren()) do
 2514.         if v:IsA("Part") then
 2515.             v.Material = "SmoothPlastic"
 2516.         elseif v:IsA("Accessory") then
 2517.             v:WaitForChild("Handle").Material = "SmoothPlastic"
 2518.         end
 2519.     end
 2520.     for i, v in pairs(Character:GetChildren()) do
 2521.         if v:IsA'Model' then
 2522.             for _, c in pairs(v:GetChildren()) do
 2523.                 if c:IsA'Part' then
 2524.                     c.CustomPhysicalProperties = PhysicalProperties.new(0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001)
 2525.                 end
 2526.             end
 2527.         end
 2528.     end
 2529.     TorsoVelocity = (RootPart.Velocity * Vector3.new(1, 0, 1)).magnitude
 2530.     Velocity = RootPart.Velocity.y
 2531.     Sine = Sine + Change
 2532.     local hit, pos = RayCast(RootPart.Position, (CFrame.new(RootPart.Position, RootPart.Position - Vector3.new(0, 1, 0))).lookVector, 4, Character)
 2533.     if RootPart.Velocity.y > 1 and hit == nil then
 2534.         Anim = "Jump"
 2535.         if Attack == false then
 2536.             Change = 1
 2537.         PlayAnimationFromTable({
 2538.          CFrame.new(-0.0142319221, 0.0233184248, 0.0206878185, 1.00000012, 1.49011612e-08, 0, 2.72463048e-08, 0.965925992, 0.258818656, 2.98023224e-08, -0.258818597, 0.965925932) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2539.          CFrame.new(0.0172861218, 1.54588914, -0.00366462767, 0.999084175, 0.00742999092, -0.0421376228, -0.011074245, 0.996153653, -0.0869220346, 0.0413297117, 0.0873090774, 0.995323658) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2540.          CFrame.new(1.54051697, 0.254249156, -0.521965742, 0.890014946, -0.152965426, -0.429505706, -0.32768172, 0.440404594, -0.835864007, 0.317014515, 0.884672523, 0.341842651) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2541.          CFrame.new(-1.55745959, 0.112057857, 0.343250573, 0.986049891, 0.113037676, 0.12218184, -0.158506706, 0.861737013, 0.481959641, -0.050808996, -0.49460274, 0.867632747) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2542.          CFrame.new(0.566533923, -1.59700418, -0.481964171, 0.999206185, -0.0385679156, -0.00998616219, 0.0397087261, 0.94381088, 0.328091979, -0.00322881341, -0.328228056, 0.944592893) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2543.          CFrame.new(-0.433014154, -1.95977831, 0.0051856637, 1, 0, 0, 0, 0.965925813, 0.258819401, -2.98023224e-08, -0.258819431, 0.965925753) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2544.         }, .1, false)
 2545.         Trace()
 2546.         end
 2547.     elseif RootPart.Velocity.y < -1 and hit == nil then
 2548.         Anim = "Fall"
 2549.         if Attack == false then
 2550.             Change = 1
 2551.         PlayAnimationFromTable({
 2552.          CFrame.new(-0.0142319212, 0.0233183783, 0.0206877608, 1.00000012, 1.49011612e-08, 2.98023224e-08, 2.72463048e-08, 0.984807968, 0.173647314, 2.98023224e-08, -0.17364724, 0.984807849) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2553.          CFrame.new(0.0154076805, 1.5522356, -0.0916171968, 0.999084175, 0.0180828422, -0.0387787819, -0.00742995739, 0.9658584, 0.258964151, 0.0421376526, -0.258438855, 0.965108156) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2554.          CFrame.new(1.44003379, 0.0510732532, -0.418421805, 0.890014946, -0.0760585517, -0.449542671, -0.298804998, 0.647417247, -0.701118112, 0.344367683, 0.75833106, 0.553484201) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2555.          CFrame.new(-1.55745959, 0.141547889, 0.332177758, 0.986049891, 0.113037676, 0.12218184, -0.162331849, 0.815350056, 0.555745184, -0.036800772, -0.567826271, 0.822325349) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2556.          CFrame.new(0.573113441, -1.8059541, -0.374102622, 0.999206126, -0.0373207629, 0.0139417946, 0.0392762311, 0.98143959, -0.187706873, -0.00667765737, 0.188105404, 0.982126117) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2557.          CFrame.new(-0.433013678, -1.95186841, 0.175973177, 1, 0, 2.98023224e-08, 0, 0.98480773, 0.173648328, 2.98023224e-08, -0.173648328, 0.984807789) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2558.         }, .05, false)
 2559.         Trace()
 2560.         end    
 2561.     elseif TorsoVelocity < 1 and hit ~= nil then
