SHARE
TWEET

2tim

kiritoshiro Mar 25th, 2019 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, pagal pažadą gyvenimo, esančio Kristuje Jėzuje,
 2. 2 mano brangiai mylimam sūnui Timotiejui: malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Kristaus Jėzaus, mūsų Viešpaties.
 3. 3 Aš dėkoju Dievui, kuriam tarnauju nuo savo protėvių tyra sąžine, kad be paliovos prisimenu tave savo maldose naktį ir dieną;
 4. 4 didžiai trokšdamas pamatyti tave, atmindamas tavo ašaras, kad būčiau pripildytas džiaugsmo;
 5. 5 kai prisimenu neveidmainišką tikėjimą, esantį tavyje, kuris pirmiau gyveno tavo senelėje Loidėje ir tavo motinoje Eunikėje; ir esu įsitikinęs, kad ir tavyje.
 6. 6 Todėl primenu tau, kad pakurstytum Dievo dovaną, kuri yra tavyje per mano rankų uždėjimą.
 7. 7 Nes Dievas nedavė mums baimės dvasios; bet jėgos ir meilės, ir sveiko proto.
 8. 8 Todėl tu nesigėdink mūsų Viešpaties liudijimo nei manęs, jo kalinio; bet būk evangelijos vargų dalininkas pagal Dievo jėgą;
 9. 9 kuris mus išgelbėjo ir pašaukė šventu pašaukimu ne pagal mūsų darbus, bet pagal savo tikslą ir malonę, kuri buvo mums duota Kristuje Jėzuje prieš pasaulio prasidėjimą,
 10. 10 bet dabar yra apreikšta per pasirodymą mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus, kuris panaikino mirtį ir atnešė gyvenimą bei nemirtingumą į šviesą per evangeliją;
 11. 11 kuriai aš esu paskirtas skelbėju ir apaštalu, ir pagonių mokytoju.
 12. 12 Dėl šios priežasties tai ir kenčiu; tačiau nesigėdiju; nes žinau, kuo įtikėjau, ir esu įsitikinęs, kad jis yra pajėgus išsaugoti tai, ką aš jam patikėjau anai dienai.
 13. 13 Tvirtai laikykis pavidalo sveikų žodžių, kuriuos girdėjai iš manęs, tikėjime ir meilėje, kurie yra Kristuje Jėzuje.
 14. 14 Tą tau patikėtą gerą dalyką saugok Šventąja DVASIA, gyvenančia mumyse.
 15. 15 Tu tai žinai, kad nuo manęs nusigręžė visi, esantys Azijoje; iš kurių yra Figelas ir Hermogenas.
 16. 16 Viešpats teduoda gailestingumo Onesiforo namams; nes jis dažnai mane atgaivindavo ir nesigėdijo mano grandinės;
 17. 17 bet kai buvo Romoje, jis labai stropiai manęs ieškojo ir surado.
 18. 18 Viešpats tesuteikia jam, kad aną dieną rastų Viešpaties gailestingumą; ir kiek daugelyje dalykų jis patarnavo man Efeze, tu labai gerai žinai.
 19. 1 Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malonėje, esančioje Kristuje Jėzuje.
 20. 2 Ir ką iš manęs girdėjai tarp daugelio liudytojų, tai patikėk ištikimiems žmonėms, kurie bus pajėgūs ir kitus mokyti.
 21. 3 Taigi tu ištverk sunkumus, kaip geras Jėzaus Kristaus karys.
 22. 4 Nei vienas kariaujantis neįsivelia į šio gyvenimo reikalus; kad jis patiktų tam, kuris išrinko jį kariu.
 23. 5 Taip pat, jei kas kovoja dėl pranašumo, nevainikuojamas, jei nekovoja pagal taisykles.
 24. 6 Triūsiantis žemdirbys turi būti pirmas vaisių dalininkas.
 25. 7 Apgalvok, ką sakau; ir Viešpats tau duos supratimą visame kame.
 26. 8 Prisimink, kad Jėzus Kristus, iš Dovydo sėklos, buvo prikeltas iš numirusiųjų pagal mano evangeliją,
 27. 9 kurioje aš kenčiu vargą kaip piktadarys, netgi iki pančių; bet Dievo žodis nėra supančiotas.
