SHARE
TWEET

Cal++

a guest Jul 9th, 2012 72 Never
  1. root@bt:~# svn co https://calpp.svn.sourceforge.net/svnroot/calpp calpp
  2. A    calpp/trunk
  3. A    calpp/trunk/regression
  4. A    calpp/trunk/regression/rsqrt.cpp
  5. A    calpp/trunk/regression/uav.cpp
  6. A    calpp/trunk/regression/CMakeLists.txt
  7. A    calpp/trunk/include
  8. A    calpp/trunk/include/cal
  9. A    calpp/trunk/include/cal/cal_program_cache.hpp
  10. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_math.hpp
  11. A    calpp/trunk/include/cal/calcl.h
  12. A    calpp/trunk/include/cal/il
  13. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
  14. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_expression_assignable.hpp
  15. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
  16. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_uav.hpp
  17. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
  18. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_func.hpp
  19. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
  20. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_operators_muldiv.hpp
  21. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
  22. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_input.hpp
  23. A    calpp/trunk/include/cal/il/math
  24. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
  25. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_round.hpp
  26. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_sqrt.hpp
  27. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
  28. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
  29. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
  30. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_fract.hpp
  31. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_polevl.hpp
  32. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_abs.hpp
  33. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_rsqrt.hpp
  34. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_ldexp.hpp
  35. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_floor.hpp
  36. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
  37. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_min.hpp
  38. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_reciprocal.hpp
  39. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_frexp.hpp
  40. A    calpp/trunk/include/cal/il/math/cal_il_max.hpp
  41. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_source.hpp
  42. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
  43. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_lds_atomics.hpp
  44. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
  45. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
  46. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_types.hpp
  47. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
  48. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
  49. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
  50. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_type_traits.hpp
  51. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
  52. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_uav_atomics.hpp
  53. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_mathop.hpp
  54. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
  55. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
  56. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_operators.hpp
  57. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_lds.hpp
  58. A    calpp/trunk/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
  59. A    calpp/trunk/include/cal/cal.h
  60. A    calpp/trunk/include/cal/cal.hpp
  61. A    calpp/trunk/include/cal/cal_ext.h
  62. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_flat2d.hpp
  63. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_rv7xx.hpp
  64. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il_atomics.hpp
  65. A    calpp/trunk/include/cal/cal_il.hpp
  66. A    calpp/trunk/TODO
  67. A    calpp/trunk/ChangeLog
  68. A    calpp/trunk/COPYING
  69. A    calpp/trunk/CMakeLists.txt
  70. A    calpp/trunk/README
  71. A    calpp/trunk/examples
  72. A    calpp/trunk/examples/nbody_worker.cpp
  73. A    calpp/trunk/examples/uavwrite.cpp
  74. A    calpp/trunk/examples/cal_il_double4.hpp
  75. A    calpp/trunk/examples/matrixmult.cpp
  76. A    calpp/trunk/examples/coalescingtest.cpp
  77. A    calpp/trunk/examples/vectorquantization.cpp
  78. A    calpp/trunk/examples/nbody_worker.h
  79. A    calpp/trunk/examples/uavatomics.cpp
  80. A    calpp/trunk/examples/nbody.cpp
  81. A    calpp/trunk/examples/nbody_kernel.cpp
  82. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody_worker.cpp
  83. A    calpp/trunk/examples/matrixmult2.cpp
  84. A    calpp/trunk/examples/peekflops.cpp
  85. A    calpp/trunk/examples/matrixmult3.cpp
  86. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody_worker.h
  87. A    calpp/trunk/examples/func.cpp
  88. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody_kernel.cpp
  89. A    calpp/trunk/examples/dbl_nbody.cpp
  90. A    calpp/trunk/examples/CMakeLists.txt
  91. A    calpp/branches
  92. A    calpp/tags
  93. A    calpp/tags/calpp-0.90
  94. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression
  95. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression/rsqrt.cpp
  96. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression/uav.cpp
  97. A    calpp/tags/calpp-0.90/regression/CMakeLists.txt
  98. A    calpp/tags/calpp-0.90/include
  99. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal
  100. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_math.hpp
  101. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il
  102. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
  103. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_expression_assignable.hpp
  104. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
  105. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_uav.hpp
  106. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
  107. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
  108. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_operators_muldiv.hpp
  109. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
  110. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math
  111. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
  112. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_round.hpp
  113. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_sqrt.hpp
  114. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
  115. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
  116. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_rsqrt.hpp
  117. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
  118. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_ldexp.hpp
  119. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_fract.hpp
  120. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_floor.hpp
  121. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
  122. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_polevl.hpp
  123. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_reciprocal.hpp
  124. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/math/cal_il_frexp.hpp
  125. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_source.hpp
  126. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
  127. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_lds_atomics.hpp
  128. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
  129. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_types.hpp
  130. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
  131. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
  132. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
  133. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
  134. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_type_traits.hpp
  135. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
  136. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_uav_atomics.hpp
  137. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_mathop.hpp
  138. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
  139. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
  140. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_operators.hpp
  141. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_lds.hpp
  142. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
  143. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal.hpp
  144. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_flat2d.hpp
  145. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_rv7xx.hpp
  146. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il_atomics.hpp
  147. A    calpp/tags/calpp-0.90/include/cal/cal_il.hpp
  148. A    calpp/tags/calpp-0.90/TODO
  149. A    calpp/tags/calpp-0.90/ChangeLog
  150. A    calpp/tags/calpp-0.90/COPYING
  151. A    calpp/tags/calpp-0.90/CMakeLists.txt
  152. A    calpp/tags/calpp-0.90/README
  153. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples
  154. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody_worker.cpp
