SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 1st, 2019 1,737 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 01/08/2019  19:16    <DIR>          .
 2. 01/08/2019  19:16    <DIR>          ..
 3. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_de.lsd
 4. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_en.lsd
 5. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_es.lsd
 6. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_fr.lsd
 7. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_it.lsd
 8. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_ja.lsd
 9. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_ko.lsd
 10. 01/08/2019  12:22                34 ch0000_00_red_zh-TW.lsd
 11. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_de.lsd
 12. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_en.lsd
 13. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_es.lsd
 14. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_fr.lsd
 15. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_it.lsd
 16. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_ja.lsd
 17. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_ko.lsd
 18. 01/08/2019  12:22                34 ch0001_00_kukui_zh-TW.lsd
 19. 01/08/2019  12:22             7.035 ch0002_00_kotone_de.lsd
 20. 01/08/2019  12:22             5.851 ch0002_00_kotone_en.lsd
 21. 01/08/2019  12:22             6.657 ch0002_00_kotone_es.lsd
 22. 01/08/2019  12:22             6.244 ch0002_00_kotone_fr.lsd
 23. 01/08/2019  12:22             6.274 ch0002_00_kotone_it.lsd
 24. 01/08/2019  12:22             6.911 ch0002_00_kotone_ja.lsd
 25. 01/08/2019  12:22             5.702 ch0002_00_kotone_ko.lsd
 26. 01/08/2019  12:22             6.167 ch0002_00_kotone_zh-TW.lsd
 27. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_de.lsd
 28. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_en.lsd
 29. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_es.lsd
 30. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_fr.lsd
 31. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_it.lsd
 32. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_ja.lsd
 33. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_ko.lsd
 34. 01/08/2019  12:22                34 ch0003_00_calme_zh-TW.lsd
 35. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_de.lsd
 36. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_en.lsd
 37. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_es.lsd
 38. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_fr.lsd
 39. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_it.lsd
 40. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_ja.lsd
 41. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_ko.lsd
 42. 01/08/2019  12:22                34 ch0004_00_toko_zh-TW.lsd
 43. 01/08/2019  12:22             7.250 ch0005_00_kanna_de.lsd
 44. 01/08/2019  12:22             5.967 ch0005_00_kanna_en.lsd
 45. 01/08/2019  12:22             7.223 ch0005_00_kanna_es.lsd
 46. 01/08/2019  12:22             7.091 ch0005_00_kanna_fr.lsd
 47. 01/08/2019  12:22             7.003 ch0005_00_kanna_it.lsd
 48. 01/08/2019  12:22             7.143 ch0005_00_kanna_ja.lsd
 49. 01/08/2019  12:22             6.159 ch0005_00_kanna_ko.lsd
 50. 01/08/2019  12:22             6.827 ch0005_00_kanna_zh-TW.lsd
 51. 01/08/2019  12:22             6.857 ch0006_00_oba_de.lsd
 52. 01/08/2019  12:22             6.085 ch0006_00_oba_en.lsd
 53. 01/08/2019  12:22             6.921 ch0006_00_oba_es.lsd
 54. 01/08/2019  12:22             6.879 ch0006_00_oba_fr.lsd
 55. 01/08/2019  12:22             6.149 ch0006_00_oba_it.lsd
 56. 01/08/2019  12:22             7.221 ch0006_00_oba_ja.lsd
 57. 01/08/2019  12:22             6.283 ch0006_00_oba_ko.lsd
 58. 01/08/2019  12:22             6.482 ch0006_00_oba_zh-TW.lsd
 59. 01/08/2019  12:22             7.276 ch0007_00_acerola_de.lsd
 60. 01/08/2019  12:22             7.248 ch0007_00_acerola_en.lsd
 61. 01/08/2019  12:22             7.281 ch0007_00_acerola_es.lsd
 62. 01/08/2019  12:22             7.266 ch0007_00_acerola_fr.lsd
 63. 01/08/2019  12:22             6.862 ch0007_00_acerola_it.lsd
 64. 01/08/2019  12:22             7.735 ch0007_00_acerola_ja.lsd
 65. 01/08/2019  12:22             6.670 ch0007_00_acerola_ko.lsd
 66. 01/08/2019  12:22             7.162 ch0007_00_acerola_zh-TW.lsd
 67. 01/08/2019  12:22             7.395 ch0008_00_erika_de.lsd
 68. 01/08/2019  12:22             6.829 ch0008_00_erika_en.lsd
 69. 01/08/2019  12:22             7.719 ch0008_00_erika_es.lsd
 70. 01/08/2019  12:22             7.024 ch0008_00_erika_fr.lsd
 71. 01/08/2019  12:22             6.780 ch0008_00_erika_it.lsd
 72. 01/08/2019  12:22             8.102 ch0008_00_erika_ja.lsd
 73. 01/08/2019  12:22             6.776 ch0008_00_erika_ko.lsd
 74. 01/08/2019  12:22             6.368 ch0008_00_erika_zh-TW.lsd
 75. 01/08/2019  12:22             7.420 ch0009_00_senri_de.lsd
 76. 01/08/2019  12:22             6.601 ch0009_00_senri_en.lsd
 77. 01/08/2019  12:22             6.815 ch0009_00_senri_es.lsd
 78. 01/08/2019  12:22             7.072 ch0009_00_senri_fr.lsd
 79. 01/08/2019  12:22             7.203 ch0009_00_senri_it.lsd
 80. 01/08/2019  12:22             7.941 ch0009_00_senri_ja.lsd
 81. 01/08/2019  12:22             6.948 ch0009_00_senri_ko.lsd
 82. 01/08/2019  12:22             7.411 ch0009_00_senri_zh-TW.lsd
 83. 01/08/2019  12:22             7.055 ch0010_00_maximum_de.lsd
 84. 01/08/2019  12:22             6.226 ch0010_00_maximum_en.lsd
 85. 01/08/2019  12:22             6.595 ch0010_00_maximum_es.lsd
 86. 01/08/2019  12:22             7.310 ch0010_00_maximum_fr.lsd
 87. 01/08/2019  12:22             6.969 ch0010_00_maximum_it.lsd
 88. 01/08/2019  12:22             7.010 ch0010_00_maximum_ja.lsd
 89. 01/08/2019  12:22             6.093 ch0010_00_maximum_ko.lsd
 90. 01/08/2019  12:22             6.920 ch0010_00_maximum_zh-TW.lsd
 91. 01/08/2019  12:22             6.121 ch0011_00_homika_de.lsd
 92. 01/08/2019  12:22             5.410 ch0011_00_homika_en.lsd
 93. 01/08/2019  12:22             5.927 ch0011_00_homika_es.lsd
 94. 01/08/2019  12:22             5.770 ch0011_00_homika_fr.lsd
 95. 01/08/2019  12:22             5.592 ch0011_00_homika_it.lsd
 96. 01/08/2019  12:22             6.236 ch0011_00_homika_ja.lsd
 97. 01/08/2019  12:22             5.346 ch0011_00_homika_ko.lsd
 98. 01/08/2019  12:22             5.913 ch0011_00_homika_zh-TW.lsd
 99. 01/08/2019  12:22             7.055 ch0012_00_corni_de.lsd
 100. 01/08/2019  12:22             6.412 ch0012_00_corni_en.lsd
 101. 01/08/2019  12:22             7.469 ch0012_00_corni_es.lsd
 102. 01/08/2019  12:22             6.397 ch0012_00_corni_fr.lsd
 103. 01/08/2019  12:22             6.418 ch0012_00_corni_it.lsd
 104. 01/08/2019  12:22             7.274 ch0012_00_corni_ja.lsd
 105. 01/08/2019  12:22             6.130 ch0012_00_corni_ko.lsd
 106. 01/08/2019  12:22             6.776 ch0012_00_corni_zh-TW.lsd
 107. 01/08/2019  12:22             7.213 ch0013_00_hapu_de.lsd
 108. 01/08/2019  12:22             6.641 ch0013_00_hapu_en.lsd
 109. 01/08/2019  12:22             6.860 ch0013_00_hapu_es.lsd
 110. 01/08/2019  12:22             6.794 ch0013_00_hapu_fr.lsd
 111. 01/08/2019  12:22             6.609 ch0013_00_hapu_it.lsd
 112. 01/08/2019  12:22             7.488 ch0013_00_hapu_ja.lsd
 113. 01/08/2019  12:22             6.432 ch0013_00_hapu_ko.lsd
 114. 01/08/2019  12:22             6.473 ch0013_00_hapu_zh-TW.lsd
 115. 01/08/2019  12:22             7.456 ch0014_01_cheren_de.lsd
 116. 01/08/2019  12:22             6.937 ch0014_01_cheren_en.lsd
 117. 01/08/2019  12:22             7.478 ch0014_01_cheren_es.lsd
 118. 01/08/2019  12:22             7.332 ch0014_01_cheren_fr.lsd
 119. 01/08/2019  12:22             7.032 ch0014_01_cheren_it.lsd
 120. 01/08/2019  12:22             7.553 ch0014_01_cheren_ja.lsd
 121. 01/08/2019  12:22             6.311 ch0014_01_cheren_ko.lsd
 122. 01/08/2019  12:22             6.832 ch0014_01_cheren_zh-TW.lsd
 123. 01/08/2019  12:22             7.693 ch0015_00_takeshi_de.lsd
 124. 01/08/2019  12:22             6.739 ch0015_00_takeshi_en.lsd
 125. 01/08/2019  12:22             8.492 ch0015_00_takeshi_es.lsd
 126. 01/08/2019  12:22             7.081 ch0015_00_takeshi_fr.lsd
 127. 01/08/2019  12:22             7.928 ch0015_00_takeshi_it.lsd
 128. 01/08/2019  12:22             8.078 ch0015_00_takeshi_ja.lsd
 129. 01/08/2019  12:22             7.131 ch0015_00_takeshi_ko.lsd
 130. 01/08/2019  12:22             7.393 ch0015_00_takeshi_zh-TW.lsd
 131. 01/08/2019  12:22             6.435 ch0015_01_takeshi_de.lsd
 132. 01/08/2019  12:22             5.542 ch0015_01_takeshi_en.lsd
 133. 01/08/2019  12:22             6.449 ch0015_01_takeshi_es.lsd
 134. 01/08/2019  12:22             6.044 ch0015_01_takeshi_fr.lsd
 135. 01/08/2019  12:22             6.169 ch0015_01_takeshi_it.lsd
 136. 01/08/2019  12:22             6.740 ch0015_01_takeshi_ja.lsd
 137. 01/08/2019  12:22             6.029 ch0015_01_takeshi_ko.lsd
 138. 01/08/2019  12:22             6.270 ch0015_01_takeshi_zh-TW.lsd
 139. 01/08/2019  12:22             7.107 ch0016_00_huuro_de.lsd
 140. 01/08/2019  12:22             6.112 ch0016_00_huuro_en.lsd
 141. 01/08/2019  12:22             6.651 ch0016_00_huuro_es.lsd
 142. 01/08/2019  12:22             6.824 ch0016_00_huuro_fr.lsd
 143. 01/08/2019  12:22             6.331 ch0016_00_huuro_it.lsd
 144. 01/08/2019  12:22             7.247 ch0016_00_huuro_ja.lsd
 145. 01/08/2019  12:22             6.075 ch0016_00_huuro_ko.lsd
 146. 01/08/2019  12:22             6.377 ch0016_00_huuro_zh-TW.lsd
 147. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_de.lsd
 148. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_en.lsd
 149. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_es.lsd
 150. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_fr.lsd
 151. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_it.lsd
 152. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_ja.lsd
 153. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_ko.lsd
 154. 01/08/2019  12:22                34 ch0017_00_leaf_zh-TW.lsd
 155. 01/08/2019  12:22             7.427 ch0018_00_chris_de.lsd
 156. 01/08/2019  12:22             6.637 ch0018_00_chris_en.lsd
 157. 01/08/2019  12:22             7.102 ch0018_00_chris_es.lsd
 158. 01/08/2019  12:22             7.847 ch0018_00_chris_fr.lsd
 159. 01/08/2019  12:22             7.079 ch0018_00_chris_it.lsd
 160. 01/08/2019  12:22             7.654 ch0018_00_chris_ja.lsd
 161. 01/08/2019  12:22             6.670 ch0018_00_chris_ko.lsd
 162. 01/08/2019  12:22             6.521 ch0018_00_chris_zh-TW.lsd
 163. 01/08/2019  12:22             7.835 ch0019_00_yuki_de.lsd
 164. 01/08/2019  12:22             7.154 ch0019_00_yuki_en.lsd
 165. 01/08/2019  12:22             7.394 ch0019_00_yuki_es.lsd
 166. 01/08/2019  12:22             7.544 ch0019_00_yuki_fr.lsd
 167. 01/08/2019  12:22             7.709 ch0019_00_yuki_it.lsd
 168. 01/08/2019  12:22             8.219 ch0019_00_yuki_ja.lsd
 169. 01/08/2019  12:22             7.155 ch0019_00_yuki_ko.lsd
 170. 01/08/2019  12:22             7.396 ch0019_00_yuki_zh-TW.lsd
 171. 01/08/2019  12:22             7.403 ch0020_00_toya_de.lsd
 172. 01/08/2019  12:22             6.481 ch0020_00_toya_en.lsd
 173. 01/08/2019  12:22             7.202 ch0020_00_toya_es.lsd
 174. 01/08/2019  12:22             6.912 ch0020_00_toya_fr.lsd
 175. 01/08/2019  12:22             6.649 ch0020_00_toya_it.lsd
 176. 01/08/2019  12:22             7.583 ch0020_00_toya_ja.lsd
 177. 01/08/2019  12:22             6.362 ch0020_00_toya_ko.lsd
 178. 01/08/2019  12:22             6.910 ch0020_00_toya_zh-TW.lsd
 179. 01/08/2019  12:22             7.402 ch0021_00_green_de.lsd
 180. 01/08/2019  12:22             6.207 ch0021_00_green_en.lsd
 181. 01/08/2019  12:22             6.592 ch0021_00_green_es.lsd
 182. 01/08/2019  12:22             7.335 ch0021_00_green_fr.lsd
 183. 01/08/2019  12:22             6.417 ch0021_00_green_it.lsd
 184. 01/08/2019  12:22             6.981 ch0021_00_green_ja.lsd
 185. 01/08/2019  12:22             6.103 ch0021_00_green_ko.lsd
 186. 01/08/2019  12:22             6.481 ch0021_00_green_zh-TW.lsd
 187. 01/08/2019  12:22             7.740 ch0022_00_urup_de.lsd
 188. 01/08/2019  12:22             6.276 ch0022_00_urup_en.lsd
 189. 01/08/2019  12:22             7.537 ch0022_00_urup_es.lsd
 190. 01/08/2019  12:22             6.974 ch0022_00_urup_fr.lsd
 191. 01/08/2019  12:22             6.593 ch0022_00_urup_it.lsd
 192. 01/08/2019  12:22             7.287 ch0022_00_urup_ja.lsd
 193. 01/08/2019  12:22             6.639 ch0022_00_urup_ko.lsd
 194. 01/08/2019  12:22             6.959 ch0022_00_urup_zh-TW.lsd
 195. 01/08/2019  12:22             6.889 ch0023_00_momi_de.lsd
 196. 01/08/2019  12:22             6.612 ch0023_00_momi_en.lsd
 197. 01/08/2019  12:22             6.544 ch0023_00_momi_es.lsd
 198. 01/08/2019  12:22             6.753 ch0023_00_momi_fr.lsd
 199. 01/08/2019  12:22             6.580 ch0023_00_momi_it.lsd
 200. 01/08/2019  12:22             7.518 ch0023_00_momi_ja.lsd
 201. 01/08/2019  12:22             6.371 ch0023_00_momi_ko.lsd
 202. 01/08/2019  12:22             6.593 ch0023_00_momi_zh-TW.lsd
 203. 01/08/2019  12:22             8.547 ch0024_00_shikimi_de.lsd
 204. 01/08/2019  12:22             7.969 ch0024_00_shikimi_en.lsd
 205. 01/08/2019  12:22             8.412 ch0024_00_shikimi_es.lsd
 206. 01/08/2019  12:22             8.713 ch0024_00_shikimi_fr.lsd
 207. 01/08/2019  12:22             8.267 ch0024_00_shikimi_it.lsd
 208. 01/08/2019  12:22             8.714 ch0024_00_shikimi_ja.lsd
 209. 01/08/2019  12:22             7.569 ch0024_00_shikimi_ko.lsd
 210. 01/08/2019  12:22             7.554 ch0024_00_shikimi_zh-TW.lsd
 211. 01/08/2019  12:22             6.760 ch0025_00_suzuna_de.lsd
 212. 01/08/2019  12:22             6.554 ch0025_00_suzuna_en.lsd
 213. 01/08/2019  12:22             6.669 ch0025_00_suzuna_es.lsd
 214. 01/08/2019  12:22             6.566 ch0025_00_suzuna_fr.lsd
 215. 01/08/2019  12:22             6.286 ch0025_00_suzuna_it.lsd
 216. 01/08/2019  12:22             7.280 ch0025_00_suzuna_ja.lsd
 217. 01/08/2019  12:22             6.050 ch0025_00_suzuna_ko.lsd
 218. 01/08/2019  12:22             6.318 ch0025_00_suzuna_zh-TW.lsd
 219. 01/08/2019  12:22             6.782 ch0026_00_akane_de.lsd
 220. 01/08/2019  12:22             5.843 ch0026_00_akane_en.lsd
 221. 01/08/2019  12:22             6.660 ch0026_00_akane_es.lsd
 222. 01/08/2019  12:22             7.224 ch0026_00_akane_fr.lsd
 223. 01/08/2019  12:22             6.129 ch0026_00_akane_it.lsd
 224. 01/08/2019  12:22             6.927 ch0026_00_akane_ja.lsd
 225. 01/08/2019  12:22             5.900 ch0026_00_akane_ko.lsd
 226. 01/08/2019  12:22             6.533 ch0026_00_akane_zh-TW.lsd
 227. 01/08/2019  12:22             7.702 ch0027_00_natane_de.lsd
 228. 01/08/2019  12:22             6.490 ch0027_00_natane_en.lsd
 229. 01/08/2019  12:22             6.966 ch0027_00_natane_es.lsd
 230. 01/08/2019  12:22             6.776 ch0027_00_natane_fr.lsd
 231. 01/08/2019  12:22             6.885 ch0027_00_natane_it.lsd
 232. 01/08/2019  12:22             7.446 ch0027_00_natane_ja.lsd
 233. 01/08/2019  12:22             6.009 ch0027_00_natane_ko.lsd
 234. 01/08/2019  12:22             6.641 ch0027_00_natane_zh-TW.lsd
 235. 01/08/2019  12:22             7.791 ch0028_00_ibuki_de.lsd
 236. 01/08/2019  12:22             6.483 ch0028_00_ibuki_en.lsd
 237. 01/08/2019  12:22             6.346 ch0028_00_ibuki_es.lsd
 238. 01/08/2019  12:22             7.422 ch0028_00_ibuki_fr.lsd
 239. 01/08/2019  12:22             7.395 ch0028_00_ibuki_it.lsd
 240. 01/08/2019  12:22             7.786 ch0028_00_ibuki_ja.lsd
 241. 01/08/2019  12:22             6.602 ch0028_00_ibuki_ko.lsd
 242. 01/08/2019  12:22             7.347 ch0028_00_ibuki_zh-TW.lsd
 243. 01/08/2019  12:22             7.724 ch0029_00_asuna_de.lsd
 244. 01/08/2019  12:22             6.213 ch0029_00_asuna_en.lsd
 245. 01/08/2019  12:22             6.964 ch0029_00_asuna_es.lsd
 246. 01/08/2019  12:22             7.226 ch0029_00_asuna_fr.lsd
 247. 01/08/2019  12:22             6.523 ch0029_00_asuna_it.lsd
 248. 01/08/2019  12:22             7.561 ch0029_00_asuna_ja.lsd
 249. 01/08/2019  12:22             6.393 ch0029_00_asuna_ko.lsd
 250. 01/08/2019  12:22             6.648 ch0029_00_asuna_zh-TW.lsd
 251. 01/08/2019  12:22             6.754 ch0030_00_ran_de.lsd
 252. 01/08/2019  12:22             5.898 ch0030_00_ran_en.lsd
 253. 01/08/2019  12:22             6.279 ch0030_00_ran_es.lsd
 254. 01/08/2019  12:22             6.620 ch0030_00_ran_fr.lsd
 255. 01/08/2019  12:22             6.050 ch0030_00_ran_it.lsd
 256. 01/08/2019  12:22             7.061 ch0030_00_ran_ja.lsd
 257. 01/08/2019  12:22             5.807 ch0030_00_ran_ko.lsd
 258. 01/08/2019  12:22             6.207 ch0030_00_ran_zh-TW.lsd
 259. 01/08/2019  12:22             5.486 ch0031_00_fuu_de.lsd
 260. 01/08/2019  12:22             4.507 ch0031_00_fuu_en.lsd
 261. 01/08/2019  12:22             5.901 ch0031_00_fuu_es.lsd
 262. 01/08/2019  12:22             5.422 ch0031_00_fuu_fr.lsd
 263. 01/08/2019  12:22             5.521 ch0031_00_fuu_it.lsd
 264. 01/08/2019  12:22             5.688 ch0031_00_fuu_ja.lsd
 265. 01/08/2019  12:22             4.730 ch0031_00_fuu_ko.lsd
 266. 01/08/2019  12:22             5.275 ch0031_00_fuu_zh-TW.lsd
 267. 01/08/2019  12:22             7.832 ch0032_00_yanagi_de.lsd
 268. 01/08/2019  12:22             6.762 ch0032_00_yanagi_en.lsd
 269. 01/08/2019  12:22             7.065 ch0032_00_yanagi_es.lsd
 270. 01/08/2019  12:22             7.625 ch0032_00_yanagi_fr.lsd
 271. 01/08/2019  12:22             7.261 ch0032_00_yanagi_it.lsd
 272. 01/08/2019  12:22             7.317 ch0032_00_yanagi_ja.lsd
 273. 01/08/2019  12:22             6.862 ch0032_00_yanagi_ko.lsd
 274. 01/08/2019  12:22             7.176 ch0032_00_yanagi_zh-TW.lsd
 275. 01/08/2019  12:22             7.304 ch0033_00_yakon_de.lsd
 276. 01/08/2019  12:22             6.935 ch0033_00_yakon_en.lsd
 277. 01/08/2019  12:22             6.664 ch0033_00_yakon_es.lsd
 278. 01/08/2019  12:22             6.576 ch0033_00_yakon_fr.lsd
 279. 01/08/2019  12:22             6.903 ch0033_00_yakon_it.lsd
 280. 01/08/2019  12:22             6.637 ch0033_00_yakon_ja.lsd
 281. 01/08/2019  12:22             6.068 ch0033_00_yakon_ko.lsd
 282. 01/08/2019  12:22             6.448 ch0033_00_yakon_zh-TW.lsd
 283. 01/08/2019  12:22             7.867 ch0034_00_matsurika_de.lsd
 284. 01/08/2019  12:22             7.168 ch0034_00_matsurika_en.lsd
 285. 01/08/2019  12:22             7.193 ch0034_00_matsurika_es.lsd
 286. 01/08/2019  12:22             7.027 ch0034_00_matsurika_fr.lsd
 287. 01/08/2019  12:22             6.741 ch0034_00_matsurika_it.lsd
 288. 01/08/2019  12:22             7.801 ch0034_00_matsurika_ja.lsd
 289. 01/08/2019  12:22             7.016 ch0034_00_matsurika_ko.lsd
 290. 01/08/2019  12:22             7.309 ch0034_00_matsurika_zh-TW.lsd
 291. 01/08/2019  12:22             8.164 ch0035_00_matthies_de.lsd
 292. 01/08/2019  12:22             6.517 ch0035_00_matthies_en.lsd
 293. 01/08/2019  12:22             8.104 ch0035_00_matthies_es.lsd
 294. 01/08/2019  12:22             7.307 ch0035_00_matthies_fr.lsd
 295. 01/08/2019  12:22             6.756 ch0035_00_matthies_it.lsd
 296. 01/08/2019  12:22             7.604 ch0035_00_matthies_ja.lsd
 297. 01/08/2019  12:22             6.416 ch0035_00_matthies_ko.lsd
 298. 01/08/2019  12:22             5.906 ch0035_00_matthies_zh-TW.lsd
 299. 01/08/2019  12:22             7.518 ch0036_00_mamane_de.lsd
 300. 01/08/2019  12:22             7.166 ch0036_00_mamane_en.lsd
 301. 01/08/2019  12:22             7.442 ch0036_00_mamane_es.lsd
 302. 01/08/2019  12:22             6.838 ch0036_00_mamane_fr.lsd
 303. 01/08/2019  12:22             6.831 ch0036_00_mamane_it.lsd
 304. 01/08/2019  12:22             7.549 ch0036_00_mamane_ja.lsd
 305. 01/08/2019  12:22             6.683 ch0036_00_mamane_ko.lsd
 306. 01/08/2019  12:22             6.951 ch0036_00_mamane_zh-TW.lsd
 307. 01/08/2019  12:22             7.896 ch0037_00_fukuji_de.lsd
 308. 01/08/2019  12:22             6.601 ch0037_00_fukuji_en.lsd
 309. 01/08/2019  12:22             7.989 ch0037_00_fukuji_es.lsd
 310. 01/08/2019  12:22             6.862 ch0037_00_fukuji_fr.lsd
 311. 01/08/2019  12:22             7.159 ch0037_00_fukuji_it.lsd
 312. 01/08/2019  12:22             7.178 ch0037_00_fukuji_ja.lsd
 313. 01/08/2019  12:22             6.564 ch0037_00_fukuji_ko.lsd
 314. 01/08/2019  12:22             6.711 ch0037_00_fukuji_zh-TW.lsd
 315. 01/08/2019  12:22             7.019 ch0038_00_hyouta_de.lsd
 316. 01/08/2019  12:22             6.928 ch0038_00_hyouta_en.lsd
 317. 01/08/2019  12:22             7.147 ch0038_00_hyouta_es.lsd
 318. 01/08/2019  12:22             6.743 ch0038_00_hyouta_fr.lsd
 319. 01/08/2019  12:22             6.655 ch0038_00_hyouta_it.lsd
 320. 01/08/2019  12:22             7.595 ch0038_00_hyouta_ja.lsd
 321. 01/08/2019  12:22             6.389 ch0038_00_hyouta_ko.lsd
 322. 01/08/2019  12:22             6.644 ch0038_00_hyouta_zh-TW.lsd
 323. 01/08/2019  12:22             7.918 ch0039_00_viola_de.lsd
 324. 01/08/2019  12:22             6.586 ch0039_00_viola_en.lsd
 325. 01/08/2019  12:22             8.404 ch0039_00_viola_es.lsd
 326. 01/08/2019  12:22             7.320 ch0039_00_viola_fr.lsd
 327. 01/08/2019  12:22             7.035 ch0039_00_viola_it.lsd
 328. 01/08/2019  12:22             7.815 ch0039_00_viola_ja.lsd
 329. 01/08/2019  12:22             6.539 ch0039_00_viola_ko.lsd
 330. 01/08/2019  12:22             6.952 ch0039_00_viola_zh-TW.lsd
 331. 01/08/2019  12:22             7.967 ch0040_00_hachiku_de.lsd
 332. 01/08/2019  12:22             7.148 ch0040_00_hachiku_en.lsd
 333. 01/08/2019  12:22             8.312 ch0040_00_hachiku_es.lsd
 334. 01/08/2019  12:22             6.979 ch0040_00_hachiku_fr.lsd
 335. 01/08/2019  12:22             6.700 ch0040_00_hachiku_it.lsd
 336. 01/08/2019  12:22             7.691 ch0040_00_hachiku_ja.lsd
 337. 01/08/2019  12:22             6.713 ch0040_00_hachiku_ko.lsd
 338. 01/08/2019  12:22             7.286 ch0040_00_hachiku_zh-TW.lsd
 339. 01/08/2019  12:22             7.755 ch0041_00_nejiki_de.lsd
 340. 01/08/2019  12:22             7.162 ch0041_00_nejiki_en.lsd
 341. 01/08/2019  12:22             8.309 ch0041_00_nejiki_es.lsd
 342. 01/08/2019  12:22             7.706 ch0041_00_nejiki_fr.lsd
 343. 01/08/2019  12:22             7.278 ch0041_00_nejiki_it.lsd
 344. 01/08/2019  12:22             7.690 ch0041_00_nejiki_ja.lsd
 345. 01/08/2019  12:22             6.797 ch0041_00_nejiki_ko.lsd
 346. 01/08/2019  12:22             6.776 ch0041_00_nejiki_zh-TW.lsd
 347. 01/08/2019  12:22             6.521 ch0042_00_nagi_de.lsd
 348. 01/08/2019  12:22             6.313 ch0042_00_nagi_en.lsd
 349. 01/08/2019  12:22             6.976 ch0042_00_nagi_es.lsd
 350. 01/08/2019  12:22             6.456 ch0042_00_nagi_fr.lsd
 351. 01/08/2019  12:22             5.982 ch0042_00_nagi_it.lsd
 352. 01/08/2019  12:22             6.409 ch0042_00_nagi_ja.lsd
 353. 01/08/2019  12:22             6.089 ch0042_00_nagi_ko.lsd
 354. 01/08/2019  12:22             5.961 ch0042_00_nagi_zh-TW.lsd
 355. 01/08/2019  12:22             7.425 ch0043_00_toki_de.lsd
 356. 01/08/2019  12:22             6.154 ch0043_00_toki_en.lsd
 357. 01/08/2019  12:22             7.494 ch0043_00_toki_es.lsd
 358. 01/08/2019  12:22             6.767 ch0043_00_toki_fr.lsd
 359. 01/08/2019  12:22             6.973 ch0043_00_toki_it.lsd
 360. 01/08/2019  12:22             7.135 ch0043_00_toki_ja.lsd
 361. 01/08/2019  12:22             6.130 ch0043_00_toki_ko.lsd
 362. 01/08/2019  12:22             6.652 ch0043_00_toki_zh-TW.lsd
 363. 01/08/2019  12:22             7.910 ch0044_00_tsutsuji_de.lsd
 364. 01/08/2019  12:22             6.521 ch0044_00_tsutsuji_en.lsd
 365. 01/08/2019  12:22             7.555 ch0044_00_tsutsuji_es.lsd
 366. 01/08/2019  12:22             7.334 ch0044_00_tsutsuji_fr.lsd
 367. 01/08/2019  12:22             7.087 ch0044_00_tsutsuji_it.lsd
 368. 01/08/2019  12:22             7.807 ch0044_00_tsutsuji_ja.lsd
 369. 01/08/2019  12:22             6.715 ch0044_00_tsutsuji_ko.lsd
 370. 01/08/2019  12:22             6.508 ch0044_00_tsutsuji_zh-TW.lsd
 371. 01/08/2019  12:22             7.106 ch0045_00_tsukushi_de.lsd
 372. 01/08/2019  12:22             6.608 ch0045_00_tsukushi_en.lsd
 373. 01/08/2019  12:22             6.917 ch0045_00_tsukushi_es.lsd
 374. 01/08/2019  12:22             6.426 ch0045_00_tsukushi_fr.lsd
 375. 01/08/2019  12:22             7.013 ch0045_00_tsukushi_it.lsd
 376. 01/08/2019  12:22             7.070 ch0045_00_tsukushi_ja.lsd
 377. 01/08/2019  12:22             6.007 ch0045_00_tsukushi_ko.lsd
 378. 01/08/2019  12:22             6.295 ch0045_00_tsukushi_zh-TW.lsd
 379. 01/08/2019  12:22             7.030 ch0046_00_datsura_de.lsd
 380. 01/08/2019  12:22             5.952 ch0046_00_datsura_en.lsd
 381. 01/08/2019  12:22             6.564 ch0046_00_datsura_es.lsd
 382. 01/08/2019  12:22             6.839 ch0046_00_datsura_fr.lsd
 383. 01/08/2019  12:22             6.151 ch0046_00_datsura_it.lsd
 384. 01/08/2019  12:22             6.986 ch0046_00_datsura_ja.lsd
 385. 01/08/2019  12:22             5.921 ch0046_00_datsura_ko.lsd
 386. 01/08/2019  12:22             6.697 ch0046_00_datsura_zh-TW.lsd
 387. 01/08/2019  12:22             7.780 ch0047_00_itsuki_de.lsd
 388. 01/08/2019  12:22             6.381 ch0047_00_itsuki_en.lsd
 389. 01/08/2019  12:22             7.027 ch0047_00_itsuki_es.lsd
 390. 01/08/2019  12:22             6.753 ch0047_00_itsuki_fr.lsd
 391. 01/08/2019  12:22             6.833 ch0047_00_itsuki_it.lsd
 392. 01/08/2019  12:22             7.589 ch0047_00_itsuki_ja.lsd
 393. 01/08/2019  12:22             6.737 ch0047_00_itsuki_ko.lsd
 394. 01/08/2019  12:22             6.813 ch0047_00_itsuki_zh-TW.lsd
 395. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_de.lsd
 396. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_en.lsd
 397. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_es.lsd
 398. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_fr.lsd
 399. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_it.lsd
 400. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_ja.lsd
 401. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_ko.lsd
 402. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_00_gima_zh-TW.lsd
 403. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_de.lsd
 404. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_en.lsd
 405. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_es.lsd
