daily pastebin goal
29%
SHARE
TWEET

xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/ /tv/xil.xml

a guest May 15th, 2015 271 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!--xil-signature: 0a067de8c82bad7c211402ac4f257610bc5f7496-->
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.    BBC iPlayer
 7.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/ICON0.PNG
 8.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/PIC0.PNG
 9.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/PIC1.PNG
 10.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/PIC2.PNG
 11.    http://www.bbc.co.uk/iplayer/ps3direct
 12.    gb
 13.    all
 14.  
 15.  
 16.    BBC iPlayer
 17.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/ICON0.PNG
 18.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/PIC0.PNG
 19.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/PIC1.PNG
 20.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iplayer/PIC2.PNG
 21.    psgm:play?id=NPEB00683
 22.    http://bbc.dl.playstation.net/bbc/NPEB00683/EP4338-NPEB00683_00-BBCIPLAYERFULL00.pkg
 23.    gb
 24.    all
 25.  
 26.  
 27.    QOOK TV
 28.    QOOK TV 란?&#xa;&#xa;KT가 제공하는 QOOK TV는 최신 영화, 지상파 TV 주요 프로그램, 교육물 등 다양한 콘텐츠를 시간에 구애 받지 않고 원하는 시간에 골라서 볼 수 있는 차세대 TV 서비스입니다. PS3™를 통해 더욱 깨끗한 고화질 디지털 영상으로 감상할 수 있습니다.&#xa;어플리케이션을 설치하면 QOOK TV 일부 서비스를 무료 체험하실 수 있습니다.
 29.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/qooktv/ICON0.PNG
 30.    psgm:play?id=NPHA70006
 31.    http://k.dl.playstation.net/k/qooktv/HP9000-NPHA70006_00-0000000000000100.pkg
 32.    kr
 33.    all
 34.  
 35.  
 36.    ABC iView
 37.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iview_04/ICON0.PNG
 38.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iview_04/PIC0.PNG
 39.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iview_04/PIC1.PNG
 40.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/iview_04/PIC2.PNG
 41.    http://abc.net.au/iview
 42.    au
 43.    all
 44.  
 45.  
 46.    NOS
 47.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nos/ICON0.PNG
 48.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nos/PIC0.PNG
 49.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nos/PIC1.PNG
 50.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nos/PIC2.PNG
 51.    http://tv.nos.nl/ps3xl
 52.    nl
 53.    all
 54.  
 55.  
 56.    RTVE
 57.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rtve_02/ICON0.PNG
 58.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rtve_02/PIC0.PNG
 59.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rtve_02/PIC1.PNG
 60.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rtve_02/PIC2.PNG
 61.    http://www.rtve.es/xl
 62.    es
 63.    all
 64.  
 65.  
 66.    ANTENA 3
 67.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/antena3/ICON0.PNG
 68.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/antena3/PIC0.PNG
 69.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/antena3/PIC2.PNG
 70.    http://www.antena3.com/ps3/ps3.html
 71.    es
 72.    all
 73.  
 74.  
 75.    TVNZ ONDEMAND
 76.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/tvnz/ICON0.PNG
 77.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/tvnz/PIC0.PNG
 78.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/tvnz/PIC1.PNG
 79.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/tvnz/PIC2.PNG
 80.    http://tvnz.co.nz/ondemand/xl
 81.    nz
 82.    all
 83.  
 84.  
 85.    now TV
 86.    now寬頻電視提供24小時世界級電視頻道。&#xa;請即按以下按鈕下載now TV 解碼器應用程式。
 87.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nowtv/ICON0.PNG
 88.    psgm:play?id=NPHA80082
 89.    http://nowTV.dl.playstation.net/nowTV/PCCW/HP9009-NPHA80082_00-0000000000000100.pkg
 90.    hk
 91.    10
 92.  
 93.  
 94.    now TV
 95.    now宽频电视提供24小时世界级电视频道。&#xa;请即按以下按钮下载now TV解码器应用程式。
 96.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nowtv/ICON0.PNG
 97.    psgm:play?id=NPHA80082
 98.    http://nowTV.dl.playstation.net/nowTV/PCCW/HP9009-NPHA80082_00-0000000000000100.pkg
 99.    hk
 100.    11
 101.  
 102.  
 103.    now TV
 104.    now TV provides 24-hour high quality, world-class TV channels.&#xa;Please press the following button to download now TV decoder application.
 105.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/nowtv/ICON0.PNG
 106.    psgm:play?id=NPHA80082
 107.    http://nowTV.dl.playstation.net/nowTV/PCCW/HP9009-NPHA80082_00-0000000000000100.pkg
 108.    hk
 109.    0
 110.    1
 111.    2
 112.    3
 113.    4
 114.    5
 115.    6
 116.    7
 117.    8
 118.    9
 119.    12
 120.    13
 121.    14
 122.    15
 123.    16
 124.  
 125.  
 126.    ipla
 127.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/ipla/ICON0.PNG
 128.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/ipla/PIC0.PNG
 129.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/ipla/PIC1.PNG
 130.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/ipla/PIC2.PNG
 131.    http://tv.ipla.pl/ps3/
 132.    pl
 133.    all
 134.  
 135.  
