daily pastebin goal
15%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #lang racket
 2.  
 3. ;;; ---------------------------------------------------------------------------
 4. ;;; Prosty system obiektowy z dziedziczeniem
 5.  
 6. (define (ask object message . args)
 7.   (let ((method (get-method object message)))
 8.     (if (method? method)
 9.     (apply method (cons object args))
 10.     (error "Brak metody" message (cadr method)))))
 11.  
 12. (define (get-method object message)
 13.   (object message))
 14.  
 15. (define (no-method name)
 16.   (list 'no-method name))
 17.  
 18. (define (method? x)
 19.   (not (no-method? x)))
 20.  
 21. (define (no-method? x)
 22.   (if (pair? x)
 23.       (eq? (car x) 'no-method)
 24.       false))
 25.  
 26. ;;; ----------------------------------------------------------------------------
 27. ;;; Osoby, miejsca i rzeczy są nazwanymi obiektami
 28.  
 29. (define (make-named-object name)
 30.   (lambda (message)
 31.     (cond ((eq? message 'name) (lambda (self) name))
 32.           ((eq? message 'got-killed) (lambda (self) (set! name 'Ghost) #t))
 33.       (else (no-method name)))))
 34.  
 35. ;;; Osoby i rzeczy są mobilne, ich miejsce może ulec zmianie
 36.  
 37. (define (make-mobile-object name location)
 38.   (let ((named-obj (make-named-object name)))
 39.     (lambda (message)
 40.       (cond ((eq? message 'place)    (lambda (self) location))
 41.         ((eq? message 'install)
 42.          (lambda (self)
 43.            (ask location 'add-thing self)))
 44.         ;; Poniższa metoda nie powinna być wołana przez użytkownika
 45.         ;; Zobacz change-place
 46.         ((eq? message 'set-place)
 47.          (lambda (self new-place)
 48.            (set! location new-place)
 49.            'place-set))
 50.         (else (get-method named-obj message))))))
 51.  
 52. (define (make&install-mobile-object name place)
 53.   (let ((mobile-obj (make-mobile-object name place)))
 54.     (ask mobile-obj 'install)
 55.     mobile-obj))
 56.  
 57. ;;; Rzecz to coś, co może mieć właściciela
 58.  
 59. (define (make-thing name birthplace)
 60.   (let ((owner     'nobody)
 61.     (mobile-obj (make-mobile-object name birthplace)))
 62.     (lambda (message)
 63.       (cond ((eq? message 'owner)    (lambda (self) owner))
 64.         ((eq? message 'ownable?) (lambda (self) true))
 65.         ((eq? message 'owned?)
 66.          (lambda (self)
 67.            (not (eq? owner 'nobody))))
 68.         ;; Poniższa metoda nie powinna być wołana przez użytkownika
 69.         ;; Zobacz take i lose
 70.         ((eq? message 'set-owner)
 71.          (lambda (self new-owner)
 72.            (set! owner new-owner)
 73.            'owner-set))
 74.         (else (get-method mobile-obj message))))))
 75.  
 76. (define (make&install-thing name birthplace)   
 77.   (let ((thing  (make-thing name birthplace)))
 78.     (ask thing 'install)
 79.     thing))
 80.  
 81. ;;; Implementacja miejsc
 82.  
 83. (define (make-place name)
 84.   (let ((neighbor-map '())     
 85.     (things       '())
 86.     (named-obj (make-named-object name)))
 87.     (lambda (message)
 88.       (cond ((eq? message 'things) (lambda (self) things))
 89.         ((eq? message 'neighbors)
 90.          (lambda (self) (map cdr neighbor-map)))
 91.         ((eq? message 'exits)
 92.          (lambda (self) (map car neighbor-map)))
 93.         ((eq? message 'neighbor-towards)
 94.          (lambda (self direction)
 95.            (let ((places (assq direction neighbor-map)))
 96.          (if places
 97.              (cdr places)
 98.              false))))
 99.             ((eq? message 'add-neighbor)
 100.              (lambda (self direction new-neighbor)
 101.                (cond ((assq direction neighbor-map)
 102.                       (display-message (list "Kierunek już przypisany"
 103.                           direction name))
 104.               false)
 105.                      (else
 106.                       (set! neighbor-map
 107.                             (cons (cons direction new-neighbor) neighbor-map))
 108.               true))))
 109.         ((eq? message 'accept-person?)
