Advertisement
anhkiet2507

EasyEngine

Sep 17th, 2020 (edited)
11,172
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --type=<Loại mã nguồn của site>
 2. wp: WordPress - Bạn thêm một số tham số sau để thiết đặt site khi cài đặt tự động
 3. --title=<Tiêu đề của site>
 4. --admin-user=<Username của tài khoảnAdmin>
 5. --admin-pass=<Password của tài khoản Admin>
 6. --admin-email=<Email của tài khoản Admin>
 7. --skip-content: Cài WordPress không kèm với Themes/Plugin mặc định
 8. --version=<version>: Cài đặt WordPress với Version cụ thể. Nếu không chọn thì sẽ mặc định là latest <Mới nhất>
 9. php
 10. Thêm --php=<phiên bản PHP>. Nếu không chọn thì sẽ mặc định là latest <Mới nhất>
 11. html
 12. --ssl=<Cách thức cài đặt SSL>
 13. le: Cài đặt SSL miễn phí từ Let's Encrypt
 14. ee site ssl-renew <Tên site>: Bạn sử dụng câu lệnh này, có thể cho vào cronjob để auto renew sau 90 ngày
 15. custom: Cài đặt SSL riêng của bạn, nếu bạn mua SSL. Lúc này bạn cần phải thêm 2 tham số sau vào sau --ssl=custom
 16. --ssl-key=<Đường dẫn tới files Key của ssl>
 17. --ssl-crt=<Đường dẫn tới files .crt của ssl>
 18. Thêm --wildcard: Nếu bạn cần lấy wildcard SSL
 19. Tham số liên quan tới Database
 20. --dbname=<Tên DB>
 21. --dbuser=<User quản lí DB>
 22. --dbpass=<Mật khẩu DB>
 23. --dbhost=<Host lưu trữ DB>. Nếu bạn dùng một máy chủ khác để lưu DB thì điền vào đây, còn nếu lưu cùng server thì không cần điền
 24. ee site create ltvnapi.tech --type=wp --ssl=le --title="LTVNAPI Blog" --admin-user=admin --admin-pass=Linuxteam123@ --admin-email=admin@ltvnapi.tech
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement