SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 95 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <windows.h>
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <time.h>
 4.  
 5. //maksymalny rozmiar stringa zdefiniowany dla pozniejszego uzycia
 6. #define MAX_STRING_SIZE 200
 7.  
 8. //ilosc przyciskow w rzedzie i kolumnie do odgadniecia
 9. #define MEMORIES 4
 10.  
 11. //rozmiar przycisku w pixelach
 12. #define MEMORY_BUTTON_SIZE 50
 13.  
 14.  
 15. const char g_szClassName[] = "myWindowClass";
 16.  
 17. HWND stateText, finalText;
 18.  
 19.  
 20. //tablica dwuwymiarowa (przyciskow), ktore klikamy by odgadywac slowa
 21. HWND memory_buttons[MEMORIES][MEMORIES];
 22. //i tablica dwuwymiarowa (intow) przetrzymujaca wylosowane liczby w odpowiednich polach, zadeklarowane globalnie, by miec dostep do nich w calym programie
 23. int randomness[MEMORIES][MEMORIES];
 24.  
 25. //pozycja pierwszego (x,y - rzad, kolumna) wybranego przycisku
 26. int firstChoose[] = { -1, -1 };
 27. //pozycja drugiego (x,y) wybranego przycisku
 28. int secondChoose[] = { -1, -1 };
 29.  
 30. //stałe stringi wyswietlane u gory pokazujace stan odgadnietych liczb
 31. const char state_string1[] = { "Odganiete liczby: [" };
 32. const char state_string2[] = { " / " };
 33. const char state_string3[] = { "]" };
 34.  
 35. //liczba odgadnietych
 36. int memoriesCollected = 0;
 37.  
 38. //flaga sluzaca do sprawdzanai czy chcemy zrobic opoznienie by przytrzymac odkryte liczby
 39. BOOLEAN doDelay = FALSE;
 40.  
 41. //zmienna czasowa/daty przetrzymujaca znacznik czasu przy starcie programu (odejmujemy ją na koniec by uzyskac czas jaki zajelo graczowi odgadniecie wszystkich slow)
 42. clock_t Launch_Time;
 43.  
 44. //metoda wywolujaca opoznienie
 45. void delay(int time)
 46. {
 47.     clock_t start_time = clock();
 48.  
 49.     while (clock() < start_time + time);
 50. }
 51.  
 52. //metoda odswiezajca napis u gory pokazujacy ilosc odgadnietych slow
 53. void RefreshStateText()
 54. {
 55.     char int_string[4];
 56.     sprintf(int_string, "%d", memoriesCollected);
 57.     //zamiana int, ktory przechowuje ilosc odgadnietych na string
 58.     char int_string2[4];
 59.     sprintf(int_string2, "%d", MEMORIES * 2);
 60.     //zamiana int, ktory przechowuje ilosc wszystkich liczb do odgadniecia na string
 61.  
 62.     int sum = strlen(state_string1) + strlen(state_string2) + strlen(state_string3) + strlen(int_string) + strlen(int_string2);
 63.     //wyliczamy jak duzy powinien byc buffor ktory pomiesci zlozonego stringa, zliczamy ilosc liter
 64.     char * buffer = (char*)malloc(sum * sizeof(char));
 65.     //deklarujemy odpowiednia ilosc pamieci
 66.     int i = 0, j = 0;
 67.     for (i = 0; i < strlen(state_string1); ++i, ++j)
 68.     {
 69.         buffer[j] = state_string1[i];
 70.     }
 71.     //przepisanie pierwszego stringa - Odganiete liczby: [
 72.  
 73.     for (i = 0; i < strlen(int_string); ++i, ++j)
 74.     {
 75.         buffer[j] = int_string[i];
 76.     }
 77.  
 78.     for (i = 0; i < strlen(state_string2); ++i, ++j)
 79.     {
 80.         buffer[j] = state_string2[i];
 81.     }
 82.  
 83.     for (i = 0; i < strlen(int_string2); ++i, ++j)
 84.     {
 85.         buffer[j] = int_string2[i];
 86.     }
 87.  
 88.     for (i = 0; i < strlen(state_string3); ++i, ++j)
 89.     {
 90.         buffer[j] = state_string3[i];
 91.     }
 92.     buffer[j] = '\0';
 93.     //zakonczenie stringa bitem zerowym
 94.     SetWindowText(stateText, buffer);
 95.     //przypisanie tekstu do kontrolki tekstowej
 96. }
 97.  
 98. //metoda windowsowa sluzaca do przetwarzania komuniaktow ktore przychodza do okna od uzytkownika a takze tych systemowych
 99. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 100. {
 101.     switch (msg)
 102.     {
 103.     case WM_CLOSE:
 104.         DestroyWindow(hwnd);
 105.         break;
 106.     case WM_DESTROY:
 107.         PostQuitMessage(0);
 108.         break;
 109.     case WM_COMMAND:
 110.         //sprawdzamy ktory przycisk zostal nacisniety, w tym celu musimy przejsc po calej naszej tablicy dwuwymiarowej w poszukiwaniu odpowiedniego obiektu
 111.         for (int i = 0; i < MEMORIES; ++i)
 112.         {
 113.             for (int j = 0; j < MEMORIES; ++j)
 114.             {
 115.                 if ((HWND)lParam == memory_buttons[i][j])
 116.                 {
 117.                     char buffer[2];
 118.                     sprintf(buffer, "%d", randomness[i][j]);
 119.                     //jesli to on to tworzymy buffer by zamienic int przetrzymywany w randomness na stringa, ktorego pozniej przypiszemy do przycisku
 120.                     SetWindowText(memory_buttons[i][j], buffer);
 121.  
 122.                     EnableWindow(memory_buttons[i][j], FALSE);
 123.                     //dezaktywujemy przycisk, zeby nie mozna go bylo kliknac jeszcze raz
 124.                     if (firstChoose[0] == -1)
 125.                     {
 126.                         //jesli to pierwszy klikniety przycisk to zapisujemy jego wspolrzedne z tablicy
 127.                         firstChoose[0] = i;
 128.                         firstChoose[1] = j;
 129.                     } else {
 130.                         //jesli to drugi klikniety przycisk to zapisujemy jego wspolrzedne z tablicy
 131.                         secondChoose[0] = i;
 132.                         secondChoose[1] = j;
 133.                         doDelay = TRUE;//wymuszamy opoznienie, zeby tekst ktory przypisalismy do przyciskow nam od razu nie zniknal i zebysmy mogli zobaczyc co odkrylismy pod drugim przyciskiem
 134.                     }
 135.                     break;//konczymy petle bo na pewno kliknelismy tylko jeden przycisk
 136.                 }
 137.             }
 138.         }
 139.         break;
 140.     case WM_PAINT:
 141.     {
 142.         //Sekcja odpowiedzialna za rysowanie elementow okna, potrzebna w przypadku gdy uzywamy bitmap
 143.         PAINTSTRUCT ps; // deklaracja struktury
 144.  
 145.         HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
 146.         EndPaint(hwnd, &ps); // zwalniamy hdc
 147.     }
 148.     default:
 149.         return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);
 150.     }
 151.     return 0;
 152. }
 153.  
 154. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
 155.     LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
 156. {
 157.  
 158.     WNDCLASSEX wc;
 159.     HWND hwnd;
 160.     MSG Msg;
 161.  
 162.     //Rejestrowanie klasy Window, nadejemy tu okienku wszystkie parametry, takie jak kursor ikonka, tlo, tstyl
 163.     wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
 164.     wc.style = 0;
 165.     wc.lpfnWndProc = WndProc;
 166.     wc.cbClsExtra = 0;
 167.     wc.cbWndExtra = 0;
 168.     wc.hInstance = hInstance;
 169.     wc.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
 170.     wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
 171.     wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
 172.     wc.lpszMenuName = NULL;
 173.     wc.lpszClassName = g_szClassName;
 174.     wc.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
 175.  
 176.     if (!RegisterClassEx(&wc))
 177.     {
 178.         //jesli sie nei udalo zarejstrowac klasy wyrzucamy blad
 179.         MessageBox(NULL, "Window Registration Failed!", "Error!",
 180.             MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);
 181.         return 0;
 182.     }
 183.  
 184.     //Tworzenie Okna
 185.     hwnd = CreateWindowEx(
 186.         WS_EX_CLIENTEDGE,
 187.         g_szClassName,
 188.         "Gra Memory",
 189.         WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX,
 190.         CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 400, 400,
 191.         NULL, NULL, hInstance, NULL);
 192.  
 193.     //Tekst powitalny
 194.     HWND hTextWelcome = CreateWindowEx(0, "STATIC", NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE |
 195.         SS_CENTER, 10, 0, 365, 30, hwnd, NULL, hInstance, NULL);
 196.  
 197.     //Tekst pokazujacy ile odgadlismy liczb
 198.     stateText = CreateWindowEx(0, "STATIC", NULL, WS_CHILD | WS_VISIBLE |
 199.         SS_CENTER, 10, 50, 365, 30, hwnd, NULL, hInstance, NULL);
 200.  
 201.     //Tekst koncowy pokazujacy wynik
 202.     finalText = CreateWindowEx(0, "STATIC", NULL, WS_CHILD |
 203.         SS_CENTER, 25, 310, 335, 30, hwnd, NULL, hInstance, NULL);
 204.  
 205.     srand(time(NULL));//inicjalizacja losowosci
 206.  
 207.     //wypelniam -1 zeby bylo wiadomo ze pola sa wolne poniewaz bedziemy losowac liczby od 0 do MEMORIES*2
 208.     for (int i = 0; i < MEMORIES; ++i)
 209.     {
 210.         for (int j = 0; j < MEMORIES; ++j)
 211.         {
 212.             randomness[i][j] = -1;
 213.         }
 214.     }
 215.  
 216.     //wypelnianie tablicy randomness losowymi liczbami
 217.     for (int i = 0; i < MEMORIES; ++i)
 218.     {
 219.         for (int j = 0; j < MEMORIES; ++j)
 220.         {
 221.             int foundCounter = 2; // kazda liczba musi byc dwukrotnie wylosowana (zeby miala pare)
 222.             int r = rand() % (MEMORIES * 2); //dla pola 4x4 powinno byc 8 par
 223.             while (foundCounter == 2)//dopoki nasza wylosowana liczba ma juz 2 powtorzenia probujemy znalezc inna
 224.             {
 225.                 foundCounter = 0;//zerowanie licznika odnalezien wylosowanej liczby w tablicy
 226.                 r = rand() % (MEMORIES * 2);//losowanie nowej
 227.                 //szukam czy nie ma przypadkiem tej liczby
 228.                 for (int k = 0; k < MEMORIES; ++k)//przechodzimy jeszcze raz tablice
 229.                 {
 230.                     for (int l = 0; l < MEMORIES; ++l)
 231.                     {
 232.                         if (randomness[k][l] == r)
 233.                         {
 234.                             ++foundCounter;//jesli odnalezlismy element zwiekszamy licznik
 235.                         }
 236.                     }
 237.                 }
 238.                 if (foundCounter < 2)//jesli udalo sie znalezc liczbe mniej niz 2 razy czyli 1 albo 0 to mozemy ja przypisac w miejsce w tablicy i  tak robimy do skutku
 239.                 {
 240.                     randomness[i][j] = r;
 241.                 }
 242.             }
 243.         }
 244.     }
 245.     int xOffset = 40;//odpowiednia ilosc pixeli w poziomie dla ustawienia na srodku przyciskow do zgadywania
 246.     int yOffset = 45;//odpowiednia ilosc pixeli w pionie dla ustawienia na srodku przyciskow do zgadywania
 247.     for (int i = 0; i < MEMORIES; ++i)
 248.     {
 249.         for (int j = 0; j < MEMORIES; ++j)
 250.         {
 251.             memory_buttons[i][j] = CreateWindowEx(0, "BUTTON", "", WS_CHILD | WS_VISIBLE,
 252.                 xOffset + MEMORY_BUTTON_SIZE + j* MEMORY_BUTTON_SIZE,
 253.                 yOffset + MEMORY_BUTTON_SIZE +i * MEMORY_BUTTON_SIZE,
 254.                 MEMORY_BUTTON_SIZE,
 255.                 MEMORY_BUTTON_SIZE,
 256.                 hwnd, NULL, hInstance, NULL
 257.             );//tworzenie przyciskow  
 258.         }
 259.     }
 260.  
 261.     SetWindowText(hTextWelcome, "GRA MEMORY");//tekst tytulowy na samej gorze
 262.     RefreshStateText();
 263.     Launch_Time = clock();//zapisujemy sobie czas startu by moc go potem odjac od czasu koncowego
 264.  
 265.     if (hwnd == NULL)
 266.     {
 267.         //jesli nie udalo sie stworzyc okna wyrzucamy blad
 268.         MessageBox(NULL, "Window Creation Failed!", "Error!",
 269.             MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK);
 270.         return 0;
 271.     }
 272.  