 110.          (lambda (self person)
 111.            true))
 112.  
 113.         ;; Poniższe metody nie powinny być wołane przez użytkownika
 114.         ;; Zobacz change-place
 115.             ((eq? message 'add-thing)
 116.              (lambda (self new-thing)
 117.                (cond ((memq new-thing things)
 118.                       (display-message (list (ask new-thing 'name)
 119.                          "już jest w" name))
 120.               false)
 121.                      (else (set! things (cons new-thing things))
 122.                true))))
 123.             ((eq? message 'del-thing)
 124.              (lambda (self thing)
 125.                (cond ((not (memq thing things))
 126.                       (display-message (list (ask thing 'name)
 127.                          "nie jest w" name))
 128.               false)
 129.                      (else (set! things (delq thing things))
 130.                true))))
 131.  
 132.             (else (get-method named-obj message))))))
 133.  
 134. ;;; ----------------------------------------------------------------------------
 135. ;;; Implementacja osób
 136.  
 137. (define (make-person name birthplace threshold healthpoints attackdamage)
 138.   (let ((HP healthpoints)
 139.         (AD attackdamage)
 140.         (possessions '())
 141.     (mobile-obj  (make-mobile-object name birthplace)))
 142.     (lambda (message)
 143.       (cond ((eq? message 'person?)     (lambda (self) true))
 144.         ((eq? message 'possessions) (lambda (self) possessions))
 145.             ((eq? message 'HP)          (lambda (self) HP))
 146.             ((eq? message 'AD)          (lambda (self) AD))
 147.             ((eq? message 'buy) (lambda (self thing)
 148.                                   (cond[(not (eq? (ask (ask self 'place) 'name) 'plastyczna)) (display-message '("Możesz kupować tylko w plastycznej.") )]
 149.                                        [(not (member $$ (ask self 'possessions))) (display-message '("Nie masz pieniędzy")) ]
 150.                                        [else (and (ask self 'say (list "Poproszę" thing))
 151.                                                   (ask sprzedawca 'say (list "Oto twoje" thing))
 152.                                                   (set! zakup (make&install-thing thing plastyczna))
 153.                                                   (ask self 'take zakup))])))
 154.             ((eq? message 'drink-beer)
 155.              (lambda (self)
 156.                (cond[(not (member zakup (ask self 'possessions))) (display-message '("Przecież nie kupiłeś piwa!."))]
 157.                     [(not (eq? (ask zakup 'name) 'piwo)) (display-message '("Jak mogłeś kupić" (ask zakup 'name) "zamiast piwa?! GAME OVER.") )]
 158.                     [(not (eq? (ask (ask self 'place) 'name) 'ławeczka-na-bulwarze)) (display-message '("Pijemy tylko na bulwarowej ławeczce") )]
 159.                     [else (and (ask self 'say '("Za zdrowie UWr!")) (display-message '("Zadowolony student wypełnił swój naturalny obowiązek.")))])))
 160.                                                  
 161.             ((eq? message 'drop-everything)
 162.              (lambda (self) (if (null? possessions)
 163.                                 #t
 164.                                 (and (ask self 'lose (car possessions)) (ask self 'drop-everything)))))
 165.                                                                
 166.         ((eq? message 'list-possessions)
 167.          (lambda (self)
 168.            (ask self 'say
 169.             (cons "Mam"
 170.               (if (null? possessions)
 171.                   '("nic")
 172.                   (map (lambda (p) (ask p 'name))
 173.                       possessions))))
 174.            possessions))
 175.             ((eq? message 'got-hit)
 176.              (lambda (self damage)
 177.                (set! HP (- HP damage))
 178.                (cond [(< HP 0) (and (display-message (list (ask self 'name) "ginie."))
 179.                        (ask self 'got-killed)
 180.                        (ask self 'drop-everything)
 181.                        (set! threshold 0) #t)]
 182.                      [(< HP damage) (and (ask self 'say (list "Proszę, daruj mi życie! Oddam wszystko, co mam!!!"))
