YomoMan

Untitled

May 15th, 2021
589
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .586
 2. .MODEL flat, stdcall
 3. OPTION CASEMAP:NONE
 4.  
 5. Include kernel32.inc
 6. Include masm32.inc
 7.  
 8. IncludeLib kernel32.lib
 9. IncludeLib masm32.lib
 10.  
 11. .CONST
 12.     MsgExit DB 0AH,0DH,"Program end.",0AH,0DH,0
 13.     initial DB "Initial string: ", 0
 14.     result DB "Numbers of strings: ", 0
 15.      
 16.      
 17. .DATA
 18.     cons DB "qwrtpsdfghjklzxcvbnm", 0
 19.     vowels DB "yueioa", 0
 20.      
 21.     cons_size dword 20
 22.     vowels_size dword 6
 23.     source DB " omm f e q et yt ioe sfjso   ", 0
 24.     space DB " ", 0
 25.     endl DB 10, 13, 0
 26.      
 27.     buf DB 20 DUP (?)
 28.     string DB 200 DUP (?)
 29.  
 30.  
 31. .CODE
 32. Start:
 33.     ;-âûâîä èçíà÷àëüíîé ñòðîêè--
 34.     Invoke StdOut, ADDR initial
 35.     Invoke StdOut, ADDR source
 36.     Invoke StdOut, ADDR endl
 37.     ;---------------------------
 38.      
 39.     Invoke StdOut, ADDR result
 40.      
 41.      
 42.     ;--ÂÛ×ÈÑËÅÍÈÅ ÄËÈÍÛ ÑÒÐÎÊÈ--
 43.     lea edi, source
 44.     mov ecx, 200
 45.     mov al, 0
 46.     repne scasb
 47.     mov eax, 200
 48.     sub eax, ecx
 49.     mov ecx, eax
 50.     dec ecx
 51.     ;---------------------------
 52.      
 53.     cld ; íàïðàâëåíèå ñëåâà íà ïðàâî
 54.      
 55.     ;-äîáàâèì ñëóæåáíûå ïðîáåëû â ñòðîêó-
 56.     push ecx
 57.     lea esi, source
 58.     lea edi, string
 59.     rep movsb
 60.     mov ecx, 2
 61.     lea esi, space
 62.     rep movsb
 63.     pop ecx
 64.     add ecx, 2
 65.     ;------------------------------------
 66.      
 67.      
 68.      
 69.     mov ebx, 1 ; ñ÷åò÷èê íîìåðà ñëîâà
 70.     lea esi, string
 71.     mov edi, esi
 72.     mov al, ' '
 73.     repe scasb ; ïðîïóñêàåì ïðîáåë(û) ìåæäó ñëîâàìè
 74.     dec edi
 75.     inc ecx
 76.     mov esi, edi
 77.     cycle: cmp ecx, 0 ; ïðîâåðêà íà îêîí÷àíèå ñòðîêè
 78.         jle ecx_0 ; åñëè çàêîí÷èëàñü - ïðûãàåì ê ìåòêå ecx_o
 79.          
 80.         lodsb ; çàãðóæàåì ïåðâûé ñèìâîë ñëîâà â AL
 81.         dec ecx ; çàãðóçèëè ñèìâîë - óìåíüøèëàñü è äëèíà ñòðîêè
 82.         ;inc ebx ; óâåëè÷èâàåì ñ÷åò÷èê ñëîâ
 83.         lea edi, vowels ; ÷òîáû ïðîâåðèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè ïåðâàÿ áóêâà ñîãëàñíîé (cons)
 84.         push ecx ; ïîìåñòèì â edi âñå ñîãëàñíûå, â ecx - êîë-âî âñåõ ñîãëàñíûõ â àëôàâèòå
 85.         mov ecx, vowels_size
 86.         repne scasb ; ïûòàåìñÿ íàéòè â ñïèñêå ñîãëàñíûõ áóêâó, íàõîäÿùóþñÿ â AL
 87.         pop ecx
 88.         jne not_vowel ; åñëè ïåðâàÿ áóêâà íå ñîãëàñíàÿ - ïðûãàåì íà ìåòêó not_cons
 89.          
 90.         is_vowel: ; åñëè ñîãëàñíàÿ,òî ïðîâåðÿåì äàëüøå íà ïîñëåäíþþ ãëàñíóþ áóêâó
 91.         mov edi, esi ; ïîñëåäíÿ áóêâà ñëîâà - çíà÷èò, ÷òî îíà èäåò äî ïåðâîãî ïðîáåëà
 92.         mov al, ' '
 93.         repne scasb ; ïîýòîìó íàõîäèì ïðîáåë, â èòîãå ïîïàäàåì íà áóêâó ÏÎÑËÅ ïðîáåëà
 94.         dec edi ; ïîýòîìó äâàæäû øàãàåì íàçàä, ñíà÷àëà ê ïðîáåëó, ïîòîì ê ïîñëåäíåé áóêâå
 95.         dec edi
 96.         add ecx, 2
 97.          
 98.         mov esi, edi
 99.         lodsb ; çàãðóæàåì â ALïîñëåäíþþ áóêâó ñëîâà
 100.         dec ecx
 101.         lea edi, cons ; òåïåðü òàêæå ïðîâåðÿåì, ÿâëÿåòñÿ ëè áóêâà ãëàñíîé
 102.        
 103.         push ecx
 104.         mov ecx, cons_size
 105.         repne scasb
 106.         pop ecx
 107.         je con ; åñëè áóêâà ãëàñíàÿ,òî ñëîâà íàì ïîäõîäèò è ïðûãàåì íà vowel
 108.         ;inc esi
 109.         mov edi, esi
 110.         mov al, ' '
 111.         repe scasb ; ïðîïóñêàåì ïðîáåë(û) ìåæäó ñëîâàìè
 112.         dec edi
 113.         inc ecx
 114.         inc ebx
 115.         mov esi, edi
 116.         jmp cycle ; åñëè íå ïîäîøëà, íà÷èíàåì çàíàâî
 117.         con:
 118.         push ecx
 119.         invoke dwtoa, ebx, addr buf ; âûâîäèì íîìåð ñëîâà
 120.         invoke StdOut, ADDR buf
 121.         invoke StdOut, ADDR space
 122.         pop ecx
 123.         inc ecx
 124.         mov edi, esi
 125.         mov al, ' '
 126.         repe scasb ; ïðîïóñêàåì ïðîáåë(û) ìåæäó ñëîâàìè
 127.         dec edi
 128.         mov esi, edi
 129.         inc ebx
 130.         jmp cycle ; âîçâðàøàåìñÿ â íà÷àëî
 131.          
 132.         not_vowel: ; åñëè ïåðâàÿ áóêâà íå ñîãëàñíàÿ,ñðàçó ïåðåõîäèì ê ñëåäóþ-
 133.         mov edi, esi ; ùåìó ñëîâó, ïðîïóñêàÿ âñå ïðîáåëû
 134.         mov al, ' '
 135.         inc ecx
 136.         repne scasb
 137.         repe scasb
 138.         dec edi
 139.         mov esi, edi
 140.         inc ebx
 141.         jmp cycle
 142.          
 143.      
 144.     ecx_0:
 145.      
 146.     XOR EAX,EAX
 147.     Invoke StdOut,ADDR MsgExit
 148.     Invoke StdIn, ADDR buf, LengthOf buf
 149.      
 150.     Invoke ExitProcess,0
 151. End Start
RAW Paste Data