SHARE
TWEET

Strukturno 5 chas

a guest Nov 12th, 2019 134 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. binarni broevi
 2. Од стандарден влез се читаат два цели броеви N и M. Потоа се читаат уште N бинарни броеви. На стандарден излез да се испечатат:
 3. сите броеви (во нивната бинарна и декадна репрезентација) кои што се поголеми од бројот M
 4. најголемиот број ( во негова бинарна и декадна репрезентација)
 5.  
 6. heksadecimalni broevi
 7. Од стандарден влез се читаат непознат број на хексадецимални цифри се додека не се внесе точка (.). Ваша задача е да го пресметате декадниот збир на внесените хексадецимални цифри. Доколку добиениот декаден збир е делив со 16 се печати Pogodok. Доколку истиот тој збир покрај што е делив со 16 плус завршува на 16 (последните цифри му се 1 и 6), се печати Poln pogodok инаку се печати самиот збир.
 8.  
 9.  
 10. piramida
 11. Од стандарден влез се чита цел број N, кој претставува висината на пирамидата, заедно со еден цел број со вредност 0 или 1 кој означува дали пирамидата треба да биде превртена или не.
 12. Ваша задача е на екран да испечатите пирамида составена од карактерот * со N нивоа, притоа нивоата на пирамидата да се центрираат со карактери за празно место.
 13.  
 14. progresii
 15. Од стандарден влез се вчитува број N. Потоа N пати се вчитуваат секвенци на броеви зададени со:
 16. број М (колку броеви има секвенцата)
 17. М броеви (броевите во секвенцата)
 18. За секоја секвенца да се испечати една од трите пораки според тоа дали секвенцата е прогресија или не:
 19. ARITMETICKA
 20. GEOMETRISKA
 21. NE E PROGRESIJA
 22. Една секвенца е аритметичка прогресија доколку разликата на секој член, со неговиот претходник е постојано иста.
 23. Пример. 1 4 7 10 13 16 итн.
 24. Една секвенца е геометриска прогресија доколку количникот на секој член со неговиот претходник е постојано ист.
 25. Пример. 1 2 4 8 16 итн.
 26.  
 27. prosti broevi
 28. Од стандарден влез се читаат два броја M и N, така што М < N.
 29. Да се испечатат сите броеви во интервалот од М до N (не вклучувајќи ги М и N), што го исполнуваат следните својства:
 30. се прости броеви (не се делат со никој друг број освен со 1 и со самите себе)
 31. содржат барем една цифра која е парен број
 32. На крај да се испечати аритемтичката средина на тие броеви (заокружена на три децимали).
 33. Доколку ниту еден број во зададениот интервал не ги исполнува потребните својства да се испечати порака NEMA.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top