 2562.         Anim = "Idle"
 2563.         if Attack == false then
 2564.             Change = 1
 2565.         PlayAnimationFromTable({
 2566.          CFrame.new(0, 1.37272656, 1.63912773e-06, 1, 0, 0, 0, 0.984807849, 0.173647985, 0, -0.173647985, 0.984807849) * CFrame.new(0, 0 + .2 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2567.          CFrame.new(0, 1.57220602, -0.165335596, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, 0.0871558785, 0, -0.0871558785, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(math.random(-20,20)), 0, math.rad(math.random(-20,20))),
 2568.          CFrame.new(0.923389256, 1.14993238, -0.616622925, 0.835160017, 0.529595375, -0.148447037, 0.240216389, -0.594018042, -0.76774925, -0.494776666, 0.605533957, -0.623317599) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, math.rad(math.random(-20,20))),
 2569.          CFrame.new(-1.59592402, 0.175992578, 0.0587863736, 0, 0.173650011, 0.984807491, 0.0871323273, 0.981062055, -0.172989562, -0.996196866, 0.0858085677, -0.0151305255) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2570.          CFrame.new(0.5, -1.38367629, -0.476296663, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871553123, 0, 0.0871553123, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0 + .1 * math.cos(Sine/30), 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2571.          CFrame.new(-0.5, -1.97375131, -0.383703351, 1, 0, 0, 0, 0.99619478, -0.0871553123, 0, 0.0871553123, 0.99619478) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2572.         }, .05, false)
 2573.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(0 - 30 * math.cos(Sine/30)/2)), 0.1)
 2574.         end
 2575.     elseif TorsoVelocity > 2 and hit ~= nil then
 2576.         Anim = "Walk"
 2577.             if Attack == false then
 2578.         PlayAnimationFromTable({
 2579.          CFrame.new(0, 1.4926281, -0.36127466, 1, 0, 0, 0, 0.64278698, 0.766044974, 0, -0.766044974, 0.64278698) * CFrame.new(0, 0, 0 + .2 * math.cos(Sine/20)) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2580.          CFrame.new(0, 1.56528306, -0.0329420865, 1, 0, 0, 0, 0.939692497, -0.34202078, 0, 0.34202078, 0.939692497) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2581.          CFrame.new(0.811238647, 1.3424753, -0.671978116, 0.795616865, 0.488440514, -0.358357012, 0.314500928, -0.838608742, -0.444774866, -0.51776731, 0.2411668, -0.820826232) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2582.          CFrame.new(-1.63549292, -0.0676899552, 0.268951952, -0.0868249685, 0.150387108, 0.984807193, -0.415071368, 0.89319092, -0.172991171, -0.905636311, -0.423785239, -0.0151298866) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2583.          CFrame.new(0.5, -1.49318743, -0.532121181, 1, 0, 0, 0, 0.99619472, 0.0871558785, 0, -0.0871558785, 0.99619472) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2584.          CFrame.new(-0.5, -2.11923432, 0.210574031, 1, 0, 0, 0, 0.866025209, 0.500000298, 0, -0.500000298, 0.866025209) * CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(0, 0, 0),
 2585.         }, .05, false)
 2586.         Trace()
 2587.         WingWeld.C0 = clerp(WingWeld.C0, CFrame.new(0, 0, 0) * CFrame.Angles(math.rad(0), math.rad(0), math.rad(-20 + 40 * math.cos(Sine/20)/2)), 0.1)
 2588. end
 2589. end
 2590.     if #Effects > 0 then
 2591.         for e = 1, #Effects do
 2592.             if Effects[e] ~= nil then
 2593.                 local Thing = Effects[e]
 2594.                 if Thing ~= nil then
 2595.                     local Part = Thing[1]
 2596.                     local Mode = Thing[2]
 2597.                     local Delay = Thing[3]
 2598.                     local IncX = Thing[4]
 2599.                     local IncY = Thing[5]
 2600.                     if Thing[1].Transparency <= 1 then
 2601.                         if Thing[2] == "Block1" then
 2602.                             Thing[1].CFrame = Thing[1].CFrame * CFrame.fromEulerAnglesXYZ(math.random(-50, 50), math.random(-50, 50), math.random(-50, 50))
 2603.                             Mesh = Thing[7]
 2604.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2605.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2606.                         elseif Thing[2] == "Ice" then
 2607.                             if Thing[6] <= Thing[5] then
 2608.                                 Thing[6] = Thing[6] + .05
 2609.                                 Thing[1].CFrame = Thing[1].CFrame * CFrame.new(0, .4, 0)
 2610.                             else
 2611.                                 Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2612.                             end
 2613.                         elseif Thing[2] == "Shatter" then
 2614.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2615.                             Thing[4] = Thing[4] * CFrame.new(0, Thing[7], 0)
 2616.                             Thing[1].CFrame = Thing[4] * CFrame.fromEulerAnglesXYZ(Thing[6], 0, 0)
 2617.                             Thing[6] = Thing[6] + Thing[5]
 2618.                         elseif Thing[2] == "Block2" then
 2619.                             Thing[1].CFrame = Thing[1].CFrame
 2620.                             Mesh = Thing[7]
 2621.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2622.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2623.                         elseif Thing[2] == "Block3" then
 2624.                             Thing[1].CFrame = Thing[8].CFrame * CFrame.fromEulerAnglesXYZ(math.random(-50, 50), math.random(-50, 50), math.random(-50, 50))
 2625.                             Mesh = Thing[7]
 2626.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2627.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2628.                         elseif Thing[2] == "Block4" then
 2629.                             Thing[1].CFrame = Thing[8].CFrame * CFrame.new(0, -Thing[7].Scale.Y, 0) * CFrame.fromEulerAnglesXYZ(3.14, 0, 0)
 2630.                             Mesh = Thing[7]
 2631.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2632.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2633.                         elseif Thing[2] == "Block2Fire" then
 2634.                             Thing[1].CFrame = Thing[1].CFrame * CFrame.fromEulerAnglesXYZ(math.random(-50, 50), math.random(-50, 50), math.random(-50, 50))
 2635.                             Mesh = Thing[7]
 2636.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2637.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2638.                             if Thing[1].Transparency >= .3 then
 2639.                                 Thing[1].BrickColor = BrickColor.new("Bright red")
 2640.                             else
 2641.                                 Thing[1].BrickColor = BrickColor.new("Bright yellow")
 2642.                             end
 2643.                         elseif Thing[2] == "Cylinder" then
 2644.                             Mesh = Thing[7]
 2645.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2646.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2647.                         elseif Thing[2] == "Blood" then
 2648.                             Mesh = Thing[7]
 2649.                             Thing[1].CFrame = Thing[1].CFrame * CFrame.new(0, -.5, 0)
 2650.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[4], Thing[5], Thing[6])
 2651.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2652.                         elseif Thing[2] == "Elec" then
 2653.                             Mesh = Thing[10]
 2654.                             Mesh.Scale = Mesh.Scale + Vector3.new(Thing[7], Thing[8], Thing[9])
 2655.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2656.                             Thing[1].CFrame = Thing[1].CFrame * Thing[11] * CFrame.new(0, 0, .2)
 2657.                             Thing[1].Rotation = Vector3.new(0, 0, 0)
 2658.                         elseif Thing[2] == "Disappear" then
 2659.                             Thing[1].Transparency = Thing[1].Transparency + Thing[3]
 2660.                         end
 2661.                     else
 2662.                         Part.Parent = nil
 2663.                         table.remove(Effects, e)
 2664.                     end
 2665.                 end
 2666.             end
 2667.         end
 2668.     end
 2669.     if dash == true then
 2670.     RootPart.Velocity = RootPart.CFrame.lookVector * 100
 2671.     end
 2672.     if true then
 2673.        humanoid.MaxHealth = 1e100
 2674.        humanoid.Health = 1e100
 2675.         if(not Character:FindFirstChildOfClass'ForceField')then Instance.new("ForceField",Character).Visible = false end
 2676.     end
 2677. end
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top