SHARE
TWEET

sistemGlasanje

a guest Nov 19th, 2018 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public class Server extends Thread {
 2.     private ServerSocket serverSocket;
 3.     private String serverName, serverIPAddress;
 4.     private final int serverPort = 8080, maxNumberOfClients = 100;
 5.     private int numberOfClients;
 6.     private boolean serverClose = false;
 7.     private Candidates candidates; //kandidatite
 8.     public Server() {
 9.         try {
 10.             this.serverSocket = new ServerSocket(this.serverPort);
 11.             this.serverName=Inet4Address.getLocalHost().getHostName();
 12.             this.serverIPAddress=Inet4Address.getLocalHost().getHostAddress();
 13.             this.numberOfClients = 0;
 14.             candidates = new Candidates();
 15.             System.out.println("Èìå íà Ñåðâåðîò => "+ this.serverName);
 16.             System.out.println("IP Àäðåñà => "+ this.serverIPAddress);
 17.             System.out.println("Ïîðòà => "+ this.serverPort);
 18.             System.out.println("Ñåðâåðîò å ñïðåìåí è ãè î÷åêóâà êëèåíòèòå...\n");
 19.         } catch (IOException e) {
 20.             System.err.println(e);
 21.         }
 22.     }
 23.     public void run() {
 24.         try {
 25.             while (true) {
 26.                 if (!this.serverClose) {
 27.                     Socket socket = this.serverSocket.accept();
 28.                     PrintWriter prati = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
 29.                     Scanner primi = new Scanner(socket.getInputStream());
 30.                     if (this.numberOfClients == this.maxNumberOfClients) {
 31.                         // £à çàòâîðàìå êîìóíèêàöè¼àòà ñî êëèåíòîò
 32.                         prati.println("Ñåðâåð => Íåìà ïîâåå ñëîáîäíè ìåñòà, îáèäåòå ñå ïîâòîðíî!");
 33.                         socket.close();
 34.                     } else {
 35.                         // Ïðîäîëæóâàìå ñî êîìóíèêàöè¼àòà ñî êëèåíòîò
 36.                         System.out.println("Ñå íà¼àâè êëèåíò!");
 37.                         prati.println(candidates); //gi pecatam kandidatite
 38.                         int index = Integer.parseInt(primi.nextLine());
 39.                         candidates.getCandidate(index).updatePoints();
 40.                         //prati.println(candidates.printSostojba());
 41.                         ++this.numberOfClients;
 42.                         String want = primi.nextLine();
 43.                         if (want.equalsIgnoreCase("da")) {
 44.                             prati.println("Broj na glasovi - "+numberOfClients + "\n" + candidates.printSostojba());
 45.                         }
 46.                         //prati.println(candidates.printSostojba());
 47.                         primi.close();
 48.                     }
 49.                 } else {
 50.                     this.serverSocket.close();
 51.                 }
 52.             }
 53.         } catch (IOException e) {
 54.             System.err.println(e);
 55.         }
 56.     }
 57.    
 58.     public static void main(String[] args) throws Exception {
 59.         Server server = new Server();
 60.         server.start();
 61.     }
 62. }
 63.  
 64. class Candidate {
 65.    
 66.     private int index;
 67.     private String name;
 68.     private int numPoints;
 69.    
 70.     public Candidate(int index, String name) {
 71.         this.index = index;
 72.         this.name = name;
 73.         this.numPoints = 0;
 74.     }
 75.    
 76.     public void updatePoints() {
 77.         numPoints++;
 78.     }
 79.    
 80.     public int getNumPoints() {
 81.         return numPoints;
 82.     }
 83.    
 84.     public String toString() {
 85.         return (index+" - "+name);
 86.     }
 87. }
 88.  
 89. class Candidates {
 90.    
 91.     private Candidate[] candidates;
 92.    
 93.     public Candidates() {
 94.         this.candidates = new Candidate[4];
 95.         candidates[0] = new Candidate(0, "Velkov Filip");
 96.         candidates[1] = new Candidate(1, "Zafirovski David");
 97.         candidates[2] = new Candidate(2, "Jakimovska Angela");
 98.         candidates[3] = new Candidate(3, "Nuhiji Usamedin");
 99.     }
 100.    
 101.     public Candidate getCandidate(int index) {
 102.         return candidates[index];
 103.     }
 104.    
 105.     public String toString() {
 106.         StringBuilder sb = new StringBuilder();
 107.         for (int i=0; i<4; i++) {
 108.             sb.append(candidates[i]);
 109.             sb.append("\n");
 110.         }
 111.         return sb.toString();
 112.     }
 113.    
 114.     public String printSostojba() {
 115.         StringBuilder sb = new StringBuilder();
 116.         for (int i=0; i<4; i++) {
 117.             sb.append(candidates[i]);
 118.             sb.append(" - "+candidates[i].getNumPoints());
 119.             sb.append("\n");
 120.         }
 121.         return sb.toString();
 122.     }
 123. }------CLIENT----------
 124. public class Client extends Thread{
 125.     private Socket socket;
 126.     private Scanner primi;
 127.     BufferedReader info;
 128.     PrintWriter prati;
 129.     public Client(){
 130.         try {
 131.             this.socket=new Socket("127.0.0.1", 8080);
 132.             this.primi=new Scanner(this.socket.getInputStream());
 133.             prati = new PrintWriter(this.socket.getOutputStream(), true);
 134.         } catch (UnknownHostException e) {
 135.             System.err.println(e);
 136.         } catch (IOException e) {
 137.             System.err.println(e);
 138.         }
 139.     }
 140.     public void run(){
 141.             while (this.primi.hasNextLine()){
 142.                 String theLine = this.primi.nextLine();
 143.                 if (theLine.equals(""))
 144.                     break;
 145.                 System.out.println(theLine);
 146.             }
 147.             System.out.println("Za kogo ke glasate ? ");
 148.             info = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 149.             String index = "";
 150.             try {
 151.                 index = info.readLine();
 152.             } catch (IOException e) {
 153.                 // TODO Auto-generated catch block
 154.                 e.printStackTrace();
 155.             }
 156.             System.out.println("Dali sakate info za sostojba na glasovi ?");
 157.             String want = "";
 158.             try {
 159.                 want = info.readLine();
 160.             } catch (IOException e) {
 161.                 // TODO Auto-generated catch block
 162.                 e.printStackTrace();
 163.             }
 164.             prati.println(index);
 165.             prati.println(want);
 166.                 while (this.primi.hasNextLine()) {
 167.                     String theLine = this.primi.nextLine();
 168.                     if (theLine.equals(""))
 169.                         break;
 170.                     System.out.println(theLine);
 171.                 }
 172.            
 173.     }
 174.    
 175.     public static void main(String[] args) {
 176.         Client client = new Client();
 177.         client.start();
 178.     }
 179. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top