madanska

26.11

Nov 26th, 2020 (edited)
597
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --create database Pizzaria
 2. --use Pizzaria
 3.  
 4. --1. Създаване на обектите от схемата.
 5. CREATE TABLE PIZZAS
 6. (
 7.     PIZZA_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY,
 8.     PIZZA_TYPE VARCHAR(20) NOT NULL
 9. )
 10.  
 11. CREATE TABLE CLIENTS
 12. (
 13.     CLIENT_ID INT NOT NULL PRIMARY KEY ,
 14.     NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
 15.     PHONE VARCHAR(10) NULL
 16. )
 17.  
 18. CREATE TABLE PIZZA_ORDERS
 19. (
 20.     PIZZA_ID INT NOT NULL ,
 21.     CLIENT_ID INT NOT NULL,
 22.     QUANTITY INT NOT NULL,
 23.     SIZE CHAR(1) NOT NULL CHECK (SIZE IN('B','S')),
 24.     DATETIME DATETIME NOT NULL
 25.  
 26.     CONSTRAINT PK_PO PRIMARY KEY (PIZZA_ID, CLIENT_ID),
 27.     CONSTRAINT FK_PO_P FOREIGN KEY (PIZZA_ID) REFERENCES PIZZAS(PIZZA_ID),
 28.     CONSTRAINT FK_PO_C FOREIGN KEY (CLIENT_ID) REFERENCES CLIENTS(CLIENT_ID)
 29. )
 30.  
 31. --вариант 2
 32. /*CREATE TABLE PIZZA_ORDERS
 33. (
 34.     PIZZA_ID INT NOT NULL REFERENCES PIZZAS,
 35.     CLIENT_ID INT NOT NULL REFERENCES CLIENTS,
 36.     QUANTITY INT NOT NULL,
 37.     SIZE CHAR(1) NOT NULL CHECK (SIZE IN('B','S')),
 38.     DATETIME DATETIME NOT NULL,
 39.  
 40.     PRIMARY KEY (PIZZA_ID, CLIENT_ID)
 41. )*/
 42.  
 43. --2.    Добавяне на атрибут PRICE за цена с ограничение на стойностите само положителни
 44. --числа в таблица PIZZA_ORDERS.
 45. ALTER TABLE PIZZA_ORDERS
 46. ADD PRICE DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK (PRICE> 0)
 47.  
 48. --3.    Изтрий атрибут PHONE от таблица CLIENTS.
 49. ALTER TABLE CLIENTS
 50. DROP COLUMN PHONE
 51.  
 52. --4.    Добавяне по един запис с произволни данни във всяка таблица
 53. INSERT INTO PIZZAS(PIZZA_ID,PIZZA_TYPE)
 54.             VALUES(1, 'QUATRO FORMAJI'),
 55.                   (2, 'AMERICANA'),
 56.                   (3, 'MARGERITHA'),
 57.                   (4, 'BROCCOLI PIZZA'),
 58.                   (5, 'BULGARIAN PIZZA')
 59.  
 60. INSERT INTO CLIENTS(CLIENT_ID,NAME)
 61.           VALUES(100, 'PAMELA ANDERSON'),
 62.              (101, 'MILA KUNIS'),
 63.              (102, 'VENETA RAYKOVA'),
 64.              (103, 'VASIL NAIDENOV'),
 65.              (104, 'PETAR STOYANOV'),
 66.              (105, 'JUSTIN TIMBERLAKE')
 67.  
 68. INSERT INTO PIZZA_ORDERS(PIZZA_ID, CLIENT_ID, QUANTITY, SIZE, DATETIME, PRICE)
 69.             VALUES(1, 100, 3, 'S', CONVERT(DATETIME,'20-11-2020',105), 4.00),
 70.                   (2, 100, 1, 'S', CONVERT(DATETIME,'20-01-2020',105), 3.00),
 71.                   (3, 101, 5, 'B', CONVERT(DATETIME,'27-10-2020',105), 2.50),
 72.                   (4, 104, 1, 'B', CONVERT(DATETIME,'01-03-2020',105), 2.60),
 73.                   (5, 105, 10,'S', GETDATE(), 5.00),
 74.                   (5, 104, 1, 'S', '2020-01-01', 5.00)
 75.  
 76. select GETDATE()
 77.  
 78. --5.    Промени количеството поръчана пица на 5 и размера на малка за първият въведен идентификатор на пица.
 79. UPDATE PIZZA_ORDERS
 80.    SET QUANTITY = 5, SIZE = 'S'
 81.  WHERE PIZZA_ID = 1
 82.  
 83. --6.    Вече не се предлага пица с последният идентификатор, който сте попълнили – изтрийте я.
 84.  
 85. DELETE FROM PIZZA_ORDERS
 86. WHERE PIZZA_ID = 5
 87.  
 88. DELETE FROM PIZZAS
 89. WHERE PIZZA_ID = 5
 90.  
 91. --7.    Изведи от името на кои клиенти и кога са направени поръчки на  малки пици.
 92. --Подреди ги по име на клиент в низходящ ред.
 93. SELECT C.NAME,
 94.        PO.DATETIME
 95.   FROM PIZZA_ORDERS PO JOIN CLIENTS C
 96.     ON PO.CLIENT_ID = C.CLIENT_ID
 97.  WHERE PO.SIZE = 'S'
 98. ORDER BY C.NAME DESC
 99.  
 100. --8.    Добави нов клиент, без да добавяш поръчка за него.  
 101. INSERT INTO CLIENTS(CLIENT_ID,NAME)
 102.              VALUES(106, 'MARIYA ILIEVA')
 103.  
 104. --9.    Изведи имената на клиентите и колко пъти са поръчвали пица.
 105. --В резултатния набор да се покажат и клиентите без поръчка.
 106.   SELECT C.NAME,
 107.          COUNT(PO.PIZZA_ID) AS [PIZZA ORDS]
 108.     FROM CLIENTS C LEFT  JOIN PIZZA_ORDERS PO
 109.       ON C.CLIENT_ID = PO.CLIENT_ID
 110. GROUP BY C.NAME
 111.  
 112. --10.   Изведи типа и броя на поръчвани пици. Само ако са поръчвани повече от веднъж.
 113.    SELECT P.PIZZA_TYPE,
 114.           COUNT(PO.PIZZA_ID) AS [ORDERED PIZZA COUNT]
 115.      FROM PIZZAS P JOIN PIZZA_ORDERS PO
 116.        ON P.PIZZA_ID=PO.PIZZA_ID
 117.  GROUP BY P.PIZZA_TYPE
 118.    HAVING COUNT(PO.PIZZA_ID) > 1
 119.  
 120.  
 121. --излиза, че нямаме пица, която да са поръчвали 2 клиента, тоест да е участвала в две поръчки
 122. --затова ще проверим дали заявката ни работи като добавим  още една поръчка с пица, която е поръчвана,
 123. --но този път от различен клиент:
 124. INSERT INTO PIZZA_ORDERS(PIZZA_ID, CLIENT_ID, QUANTITY, SIZE, DATETIME, PRICE)
 125.                   VALUES(1, 103, 3, 'S', CONVERT(DATETIME,'01-01-2020',105), 4.10)
 126.  
 127. --11.   Създай изглед за типа на пиците и сумарната им стойност в поръчка.
 128. CREATE VIEW PizzaView
 129. AS
 130.   SELECT P.PIZZA_TYPE,
 131.       SUM(PO.PRICE*PO.QUANTITY) as [Total SUMMARY]
 132.     FROM PIZZAS P JOIN PIZZA_ORDERS PO
 133.       ON P.PIZZA_ID=PO.PIZZA_ID
 134. GROUP BY P.PIZZA_TYPE
RAW Paste Data