SHARE
TWEET

kol

kiritoshiro Mar 25th, 2019 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, ir mūsų brolis Timotiejus,
 2. 2 šventiesiems ir ištikimiems broliams Kristuje, esantiems Kolosuose: malonė tebūna jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.
 3. 3 Mes dėkojame Dievui ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui visada melsdamiesi už jus
 4. 4 nuo tada, kai išgirdome apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir apie meilę, kurios turite visiems šventiesiems,
 5. 5 dėl vilties, kuri jums atidėta danguje, apie kurią anksčiau girdėjote tiesos žodyje evangelijos;
 6. 6 kuri atėjo pas jus, kaip ir visame pasaulyje; ir neša vaisių, kaip ir jumyse, nuo tos dienos, kai apie ją išgirdote ir pažinote Dievo malonę tiesoje;
 7. 7 kaip jūs ir išmokote iš mūsų brangaus bendratarnio Epafro, kuris dėl jūsų yra ištikimas Kristaus tarnautojas;
 8. 8 kuris taip pat pranešė mums apie jūsų meilę Dvasioje.
 9. 9 Dėl to ir mes, nuo tos dienos, kai tai išgirdome, nesiliaujame melstis už jus ir prašyti, kad būtumėte pripildyti jo valios pažinimo visa išmintimi ir dvasiniu supratimu;
 10. 10 kad jūs vaikščiotumėte verti Viešpaties, viskuo patikdami, būdami vaisingi kiekvienu geru darbu ir augdami Dievo pažinimu;
 11. 11 sustiprinti visa galybe pagal jo šlovingą jėgą visokiam kantrumui ir ilgam pakantumui su džiaugsmu;
 12. 12 dėkodami Tėvui, padariusiam mus tinkamais būti šventųjų paveldo dalininkais šviesoje;
 13. 13 kuris išvadavo mus iš tamsybės valdžios ir perkėlė į karalystę savo mielojo Sūnaus,
 14. 14 kuriame turime atpirkimą per jo kraują, tai yra, nuodėmių atleidimą,
 15. 15 kuris yra neregimojo Dievo atvaizdas, kiekvieno sutvėrimo pirmagimis;
 16. 16 nes per jį sutverta visa, kas danguje ir kas žemėje, regima ir neregima, ar tai būtų sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios: visa yra per jį ir dėl jo sutverta;
 17. 17 ir jis yra pirma visko, ir visa per jį laikosi.
 18. 18 Ir jis yra galva kūno – bažnyčios; jis yra pradžia, pirmagimis iš numirusiųjų, kad visame kame jis turėtų pirmenybę.
 19. 19 Nes Tėvui patiko, kad jame gyventų visa pilnuma;
 20. 20 ir, padarius taiką per jo kryžiaus kraują, per jį sutaikinti sau visa; per jį, aš sakau, ar tai būtų tai, kas žemėje, ar tai, kas danguje.
 21. 21 Ir jus, kurie kadaise buvote atitolę ir priešai savo protu piktais darbais, tačiau dabar jis sutaikino
 22. 22 jo fiziniame kūne per mirtį, kad savo akivaizdoje pristatytų jus šventus ir nekaltintinus, ir nebartinus;
 23. 23 jeigu jūs pasiliekate tikėjime pastatyti ant pamato ir tvirti, ir neatitraukiami nuo vilties tos evangelijos, kurią jūs girdėjote, ir kuri buvo paskelbta kiekvienam sutvėrimui po dangumi; kurios tarnautoju aš, Paulius, tapau;
 24. 24 kuris dabar džiaugiuosi savo kentėjimuose dėl jūsų ir savo kūne papildau tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia,
 25. 25 kurios tarnautoju aš tapau pagal Dievo išdavimą, kuris man yra duotas dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį,
 26. 26 tai yra, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta nuo amžių ir kartų, bet dabar yra atskleista jo šventiesiems;
 27. 27 kuriems Dievas nori atskleisti, kokie yra šlovės turtai tos paslapties tarp pagonių; kuri yra Kristus jumyse, šlovės viltis;
 28. 28 kurį mes skelbiame, perspėdami kiekvieną žmogų ir mokydami kiekvieną žmogų visa išmintimi; kad pristatytume kiekvieną žmogų tobulą Kristuje Jėzuje;
 29. 29 tam aš ir triūsiu, kovodamas pagal jo darbą, kuris galingai veikia manyje.
 30. 1 Nes noriu, kad jūs žinotumėte, kokią didelę kovą turiu dėl jūsų ir dėl tų Laodikėjoje, ir dėl visų, kurie nėra matę mano veido kūne;
 31. 2 kad jų širdys būtų paguostos, sujungtos meilėje ir visiems pilnai užtikrinto supratimo turtams, pripažinimui paslapties Dievo ir Tėvo, ir Kristaus;
 32. 3 kuriame yra paslėpti visi išminties bei pažinimo lobiai.
 33. 4 Ir tai aš sakau, kad kas jūsų neapgautų viliojančiais žodžiais.
 34. 5 Nes, nors nesu su jumis kūnu, tačiau esu su jumis dvasia, džiaugdamasis ir matydamas jūsų tvarką ir jūsų tikėjimo Kristumi tvirtumą.
 35. 6 Todėl, kaip priėmėte Kristų Jėzų – Viešpatį, taip ir vaikščiokite jame:
 36. 7 įšaknyti ir pastatyti jame, ir sutvirtinti tikėjime, kaip buvote išmokyti, tame pertekę dėkojimo.
 37. 8 Saugokitės, kad kas jūsų nepasigrobtų per filosofiją ir tuščią apgaulę, pagal žmonių tradicijas, pagal pasaulio pradmenis, o ne pagal Kristų.
 38. 9 Nes jame kūniškai gyvena visa Dievystės pilnatvė.
 39. 10 O jūs esate pripildyti jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva;
 40. 11 kuriame jūs esate ir apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, atmetant kūniškų nuodėmių kūną, Kristaus apipjaustymu;
 41. 12 palaidoti su juo krikšte, kuriame jūs esate ir prikelti su juo per Dievo, kuris prikėlė jį iš numirusių, veikimo tikėjimą.
 42. 13 Ir jus, mirusius savo nuodėmėse ir jūsų kūno neapipjaustyme, jis atgaivino kartu su juo, atleidęs jums visus nusikaltimus;
 43. 14 ištrynęs įsakų rankraštį, kuris buvo prieš mus, kuris buvo mums priešingas, ir pašalino jį, prikalęs jį prie jo kryžiaus;
 44. 15 ir, nuginklavęs kunigaikštystes bei valdžias, jis padarė iš jų viešą reginį, triumfuodamas prieš jas kryžiuje.
 45. 16 Todėl niekas teneteisia jūsų dėl maisto ar dėl gėrimo, ar švenčių, ar jauno mėnulio, ar sabato dienų atžvilgiu,
 46. 17 kurie yra ateinančių dalykų šešėlis; bet kūnas yra Kristaus.
 47. 18 Niekas jūsų tenenuvilioja nuo jūsų atlygio tyčiniu nusižeminimu ir angelų garbinimu, įsibraudamas į tai, ko nėra matęs, tuščiai pasipūtęs savo kūnišku protu
 48. 19 ir nesilaikydamas Galvos, iš kurios visas kūnas per sąnarius ir raiščius aprūpintas maitinimu ir sujungtas auga Dievo auginimu.
 49. 20 Todėl jei esate mirę su Kristumi pasaulio pradmenims, kodėl, tarsi gyvendami pasaulyje, esate pavaldūs įsakams
 50. 21 (neliesk, neragauk, neimk;
 51. 22 kurie visi dingsta vartojant) pagal žmonių įsakymus ir mokslus?
 52. 23 Šitie dalykai iš tikrųjų turi išminties išvaizdą noro garbinime ir nusižeminime, ir kūno varginime; neturintys jokios garbės kūno patenkinime.
 53. 1 Tad jei esate prisikėlę su Kristumi, siekite to, kas aukštai, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.
 54. 2 Prisiriškite prie to, kas aukštai, o ne prie to, kas žemėje.
 55. 3 Nes jūs esate mirę, ir jūsų gyvenimas yra paslėptas su Kristumi Dieve.
 56. 4 Kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, tuomet ir jūs pasirodysite su juo šlovėje.
 57. 5 Todėl marinkite savo narius, kurie yra žemėje: paleistuvystę, nešvarumą, aistringumą, piktą geidulį ir godumą, kuris yra stabmeldystė;
 58. 6 dėl šių dalykų Dievo rūstybė ateina ant neklusnumo vaikų,
 59. 7 kuriuose ir jūs kadaise vaikščiojote, kai gyvenote juose.
 60. 8 Bet dabar ir jūs nusivilkite visus šituos – pyktį, rūstybę, piktybę, piktžodžiavimą, nešvankią kalbą iš savo burnos.
 61. 9 Nemeluokite vienas kitam, kadangi nusivilkote senąjį žmogų su jo darbais;
 62. 10 ir apsivilkote nauju žmogumi, kuris yra atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą to, kuris jį sutvėrė;
 63. 11 kur nėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustymo nei neapipjaustymo, barbaro, skito, vergo nei laisvo; bet Kristus yra visa ir visuose.
 64. 12 Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventi ir mylimi, apsivilkite gailestingumų viduriais, gerumu, nuolankumu, romumu, ilgu pakantumu;
 65. 13 pakęsdami vienas kitą ir atleisdami vienas kitam, jei kas prieš kitą turi ginčą: kaip Kristus jums atleido, taip ir jūs atleiskite.
 66. 14 O viršum visų šitų apsivilkite geraširdiškumu, kuris yra tobulumo raištis.
 67. 15 Ir tevaldo jūsų širdyse Dievo ramybė, į kurią ir esate pašaukti viename kūne; ir būkite dėkingi.
 68. 16 Tegul Kristaus žodis turtingai gyvena jumyse visa išmintimi; mokant ir įspėjant vienas kitą psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedant Viešpačiui su malone savo širdyse.
 69. 17 Ir ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, viską darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui ir Tėvui.
 70. 18 Žmonos, pakluskite savo vyrams, kaip dera Viešpatyje.
 71. 19 Vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite prieš jas pikti.
 72. 20 Vaikai, pakluskite savo tėvams visame kame; nes tai labai patinka Viešpačiui.
 73. 21 Tėčiai, nepykdykite savo vaikų, kad jie neprarastų drąsos.
 74. 22 Tarnai, visame kame pakluskite savo šeimininkams pagal kūną; ne dėl akių, kaip norintys įtikti žmonėms; bet širdies paprastumu, bijodami Dievo;
 75. 23 ir ką darote, darykite širdingai, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms;
 76. 24 žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldo atlygį; nes jūs tarnaujate Viešpačiui Kristui.
 77. 25 Bet kas daro neteisybę, gaus už savo padarytą neteisybę; ir nebus atsižvelgimo į asmenis.
 78. 1 Šeimininkai, duokite savo tarnams tai, kas yra teisu ir teisinga; žinodami, kad ir jūs turite Šeimininką danguje.
 79. 2 Pasilikite maldoje ir budėkite joje su padėka;
 80. 3 be to, melsdamiesi ir už mus, kad Dievas atvertų mums ištarmės duris kalbėti Kristaus paslaptį, dėl kurios aš esu ir pančiuose,
 81. 4 kad ją atskleisčiau taip, kaip aš turiu kalbėti.
 82. 5 Vaikščiokite išmintingai priešais tuos, kurie yra išorėje, atpirkdami laiką.
 83. 6 Jūsų kalba tebūna nuolat su malone, paskaninta druska, kad žinotumėte, kaip jūs turite kiekvienam atsakyti.
 84. 7 Apie visą mano būklę jums praneš Tichikas, kuris yra mylimas brolis ir ištikimas tarnautojas bei bendratarnis Viešpatyje,
 85. 8 kurį jums pasiunčiau dėl to paties, kad sužinotų jūsų būklę ir paguostų jūsų širdis;
 86. 9 su Onesimu, ištikimu ir mylimu broliu, kuris yra vienas iš jūsų. Jie duos jums žinoti visa tai, kas čia vyksta.
 87. 10 Jus sveikina Aristarchas, mano bendrakalinys, ir Morkus, sesers sūnus Barnabui (dėl jo gavote įsakymus; jeigu jis ateis pas jus, priimkite jį),
 88. 11 ir Jėzus, vadinamas Justu, kurie yra iš apipjaustymo. Šitie vieninteliai yra mano bendradarbiai Dievo karalystei, kurie buvo man paguoda.
 89. 12 Jus sveikina Epafras, kuris yra vienas iš jūsų, Kristaus tarnas, visada karštai triūsiantis už jus maldose, kad jūs stovėtumėte tobuli ir pripildyti visoje Dievo valioje.
 90. 13 Nes aš jam liudiju, kad jis labai uolus dėl jūsų ir esančių Laodikėjoje bei esančių Hierapolyje.
 91. 14 Jus sveikina Lukas, mylimasis gydytojas, ir Demas.
 92. 15 Sveikinkite brolius, esančius Laodikėjoje, ir Nimfą bei bažnyčią, esančią jo namuose.
 93. 16 Ir kai šis laiškas pas jus bus perskaitytas, padarykite, kad jis būtų perskaitytas ir laodikėjiečių bažnyčioje; ir kad jūs taip pat perskaitytumėte laišką iš Laodikėjos.
 94. 17 Ir pasakykite Archipui: „Žiūrėkis tarnystės, kurią gavai Viešpatyje, kad ją išpildytum“.
 95. 18 Sveikinimas mano, Pauliaus, ranka. Prisiminkite mano pančius. Malonė tebūna su jumis. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top