 183.                                          (ask self 'drop-everything))]
 184.                      [else (ask self 'say (list "Aaaa! Zostało mi" HP "HP"))])))
 185.             ((eq? message 'hit)
 186.              (lambda (self victim)
 187.                (if (member victim (ask (ask self 'place) 'things))
 188.                    (and (display-message (list (ask self 'name) "uderzył" (ask victim 'name )"."))
 189.                         (ask victim 'got-hit (ask self 'AD)))
 190.                    (display-message '("Nie ma go tu.")))))
 191.                
 192.         ((eq? message 'say)
 193.          (lambda (self list-of-stuff)
 194.            (display-message
 195.          (append (list "W miejscu" (ask (ask self 'place) 'name)
 196.                    ":"  name "mówi --")
 197.              (if (null? list-of-stuff)
 198.                  '("Nieważne.")
 199.                  list-of-stuff)))
 200.            'said))
 201.         ((eq? message 'have-fit)
 202.          (lambda (self)
 203.            (ask self 'say '("Jestem zły!!!"))
 204.            'I-feel-better-now))
 205.         ((eq? message 'look-around)
 206.          (lambda (self)
 207.            (let ((other-things
 208.                (map (lambda (thing) (ask thing 'name))
 209.                                (delq self
 210.                                      (ask (ask self 'place)
 211.                                           'things)))))
 212.                  (ask self 'say (cons "Widzę" (if (null? other-things)
 213.                           '("nic")
 214.                           other-things)))
 215.          other-things)))
 216.  
 217.         ((eq? message 'take)
 218.          (lambda (self thing)
 219.            (cond ((memq thing possessions)
 220.               (ask self 'say
 221.                (list "Już mam" (ask thing 'name)))
 222.               true)
 223.              ((and (let ((things-at-place (ask (ask self 'place) 'things)))
 224.                  (memq thing things-at-place))
 225.                (is-a thing 'ownable?))
 226.               (if (ask thing 'owned?)
 227.               (let ((owner (ask thing 'owner)))
 228.                 (ask owner 'lose thing)
 229.                 (ask owner 'have-fit))
 230.               'unowned)
 231.  
 232.               (ask thing 'set-owner self)
 233.               (set! possessions (cons thing possessions))
 234.               (ask self 'say
 235.                (list "Biorę" (ask thing 'name)))
 236.               true)
 237.              (else
 238.               (display-message
 239.                (list "Nie możesz wziąć" (ask thing 'name)))
 240.               false))))
 241.             ((eq? message 'take2)
 242.          (lambda (self thing)
 243.            (cond ((memq thing possessions)
 244.               (ask self 'say
 245.                (list "Już mam" (ask thing 'name)))
 246.               true)
 247.              ((and (let ((things-at-place (ask (ask self 'place) 'things)))
 248.                  (memq thing things-at-place))
 249.                (is-a thing 'ownable?))
 250.               (if (ask thing 'owned?)
 251.               (let ((owner (ask thing 'owner)))
 252.                 (ask owner 'lose thing)
 253.                 (ask owner 'have-fit)
 254.                             (set! possessions (cons thing possessions))
 255.                             (ask self 'say
 256.                                  (list "Biorę" (ask thing 'name)))
 257.                             (ask owner 'hit self)
 258.                             (ask self 'say (list "Tracę" (ask thing 'name)))
 259.                             (ask owner 'take thing))
 260.               (ask self 'take thing))))))
 261.              
 262.         ((eq? message 'lose)
 263.          (lambda (self thing)
 264.            (cond ((eq? self (ask thing 'owner))
 265.               (set! possessions (delq thing possessions))
 266.               (ask thing 'set-owner 'nobody)
 267.               (ask self 'say
 268.                (list "Tracę" (ask thing 'name)))
 269.               true)
 270.              (else
 271.               (display-message (list name "nie ma"
 272.                          (ask thing 'name)))
 273.               false))))
 274.         ((eq? message 'move)
 275.          (lambda (self)
 276.                (cond ((and (> threshold 0) (= (random threshold) 0))
 277.               (ask self 'act)
 278.               true))))
 279.         ((eq? message 'act)
 280.          (lambda (self)
 281.            (let ((new-place (random-neighbor (ask self 'place))))
 282.          (if new-place
 283.              (ask self 'move-to new-place)
 284.              false))))
 285.  
