Advertisement
Parastais

Macedonian Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 23rd, 2014
470
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
INI file 18.86 KB | None | 0 0
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Macedonian
 3. LocalizedName=Македонски
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=Ratko Mirceski (RatShot)
 6. LocaleID=1071
 7. LocaleWinName=LANG_MACEDONIAN
 8. LocaleCode2=mk
 9. LocaleCode3=mkd
 10. LanguageCode=mk
 11. Localeglibc=mk
 12. Codepage=1251
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ок
 16. BUTTON_CANCEL=О&ткажи
 17. BUTTON_REVERT=&Врати
 18. BUTTON_YES=&Да
 19. BUTTON_NO=&Не
 20. BUTTON_REMIND=&Потсети ме Подоцна
 21. COLOR_PINK=Розева
 22. COLOR_RED=Црвена
 23. COLOR_ORANGE=Портокалова
 24. COLOR_YELLOW=Жолта
 25. COLOR_GREEN=Зелена
 26. COLOR_BLUE=Сина
 27. COLOR_PURPLE=Пурпурна
 28. COLOR_VIOLET=Виолетова
 29. COLOR_BLACK=Црна
 30. COLOR_WHITE=Бела
 31. COLOR_GRAY=Сива
 32. COLOR_SILVER=Сребрена
 33. COLOR_BRONZE=Бронзена
 34. COLOR_GOLD=Златна
 35. COLOR_BROWN=Brown
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Стартувај
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Стартувај како &Администратор
 40. APP_MENU_RENAME=&Преименувај
 41. APP_MENU_HIDE=Со&криј
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Помести кон &Врвот
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Помести кон &Дното
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Покажи Скриени &Икони
 45. APP_MENU_REFRESH=&Освежи
 46. APP_MENU_UNINSTALL=Uninstall
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=С&тартувај Автоматски
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Разгледај Тука
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Секогаш прикажи ги сите Апликации
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Прикажи ги Категориите во Прегледот на Сите Апликации
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Сите Преносни Апликации
 53. APP_MENU_BACK=Назад
 54. APP_MENU_CATEGORY=Категорија
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Додај Нова Категорија
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Пристапност
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Развој
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Образование
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Игри
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Графика и Слики
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Интернет
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Музика и Видео
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Канцелариски Апликации
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Оперативни Системи
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Security
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Помошни Апликации
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Друго
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE празни од $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Документи
 71. ICON_MUSIC=&Музика
 72. ICON_PICTURES=&Слики
 73. ICON_VIDEOS=&Видео
 74. ICON_EXPLORE=&Разгледај
 75. ICON_BACKUP=Рез.&Копија
 76. ICON_MANAGE_APPS=&Apps
 77. ICON_OPTIONS=&Опции
 78. ICON_HELP=&Помош
 79. ICON_SEARCH=&Барај
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Промени Патека
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Промени Икона
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Промени Патека за Документи
 83. ICON_MENU_RESET=Врати Стандардни Нагодувања
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Check For &Updates
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=&Get More Apps
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=By Category
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=By Title
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=New Releases
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Recently Updated
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Most Popular
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Manually Install An App
 92. MENU_BACKUP=Направи &Рез.Копија
 93. MENU_RESTORE=&Врати од Рез.Копија
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Мали Букви
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Големи Букви
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Инсталирај &Нова Апликација
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Отстрани Апликација
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Осве&жи ги Иконите
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=Превземи &Уште Апликации...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=&Јазик
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Покажи ја PortableApps.com &Иконата
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Скриј ги Desktop Иконите
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Тема
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Додади Нова Тема
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com Стандардна Тема
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Проѕирност
 107. MENU_HELP_ABOUT=З&а програмата
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=&Провери за Надградби
 109. MENU_HELP_DONATE=Donate to PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Пребарај го &Уредов
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Пребарај го &Компјутеров
 113. MENU_SEARCH_WEB=Пребарај на &Интернет
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=&Исклучи уред
 116. MENU_TRAY_EXIT=И&злези
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Следниве преносни апликации сеуште работат:%RUNNINGAPPS% Ве молиме затворете ги сите преносни апликации пред да го исклучите вашиот преносен уред.
 118. INVALID_INSTALLER=Оваа инсталација не е направена во форматот потребен за PortableApps.com.  Преносната апликација може да биде изменета или нецелосно преносна и не би требало да ја користите без претходна проверка на изворот. Дали сакате да продолжите со инсталацијата?
 119. CHECK_DRIVE=Провери го уредот за гре&шки
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Проверка на уредот %DRIVE% за грешки...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Предупредување: Autorun е променет
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=Платформата PortableApps.com детектираше промени во autorun конфигурацијата на овој уред.  Овие промени може да се предизвикани од вирус или од друга апликација која направила измени врз autorun.inf датотеката.  Ако промените не се направени од ваша страна, треба да го скенирате уредот за вируси и тројанци.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Омилени
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Покажи ја PortableApps.com Платформата
 133. ALWAYS_ON_TOP=Секогаш на &Врв
 134. HIDE_ICON=&Скриј ја оваа Икона
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Преименувај
 138. LABEL_ORIGINAL=Оригинално Име
 139. LABEL_CUSTOM=Произволно Име
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=Одинсталирај %APPNAME%?
 143. MESSAGE=WARNING: Одинсталирањето ќе ја отстрани преносната апликација и сите нејзини нагодувања (опции, белешки итн.). Документите или датотеките снимени во папката Documents или во некоја друга папка нема да бидат засегнати, но сите датотеки во овој директориум ќе бидат избришани:
 144. QUESTION=Дали сте сигурни дека сакате да ја одинсталирате апликацијата %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Не беше можно да се одинсталира %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Одинсталирање на %APPNAME%
 149. MESSAGE=Се одинсталира %APPNAME%.  Ве молиме почекајте...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Надгради
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Сакате ли да проверите дали има нова верзија на Платформата PortableApps.com?
 154. LABEL_CHECKING=Проверувам за надградби...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Нема нови надградби.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Симнувам надградби...
 157. LABEL_UPDATED=Платформата PortableApps.com беше надградена.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Options
 161. TAB_GENERAL=General
 162. TAB_THEMES=Themes
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=File Associations
 165. TAB_FONTS=Fonts
 166. TAB_ADVANCED=Advanced
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Display Options
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Use Large Fonts
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu Transparency
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Off (100% Opacity)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Language
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Use this language for all portable apps
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=App List Organization
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart with Categories - Favorites and recent apps on first screen.  All apps by category on second.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart Alphabetical - Favorites and recent apps on first screen.  All apps alphabetically on second.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Show All with Categories - Favorites listed first then all other apps grouped by category.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Show All Alphabetically - Favorites listed first then all other apps listed alphabetically.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Theme Preview
 185. THEMES_ADD_THEME=Add Theme
 186. THEMES_GET_THEMES=Get Themes
 187. THEMES_USE_THEME=Use Theme
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Remove Theme
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Custom Color
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Custom Color Preview
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Flat
 196. THEMES_LIGHT=Light
 197. THEMES_DARK=Dark
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=File Type
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Open With
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icon
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Add File Type
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edit File Type
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Delete File Type
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Disable file associations
 206. FONTS_NAME=Font Name
 207. FONTS_FILE=Filename
 208. FONTS_ADD=Add Font
 209. FONTS_REMOVE=Remove Font
 210. FONTS_DISABLE=Disable portable fonts
 211. ADVANCED_UPDATER=Updater Settings
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Check for updates...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=On platform startup
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Once every day
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Once every hour
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Only when I click Check for Updates
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Update to Beta platform releases
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Do not hide the menu when it loses focus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Start the menu minimized
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Fade the menu in and out
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Hide desktop icons while running
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Show only one icon for apps with multiple icons
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Disable App Splash Screens
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Disable Scrollbar
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Not all apps support this feature
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Hide "Portable" in App Names
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expand Categories By Default
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=App Directory Settings
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Show Only Open Source Apps
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Show Advanced Apps (Beta, Test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Portable App
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Download
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Install
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Description
 253. COLUMN_APP_TYPE=App Type
 254. COLUMN_CATEGORY=Категорија
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Category
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Released
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Updated
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Проверка на PortableApps.com за апликации...
 260. INTRO_UPTODATE=Сите преносни апликации се со последен датум.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Симни нови преносни апликации
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Изберете ги преносните апликации што би сакале да ги инсталирате и притиснете %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Надгради преносни апликации
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Надградби се достапни за следниве преносни апликации
 266. DOWNLOAD_HEADING=Симнување и Инсталирање
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Ве молиме почекајте додека преносните апликации се симнат и инсталираат
 268. FINISH_HEADING_NEW=Додадени се преносни апликации
 269. FINISH_TEXT_NEW=Вашите нови преносни апликации беа инсталирани и сега се достапни преку PortableApps.com Менито.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Надградувањето е завршено
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Вашите преносни апликации беа надградени и сега се достапни преку PortableApps.com Менито.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Грешка
 273. FINISH_TEXT_FAIL=Надградувањето на PortableApps.com не заврши успешно. Пробајте повторно.
 274. ERROR_NOCONNECTION=Неуспешно беше поврзувањето со PortableApps.com со цел да се превземат преносните апликации. Пробајте повторно.
 275. FIRSTRUN=Дали сакате PortableApps.com Платформата автоматски да проверува за надградби при стартување?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Downloading %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=remaining
 279. DOWNLOADCONNECTING=Connecting...
 280. DOWNLOADSECOND=second
 281. DOWNLOADHOUR=hour
 282. DOWNLOADMINUTE=minute
 283. DOWNLOADPLURAL=s
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=Download Error: %ERROR% on file %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=The downloaded copy of %CURRENTAPPNAME% is not valid and can not be installed. This could be due to an incomplete download or other network issue. Please try running the updater again when complete.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Installing %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Magnification
 296. On-Screen Keyboards=On-Screen Keyboards
 297. Database=Database
 298. Packaging=Packaging
 299. Portablization=Portablization
 300. Programming Environment=Programming Environment
 301. Servers=Servers
 302. Text Editors and IDEs=Text Editors and IDEs
 303. Web Editors=Web Editors
 304. Astronomy=Astronomy
 305. Dictionaries=Dictionaries
 306. Geography=Geography
 307. Genealogy=Genealogy
 308. Memorization=Memorization
 309. Religion=Religion
 310. Technical Computing=Technical Computing
 311. Typing=Typing
 312. Action=Action
 313. Adventure=Adventure
 314. Arcade=Arcade
 315. Board=Board
 316. Card=Card
 317. Emulators=Emulators
 318. Music=Music
 319. Puzzle=Puzzle
 320. Racing=Racing
 321. Role-Playing=Role-Playing
 322. Strategy=Strategy
 323. Diagramming=Diagramming
 324. Image Editors=Image Editors
 325. Image Viewers=Image Viewers
 326. Rendering=Rendering
 327. Vector Graphics=Vector Graphics
 328. Browsers=Browser
 329. Chat=Chat
 330. Download Managers=Download Managers
 331. Email=Email
 332. File Sharing=File Sharing
 333. FTP Clients=FTP Clients
 334. Podcast Receivers=Podcast Receivers
 335. RSS Readers=RSS Readers
 336. Telnet and SSH=Telnet and SSH
 337. Audio Editors and Converters=Audio Editors and Converters
 338. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD Burning and Authoring
 339. Media Players=Media Players
 340. Music Creation and Notation=Music Creation and Notation
 341. Video Editors=Video Editors
 342. Document Viewers=Document Viewers
 343. Calculators=Calculators
 344. Financial=Financial
 345. Journaling=Journaling
 346. Office Suites=Office Suites
 347. Organization=Organization
 348. Sticky Notes=Sticky Notes
 349. Document Tools=Document Tools
 350. Presentations=Presentations
 351. Spreadsheets=Spreadsheets
 352. Word Processors=Word Processors
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus and Antispyware
 354. Password Managers=Password Managers
 355. Secure File Deletion=Secure File Deletion
 356. Disk Tools=Disk Tools
 357. File Comparison=File Comparison
 358. File Compression and Packaging=File Compression and Packaging
 359. File Managers=File Managers
 360. Networking=Networking
 361. Remote Connectivity=Remote Connectivity
 362. Synchronization=Synchronization
 363. Task Managers=Task Managers
 364. Time Wasters=Time Wasters
 365. Timers=Timers
 366. Desktop Enhancement=Desktop Enhancement
 367. Clipboard Enhancement=Clipboard Enhancement
 368. Uninstallers=Uninstallers
 369. Screenshot Tools=Screenshot Tools
 370. Consoles=Consoles
 371. Unit Conversion=Unit Conversion
 372. Miscellaneous=Miscellaneous
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement