SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 23rd, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;
 2. ; Snake.asm
 3. ;
 4. ; Created: 2019-04-26 13:46:35
 5. ; Author : jesper.li
 6. ;
 7.  
 8.  
 9. ; Replace with your application code
 10. .DEF rTemp         = r20
 11. .DEF rDirection    = r21
 12.  
 13. .DEF rD = r23
 14. .DEF rB = r24
 15. .DEF rC = r25
 16. .DEF i0 = r0 //immidiate 0
 17. .DEF i1 = r1 //immidiate 1
 18. .DEF i2 = r2 //immidiate 2
 19. .DEF i4 = r3 //immidiate 4
 20. .DEF i8 = r4 //immidiate 8
 21. .DEF i16 = r5 //immidiate 16
 22. .DEF i32 = r6 //immidiate 32
 23.  
 24. .DEF input = r13
 25.  
 26.  
 27. .DEF length = r10
 28. .DEF snakePos = r15
 29. .DEF snakeBodyPos = r14
 30.  
 31. .DEF rRow = r22
 32.  
 33. .DSEG
 34.     matrix:   .BYTE 8
 35.        
 36.     bodyDirection: .BYTE 16
 37.  
 38.     interupt: .BYTE 1
 39.  
 40. .CSEG
 41. // Interrupt vector table
 42. .ORG 0x0000
 43.      jmp init // Reset vector
 44.  
 45. .ORG 0x0020
 46. jmp isr_timerOF // Timer 0 overflow vector
 47.      
 48. //... fler interrupts
 49. .ORG INT_VECTORS_SIZE
 50.  
 51.     //interrupt handler for timer
 52. isr_timerOF:
 53.     push r18
 54.     ldi r18, 1
 55.     st X, r18
 56.     pop r18
 57.     reti
 58.      
 59.  
 60. init:
 61.      ldi ZH, HIGH(bodyDirection)
 62.      ldi ZL, LOW(bodyDirection)
 63.  
 64.    
 65.      // Sätt stackpekaren till högsta minnesadressen
 66.      ldi rTemp, HIGH(RAMEND)
 67.      out SPH, rTemp
 68.      ldi rTemp, LOW(RAMEND)
 69.      out SPL, rTemp
 70.      
 71.      ldi XH, HIGH(interupt)
 72.      ldi XL, LOW(interupt)
 73.  
 74.      ldi r16, 0b11001111
 75.      out DDRC, r16
 76.  
 77.      ldi r16, 0b11111111
 78.      out DDRD, r16
 79.  
 80.      ldi r16, 0b11111111
 81.      out DDRB, r16
 82.    
 83.  
 84.      //sätter värdet på olika icke-immediate register så att vi kan lättare få tillgång till användbara siffror
 85.      sub r0, r0
 86.      ldi r18, 1
 87.      mov r1, r18
 88.      ldi r18, 2
 89.      mov r2, r18
 90.      ldi r18, 4
 91.      mov r3, r18
 92.      ldi r18, 8
 93.      mov r4, r18
 94.     ldi r18, 16
 95.     mov r5, r18
 96.     ldi r18, 32
 97.     mov r6, r18
 98.        
 99.     mov r10, r0
 100.  
 101.     ldi r18, 0b00000000
 102.     mov snakePos, r18
 103.  
 104.    
 105.     //Global Interrupt Enable
 106.     sei
 107.  
 108.     //Enable Timer Interrupt
 109.     ldi r18, 0b00000001
 110.     sts TIMSK0, r18
 111.  
 112.     //  A/D Omvandlare
 113.      ldi r16, (1<<REFS0) + (0<<REFS1) + (1<<ADLAR)
 114.      sts ADMUX, r16
 115.  
 116.      ldi r16, 0b10000111
 117.      sts ADCSRA, r16
 118.  
 119.     mov r17, i0
 120.      //
 121.        // Första fyra bitarna representerar analog input 4 (y axeln)
 122.     ldi r16, 0b01000010
 123.     sts ADMUX, r16
 124.  
 125.     //Sätter bit 6 till 1. För att starta omvandling
 126.     ldi r16, 0b11100011
 127.     sts ADCSRA, r16
 128.  
 129.     mov r7, i0
 130.     ldi YH, HIGH(matrix)
 131.     ldi YL, LOW(matrix)
 132.  
 133.     ldi r18, 0b00000000
 134.     st Y+, r18
 135.     //adiw Y, 1
 136.     ldi r18, 0b00000000
 137.     st Y+, r18
 138.     //adiw Y, 1
 139.     ldi r18, 0b00000000
 140.     st Y+, r18
 141.     //adiw Y, 1
 142.     ldi r18, 0b00000000
 143.     st Y+, r18
 144.     //adiw Y, 1
 145.     ldi r18, 0b00000000
 146.     st Y+, r18
 147.     //adiw Y, 1
 148.     ldi r18, 0b00000000
 149.     st Y+, r18
 150.     //adiw Y, 1
 151.     ldi r18, 0b00000000
 152.     st Y+, r18
 153.     //adiw Y, 1
 154.     ldi r18, 0b00000000
 155.     st Y, r18
 156.  