 286.         ((eq? message 'move-to)
 287.          (lambda (self new-place)
 288.            (let ((old-place (ask self 'place)))
 289.          (cond ((eq? new-place old-place)
 290.             (display-message (list name "już jest w"
 291.                            (ask new-place 'name)))
 292.             false)
 293.                ((ask new-place 'accept-person? self)
 294.             (change-place self new-place)
 295.             (for-each (lambda (p) (change-place p new-place))
 296.                   possessions)
 297.             (display-message
 298.               (list name "idzie z"    (ask old-place 'name)
 299.                      "do"         (ask new-place 'name)))
 300.             (greet-people self (other-people-at-place self new-place))
 301.             true)
 302.                (else
 303.             (display-message (list name "nie może iść do"
 304.                            (ask new-place 'name))))))))
 305.         ((eq? message 'go)
 306.          (lambda (self direction)
 307.            (let ((old-place (ask self 'place)))
 308.          (let ((new-place (ask old-place 'neighbor-towards direction)))
 309.            (cond (new-place
 310.               (ask self 'move-to new-place))
 311.              (else
 312.               (display-message (list "Nie możesz pójść" direction
 313.                          "z" (ask old-place 'name)))
 314.               false))))))
 315.         ((eq? message 'install)
 316.          (lambda (self)
 317.            (add-to-clock-list self)
 318.            ((get-method mobile-obj 'install) self)))
 319.         (else (get-method mobile-obj message))))))
 320.  
 321. (define (make&install-person name birthplace threshold HP AD)
 322.   (let ((person (make-person name birthplace threshold HP AD)))
 323.     (ask person 'install)
 324.     person))
 325.  
 326. ;;; Łazik umie sam podnosić rzeczy
 327.  
 328. (define (make-rover name birthplace threshold HP AD)
 329.   (let ((person (make-person name birthplace threshold HP AD)))
 330.     (lambda (message)
 331.       (cond ((eq? message 'act)
 332.          (lambda (self)
 333.            (let ((possessions (ask self 'possessions)))
 334.                  (if (null? possessions)
 335.                      (ask self 'grab-something)
 336.                      (ask self 'lose (car possessions))))))
 337.             ((eq? message 'grab-something)
 338.          (lambda (self)
 339.            (let* ((things (ask (ask self 'place) 'things))
 340.                       (fthings
 341.                        (filter (lambda (thing) (is-a thing 'ownable?))
 342.                                things)))
 343.          (if (not (null? fthings))
 344.              (ask self 'take (pick-random fthings))
 345.              false))))
 346.         ((eq? message 'move-arm)
 347.          (lambda (self)
 348.                (display-message (list name "rusza manipulatorem"))
 349.            '*bzzzzz*))
 350.         (else (get-method person message))))))
 351.  
 352. (define (make&install-rover name birthplace threshold HP AD)
 353.   (let ((rover  (make-rover name birthplace threshold HP AD)))
 354.     (ask rover 'install)
 355.     rover))
 356.  
 357. ;; TODO: nowe rodzaje przedmiotów lub postaci
 358.  
 359. ;;; --------------------------------------------------------------------------
 360. ;;; Obsługa zegara
 361.  
 362. (define *clock-list* '())
 363. (define *the-time* 0)
 364.  
 365. (define (initialize-clock-list)
 366.   (set! *clock-list* '())
 367.   'initialized)
 368.  
 369. (define (add-to-clock-list person)
 370.   (set! *clock-list* (cons person *clock-list*))
 371.   'added)
 372.  
 373. (define (remove-from-clock-list person)
 374.   (set! *clock-list* (delq person *clock-list*))
 375.   'removed)
 376.  
 377. (define (clock)
 378.   (newline)
 379.   (display "---Tick---")
 380.   (set! *the-time* (+ *the-time* 1))
 381.   (for-each (lambda (person) (ask person 'move))
 382.         *clock-list*)
 383.   'tick-tock)
 384.          
 385.  
 386. (define (current-time)
 387.   *the-time*)
 388.  
 389. (define (run-clock n)
 390.   (cond ((zero? n) 'done)
 391.     (else (clock)
 392.           (run-clock (- n 1)))))
 393.  
 394. ;;; --------------------------------------------------------------------------
 395. ;;; Różne procedury
 396.  
 397. (define (is-a object property)
 398.   (let ((method (get-method object property)))
 399.     (if (method? method)
 400.     (ask object property)
 401.     false)))
 402.  
 403. (define (change-place mobile-object new-place)
 404.   (let ((old-place (ask mobile-object 'place)))
 405.     (ask mobile-object 'set-place new-place)
 406.     (ask old-place 'del-thing mobile-object))
 407.   (ask new-place 'add-thing mobile-object)
 408.   'place-changed)
 409.  
 410. (define (other-people-at-place person place)
 411.   (filter (lambda (object)
 412.         (if (not (eq? object person))
 413.         (is-a object 'person?)
 414.         false))
 415.       (ask place 'things)))
 416.  
 417. (define (greet-people person people)
 418.   (if (not (null? people))
 419.       (ask person 'say
 420.        (cons "Cześć"
 421.          (map (lambda (p) (ask p 'name))
 422.              people)))
 423.       'sure-is-lonely-in-here))
 424.  
 425. (define (display-message list-of-stuff)
 426.   (newline)
 427.   (for-each (lambda (s) (display s) (display " "))
 428.         list-of-stuff)
 429.   'message-displayed)
 430.  
 431. (define (random-neighbor place)
 432.   (pick-random (ask place 'neighbors)))
 433.  
 434. (define (filter predicate lst)
 435.   (cond ((null? lst) '())
 436.     ((predicate (car lst))
 437.      (cons (car lst) (filter predicate (cdr lst))))
 438.     (else (filter predicate (cdr lst)))))
 439.  
 440. (define (pick-random lst)
 441.   (if (null? lst)
 442.       false
 443.       (list-ref lst (random (length lst)))))  ;; See manual for LIST-REF
 444.  
 445. (define (delq item lst)
 446.   (cond ((null? lst) '())
 447.     ((eq? item (car lst)) (delq item (cdr lst)))
 448.     (else (cons (car lst) (delq item (cdr lst))))))
 449.  
 450. ;;------------------------------------------
 451. ;; Od tego miejsca zaczyna się kod świata
 452.  
 453. (initialize-clock-list)
 454.  
 455. ;; Tu definiujemy miejsca w naszym świecie
 456. ;;------------------------------------------
 457.  
 458. (define hol              (make-place 'hol))
 459. (define piętro-wschód    (make-place 'piętro-wschód))
 460. (define piętro-zachód    (make-place 'piętro-zachód))
 461. (define ksi              (make-place 'ksi))
 462. (define continuum        (make-place 'continuum))
 463. (define plastyczna       (make-place 'plastyczna))
 464. (define wielka-wschodnia (make-place 'wielka-wschodnia))
 465. (define wielka-zachodnia (make-place 'wielka-zachodnia))
 466. (define kameralna-wschodnia (make-place 'kameralna-wschodnia))
 467. (define kameralna-zachodnia (make-place 'kameralna-zachodnia))
 468. (define schody-parter    (make-place 'schody-parter))
 469. (define schody-piętro    (make-place 'schody-piętro))
 470. (define parking          (make-place 'parking))
 471. (define bulwar           (make-place 'bulwar))
 472. (define ławeczka-na-bulwarze         (make-place 'ławeczka-na-bulwarze))
 473. (define wydział-chemii   (make-place 'wydział-chemii))
 474.  
 475. ;; Połączenia między miejscami w świecie
 476. ;;------------------------------------------------------
 477.  
 478. (define (can-go from direction to)
 479.   (ask from 'add-neighbor direction to))
 480.  
 481. (define (can-go-both-ways from direction reverse-direction to)
 482.   (can-go from direction to)
 483.   (can-go to reverse-direction from))
 484.  