 406. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_fr.lsd
 407. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_it.lsd
 408. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_ja.lsd
 409. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_ko.lsd
 410. 01/08/2019  12:22                34 ch0048_10_gima_zh-TW.lsd
 411. 01/08/2019  12:22             6.424 ch0049_00_fuyo_de.lsd
 412. 01/08/2019  12:22             5.559 ch0049_00_fuyo_en.lsd
 413. 01/08/2019  12:22             6.242 ch0049_00_fuyo_es.lsd
 414. 01/08/2019  12:22             6.600 ch0049_00_fuyo_fr.lsd
 415. 01/08/2019  12:22             5.854 ch0049_00_fuyo_it.lsd
 416. 01/08/2019  12:22             6.843 ch0049_00_fuyo_ja.lsd
 417. 01/08/2019  12:22             5.827 ch0049_00_fuyo_ko.lsd
 418. 01/08/2019  12:22             6.074 ch0049_00_fuyo_zh-TW.lsd
 419. 01/08/2019  12:22             6.649 ch0050_00_sumomo_de.lsd
 420. 01/08/2019  12:22             6.161 ch0050_00_sumomo_en.lsd
 421. 01/08/2019  12:22             5.822 ch0050_00_sumomo_es.lsd
 422. 01/08/2019  12:22             6.471 ch0050_00_sumomo_fr.lsd
 423. 01/08/2019  12:22             5.959 ch0050_00_sumomo_it.lsd
 424. 01/08/2019  12:22             6.595 ch0050_00_sumomo_ja.lsd
 425. 01/08/2019  12:22             5.586 ch0050_00_sumomo_ko.lsd
 426. 01/08/2019  12:22             5.897 ch0050_00_sumomo_zh-TW.lsd
 427. 01/08/2019  12:22             6.874 ch0051_00_litchi_de.lsd
 428. 01/08/2019  12:22             5.949 ch0051_00_litchi_en.lsd
 429. 01/08/2019  12:22             6.969 ch0051_00_litchi_es.lsd
 430. 01/08/2019  12:22             6.755 ch0051_00_litchi_fr.lsd
 431. 01/08/2019  12:22             6.434 ch0051_00_litchi_it.lsd
 432. 01/08/2019  12:22             7.446 ch0051_00_litchi_ja.lsd
 433. 01/08/2019  12:22             6.096 ch0051_00_litchi_ko.lsd
 434. 01/08/2019  12:22             6.735 ch0051_00_litchi_zh-TW.lsd
 435. 01/08/2019  12:22             6.764 ch0052_00_shizui_de.lsd
 436. 01/08/2019  12:22             6.151 ch0052_00_shizui_en.lsd
 437. 01/08/2019  12:22             6.108 ch0052_00_shizui_es.lsd
 438. 01/08/2019  12:22             5.694 ch0052_00_shizui_fr.lsd
 439. 01/08/2019  12:22             6.277 ch0052_00_shizui_it.lsd
 440. 01/08/2019  12:22             6.455 ch0052_00_shizui_ja.lsd
 441. 01/08/2019  12:22             5.512 ch0052_00_shizui_ko.lsd
 442. 01/08/2019  12:22             5.847 ch0052_00_shizui_zh-TW.lsd
 443. 01/08/2019  12:22             6.976 ch0053_00_zakuro_de.lsd
 444. 01/08/2019  12:22             6.422 ch0053_00_zakuro_en.lsd
 445. 01/08/2019  12:22             7.688 ch0053_00_zakuro_es.lsd
 446. 01/08/2019  12:22             6.858 ch0053_00_zakuro_fr.lsd
 447. 01/08/2019  12:22             6.762 ch0053_00_zakuro_it.lsd
 448. 01/08/2019  12:22             6.751 ch0053_00_zakuro_ja.lsd
 449. 01/08/2019  12:22             5.901 ch0053_00_zakuro_ko.lsd
 450. 01/08/2019  12:22             6.005 ch0053_00_zakuro_zh-TW.lsd
 451. 01/08/2019  12:22             7.619 ch0054_00_kyo_de.lsd
 452. 01/08/2019  12:22             6.453 ch0054_00_kyo_en.lsd
 453. 01/08/2019  12:22             7.703 ch0054_00_kyo_es.lsd
 454. 01/08/2019  12:22             7.253 ch0054_00_kyo_fr.lsd
 455. 01/08/2019  12:22             7.280 ch0054_00_kyo_it.lsd
 456. 01/08/2019  12:22             7.579 ch0054_00_kyo_ja.lsd
 457. 01/08/2019  12:22             6.851 ch0054_00_kyo_ko.lsd
 458. 01/08/2019  12:22             7.253 ch0054_00_kyo_zh-TW.lsd
 459. 01/08/2019  12:22             8.654 ch0055_00_gampi_de.lsd
 460. 01/08/2019  12:22             7.808 ch0055_00_gampi_en.lsd
 461. 01/08/2019  12:22             8.395 ch0055_00_gampi_es.lsd
 462. 01/08/2019  12:22             7.054 ch0055_00_gampi_fr.lsd
 463. 01/08/2019  12:22             6.895 ch0055_00_gampi_it.lsd
 464. 01/08/2019  12:22             7.842 ch0055_00_gampi_ja.lsd
 465. 01/08/2019  12:22             6.899 ch0055_00_gampi_ko.lsd
 466. 01/08/2019  12:22             7.344 ch0055_00_gampi_zh-TW.lsd
 467. 01/08/2019  12:22             6.181 ch0056_00_kuchinashi_de.lsd
 468. 01/08/2019  12:22             5.438 ch0056_00_kuchinashi_en.lsd
 469. 01/08/2019  12:22             5.416 ch0056_00_kuchinashi_es.lsd
 470. 01/08/2019  12:22             6.148 ch0056_00_kuchinashi_fr.lsd
 471. 01/08/2019  12:22             5.785 ch0056_00_kuchinashi_it.lsd
 472. 01/08/2019  12:22             6.327 ch0056_00_kuchinashi_ja.lsd
 473. 01/08/2019  12:22             5.420 ch0056_00_kuchinashi_ko.lsd
 474. 01/08/2019  12:22             5.917 ch0056_00_kuchinashi_zh-TW.lsd
 475. 01/08/2019  12:22             7.143 ch0057_00_shiba_de.lsd
 476. 01/08/2019  12:22             5.689 ch0057_00_shiba_en.lsd
 477. 01/08/2019  12:22             6.633 ch0057_00_shiba_es.lsd
 478. 01/08/2019  12:22             6.509 ch0057_00_shiba_fr.lsd
 479. 01/08/2019  12:22             7.052 ch0057_00_shiba_it.lsd
 480. 01/08/2019  12:22             6.887 ch0057_00_shiba_ja.lsd
 481. 01/08/2019  12:22             6.274 ch0057_00_shiba_ko.lsd
 482. 01/08/2019  12:22             6.419 ch0057_00_shiba_zh-TW.lsd
 483. 01/08/2019  12:22             8.060 ch0058_00_kahiri_de.lsd
 484. 01/08/2019  12:22             6.488 ch0058_00_kahiri_en.lsd
 485. 01/08/2019  12:22             7.740 ch0058_00_kahiri_es.lsd
 486. 01/08/2019  12:22             6.899 ch0058_00_kahiri_fr.lsd
 487. 01/08/2019  12:22             7.023 ch0058_00_kahiri_it.lsd
 488. 01/08/2019  12:22             8.040 ch0058_00_kahiri_ja.lsd
 489. 01/08/2019  12:22             7.156 ch0058_00_kahiri_ko.lsd
 490. 01/08/2019  12:22             7.054 ch0058_00_kahiri_zh-TW.lsd
 491. 01/08/2019  12:22             7.387 ch0059_00_katsura_de.lsd
 492. 01/08/2019  12:22             6.139 ch0059_00_katsura_en.lsd
 493. 01/08/2019  12:22             6.651 ch0059_00_katsura_es.lsd
 494. 01/08/2019  12:22             6.482 ch0059_00_katsura_fr.lsd
 495. 01/08/2019  12:22             6.811 ch0059_00_katsura_it.lsd
 496. 01/08/2019  12:22             7.349 ch0059_00_katsura_ja.lsd
 497. 01/08/2019  12:22             6.632 ch0059_00_katsura_ko.lsd
 498. 01/08/2019  12:22             6.524 ch0059_00_katsura_zh-TW.lsd
 499. 01/08/2019  12:22             7.071 ch0060_00_anzu_de.lsd
 500. 01/08/2019  12:22             6.137 ch0060_00_anzu_en.lsd
 501. 01/08/2019  12:22             6.778 ch0060_00_anzu_es.lsd
 502. 01/08/2019  12:22             6.958 ch0060_00_anzu_fr.lsd
 503. 01/08/2019  12:22             6.577 ch0060_00_anzu_it.lsd
 504. 01/08/2019  12:22             7.321 ch0060_00_anzu_ja.lsd
 505. 01/08/2019  12:22             6.467 ch0060_00_anzu_ko.lsd
 506. 01/08/2019  12:22             6.558 ch0060_00_anzu_zh-TW.lsd
 507. 01/08/2019  12:22             7.325 ch0061_00_kikuko_de.lsd
 508. 01/08/2019  12:22             6.367 ch0061_00_kikuko_en.lsd
 509. 01/08/2019  12:22             6.752 ch0061_00_kikuko_es.lsd
 510. 01/08/2019  12:22             7.429 ch0061_00_kikuko_fr.lsd
 511. 01/08/2019  12:22             6.870 ch0061_00_kikuko_it.lsd
 512. 01/08/2019  12:22             7.186 ch0061_00_kikuko_ja.lsd
 513. 01/08/2019  12:22             6.358 ch0061_00_kikuko_ko.lsd
 514. 01/08/2019  12:22             6.670 ch0061_00_kikuko_zh-TW.lsd
 515. 01/08/2019  12:22             7.809 ch0062_00_karin_de.lsd
 516. 01/08/2019  12:22             7.200 ch0062_00_karin_en.lsd
 517. 01/08/2019  12:22             6.905 ch0062_00_karin_es.lsd
 518. 01/08/2019  12:22             7.047 ch0062_00_karin_fr.lsd
 519. 01/08/2019  12:22             7.218 ch0062_00_karin_it.lsd
 520. 01/08/2019  12:22             7.641 ch0062_00_karin_ja.lsd
 521. 01/08/2019  12:22             6.718 ch0062_00_karin_ko.lsd
 522. 01/08/2019  12:22             6.962 ch0062_00_karin_zh-TW.lsd
 523. 01/08/2019  12:22             7.284 ch0063_00_renbu_de.lsd
 524. 01/08/2019  12:22             6.714 ch0063_00_renbu_en.lsd
 525. 01/08/2019  12:22             7.450 ch0063_00_renbu_es.lsd
 526. 01/08/2019  12:22             6.923 ch0063_00_renbu_fr.lsd
 527. 01/08/2019  12:22             7.456 ch0063_00_renbu_it.lsd
 528. 01/08/2019  12:22             7.639 ch0063_00_renbu_ja.lsd
 529. 01/08/2019  12:22             6.970 ch0063_00_renbu_ko.lsd
 530. 01/08/2019  12:22             6.649 ch0063_00_renbu_zh-TW.lsd
 531. 01/08/2019  12:22             3.084 ch0069_00_elitem_de.lsd
 532. 01/08/2019  12:22             2.877 ch0069_00_elitem_en.lsd
 533. 01/08/2019  12:22             3.249 ch0069_00_elitem_es.lsd
 534. 01/08/2019  12:22             3.092 ch0069_00_elitem_fr.lsd
 535. 01/08/2019  12:22             2.996 ch0069_00_elitem_it.lsd
 536. 01/08/2019  12:22             3.227 ch0069_00_elitem_ja.lsd
 537. 01/08/2019  12:22             2.977 ch0069_00_elitem_ko.lsd
 538. 01/08/2019  12:22             2.669 ch0069_00_elitem_zh-TW.lsd
 539. 01/08/2019  12:22             8.171 ch0070_00_elitef_de.lsd
 540. 01/08/2019  12:22             6.793 ch0070_00_elitef_en.lsd
 541. 01/08/2019  12:22             8.038 ch0070_00_elitef_es.lsd
 542. 01/08/2019  12:22             7.805 ch0070_00_elitef_fr.lsd
 543. 01/08/2019  12:22             7.369 ch0070_00_elitef_it.lsd
 544. 01/08/2019  12:22             8.210 ch0070_00_elitef_ja.lsd
 545. 01/08/2019  12:22             7.520 ch0070_00_elitef_ko.lsd
 546. 01/08/2019  12:22             7.335 ch0070_00_elitef_zh-TW.lsd
 547. 01/08/2019  12:22             7.736 ch0071_00_otona_de.lsd
 548. 01/08/2019  12:22             6.234 ch0071_00_otona_en.lsd
 549. 01/08/2019  12:22             6.369 ch0071_00_otona_es.lsd
 550. 01/08/2019  12:22             6.834 ch0071_00_otona_fr.lsd
 551. 01/08/2019  12:22             6.176 ch0071_00_otona_it.lsd
 552. 01/08/2019  12:22             6.956 ch0071_00_otona_ja.lsd
 553. 01/08/2019  12:22             6.431 ch0071_00_otona_ko.lsd
 554. 01/08/2019  12:22             6.324 ch0071_00_otona_zh-TW.lsd
 555. 01/08/2019  12:22             4.819 ch0072_00_kaipan_de.lsd
 556. 01/08/2019  12:22             4.064 ch0072_00_kaipan_en.lsd
 557. 01/08/2019  12:22             4.533 ch0072_00_kaipan_es.lsd
 558. 01/08/2019  12:22             5.353 ch0072_00_kaipan_fr.lsd
 559. 01/08/2019  12:22             4.480 ch0072_00_kaipan_it.lsd
 560. 01/08/2019  12:22             4.668 ch0072_00_kaipan_ja.lsd
 561. 01/08/2019  12:22             4.079 ch0072_00_kaipan_ko.lsd
 562. 01/08/2019  12:22             4.225 ch0072_00_kaipan_zh-TW.lsd
 563. 01/08/2019  12:22             7.453 ch0073_00_karate_de.lsd
 564. 01/08/2019  12:22             6.366 ch0073_00_karate_en.lsd
 565. 01/08/2019  12:22             7.122 ch0073_00_karate_es.lsd
 566. 01/08/2019  12:22             7.348 ch0073_00_karate_fr.lsd
 567. 01/08/2019  12:22             6.795 ch0073_00_karate_it.lsd
 568. 01/08/2019  12:22             7.580 ch0073_00_karate_ja.lsd
 569. 01/08/2019  12:22             6.788 ch0073_00_karate_ko.lsd
 570. 01/08/2019  12:22             6.603 ch0073_00_karate_zh-TW.lsd
 571. 01/08/2019  12:22             2.990 ch0074_00_tanpan_de.lsd
 572. 01/08/2019  12:22             2.677 ch0074_00_tanpan_en.lsd
 573. 01/08/2019  12:22             2.963 ch0074_00_tanpan_es.lsd
 574. 01/08/2019  12:22             3.271 ch0074_00_tanpan_fr.lsd
 575. 01/08/2019  12:22             2.639 ch0074_00_tanpan_it.lsd
 576. 01/08/2019  12:22             3.040 ch0074_00_tanpan_ja.lsd
 577. 01/08/2019  12:22             2.558 ch0074_00_tanpan_ko.lsd
 578. 01/08/2019  12:22             2.560 ch0074_00_tanpan_zh-TW.lsd
 579. 01/08/2019  12:22             4.755 ch0075_00_bikini_de.lsd
 580. 01/08/2019  12:22             3.764 ch0075_00_bikini_en.lsd
 581. 01/08/2019  12:22             4.170 ch0075_00_bikini_es.lsd
 582. 01/08/2019  12:22             4.290 ch0075_00_bikini_fr.lsd
 583. 01/08/2019  12:22             4.178 ch0075_00_bikini_it.lsd
 584. 01/08/2019  12:22             4.588 ch0075_00_bikini_ja.lsd
 585. 01/08/2019  12:22             4.128 ch0075_00_bikini_ko.lsd
 586. 01/08/2019  12:22             4.134 ch0075_00_bikini_zh-TW.lsd
 587. 01/08/2019  12:22             2.986 ch0076_00_collector_de.lsd
 588. 01/08/2019  12:22             2.698 ch0076_00_collector_en.lsd
 589. 01/08/2019  12:22             2.831 ch0076_00_collector_es.lsd
 590. 01/08/2019  12:22             2.733 ch0076_00_collector_fr.lsd
 591. 01/08/2019  12:22             2.652 ch0076_00_collector_it.lsd
 592. 01/08/2019  12:22             2.930 ch0076_00_collector_ja.lsd
 593. 01/08/2019  12:22             2.712 ch0076_00_collector_ko.lsd
 594. 01/08/2019  12:22             2.638 ch0076_00_collector_zh-TW.lsd
 595. 01/08/2019  12:22             5.470 ch0077_00_daisukim_de.lsd
 596. 01/08/2019  12:22             4.634 ch0077_00_daisukim_en.lsd
 597. 01/08/2019  12:22             5.586 ch0077_00_daisukim_es.lsd
 598. 01/08/2019  12:22             5.663 ch0077_00_daisukim_fr.lsd
 599. 01/08/2019  12:22             5.248 ch0077_00_daisukim_it.lsd
 600. 01/08/2019  12:22             5.424 ch0077_00_daisukim_ja.lsd
 601. 01/08/2019  12:22             5.041 ch0077_00_daisukim_ko.lsd
 602. 01/08/2019  12:22             4.844 ch0077_00_daisukim_zh-TW.lsd
 603. 01/08/2019  12:22             6.430 ch0078_00_rangerf_de.lsd
 604. 01/08/2019  12:22             4.962 ch0078_00_rangerf_en.lsd
 605. 01/08/2019  12:22             5.733 ch0078_00_rangerf_es.lsd
 606. 01/08/2019  12:22             6.470 ch0078_00_rangerf_fr.lsd
 607. 01/08/2019  12:22             5.601 ch0078_00_rangerf_it.lsd
 608. 01/08/2019  12:22             5.814 ch0078_00_rangerf_ja.lsd
 609. 01/08/2019  12:22             5.026 ch0078_00_rangerf_ko.lsd
 610. 01/08/2019  12:22             5.223 ch0078_00_rangerf_zh-TW.lsd
 611. 01/08/2019  12:22             5.829 ch0079_00_miniskirt_de.lsd
 612. 01/08/2019  12:22             5.232 ch0079_00_miniskirt_en.lsd
 613. 01/08/2019  12:22             5.555 ch0079_00_miniskirt_es.lsd
 614. 01/08/2019  12:22             5.734 ch0079_00_miniskirt_fr.lsd
 615. 01/08/2019  12:22             5.257 ch0079_00_miniskirt_it.lsd
 616. 01/08/2019  12:22             5.935 ch0079_00_miniskirt_ja.lsd
 617. 01/08/2019  12:22             5.436 ch0079_00_miniskirt_ko.lsd
 618. 01/08/2019  12:22             5.049 ch0079_00_miniskirt_zh-TW.lsd
 619. 01/08/2019  12:22             6.995 ch0080_00_yamaotoko_de.lsd
 620. 01/08/2019  12:22             6.113 ch0080_00_yamaotoko_en.lsd
 621. 01/08/2019  12:22             6.984 ch0080_00_yamaotoko_es.lsd
 622. 01/08/2019  12:22             6.868 ch0080_00_yamaotoko_fr.lsd
 623. 01/08/2019  12:22             6.378 ch0080_00_yamaotoko_it.lsd
 624. 01/08/2019  12:22             6.747 ch0080_00_yamaotoko_ja.lsd
 625. 01/08/2019  12:22             6.445 ch0080_00_yamaotoko_ko.lsd
 626. 01/08/2019  12:22             6.467 ch0080_00_yamaotoko_zh-TW.lsd
 627. 01/08/2019  12:22             3.548 ch0081_00_enjif_de.lsd
 628. 01/08/2019  12:22             3.545 ch0081_00_enjif_en.lsd
 629. 01/08/2019  12:22             3.575 ch0081_00_enjif_es.lsd
 630. 01/08/2019  12:22             3.547 ch0081_00_enjif_fr.lsd
 631. 01/08/2019  12:22             3.170 ch0081_00_enjif_it.lsd
 632. 01/08/2019  12:22             3.717 ch0081_00_enjif_ja.lsd
 633. 01/08/2019  12:22             3.255 ch0081_00_enjif_ko.lsd
 634. 01/08/2019  12:22             3.070 ch0081_00_enjif_zh-TW.lsd
 635. 01/08/2019  12:22             2.913 ch0082_00_kowai_de.lsd
 636. 01/08/2019  12:22             2.371 ch0082_00_kowai_en.lsd
 637. 01/08/2019  12:22             2.458 ch0082_00_kowai_es.lsd
 638. 01/08/2019  12:22             2.796 ch0082_00_kowai_fr.lsd
 639. 01/08/2019  12:22             2.640 ch0082_00_kowai_it.lsd
 640. 01/08/2019  12:22             2.837 ch0082_00_kowai_ja.lsd
 641. 01/08/2019  12:22             2.614 ch0082_00_kowai_ko.lsd
 642. 01/08/2019  12:22             2.354 ch0082_00_kowai_zh-TW.lsd
 643. 01/08/2019  12:22             6.298 ch0083_00_badgirl_de.lsd
 644. 01/08/2019  12:22             6.504 ch0083_00_badgirl_en.lsd
 645. 01/08/2019  12:22             6.518 ch0083_00_badgirl_es.lsd
 646. 01/08/2019  12:22             6.754 ch0083_00_badgirl_fr.lsd
 647. 01/08/2019  12:22             6.086 ch0083_00_badgirl_it.lsd
 648. 01/08/2019  12:22             6.580 ch0083_00_badgirl_ja.lsd
 649. 01/08/2019  12:22             5.888 ch0083_00_badgirl_ko.lsd
 650. 01/08/2019  12:22             5.618 ch0083_00_badgirl_zh-TW.lsd
 651. 01/08/2019  12:22             6.635 ch0084_00_kenkyuin_de.lsd
 652. 01/08/2019  12:22             6.139 ch0084_00_kenkyuin_en.lsd
 653. 01/08/2019  12:22             6.586 ch0084_00_kenkyuin_es.lsd
 654. 01/08/2019  12:22             6.528 ch0084_00_kenkyuin_fr.lsd
 655. 01/08/2019  12:22             6.360 ch0084_00_kenkyuin_it.lsd
 656. 01/08/2019  12:22             6.370 ch0084_00_kenkyuin_ja.lsd
 657. 01/08/2019  12:22             5.629 ch0084_00_kenkyuin_ko.lsd
 658. 01/08/2019  12:22             6.068 ch0084_00_kenkyuin_zh-TW.lsd
 659. 01/08/2019  12:22             6.882 ch0085_00_hopef_de.lsd
 660. 01/08/2019  12:22             5.789 ch0085_00_hopef_en.lsd
 661. 01/08/2019  12:22             6.648 ch0085_00_hopef_es.lsd
 662. 01/08/2019  12:22             6.414 ch0085_00_hopef_fr.lsd
 663. 01/08/2019  12:22             6.399 ch0085_00_hopef_it.lsd
 664. 01/08/2019  12:22             6.423 ch0085_00_hopef_ja.lsd
 665. 01/08/2019  12:22             5.957 ch0085_00_hopef_ko.lsd
 666. 01/08/2019  12:22             6.079 ch0085_00_hopef_zh-TW.lsd
 667. 01/08/2019  12:22             6.518 ch0086_00_campm_de.lsd
 668. 01/08/2019  12:22             6.765 ch0086_00_campm_en.lsd
 669. 01/08/2019  12:22             6.634 ch0086_00_campm_es.lsd
 670. 01/08/2019  12:22             7.061 ch0086_00_campm_fr.lsd
 671. 01/08/2019  12:22             6.172 ch0086_00_campm_it.lsd
 672. 01/08/2019  12:22             6.716 ch0086_00_campm_ja.lsd
 673. 01/08/2019  12:22             5.974 ch0086_00_campm_ko.lsd
 674. 01/08/2019  12:22             5.664 ch0086_00_campm_zh-TW.lsd
 675. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_de.lsd
 676. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_en.lsd
 677. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_es.lsd
 678. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_fr.lsd
 679. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_it.lsd
 680. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_ja.lsd
 681. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_ko.lsd
 682. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_00_shirona_zh-TW.lsd
 683. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_de.lsd
 684. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_en.lsd
 685. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_es.lsd
 686. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_fr.lsd
 687. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_it.lsd
 688. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_ja.lsd
 689. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_ko.lsd
 690. 01/08/2019  12:22                34 ch0091_01_shirona_zh-TW.lsd
 691. 01/08/2019  12:22             7.639 ch0092_00_iris_de.lsd
 692. 01/08/2019  12:22             6.936 ch0092_00_iris_en.lsd
 693. 01/08/2019  12:22             6.829 ch0092_00_iris_es.lsd
 694. 01/08/2019  12:22             7.273 ch0092_00_iris_fr.lsd
 695. 01/08/2019  12:22             6.613 ch0092_00_iris_it.lsd
 696. 01/08/2019  12:22             7.696 ch0092_00_iris_ja.lsd
 697. 01/08/2019  12:22             6.452 ch0092_00_iris_ko.lsd
 698. 01/08/2019  12:22             6.470 ch0092_00_iris_zh-TW.lsd
 699. 01/08/2019  12:22             1.845 ch0093_00_staff_center_de.lsd
 700. 01/08/2019  12:22             1.675 ch0093_00_staff_center_en.lsd
 701. 01/08/2019  12:22             1.801 ch0093_00_staff_center_es.lsd
 702. 01/08/2019  12:22             1.869 ch0093_00_staff_center_fr.lsd
 703. 01/08/2019  12:22             1.761 ch0093_00_staff_center_it.lsd
 704. 01/08/2019  12:22             2.023 ch0093_00_staff_center_ja.lsd
 705. 01/08/2019  12:22             1.779 ch0093_00_staff_center_ko.lsd
 706. 01/08/2019  12:22             1.605 ch0093_00_staff_center_zh-TW.lsd
 707. 01/08/2019  12:22             7.749 ch0094_00_genji_de.lsd
 708. 01/08/2019  12:22             6.736 ch0094_00_genji_en.lsd
 709. 01/08/2019  12:22             7.280 ch0094_00_genji_es.lsd
 710. 01/08/2019  12:22             7.139 ch0094_00_genji_fr.lsd
 711. 01/08/2019  12:22             7.402 ch0094_00_genji_it.lsd
 712. 01/08/2019  12:22             7.809 ch0094_00_genji_ja.lsd
 713. 01/08/2019  12:22             6.803 ch0094_00_genji_ko.lsd
 714. 01/08/2019  12:22             7.325 ch0094_00_genji_zh-TW.lsd
 715. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_de.lsd
 716. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_en.lsd
 717. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_es.lsd
 718. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_fr.lsd
 719. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_it.lsd
 720. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_ja.lsd
 721. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_ko.lsd
 722. 01/08/2019  12:22                34 ch0095_00_cattleya_zh-TW.lsd
 723. 01/08/2019  12:22             8.095 ch0096_00_zumi_de.lsd
 724. 01/08/2019  12:22             7.730 ch0096_00_zumi_en.lsd
 725. 01/08/2019  12:22             8.552 ch0096_00_zumi_es.lsd
 726. 01/08/2019  12:22             8.013 ch0096_00_zumi_fr.lsd
 727. 01/08/2019  12:22             7.524 ch0096_00_zumi_it.lsd
 728. 01/08/2019  12:22             8.142 ch0096_00_zumi_ja.lsd
 729. 01/08/2019  12:22             7.396 ch0096_00_zumi_ko.lsd
 730. 01/08/2019  12:22             7.315 ch0096_00_zumi_zh-TW.lsd
 731. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_de.lsd
 732. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_en.lsd
 733. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_es.lsd
 734. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_fr.lsd
 735. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_it.lsd
 736. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_ja.lsd
 737. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_ko.lsd
 738. 01/08/2019  12:22                34 ch0096_10_zumi_zh-TW.lsd
 739. 01/08/2019  12:22             5.859 ch0097_00_mai_de.lsd
 740. 01/08/2019  12:22             5.074 ch0097_00_mai_en.lsd
 741. 01/08/2019  12:22             5.464 ch0097_00_mai_es.lsd
 742. 01/08/2019  12:22             5.590 ch0097_00_mai_fr.lsd
 743. 01/08/2019  12:22             5.558 ch0097_00_mai_it.lsd
 744. 01/08/2019  12:22             6.603 ch0097_00_mai_ja.lsd
 745. 01/08/2019  12:22             5.444 ch0097_00_mai_ko.lsd
 746. 01/08/2019  12:22             5.871 ch0097_00_mai_zh-TW.lsd
 747. 01/08/2019  12:22             6.546 ch0098_00_hau_de.lsd
 748. 01/08/2019  12:22             5.446 ch0098_00_hau_en.lsd
 749. 01/08/2019  12:22             6.631 ch0098_00_hau_es.lsd
 750. 01/08/2019  12:22             6.497 ch0098_00_hau_fr.lsd
 751. 01/08/2019  12:22             6.035 ch0098_00_hau_it.lsd
 752. 01/08/2019  12:22             6.616 ch0098_00_hau_ja.lsd
 753. 01/08/2019  12:22             5.828 ch0098_00_hau_ko.lsd
 754. 01/08/2019  12:22             5.886 ch0098_00_hau_zh-TW.lsd
 755. 01/08/2019  12:22             7.810 ch0099_00_jun_de.lsd
 756. 01/08/2019  12:22             6.980 ch0099_00_jun_en.lsd
 757. 01/08/2019  12:22             7.983 ch0099_00_jun_es.lsd
 758. 01/08/2019  12:22             7.535 ch0099_00_jun_fr.lsd
 759. 01/08/2019  12:22             7.960 ch0099_00_jun_it.lsd
 760. 01/08/2019  12:22             8.561 ch0099_00_jun_ja.lsd
 761. 01/08/2019  12:22             7.277 ch0099_00_jun_ko.lsd
 762. 01/08/2019  12:22             7.148 ch0099_00_jun_zh-TW.lsd
 763. 01/08/2019  12:22             6.898 ch0101_00_mei_de.lsd
 764. 01/08/2019  12:22             6.533 ch0101_00_mei_en.lsd
 765. 01/08/2019  12:22             7.288 ch0101_00_mei_es.lsd
 766. 01/08/2019  12:22             6.600 ch0101_00_mei_fr.lsd
 767. 01/08/2019  12:22             6.156 ch0101_00_mei_it.lsd
 768. 01/08/2019  12:22             7.398 ch0101_00_mei_ja.lsd
 769. 01/08/2019  12:22             6.516 ch0101_00_mei_ko.lsd
 770. 01/08/2019  12:22             6.334 ch0101_00_mei_zh-TW.lsd
 771. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_de.lsd
 772. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_en.lsd
 773. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_es.lsd
 774. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_fr.lsd
 775. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_it.lsd
 776. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_ja.lsd
 777. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_ko.lsd
 778. 01/08/2019  12:22                34 ch0101_10_mei_zh-TW.lsd
 779. 01/08/2019  12:22             1.799 ch0103_00_staff_shop_de.lsd
 780. 01/08/2019  12:22             1.620 ch0103_00_staff_shop_en.lsd
 781. 01/08/2019  12:22             2.130 ch0103_00_staff_shop_es.lsd
 782. 01/08/2019  12:22             1.812 ch0103_00_staff_shop_fr.lsd
 783. 01/08/2019  12:22             1.805 ch0103_00_staff_shop_it.lsd
 784. 01/08/2019  12:22             1.993 ch0103_00_staff_shop_ja.lsd
 785. 01/08/2019  12:22             1.795 ch0103_00_staff_shop_ko.lsd
 786. 01/08/2019  12:22             1.578 ch0103_00_staff_shop_zh-TW.lsd
 787. 01/08/2019  12:22             1.768 ch0104_00_staff_cafe_de.lsd
 788. 01/08/2019  12:22             1.624 ch0104_00_staff_cafe_en.lsd
 789. 01/08/2019  12:22             2.064 ch0104_00_staff_cafe_es.lsd
 790. 01/08/2019  12:22             1.646 ch0104_00_staff_cafe_fr.lsd
 791. 01/08/2019  12:22             1.790 ch0104_00_staff_cafe_it.lsd
 792. 01/08/2019  12:22             2.079 ch0104_00_staff_cafe_ja.lsd
 793. 01/08/2019  12:22             1.770 ch0104_00_staff_cafe_ko.lsd
 794. 01/08/2019  12:22             1.695 ch0104_00_staff_cafe_zh-TW.lsd
 795. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_de.lsd
 796. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_en.lsd
 797. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_es.lsd
 798. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_fr.lsd
 799. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_it.lsd
 800. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_ja.lsd
 801. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_ko.lsd
 802. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_00_kamitsure_zh-TW.lsd
 803. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_de.lsd
 804. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_en.lsd
 805. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_es.lsd
 806. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_fr.lsd
 807. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_it.lsd
 808. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_ja.lsd
 809. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_ko.lsd
 810. 01/08/2019  12:22                34 ch0106_10_kamitsure_zh-TW.lsd
 811. 01/08/2019  12:22             7.970 ch0110_01_kasumi_de.lsd
 812. 01/08/2019  12:22             6.998 ch0110_01_kasumi_en.lsd
 813. 01/08/2019  12:22             7.177 ch0110_01_kasumi_es.lsd
 814. 01/08/2019  12:22             7.034 ch0110_01_kasumi_fr.lsd
 815. 01/08/2019  12:22             7.277 ch0110_01_kasumi_it.lsd
 816. 01/08/2019  12:22             7.701 ch0110_01_kasumi_ja.lsd
 817. 01/08/2019  12:22             6.670 ch0110_01_kasumi_ko.lsd
 818. 01/08/2019  12:22             7.124 ch0110_01_kasumi_zh-TW.lsd
 819. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_de.lsd
 820. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_en.lsd
 821. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_es.lsd
 822. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_fr.lsd
 823. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_it.lsd
 824. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_ja.lsd
 825. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_ko.lsd
 826. 01/08/2019  12:22                34 ch0111_00_wataru_zh-TW.lsd
 827. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_de.lsd
 828. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_en.lsd
 829. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_es.lsd
 830. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_fr.lsd
 831. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_it.lsd
 832. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_ja.lsd
 833. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_ko.lsd
 834. 01/08/2019  12:22                34 ch0112_00_hibiki_zh-TW.lsd
 835. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_de.lsd
 836. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_en.lsd
 837. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_es.lsd
 838. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_fr.lsd
 839. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_it.lsd
 840. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_ja.lsd
 841. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_ko.lsd
 842. 01/08/2019  12:22                34 ch0113_00_mikan_zh-TW.lsd
 843. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_de.lsd
 844. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_en.lsd
 845. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_es.lsd
 846. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_fr.lsd
 847. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_it.lsd
 848. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_ja.lsd
 849. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_ko.lsd
 850. 01/08/2019  12:22                34 ch0114_00_natsume_zh-TW.lsd
 851. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_de.lsd
 852. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_en.lsd
 853. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_es.lsd
 854. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_fr.lsd
 855. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_it.lsd
 856. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_ja.lsd
 857. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_ko.lsd
 858. 01/08/2019  12:22                34 ch0118_00_lillie_zh-TW.lsd
 859. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_de.lsd
 860. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_en.lsd
 861. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_es.lsd
 862. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_fr.lsd
 863. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_it.lsd
 864. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_ja.lsd
 865. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_ko.lsd
 866. 01/08/2019  12:22                34 ch0119_00_gladion_zh-TW.lsd
 867. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_de.lsd
 868. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_en.lsd
 869. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_es.lsd
 870. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_fr.lsd
 871. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_it.lsd
 872. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_ja.lsd
 873. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_ko.lsd
 874. 01/08/2019  12:22                34 ch0124_00_mao_zh-TW.lsd
 875. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_de.lsd
 876. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_en.lsd
 877. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_es.lsd
 878. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_fr.lsd
 879. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_it.lsd
 880. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_ja.lsd
 881. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_ko.lsd
 882. 01/08/2019  12:22                34 ch0140_00_sakaki_zh-TW.lsd
 883. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_de.lsd
 884. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_en.lsd
 885. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_es.lsd
 886. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_fr.lsd
 887. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_it.lsd
 888. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_ja.lsd
 889. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_ko.lsd
 890. 01/08/2019  12:22                34 ch0151_00_melissa_zh-TW.lsd
 891. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_de.lsd
 892. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_en.lsd
 893. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_es.lsd
 894. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_fr.lsd
 895. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_it.lsd
 896. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_ja.lsd
 897. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_ko.lsd
 898. 01/08/2019  12:22                34 ch0153_00_prim_zh-TW.lsd
 899. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_de.lsd
 900. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_en.lsd
 901. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_es.lsd
 902. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_fr.lsd
 903. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_it.lsd
 904. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_ja.lsd
 905. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_ko.lsd
 906. 01/08/2019  12:22                34 ch0157_00_mache_zh-TW.lsd
 907. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_de.lsd
 908. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_en.lsd
 909. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_es.lsd
 910. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_fr.lsd
 911. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_it.lsd
 912. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_ja.lsd
 913. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_ko.lsd
 914. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0000_00_red_zh-TW.lsd
 915. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_de.lsd
 916. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_en.lsd
 917. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_es.lsd
 918. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_fr.lsd
 919. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_it.lsd
 920. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_ja.lsd
 921. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_ko.lsd
 922. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0001_00_kukui_zh-TW.lsd
 923. 01/08/2019  12:22             8.307 charaepi_ch0002_00_kotone_de.lsd
 924. 01/08/2019  12:22             7.367 charaepi_ch0002_00_kotone_en.lsd
 925. 01/08/2019  12:22             7.875 charaepi_ch0002_00_kotone_es.lsd
 926. 01/08/2019  12:22             7.902 charaepi_ch0002_00_kotone_fr.lsd
 927. 01/08/2019  12:22             7.595 charaepi_ch0002_00_kotone_it.lsd
 928. 01/08/2019  12:22             8.797 charaepi_ch0002_00_kotone_ja.lsd
 929. 01/08/2019  12:22             7.481 charaepi_ch0002_00_kotone_ko.lsd
 930. 01/08/2019  12:22             7.730 charaepi_ch0002_00_kotone_zh-TW.lsd
 931. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_de.lsd
 932. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_en.lsd
 933. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_es.lsd
 934. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_fr.lsd
 935. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_it.lsd
 936. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_ja.lsd
 937. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_ko.lsd
 938. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0003_00_calme_zh-TW.lsd
 939. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_de.lsd
 940. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_en.lsd
 941. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_es.lsd
 942. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_fr.lsd
 943. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_it.lsd
 944. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_ja.lsd
 945. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_ko.lsd
 946. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0004_00_toko_zh-TW.lsd
 947. 01/08/2019  12:22             4.173 charaepi_ch0005_00_kanna_de.lsd
 948. 01/08/2019  12:22             3.742 charaepi_ch0005_00_kanna_en.lsd
 949. 01/08/2019  12:22             3.848 charaepi_ch0005_00_kanna_es.lsd
 950. 01/08/2019  12:22             4.100 charaepi_ch0005_00_kanna_fr.lsd
 951. 01/08/2019  12:22             3.905 charaepi_ch0005_00_kanna_it.lsd
 952. 01/08/2019  12:22             4.192 charaepi_ch0005_00_kanna_ja.lsd
 953. 01/08/2019  12:22             3.804 charaepi_ch0005_00_kanna_ko.lsd
 954. 01/08/2019  12:22             4.140 charaepi_ch0005_00_kanna_zh-TW.lsd
 955. 01/08/2019  12:22             5.576 charaepi_ch0006_00_oba_de.lsd
 956. 01/08/2019  12:22             4.915 charaepi_ch0006_00_oba_en.lsd
 957. 01/08/2019  12:22             5.055 charaepi_ch0006_00_oba_es.lsd
 958. 01/08/2019  12:22             5.114 charaepi_ch0006_00_oba_fr.lsd
 959. 01/08/2019  12:22             5.320 charaepi_ch0006_00_oba_it.lsd
 960. 01/08/2019  12:22             5.684 charaepi_ch0006_00_oba_ja.lsd
 961. 01/08/2019  12:22             5.124 charaepi_ch0006_00_oba_ko.lsd
 962. 01/08/2019  12:22             5.172 charaepi_ch0006_00_oba_zh-TW.lsd
 963. 01/08/2019  12:22             5.589 charaepi_ch0007_00_acerola_de.lsd
 964. 01/08/2019  12:22             5.954 charaepi_ch0007_00_acerola_en.lsd
 965. 01/08/2019  12:22             5.949 charaepi_ch0007_00_acerola_es.lsd
 966. 01/08/2019  12:22             5.604 charaepi_ch0007_00_acerola_fr.lsd
 967. 01/08/2019  12:22             5.462 charaepi_ch0007_00_acerola_it.lsd
 968. 01/08/2019  12:22             6.229 charaepi_ch0007_00_acerola_ja.lsd
 969. 01/08/2019  12:22             5.441 charaepi_ch0007_00_acerola_ko.lsd
 970. 01/08/2019  12:22             5.503 charaepi_ch0007_00_acerola_zh-TW.lsd
 971. 01/08/2019  12:22             6.024 charaepi_ch0008_00_erika_de.lsd
 972. 01/08/2019  12:22             5.597 charaepi_ch0008_00_erika_en.lsd
 973. 01/08/2019  12:22             6.185 charaepi_ch0008_00_erika_es.lsd
 974. 01/08/2019  12:22             5.438 charaepi_ch0008_00_erika_fr.lsd
 975. 01/08/2019  12:22             5.602 charaepi_ch0008_00_erika_it.lsd
 976. 01/08/2019  12:22             6.398 charaepi_ch0008_00_erika_ja.lsd
 977. 01/08/2019  12:22             5.499 charaepi_ch0008_00_erika_ko.lsd
 978. 01/08/2019  12:22             5.178 charaepi_ch0008_00_erika_zh-TW.lsd
 979. 01/08/2019  12:22             5.491 charaepi_ch0009_00_senri_de.lsd
 980. 01/08/2019  12:22             5.035 charaepi_ch0009_00_senri_en.lsd
 981. 01/08/2019  12:22             5.354 charaepi_ch0009_00_senri_es.lsd
 982. 01/08/2019  12:22             5.743 charaepi_ch0009_00_senri_fr.lsd
 983. 01/08/2019  12:22             5.620 charaepi_ch0009_00_senri_it.lsd
 984. 01/08/2019  12:22             5.907 charaepi_ch0009_00_senri_ja.lsd
 985. 01/08/2019  12:22             5.154 charaepi_ch0009_00_senri_ko.lsd
 986. 01/08/2019  12:22             5.554 charaepi_ch0009_00_senri_zh-TW.lsd
 987. 01/08/2019  12:22             7.342 charaepi_ch0010_00_maximum_de.lsd
 988. 01/08/2019  12:22             6.334 charaepi_ch0010_00_maximum_en.lsd
 989. 01/08/2019  12:22             6.490 charaepi_ch0010_00_maximum_es.lsd
 990. 01/08/2019  12:22             6.695 charaepi_ch0010_00_maximum_fr.lsd
 991. 01/08/2019  12:22             7.164 charaepi_ch0010_00_maximum_it.lsd
 992. 01/08/2019  12:22             7.356 charaepi_ch0010_00_maximum_ja.lsd
 993. 01/08/2019  12:22             6.608 charaepi_ch0010_00_maximum_ko.lsd
 994. 01/08/2019  12:22             7.019 charaepi_ch0010_00_maximum_zh-TW.lsd
 995. 01/08/2019  12:22             5.003 charaepi_ch0011_00_homika_de.lsd
 996. 01/08/2019  12:22             5.054 charaepi_ch0011_00_homika_en.lsd
 997. 01/08/2019  12:22             5.101 charaepi_ch0011_00_homika_es.lsd
 998. 01/08/2019  12:22             4.596 charaepi_ch0011_00_homika_fr.lsd
 999. 01/08/2019  12:22             4.725 charaepi_ch0011_00_homika_it.lsd
 1000. 01/08/2019  12:22             5.124 charaepi_ch0011_00_homika_ja.lsd
 1001. 01/08/2019  12:22             4.711 charaepi_ch0011_00_homika_ko.lsd
 1002. 01/08/2019  12:22             5.261 charaepi_ch0011_00_homika_zh-TW.lsd
 1003. 01/08/2019  12:22             5.341 charaepi_ch0012_00_corni_de.lsd
 1004. 01/08/2019  12:22             5.323 charaepi_ch0012_00_corni_en.lsd
 1005. 01/08/2019  12:22             5.430 charaepi_ch0012_00_corni_es.lsd
 1006. 01/08/2019  12:22             4.956 charaepi_ch0012_00_corni_fr.lsd
 1007. 01/08/2019  12:22             5.038 charaepi_ch0012_00_corni_it.lsd
 1008. 01/08/2019  12:22             5.574 charaepi_ch0012_00_corni_ja.lsd
 1009. 01/08/2019  12:22             4.841 charaepi_ch0012_00_corni_ko.lsd
 1010. 01/08/2019  12:22             4.754 charaepi_ch0012_00_corni_zh-TW.lsd
 1011. 01/08/2019  12:22             4.373 charaepi_ch0013_00_hapu_de.lsd
 1012. 01/08/2019  12:22             4.654 charaepi_ch0013_00_hapu_en.lsd
 1013. 01/08/2019  12:22             4.353 charaepi_ch0013_00_hapu_es.lsd
 1014. 01/08/2019  12:22             4.085 charaepi_ch0013_00_hapu_fr.lsd
 1015. 01/08/2019  12:22             3.731 charaepi_ch0013_00_hapu_it.lsd
 1016. 01/08/2019  12:22             4.536 charaepi_ch0013_00_hapu_ja.lsd
 1017. 01/08/2019  12:22             4.101 charaepi_ch0013_00_hapu_ko.lsd
 1018. 01/08/2019  12:22             4.278 charaepi_ch0013_00_hapu_zh-TW.lsd
 1019. 01/08/2019  12:22             5.204 charaepi_ch0014_01_cheren_de.lsd
 1020. 01/08/2019  12:22             5.173 charaepi_ch0014_01_cheren_en.lsd
 1021. 01/08/2019  12:22             5.074 charaepi_ch0014_01_cheren_es.lsd
 1022. 01/08/2019  12:22             5.120 charaepi_ch0014_01_cheren_fr.lsd
 1023. 01/08/2019  12:22             5.071 charaepi_ch0014_01_cheren_it.lsd
 1024. 01/08/2019  12:22             5.434 charaepi_ch0014_01_cheren_ja.lsd
 1025. 01/08/2019  12:22             4.837 charaepi_ch0014_01_cheren_ko.lsd
 1026. 01/08/2019  12:22             4.976 charaepi_ch0014_01_cheren_zh-TW.lsd
 1027. 01/08/2019  12:22             8.076 charaepi_ch0015_00_takeshi_de.lsd
 1028. 01/08/2019  12:22             7.402 charaepi_ch0015_00_takeshi_en.lsd
 1029. 01/08/2019  12:22             8.518 charaepi_ch0015_00_takeshi_es.lsd
 1030. 01/08/2019  12:22             7.745 charaepi_ch0015_00_takeshi_fr.lsd
 1031. 01/08/2019  12:22             7.806 charaepi_ch0015_00_takeshi_it.lsd
 1032. 01/08/2019  12:22             8.746 charaepi_ch0015_00_takeshi_ja.lsd
 1033. 01/08/2019  12:22             7.768 charaepi_ch0015_00_takeshi_ko.lsd
 1034. 01/08/2019  12:22             8.037 charaepi_ch0015_00_takeshi_zh-TW.lsd
 1035. 01/08/2019  12:22             3.663 charaepi_ch0015_01_takeshi_de.lsd
 1036. 01/08/2019  12:22             3.489 charaepi_ch0015_01_takeshi_en.lsd
 1037. 01/08/2019  12:22             3.854 charaepi_ch0015_01_takeshi_es.lsd
 1038. 01/08/2019  12:22             3.517 charaepi_ch0015_01_takeshi_fr.lsd
 1039. 01/08/2019  12:22             3.521 charaepi_ch0015_01_takeshi_it.lsd
 1040. 01/08/2019  12:22             3.932 charaepi_ch0015_01_takeshi_ja.lsd
 1041. 01/08/2019  12:22             3.500 charaepi_ch0015_01_takeshi_ko.lsd
 1042. 01/08/2019  12:22             3.671 charaepi_ch0015_01_takeshi_zh-TW.lsd
 1043. 01/08/2019  12:22             4.801 charaepi_ch0016_00_huuro_de.lsd
 1044. 01/08/2019  12:22             4.033 charaepi_ch0016_00_huuro_en.lsd
 1045. 01/08/2019  12:22             4.500 charaepi_ch0016_00_huuro_es.lsd
 1046. 01/08/2019  12:22             4.563 charaepi_ch0016_00_huuro_fr.lsd
 1047. 01/08/2019  12:22             4.486 charaepi_ch0016_00_huuro_it.lsd
 1048. 01/08/2019  12:22             4.905 charaepi_ch0016_00_huuro_ja.lsd
 1049. 01/08/2019  12:22             4.240 charaepi_ch0016_00_huuro_ko.lsd
 1050. 01/08/2019  12:22             4.571 charaepi_ch0016_00_huuro_zh-TW.lsd
 1051. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_de.lsd
 1052. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_en.lsd
 1053. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_es.lsd
 1054. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_fr.lsd
 1055. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_it.lsd
 1056. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_ja.lsd
 1057. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_ko.lsd
 1058. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0017_00_leaf_zh-TW.lsd
 1059. 01/08/2019  12:22             7.426 charaepi_ch0018_00_chris_de.lsd
 1060. 01/08/2019  12:22             7.374 charaepi_ch0018_00_chris_en.lsd
 1061. 01/08/2019  12:22             7.629 charaepi_ch0018_00_chris_es.lsd
 1062. 01/08/2019  12:22             7.278 charaepi_ch0018_00_chris_fr.lsd
 1063. 01/08/2019  12:22             7.220 charaepi_ch0018_00_chris_it.lsd
 1064. 01/08/2019  12:22             8.363 charaepi_ch0018_00_chris_ja.lsd
 1065. 01/08/2019  12:22             7.259 charaepi_ch0018_00_chris_ko.lsd
 1066. 01/08/2019  12:22             7.142 charaepi_ch0018_00_chris_zh-TW.lsd
 1067. 01/08/2019  12:22             4.484 charaepi_ch0019_00_yuki_de.lsd
 1068. 01/08/2019  12:22             4.166 charaepi_ch0019_00_yuki_en.lsd
 1069. 01/08/2019  12:22             4.284 charaepi_ch0019_00_yuki_es.lsd
 1070. 01/08/2019  12:22             4.570 charaepi_ch0019_00_yuki_fr.lsd
 1071. 01/08/2019  12:22             4.570 charaepi_ch0019_00_yuki_it.lsd
 1072. 01/08/2019  12:22             4.607 charaepi_ch0019_00_yuki_ja.lsd
 1073. 01/08/2019  12:22             4.245 charaepi_ch0019_00_yuki_ko.lsd
 1074. 01/08/2019  12:22             4.158 charaepi_ch0019_00_yuki_zh-TW.lsd
 1075. 01/08/2019  12:22             5.069 charaepi_ch0020_00_toya_de.lsd
 1076. 01/08/2019  12:22             4.855 charaepi_ch0020_00_toya_en.lsd
 1077. 01/08/2019  12:22             4.976 charaepi_ch0020_00_toya_es.lsd
 1078. 01/08/2019  12:22             5.023 charaepi_ch0020_00_toya_fr.lsd
 1079. 01/08/2019  12:22             5.105 charaepi_ch0020_00_toya_it.lsd
 1080. 01/08/2019  12:22             5.691 charaepi_ch0020_00_toya_ja.lsd
 1081. 01/08/2019  12:22             4.889 charaepi_ch0020_00_toya_ko.lsd
 1082. 01/08/2019  12:22             5.078 charaepi_ch0020_00_toya_zh-TW.lsd
 1083. 01/08/2019  12:22             4.939 charaepi_ch0021_00_green_de.lsd
 1084. 01/08/2019  12:22             4.595 charaepi_ch0021_00_green_en.lsd
 1085. 01/08/2019  12:22             4.585 charaepi_ch0021_00_green_es.lsd
 1086. 01/08/2019  12:22             4.782 charaepi_ch0021_00_green_fr.lsd
 1087. 01/08/2019  12:22             4.569 charaepi_ch0021_00_green_it.lsd
 1088. 01/08/2019  12:22             4.959 charaepi_ch0021_00_green_ja.lsd
 1089. 01/08/2019  12:22             4.568 charaepi_ch0021_00_green_ko.lsd
 1090. 01/08/2019  12:22             4.747 charaepi_ch0021_00_green_zh-TW.lsd
 1091. 01/08/2019  12:22             4.633 charaepi_ch0022_00_urup_de.lsd
 1092. 01/08/2019  12:22             4.268 charaepi_ch0022_00_urup_en.lsd
 1093. 01/08/2019  12:22             4.618 charaepi_ch0022_00_urup_es.lsd
 1094. 01/08/2019  12:22             4.336 charaepi_ch0022_00_urup_fr.lsd
 1095. 01/08/2019  12:22             4.213 charaepi_ch0022_00_urup_it.lsd
 1096. 01/08/2019  12:22             4.366 charaepi_ch0022_00_urup_ja.lsd
 1097. 01/08/2019  12:22             4.076 charaepi_ch0022_00_urup_ko.lsd
 1098. 01/08/2019  12:22             4.224 charaepi_ch0022_00_urup_zh-TW.lsd
 1099. 01/08/2019  12:22             4.941 charaepi_ch0023_00_momi_de.lsd
 1100. 01/08/2019  12:22             5.312 charaepi_ch0023_00_momi_en.lsd
 1101. 01/08/2019  12:22             5.009 charaepi_ch0023_00_momi_es.lsd
 1102. 01/08/2019  12:22             4.840 charaepi_ch0023_00_momi_fr.lsd
 1103. 01/08/2019  12:22             4.735 charaepi_ch0023_00_momi_it.lsd
 1104. 01/08/2019  12:22             5.445 charaepi_ch0023_00_momi_ja.lsd
 1105. 01/08/2019  12:22             4.604 charaepi_ch0023_00_momi_ko.lsd
 1106. 01/08/2019  12:22             5.126 charaepi_ch0023_00_momi_zh-TW.lsd
 1107. 01/08/2019  12:22             6.481 charaepi_ch0024_00_shikimi_de.lsd
 1108. 01/08/2019  12:22             6.367 charaepi_ch0024_00_shikimi_en.lsd
 1109. 01/08/2019  12:22             6.100 charaepi_ch0024_00_shikimi_es.lsd
 1110. 01/08/2019  12:22             6.130 charaepi_ch0024_00_shikimi_fr.lsd
 1111. 01/08/2019  12:22             6.132 charaepi_ch0024_00_shikimi_it.lsd
 1112. 01/08/2019  12:22             6.664 charaepi_ch0024_00_shikimi_ja.lsd
 1113. 01/08/2019  12:22             6.095 charaepi_ch0024_00_shikimi_ko.lsd
 1114. 01/08/2019  12:22             6.051 charaepi_ch0024_00_shikimi_zh-TW.lsd
 1115. 01/08/2019  12:22             5.920 charaepi_ch0025_00_suzuna_de.lsd
 1116. 01/08/2019  12:22             6.148 charaepi_ch0025_00_suzuna_en.lsd
 1117. 01/08/2019  12:22             5.438 charaepi_ch0025_00_suzuna_es.lsd
 1118. 01/08/2019  12:22             5.284 charaepi_ch0025_00_suzuna_fr.lsd
 1119. 01/08/2019  12:22             5.402 charaepi_ch0025_00_suzuna_it.lsd
 1120. 01/08/2019  12:22             6.314 charaepi_ch0025_00_suzuna_ja.lsd
 1121. 01/08/2019  12:22             5.665 charaepi_ch0025_00_suzuna_ko.lsd
 1122. 01/08/2019  12:22             5.441 charaepi_ch0025_00_suzuna_zh-TW.lsd
 1123. 01/08/2019  12:22             6.174 charaepi_ch0026_00_akane_de.lsd
 1124. 01/08/2019  12:22             5.496 charaepi_ch0026_00_akane_en.lsd
 1125. 01/08/2019  12:22             5.607 charaepi_ch0026_00_akane_es.lsd
 1126. 01/08/2019  12:22             5.949 charaepi_ch0026_00_akane_fr.lsd
 1127. 01/08/2019  12:22             5.658 charaepi_ch0026_00_akane_it.lsd
 1128. 01/08/2019  12:22             6.133 charaepi_ch0026_00_akane_ja.lsd
 1129. 01/08/2019  12:22             5.610 charaepi_ch0026_00_akane_ko.lsd
 1130. 01/08/2019  12:22             5.493 charaepi_ch0026_00_akane_zh-TW.lsd
 1131. 01/08/2019  12:22             5.659 charaepi_ch0027_00_natane_de.lsd
 1132. 01/08/2019  12:22             4.775 charaepi_ch0027_00_natane_en.lsd
 1133. 01/08/2019  12:22             4.896 charaepi_ch0027_00_natane_es.lsd
 1134. 01/08/2019  12:22             5.008 charaepi_ch0027_00_natane_fr.lsd
 1135. 01/08/2019  12:22             4.863 charaepi_ch0027_00_natane_it.lsd
 1136. 01/08/2019  12:22             5.722 charaepi_ch0027_00_natane_ja.lsd
 1137. 01/08/2019  12:22             5.031 charaepi_ch0027_00_natane_ko.lsd
 1138. 01/08/2019  12:22             5.142 charaepi_ch0027_00_natane_zh-TW.lsd
 1139. 01/08/2019  12:22             6.118 charaepi_ch0028_00_ibuki_de.lsd
 1140. 01/08/2019  12:22             5.803 charaepi_ch0028_00_ibuki_en.lsd
 1141. 01/08/2019  12:22             5.486 charaepi_ch0028_00_ibuki_es.lsd
 1142. 01/08/2019  12:22             5.986 charaepi_ch0028_00_ibuki_fr.lsd
 1143. 01/08/2019  12:22             5.792 charaepi_ch0028_00_ibuki_it.lsd
 1144. 01/08/2019  12:22             5.754 charaepi_ch0028_00_ibuki_ja.lsd
 1145. 01/08/2019  12:22             5.119 charaepi_ch0028_00_ibuki_ko.lsd
 1146. 01/08/2019  12:22             5.445 charaepi_ch0028_00_ibuki_zh-TW.lsd
 1147. 01/08/2019  12:22             5.312 charaepi_ch0029_00_asuna_de.lsd
 1148. 01/08/2019  12:22             4.904 charaepi_ch0029_00_asuna_en.lsd
 1149. 01/08/2019  12:22             5.085 charaepi_ch0029_00_asuna_es.lsd
 1150. 01/08/2019  12:22             5.551 charaepi_ch0029_00_asuna_fr.lsd
 1151. 01/08/2019  12:22             5.143 charaepi_ch0029_00_asuna_it.lsd
 1152. 01/08/2019  12:22             5.234 charaepi_ch0029_00_asuna_ja.lsd
 1153. 01/08/2019  12:22             4.863 charaepi_ch0029_00_asuna_ko.lsd
 1154. 01/08/2019  12:22             4.647 charaepi_ch0029_00_asuna_zh-TW.lsd
 1155. 01/08/2019  12:22             6.230 charaepi_ch0030_00_ran_de.lsd
 1156. 01/08/2019  12:22             5.639 charaepi_ch0030_00_ran_en.lsd
 1157. 01/08/2019  12:22             5.854 charaepi_ch0030_00_ran_es.lsd
 1158. 01/08/2019  12:22             6.512 charaepi_ch0030_00_ran_fr.lsd
 1159. 01/08/2019  12:22             5.976 charaepi_ch0030_00_ran_it.lsd
 1160. 01/08/2019  12:22             6.404 charaepi_ch0030_00_ran_ja.lsd
 1161. 01/08/2019  12:22             5.706 charaepi_ch0030_00_ran_ko.lsd
 1162. 01/08/2019  12:22             5.842 charaepi_ch0030_00_ran_zh-TW.lsd
 1163. 01/08/2019  12:22             5.306 charaepi_ch0031_00_fuu_de.lsd
 1164. 01/08/2019  12:22             4.781 charaepi_ch0031_00_fuu_en.lsd
 1165. 01/08/2019  12:22             5.243 charaepi_ch0031_00_fuu_es.lsd
 1166. 01/08/2019  12:22             5.505 charaepi_ch0031_00_fuu_fr.lsd
 1167. 01/08/2019  12:22             5.439 charaepi_ch0031_00_fuu_it.lsd
 1168. 01/08/2019  12:22             5.470 charaepi_ch0031_00_fuu_ja.lsd
 1169. 01/08/2019  12:22             4.895 charaepi_ch0031_00_fuu_ko.lsd
 1170. 01/08/2019  12:22             5.382 charaepi_ch0031_00_fuu_zh-TW.lsd
 1171. 01/08/2019  12:22             8.655 charaepi_ch0032_00_yanagi_de.lsd
 1172. 01/08/2019  12:22             8.395 charaepi_ch0032_00_yanagi_en.lsd
 1173. 01/08/2019  12:22             8.114 charaepi_ch0032_00_yanagi_es.lsd
 1174. 01/08/2019  12:22             7.898 charaepi_ch0032_00_yanagi_fr.lsd
 1175. 01/08/2019  12:22             7.986 charaepi_ch0032_00_yanagi_it.lsd
 1176. 01/08/2019  12:22             8.447 charaepi_ch0032_00_yanagi_ja.lsd
 1177. 01/08/2019  12:22             7.728 charaepi_ch0032_00_yanagi_ko.lsd
 1178. 01/08/2019  12:22             7.595 charaepi_ch0032_00_yanagi_zh-TW.lsd
 1179. 01/08/2019  12:22             6.173 charaepi_ch0033_00_yakon_de.lsd
 1180. 01/08/2019  12:22             6.148 charaepi_ch0033_00_yakon_en.lsd
 1181. 01/08/2019  12:22             5.544 charaepi_ch0033_00_yakon_es.lsd
 1182. 01/08/2019  12:22             5.504 charaepi_ch0033_00_yakon_fr.lsd
 1183. 01/08/2019  12:22             5.732 charaepi_ch0033_00_yakon_it.lsd
 1184. 01/08/2019  12:22             6.092 charaepi_ch0033_00_yakon_ja.lsd
 1185. 01/08/2019  12:22             5.626 charaepi_ch0033_00_yakon_ko.lsd
 1186. 01/08/2019  12:22             5.654 charaepi_ch0033_00_yakon_zh-TW.lsd
 1187. 01/08/2019  12:22             5.751 charaepi_ch0034_00_matsurika_de.lsd
 1188. 01/08/2019  12:22             5.733 charaepi_ch0034_00_matsurika_en.lsd
 1189. 01/08/2019  12:22             5.562 charaepi_ch0034_00_matsurika_es.lsd
 1190. 01/08/2019  12:22             5.141 charaepi_ch0034_00_matsurika_fr.lsd
 1191. 01/08/2019  12:22             5.008 charaepi_ch0034_00_matsurika_it.lsd
 1192. 01/08/2019  12:22             5.832 charaepi_ch0034_00_matsurika_ja.lsd
 1193. 01/08/2019  12:22             5.332 charaepi_ch0034_00_matsurika_ko.lsd
 1194. 01/08/2019  12:22             5.186 charaepi_ch0034_00_matsurika_zh-TW.lsd
 1195. 01/08/2019  12:22             5.068 charaepi_ch0035_00_matthies_de.lsd
 1196. 01/08/2019  12:22             4.373 charaepi_ch0035_00_matthies_en.lsd
 1197. 01/08/2019  12:22             5.257 charaepi_ch0035_00_matthies_es.lsd
 1198. 01/08/2019  12:22             4.600 charaepi_ch0035_00_matthies_fr.lsd
 1199. 01/08/2019  12:22             4.491 charaepi_ch0035_00_matthies_it.lsd
 1200. 01/08/2019  12:22             5.177 charaepi_ch0035_00_matthies_ja.lsd
 1201. 01/08/2019  12:22             4.711 charaepi_ch0035_00_matthies_ko.lsd
 1202. 01/08/2019  12:22             4.435 charaepi_ch0035_00_matthies_zh-TW.lsd
 1203. 01/08/2019  12:22             6.724 charaepi_ch0036_00_mamane_de.lsd
 1204. 01/08/2019  12:22             6.963 charaepi_ch0036_00_mamane_en.lsd
 1205. 01/08/2019  12:22             6.283 charaepi_ch0036_00_mamane_es.lsd
 1206. 01/08/2019  12:22             6.229 charaepi_ch0036_00_mamane_fr.lsd
 1207. 01/08/2019  12:22             6.420 charaepi_ch0036_00_mamane_it.lsd
 1208. 01/08/2019  12:22             7.026 charaepi_ch0036_00_mamane_ja.lsd
 1209. 01/08/2019  12:22             6.214 charaepi_ch0036_00_mamane_ko.lsd
 1210. 01/08/2019  12:22             6.881 charaepi_ch0036_00_mamane_zh-TW.lsd
 1211. 01/08/2019  12:22             5.484 charaepi_ch0037_00_fukuji_de.lsd
 1212. 01/08/2019  12:22             4.764 charaepi_ch0037_00_fukuji_en.lsd
 1213. 01/08/2019  12:22             5.406 charaepi_ch0037_00_fukuji_es.lsd
 1214. 01/08/2019  12:22             5.473 charaepi_ch0037_00_fukuji_fr.lsd
 1215. 01/08/2019  12:22             5.329 charaepi_ch0037_00_fukuji_it.lsd
 1216. 01/08/2019  12:22             5.000 charaepi_ch0037_00_fukuji_ja.lsd
 1217. 01/08/2019  12:22             4.675 charaepi_ch0037_00_fukuji_ko.lsd
 1218. 01/08/2019  12:22             4.821 charaepi_ch0037_00_fukuji_zh-TW.lsd
 1219. 01/08/2019  12:22             5.369 charaepi_ch0038_00_hyouta_de.lsd
 1220. 01/08/2019  12:22             5.818 charaepi_ch0038_00_hyouta_en.lsd
 1221. 01/08/2019  12:22             5.470 charaepi_ch0038_00_hyouta_es.lsd
 1222. 01/08/2019  12:22             5.360 charaepi_ch0038_00_hyouta_fr.lsd
 1223. 01/08/2019  12:22             5.345 charaepi_ch0038_00_hyouta_it.lsd
 1224. 01/08/2019  12:22             5.598 charaepi_ch0038_00_hyouta_ja.lsd
 1225. 01/08/2019  12:22             5.064 charaepi_ch0038_00_hyouta_ko.lsd
 1226. 01/08/2019  12:22             4.976 charaepi_ch0038_00_hyouta_zh-TW.lsd
 1227. 01/08/2019  12:22             5.787 charaepi_ch0039_00_viola_de.lsd
 1228. 01/08/2019  12:22             5.291 charaepi_ch0039_00_viola_en.lsd
 1229. 01/08/2019  12:22             5.717 charaepi_ch0039_00_viola_es.lsd
 1230. 01/08/2019  12:22             5.114 charaepi_ch0039_00_viola_fr.lsd
 1231. 01/08/2019  12:22             5.460 charaepi_ch0039_00_viola_it.lsd
 1232. 01/08/2019  12:22             5.952 charaepi_ch0039_00_viola_ja.lsd
 1233. 01/08/2019  12:22             5.163 charaepi_ch0039_00_viola_ko.lsd
 1234. 01/08/2019  12:22             5.283 charaepi_ch0039_00_viola_zh-TW.lsd
 1235. 01/08/2019  12:22             4.383 charaepi_ch0040_00_hachiku_de.lsd
 1236. 01/08/2019  12:22             4.532 charaepi_ch0040_00_hachiku_en.lsd
 1237. 01/08/2019  12:22             4.923 charaepi_ch0040_00_hachiku_es.lsd
 1238. 01/08/2019  12:22             4.284 charaepi_ch0040_00_hachiku_fr.lsd
 1239. 01/08/2019  12:22             4.095 charaepi_ch0040_00_hachiku_it.lsd
 1240. 01/08/2019  12:22             4.711 charaepi_ch0040_00_hachiku_ja.lsd
 1241. 01/08/2019  12:22             4.175 charaepi_ch0040_00_hachiku_ko.lsd
 1242. 01/08/2019  12:22             4.206 charaepi_ch0040_00_hachiku_zh-TW.lsd
 1243. 01/08/2019  12:22             4.978 charaepi_ch0041_00_nejiki_de.lsd
 1244. 01/08/2019  12:22             5.092 charaepi_ch0041_00_nejiki_en.lsd
 1245. 01/08/2019  12:22             5.092 charaepi_ch0041_00_nejiki_es.lsd
 1246. 01/08/2019  12:22             4.879 charaepi_ch0041_00_nejiki_fr.lsd
 1247. 01/08/2019  12:22             4.812 charaepi_ch0041_00_nejiki_it.lsd
 1248. 01/08/2019  12:22             4.979 charaepi_ch0041_00_nejiki_ja.lsd
 1249. 01/08/2019  12:22             4.487 charaepi_ch0041_00_nejiki_ko.lsd
 1250. 01/08/2019  12:22             4.402 charaepi_ch0041_00_nejiki_zh-TW.lsd
 1251. 01/08/2019  12:22             5.270 charaepi_ch0042_00_nagi_de.lsd
 1252. 01/08/2019  12:22             5.494 charaepi_ch0042_00_nagi_en.lsd
 1253. 01/08/2019  12:22             5.099 charaepi_ch0042_00_nagi_es.lsd
 1254. 01/08/2019  12:22             5.103 charaepi_ch0042_00_nagi_fr.lsd
 1255. 01/08/2019  12:22             4.906 charaepi_ch0042_00_nagi_it.lsd
 1256. 01/08/2019  12:22             5.768 charaepi_ch0042_00_nagi_ja.lsd
 1257. 01/08/2019  12:22             5.045 charaepi_ch0042_00_nagi_ko.lsd
 1258. 01/08/2019  12:22             5.013 charaepi_ch0042_00_nagi_zh-TW.lsd
 1259. 01/08/2019  12:22             5.121 charaepi_ch0043_00_toki_de.lsd
 1260. 01/08/2019  12:22             4.843 charaepi_ch0043_00_toki_en.lsd
 1261. 01/08/2019  12:22             5.059 charaepi_ch0043_00_toki_es.lsd
 1262. 01/08/2019  12:22             4.815 charaepi_ch0043_00_toki_fr.lsd
 1263. 01/08/2019  12:22             4.920 charaepi_ch0043_00_toki_it.lsd
 1264. 01/08/2019  12:22             5.454 charaepi_ch0043_00_toki_ja.lsd
 1265. 01/08/2019  12:22             4.596 charaepi_ch0043_00_toki_ko.lsd
 1266. 01/08/2019  12:22             4.993 charaepi_ch0043_00_toki_zh-TW.lsd
 1267. 01/08/2019  12:22             5.903 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_de.lsd
 1268. 01/08/2019  12:22             5.454 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_en.lsd
 1269. 01/08/2019  12:22             5.582 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_es.lsd
 1270. 01/08/2019  12:22             5.571 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_fr.lsd
 1271. 01/08/2019  12:22             5.788 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_it.lsd
 1272. 01/08/2019  12:22             6.091 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_ja.lsd
 1273. 01/08/2019  12:22             5.561 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_ko.lsd
 1274. 01/08/2019  12:22             5.312 charaepi_ch0044_00_tsutsuji_zh-TW.lsd
 1275. 01/08/2019  12:22             6.839 charaepi_ch0045_00_tsukushi_de.lsd
 1276. 01/08/2019  12:22             7.047 charaepi_ch0045_00_tsukushi_en.lsd
 1277. 01/08/2019  12:22             6.391 charaepi_ch0045_00_tsukushi_es.lsd
 1278. 01/08/2019  12:22             6.360 charaepi_ch0045_00_tsukushi_fr.lsd
 1279. 01/08/2019  12:22             6.311 charaepi_ch0045_00_tsukushi_it.lsd
 1280. 01/08/2019  12:22             6.731 charaepi_ch0045_00_tsukushi_ja.lsd
 1281. 01/08/2019  12:22             6.109 charaepi_ch0045_00_tsukushi_ko.lsd
 1282. 01/08/2019  12:22             6.059 charaepi_ch0045_00_tsukushi_zh-TW.lsd
 1283. 01/08/2019  12:22             5.680 charaepi_ch0046_00_datsura_de.lsd
 1284. 01/08/2019  12:22             4.860 charaepi_ch0046_00_datsura_en.lsd
 1285. 01/08/2019  12:22             5.266 charaepi_ch0046_00_datsura_es.lsd
 1286. 01/08/2019  12:22             5.187 charaepi_ch0046_00_datsura_fr.lsd
 1287. 01/08/2019  12:22             5.497 charaepi_ch0046_00_datsura_it.lsd
 1288. 01/08/2019  12:22             5.512 charaepi_ch0046_00_datsura_ja.lsd
 1289. 01/08/2019  12:22             4.984 charaepi_ch0046_00_datsura_ko.lsd
 1290. 01/08/2019  12:22             5.289 charaepi_ch0046_00_datsura_zh-TW.lsd
 1291. 01/08/2019  12:22             5.834 charaepi_ch0047_00_itsuki_de.lsd
 1292. 01/08/2019  12:22             4.898 charaepi_ch0047_00_itsuki_en.lsd
 1293. 01/08/2019  12:22             5.109 charaepi_ch0047_00_itsuki_es.lsd
 1294. 01/08/2019  12:22             5.129 charaepi_ch0047_00_itsuki_fr.lsd
 1295. 01/08/2019  12:22             5.495 charaepi_ch0047_00_itsuki_it.lsd
 1296. 01/08/2019  12:22             5.897 charaepi_ch0047_00_itsuki_ja.lsd
 1297. 01/08/2019  12:22             5.210 charaepi_ch0047_00_itsuki_ko.lsd
 1298. 01/08/2019  12:22             5.317 charaepi_ch0047_00_itsuki_zh-TW.lsd
 1299. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_de.lsd
 1300. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_en.lsd
 1301. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_es.lsd
 1302. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_fr.lsd
 1303. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_it.lsd
 1304. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_ja.lsd
 1305. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_ko.lsd
 1306. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0048_00_gima_zh-TW.lsd
 1307. 01/08/2019  12:22             5.237 charaepi_ch0049_00_fuyo_de.lsd
 1308. 01/08/2019  12:22             4.390 charaepi_ch0049_00_fuyo_en.lsd
 1309. 01/08/2019  12:22             4.850 charaepi_ch0049_00_fuyo_es.lsd
 1310. 01/08/2019  12:22             4.819 charaepi_ch0049_00_fuyo_fr.lsd
 1311. 01/08/2019  12:22             4.742 charaepi_ch0049_00_fuyo_it.lsd
 1312. 01/08/2019  12:22             5.274 charaepi_ch0049_00_fuyo_ja.lsd
 1313. 01/08/2019  12:22             4.646 charaepi_ch0049_00_fuyo_ko.lsd
 1314. 01/08/2019  12:22             4.975 charaepi_ch0049_00_fuyo_zh-TW.lsd
 1315. 01/08/2019  12:22             6.173 charaepi_ch0050_00_sumomo_de.lsd
 1316. 01/08/2019  12:22             6.127 charaepi_ch0050_00_sumomo_en.lsd
 1317. 01/08/2019  12:22             5.840 charaepi_ch0050_00_sumomo_es.lsd
 1318. 01/08/2019  12:22             5.684 charaepi_ch0050_00_sumomo_fr.lsd
 1319. 01/08/2019  12:22             5.774 charaepi_ch0050_00_sumomo_it.lsd
 1320. 01/08/2019  12:22             6.160 charaepi_ch0050_00_sumomo_ja.lsd
 1321. 01/08/2019  12:22             5.580 charaepi_ch0050_00_sumomo_ko.lsd
 1322. 01/08/2019  12:22             5.609 charaepi_ch0050_00_sumomo_zh-TW.lsd
 1323. 01/08/2019  12:22             5.917 charaepi_ch0051_00_litchi_de.lsd
 1324. 01/08/2019  12:22             5.295 charaepi_ch0051_00_litchi_en.lsd
 1325. 01/08/2019  12:22             5.531 charaepi_ch0051_00_litchi_es.lsd
 1326. 01/08/2019  12:22             5.524 charaepi_ch0051_00_litchi_fr.lsd
 1327. 01/08/2019  12:22             5.648 charaepi_ch0051_00_litchi_it.lsd
 1328. 01/08/2019  12:22             6.098 charaepi_ch0051_00_litchi_ja.lsd
 1329. 01/08/2019  12:22             5.490 charaepi_ch0051_00_litchi_ko.lsd
 1330. 01/08/2019  12:22             5.350 charaepi_ch0051_00_litchi_zh-TW.lsd
 1331. 01/08/2019  12:22             5.726 charaepi_ch0052_00_shizui_de.lsd
 1332. 01/08/2019  12:22             5.613 charaepi_ch0052_00_shizui_en.lsd
 1333. 01/08/2019  12:22             5.616 charaepi_ch0052_00_shizui_es.lsd
 1334. 01/08/2019  12:22             5.277 charaepi_ch0052_00_shizui_fr.lsd
 1335. 01/08/2019  12:22             5.615 charaepi_ch0052_00_shizui_it.lsd
 1336. 01/08/2019  12:22             5.793 charaepi_ch0052_00_shizui_ja.lsd
 1337. 01/08/2019  12:22             5.165 charaepi_ch0052_00_shizui_ko.lsd
 1338. 01/08/2019  12:22             5.145 charaepi_ch0052_00_shizui_zh-TW.lsd
 1339. 01/08/2019  12:22             5.906 charaepi_ch0053_00_zakuro_de.lsd
 1340. 01/08/2019  12:22             6.090 charaepi_ch0053_00_zakuro_en.lsd
 1341. 01/08/2019  12:22             6.180 charaepi_ch0053_00_zakuro_es.lsd
 1342. 01/08/2019  12:22             5.986 charaepi_ch0053_00_zakuro_fr.lsd
 1343. 01/08/2019  12:22             5.685 charaepi_ch0053_00_zakuro_it.lsd
 1344. 01/08/2019  12:22             6.162 charaepi_ch0053_00_zakuro_ja.lsd
 1345. 01/08/2019  12:22             5.689 charaepi_ch0053_00_zakuro_ko.lsd
 1346. 01/08/2019  12:22             5.678 charaepi_ch0053_00_zakuro_zh-TW.lsd
 1347. 01/08/2019  12:22             4.630 charaepi_ch0054_00_kyo_de.lsd
 1348. 01/08/2019  12:22             4.369 charaepi_ch0054_00_kyo_en.lsd
 1349. 01/08/2019  12:22             4.580 charaepi_ch0054_00_kyo_es.lsd
 1350. 01/08/2019  12:22             4.393 charaepi_ch0054_00_kyo_fr.lsd
 1351. 01/08/2019  12:22             4.683 charaepi_ch0054_00_kyo_it.lsd
 1352. 01/08/2019  12:22             4.951 charaepi_ch0054_00_kyo_ja.lsd
 1353. 01/08/2019  12:22             4.499 charaepi_ch0054_00_kyo_ko.lsd
 1354. 01/08/2019  12:22             4.964 charaepi_ch0054_00_kyo_zh-TW.lsd
 1355. 01/08/2019  12:22             6.952 charaepi_ch0055_00_gampi_de.lsd
 1356. 01/08/2019  12:22             6.688 charaepi_ch0055_00_gampi_en.lsd
 1357. 01/08/2019  12:22             6.764 charaepi_ch0055_00_gampi_es.lsd
 1358. 01/08/2019  12:22             6.442 charaepi_ch0055_00_gampi_fr.lsd
 1359. 01/08/2019  12:22             7.101 charaepi_ch0055_00_gampi_it.lsd
 1360. 01/08/2019  12:22             6.444 charaepi_ch0055_00_gampi_ja.lsd
 1361. 01/08/2019  12:22             5.967 charaepi_ch0055_00_gampi_ko.lsd
 1362. 01/08/2019  12:22             5.763 charaepi_ch0055_00_gampi_zh-TW.lsd
 1363. 01/08/2019  12:22             4.218 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_de.lsd
 1364. 01/08/2019  12:22             3.990 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_en.lsd
 1365. 01/08/2019  12:22             4.034 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_es.lsd
 1366. 01/08/2019  12:22             4.352 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_fr.lsd
 1367. 01/08/2019  12:22             4.096 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_it.lsd
 1368. 01/08/2019  12:22             4.614 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_ja.lsd
 1369. 01/08/2019  12:22             4.181 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_ko.lsd
 1370. 01/08/2019  12:22             4.278 charaepi_ch0056_00_kuchinashi_zh-TW.lsd
 1371. 01/08/2019  12:22             5.517 charaepi_ch0057_00_shiba_de.lsd
 1372. 01/08/2019  12:22             4.839 charaepi_ch0057_00_shiba_en.lsd
 1373. 01/08/2019  12:22             5.156 charaepi_ch0057_00_shiba_es.lsd
 1374. 01/08/2019  12:22             5.144 charaepi_ch0057_00_shiba_fr.lsd
 1375. 01/08/2019  12:22             5.476 charaepi_ch0057_00_shiba_it.lsd
 1376. 01/08/2019  12:22             5.630 charaepi_ch0057_00_shiba_ja.lsd
 1377. 01/08/2019  12:22             5.071 charaepi_ch0057_00_shiba_ko.lsd
 1378. 01/08/2019  12:22             5.107 charaepi_ch0057_00_shiba_zh-TW.lsd
 1379. 01/08/2019  12:22             6.334 charaepi_ch0058_00_kahiri_de.lsd
 1380. 01/08/2019  12:22             6.353 charaepi_ch0058_00_kahiri_en.lsd
 1381. 01/08/2019  12:22             6.715 charaepi_ch0058_00_kahiri_es.lsd
 1382. 01/08/2019  12:22             6.323 charaepi_ch0058_00_kahiri_fr.lsd
 1383. 01/08/2019  12:22             6.365 charaepi_ch0058_00_kahiri_it.lsd
 1384. 01/08/2019  12:22             7.026 charaepi_ch0058_00_kahiri_ja.lsd
 1385. 01/08/2019  12:22             6.276 charaepi_ch0058_00_kahiri_ko.lsd
 1386. 01/08/2019  12:22             6.066 charaepi_ch0058_00_kahiri_zh-TW.lsd
 1387. 01/08/2019  12:22             6.643 charaepi_ch0059_00_katsura_de.lsd
 1388. 01/08/2019  12:22             5.805 charaepi_ch0059_00_katsura_en.lsd
 1389. 01/08/2019  12:22             6.310 charaepi_ch0059_00_katsura_es.lsd
 1390. 01/08/2019  12:22             6.123 charaepi_ch0059_00_katsura_fr.lsd
 1391. 01/08/2019  12:22             6.257 charaepi_ch0059_00_katsura_it.lsd
 1392. 01/08/2019  12:22             6.904 charaepi_ch0059_00_katsura_ja.lsd
 1393. 01/08/2019  12:22             6.188 charaepi_ch0059_00_katsura_ko.lsd
 1394. 01/08/2019  12:22             6.015 charaepi_ch0059_00_katsura_zh-TW.lsd
 1395. 01/08/2019  12:22             4.832 charaepi_ch0060_00_anzu_de.lsd
 1396. 01/08/2019  12:22             4.546 charaepi_ch0060_00_anzu_en.lsd
 1397. 01/08/2019  12:22             4.969 charaepi_ch0060_00_anzu_es.lsd
 1398. 01/08/2019  12:22             4.772 charaepi_ch0060_00_anzu_fr.lsd
 1399. 01/08/2019  12:22             4.644 charaepi_ch0060_00_anzu_it.lsd
 1400. 01/08/2019  12:22             5.166 charaepi_ch0060_00_anzu_ja.lsd
 1401. 01/08/2019  12:22             4.686 charaepi_ch0060_00_anzu_ko.lsd
 1402. 01/08/2019  12:22             4.588 charaepi_ch0060_00_anzu_zh-TW.lsd
 1403. 01/08/2019  12:22             6.880 charaepi_ch0061_00_kikuko_de.lsd
 1404. 01/08/2019  12:22             5.919 charaepi_ch0061_00_kikuko_en.lsd
 1405. 01/08/2019  12:22             6.657 charaepi_ch0061_00_kikuko_es.lsd
 1406. 01/08/2019  12:22             6.174 charaepi_ch0061_00_kikuko_fr.lsd
 1407. 01/08/2019  12:22             6.632 charaepi_ch0061_00_kikuko_it.lsd
 1408. 01/08/2019  12:22             6.513 charaepi_ch0061_00_kikuko_ja.lsd
 1409. 01/08/2019  12:22             6.010 charaepi_ch0061_00_kikuko_ko.lsd
 1410. 01/08/2019  12:22             6.119 charaepi_ch0061_00_kikuko_zh-TW.lsd
 1411. 01/08/2019  12:22             5.387 charaepi_ch0062_00_karin_de.lsd
 1412. 01/08/2019  12:22             5.309 charaepi_ch0062_00_karin_en.lsd
 1413. 01/08/2019  12:22             5.005 charaepi_ch0062_00_karin_es.lsd
 1414. 01/08/2019  12:22             5.220 charaepi_ch0062_00_karin_fr.lsd
 1415. 01/08/2019  12:22             4.926 charaepi_ch0062_00_karin_it.lsd
 1416. 01/08/2019  12:22             5.574 charaepi_ch0062_00_karin_ja.lsd
 1417. 01/08/2019  12:22             4.946 charaepi_ch0062_00_karin_ko.lsd
 1418. 01/08/2019  12:22             5.430 charaepi_ch0062_00_karin_zh-TW.lsd
 1419. 01/08/2019  12:22             6.761 charaepi_ch0063_00_renbu_de.lsd
 1420. 01/08/2019  12:22             5.622 charaepi_ch0063_00_renbu_en.lsd
 1421. 01/08/2019  12:22             6.337 charaepi_ch0063_00_renbu_es.lsd
 1422. 01/08/2019  12:22             6.059 charaepi_ch0063_00_renbu_fr.lsd
 1423. 01/08/2019  12:22             6.179 charaepi_ch0063_00_renbu_it.lsd
 1424. 01/08/2019  12:22             6.498 charaepi_ch0063_00_renbu_ja.lsd
 1425. 01/08/2019  12:22             6.113 charaepi_ch0063_00_renbu_ko.lsd
 1426. 01/08/2019  12:22             5.888 charaepi_ch0063_00_renbu_zh-TW.lsd
 1427. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_de.lsd
 1428. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_en.lsd
 1429. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_es.lsd
 1430. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_fr.lsd
 1431. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_it.lsd
 1432. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_ja.lsd
 1433. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_ko.lsd
 1434. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0091_00_shirona_zh-TW.lsd
 1435. 01/08/2019  12:22             4.993 charaepi_ch0092_00_iris_de.lsd
 1436. 01/08/2019  12:22             4.818 charaepi_ch0092_00_iris_en.lsd
 1437. 01/08/2019  12:22             4.648 charaepi_ch0092_00_iris_es.lsd
 1438. 01/08/2019  12:22             4.740 charaepi_ch0092_00_iris_fr.lsd
 1439. 01/08/2019  12:22             4.509 charaepi_ch0092_00_iris_it.lsd
 1440. 01/08/2019  12:22             5.291 charaepi_ch0092_00_iris_ja.lsd
 1441. 01/08/2019  12:22             4.537 charaepi_ch0092_00_iris_ko.lsd
 1442. 01/08/2019  12:22             4.706 charaepi_ch0092_00_iris_zh-TW.lsd
 1443. 01/08/2019  12:22             5.217 charaepi_ch0094_00_genji_de.lsd
 1444. 01/08/2019  12:22             4.493 charaepi_ch0094_00_genji_en.lsd
 1445. 01/08/2019  12:22             4.795 charaepi_ch0094_00_genji_es.lsd
 1446. 01/08/2019  12:22             4.908 charaepi_ch0094_00_genji_fr.lsd
 1447. 01/08/2019  12:22             5.089 charaepi_ch0094_00_genji_it.lsd
 1448. 01/08/2019  12:22             4.995 charaepi_ch0094_00_genji_ja.lsd
 1449. 01/08/2019  12:22             4.606 charaepi_ch0094_00_genji_ko.lsd
 1450. 01/08/2019  12:22             4.409 charaepi_ch0094_00_genji_zh-TW.lsd
 1451. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_de.lsd
 1452. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_en.lsd
 1453. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_es.lsd
 1454. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_fr.lsd
 1455. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_it.lsd
 1456. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_ja.lsd
 1457. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_ko.lsd
 1458. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0095_00_cattleya_zh-TW.lsd
 1459. 01/08/2019  12:22             5.994 charaepi_ch0096_00_zumi_de.lsd
 1460. 01/08/2019  12:22             6.079 charaepi_ch0096_00_zumi_en.lsd
 1461. 01/08/2019  12:22             6.341 charaepi_ch0096_00_zumi_es.lsd
 1462. 01/08/2019  12:22             5.742 charaepi_ch0096_00_zumi_fr.lsd
 1463. 01/08/2019  12:22             5.967 charaepi_ch0096_00_zumi_it.lsd
 1464. 01/08/2019  12:22             5.950 charaepi_ch0096_00_zumi_ja.lsd
 1465. 01/08/2019  12:22             5.341 charaepi_ch0096_00_zumi_ko.lsd
 1466. 01/08/2019  12:22             5.304 charaepi_ch0096_00_zumi_zh-TW.lsd
 1467. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_de.lsd
 1468. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_en.lsd
 1469. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_es.lsd
 1470. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_fr.lsd
 1471. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_it.lsd
 1472. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_ja.lsd
 1473. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_ko.lsd
 1474. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0096_10_zumi_zh-TW.lsd
 1475. 01/08/2019  12:22             4.674 charaepi_ch0097_00_mai_de.lsd
 1476. 01/08/2019  12:22             4.186 charaepi_ch0097_00_mai_en.lsd
 1477. 01/08/2019  12:22             4.460 charaepi_ch0097_00_mai_es.lsd
 1478. 01/08/2019  12:22             4.628 charaepi_ch0097_00_mai_fr.lsd
 1479. 01/08/2019  12:22             4.239 charaepi_ch0097_00_mai_it.lsd
 1480. 01/08/2019  12:22             4.961 charaepi_ch0097_00_mai_ja.lsd
 1481. 01/08/2019  12:22             4.361 charaepi_ch0097_00_mai_ko.lsd
 1482. 01/08/2019  12:22             4.441 charaepi_ch0097_00_mai_zh-TW.lsd
 1483. 01/08/2019  12:22             5.958 charaepi_ch0098_00_hau_de.lsd
 1484. 01/08/2019  12:22             5.084 charaepi_ch0098_00_hau_en.lsd
 1485. 01/08/2019  12:22             5.782 charaepi_ch0098_00_hau_es.lsd
 1486. 01/08/2019  12:22             5.899 charaepi_ch0098_00_hau_fr.lsd
 1487. 01/08/2019  12:22             5.124 charaepi_ch0098_00_hau_it.lsd
 1488. 01/08/2019  12:22             6.046 charaepi_ch0098_00_hau_ja.lsd
 1489. 01/08/2019  12:22             5.456 charaepi_ch0098_00_hau_ko.lsd
 1490. 01/08/2019  12:22             5.261 charaepi_ch0098_00_hau_zh-TW.lsd
 1491. 01/08/2019  12:22             8.077 charaepi_ch0099_00_jun_de.lsd
 1492. 01/08/2019  12:22             6.916 charaepi_ch0099_00_jun_en.lsd
 1493. 01/08/2019  12:22             7.896 charaepi_ch0099_00_jun_es.lsd
 1494. 01/08/2019  12:22             7.344 charaepi_ch0099_00_jun_fr.lsd
 1495. 01/08/2019  12:22             7.700 charaepi_ch0099_00_jun_it.lsd
 1496. 01/08/2019  12:22             8.233 charaepi_ch0099_00_jun_ja.lsd
 1497. 01/08/2019  12:22             7.084 charaepi_ch0099_00_jun_ko.lsd
 1498. 01/08/2019  12:22             7.340 charaepi_ch0099_00_jun_zh-TW.lsd
 1499. 01/08/2019  12:22             8.773 charaepi_ch0101_00_mei_de.lsd
 1500. 01/08/2019  12:22             8.695 charaepi_ch0101_00_mei_en.lsd
 1501. 01/08/2019  12:22             8.981 charaepi_ch0101_00_mei_es.lsd
 1502. 01/08/2019  12:22             8.862 charaepi_ch0101_00_mei_fr.lsd
 1503. 01/08/2019  12:22             8.323 charaepi_ch0101_00_mei_it.lsd
 1504. 01/08/2019  12:22             9.308 charaepi_ch0101_00_mei_ja.lsd
 1505. 01/08/2019  12:22             8.088 charaepi_ch0101_00_mei_ko.lsd
 1506. 01/08/2019  12:22             8.234 charaepi_ch0101_00_mei_zh-TW.lsd
 1507. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_de.lsd
 1508. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_en.lsd
 1509. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_es.lsd
 1510. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_fr.lsd
 1511. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_it.lsd
 1512. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_ja.lsd
 1513. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_ko.lsd
 1514. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0101_10_mei_zh-TW.lsd
 1515. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_de.lsd
 1516. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_en.lsd
 1517. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_es.lsd
 1518. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_fr.lsd
 1519. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_it.lsd
 1520. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_ja.lsd
 1521. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_ko.lsd
 1522. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_00_kamitsure_zh-TW.lsd
 1523. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_de.lsd
 1524. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_en.lsd
 1525. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_es.lsd
 1526. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_fr.lsd
 1527. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_it.lsd
 1528. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_ja.lsd
 1529. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_ko.lsd
 1530. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0106_10_kamitsure_zh-TW.lsd
 1531. 01/08/2019  12:22             4.691 charaepi_ch0110_00_kasumi_de.lsd
 1532. 01/08/2019  12:22             4.955 charaepi_ch0110_00_kasumi_en.lsd
 1533. 01/08/2019  12:22             4.607 charaepi_ch0110_00_kasumi_es.lsd
 1534. 01/08/2019  12:22             4.539 charaepi_ch0110_00_kasumi_fr.lsd
 1535. 01/08/2019  12:22             4.311 charaepi_ch0110_00_kasumi_it.lsd
 1536. 01/08/2019  12:22             4.875 charaepi_ch0110_00_kasumi_ja.lsd
 1537. 01/08/2019  12:22             4.423 charaepi_ch0110_00_kasumi_ko.lsd
 1538. 01/08/2019  12:22             4.474 charaepi_ch0110_00_kasumi_zh-TW.lsd
 1539. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_de.lsd
 1540. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_en.lsd
 1541. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_es.lsd
 1542. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_fr.lsd
 1543. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_it.lsd
 1544. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_ja.lsd
 1545. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_ko.lsd
 1546. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0111_00_wataru_zh-TW.lsd
 1547. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_de.lsd
 1548. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_en.lsd
 1549. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_es.lsd
 1550. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_fr.lsd
 1551. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_it.lsd
 1552. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_ja.lsd
 1553. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_ko.lsd
 1554. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0112_00_hibiki_zh-TW.lsd
 1555. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_de.lsd
 1556. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_en.lsd
 1557. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_es.lsd
 1558. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_fr.lsd
 1559. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_it.lsd
 1560. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_ja.lsd
 1561. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_ko.lsd
 1562. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0113_00_mikan_zh-TW.lsd
 1563. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_de.lsd
 1564. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_en.lsd
 1565. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_es.lsd
 1566. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_fr.lsd
 1567. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_it.lsd
 1568. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_ja.lsd
 1569. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_ko.lsd
 1570. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0114_00_natsume_zh-TW.lsd
 1571. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_de.lsd
 1572. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_en.lsd
 1573. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_es.lsd
 1574. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_fr.lsd
 1575. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_it.lsd
 1576. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_ja.lsd
 1577. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_ko.lsd
 1578. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0118_00_lillie_zh-TW.lsd
 1579. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_de.lsd
 1580. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_en.lsd
 1581. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_es.lsd
 1582. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_fr.lsd
 1583. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_it.lsd
 1584. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_ja.lsd
 1585. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_ko.lsd
 1586. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0124_00_mao_zh-TW.lsd
 1587. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_de.lsd
 1588. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_en.lsd
 1589. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_es.lsd
 1590. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_fr.lsd
 1591. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_it.lsd
 1592. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_ja.lsd
 1593. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_ko.lsd
 1594. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0140_00_sakaki_zh-TW.lsd
 1595. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_de.lsd
 1596. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_en.lsd
 1597. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_es.lsd
 1598. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_fr.lsd
 1599. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_it.lsd
 1600. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_ja.lsd
 1601. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_ko.lsd
 1602. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0151_00_melissa_zh-TW.lsd
 1603. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_de.lsd
 1604. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_en.lsd
 1605. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_es.lsd
 1606. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_fr.lsd
 1607. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_it.lsd
 1608. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_ja.lsd
 1609. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_ko.lsd
 1610. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0153_00_prim_zh-TW.lsd
 1611. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_de.lsd
 1612. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_en.lsd
 1613. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_es.lsd
 1614. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_fr.lsd
 1615. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_it.lsd
 1616. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_ja.lsd
 1617. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_ko.lsd
 1618. 01/08/2019  12:22                34 charaepi_ch0157_00_mache_zh-TW.lsd
 1619. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_de.lsd
 1620. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_en.lsd
 1621. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_es.lsd
 1622. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_fr.lsd
 1623. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_it.lsd
 1624. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_ja.lsd
 1625. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_ko.lsd
 1626. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0004_00_toko_zh-TW.lsd
 1627. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_de.lsd
 1628. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_en.lsd
 1629. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_es.lsd
 1630. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_fr.lsd
 1631. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_it.lsd
 1632. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_ja.lsd
 1633. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_ko.lsd
 1634. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_ch0095_00_cattleya_zh-TW.lsd
 1635. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_de.lsd
 1636. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_en.lsd
 1637. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_es.lsd
 1638. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_fr.lsd
 1639. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_it.lsd
 1640. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_ja.lsd
 1641. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_ko.lsd
 1642. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_2nd_zh-TW.lsd
 1643. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_de.lsd
 1644. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_en.lsd
 1645. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_es.lsd
 1646. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_fr.lsd
 1647. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_it.lsd
 1648. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_ja.lsd
 1649. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_ko.lsd
 1650. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_christmas_2019_zh-TW.lsd
 1651. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_de.lsd
 1652. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_en.lsd
 1653. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_es.lsd
 1654. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_fr.lsd
 1655. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_it.lsd
 1656. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_ja.lsd
 1657. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_ko.lsd
 1658. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0004_00_toko_zh-TW.lsd
 1659. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_de.lsd
 1660. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_en.lsd
 1661. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_es.lsd
 1662. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_fr.lsd
 1663. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_it.lsd
 1664. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_ja.lsd
 1665. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_ko.lsd
 1666. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_ch0095_00_cattleya_zh-TW.lsd
 1667. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_de.lsd
 1668. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_en.lsd
 1669. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_es.lsd
 1670. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_fr.lsd
 1671. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_it.lsd
 1672. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_ja.lsd
 1673. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_ko.lsd
 1674. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_2nd_zh-TW.lsd
 1675. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_de.lsd
 1676. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_en.lsd
 1677. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_es.lsd
 1678. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_fr.lsd
 1679. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_it.lsd
 1680. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_ja.lsd
 1681. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_ko.lsd
 1682. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_2019_zh-TW.lsd
 1683. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_de.lsd
 1684. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_en.lsd
 1685. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_es.lsd
 1686. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_fr.lsd
 1687. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_it.lsd
 1688. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_ja.lsd
 1689. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_ko.lsd
 1690. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_christmas_zh-TW.lsd
 1691. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_de.lsd
 1692. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_en.lsd
 1693. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_es.lsd
 1694. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_fr.lsd
 1695. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_it.lsd
 1696. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_ja.lsd
 1697. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_ko.lsd
 1698. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_general_wataru_shirona_01_zh-TW.lsd
 1699. 01/08/2019  12:22            13.740 episode_event_M1_ch0021_00_green_de.lsd
 1700. 01/08/2019  12:22            12.448 episode_event_M1_ch0021_00_green_en.lsd
 1701. 01/08/2019  12:22            13.985 episode_event_M1_ch0021_00_green_es.lsd
 1702. 01/08/2019  12:22            14.011 episode_event_M1_ch0021_00_green_fr.lsd
 1703. 01/08/2019  12:22            12.879 episode_event_M1_ch0021_00_green_it.lsd
 1704. 01/08/2019  12:22            14.208 episode_event_M1_ch0021_00_green_ja.lsd
 1705. 01/08/2019  12:22            12.493 episode_event_M1_ch0021_00_green_ko.lsd
 1706. 01/08/2019  12:22            12.872 episode_event_M1_ch0021_00_green_zh-TW.lsd
 1707. 01/08/2019  12:22               769 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_de.lsd
 1708. 01/08/2019  12:22               743 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_en.lsd
 1709. 01/08/2019  12:22               822 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_es.lsd
 1710. 01/08/2019  12:22               789 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_fr.lsd
 1711. 01/08/2019  12:22               729 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_it.lsd
 1712. 01/08/2019  12:22               931 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_ja.lsd
 1713. 01/08/2019  12:22               798 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_ko.lsd
 1714. 01/08/2019  12:22               839 episode_event_M1_general_ch0021_00_green_zh-TW.lsd
 1715. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_de.lsd
 1716. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_en.lsd
 1717. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_es.lsd
 1718. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_fr.lsd
 1719. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_it.lsd
 1720. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_ja.lsd
 1721. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_ko.lsd
 1722. 01/08/2019  12:22                34 episode_event_wataru_shirona_01_zh-TW.lsd
 1723. 01/08/2019  19:16                 0 filename.txt
 1724. 01/08/2019  12:22               640 grow_event_M1_type_grass_de.lsd
 1725. 01/08/2019  12:22               577 grow_event_M1_type_grass_en.lsd
 1726. 01/08/2019  12:22               588 grow_event_M1_type_grass_es.lsd
 1727. 01/08/2019  12:22               710 grow_event_M1_type_grass_fr.lsd
 1728. 01/08/2019  12:22               605 grow_event_M1_type_grass_it.lsd
 1729. 01/08/2019  12:22               793 grow_event_M1_type_grass_ja.lsd
 1730. 01/08/2019  12:22               609 grow_event_M1_type_grass_ko.lsd
 1731. 01/08/2019  12:22               643 grow_event_M1_type_grass_zh-TW.lsd
 1732. 01/08/2019  12:22               661 grow_event_M1_type_rock_de.lsd
 1733. 01/08/2019  12:22               581 grow_event_M1_type_rock_en.lsd
 1734. 01/08/2019  12:22               641 grow_event_M1_type_rock_es.lsd
 1735. 01/08/2019  12:22               705 grow_event_M1_type_rock_fr.lsd
 1736. 01/08/2019  12:22               540 grow_event_M1_type_rock_it.lsd
 1737. 01/08/2019  12:22               788 grow_event_M1_type_rock_ja.lsd
 1738. 01/08/2019  12:22               561 grow_event_M1_type_rock_ko.lsd
 1739. 01/08/2019  12:22               632 grow_event_M1_type_rock_zh-TW.lsd
 1740. 01/08/2019  12:22               804 grow_event_M1_type_water_de.lsd
 1741. 01/08/2019  12:22               675 grow_event_M1_type_water_en.lsd
 1742. 01/08/2019  12:22               734 grow_event_M1_type_water_es.lsd
 1743. 01/08/2019  12:22               791 grow_event_M1_type_water_fr.lsd
 1744. 01/08/2019  12:22               729 grow_event_M1_type_water_it.lsd
 1745. 01/08/2019  12:22               796 grow_event_M1_type_water_ja.lsd
 1746. 01/08/2019  12:22               742 grow_event_M1_type_water_ko.lsd
 1747. 01/08/2019  12:22               772 grow_event_M1_type_water_zh-TW.lsd
 1748. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_de.lsd
 1749. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_en.lsd
 1750. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_es.lsd
 1751. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_fr.lsd
 1752. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_it.lsd
 1753. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_ja.lsd
 1754. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_ko.lsd
 1755. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_boost_zh-TW.lsd
 1756. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_de.lsd
 1757. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_en.lsd
 1758. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_es.lsd
 1759. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_fr.lsd
 1760. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_it.lsd
 1761. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_ja.lsd
 1762. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_ko.lsd
 1763. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_Electric_zh-TW.lsd
 1764. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_de.lsd
 1765. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_en.lsd
 1766. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_es.lsd
 1767. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_fr.lsd
 1768. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_it.lsd
 1769. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_ja.lsd
 1770. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_ko.lsd
 1771. 01/08/2019  12:22                34 grow_event_type_ice_zh-TW.lsd
 1772. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_de.lsd
 1773. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_en.lsd
 1774. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_es.lsd
 1775. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_fr.lsd
 1776. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_it.lsd
 1777. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_ja.lsd
 1778. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_ko.lsd
 1779. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0002_00_kotone_zh-TW.lsd
 1780. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_de.lsd
 1781. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_en.lsd
 1782. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_es.lsd
 1783. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_fr.lsd
 1784. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_it.lsd
 1785. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_ja.lsd
 1786. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_ko.lsd
 1787. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0004_00_toko_zh-TW.lsd
 1788. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_de.lsd
 1789. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_en.lsd
 1790. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_es.lsd
 1791. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_fr.lsd
 1792. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_it.lsd
 1793. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_ja.lsd
 1794. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_ko.lsd
 1795. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0033_00_yakon_zh-TW.lsd
 1796. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_de.lsd
 1797. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_en.lsd
 1798. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_es.lsd
 1799. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_fr.lsd
 1800. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_it.lsd
 1801. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_ja.lsd
 1802. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_ko.lsd
 1803. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0038_00_hyouta_zh-TW.lsd
 1804. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_de.lsd
 1805. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_en.lsd
 1806. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_es.lsd
 1807. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_fr.lsd
 1808. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_it.lsd
 1809. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_ja.lsd
 1810. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_ko.lsd
 1811. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0047_00_itsuki_zh-TW.lsd
 1812. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_de.lsd
 1813. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_en.lsd
 1814. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_es.lsd
 1815. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_fr.lsd
 1816. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_it.lsd
 1817. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_ja.lsd
 1818. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_ko.lsd
 1819. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0051_00_litchi_zh-TW.lsd
 1820. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_de.lsd
 1821. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_en.lsd
 1822. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_es.lsd
 1823. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_fr.lsd
 1824. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_it.lsd
 1825. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_ja.lsd
 1826. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_ko.lsd
 1827. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0060_00_anzu_zh-TW.lsd
 1828. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_de.lsd
 1829. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_en.lsd
 1830. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_es.lsd
 1831. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_fr.lsd
 1832. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_it.lsd
 1833. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_ja.lsd
 1834. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_ko.lsd
 1835. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0069_00_elitem_zh-TW.lsd
 1836. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_de.lsd
 1837. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_en.lsd
 1838. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_es.lsd
 1839. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_fr.lsd
 1840. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_it.lsd
 1841. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_ja.lsd
 1842. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_ko.lsd
 1843. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0070_00_elitef_zh-TW.lsd
 1844. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_de.lsd
 1845. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_en.lsd
 1846. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_es.lsd
 1847. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_fr.lsd
 1848. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_it.lsd
 1849. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_ja.lsd
 1850. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_ko.lsd
 1851. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0071_00_otona_zh-TW.lsd
 1852. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_de.lsd
 1853. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_en.lsd
 1854. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_es.lsd
 1855. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_fr.lsd
 1856. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_it.lsd
 1857. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_ja.lsd
 1858. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_ko.lsd
 1859. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0072_00_kaipan_zh-TW.lsd
 1860. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_de.lsd
 1861. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_en.lsd
 1862. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_es.lsd
 1863. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_fr.lsd
 1864. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_it.lsd
 1865. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_ja.lsd
 1866. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_ko.lsd
 1867. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0074_00_tanpan_zh-TW.lsd
 1868. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_de.lsd
 1869. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_en.lsd
 1870. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_es.lsd
 1871. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_fr.lsd
 1872. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_it.lsd
 1873. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_ja.lsd
 1874. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_ko.lsd
 1875. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0075_00_bikini_zh-TW.lsd
 1876. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_de.lsd
 1877. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_en.lsd
 1878. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_es.lsd
 1879. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_fr.lsd
 1880. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_it.lsd
 1881. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_ja.lsd
 1882. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_ko.lsd
 1883. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0079_00_miniskirt_zh-TW.lsd
 1884. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_de.lsd
 1885. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_en.lsd
 1886. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_es.lsd
 1887. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_fr.lsd
 1888. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_it.lsd
 1889. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_ja.lsd
 1890. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_ko.lsd
 1891. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0080_00_yamaotoko_zh-TW.lsd
 1892. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_de.lsd
 1893. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_en.lsd
 1894. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_es.lsd
 1895. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_fr.lsd
 1896. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_it.lsd
 1897. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_ja.lsd
 1898. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_ko.lsd
 1899. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0083_00_badgirl_zh-TW.lsd
 1900. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_de.lsd
 1901. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_en.lsd
 1902. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_es.lsd
 1903. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_fr.lsd
 1904. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_it.lsd
 1905. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_ja.lsd
 1906. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_ko.lsd
 1907. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0084_00_kenkyuin_zh-TW.lsd
 1908. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_de.lsd
 1909. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_en.lsd
 1910. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_es.lsd
 1911. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_fr.lsd
 1912. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_it.lsd
 1913. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_ja.lsd
 1914. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_ko.lsd
 1915. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0085_00_hopef_zh-TW.lsd
 1916. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_de.lsd
 1917. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_en.lsd
 1918. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_es.lsd
 1919. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_fr.lsd
 1920. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_it.lsd
 1921. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_ja.lsd
 1922. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_ko.lsd
 1923. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0086_00_campm_zh-TW.lsd
 1924. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_de.lsd
 1925. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_en.lsd
 1926. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_es.lsd
 1927. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_fr.lsd
 1928. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_it.lsd
 1929. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_ja.lsd
 1930. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_ko.lsd
 1931. 01/08/2019  12:22                34 random_quest_ch0096_00_zumi_zh-TW.lsd
 1932. 01/08/2019  12:22             1.055 search_01_001_de.lsd
 1933. 01/08/2019  12:22             1.191 search_01_001_en.lsd
 1934. 01/08/2019  12:22             1.119 search_01_001_es.lsd
 1935. 01/08/2019  12:22             1.215 search_01_001_fr.lsd
 1936. 01/08/2019  12:22             1.097 search_01_001_it.lsd
 1937. 01/08/2019  12:22             1.235 search_01_001_ja.lsd
 1938. 01/08/2019  12:22             1.068 search_01_001_ko.lsd
 1939. 01/08/2019  12:22             1.176 search_01_001_zh-TW.lsd
 1940. 01/08/2019  12:22             1.465 search_01_002_de.lsd
 1941. 01/08/2019  12:22             1.548 search_01_002_en.lsd
 1942. 01/08/2019  12:22             1.430 search_01_002_es.lsd
 1943. 01/08/2019  12:22             1.508 search_01_002_fr.lsd
 1944. 01/08/2019  12:22             1.426 search_01_002_it.lsd
 1945. 01/08/2019  12:22             1.723 search_01_002_ja.lsd
 1946. 01/08/2019  12:22             1.454 search_01_002_ko.lsd
 1947. 01/08/2019  12:22             1.454 search_01_002_zh-TW.lsd
 1948. 01/08/2019  12:22             1.106 search_01_003_de.lsd
 1949. 01/08/2019  12:22             1.012 search_01_003_en.lsd
 1950. 01/08/2019  12:22             1.110 search_01_003_es.lsd
 1951. 01/08/2019  12:22               954 search_01_003_fr.lsd
 1952. 01/08/2019  12:22               941 search_01_003_it.lsd
 1953. 01/08/2019  12:22             1.104 search_01_003_ja.lsd
 1954. 01/08/2019  12:22               913 search_01_003_ko.lsd
 1955. 01/08/2019  12:22               995 search_01_003_zh-TW.lsd
 1956. 01/08/2019  12:22               255 search_01_004_de.lsd
 1957. 01/08/2019  12:22               282 search_01_004_en.lsd
 1958. 01/08/2019  12:22               280 search_01_004_es.lsd
 1959. 01/08/2019  12:22               291 search_01_004_fr.lsd
 1960. 01/08/2019  12:22               216 search_01_004_it.lsd
 1961. 01/08/2019  12:22               287 search_01_004_ja.lsd
 1962. 01/08/2019  12:22               231 search_01_004_ko.lsd
 1963. 01/08/2019  12:22               240 search_01_004_zh-TW.lsd
 1964. 01/08/2019  12:22             1.764 search_02_001_de.lsd
 1965. 01/08/2019  12:22             1.545 search_02_001_en.lsd
 1966. 01/08/2019  12:22             1.472 search_02_001_es.lsd
 1967. 01/08/2019  12:22             1.524 search_02_001_fr.lsd
 1968. 01/08/2019  12:22             1.453 search_02_001_it.lsd
 1969. 01/08/2019  12:22             1.707 search_02_001_ja.lsd
 1970. 01/08/2019  12:22             1.373 search_02_001_ko.lsd
 1971. 01/08/2019  12:22             1.687 search_02_001_zh-TW.lsd
 1972. 01/08/2019  12:22             1.808 search_02_002_de.lsd
 1973. 01/08/2019  12:22             1.818 search_02_002_en.lsd
 1974. 01/08/2019  12:22             1.753 search_02_002_es.lsd
 1975. 01/08/2019  12:22             1.707 search_02_002_fr.lsd
 1976. 01/08/2019  12:22             1.610 search_02_002_it.lsd
 1977. 01/08/2019  12:22             1.894 search_02_002_ja.lsd
 1978. 01/08/2019  12:22             1.538 search_02_002_ko.lsd
 1979. 01/08/2019  12:22             1.764 search_02_002_zh-TW.lsd
 1980. 01/08/2019  12:22             1.180 search_02_003_de.lsd
 1981. 01/08/2019  12:22             1.237 search_02_003_en.lsd
 1982. 01/08/2019  12:22             1.113 search_02_003_es.lsd
 1983. 01/08/2019  12:22             1.207 search_02_003_fr.lsd
 1984. 01/08/2019  12:22             1.112 search_02_003_it.lsd
 1985. 01/08/2019  12:22             1.335 search_02_003_ja.lsd
 1986. 01/08/2019  12:22             1.128 search_02_003_ko.lsd
 1987. 01/08/2019  12:22             1.182 search_02_003_zh-TW.lsd
 1988. 01/08/2019  12:22             1.398 search_03_001_de.lsd
 1989. 01/08/2019  12:22             1.285 search_03_001_en.lsd
 1990. 01/08/2019  12:22             1.353 search_03_001_es.lsd
 1991. 01/08/2019  12:22             1.418 search_03_001_fr.lsd
 1992. 01/08/2019  12:22             1.305 search_03_001_it.lsd
 1993. 01/08/2019  12:22             1.404 search_03_001_ja.lsd
 1994. 01/08/2019  12:22             1.215 search_03_001_ko.lsd
 1995. 01/08/2019  12:22             1.263 search_03_001_zh-TW.lsd
 1996. 01/08/2019  12:22             1.315 search_03_002_de.lsd
 1997. 01/08/2019  12:22             1.315 search_03_002_en.lsd
 1998. 01/08/2019  12:22             1.325 search_03_002_es.lsd
 1999. 01/08/2019  12:22             1.204 search_03_002_fr.lsd
 2000. 01/08/2019  12:22             1.177 search_03_002_it.lsd
 2001. 01/08/2019  12:22             1.278 search_03_002_ja.lsd
 2002. 01/08/2019  12:22             1.101 search_03_002_ko.lsd
 2003. 01/08/2019  12:22             1.139 search_03_002_zh-TW.lsd
 2004. 01/08/2019  12:22             2.047 search_03_003_de.lsd
 2005. 01/08/2019  12:22             1.908 search_03_003_en.lsd
 2006. 01/08/2019  12:22             1.846 search_03_003_es.lsd
 2007. 01/08/2019  12:22             1.984 search_03_003_fr.lsd
 2008. 01/08/2019  12:22             1.870 search_03_003_it.lsd
 2009. 01/08/2019  12:22             2.053 search_03_003_ja.lsd
 2010. 01/08/2019  12:22             1.852 search_03_003_ko.lsd
 2011. 01/08/2019  12:22             1.827 search_03_003_zh-TW.lsd
 2012. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_de.lsd
 2013. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_en.lsd
 2014. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_es.lsd
 2015. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_fr.lsd
 2016. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_it.lsd
 2017. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_ja.lsd
 2018. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_ko.lsd
 2019. 01/08/2019  12:22                34 search_04_001_zh-TW.lsd
 2020. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_de.lsd
 2021. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_en.lsd
 2022. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_es.lsd
 2023. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_fr.lsd
 2024. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_it.lsd
 2025. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_ja.lsd
 2026. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_ko.lsd
 2027. 01/08/2019  12:22                34 search_04_002_zh-TW.lsd
 2028. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_de.lsd
 2029. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_en.lsd
 2030. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_es.lsd
 2031. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_fr.lsd
 2032. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_it.lsd
 2033. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_ja.lsd
 2034. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_ko.lsd
 2035. 01/08/2019  12:22                34 search_04_003_zh-TW.lsd
 2036. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_de.lsd
 2037. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_en.lsd
 2038. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_es.lsd
 2039. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_fr.lsd
 2040. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_it.lsd
 2041. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_ja.lsd
 2042. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_ko.lsd
 2043. 01/08/2019  12:22                34 search_05_001_zh-TW.lsd
 2044. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_de.lsd
 2045. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_en.lsd
 2046. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_es.lsd
 2047. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_fr.lsd
 2048. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_it.lsd
 2049. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_ja.lsd
 2050. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_ko.lsd
 2051. 01/08/2019  12:22                34 search_05_002_zh-TW.lsd
 2052. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_de.lsd
 2053. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_en.lsd
 2054. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_es.lsd
 2055. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_fr.lsd
 2056. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_it.lsd
 2057. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_ja.lsd
 2058. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_ko.lsd
 2059. 01/08/2019  12:22                34 search_05_003_zh-TW.lsd
 2060. 01/08/2019  12:22             7.180 search_general_talk_01_de.lsd
 2061. 01/08/2019  12:22             6.920 search_general_talk_01_en.lsd
 2062. 01/08/2019  12:22             7.200 search_general_talk_01_es.lsd
 2063. 01/08/2019  12:22             7.444 search_general_talk_01_fr.lsd
 2064. 01/08/2019  12:22             6.984 search_general_talk_01_it.lsd
 2065. 01/08/2019  12:22             8.249 search_general_talk_01_ja.lsd
 2066. 01/08/2019  12:22             6.907 search_general_talk_01_ko.lsd
 2067. 01/08/2019  12:22             7.017 search_general_talk_01_zh-TW.lsd
 2068. 01/08/2019  12:22             6.996 search_general_talk_02_de.lsd
 2069. 01/08/2019  12:22             6.065 search_general_talk_02_en.lsd
 2070. 01/08/2019  12:22             7.300 search_general_talk_02_es.lsd
 2071. 01/08/2019  12:22             6.673 search_general_talk_02_fr.lsd
 2072. 01/08/2019  12:22             6.204 search_general_talk_02_it.lsd
 2073. 01/08/2019  12:22             7.159 search_general_talk_02_ja.lsd
 2074. 01/08/2019  12:22             6.096 search_general_talk_02_ko.lsd
 2075. 01/08/2019  12:22             7.042 search_general_talk_02_zh-TW.lsd
 2076. 01/08/2019  12:22             5.671 search_general_talk_03_de.lsd
 2077. 01/08/2019  12:22             5.258 search_general_talk_03_en.lsd
 2078. 01/08/2019  12:22             5.442 search_general_talk_03_es.lsd
 2079. 01/08/2019  12:22             5.346 search_general_talk_03_fr.lsd
 2080. 01/08/2019  12:22             5.091 search_general_talk_03_it.lsd
 2081. 01/08/2019  12:22             5.709 search_general_talk_03_ja.lsd
 2082. 01/08/2019  12:22             5.091 search_general_talk_03_ko.lsd
 2083. 01/08/2019  12:22             5.316 search_general_talk_03_zh-TW.lsd
 2084. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_de.lsd
 2085. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_en.lsd
 2086. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_es.lsd
 2087. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_fr.lsd
 2088. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_it.lsd
 2089. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_ja.lsd
 2090. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_ko.lsd
 2091. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_04_zh-TW.lsd
 2092. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_de.lsd
 2093. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_en.lsd
 2094. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_es.lsd
 2095. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_fr.lsd
 2096. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_it.lsd
 2097. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_ja.lsd
 2098. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_ko.lsd
 2099. 01/08/2019  12:22                34 search_general_talk_05_zh-TW.lsd
 2100. 01/08/2019  12:22             1.324 story_00_01000_de.lsd
 2101. 01/08/2019  12:22             1.251 story_00_01000_en.lsd
 2102. 01/08/2019  12:22             1.355 story_00_01000_es.lsd
 2103. 01/08/2019  12:22             1.307 story_00_01000_fr.lsd
 2104. 01/08/2019  12:22             1.208 story_00_01000_it.lsd
 2105. 01/08/2019  12:22             1.450 story_00_01000_ja.lsd
 2106. 01/08/2019  12:22             1.228 story_00_01000_ko.lsd
 2107. 01/08/2019  12:22             1.341 story_00_01000_zh-TW.lsd
 2108. 01/08/2019  12:22             2.325 story_00_02000_de.lsd
 2109. 01/08/2019  12:22             2.160 story_00_02000_en.lsd
 2110. 01/08/2019  12:22             2.387 story_00_02000_es.lsd
 2111. 01/08/2019  12:22             2.179 story_00_02000_fr.lsd
 2112. 01/08/2019  12:22             2.051 story_00_02000_it.lsd
 2113. 01/08/2019  12:22             2.479 story_00_02000_ja.lsd
 2114. 01/08/2019  12:22             2.018 story_00_02000_ko.lsd
 2115. 01/08/2019  12:22             2.081 story_00_02000_zh-TW.lsd
 2116. 01/08/2019  12:22             1.973 story_01_01000_de.lsd
 2117. 01/08/2019  12:22             1.779 story_01_01000_en.lsd
 2118. 01/08/2019  12:22             2.024 story_01_01000_es.lsd
 2119. 01/08/2019  12:22             1.582 story_01_01000_fr.lsd
 2120. 01/08/2019  12:22             1.648 story_01_01000_it.lsd
 2121. 01/08/2019  12:22             1.906 story_01_01000_ja.lsd
 2122. 01/08/2019  12:22             1.593 story_01_01000_ko.lsd
 2123. 01/08/2019  12:22             1.566 story_01_01000_zh-TW.lsd
 2124. 01/08/2019  12:22             2.818 story_01_02000_de.lsd
 2125. 01/08/2019  12:22             2.623 story_01_02000_en.lsd
 2126. 01/08/2019  12:22             2.717 story_01_02000_es.lsd
 2127. 01/08/2019  12:22             2.362 story_01_02000_fr.lsd
 2128. 01/08/2019  12:22             2.297 story_01_02000_it.lsd
 2129. 01/08/2019  12:22             2.876 story_01_02000_ja.lsd
 2130. 01/08/2019  12:22             2.384 story_01_02000_ko.lsd
 2131. 01/08/2019  12:22             2.499 story_01_02000_zh-TW.lsd
 2132. 01/08/2019  12:22             1.399 story_01_03000_de.lsd
 2133. 01/08/2019  12:22             1.256 story_01_03000_en.lsd
 2134. 01/08/2019  12:22             1.288 story_01_03000_es.lsd
 2135. 01/08/2019  12:22             1.386 story_01_03000_fr.lsd
 2136. 01/08/2019  12:22             1.231 story_01_03000_it.lsd
 2137. 01/08/2019  12:22             1.437 story_01_03000_ja.lsd
 2138. 01/08/2019  12:22             1.223 story_01_03000_ko.lsd
 2139. 01/08/2019  12:22             1.153 story_01_03000_zh-TW.lsd
 2140. 01/08/2019  12:22             1.036 story_02_01000_de.lsd
 2141. 01/08/2019  12:22               983 story_02_01000_en.lsd
 2142. 01/08/2019  12:22             1.115 story_02_01000_es.lsd
 2143. 01/08/2019  12:22               887 story_02_01000_fr.lsd
 2144. 01/08/2019  12:22               929 story_02_01000_it.lsd
 2145. 01/08/2019  12:22             1.154 story_02_01000_ja.lsd
 2146. 01/08/2019  12:22               967 story_02_01000_ko.lsd
 2147. 01/08/2019  12:22               882 story_02_01000_zh-TW.lsd
 2148. 01/08/2019  12:22             1.326 story_02_02000_de.lsd
 2149. 01/08/2019  12:22             1.301 story_02_02000_en.lsd
 2150. 01/08/2019  12:22             1.419 story_02_02000_es.lsd
 2151. 01/08/2019  12:22             1.164 story_02_02000_fr.lsd
 2152. 01/08/2019  12:22             1.293 story_02_02000_it.lsd
 2153. 01/08/2019  12:22             1.455 story_02_02000_ja.lsd
 2154. 01/08/2019  12:22             1.249 story_02_02000_ko.lsd
 2155. 01/08/2019  12:22             1.212 story_02_02000_zh-TW.lsd
 2156. 01/08/2019  12:22             3.321 story_02_03000_de.lsd
 2157. 01/08/2019  12:22             3.202 story_02_03000_en.lsd
 2158. 01/08/2019  12:22             3.239 story_02_03000_es.lsd
 2159. 01/08/2019  12:22             3.252 story_02_03000_fr.lsd
 2160. 01/08/2019  12:22             3.047 story_02_03000_it.lsd
 2161. 01/08/2019  12:22             3.530 story_02_03000_ja.lsd
 2162. 01/08/2019  12:22             2.960 story_02_03000_ko.lsd
 2163. 01/08/2019  12:22             2.888 story_02_03000_zh-TW.lsd
 2164. 01/08/2019  12:22             1.344 story_02_04000_de.lsd
 2165. 01/08/2019  12:22             1.251 story_02_04000_en.lsd
 2166. 01/08/2019  12:22             1.338 story_02_04000_es.lsd
 2167. 01/08/2019  12:22             1.327 story_02_04000_fr.lsd
 2168. 01/08/2019  12:22             1.268 story_02_04000_it.lsd
 2169. 01/08/2019  12:22             1.403 story_02_04000_ja.lsd
 2170. 01/08/2019  12:22             1.260 story_02_04000_ko.lsd
 2171. 01/08/2019  12:22             1.191 story_02_04000_zh-TW.lsd
 2172. 01/08/2019  12:22             1.510 story_02_05000_de.lsd
 2173. 01/08/2019  12:22             1.462 story_02_05000_en.lsd
 2174. 01/08/2019  12:22             1.520 story_02_05000_es.lsd
 2175. 01/08/2019  12:22             1.306 story_02_05000_fr.lsd
 2176. 01/08/2019  12:22             1.489 story_02_05000_it.lsd
 2177. 01/08/2019  12:22             1.698 story_02_05000_ja.lsd
 2178. 01/08/2019  12:22             1.421 story_02_05000_ko.lsd
 2179. 01/08/2019  12:22             1.365 story_02_05000_zh-TW.lsd
 2180. 01/08/2019  12:22             3.959 story_03_01000_de.lsd
 2181. 01/08/2019  12:22             3.560 story_03_01000_en.lsd
 2182. 01/08/2019  12:22             3.812 story_03_01000_es.lsd
 2183. 01/08/2019  12:22             3.438 story_03_01000_fr.lsd
 2184. 01/08/2019  12:22             3.583 story_03_01000_it.lsd
 2185. 01/08/2019  12:22             4.027 story_03_01000_ja.lsd
 2186. 01/08/2019  12:22             3.454 story_03_01000_ko.lsd
 2187. 01/08/2019  12:22             3.464 story_03_01000_zh-TW.lsd
 2188. 01/08/2019  12:22             2.570 story_03_02000_de.lsd
 2189. 01/08/2019  12:22             2.185 story_03_02000_en.lsd
 2190. 01/08/2019  12:22             2.428 story_03_02000_es.lsd
 2191. 01/08/2019  12:22             2.383 story_03_02000_fr.lsd
 2192. 01/08/2019  12:22             2.234 story_03_02000_it.lsd
 2193. 01/08/2019  12:22             2.601 story_03_02000_ja.lsd
 2194. 01/08/2019  12:22             2.332 story_03_02000_ko.lsd
 2195. 01/08/2019  12:22             2.181 story_03_02000_zh-TW.lsd
 2196. 01/08/2019  12:22             3.968 story_03_04000_de.lsd
 2197. 01/08/2019  12:22             3.637 story_03_04000_en.lsd
 2198. 01/08/2019  12:22             4.127 story_03_04000_es.lsd
 2199. 01/08/2019  12:22             3.912 story_03_04000_fr.lsd
 2200. 01/08/2019  12:22             3.796 story_03_04000_it.lsd
 2201. 01/08/2019  12:22             4.186 story_03_04000_ja.lsd
 2202. 01/08/2019  12:22             3.684 story_03_04000_ko.lsd
 2203. 01/08/2019  12:22             3.649 story_03_04000_zh-TW.lsd
 2204. 01/08/2019  12:22               761 story_04_01000_de.lsd
 2205. 01/08/2019  12:22               796 story_04_01000_en.lsd
 2206. 01/08/2019  12:22               815 story_04_01000_es.lsd
 2207. 01/08/2019  12:22               716 story_04_01000_fr.lsd
 2208. 01/08/2019  12:22               814 story_04_01000_it.lsd
 2209. 01/08/2019  12:22               865 story_04_01000_ja.lsd
 2210. 01/08/2019  12:22               804 story_04_01000_ko.lsd
 2211. 01/08/2019  12:22               722 story_04_01000_zh-TW.lsd
 2212. 01/08/2019  12:22             1.492 story_04_02000_de.lsd
 2213. 01/08/2019  12:22             1.459 story_04_02000_en.lsd
 2214. 01/08/2019  12:22             1.554 story_04_02000_es.lsd
 2215. 01/08/2019  12:22             1.538 story_04_02000_fr.lsd
 2216. 01/08/2019  12:22             1.470 story_04_02000_it.lsd
 2217. 01/08/2019  12:22             1.685 story_04_02000_ja.lsd
 2218. 01/08/2019  12:22             1.541 story_04_02000_ko.lsd
 2219. 01/08/2019  12:22             1.406 story_04_02000_zh-TW.lsd
 2220. 01/08/2019  12:22             1.249 story_04_03000_de.lsd
 2221. 01/08/2019  12:22             1.335 story_04_03000_en.lsd
 2222. 01/08/2019  12:22             1.206 story_04_03000_es.lsd
 2223. 01/08/2019  12:22             1.118 story_04_03000_fr.lsd
 2224. 01/08/2019  12:22             1.292 story_04_03000_it.lsd
 2225. 01/08/2019  12:22             1.300 story_04_03000_ja.lsd
 2226. 01/08/2019  12:22             1.156 story_04_03000_ko.lsd
 2227. 01/08/2019  12:22             1.118 story_04_03000_zh-TW.lsd
 2228. 01/08/2019  12:22             1.178 story_04_04000_de.lsd
 2229. 01/08/2019  12:22             1.304 story_04_04000_en.lsd
 2230. 01/08/2019  12:22             1.557 story_04_04000_es.lsd
 2231. 01/08/2019  12:22             1.232 story_04_04000_fr.lsd
 2232. 01/08/2019  12:22             1.273 story_04_04000_it.lsd
 2233. 01/08/2019  12:22             1.384 story_04_04000_ja.lsd
 2234. 01/08/2019  12:22             1.237 story_04_04000_ko.lsd
 2235. 01/08/2019  12:22             1.190 story_04_04000_zh-TW.lsd
 2236. 01/08/2019  12:22             2.349 story_04_05000_de.lsd
 2237. 01/08/2019  12:22             2.466 story_04_05000_en.lsd
 2238. 01/08/2019  12:22             2.525 story_04_05000_es.lsd
 2239. 01/08/2019  12:22             2.292 story_04_05000_fr.lsd
 2240. 01/08/2019  12:22             2.435 story_04_05000_it.lsd
 2241. 01/08/2019  12:22             2.618 story_04_05000_ja.lsd
 2242. 01/08/2019  12:22             2.311 story_04_05000_ko.lsd
 2243. 01/08/2019  12:22             2.179 story_04_05000_zh-TW.lsd
 2244. 01/08/2019  12:22             1.128 story_05_01000_de.lsd
 2245. 01/08/2019  12:22             1.065 story_05_01000_en.lsd
 2246. 01/08/2019  12:22             1.220 story_05_01000_es.lsd
 2247. 01/08/2019  12:22             1.171 story_05_01000_fr.lsd
 2248. 01/08/2019  12:22             1.069 story_05_01000_it.lsd
 2249. 01/08/2019  12:22             1.302 story_05_01000_ja.lsd
 2250. 01/08/2019  12:22             1.137 story_05_01000_ko.lsd
 2251. 01/08/2019  12:22             1.137 story_05_01000_zh-TW.lsd
 2252. 01/08/2019  12:22             4.110 story_05_02000_de.lsd
 2253. 01/08/2019  12:22             4.032 story_05_02000_en.lsd
 2254. 01/08/2019  12:22             4.363 story_05_02000_es.lsd
 2255. 01/08/2019  12:22             4.185 story_05_02000_fr.lsd
 2256. 01/08/2019  12:22             4.165 story_05_02000_it.lsd
 2257. 01/08/2019  12:22             4.435 story_05_02000_ja.lsd
 2258. 01/08/2019  12:22             3.965 story_05_02000_ko.lsd
 2259. 01/08/2019  12:22             4.001 story_05_02000_zh-TW.lsd
 2260. 01/08/2019  12:22               851 story_05_04000_de.lsd
 2261. 01/08/2019  12:22               832 story_05_04000_en.lsd
 2262. 01/08/2019  12:22               816 story_05_04000_es.lsd
 2263. 01/08/2019  12:22               862 story_05_04000_fr.lsd
 2264. 01/08/2019  12:22               854 story_05_04000_it.lsd
 2265. 01/08/2019  12:22             1.028 story_05_04000_ja.lsd
 2266. 01/08/2019  12:22               851 story_05_04000_ko.lsd
 2267. 01/08/2019  12:22               902 story_05_04000_zh-TW.lsd
 2268. 01/08/2019  12:22             1.621 story_05_05000_de.lsd
 2269. 01/08/2019  12:22             1.528 story_05_05000_en.lsd
 2270. 01/08/2019  12:22             1.512 story_05_05000_es.lsd
 2271. 01/08/2019  12:22             1.524 story_05_05000_fr.lsd
 2272. 01/08/2019  12:22             1.475 story_05_05000_it.lsd
 2273. 01/08/2019  12:22             1.752 story_05_05000_ja.lsd
 2274. 01/08/2019  12:22             1.489 story_05_05000_ko.lsd
 2275. 01/08/2019  12:22             1.684 story_05_05000_zh-TW.lsd
 2276. 01/08/2019  12:22             2.885 story_06_01000_de.lsd
 2277. 01/08/2019  12:22             2.662 story_06_01000_en.lsd
 2278. 01/08/2019  12:22             2.537 story_06_01000_es.lsd
 2279. 01/08/2019  12:22             2.517 story_06_01000_fr.lsd
 2280. 01/08/2019  12:22             2.519 story_06_01000_it.lsd
 2281. 01/08/2019  12:22             2.862 story_06_01000_ja.lsd
 2282. 01/08/2019  12:22             2.444 story_06_01000_ko.lsd
 2283. 01/08/2019  12:22             2.495 story_06_01000_zh-TW.lsd
 2284. 01/08/2019  12:22             2.071 story_06_02000_de.lsd
 2285. 01/08/2019  12:22             2.111 story_06_02000_en.lsd
 2286. 01/08/2019  12:22             1.905 story_06_02000_es.lsd
 2287. 01/08/2019  12:22             1.945 story_06_02000_fr.lsd
 2288. 01/08/2019  12:22             2.007 story_06_02000_it.lsd
 2289. 01/08/2019  12:22             2.342 story_06_02000_ja.lsd
 2290. 01/08/2019  12:22             1.929 story_06_02000_ko.lsd
 2291. 01/08/2019  12:22             1.832 story_06_02000_zh-TW.lsd
 2292. 01/08/2019  12:22             1.301 story_06_03000_de.lsd
 2293. 01/08/2019  12:22             1.207 story_06_03000_en.lsd
 2294. 01/08/2019  12:22             1.116 story_06_03000_es.lsd
 2295. 01/08/2019  12:22             1.204 story_06_03000_fr.lsd
 2296. 01/08/2019  12:22             1.113 story_06_03000_it.lsd
 2297. 01/08/2019  12:22             1.314 story_06_03000_ja.lsd
 2298. 01/08/2019  12:22             1.096 story_06_03000_ko.lsd
 2299. 01/08/2019  12:22             1.114 story_06_03000_zh-TW.lsd
 2300. 01/08/2019  12:22               559 story_06_04000_de.lsd
 2301. 01/08/2019  12:22               560 story_06_04000_en.lsd
 2302. 01/08/2019  12:22               608 story_06_04000_es.lsd
 2303. 01/08/2019  12:22               495 story_06_04000_fr.lsd
 2304. 01/08/2019  12:22               498 story_06_04000_it.lsd
 2305. 01/08/2019  12:22               540 story_06_04000_ja.lsd
 2306. 01/08/2019  12:22               477 story_06_04000_ko.lsd
 2307. 01/08/2019  12:22               480 story_06_04000_zh-TW.lsd
 2308. 01/08/2019  12:22             2.046 story_06_05000_de.lsd
 2309. 01/08/2019  12:22             1.952 story_06_05000_en.lsd
 2310. 01/08/2019  12:22             2.075 story_06_05000_es.lsd
 2311. 01/08/2019  12:22             1.803 story_06_05000_fr.lsd
 2312. 01/08/2019  12:22             1.907 story_06_05000_it.lsd
 2313. 01/08/2019  12:22             1.985 story_06_05000_ja.lsd
 2314. 01/08/2019  12:22             1.739 story_06_05000_ko.lsd
 2315. 01/08/2019  12:22             1.811 story_06_05000_zh-TW.lsd
 2316. 01/08/2019  12:22             1.470 story_06_06000_de.lsd
 2317. 01/08/2019  12:22             1.494 story_06_06000_en.lsd
 2318. 01/08/2019  12:22             1.634 story_06_06000_es.lsd
 2319. 01/08/2019  12:22             1.513 story_06_06000_fr.lsd
 2320. 01/08/2019  12:22             1.518 story_06_06000_it.lsd
 2321. 01/08/2019  12:22             1.646 story_06_06000_ja.lsd
 2322. 01/08/2019  12:22             1.525 story_06_06000_ko.lsd
 2323. 01/08/2019  12:22             1.529 story_06_06000_zh-TW.lsd
 2324. 01/08/2019  12:22             1.643 story_07_01000_de.lsd
 2325. 01/08/2019  12:22             1.508 story_07_01000_en.lsd
 2326. 01/08/2019  12:22             1.571 story_07_01000_es.lsd
 2327. 01/08/2019  12:22             1.525 story_07_01000_fr.lsd
 2328. 01/08/2019  12:22             1.471 story_07_01000_it.lsd
 2329. 01/08/2019  12:22             1.721 story_07_01000_ja.lsd
 2330. 01/08/2019  12:22             1.537 story_07_01000_ko.lsd
 2331. 01/08/2019  12:22             1.516 story_07_01000_zh-TW.lsd
 2332. 01/08/2019  12:22               926 story_07_02000_de.lsd
 2333. 01/08/2019  12:22               997 story_07_02000_en.lsd
 2334. 01/08/2019  12:22               996 story_07_02000_es.lsd
 2335. 01/08/2019  12:22               873 story_07_02000_fr.lsd
 2336. 01/08/2019  12:22               864 story_07_02000_it.lsd
 2337. 01/08/2019  12:22             1.011 story_07_02000_ja.lsd
 2338. 01/08/2019  12:22               901 story_07_02000_ko.lsd
 2339. 01/08/2019  12:22               884 story_07_02000_zh-TW.lsd
 2340. 01/08/2019  12:22               711 story_07_03000_de.lsd
 2341. 01/08/2019  12:22               687 story_07_03000_en.lsd
 2342. 01/08/2019  12:22               716 story_07_03000_es.lsd
 2343. 01/08/2019  12:22               697 story_07_03000_fr.lsd
 2344. 01/08/2019  12:22               719 story_07_03000_it.lsd
 2345. 01/08/2019  12:22               743 story_07_03000_ja.lsd
 2346. 01/08/2019  12:22               703 story_07_03000_ko.lsd
 2347. 01/08/2019  12:22               642 story_07_03000_zh-TW.lsd
 2348. 01/08/2019  12:22             2.030 story_07_04000_de.lsd
 2349. 01/08/2019  12:22             1.821 story_07_04000_en.lsd
 2350. 01/08/2019  12:22             1.792 story_07_04000_es.lsd
 2351. 01/08/2019  12:22             1.782 story_07_04000_fr.lsd
 2352. 01/08/2019  12:22             1.675 story_07_04000_it.lsd
 2353. 01/08/2019  12:22             1.921 story_07_04000_ja.lsd
 2354. 01/08/2019  12:22             1.748 story_07_04000_ko.lsd
 2355. 01/08/2019  12:22             1.899 story_07_04000_zh-TW.lsd
 2356. 01/08/2019  12:22             2.761 story_07_05000_de.lsd
 2357. 01/08/2019  12:22             2.479 story_07_05000_en.lsd
 2358. 01/08/2019  12:22             2.401 story_07_05000_es.lsd
 2359. 01/08/2019  12:22             2.565 story_07_05000_fr.lsd
 2360. 01/08/2019  12:22             2.445 story_07_05000_it.lsd
 2361. 01/08/2019  12:22             2.624 story_07_05000_ja.lsd
 2362. 01/08/2019  12:22             2.392 story_07_05000_ko.lsd
 2363. 01/08/2019  12:22             2.634 story_07_05000_zh-TW.lsd
 2364. 01/08/2019  12:22               649 story_07_06000_de.lsd
 2365. 01/08/2019  12:22               654 story_07_06000_en.lsd
 2366. 01/08/2019  12:22               619 story_07_06000_es.lsd
 2367. 01/08/2019  12:22               676 story_07_06000_fr.lsd
 2368. 01/08/2019  12:22               614 story_07_06000_it.lsd
 2369. 01/08/2019  12:22               718 story_07_06000_ja.lsd
 2370. 01/08/2019  12:22               651 story_07_06000_ko.lsd
 2371. 01/08/2019  12:22               647 story_07_06000_zh-TW.lsd
 2372. 01/08/2019  12:22               469 story_07_07000_de.lsd
 2373. 01/08/2019  12:22               411 story_07_07000_en.lsd
 2374. 01/08/2019  12:22               380 story_07_07000_es.lsd
 2375. 01/08/2019  12:22               386 story_07_07000_fr.lsd
 2376. 01/08/2019  12:22               361 story_07_07000_it.lsd
 2377. 01/08/2019  12:22               388 story_07_07000_ja.lsd
 2378. 01/08/2019  12:22               398 story_07_07000_ko.lsd
 2379. 01/08/2019  12:22               388 story_07_07000_zh-TW.lsd
 2380. 01/08/2019  12:22             2.104 story_07_08000_de.lsd
 2381. 01/08/2019  12:22             1.968 story_07_08000_en.lsd
 2382. 01/08/2019  12:22             1.935 story_07_08000_es.lsd
 2383. 01/08/2019  12:22             1.983 story_07_08000_fr.lsd
 2384. 01/08/2019  12:22             2.122 story_07_08000_it.lsd
 2385. 01/08/2019  12:22             2.130 story_07_08000_ja.lsd
 2386. 01/08/2019  12:22             1.999 story_07_08000_ko.lsd
 2387. 01/08/2019  12:22             1.896 story_07_08000_zh-TW.lsd
 2388. 01/08/2019  12:22             3.424 story_07_09000_de.lsd
 2389. 01/08/2019  12:22             2.999 story_07_09000_en.lsd
 2390. 01/08/2019  12:22             2.992 story_07_09000_es.lsd
 2391. 01/08/2019  12:22             2.998 story_07_09000_fr.lsd
 2392. 01/08/2019  12:22             3.234 story_07_09000_it.lsd
 2393. 01/08/2019  12:22             3.333 story_07_09000_ja.lsd
 2394. 01/08/2019  12:22             3.082 story_07_09000_ko.lsd
 2395. 01/08/2019  12:22             3.177 story_07_09000_zh-TW.lsd
 2396. 01/08/2019  12:22             1.380 story_08_01000_de.lsd
 2397. 01/08/2019  12:22             1.163 story_08_01000_en.lsd
 2398. 01/08/2019  12:22             1.122 story_08_01000_es.lsd
 2399. 01/08/2019  12:22             1.189 story_08_01000_fr.lsd
 2400. 01/08/2019  12:22             1.146 story_08_01000_it.lsd
 2401. 01/08/2019  12:22             1.283 story_08_01000_ja.lsd
 2402. 01/08/2019  12:22             1.096 story_08_01000_ko.lsd
 2403. 01/08/2019  12:22             1.067 story_08_01000_zh-TW.lsd
 2404. 01/08/2019  12:22             1.790 story_08_02000_de.lsd
 2405. 01/08/2019  12:22             1.622 story_08_02000_en.lsd
 2406. 01/08/2019  12:22             1.707 story_08_02000_es.lsd
 2407. 01/08/2019  12:22             1.688 story_08_02000_fr.lsd
 2408. 01/08/2019  12:22             1.630 story_08_02000_it.lsd
 2409. 01/08/2019  12:22             1.781 story_08_02000_ja.lsd
 2410. 01/08/2019  12:22             1.570 story_08_02000_ko.lsd
 2411. 01/08/2019  12:22             1.576 story_08_02000_zh-TW.lsd
 2412. 01/08/2019  12:22             1.204 story_08_03000_de.lsd
 2413. 01/08/2019  12:22             1.015 story_08_03000_en.lsd
 2414. 01/08/2019  12:22             1.026 story_08_03000_es.lsd
 2415. 01/08/2019  12:22             1.110 story_08_03000_fr.lsd
 2416. 01/08/2019  12:22             1.086 story_08_03000_it.lsd
 2417. 01/08/2019  12:22             1.227 story_08_03000_ja.lsd
 2418. 01/08/2019  12:22             1.090 story_08_03000_ko.lsd
 2419. 01/08/2019  12:22             1.032 story_08_03000_zh-TW.lsd
 2420. 01/08/2019  12:22             2.744 story_08_04000_de.lsd
 2421. 01/08/2019  12:22             2.481 story_08_04000_en.lsd
 2422. 01/08/2019  12:22             2.588 story_08_04000_es.lsd
 2423. 01/08/2019  12:22             2.580 story_08_04000_fr.lsd
 2424. 01/08/2019  12:22             2.616 story_08_04000_it.lsd
 2425. 01/08/2019  12:22             2.867 story_08_04000_ja.lsd
 2426. 01/08/2019  12:22             2.611 story_08_04000_ko.lsd
 2427. 01/08/2019  12:22             2.541 story_08_04000_zh-TW.lsd
 2428. 01/08/2019  12:22             3.010 story_08_05000_de.lsd
 2429. 01/08/2019  12:22             2.725 story_08_05000_en.lsd
 2430. 01/08/2019  12:22             2.673 story_08_05000_es.lsd
 2431. 01/08/2019  12:22             2.820 story_08_05000_fr.lsd
 2432. 01/08/2019  12:22             2.989 story_08_05000_it.lsd
 2433. 01/08/2019  12:22             3.012 story_08_05000_ja.lsd
 2434. 01/08/2019  12:22             2.704 story_08_05000_ko.lsd
 2435. 01/08/2019  12:22             2.635 story_08_05000_zh-TW.lsd
 2436. 01/08/2019  12:22             2.321 story_09_01000_de.lsd
 2437. 01/08/2019  12:22             2.254 story_09_01000_en.lsd
 2438. 01/08/2019  12:22             1.954 story_09_01000_es.lsd
 2439. 01/08/2019  12:22             2.111 story_09_01000_fr.lsd
 2440. 01/08/2019  12:22             1.940 story_09_01000_it.lsd
 2441. 01/08/2019  12:22             2.664 story_09_01000_ja.lsd
 2442. 01/08/2019  12:22             2.199 story_09_01000_ko.lsd
 2443. 01/08/2019  12:22             2.149 story_09_01000_zh-TW.lsd
 2444. 01/08/2019  12:22               810 story_09_02000_de.lsd
 2445. 01/08/2019  12:22               811 story_09_02000_en.lsd
 2446. 01/08/2019  12:22               658 story_09_02000_es.lsd
 2447. 01/08/2019  12:22               796 story_09_02000_fr.lsd
 2448. 01/08/2019  12:22               729 story_09_02000_it.lsd
 2449. 01/08/2019  12:22               963 story_09_02000_ja.lsd
 2450. 01/08/2019  12:22               855 story_09_02000_ko.lsd
 2451. 01/08/2019  12:22               843 story_09_02000_zh-TW.lsd
 2452. 01/08/2019  12:22             2.742 story_09_03000_de.lsd
 2453. 01/08/2019  12:22             2.719 story_09_03000_en.lsd
 2454. 01/08/2019  12:22             2.502 story_09_03000_es.lsd
 2455. 01/08/2019  12:22             2.571 story_09_03000_fr.lsd
 2456. 01/08/2019  12:22             2.539 story_09_03000_it.lsd
 2457. 01/08/2019  12:22             3.089 story_09_03000_ja.lsd
 2458. 01/08/2019  12:22             2.802 story_09_03000_ko.lsd
 2459. 01/08/2019  12:22             2.678 story_09_03000_zh-TW.lsd
 2460. 01/08/2019  12:22             2.311 story_09_04000_de.lsd
 2461. 01/08/2019  12:22             2.150 story_09_04000_en.lsd
 2462. 01/08/2019  12:22             1.999 story_09_04000_es.lsd
 2463. 01/08/2019  12:22             1.917 story_09_04000_fr.lsd
 2464. 01/08/2019  12:22             1.952 story_09_04000_it.lsd
 2465. 01/08/2019  12:22             2.381 story_09_04000_ja.lsd
 2466. 01/08/2019  12:22             2.060 story_09_04000_ko.lsd
 2467. 01/08/2019  12:22             2.023 story_09_04000_zh-TW.lsd
 2468. 01/08/2019  12:22             1.648 story_09_05000_de.lsd
 2469. 01/08/2019  12:22             1.425 story_09_05000_en.lsd
 2470. 01/08/2019  12:22             1.355 story_09_05000_es.lsd
 2471. 01/08/2019  12:22             1.332 story_09_05000_fr.lsd
 2472. 01/08/2019  12:22             1.481 story_09_05000_it.lsd
 2473. 01/08/2019  12:22             1.601 story_09_05000_ja.lsd
 2474. 01/08/2019  12:22             1.411 story_09_05000_ko.lsd
 2475. 01/08/2019  12:22             1.470 story_09_05000_zh-TW.lsd
 2476. 01/08/2019  12:22             2.696 story_09_06000_de.lsd
 2477. 01/08/2019  12:22             2.912 story_09_06000_en.lsd
 2478. 01/08/2019  12:22             2.726 story_09_06000_es.lsd
 2479. 01/08/2019  12:22             2.598 story_09_06000_fr.lsd
 2480. 01/08/2019  12:22             2.632 story_09_06000_it.lsd
 2481. 01/08/2019  12:22             3.165 story_09_06000_ja.lsd
 2482. 01/08/2019  12:22             2.785 story_09_06000_ko.lsd
 2483. 01/08/2019  12:22             2.652 story_09_06000_zh-TW.lsd
 2484. 01/08/2019  12:22             1.001 story_09_07000_de.lsd
 2485. 01/08/2019  12:22               958 story_09_07000_en.lsd
 2486. 01/08/2019  12:22               971 story_09_07000_es.lsd
 2487. 01/08/2019  12:22               938 story_09_07000_fr.lsd
 2488. 01/08/2019  12:22               956 story_09_07000_it.lsd
 2489. 01/08/2019  12:22             1.202 story_09_07000_ja.lsd
 2490. 01/08/2019  12:22             1.000 story_09_07000_ko.lsd
 2491. 01/08/2019  12:22             1.006 story_09_07000_zh-TW.lsd
 2492. 01/08/2019  12:22             1.283 story_10_01000_de.lsd
 2493. 01/08/2019  12:22             1.417 story_10_01000_en.lsd
 2494. 01/08/2019  12:22             1.340 story_10_01000_es.lsd
 2495. 01/08/2019  12:22             1.279 story_10_01000_fr.lsd
 2496. 01/08/2019  12:22             1.267 story_10_01000_it.lsd
 2497. 01/08/2019  12:22             1.383 story_10_01000_ja.lsd
 2498. 01/08/2019  12:22             1.329 story_10_01000_ko.lsd
 2499. 01/08/2019  12:22             1.241 story_10_01000_zh-TW.lsd
 2500. 01/08/2019  12:22             1.748 story_10_02000_de.lsd
 2501. 01/08/2019  12:22             1.809 story_10_02000_en.lsd
 2502. 01/08/2019  12:22             1.871 story_10_02000_es.lsd
 2503. 01/08/2019  12:22             1.680 story_10_02000_fr.lsd
 2504. 01/08/2019  12:22             1.694 story_10_02000_it.lsd
 2505. 01/08/2019  12:22             1.893 story_10_02000_ja.lsd
 2506. 01/08/2019  12:22             1.676 story_10_02000_ko.lsd
 2507. 01/08/2019  12:22             1.726 story_10_02000_zh-TW.lsd
 2508. 01/08/2019  12:22             1.716 story_10_03000_de.lsd
 2509. 01/08/2019  12:22             1.877 story_10_03000_en.lsd
 2510. 01/08/2019  12:22             1.916 story_10_03000_es.lsd
 2511. 01/08/2019  12:22             1.740 story_10_03000_fr.lsd
 2512. 01/08/2019  12:22             1.706 story_10_03000_it.lsd
 2513. 01/08/2019  12:22             1.932 story_10_03000_ja.lsd
 2514. 01/08/2019  12:22             1.748 story_10_03000_ko.lsd
 2515. 01/08/2019  12:22             1.787 story_10_03000_zh-TW.lsd
 2516. 01/08/2019  12:22             1.160 story_10_04000_de.lsd
 2517. 01/08/2019  12:22             1.203 story_10_04000_en.lsd
 2518. 01/08/2019  12:22             1.388 story_10_04000_es.lsd
 2519. 01/08/2019  12:22             1.230 story_10_04000_fr.lsd
 2520. 01/08/2019  12:22             1.157 story_10_04000_it.lsd
 2521. 01/08/2019  12:22             1.230 story_10_04000_ja.lsd
 2522. 01/08/2019  12:22             1.194 story_10_04000_ko.lsd
 2523. 01/08/2019  12:22             1.038 story_10_04000_zh-TW.lsd
 2524. 01/08/2019  12:22             3.018 story_10_05000_de.lsd
 2525. 01/08/2019  12:22             3.140 story_10_05000_en.lsd
 2526. 01/08/2019  12:22             3.172 story_10_05000_es.lsd
 2527. 01/08/2019  12:22             2.985 story_10_05000_fr.lsd
 2528. 01/08/2019  12:22             3.097 story_10_05000_it.lsd
 2529. 01/08/2019  12:22             3.156 story_10_05000_ja.lsd
 2530. 01/08/2019  12:22             2.948 story_10_05000_ko.lsd
 2531. 01/08/2019  12:22             2.866 story_10_05000_zh-TW.lsd
 2532. 01/08/2019  12:22             2.408 story_10_06000_de.lsd
 2533. 01/08/2019  12:22             2.596 story_10_06000_en.lsd
 2534. 01/08/2019  12:22             2.550 story_10_06000_es.lsd
 2535. 01/08/2019  12:22             2.388 story_10_06000_fr.lsd
 2536. 01/08/2019  12:22             2.356 story_10_06000_it.lsd
 2537. 01/08/2019  12:22             2.606 story_10_06000_ja.lsd
 2538. 01/08/2019  12:22             2.351 story_10_06000_ko.lsd
 2539. 01/08/2019  12:22             2.429 story_10_06000_zh-TW.lsd
 2540. 01/08/2019  12:22             2.196 story_10_07000_de.lsd
 2541. 01/08/2019  12:22             2.398 story_10_07000_en.lsd
 2542. 01/08/2019  12:22             2.428 story_10_07000_es.lsd
 2543. 01/08/2019  12:22             2.193 story_10_07000_fr.lsd
 2544. 01/08/2019  12:22             2.303 story_10_07000_it.lsd
 2545. 01/08/2019  12:22             2.450 story_10_07000_ja.lsd
 2546. 01/08/2019  12:22             2.148 story_10_07000_ko.lsd
 2547. 01/08/2019  12:22             2.202 story_10_07000_zh-TW.lsd
 2548. 01/08/2019  12:22             2.399 story_10_51000_de.lsd
 2549. 01/08/2019  12:22             2.263 story_10_51000_en.lsd
 2550. 01/08/2019  12:22             2.529 story_10_51000_es.lsd
 2551. 01/08/2019  12:22             2.415 story_10_51000_fr.lsd
 2552. 01/08/2019  12:22             2.597 story_10_51000_it.lsd
 2553. 01/08/2019  12:22             2.652 story_10_51000_ja.lsd
 2554. 01/08/2019  12:22             2.394 story_10_51000_ko.lsd
 2555. 01/08/2019  12:22             2.367 story_10_51000_zh-TW.lsd
 2556. 01/08/2019  12:22             1.728 story_10_53000_de.lsd
 2557. 01/08/2019  12:22             1.793 story_10_53000_en.lsd
 2558. 01/08/2019  12:22             1.780 story_10_53000_es.lsd
 2559. 01/08/2019  12:22             1.542 story_10_53000_fr.lsd
 2560. 01/08/2019  12:22             1.800 story_10_53000_it.lsd
 2561. 01/08/2019  12:22             1.774 story_10_53000_ja.lsd
 2562. 01/08/2019  12:22             1.585 story_10_53000_ko.lsd
 2563. 01/08/2019  12:22             1.851 story_10_53000_zh-TW.lsd
 2564. 01/08/2019  12:22             5.894 story_10_54000_de.lsd
 2565. 01/08/2019  12:22             5.976 story_10_54000_en.lsd
 2566. 01/08/2019  12:22             6.269 story_10_54000_es.lsd
 2567. 01/08/2019  12:22             5.766 story_10_54000_fr.lsd
 2568. 01/08/2019  12:22             6.361 story_10_54000_it.lsd
 2569. 01/08/2019  12:22             6.144 story_10_54000_ja.lsd
 2570. 01/08/2019  12:22             5.523 story_10_54000_ko.lsd
 2571. 01/08/2019  12:22             5.728 story_10_54000_zh-TW.lsd
 2572. 01/08/2019  12:22             1.562 story_11_01000_de.lsd
 2573. 01/08/2019  12:22             1.399 story_11_01000_en.lsd
 2574. 01/08/2019  12:22             1.534 story_11_01000_es.lsd
 2575. 01/08/2019  12:22             1.454 story_11_01000_fr.lsd
 2576. 01/08/2019  12:22             1.488 story_11_01000_it.lsd
 2577. 01/08/2019  12:22             1.643 story_11_01000_ja.lsd
 2578. 01/08/2019  12:22             1.399 story_11_01000_ko.lsd
 2579. 01/08/2019  12:22             1.461 story_11_01000_zh-TW.lsd
 2580. 01/08/2019  12:22             2.267 story_11_02000_de.lsd
 2581. 01/08/2019  12:22             2.161 story_11_02000_en.lsd
 2582. 01/08/2019  12:22             2.290 story_11_02000_es.lsd
 2583. 01/08/2019  12:22             2.120 story_11_02000_fr.lsd
 2584. 01/08/2019  12:22             2.324 story_11_02000_it.lsd
 2585. 01/08/2019  12:22             2.318 story_11_02000_ja.lsd
 2586. 01/08/2019  12:22             2.095 story_11_02000_ko.lsd
 2587. 01/08/2019  12:22             2.294 story_11_02000_zh-TW.lsd
 2588. 01/08/2019  12:22             4.218 story_12_01000_de.lsd
 2589. 01/08/2019  12:22             4.239 story_12_01000_en.lsd
 2590. 01/08/2019  12:22             4.236 story_12_01000_es.lsd
 2591. 01/08/2019  12:22             4.170 story_12_01000_fr.lsd
 2592. 01/08/2019  12:22             4.257 story_12_01000_it.lsd
 2593. 01/08/2019  12:22             4.739 story_12_01000_ja.lsd
 2594. 01/08/2019  12:22             4.208 story_12_01000_ko.lsd
 2595. 01/08/2019  12:22             4.101 story_12_01000_zh-TW.lsd
 2596. 01/08/2019  12:22             1.407 story_12_02000_de.lsd
 2597. 01/08/2019  12:22             1.238 story_12_02000_en.lsd
 2598. 01/08/2019  12:22             1.275 story_12_02000_es.lsd
 2599. 01/08/2019  12:22             1.352 story_12_02000_fr.lsd
 2600. 01/08/2019  12:22             1.404 story_12_02000_it.lsd
 2601. 01/08/2019  12:22             1.373 story_12_02000_ja.lsd
 2602. 01/08/2019  12:22             1.203 story_12_02000_ko.lsd
 2603. 01/08/2019  12:22             1.349 story_12_02000_zh-TW.lsd
 2604. 01/08/2019  12:22             2.330 story_12_03000_de.lsd
 2605. 01/08/2019  12:22             2.445 story_12_03000_en.lsd
 2606. 01/08/2019  12:22             2.259 story_12_03000_es.lsd
 2607. 01/08/2019  12:22             2.328 story_12_03000_fr.lsd
 2608. 01/08/2019  12:22             2.373 story_12_03000_it.lsd
 2609. 01/08/2019  12:22             2.602 story_12_03000_ja.lsd
 2610. 01/08/2019  12:22             2.374 story_12_03000_ko.lsd
 2611. 01/08/2019  12:22             2.496 story_12_03000_zh-TW.lsd
 2612. 01/08/2019  12:22             2.174 story_13_01000_de.lsd
 2613. 01/08/2019  12:22             2.226 story_13_01000_en.lsd
 2614. 01/08/2019  12:22             2.076 story_13_01000_es.lsd
 2615. 01/08/2019  12:22             2.106 story_13_01000_fr.lsd
 2616. 01/08/2019  12:22             2.176 story_13_01000_it.lsd
 2617. 01/08/2019  12:22             2.409 story_13_01000_ja.lsd
 2618. 01/08/2019  12:22             2.172 story_13_01000_ko.lsd
 2619. 01/08/2019  12:22             2.060 story_13_01000_zh-TW.lsd
 2620. 01/08/2019  12:22               749 story_13_02000_de.lsd
 2621. 01/08/2019  12:22               806 story_13_02000_en.lsd
 2622. 01/08/2019  12:22               820 story_13_02000_es.lsd
 2623. 01/08/2019  12:22               866 story_13_02000_fr.lsd
 2624. 01/08/2019  12:22             1.050 story_13_02000_it.lsd
 2625. 01/08/2019  12:22               952 story_13_02000_ja.lsd
 2626. 01/08/2019  12:22               829 story_13_02000_ko.lsd
 2627. 01/08/2019  12:22             1.045 story_13_02000_zh-TW.lsd
 2628. 01/08/2019  12:22             2.848 story_13_03000_de.lsd
 2629. 01/08/2019  12:22             2.739 story_13_03000_en.lsd
 2630. 01/08/2019  12:22             2.725 story_13_03000_es.lsd
 2631. 01/08/2019  12:22             2.981 story_13_03000_fr.lsd
 2632. 01/08/2019  12:22             3.023 story_13_03000_it.lsd
 2633. 01/08/2019  12:22             3.105 story_13_03000_ja.lsd
 2634. 01/08/2019  12:22             2.795 story_13_03000_ko.lsd
 2635. 01/08/2019  12:22             3.050 story_13_03000_zh-TW.lsd
 2636. 01/08/2019  12:22             2.214 story_14_01000_de.lsd
 2637. 01/08/2019  12:22             2.187 story_14_01000_en.lsd
 2638. 01/08/2019  12:22             2.143 story_14_01000_es.lsd
 2639. 01/08/2019  12:22             2.309 story_14_01000_fr.lsd
 2640. 01/08/2019  12:22             2.258 story_14_01000_it.lsd
 2641. 01/08/2019  12:22             2.428 story_14_01000_ja.lsd
 2642. 01/08/2019  12:22             2.090 story_14_01000_ko.lsd
 2643. 01/08/2019  12:22             2.122 story_14_01000_zh-TW.lsd
 2644. 01/08/2019  12:22             1.520 story_14_02000_de.lsd
 2645. 01/08/2019  12:22             1.587 story_14_02000_en.lsd
 2646. 01/08/2019  12:22             1.555 story_14_02000_es.lsd
 2647. 01/08/2019  12:22             1.745 story_14_02000_fr.lsd
 2648. 01/08/2019  12:22             1.713 story_14_02000_it.lsd
 2649. 01/08/2019  12:22             1.676 story_14_02000_ja.lsd
 2650. 01/08/2019  12:22             1.440 story_14_02000_ko.lsd
 2651. 01/08/2019  12:22             1.537 story_14_02000_zh-TW.lsd
 2652. 01/08/2019  12:22             3.251 story_14_03000_de.lsd
 2653. 01/08/2019  12:22             3.092 story_14_03000_en.lsd
 2654. 01/08/2019  12:22             3.098 story_14_03000_es.lsd
 2655. 01/08/2019  12:22             3.018 story_14_03000_fr.lsd
 2656. 01/08/2019  12:22             3.121 story_14_03000_it.lsd
 2657. 01/08/2019  12:22             3.475 story_14_03000_ja.lsd
 2658. 01/08/2019  12:22             3.063 story_14_03000_ko.lsd
 2659. 01/08/2019  12:22             3.135 story_14_03000_zh-TW.lsd
 2660. 01/08/2019  12:22             1.703 story_15_01000_de.lsd
 2661. 01/08/2019  12:22             1.540 story_15_01000_en.lsd
 2662. 01/08/2019  12:22             1.681 story_15_01000_es.lsd
 2663. 01/08/2019  12:22             1.877 story_15_01000_fr.lsd
 2664. 01/08/2019  12:22             1.750 story_15_01000_it.lsd
 2665. 01/08/2019  12:22             1.902 story_15_01000_ja.lsd
 2666. 01/08/2019  12:22             1.691 story_15_01000_ko.lsd
 2667. 01/08/2019  12:22             1.714 story_15_01000_zh-TW.lsd
 2668. 01/08/2019  12:22             1.704 story_15_02000_de.lsd
 2669. 01/08/2019  12:22             1.654 story_15_02000_en.lsd
 2670. 01/08/2019  12:22             1.623 story_15_02000_es.lsd
 2671. 01/08/2019  12:22             1.998 story_15_02000_fr.lsd
 2672. 01/08/2019  12:22             1.767 story_15_02000_it.lsd
 2673. 01/08/2019  12:22             1.891 story_15_02000_ja.lsd
 2674. 01/08/2019  12:22             1.732 story_15_02000_ko.lsd
 2675. 01/08/2019  12:22             1.858 story_15_02000_zh-TW.lsd
 2676. 01/08/2019  12:22             2.693 story_15_03000_de.lsd
 2677. 01/08/2019  12:22             2.758 story_15_03000_en.lsd
 2678. 01/08/2019  12:22             2.399 story_15_03000_es.lsd
 2679. 01/08/2019  12:22             2.759 story_15_03000_fr.lsd
 2680. 01/08/2019  12:22             2.732 story_15_03000_it.lsd
 2681. 01/08/2019  12:22             2.734 story_15_03000_ja.lsd
 2682. 01/08/2019  12:22             2.536 story_15_03000_ko.lsd
 2683. 01/08/2019  12:22             2.448 story_15_03000_zh-TW.lsd
 2684. 01/08/2019  12:22             1.546 story_16_01000_de.lsd
 2685. 01/08/2019  12:22             1.364 story_16_01000_en.lsd
 2686. 01/08/2019  12:22             1.585 story_16_01000_es.lsd
 2687. 01/08/2019  12:22             1.624 story_16_01000_fr.lsd
 2688. 01/08/2019  12:22             1.439 story_16_01000_it.lsd
 2689. 01/08/2019  12:22             1.497 story_16_01000_ja.lsd
 2690. 01/08/2019  12:22             1.424 story_16_01000_ko.lsd
 2691. 01/08/2019  12:22             1.537 story_16_01000_zh-TW.lsd
 2692. 01/08/2019  12:22             4.159 story_16_02000_de.lsd
 2693. 01/08/2019  12:22             3.584 story_16_02000_en.lsd
 2694. 01/08/2019  12:22             3.702 story_16_02000_es.lsd
 2695. 01/08/2019  12:22             3.847 story_16_02000_fr.lsd
 2696. 01/08/2019  12:22             3.998 story_16_02000_it.lsd
 2697. 01/08/2019  12:22             3.925 story_16_02000_ja.lsd
 2698. 01/08/2019  12:22             3.646 story_16_02000_ko.lsd
 2699. 01/08/2019  12:22             3.609 story_16_02000_zh-TW.lsd
 2700. 01/08/2019  12:22             2.599 story_17_01000_de.lsd
 2701. 01/08/2019  12:22             2.444 story_17_01000_en.lsd
 2702. 01/08/2019  12:22             2.647 story_17_01000_es.lsd
 2703. 01/08/2019  12:22             2.641 story_17_01000_fr.lsd
 2704. 01/08/2019  12:22             2.537 story_17_01000_it.lsd
 2705. 01/08/2019  12:22             2.650 story_17_01000_ja.lsd
 2706. 01/08/2019  12:22             2.434 story_17_01000_ko.lsd
 2707. 01/08/2019  12:22             2.275 story_17_01000_zh-TW.lsd
 2708. 01/08/2019  12:22             1.238 story_17_02000_de.lsd
 2709. 01/08/2019  12:22             1.095 story_17_02000_en.lsd
 2710. 01/08/2019  12:22             1.265 story_17_02000_es.lsd
 2711. 01/08/2019  12:22             1.167 story_17_02000_fr.lsd
 2712. 01/08/2019  12:22             1.161 story_17_02000_it.lsd
 2713. 01/08/2019  12:22             1.292 story_17_02000_ja.lsd
 2714. 01/08/2019  12:22             1.190 story_17_02000_ko.lsd
 2715. 01/08/2019  12:22             1.270 story_17_02000_zh-TW.lsd
 2716. 01/08/2019  12:22             3.832 story_17_03000_de.lsd
 2717. 01/08/2019  12:22             3.462 story_17_03000_en.lsd
 2718. 01/08/2019  12:22             3.895 story_17_03000_es.lsd
 2719. 01/08/2019  12:22             3.577 story_17_03000_fr.lsd
 2720. 01/08/2019  12:22             3.589 story_17_03000_it.lsd
 2721. 01/08/2019  12:22             3.753 story_17_03000_ja.lsd
 2722. 01/08/2019  12:22             3.420 story_17_03000_ko.lsd
 2723. 01/08/2019  12:22             3.489 story_17_03000_zh-TW.lsd
 2724. 01/08/2019  12:22             4.209 story_18_01000_de.lsd
 2725. 01/08/2019  12:22             4.011 story_18_01000_en.lsd
 2726. 01/08/2019  12:22             3.717 story_18_01000_es.lsd
 2727. 01/08/2019  12:22             3.902 story_18_01000_fr.lsd
 2728. 01/08/2019  12:22             3.754 story_18_01000_it.lsd
 2729. 01/08/2019  12:22             4.106 story_18_01000_ja.lsd
 2730. 01/08/2019  12:22             3.712 story_18_01000_ko.lsd
 2731. 01/08/2019  12:22             3.660 story_18_01000_zh-TW.lsd
 2732. 01/08/2019  12:22               995 story_18_02000_de.lsd
 2733. 01/08/2019  12:22               902 story_18_02000_en.lsd
 2734. 01/08/2019  12:22               994 story_18_02000_es.lsd
 2735. 01/08/2019  12:22               973 story_18_02000_fr.lsd
 2736. 01/08/2019  12:22               933 story_18_02000_it.lsd
 2737. 01/08/2019  12:22               992 story_18_02000_ja.lsd
 2738. 01/08/2019  12:22               928 story_18_02000_ko.lsd
 2739. 01/08/2019  12:22               936 story_18_02000_zh-TW.lsd
 2740. 01/08/2019  12:22             2.517 story_18_03000_de.lsd
 2741. 01/08/2019  12:22             2.301 story_18_03000_en.lsd
 2742. 01/08/2019  12:22             2.324 story_18_03000_es.lsd
 2743. 01/08/2019  12:22             2.241 story_18_03000_fr.lsd
 2744. 01/08/2019  12:22             2.081 story_18_03000_it.lsd
 2745. 01/08/2019  12:22             2.317 story_18_03000_ja.lsd
 2746. 01/08/2019  12:22             2.143 story_18_03000_ko.lsd
 2747. 01/08/2019  12:22             2.239 story_18_03000_zh-TW.lsd
 2748. 01/08/2019  12:22             4.330 story_18_51000_de.lsd
 2749. 01/08/2019  12:22             3.953 story_18_51000_en.lsd
 2750. 01/08/2019  12:22             3.712 story_18_51000_es.lsd
 2751. 01/08/2019  12:22             3.939 story_18_51000_fr.lsd
 2752. 01/08/2019  12:22             3.697 story_18_51000_it.lsd
 2753. 01/08/2019  12:22             3.970 story_18_51000_ja.lsd
 2754. 01/08/2019  12:22             3.747 story_18_51000_ko.lsd
 2755. 01/08/2019  12:22             3.870 story_18_51000_zh-TW.lsd
 2756. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_de.lsd
 2757. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_en.lsd
 2758. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_es.lsd
 2759. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_fr.lsd
 2760. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_it.lsd
 2761. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_ja.lsd
 2762. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_ko.lsd
 2763. 01/08/2019  12:22                34 story_19_01000_zh-TW.lsd
 2764. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_de.lsd
 2765. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_en.lsd
 2766. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_es.lsd
 2767. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_fr.lsd
 2768. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_it.lsd
 2769. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_ja.lsd
 2770. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_ko.lsd
 2771. 01/08/2019  12:22                34 story_19_02000_zh-TW.lsd
 2772. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_de.lsd
 2773. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_en.lsd
 2774. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_es.lsd
 2775. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_fr.lsd
 2776. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_it.lsd
 2777. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_ja.lsd
 2778. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_ko.lsd
 2779. 01/08/2019  12:22                34 story_19_03000_zh-TW.lsd
 2780. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_de.lsd
 2781. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_en.lsd
 2782. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_es.lsd
 2783. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_fr.lsd
 2784. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_it.lsd
 2785. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_ja.lsd
 2786. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_ko.lsd
 2787. 01/08/2019  12:22                34 story_19_04000_zh-TW.lsd
 2788. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_de.lsd
 2789. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_en.lsd
 2790. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_es.lsd
 2791. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_fr.lsd
 2792. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_it.lsd
 2793. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_ja.lsd
 2794. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_ko.lsd
 2795. 01/08/2019  12:22                34 story_20_01000_zh-TW.lsd
 2796. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_de.lsd
 2797. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_en.lsd
 2798. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_es.lsd
 2799. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_fr.lsd
 2800. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_it.lsd
 2801. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_ja.lsd
 2802. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_ko.lsd
 2803. 01/08/2019  12:22                34 story_20_02000_zh-TW.lsd
 2804. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_de.lsd
 2805. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_en.lsd
 2806. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_es.lsd
 2807. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_fr.lsd
 2808. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_it.lsd
 2809. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_ja.lsd
 2810. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_ko.lsd
 2811. 01/08/2019  12:22                34 story_20_03000_zh-TW.lsd
 2812. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_de.lsd
 2813. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_en.lsd
 2814. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_es.lsd
 2815. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_fr.lsd
 2816. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_it.lsd
 2817. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_ja.lsd
 2818. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_ko.lsd
 2819. 01/08/2019  12:22                34 story_20_04000_zh-TW.lsd
 2820. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_de.lsd
 2821. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_en.lsd
 2822. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_es.lsd
 2823. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_fr.lsd
 2824. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_it.lsd
 2825. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_ja.lsd
 2826. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_ko.lsd
 2827. 01/08/2019  12:22                34 story_20_05000_zh-TW.lsd
 2828. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_de.lsd
 2829. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_en.lsd
 2830. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_es.lsd
 2831. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_fr.lsd
 2832. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_it.lsd
 2833. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_ja.lsd
 2834. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_ko.lsd
 2835. 01/08/2019  12:22                34 story_20_06000_zh-TW.lsd
 2836. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_de.lsd
 2837. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_en.lsd
 2838. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_es.lsd
 2839. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_fr.lsd
 2840. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_it.lsd
 2841. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_ja.lsd
 2842. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_ko.lsd
 2843. 01/08/2019  12:22                34 story_20_07000_zh-TW.lsd
 2844. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_de.lsd
 2845. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_en.lsd
 2846. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_es.lsd
 2847. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_fr.lsd
 2848. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_it.lsd
 2849. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_ja.lsd
 2850. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_ko.lsd
 2851. 01/08/2019  12:22                34 story_20_08000_zh-TW.lsd
 2852. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_de.lsd
 2853. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_en.lsd
 2854. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_es.lsd
 2855. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_fr.lsd
 2856. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_it.lsd
 2857. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_ja.lsd
 2858. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_ko.lsd
 2859. 01/08/2019  12:22                34 story_20_09000_zh-TW.lsd
 2860. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_de.lsd
 2861. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_en.lsd
 2862. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_es.lsd
 2863. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_fr.lsd
 2864. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_it.lsd
 2865. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_ja.lsd
 2866. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_ko.lsd
 2867. 01/08/2019  12:22                34 story_21_01000_zh-TW.lsd
 2868. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_de.lsd
 2869. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_en.lsd
 2870. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_es.lsd
 2871. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_fr.lsd
 2872. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_it.lsd
 2873. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_ja.lsd
 2874. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_ko.lsd
 2875. 01/08/2019  12:22                34 story_21_02000_zh-TW.lsd
 2876. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_de.lsd
 2877. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_en.lsd
 2878. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_es.lsd
 2879. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_fr.lsd
 2880. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_it.lsd
 2881. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_ja.lsd
 2882. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_ko.lsd
 2883. 01/08/2019  12:22                34 story_21_03000_zh-TW.lsd
 2884. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_de.lsd
 2885. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_en.lsd
 2886. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_es.lsd
 2887. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_fr.lsd
 2888. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_it.lsd
 2889. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_ja.lsd
 2890. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_ko.lsd
 2891. 01/08/2019  12:22                34 story_21_04000_zh-TW.lsd
 2892. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_de.lsd
 2893. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_en.lsd
 2894. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_es.lsd
 2895. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_fr.lsd
 2896. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_it.lsd
 2897. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_ja.lsd
 2898. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_ko.lsd
 2899. 01/08/2019  12:22                34 story_21_05000_zh-TW.lsd
 2900. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_de.lsd
 2901. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_en.lsd
 2902. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_es.lsd
 2903. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_fr.lsd
 2904. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_it.lsd
 2905. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_ja.lsd
 2906. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_ko.lsd
 2907. 01/08/2019  12:22                34 story_21_06000_zh-TW.lsd
 2908. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_de.lsd
 2909. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_en.lsd
 2910. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_es.lsd
 2911. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_fr.lsd
 2912. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_it.lsd
 2913. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_ja.lsd
 2914. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_ko.lsd
 2915. 01/08/2019  12:22                34 story_21_51000_zh-TW.lsd
 2916. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_de.lsd
 2917. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_en.lsd
 2918. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_es.lsd
 2919. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_fr.lsd
 2920. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_it.lsd
 2921. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_ja.lsd
 2922. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_ko.lsd
 2923. 01/08/2019  12:22                34 story_21_52000_zh-TW.lsd
 2924. 01/08/2019  12:22             2.301 story_99_00010_de.lsd
 2925. 01/08/2019  12:22             2.315 story_99_00010_en.lsd
 2926. 01/08/2019  12:22             2.366 story_99_00010_es.lsd
 2927. 01/08/2019  12:22             2.451 story_99_00010_fr.lsd
 2928. 01/08/2019  12:22             2.164 story_99_00010_it.lsd
 2929. 01/08/2019  12:22             2.435 story_99_00010_ja.lsd
 2930. 01/08/2019  12:22             2.087 story_99_00010_ko.lsd
 2931. 01/08/2019  12:22             2.126 story_99_00010_zh-TW.lsd
 2932. 01/08/2019  12:22               778 story_99_00030_de.lsd
 2933. 01/08/2019  12:22               731 story_99_00030_en.lsd
 2934. 01/08/2019  12:22               718 story_99_00030_es.lsd
 2935. 01/08/2019  12:22               668 story_99_00030_fr.lsd
 2936. 01/08/2019  12:22               675 story_99_00030_it.lsd
 2937. 01/08/2019  12:22               908 story_99_00030_ja.lsd
 2938. 01/08/2019  12:22               746 story_99_00030_ko.lsd
 2939. 01/08/2019  12:22               695 story_99_00030_zh-TW.lsd
 2940. 01/08/2019  12:22             2.185 story_99_00040_de.lsd
 2941. 01/08/2019  12:22             2.200 story_99_00040_en.lsd
 2942. 01/08/2019  12:22             2.089 story_99_00040_es.lsd
 2943. 01/08/2019  12:22             2.143 story_99_00040_fr.lsd
 2944. 01/08/2019  12:22             1.946 story_99_00040_it.lsd
 2945. 01/08/2019  12:22             2.337 story_99_00040_ja.lsd
 2946. 01/08/2019  12:22             2.103 story_99_00040_ko.lsd
 2947. 01/08/2019  12:22             2.215 story_99_00040_zh-TW.lsd
 2948. 01/08/2019  12:22               422 story_99_00060_de.lsd
 2949. 01/08/2019  12:22               508 story_99_00060_en.lsd
 2950. 01/08/2019  12:22               442 story_99_00060_es.lsd
 2951. 01/08/2019  12:22               406 story_99_00060_fr.lsd
 2952. 01/08/2019  12:22               429 story_99_00060_it.lsd
 2953. 01/08/2019  12:22               480 story_99_00060_ja.lsd
 2954. 01/08/2019  12:22               420 story_99_00060_ko.lsd
 2955. 01/08/2019  12:22               431 story_99_00060_zh-TW.lsd
 2956. 01/08/2019  12:22               545 story_99_00061_de.lsd
 2957. 01/08/2019  12:22               596 story_99_00061_en.lsd
 2958. 01/08/2019  12:22               545 story_99_00061_es.lsd
 2959. 01/08/2019  12:22               464 story_99_00061_fr.lsd
 2960. 01/08/2019  12:22               536 story_99_00061_it.lsd
 2961. 01/08/2019  12:22               682 story_99_00061_ja.lsd
 2962. 01/08/2019  12:22               557 story_99_00061_ko.lsd
 2963. 01/08/2019  12:22               552 story_99_00061_zh-TW.lsd
 2964. 01/08/2019  12:22               316 story_99_00070_de.lsd
 2965. 01/08/2019  12:22               450 story_99_00070_en.lsd
 2966. 01/08/2019  12:22               366 story_99_00070_es.lsd
 2967. 01/08/2019  12:22               405 story_99_00070_fr.lsd
 2968. 01/08/2019  12:22               327 story_99_00070_it.lsd
 2969. 01/08/2019  12:22               391 story_99_00070_ja.lsd
 2970. 01/08/2019  12:22               339 story_99_00070_ko.lsd
 2971. 01/08/2019  12:22               313 story_99_00070_zh-TW.lsd
 2972. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_de.lsd
 2973. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_en.lsd
 2974. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_es.lsd
 2975. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_fr.lsd
 2976. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_it.lsd
 2977. 01/08/2019  12:22               411 story_99_00080_ja.lsd
 2978. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_ko.lsd
 2979. 01/08/2019  12:22               118 story_99_00080_zh-TW.lsd
 2980. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_de.lsd
 2981. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_en.lsd
 2982. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_es.lsd
 2983. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_fr.lsd
 2984. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_it.lsd
 2985. 01/08/2019  12:22               482 story_99_00081_ja.lsd
 2986. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_ko.lsd
 2987. 01/08/2019  12:22               160 story_99_00081_zh-TW.lsd
 2988. 01/08/2019  12:22               320 story_99_00090_de.lsd
 2989. 01/08/2019  12:22               348 story_99_00090_en.lsd
 2990. 01/08/2019  12:22               374 story_99_00090_es.lsd
 2991. 01/08/2019  12:22               327 story_99_00090_fr.lsd
 2992. 01/08/2019  12:22               300 story_99_00090_it.lsd
 2993. 01/08/2019  12:22               363 story_99_00090_ja.lsd
 2994. 01/08/2019  12:22               302 story_99_00090_ko.lsd
 2995. 01/08/2019  12:22               316 story_99_00090_zh-TW.lsd
 2996. 01/08/2019  12:22               815 story_99_00091_de.lsd
 2997. 01/08/2019  12:22               835 story_99_00091_en.lsd
 2998. 01/08/2019  12:22               760 story_99_00091_es.lsd
 2999. 01/08/2019  12:22               720 story_99_00091_fr.lsd
 3000. 01/08/2019  12:22               747 story_99_00091_it.lsd
 3001. 01/08/2019  12:22               864 story_99_00091_ja.lsd
 3002. 01/08/2019  12:22               701 story_99_00091_ko.lsd
 3003. 01/08/2019  12:22               759 story_99_00091_zh-TW.lsd
 3004. 01/08/2019  12:22             1.051 story_zako_battle_01_01_de.lsd
 3005. 01/08/2019  12:22               948 story_zako_battle_01_01_en.lsd
 3006. 01/08/2019  12:22             1.119 story_zako_battle_01_01_es.lsd
 3007. 01/08/2019  12:22               963 story_zako_battle_01_01_fr.lsd
 3008. 01/08/2019  12:22               979 story_zako_battle_01_01_it.lsd
 3009. 01/08/2019  12:22             1.095 story_zako_battle_01_01_ja.lsd
 3010. 01/08/2019  12:22               958 story_zako_battle_01_01_ko.lsd
 3011. 01/08/2019  12:22             1.013 story_zako_battle_01_01_zh-TW.lsd
 3012. 01/08/2019  12:22             2.696 story_zako_battle_02_01_de.lsd
 3013. 01/08/2019  12:22             2.237 story_zako_battle_02_01_en.lsd
 3014. 01/08/2019  12:22             2.654 story_zako_battle_02_01_es.lsd
 3015. 01/08/2019  12:22             2.690 story_zako_battle_02_01_fr.lsd
 3016. 01/08/2019  12:22             2.466 story_zako_battle_02_01_it.lsd
 3017. 01/08/2019  12:22             2.781 story_zako_battle_02_01_ja.lsd
 3018. 01/08/2019  12:22             2.408 story_zako_battle_02_01_ko.lsd
 3019. 01/08/2019  12:22             2.377 story_zako_battle_02_01_zh-TW.lsd
 3020. 01/08/2019  12:22               373 story_zako_battle_03_01_de.lsd
 3021. 01/08/2019  12:22               285 story_zako_battle_03_01_en.lsd
 3022. 01/08/2019  12:22               408 story_zako_battle_03_01_es.lsd
 3023. 01/08/2019  12:22               346 story_zako_battle_03_01_fr.lsd
 3024. 01/08/2019  12:22               320 story_zako_battle_03_01_it.lsd
 3025. 01/08/2019  12:22               358 story_zako_battle_03_01_ja.lsd
 3026. 01/08/2019  12:22               299 story_zako_battle_03_01_ko.lsd
 3027. 01/08/2019  12:22               324 story_zako_battle_03_01_zh-TW.lsd
 3028. 01/08/2019  12:22             1.107 story_zako_battle_05_01_de.lsd
 3029. 01/08/2019  12:22             1.226 story_zako_battle_05_01_en.lsd
 3030. 01/08/2019  12:22             1.345 story_zako_battle_05_01_es.lsd
 3031. 01/08/2019  12:22             1.438 story_zako_battle_05_01_fr.lsd
 3032. 01/08/2019  12:22             1.292 story_zako_battle_05_01_it.lsd
 3033. 01/08/2019  12:22             1.330 story_zako_battle_05_01_ja.lsd
 3034. 01/08/2019  12:22             1.178 story_zako_battle_05_01_ko.lsd
 3035. 01/08/2019  12:22             1.243 story_zako_battle_05_01_zh-TW.lsd
 3036. 01/08/2019  12:22               907 story_zako_battle_06_01_de.lsd
 3037. 01/08/2019  12:22               799 story_zako_battle_06_01_en.lsd
 3038. 01/08/2019  12:22               822 story_zako_battle_06_01_es.lsd
 3039. 01/08/2019  12:22               931 story_zako_battle_06_01_fr.lsd
 3040. 01/08/2019  12:22               828 story_zako_battle_06_01_it.lsd
 3041. 01/08/2019  12:22               896 story_zako_battle_06_01_ja.lsd
 3042. 01/08/2019  12:22               783 story_zako_battle_06_01_ko.lsd
 3043. 01/08/2019  12:22               773 story_zako_battle_06_01_zh-TW.lsd
 3044. 01/08/2019  12:22             2.849 story_zako_battle_07_01_de.lsd
 3045. 01/08/2019  12:22             2.688 story_zako_battle_07_01_en.lsd
 3046. 01/08/2019  12:22             2.651 story_zako_battle_07_01_es.lsd
 3047. 01/08/2019  12:22             2.873 story_zako_battle_07_01_fr.lsd
 3048. 01/08/2019  12:22             2.539 story_zako_battle_07_01_it.lsd
 3049. 01/08/2019  12:22             2.968 story_zako_battle_07_01_ja.lsd
 3050. 01/08/2019  12:22             2.582 story_zako_battle_07_01_ko.lsd
 3051. 01/08/2019  12:22             2.893 story_zako_battle_07_01_zh-TW.lsd
 3052. 01/08/2019  12:22             2.803 story_zako_battle_08_01_de.lsd
 3053. 01/08/2019  12:22             2.438 story_zako_battle_08_01_en.lsd
 3054. 01/08/2019  12:22             2.351 story_zako_battle_08_01_es.lsd
 3055. 01/08/2019  12:22             2.526 story_zako_battle_08_01_fr.lsd
 3056. 01/08/2019  12:22             2.406 story_zako_battle_08_01_it.lsd
 3057. 01/08/2019  12:22             2.721 story_zako_battle_08_01_ja.lsd
 3058. 01/08/2019  12:22             2.394 story_zako_battle_08_01_ko.lsd
 3059. 01/08/2019  12:22             2.395 story_zako_battle_08_01_zh-TW.lsd
 3060. 01/08/2019  12:22             3.027 story_zako_battle_09_01_de.lsd
 3061. 01/08/2019  12:22             2.803 story_zako_battle_09_01_en.lsd
 3062. 01/08/2019  12:22             2.804 story_zako_battle_09_01_es.lsd
 3063. 01/08/2019  12:22             3.057 story_zako_battle_09_01_fr.lsd
 3064. 01/08/2019  12:22             2.781 story_zako_battle_09_01_it.lsd
 3065. 01/08/2019  12:22             3.167 story_zako_battle_09_01_ja.lsd
 3066. 01/08/2019  12:22             2.835 story_zako_battle_09_01_ko.lsd
 3067. 01/08/2019  12:22             2.846 story_zako_battle_09_01_zh-TW.lsd
 3068. 01/08/2019  12:22             2.993 story_zako_battle_10_01_de.lsd
 3069. 01/08/2019  12:22             2.637 story_zako_battle_10_01_en.lsd
 3070. 01/08/2019  12:22             2.719 story_zako_battle_10_01_es.lsd
 3071. 01/08/2019  12:22             2.703 story_zako_battle_10_01_fr.lsd
 3072. 01/08/2019  12:22             2.784 story_zako_battle_10_01_it.lsd
 3073. 01/08/2019  12:22             3.018 story_zako_battle_10_01_ja.lsd
 3074. 01/08/2019  12:22             2.773 story_zako_battle_10_01_ko.lsd
 3075. 01/08/2019  12:22             3.077 story_zako_battle_10_01_zh-TW.lsd
 3076. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_de.lsd
 3077. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_en.lsd
 3078. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_es.lsd
 3079. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_fr.lsd
 3080. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_it.lsd
 3081. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_ja.lsd
 3082. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_ko.lsd
 3083. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_02_zh-TW.lsd
 3084. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_de.lsd
 3085. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_en.lsd
 3086. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_es.lsd
 3087. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_fr.lsd
 3088. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_it.lsd
 3089. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_ja.lsd
 3090. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_ko.lsd
 3091. 01/08/2019  12:22                34 story_zako_battle_20_06_zh-TW.lsd
 3092. 01/08/2019  12:22             3.383 tutorial_general_talk_01_de.lsd
 3093. 01/08/2019  12:22             3.250 tutorial_general_talk_01_en.lsd
 3094. 01/08/2019  12:22             3.044 tutorial_general_talk_01_es.lsd
 3095. 01/08/2019  12:22             2.947 tutorial_general_talk_01_fr.lsd
 3096. 01/08/2019  12:22             2.824 tutorial_general_talk_01_it.lsd
 3097. 01/08/2019  12:22             3.135 tutorial_general_talk_01_ja.lsd
 3098. 01/08/2019  12:22             2.786 tutorial_general_talk_01_ko.lsd
 3099. 01/08/2019  12:22             2.737 tutorial_general_talk_01_zh-TW.lsd
 3100. 01/08/2019  12:22               862 tutorial_quest_01_de.lsd
 3101. 01/08/2019  12:22               713 tutorial_quest_01_en.lsd
 3102. 01/08/2019  12:22               853 tutorial_quest_01_es.lsd
 3103. 01/08/2019  12:22               809 tutorial_quest_01_fr.lsd
 3104. 01/08/2019  12:22               866 tutorial_quest_01_it.lsd
 3105. 01/08/2019  12:22               835 tutorial_quest_01_ja.lsd
 3106. 01/08/2019  12:22               688 tutorial_quest_01_ko.lsd
 3107. 01/08/2019  12:22               916 tutorial_quest_01_zh-TW.lsd
 3108. 01/08/2019  12:22                34 version_de.lsd
 3109. 01/08/2019  12:22                34 version_en.lsd
 3110. 01/08/2019  12:22                34 version_es.lsd
 3111. 01/08/2019  12:22                34 version_fr.lsd
 3112. 01/08/2019  12:22                34 version_it.lsd
 3113. 01/08/2019  12:22                34 version_ja.lsd
 3114. 01/08/2019  12:22                34 version_ko.lsd
 3115. 01/08/2019  12:22                34 version_zh-TW.lsd
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top