 157. start:
 158.     ldi YH, HIGH(matrix)
 159.     ldi YL, LOW(matrix)
 160.     ldi r19, 0
 161.     //ser till att vi loopar alla rader 32 gånger innan den kör spel logiken igen
 162.     add r7, i1
 163.     cp r7, i32
 164.     breq nojump1
 165.  
 166.     rjmp loop
 167.  
 168.  
 169.  
 170. nojump1:
 171.  
 172.     mov r7, i0 
 173.         //Laddar in matrisen "matrix" i Y
 174.  
 175.     //st Y, i0
 176.  
 177.     //Skriv spel logik här  vvvvv
 178.  
 179.     lds r16, ADMUX
 180.     ori r16, 5    ; Choose y axel
 181.     sts ADMUX, r16
 182.     lds r18, ADCSRA
 183.     andi r18, 0b01000000
 184.     sts ADCSRA, r18
 185.     rcall ADSCWait        ;Wait until ADSC is zero
 186.     lds        input, ADCL
 187.     lds        input, ADCH
 188.  
 189.        
 190.     //st Y, input
 191.  
 192.     //tar fram X värdet från snakePos och pushar den till bitarna längst till höger
 193.     ldi r16, 0b11110000
 194.     and r16, snakePos
 195.     LSR r16
 196.     LSR r16
 197.     LSR r16
 198.     LSR r16
 199.  
 200.     //tar fram Y värdeet från snakePos
 201.     ldi r17, 0b00001111
 202.     and r17, snakePos
 203.  
 204.  
 205.  
 206.  
 207.     //itererar ner till rätt rad i Y värdet
 208. miniy:
 209.     cp r17, i0
 210.     breq miniyend
 211.     sub r17, i1
 212.     adiw Y, 1
 213.  
 214.     jmp miniy
 215.  
 216. miniyend:
 217.  
 218.  
 219.     //itererar till rätt X värde i kolumnen
 220.     ldi r18, 0b10000000
 221. minix:
 222.     cp r16, i0
 223.     breq minixend
 224.     sub r16, i1
 225.     LSR r18
 226.     jmp minix
 227.  
 228. minixend:
 229.     ld r17, Y
 230.     or r18, r17
 231.     //ldi r18, 0b11111111
 232.     st Y, r18
 233.  
 234.     ldi YH, HIGH(matrix)
 235.     ldi YL, LOW(matrix)
 236.  
 237.  
 238.     mov snakeBodyPos, snakePos
 239.  
 240.     ldi r18, 0b00000011
 241.     mov r9, r18
 242.     cpi r18, 3
 243.     breq snakeDown
 244.  
 245.     jmp snakeEnd
 246. snakeDown:
 247.     add snakePos, i1
 248.  
 249.     ld r18, Z
 250.     LSR r18
 251.     LSR r18
 252.  
 253.  
 254.     //spara inversen
 255.     bst i0, 0
 256.     bld r18, 7
 257.     bld r18, 6
 258.  
 259.     //sparar in nya värdet i Z igen
 260.     st Z, r18
 261.  
 262.  
 263.     mov r12, i1
 264.     ld r18, Z
 265. snakeEnd:
 266.     cp r12, i4
 267.     breq beforeLoop
 268.  
 269.  
 270.  
 271.     bst r18, 7
 272.     bld r16, 1
 273.     bst r18, 6
 274.     bld r16, 0
 275.  
 276.     //and r16, r18
 277.     //tar fram X värdet från snakePos och pushar den till bitarna längst till höger
 278.     ldi r16, 0b11110000
 279.     and r16, snakeBodyPos
 280.     LSR r16
 281.     LSR r16
 282.     LSR r16
 283.     LSR r16
 284.  
 285.     //tar fram Y värdeet från snakePos
 286.     ldi r17, 0b00001111
 287.     and r17, snakePos
 288.  
 289.  
 290.  
 291.  
 292.     //itererar ner till rätt rad i Y värdet
 293. miniy1:
 294.     cp r17, i0
 295.     breq miniyend1
 296.     sub r17, i1
 297.     adiw Y, 1
 298.  
 299.     jmp miniy1
 300.  
 301. miniyend1:
 302.  
 303.  
 304.     //itererar till rätt X värde i kolumnen
 305.     ldi r18, 0b01111111
 306. minix1:
 307.     cp r16, i0
 308.     breq minixend1
 309.     sub r16, i1
 310.     ROR r18
 311.     jmp minix1
 312.  
 313. minixend1:
 314.     ld r17, Y
 315.     and r18, r17
 316.     st Y, r18
 317.  
 318.     ldi YH, HIGH(matrix)
 319.     ldi YL, LOW(matrix)
 320.  
 321.  
 322. indexUp:
 323.     cpi r16, 0
 324.     brne indexDown
 325.        
 326.     sub snakeBodyPos, i1
 327.  