 28. 10 Todėl aš visa ištveriu dėl išrinktųjų, kad jie irgi įgytų išgelbėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje su amžinąja šlove.
 29. 11 Tai ištikimas pasakymas: Nes jei mes mirę su juo, mes ir gyvensime su juo;
 30. 12 jei kenčiame, mes ir karaliausime su juo; jei jo atsisakysime, ir jis mūsų atsisakys;
 31. 13 jei netikime, jis gi išlieka ištikimas – jis negali savęs atsisakyti.
 32. 14 Primink jiems apie tai, įpareigodamas Viešpaties akivaizdoje, kad jie nekovotų dėl žodžių, kas neduoda naudos, bet tik apverčia klausytojus.
 33. 15 Uoliai stenkis pasirodyti Dievui išmėgintu, neturinčiu ko gėdytis darbininku, teisingai padalijančiu tiesos žodį.
 34. 16 Bet venk suterštų ir tuščių plepalų; nes jie išaugs į daugiau bedieviškumo.
 35. 17 Ir jų žodis ės kaip ėda vėžys; iš kurių yra Himenėjas ir Filetas;
 36. 18 kurie tiesos atžvilgiu nuklydo, sakydami, kad prisikėlimas jau įvykęs; ir nugriovė kai kurių tikėjimą.
 37. 19 Tačiau Dievo pamatas stovi tvirtai, turintis šį antspaudą: „Viešpats pažįsta tuos, kurie yra jo“. Ir: „Tegul kiekvienas, kuris mini Kristaus vardą, atsitraukia nuo neteisybės“.
 38. 20 Bet dideliuose namuose yra indų ne tik iš aukso ir sidabro, bet ir iš medžio bei molio; ir kai kurie garbei, o kai kurie negarbei.
 39. 21 Todėl jei kas apsivalys nuo šitų, tas bus indas garbei, pašvęstas ir tinkamas šeimininko naudojimui, ir paruoštas kiekvienam geram darbui.
 40. 22 Taip pat bėk nuo jaunatvės geismų; bet sek teisumu, tikėjimu, geraširdiškumu, ramybe su tais, kurie šaukiasi Viešpaties iš tyros širdies.
 41. 23 Bet venk kvailų ir nemokšiškų klausimų, žinodamas, kad jie gimdo kivirčus.
 42. 24 O Viešpaties tarnas neturi kivirčytis; bet būti malonus visiems, sugebantis mokyti, kantrus,
 43. 25 romumu pamokantis prieštaraujančius; rasi Dievas duos jiems atgailą tiesai pripažinti;
 44. 26 ir kad jie atsipeikėtų nuo velnio pinklių, kurie jo yra paimti nelaisvėn jo valia.
 45. 1 Žinok ir tai, kad paskutinėmis dienomis ateis pavojingi laikai.
 46. 2 Nes žmonės bus savimylos, godūs, pagyrūnai, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi,
 47. 3 be prigimtinės meilės, nesutaikomi, melagingi kaltintojai, nesusivaldantys, niršūs, nekenčiantys tų, kurie yra geri,
 48. 4 išdavikai, karštagalviai, pasipūtę, mylintys malonumus labiau negu Dievą;
 49. 5 turintys dievotumo pavidalą, bet išsižadėję jo jėgos; nuo tokių šalinkis.
 50. 6 Nes iš tokių yra tie, kurie įslenka į namus ir veda nelaisvėn paikas moteris, nuodėmėmis apkrautas, įvairių geismų vedžiojamas,
 51. 7 visada besimokančias ir niekados nepajėgiančias ateiti į tiesos pažinimą.
 52. 8 Na, o kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir šitie priešinasi tiesai: sugedusio proto žmonės, tikėjimo atžvilgiu atmestini.
 53. 9 Bet jie toliau nepažengs, nes jų kvailybė, kaip ir anų, paaiškės visiems.
 54. 10 Bet tu pilnai pažinai mano mokslą, gyvenimo būdą, tikslą, tikėjimą, ilgą pakantumą, geraširdiškumą, kantrumą,
 55. 11 persekiojimus, kentėjimus, kurie mane ištiko Antioche, Ikonijuje, Listroje; kokius persekiojimus iškenčiau; bet iš jų visų Viešpats mane išvadavo.
 56. 12 Taip, ir visi, norintys dievotai gyventi Kristuje Jėzuje, kentės persekiojimą.
 57. 13 Bet pikti žmonės ir suvedžiotojai eis vis blogyn, klaidindami ir klaidinami.
 58. 14 Bet tu pasilik tame, ko išmokai ir kuo esi tikras, žinodamas, iš ko tai išmokai;
 59. 15 ir kad nuo vaikystės esi pažinęs šventuosius Raštus, kurie pajėgūs padaryti tave išmintingu išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.
 60. 16 Visas Raštas yra duotas Dievo įkvėpimu ir yra naudingas mokslui, pabarimui, pataisymui, teisumo pamokymui,
 61. 17 kad Dievo žmogus būtų tobulas, perdėm aprūpintas visiems geriems darbams.
 62. 1 Todėl aš tave įpareigoju akivaizdoje Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris teis gyvus ir mirusius savo pasirodyme ir savo karalystėje:
 63. 2 skelbk žodį; nepaliauk laiku ir nelaiku; bark, peik, ragink su visu ilgu pakantumu ir mokslu.
 64. 3 Nes ateis laikas, kai jie nebepakęs sveiko mokslo; bet susikraus sau mokytojų pagal savo geismus, turėdami niežtinčias ausis;
 65. 4 ir nukreips savo ausis nuo tiesos ir atsigręš į pasakas.
 66. 5 Bet visame kame budėk, iškęsk vargus, dirbk evangelisto darbą, pilnai įrodyk savo tarnystę.
 67. 6 Nes aš jau esu paruoštas aukojimui, ir mano išėjimo laikas čia pat.
 68. 7 Aš kovojau gerą kovą, užbaigiau savo bėgimą, išlaikiau tikėjimą;
 69. 8 nuo šiol man atidėtas teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisusis teisėjas: ir ne vien man, bet ir visiems pamilusiems jo pasirodymą.
 70. 9 Pasistenk greitai ateiti pas mane;
 71. 10 nes Demas, pamilęs šį dabartinį pasaulį, mane paliko ir išėjo į Tesaloniką; Kreskas – į Galatiją, Titas – į Dalmatiją.
 72. 11 Vien Lukas yra su manimi. Paimk Morkų ir atsivesk su savimi; nes jis man naudingas tarnystei.
 73. 12 O Tichiką pasiunčiau į Efezą.
 74. 13 Ateidamas atsinešk apsiaustą, kurį palikau Troadoje pas Karpą, ir knygas, o ypač pergamentus.
 75. 14 Vario kalėjas Aleksandras man padarė daug pikto: Viešpats jam atlygins pagal jo darbus;
 76. 15 ir tu jo saugokis; nes jis labai priešinosi mūsų žodžiams.
 77. 16 Mano pirmajame apsigynime su manimi nestovėjo nei vienas, bet visi mane paliko; aš meldžiu Dievą, kad tai jiems nebūtų įskaityta.
 78. 17 Tačiau su manimi stovėjo Viešpats ir mane sustiprino; kad per mane skelbimas būtų pilnai žinomas, ir kad visi pagonys išgirstų; ir aš buvau išvaduotas iš liūto nasrų.
 79. 18 Ir Viešpats išvaduos mane iš kiekvieno pikto darbo, ir išsaugos savo dangiškajai karalystei; kuriam tebūna šlovė per amžių amžius. Amen.
 80. 19 Sveikink Priską ir Akvilą, ir Onesiforo namiškius.
 81. 20 Erastas pasiliko Korinte; bet Trofimą palikau Milete sergantį.
 82. 21 Pasistenk ateiti prieš žiemą. Tave sveikina Eubijus ir Pudensas, ir Linas, ir Klaudija, ir visi broliai.
 83. 22 Viešpats Jėzus Kristus tebūna su tavo dvasia. Malonė tebūna su jumis. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top