Advertisement
PikingFish

2

Sep 17th, 2020 (edited)
62
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int main()
 7. {
 8.     system(" chcp 1251 > nul");
 9.    
 10.     bool flag; //óñëîâèå ìíîãîêðàòíîé ðàáîòû ïðîãðàììû
 11.    
 12.     string otvet; //îáúÿâëåíèå ïåðåìåííûõ
 13.     string hour_s, min_s, time, other;
 14.    
 15.     int hour, min;
 16.  
 17.     do
 18.     {
 19.         cin >> hour >> min;
 20.        
 21.         if ((hour < 24) && (min < 60))
 22.         {
 23.             if (hour >= 5 && hour < 12)
 24.                 time = " óòðà";
 25.        
 26.             if (hour >= 12 && hour < 18)   
 27.                 time = " äíÿ";
 28.        
 29.             if (hour >= 18 && hour <= 23)  
 30.                 time = " âå÷åðà";
 31.        
 32.             if (hour >= 0 && hour < 5) 
 33.                 time = " íî÷è";
 34.        
 35.             if (hour > 12)
 36.                 hour -= 12;
 37.        
 38.             if (hour == 1) 
 39.                 hour_s = " ÷àñ";
 40.        
 41.             if (hour >= 2 && hour <= 4)
 42.                 hour_s = " ÷àñà";
 43.        
 44.             if (hour >= 5 && hour <= 12)
 45.                 hour_s = " ÷àñîâ";
 46.        
 47.             if (min % 10 == 1)
 48.                 min_s = " ìèíóòà";
 49.        
 50.             if (((min % 10 >= 2) && (min % 10 <= 4)) && ((min < 10) || (min > 20)))
 51.                 min_s = " ìèíóòû";
 52.        
 53.             if (((min > 0) && (min % 10 == 0)) || ((min % 10 >= 5) && (min % 10 <= 9)))
 54.                 min_s = " ìèíóò";
 55.        
 56.             if ((min <= 19) && (min >= 11))
 57.                 min_s = " ìèíóò";
 58.        
 59.             if (min == 0)
 60.                 other = " ðîâíî";
 61.        
 62.             if (((hour == 12) && (min == 0)) || ((hour == 0) && (min == 0)))
 63.                 if (hour == 0)
 64.                     cout << "ïîëíî÷ü";
 65.                 else
 66.                     cout<<"ïîëäåíü";
 67.             else
 68.                 if (min == 0)
 69.                     cout << hour << hour_s << time << other;
 70.                 else
 71.                     cout << hour << hour_s << " " << min << min_s << time;
 72.         }
 73.         else
 74.             cout << "Ââåäåíû íåäîïóñòèìûå äàííûå";
 75.    
 76.         cout << endl << "Ïðîäîëæèòü ðàáîòó? (y,n)"; //ìíîãîêðàòíàÿ ðàáîòà
 77.         cin >> otvet;
 78.         cout << endl;
 79.    
 80.         if((otvet == "y") || (otvet == "Y"))
 81.             flag=true;
 82.    
 83.         if((otvet == "n") || (otvet == "N"))
 84.             flag=false;
 85.     }
 86.     while(flag);
 87. }
 88.  
 89.  
 90.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement