SHARE
TWEET

Ancient Epirus & Environs Text from SVG to be translated

MaryroseB54 Jun 23rd, 2016 (edited) 94 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ancient Epirus & Environs=
 2. Ancient Greeks=
 3. Thracians=
 4. Illyrians=
 5. Phrygians=
 6. Paeonians=
 7. Celts=
 8. Prior to Roman conquest=
 9. Certain Thracian, Paeonian & Illyrian tribes were under Hellenization=
 10. Hellenized Cities=
 11. Hellenization of Illyria Graeca would reach the Drin river under Roman rule=
 12.  
 13. Ionian Sea=
 14. Adriatic Sea=
 15. Ambracic Gulf=
 16. Thermaic Gulf=
 17. Gulf of Oricos=
 18. Acheron=
 19. Pambotis=
 20. Aous=
 21. Orestis=
 22. Drin River=
 23.  
 24. ILLYRIA BARBARA=
 25. Autariatae=
 26. Scordisci=
 27. THRACE=
 28. Daorsi=
 29. Rhizon=
 30. Ardiaei=
 31. DARDANIA=
 32. Serdi=
 33. Dassareti=
 34. Meteon=
 35. Grabaeoi=
 36. Selepitanoi=
 37. Abri=
 38. Scodra=
 39. Galabri=
 40. Thunaki=
 41. Labeates=
 42. Dentheletai=
 43. Bisaltai=
 44. Derrones=
 45. PAEONIA=
 46. Agrianes=
 47. Laeaeans=
 48. Siropaiones=
 49. Doberes=
 50. ILLYRIA GRAECA=
 51. Cavii=
 52. Bylazora=
 53. Astibus=
 54. Stobi=
 55. Lissos=
 56. Epicaria=
 57. Nymphaeum=
 58. Bassania=
 59. Enchelae=
 60. Almopians=
 61. Uscana=
 62. Bryges=
 63. Damastion=
 64. Epidamnia=
 65. Epidamnus=
 66. MACEDON=
 67. Taulanti=
 68. Parthos=
 69. Parthini=
 70. Penestae=
 71. PELAGONIA=
 72. Lychnidos=
 73. Lyncus=
 74. Heracleia Lyncou=
 75. Pelion=
 76. Kodrion=
 77. Dassaretis=
 78. Pella=
 79. Sindos=
 80. Methone=
 81. Eoardea=
 82. Apollonia=
 83. Bylliones=
 84. Dimale=
 85. Antipatrea=
 86. Aegeai=
 87. Artichia=
 88. Amantes=
 89. Amantia=
 90. Parauea=
 91. Byllis=
 92. Nikaia=
 93. Elmiotis=
 94. Pieria=
 95. Thronion=
 96. CHAONIA=
 97. Pindus Mt.=
 98. Tymphaea=
 99. Olympus Mt.=
 100. Pelasgiotis=
 101. Aulon=
 102. Ceraunia Mt.=
 103. Antitanes=
 104. Antigoneia=
 105. Chimaera=
 106. EPIRUS=
 107. Orraon=
 108. THESSALY=
 109. Magnetes=
 110. Thessaliotis=
 111. Athamanes=
 112. AETOLIA=
 113. ACARNANIA=
 114. Achaea=
 115. Panormos=
 116. Onchesmos=
 117. Phoenice=
 118. Bothrota=
 119. Cassiopeia=
 120. Gitanea=
 121. MOLLOSIA=
 122. Kallipolis=
 123. Corcyra=
 124. Chyton=
 125. Dodona=
 126. THESPROTIA=
 127. Cammania=
 128. Bucheta=
 129. Passaron=
 130. Ephyra=
 131. Elea=
 132. Pandosia=
 133. Batiai=
 134. Nekromanteion=
 135. Toryne=
 136. Cassope=
 137. Ambracia=
 138. Elatria=
 139. Astakos=
 140. Argos=
 141. Amphilochia=
 142. Anaktorion=
 143. Paleros=
 144. Thyrreion=
 145. Alyzeia=
 146. Sollion=
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top