anhkiet2507

EasyEngine

Sep 17th, 2020 (edited)
9,946
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --type=<Loại mã nguồn của site>
 2. wp: WordPress - Bạn thêm một số tham số sau để thiết đặt site khi cài đặt tự động
 3. --title=<Tiêu đề của site>
 4. --admin-user=<Username của tài khoảnAdmin>
 5. --admin-pass=<Password của tài khoản Admin>
 6. --admin-email=<Email của tài khoản Admin>
 7. --skip-content: Cài WordPress không kèm với Themes/Plugin mặc định
 8. --version=<version>: Cài đặt WordPress với Version cụ thể. Nếu không chọn thì sẽ mặc định là latest <Mới nhất>
 9. php
 10. Thêm --php=<phiên bản PHP>. Nếu không chọn thì sẽ mặc định là latest <Mới nhất>
 11. html
 12. --ssl=<Cách thức cài đặt SSL>
 13. le: Cài đặt SSL miễn phí từ Let's Encrypt
 14. ee site ssl-renew <Tên site>: Bạn sử dụng câu lệnh này, có thể cho vào cronjob để auto renew sau 90 ngày
 15. custom: Cài đặt SSL riêng của bạn, nếu bạn mua SSL. Lúc này bạn cần phải thêm 2 tham số sau vào sau --ssl=custom
 16. --ssl-key=<Đường dẫn tới files Key của ssl>
 17. --ssl-crt=<Đường dẫn tới files .crt của ssl>
 18. Thêm --wildcard: Nếu bạn cần lấy wildcard SSL
 19. Tham số liên quan tới Database
 20. --dbname=<Tên DB>
 21. --dbuser=<User quản lí DB>
 22. --dbpass=<Mật khẩu DB>
 23. --dbhost=<Host lưu trữ DB>. Nếu bạn dùng một máy chủ khác để lưu DB thì điền vào đây, còn nếu lưu cùng server thì không cần điền
 24. ee site create ltvnapi.tech --type=wp --ssl=le --title="LTVNAPI Blog" --admin-user=admin --admin-pass=Linuxteam123@ --admin-email=admin@ltvnapi.tech
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×