 328.     rjmp indexMoveEnd
 329. indexDown:
 330.     cpi r16, 3
 331.     brne indexLeft
 332.  
 333.     add snakeBodyPos, i1
 334.  
 335.     rjmp indexMoveEnd
 336. indexLeft:
 337.     cpi r16, 2
 338.     brne indexRight
 339.  
 340.     sub snakeBodyPos, i16
 341.  
 342.     rjmp indexMoveEnd
 343. indexRight:
 344.  
 345.     add snakeBodyPos, i16
 346. indexMoveEnd:
 347.  
 348.     add r12, i1
 349.     LSL r18
 350.     LSL r18
 351.     jmp snakeEnd
 352.  
 353.  
 354.  
 355.     //                      ^^^^^
 356. beforeLoop:
 357.  
 358.    
 359.  
 360. loop:
 361.     //Skriver r18 till en plats i Y
 362.     //Detta stycket borde också finnas med i spel logiken senare
 363.     ldi r20, 0b00000011
 364.     out TCCR0B, r20
 365.     ld rRow, Y
 366.     mov rD, rRow
 367.  
 368.  
 369.    
 370.    
 371.     add r11, i1
 372.     cp r11, i8
 373.     brne dontset0
 374.  
 375.     mov r11, i0
 376.    
 377.  
 378. dontset0:
 379.     //Byter plats på bits. 7 är vänster, 0 är höger
 380.     bst rRow, 7
 381.     bld rD, 6
 382.     bst rRow, 6
 383.     bld rD, 7
 384.  
 385.     bst rRow, 5
 386.     bld rD, 0
 387.     bst rRow, 0
 388.     bld rD, 5
 389.  
 390.     bst rRow, 4
 391.     bld rD, 1
 392.     bst rRow, 1
 393.     bld rD, 4
 394.  
 395.     bst rRow, 3
 396.     bld rD, 2
 397.     bst rRow, 2
 398.     bld rD, 3
 399.  
 400.  
 401.     //Kopierar rD till rB
 402.     mov rB, rD
 403.  
 404.     //sparar de relevanta bitsen i rD till portD
 405.     andi rD, 0b11000000
 406.    
 407.     //sparar de relevanta bitsen i rB till portB
 408.     andi rB, 0b00111111
 409.    
 410.  
 411.  
 412. //Start av indexering
 413. //Switch case funktion gör olika saker beroende på vilken rad
 414. index0:
 415.     cpi r19, 0
 416.     brne index1
 417.        
 418.     ldi rC, 0b00000001
 419.  
 420.     rjmp indexEnd
 421. index1:
 422.     cpi r19, 1
 423.     brne index2
 424.  
 425.     ldi rC, 0b00000010
 426.  
 427.     rjmp indexEnd
 428. index2:
 429.     cpi r19, 2
 430.     brne index3
 431.  
 432.     ldi rC, 0b00000100
 433.  
 434.     rjmp indexEnd
 435. index3:
 436.     cpi r19, 3
 437.     brne index4
 438.  
 439.     ldi rC, 0b00001000
 440.  
 441.     rjmp indexEnd
 442. index4:
 443.     cpi r19, 4
 444.     brne index5
 445.  
 446.     ori rD, 0b00000100
 447.  
 448.     rjmp indexEnd
 449. index5:
 450.     cpi r19, 5
 451.     brne index6
 452.  
 453.     ori rD, 0b00001000
 454.  
 455.     rjmp indexEnd
 456. index6:
 457.     cpi r19, 6
 458.     brne index7
 459.  
 460.     ori rD, 0b00010000
 461.  
 462.     rjmp indexEnd
 463. index7:
 464.     cpi r19, 7
 465.     brne indexEnd
 466.  
 467.     ori rD, 0b00100000
 468.  
 469. indexEnd:
 470.    
 471.     //Tänder lampor
 472.     out PORTD, rD
 473.     out PORTB, rB
 474.     out PORTC, rC
 475.  
 476. noppp:
 477.     ld r8, X
 478.     cp r8, i0
 479.     breq noppp
 480.     st X, i0
 481.  
 482.     //rensar alla lampor
 483.     ldi r18, 0b00000000
 484.     mov rD, r18
 485.     mov rB, r18
 486.     mov rC, r18
 487.     out PORTC, rC
 488.     out PORTB, rB
 489.     out PORTD, rD
 490. //Iteration
 491.     adiw Y, 1
 492.     subi r19, -1
 493.     //lägg till register som "klocka"
 494.  
 495.  
 496.    
 497.     //onödig loop för tillfället
 498.  
 499.     cpi r19, 8
 500.     brne nojump
 501.  
 502.     rjmp start
 503.  
 504.  
 505. nojump:
 506.     rjmp loop
 507.  
 508.  
 509.  
 510. ADSCWait:
 511.  
 512.     ;wait until adsc bit becomes 0
 513.     lds r16, ADCSRA
 514.     SBRC r16, 6
 515.     jmp ADSCWait
 516.     ret
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top