Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 28th, 2020 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Podstawy przedsiębiorczości:
 2.  
 3. Majątek przedsiębiorstwa to majątek każdej firmy co do zasady stanowią aktywa czyli ogólne składniki majątku oraz pasywa, czyli źródła ich finansowania – kapitały własne lub obce.
 4. Aktywa trwałe - czyli składniki majątku które będą wykorzystywane w działalności przez okres powyżej jednego roku I należą do nich:
 5. -   Środki trwałe,
 6. -   Wartości niematerialne I prawne,
 7. -   Inwestycje długoterminowe,
 8. -   Należności długoterminowe.
 9. Aktywa obrotowe – czyli składniki majątku, wykorzystywane w przedsiębiorstwie przez okres poniżej jednego roku w celach, np. działalności podstawowej, m.in:
 10. -   Zapasy,
 11. -   Środki pieniężne,
 12. -   Należności od dostawców,
 13. -   Rozliczenia międzyokresowe,
 14. -   Inwestycje krótkoterminowe.
 15. Pasywa natomiast stanowią źródła finansowania aktywów przedsiębiorstwa - inaczej kapitały, które dzielą się na:
 16. -   kapitały własne - czyli środki wypracowane podczas wykonywania działalności oraz będące własnością przedsiębiorstwa. Do tej kategorii należą również wkłady wartościowe wniesione przez właścicieli spółek,
 17.  
 18. -   kapitały obce - wszelkie źródła finansowania posiadanego majątku, do których należą głównie kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe oraz zobowiązania handlowe.
 19. Bilans stawowi zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa (tj. aktywa) oraz źródeł jego finansowania (tj. pasywa) sporządzone na dany moment. Spółki giełdowe przedstawiają swoje raporty finansowe, w tym bilans co kwartał. Szczególną uwagę zwraca się na bilans roczny. Bilans charakteryzuje się zrównoważeniem stron, tzn. cały majątek przedsiębiorstwa musi mieć wskazane źródła finansowania.
 20. Bilans powinien zawierać:
 21.  
 22. a.  nazwę i adres podmiotu, dla którego jest sporządzany,
 23. b.  słowo „bilans”,
 24. c.  moment bilansowy, czyli datę, na którą wyceniono pasywa i aktywa,
 25. d.  wyszczególnienie nazw i zawartości grup aktywów i pasywów,
 26. e.  ogólną sumę aktywów i pasywów, między którymi musi zachodzić równowaga,
 27. f.  podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową jednostki gospodarczej,
 28. g.  datę i miejsce sporządzenia bilansu.
 29.  
 30. Rachunek zysków I strat zwany również rachunkiem wyników – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.
 31. Koszty przedsiębiorstwa zwane też kosztami własnymi, obejmują ujęte wartościowo koszty sensu czyli celowe zużycie składników majątku trwałego I obrotowego, usług obcych oraz nakładów pracy a także inne wydatki pieniężne.
 32. Przychód jest to łączna wartość sprzedaży np. Towarów I usług netto nie licząc VAT w danym okresie rozliczeniowym, po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód.
 33. Zysk netto to źródło powiększenia kapitału własnego. Jego wynik negatywny, który powoduje zmniejszenie kapitału własnego nazywamy stratą.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top