 273.     ShowWindow(hwnd, nCmdShow);//pokazujemy stworzone okienko
 274.     UpdateWindow(hwnd);
 275.  
 276.  
 277.     while (GetMessage(&Msg, NULL, 0, 0) > 0)
 278.     {
 279.         TranslateMessage(&Msg);
 280.         DispatchMessage(&Msg);
 281.  
 282.         //miejsce gdzie odswiezane jest okno wykorzystujemy to miejsce do zawieszenia go na chwile by moc przytrzymac na widoku odkryte liczby
 283.         if (doDelay == TRUE)
 284.         {
 285.             doDelay = FALSE; //po wywolaniu zmieniamy na FALSE by te linijki wykonaly sie jednorazowo
 286.             delay(450);//wywolanie opoznienia 450 milisekund
 287.             if (randomness[secondChoose[0]][secondChoose[1]] == randomness[firstChoose[0]][firstChoose[1]])//sprawdzamy czy pierwsze odgadniecie pokazuje ta sama liczbe co drugie
 288.             {
 289.                 //jesli tak to ukrywamy oba przyciski, zwiekszamy liczbe odgadnietych i odswiezamy tekst mowiacy o stanie odgadnietych
 290.                 ShowWindow(memory_buttons[firstChoose[0]][firstChoose[1]], SW_HIDE);
 291.                 ShowWindow(memory_buttons[secondChoose[0]][secondChoose[1]], SW_HIDE);
 292.                 ++memoriesCollected;
 293.                 RefreshStateText();
 294.             }
 295.             else {
 296.                 //jesli nie to reaktywujemy przyciski, ktore wczesniej wylaczylismy i zmieniamy ich teksty na puste
 297.                 EnableWindow(memory_buttons[firstChoose[0]][firstChoose[1]], TRUE);
 298.                 SetWindowText(memory_buttons[firstChoose[0]][firstChoose[1]], "");
 299.                 EnableWindow(memory_buttons[secondChoose[0]][secondChoose[1]], TRUE);
 300.                 SetWindowText(memory_buttons[secondChoose[0]][secondChoose[1]], "");
 301.             }
 302.             firstChoose[0] = -1;
 303.             firstChoose[1] = -1;
 304.             secondChoose[0] = -1;
 305.             secondChoose[1] = -1;
 306.             //czyscimy zapisane pozycje w przypadku pierwszego wyboru i drugiego
 307.  
 308.             //sprwadzamy czy gra zostala ukonczona
 309.             if (memoriesCollected >= MEMORIES * 2)
 310.             {
 311.                 unsigned long playTime = (clock() - Launch_Time) / 1000; //odejmujemy czas poczatkowy od koncowego i dzielimy przez 1000 by otrzymac sekundy
 312.                 char buffer[MAX_STRING_SIZE];
 313.                 sprintf(buffer, "%ul", playTime);//zamieniamy to na stringa by moc to wypisac
 314.                 char str1[] = { "Gratulacje odkryles wszystkie liczby! Twoj czas to: " };
 315.                 char str2[] = { " sekund!" };
 316.                 int sum = strlen(str1) + strlen(buffer) + strlen(str2);
 317.                 int stringPointer = 0;
 318.                 char * mergedString = (char*)malloc(sum * sizeof(char));
 319.                 //tworzymy buffer do ktorego zlozymy stringi o odpowiedniej dlugosci
 320.                 int i = 0, j = 0;
 321.  
 322.                 for (i = 0; i < strlen(str1); ++i, ++j)
 323.                 {
 324.                     mergedString[j] = str1[i];
 325.                 }
 326.                 for (i = 0; i < strlen(buffer)-1; ++i, ++j)
 327.                 {
 328.                     mergedString[j] = buffer[i];
 329.                 }
 330.                 for (i = 0; i < strlen(str2); ++i, ++j)
 331.                 {
 332.                     mergedString[j] = str2[i];
 333.                 }
 334.                 mergedString[j] = '\0';
 335.                 //zakanczamy stringa i przypisujemy go do tekstu koncowego i pokazujemy go w okienku
 336.                 SetWindowText(finalText, mergedString);
 337.                 ShowWindow(finalText, nCmdShow);
 338.                 MessageBox(hwnd, mergedString, "Wygrana!", MB_ICONINFORMATION);
 339.             }
 340.         }
 341.     }
 342.     return Msg.wParam;
 343. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top