 136.    ANIMAX
 137.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/ICON0.PNG
 138.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC0.PNG
 139.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC1.PNG
 140.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC2.PNG
 141.    http://animaxtv.cz/full-episodes/bigscreen
 142.    cz
 143.    all
 144.  
 145.  
 146.    ANIMAX
 147.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/ICON0.PNG
 148.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC0.PNG
 149.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC1.PNG
 150.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC2.PNG
 151.    http://animaxtv.hu/full-episodes/bigscreen
 152.    hu
 153.    all
 154.  
 155.  
 156.    ANIMAX
 157.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/ICON0.PNG
 158.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC0.PNG
 159.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC1.PNG
 160.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC2.PNG
 161.    http://animaxtv.ro/full-episodes/bigscreen
 162.    ro
 163.    all
 164.  
 165.  
 166.    ANIMAX
 167.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/ICON0.PNG
 168.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC0.PNG
 169.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC1.PNG
 170.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_02/PIC2.PNG
 171.    http://animaxtv.sk/full-episodes/bigscreen
 172.    sk
 173.    all
 174.  
 175.  
 176.    AXN
 177.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/ICON0.PNG
 178.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC0.PNG
 179.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC1.PNG
 180.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC2.PNG
 181.    http://axn-bulgaria.com/full-episodes/bigscreen
 182.    bg
 183.    all
 184.  
 185.  
 186.    AXN
 187.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/ICON0.PNG
 188.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC0.PNG
 189.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC1.PNG
 190.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC2.PNG
 191.    http://axn.cz/full-episodes/bigscreen
 192.    cz
 193.    all
 194.  
 195.  
 196.    AXN
 197.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/ICON0.PNG
 198.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC0.PNG
 199.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC1.PNG
 200.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC2.PNG
 201.    http://axn.hu/full-episodes/bigscreen
 202.    hu
 203.    all
 204.  
 205.  
 206.    AXN
 207.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/ICON0.PNG
 208.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC0.PNG
 209.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC1.PNG
 210.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC2.PNG
 211.    http://axn.pl/full-episodes/bigscreen
 212.    pl
 213.    all
 214.  
 215.  
 216.    AXN
 217.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/ICON0.PNG
 218.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC0.PNG
 219.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC1.PNG
 220.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC2.PNG
 221.    http://axn.ro/full-episodes/bigscreen
 222.    ro
 223.    all
 224.  
 225.  
 226.    AXN
 227.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/ICON0.PNG
 228.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC0.PNG
 229.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC1.PNG
 230.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/axn_02/PIC2.PNG
 231.    http://axn.sk/full-episodes/bigscreen
 232.    sk
 233.    all
 234.  
 235.  
 236.    LaSexta
 237.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/lasexta/ICON0.PNG
 238.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/lasexta/PIC0.PNG
 239.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/lasexta/PIC1.PNG
 240.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/lasexta/PIC2.PNG
 241.    http://www.lasexta.com/PS3
 242.    es
 243.    all
 244.  
 245.  
 246.    3 a la carta
 247.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/3alacarta/ICON0.PNG
 248.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/3alacarta/PIC0.PNG
 249.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/3alacarta/PIC1.PNG
 250.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/3alacarta/PIC2.PNG
 251.    http://www.tv3.cat/3alacarta/tv/xhtml
 252.    es
 253.    all
 254.  
 255.  
 256.    ANIMAX
 257.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_de/ICON0.PNG
 258.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_de/PIC0.PNG
 259.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_de/PIC1.PNG
 260.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/animax_de/PIC2.PNG
 261.    http://www.animaxtv.de/ps3player
 262.    de
 263.    all
 264.  
 265.  
 266.    Plus 7
 267.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/plus7/ICON0.PNG
 268.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/plus7/PIC0.PNG
 269.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/plus7/PIC1.PNG
 270.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/plus7/PIC2.PNG
 271.    http://au.tv.yahoo.com/plus7/iptv
 272.    au
 273.    all
 274.  
 275.  
 276.    YLE Areena
 277.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/yle/ICON0.PNG
 278.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/yle/PIC0.PNG
 279.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/yle/PIC1.PNG
 280.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/yle/PIC2.PNG
 281.    http://yle.fi/areenabigscreen
 282.    fi
 283.    all
 284.  
 285.  
 286.    ITV / STV / UTV Players
 287.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/itv/ICON0.PNG
 288.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/itv/PIC0.PNG
 289.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/itv/PIC1.PNG
 290.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/itv/PIC2.PNG
 291.    http://www.itv.com/itvplayer/ps3
 292.    gb
 293.    all
 294.  
 295.  
 296.    4oD
 297.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/4od/ICON0.PNG
 298.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/4od/PIC0.PNG
 299.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/4od/PIC1.PNG
 300.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/4od/PIC2.PNG
 301.    http://ps3.channel4.com
 302.    gb
 303.    all
 304.  
 305.  
 306.    RTE Player
 307.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rte/ICON0.PNG
 308.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rte/PIC0.PNG
 309.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rte/PIC1.PNG
 310.    http://xmb.dl.playstation.net/xmb/ps3/AD..1WSfwnwPwNFaQCpP5bBETOc_/tv/rte/PIC2.PNG
 311.    http://www.rte.ie/playerxl
 312.    ie
 313.    all
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top