 485. (can-go-both-ways schody-parter 'góra 'dół schody-piętro)
 486. (can-go-both-ways hol 'zachód 'wschód wielka-zachodnia)
 487. (can-go-both-ways hol 'na-dwór 'do-środka parking)
 488. (can-go-both-ways hol 'wschód 'zachód wielka-wschodnia)
 489. (can-go-both-ways hol 'południe 'północ schody-parter)
 490. (can-go-both-ways piętro-wschód 'południe 'wschód schody-piętro)
 491. (can-go-both-ways piętro-zachód 'południe 'zachód schody-piętro)
 492. (can-go-both-ways piętro-wschód 'zachód 'wschód piętro-zachód)
 493. (can-go-both-ways piętro-zachód 'północ 'południe kameralna-zachodnia)
 494. (can-go-both-ways piętro-wschód 'północ 'południe kameralna-wschodnia)
 495. (can-go-both-ways schody-parter 'wschód 'zachód plastyczna)
 496. (can-go-both-ways hol 'północ 'południe ksi)
 497. (can-go-both-ways piętro-zachód 'zachód 'wschód continuum)
 498. (can-go-both-ways parking 'północ 'południe wydział-chemii)
 499. (can-go-both-ways wydział-chemii 'zachód 'wschód bulwar)
 500. (can-go-both-ways ławeczka-na-bulwarze 'północ 'południe bulwar)
 501.  
 502. ;; TODO: połączenia dla nowych lokacji
 503.  
 504. ;; Osoby dramatu
 505. ;;---------------------------------------
 506.  
 507. (define student   (make&install-person 'student hol 0 8 6))
 508. (define fsieczkowski
 509.   (make&install-person 'fsieczkowski wielka-wschodnia 3 42 1))
 510. (define mpirog    (make&install-person 'mpirog wielka-wschodnia 3 1 2))
 511. (define mmaterzok (make&install-person 'mmaterzok wielka-wschodnia 3 4 10))
 512. (define jma       (make&install-person 'jma piętro-wschód 2 100 100))
 513. (define klo       (make&install-person 'klo kameralna-wschodnia 2 3 9))
 514. (define ref       (make&install-person 'ref ksi 0 1 0))
 515. (define aleph1    (make&install-rover 'aleph1 continuum 3 100 0))
 516. (define target    (make&install-person 'snob-z-polibudy continuum 3 19 3))
 517. (define sprzedawca (make&install-person 'sprzedawca plastyczna 0 9 1))
 518.  
 519. (define słój-pacholskiego (make&install-thing 'słój-pacholskiego schody-piętro))
 520. (define trytytki     (make&install-thing 'trytytki continuum))
 521. (define cążki-boczne (make&install-thing 'cążki-boczne continuum))
 522. (define deklaracja   (make&install-thing 'deklaracja hol))
 523. (define $$         (make&install-thing '$$ continuum))
 524. (define zakup '??)
 525. ;; TODO: dodatkowe osoby i przedmioty
 526. (ask target 'take $$)
 527. ;; Polecenia dla gracza
 528. ;;------------------------------------------------
 529.  
 530. (define *player-character* student)
 531.  
 532. (define (look-around)
 533.   (ask *player-character* 'look-around)
 534.   #t)
 535.  
 536. (define (go direction)
 537.   (ask *player-character* 'go direction)
 538.   (clock)
 539.   #t)
 540.  
 541. (define (exits)
 542.   (display-message (ask (ask *player-character* 'place) 'exits))
 543.   #t)
 544.  
 545. (define (my-backpack)
 546.   (ask *player-character* 'list-possessions)
 547.   #t)
 548. (define (pick something)
 549.   (ask *player-character* 'take2 something)
 550.   #t)
 551. (define (drop something)
 552.   (ask *player-character* 'lose something)
 553.   #t)
 554. (define (say what)
 555.   (ask *player-character* 'say what)
 556.   #t)
 557. (define (hit whom)
 558.   (ask *player-character* 'hit whom)
 559.   #t)
 560. (define (wheres-money)
 561.   (ask (ask $$ 'place) 'name)
 562.   #t)
 563. (define (buy what)
 564.   (ask *player-character* 'buy what)
 565.   #t)
 566. (define (drink-beer)
 567.   (ask *player-character* 'drink-beer)
 568.   #t)
 569.  
 570. ;;README:
 571.  
 572. ;;UWAGA!!!
 573. ;;W grze pojawia się:
 574. ;;PRZEMOC
 575. ;;ALKOHOL
 576. ;;Gra dla osób powyżej 18 roku życia
 577.  
 578. ;;celem gry jest wypicie piwa na bulwarze
 579. ;;piwo trzeba kupić za pieniądze, które należy zdobyć
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top