SHARE
TWEET

Catalan PortableApps.com Translation

a guest Mar 24th, 2012 34 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Catalan
 3. LocalizedName=Català
 4. Version=2.0
 5. ContibutedBy=nataliamarta & Hemin & Joan Montané
 6. LocaleID=1027
 7. LocaleWinName=LANG_CATALAN
 8. LocaleCode2=ca
 9. LocaleCode3=cat
 10. LanguageCode=ca
 11. Localeglibc=ca
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&D'acord
 16. BUTTON_CANCEL=&Cancel·la
 17. BUTTON_REVERT=&Desfés
 18. BUTTON_YES=&Sí
 19. BUTTON_NO=&No
 20. BUTTON_REMIND=Re&corda-m'ho més tard
 21. COLOR_PINK=Rosa
 22. COLOR_RED=Vermell
 23. COLOR_ORANGE=Taronja
 24. COLOR_YELLOW=Groc
 25. COLOR_GREEN=Verd
 26. COLOR_BLUE=Blau
 27. COLOR_PURPLE=Porpra
 28. COLOR_VIOLET=Violat
 29. COLOR_BLACK=Negre
 30. COLOR_WHITE=Blanc
 31. COLOR_GRAY=Gris
 32. COLOR_SILVER=Plata
 33. COLOR_BRONZE=Bronze
 34. COLOR_GOLD=Or
 35. COLOR_BROWN=Marró
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Executa
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executa com &administrador
 40. APP_MENU_RENAME=Canvia el &nom
 41. APP_MENU_HIDE=&Amaga
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mou a la part &superior
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mou a la part &inferior
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostra les &icones amagades
 45. APP_MENU_REFRESH=&Actualitza
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Comença automàticament
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explora aquí
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostra sempre totes les aplicacions
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostra categories a totes les vistes de les aplicacions
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Totes les aplicacions portables
 51. APP_MENU_BACK=Enrere
 52. APP_MENU_CATEGORY=Categoria
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Afegeix una categoria nova
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accessibilitat
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolupament
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educació
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Jocs
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gràfics i imatges
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música i vídeo
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Oficina
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemes operatius
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Seguretat
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilitats
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Altres
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE lliure(s) de $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Documents
 68. ICON_MUSIC=&Música
 69. ICON_PICTURES=Imatges
 70. ICON_VIDEOS=&Vídeos
 71. ICON_EXPLORE=&Explora
 72. ICON_BACKUP=Còpia de seg.
 73. ICON_MANAGE_APPS=Gest. les &aplic.
 74. ICON_OPTIONS=Configuració
 75. ICON_HELP=Ajuda
 76. ICON_SEARCH=Cerca
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Canvia la ruta
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Canvia la icona
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Canvia la ruta dels documents
 80. ICON_MENU_RESET=Restableix els valors predeterminats
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Comprova les actualitzacions
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Obté més aplicacions
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Per categoria
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Per títol
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Aplicacions noves
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Aplicacions actualitzades recentment
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Més populars
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Instal·la l'aplicació manualment
 89. MENU_BACKUP=Crea una còpia de seguretat
 90. MENU_RESTORE=Restaura una còpia de seguretat
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Tipus de lletra petit
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Tipus de lletra gran
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=Comprova si hi ha actualitzacions
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Afegeix una aplicació
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=Suprimeix una aplicació
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=Actualitza les icones
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=Aconsegueix més aplicacions...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Llengua
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Mostra la &Icona del PortableApps.com
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=Amaga les icones de l'Escriptori
 101. MENU_OPTIONS_LANGUAGE_SWITCHING=Canvia la llengua de l'aplicació
 102. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 103. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Afegeix un tema nou
 104. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predeterminat del PortableApps.com
 105. MENU_HELP_ABOUT=Quant a
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Comprova si hi ha &actualitzacions
 107. MENU_HELP_DONATE=Feu un donatiu al PortableApps.com
 108. MENU_HELP_SUPPORT=Suport
 109. MENU_SEARCH_DRIVE=Cerca en aquesta unitat
 110. MENU_SEARCH_COMPUTER=Cerca en aquest ordinador
 111. MENU_SEARCH_WEB=Cerca a la web
 112. MENU_TRAY_EJECT=E&xtreu
 113. MENU_TRAY_EXIT=Surt
 114. DIALOG_EJECT_FAIL=LA següent aplicació portable encara és en funcionament:%RUNNINGAPPS%STanqueu totes les aplicacions portables abans d'extreure el dispositiu.
 115. INVALID_INSTALLER=Aquest instal·lador no sembla que sigui del format PortableApps.com.  El portable pot estar modificat, o no és totalment portable, i no hauria de ser utilitzat sense verificar l'origen d'aquest fitxer.  Voleu continuar amb la instal·lació?
 116. CHECK_DRIVE=Comprova la unitat per si hi ha errors
 117. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=S'està comprovant la unitat %DRIVE% per si hi ha errors...
 118. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Alerta: S'ha modificat l'autorun.inf
 119. AUTORUN_CHANGE_WARNING=La plataforma PortableApps.com ha detectat que la configuració de l'autorun.inf d'aquest dispositiu ha estat modificada. Aquests canvis poden ser causats per infeccións de virus o spyware o per altres aplicacions que modifiquen el fitxer autorun.inf.  Si no heu fet vós els canvis, hauríeu de revisar el dispositiu per si hi ha virus o spyware, ara.
 120. APP_MENU_FAVORITE=Preferit
 121.  
 122. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 123. SHOW_PLATFORM=Mostra la plataforma PortableApps.com
 124. ALWAYS_ON_TOP=Sempre &visible
 125. HIDE_ICON=Amaga aquesta icona
 126.  
 127. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 128. CAPTION=Canvia el nom de
 129. LABEL_ORIGINAL=Nom Original
 130. LABEL_CUSTOM=Nom personalitzat
 131.  
 132. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 133. TITLE=Voleu desinstal·lar el %APPNAME%?
 134. MESSAGE=ALERTA: Suprimireu l'aplicació portable i totes les seves configuracions (preferències, preferits, etc).  Els documents o fitxer desats a la carpeta Documents o altres carpetes no es veuran afectats, però tots els fitxers dins d'aquesta carpeta se suprimiran:
 135. QUESTION=Esteu segur que voleu desinstal·lar el %APPNAME%?
 136. FAILMESSAGE=No es pot desinstal·lar el %APPNAME%.
 137.  
 138. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 139. TITLE=Desinstal·lació %APPNAME%
 140. MESSAGE=S'està desinstal·lant el %APPNAME%.  Espereu...
 141.  
 142. [FORM_UPDATE]
 143. LABEL_UPDATE=Actualitza
 144. LABEL_CHECK_INQUIRY=Us agradaria comprovar si hi ha una nova versió de la plataforma PortableApps.com?
 145. LABEL_CHECKING=S'està comprovant si hi ha actualitzacions...
 146. LABEL_UP_TO_DATE=No hi ha noves actualitzacions disponibles.
 147. LABEL_DOWNLOADING=S'està descarregant una actualització...
 148. LABEL_UPDATED=La plataforma PortableApps.com s'ha actualitzat.
 149.  
 150. [FORM_OPTIONS]
 151. FORM_NAME=Opcions
 152. TAB_GENERAL=General
 153. TAB_THEMES=Temes
 154. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Associació de fitxers
 155. TAB_FONTS=Tipus de lletra
 156. TAB_ADVANCED=Avançat
 157. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Opcions de pantalla
 158. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Utilitza tipus de lletra grans
 159. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Transp. del menú
 160. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=100% (opac)
 161. GENERAL_LANGUAGE=Llengua
 162. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Utilitza aquesta llengua per a totes les aplicacions
 163. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Organització de la llista d'aplicacions
 164. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Intel·ligent amb les categories - Favorits i aplicacions recents a la primera pantalla. Totes les aplicacions per categories a la segona.
 165. GENERAL_SMART_ALPHA=Intel·ligent alfabèticament - Favorits i aplicacions recents a la primera pantalla. Totes les aplicacions en ordre alfabètic a la segona.
 166. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Mostra tot amb categories - Aplicacions favorites i recents apareix en primer lloc. Totes les altres aplicacions agrupades per categoria.
 167. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Mostra tot alfabèticament - Aplicacions favorites apareixen en primer lloc. Totes les altres aplicacions en ordre alfabètic.
 168. THEMES_THEME_PREVIEW=Temes previs
 169. THEMES_ADD_THEME=Afegeix el tema
 170. THEMES_GET_THEMES=Obté un tema
 171. THEMES_USE_THEME=Utiliza el tema
 172. THEMES_REMOVE_THEME=Treu el tema
 173. THEMES_CUSTOM_COLOR=Color personalitzat
 174. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Vista prèvia color personalitzat
 175. THEMES_BEVELED=Bisellat
 176. THEMES_FLAT=Pla
 177. THEMES_LIGHT=Clar
 178. THEMES_DARK=Fosc
 179. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Tipus de fitxer
 180. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Obre amb
 181. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icona
 182. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Afegeix un tipus de fitxer
 183. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edita el tipus de fitxer
 184. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Suprimeix el tipus de fitxer
 185. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Desactiva l'associació de fitxers
 186. FONTS_NAME=Nom de tipus de lletra
 187. FONTS_FILE=Nom de fitxer
 188. FONTS_ADD=Afegeix un tipus de lletra
 189. FONTS_REMOVE=Suprimeix el tipus de lletra
 190. FONTS_DISABLE=Desactiva els tipus de lletra portables
 191. ADVANCED_UPDATER=Configura l'actualització
 192. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Comprova si hi ha actualitzacións...
 193. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=En iniciar la plataforma
 194. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Cada dia
 195. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Cada hora
 196. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Només quant premi de comprovació
 197. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=No amaguis el menú quan perdi l'enfocament
 198. ADVANCED_START_MINIMIZED=Inicia el menú minimitzat
 199. ADVANCED_FADE_MENU=Esvaeix el menú més o menys
 200. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Amaga les icones de l'Escriptori mentre s'executa
 201. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Mostra només una icona per les aplicacions amb múltiples icones
 202. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Actualitza a les verisons beta de la plataforma
 203. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=NO amaguis el menú en perdre le focus
 204. ADVANCED_START_MINIMIZED=Inicia el menú minimitzat
 205. ADVANCED_FADE_MENU=Menú es mostra i amaga amb transició
 206. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Amaga els icones de l'Escriptori durant l'execució
 207. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Mostra només unna icona per a les aplicacions amb més d'una icona
 208. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Inhabilitat les imatges d'inici de les aplicacions
 209. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Inhabilita la barra de desplaçament
 210. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=No totes les aplicacions suporten aquesta funcionalitat
 211. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Amaga "Portable" al nom de les aplicacions
 212. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expandeix les categories
 213. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=Configuracó del directori d'aplicacions
 214. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Mostra només les aplicacions de codi obert
 215. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Mostra les aplicacions avançades (beta, test, etc)
 216.  
 217.  
 218. [UPDATER]
 219. COLUMN_APP=Aplicació portable
 220. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Baixa
 221. COLUMN_INSTALL_SIZE=Instal·la
 222. COLUMN_DESCRIPTION=Descripció
 223. COLUMN_APP_TYPE=Afegeix un tipus
 224. COLUMN_CATEGORY=Categoria
 225. COLUMN_SUBCATEGORY=Subcategoria
 226. COLUMN_RELEASE_DATE=Data de llançament
 227. COLUMN_UPDATED_DATE=Data de l'actualitació
 228. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 229. INTRO_WAIT=S'està comprovant PortableApps.com per aplicacions...
 230. INTRO_UPTODATE=Totes les aplicacions portables es troben actualitzades.
 231. SELECTION_HEADING_NEW=Baixa les aplicacions noves
 232. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Sel·leccioneu les aplicacions portables que esteu buscant i feu clic a %NEXT%
 233. SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualitza les aplicacions portables
 234. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Hi ha actualitzacions disponibles per a les aplicacions següents
 235. DOWNLOAD_HEADING=S'està descarregant i instal·lant
 236. DOWNLOAD_SUBHEADING=Espereu mentre les aplicacions es descarreguen i s'instal·len
 237. FINISH_HEADING_NEW=Aplicacions portables afegides
 238. FINISH_TEXT_NEW=Les noves aplicacions portables s'han instal·lat i estan disponibles al menú de PortableApps.com.
 239. FINISH_HEADING_UPDATE=Actualització finalitzada
 240. FINISH_TEXT_UPDATE=Les noves aplicacions portables s'han actualitzar i estan disponibles al menú del PortableApps.com.
 241. FINISH_HEADING_FAIL=S'ha produït un error
 242. FINISH_TEXT_FAIL=Les actualitzacions no s'han completat correctament. Proveu-ho més tard.
 243. ERROR_NOCONNECTION=No es pot connectar a PortableApps.com per recuperar les aplicacions portables. Proveu-ho més tard.
 244. FIRSTRUN=Voleu que la plataforma PortableApps.com comprovi automàticament a l'inici si hi ha noves actualitzacions?
 245. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Es requereix actualitzar la plataforma
 246. DOWNLOADING_X_OF_Y=S'està descarregant el %CURRENTAPP% de %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 247. DOWNLOADREMAINING=Restant
 248. DOWNLOADCONNECTING=S'està connectant...
 249. DOWNLOADSECOND=segon
 250. DOWNLOADHOUR=hora
 251. DOWNLOADMINUTE=minut
 252. DOWNLOADPLURAL=s
 253. DOWNLOADERROR=S'ha produït un error durant la baixada: %ERROR% al fitxer %FILE%
 254. DOWNLOADINVALID=La còpia baixada del %CURRENTAPPNAME% no és valida i no pot ser instal·lada. Pot ser degut a una baixada incompleta o un altre problema de xarxa. Intenteu tornar a executar l'actualizador quan estigui completat.
 255. INSTALLING_X_OF_Y=S'està instal·lant el %CURRENTAPP% de %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 256.  
 257. [SUBCATEGORIES]
 258. Magnification=Augment
 259. On-Screen Keyboards=Teclats en pantalla
 260. Database=Base de Dades
 261. Packaging=Empaquetament
 262. Portablization=Portabilització
 263. Programming Environment=Entor de Programació
 264. Servers=Servidors
 265. Text Editors and IDEs=Editors de text i IDE
 266. Web Editors=Editors web
 267. Astronomy=Astronomia
 268. Dictionaries=Diccionaris
 269. Geography=Geografia
 270. Genealogy=Genealogia
 271. Memorization=Memorització
 272. Religion=Religió
 273. Technical Computing=Computació tècnica
 274. Typing=Escriptura
 275. Action=Acció
 276. Adventure=Aventura
 277. Arcade=Arcade
 278. Board=Taula
 279. Card=Carta
 280. Emulators=Emuladors
 281. Music=Música
 282. Puzzle=Puzzle
 283. Racing=Curses
 284. Role-Playing=Jocs de rol
 285. Strategy=Estratègia
 286. Diagramming=Diagrames
 287. Image Editors=Editors d'imatge
 288. Image Viewers=Visors d'imatge
 289. Rendering=Renderització
 290. Vector Graphics=Gràfics de vectors
 291. Browsers=Navegadors
 292. Chat=Xat
 293. Download Managers=Gestor de baixades
 294. Email=Correu electrònic
 295. File Sharing=Compartició de fitxers
 296. FTP Clients=Clients FTP
 297. Podcast Receivers=Receptors de podcast
 298. RSS Readers=Lectors RSS
 299. Telnet and SSH=Telnet i SSH
 300. Audio Editors and Converters=Editos i conversors d'àudio
 301. CD/DVD Burning and Authoring=Enregistrament i creació de CD/DVD
 302. Media Players=Reproductors Multimèdia
 303. Music Creation and Notation=Creació i notació de música
 304. Video Editors=Editors de vídeo
 305. Document Viewers=Visors de documents
 306. Calculators=Calculadores
 307. Financial=Financers
 308. Journaling=Diaris
 309. Office Suites=Suite d'Oficina
 310. Organization=Organizació
 311. Presentations=Presentacions
 312. Sticky Notes=Notes Addesives
 313. Document Tools=Eines de documents
 314. Presentations=Presentacions
 315. Spreadsheets=Fulls de càlcul
 316. Word Processors=Processadors de text
 317. Antivirus and Antispyware=Antivirus i antispyware
 318. Password Managers=Gestors de contrasenyes
 319. Secure File Deletion=Supressió segura de fitxers
 320. Disk Tools=Eines de disc
 321. File Comparison=Comparadors de fitxers
 322. File Compression and Packaging=Compressió i empaquetament
 323. File Managers=Gestors de fitxers
 324. Networking=Xarxa
 325. Remote Connectivity=Connectivitat remota
 326. Synchronization=Sincronització
 327. Task Managers=Gestors de tasques
 328. Time Wasters=Passatemps
 329. Timers=Temporitzadors
 330. Desktop Enhancement=Millores d'escriptori
 331. Clipboard Enhancement=Millores del porta-retalls
 332. Uninstallers=Desinstal·ladors
 333. Screenshot Tools=Eines de captura de pantalla
 334. Consoles=Consoles
 335. Unit Conversion=Conversor d'unitats
 336. Miscellaneous=Miscel·lània
RAW Paste Data
Top