  155. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/uavwrite.cpp
  156. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/cal_il_double4.hpp
  157. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/matrixmult.cpp
  158. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/coalescingtest.cpp
  159. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/vectorquantization.cpp
  160. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody_worker.h
  161. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody.cpp
  162. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/nbody_kernel.cpp
  163. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/uavatomics.cpp
  164. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody_worker.cpp
  165. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/matrixmult2.cpp
  166. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/peekflops.cpp
  167. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/matrixmult3.cpp
  168. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody_worker.h
  169. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody_kernel.cpp
  170. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/dbl_nbody.cpp
  171. A    calpp/tags/calpp-0.90/examples/CMakeLists.txt
  172. A    calpp/tags/calpp-0.85
  173. A    calpp/tags/calpp-0.85/include
  174. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal
  175. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il
  176. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
  177. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_math.hpp
  178. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
  179. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
  180. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
  181. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_rv7xx.hpp
  182. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
  183. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math
  184. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
  185. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_math_basic.hpp
  186. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
  187. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
  188. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
  189. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
  190. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_source.hpp
  191. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
  192. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
  193. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_types.hpp
  194. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
  195. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
  196. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
  197. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
  198. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
  199. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_math.hpp
  200. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_flat2d.hpp
  201. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
  202. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
  203. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il.hpp
  204. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
  205. A    calpp/tags/calpp-0.85/include/cal/cal.hpp
  206. A    calpp/tags/calpp-0.85/TODO
  207. A    calpp/tags/calpp-0.85/ChangeLog
  208. A    calpp/tags/calpp-0.85/COPYING
  209. A    calpp/tags/calpp-0.85/CMakeLists.txt
  210. A    calpp/tags/calpp-0.85/README
  211. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples
  212. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/matrixmult.cpp
  213. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/coalescingtest.cpp
  214. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/peekflops.cpp
  215. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/vectorquantization.cpp
  216. A    calpp/tags/calpp-0.85/examples/CMakeLists.txt
  217. A    calpp/tags/calpp-0.86
  218. A    calpp/tags/calpp-0.86/include
  219. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal
  220. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il
  221. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
  222. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_math.hpp
  223. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
  224. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
  225. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
  226. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_rv7xx.hpp
  227. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
  228. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math
  229. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
  230. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_math_basic.hpp
  231. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
  232. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
  233. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
  234. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
  235. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_source.hpp
  236. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
  237. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
  238. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_types.hpp
  239. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
  240. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
  241. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
  242. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
  243. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
  244. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_math.hpp
  245. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_flat2d.hpp
  246. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
  247. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
  248. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il.hpp
  249. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
  250. A    calpp/tags/calpp-0.86/include/cal/cal.hpp
  251. A    calpp/tags/calpp-0.86/TODO
  252. A    calpp/tags/calpp-0.86/ChangeLog
  253. A    calpp/tags/calpp-0.86/COPYING
  254. A    calpp/tags/calpp-0.86/CMakeLists.txt
  255. A    calpp/tags/calpp-0.86/README
  256. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples
  257. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/matrixmult.cpp
  258. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/coalescingtest.cpp
  259. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/peekflops.cpp
  260. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/vectorquantization.cpp
  261. A    calpp/tags/calpp-0.86/examples/CMakeLists.txt
  262. A    calpp/tags/calpp-0.87
  263. A    calpp/tags/calpp-0.87/include
  264. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal
  265. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il
  266. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_expression_swizzle.hpp
  267. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_math.hpp
  268. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_multimedia.hpp
  269. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_misc.hpp
  270. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_swizzle_traits.hpp
  271. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_rv7xx.hpp
  272. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_base_types.hpp
  273. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math
  274. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_dd.hpp
  275. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_math_basic.hpp
  276. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_tanh.hpp
  277. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_atanh.hpp
  278. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_exp.hpp
  279. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/math/cal_il_log.hpp
  280. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_source.hpp
  281. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_bitop.hpp
  282. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors.hpp
  283. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_types.hpp
  284. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_relop.hpp
  285. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_ocl_functions.hpp
  286. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_swizzle.hpp
  287. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_flowcontrol_cmp.hpp
  288. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_flowcontrol.hpp
  289. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_math.hpp
  290. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_flat2d.hpp
  291. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_multimedia.hpp
  292. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_functors_cast.hpp
  293. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il.hpp
  294. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/il/cal_il_expression_types.hpp
  295. A    calpp/tags/calpp-0.87/include/cal/cal.hpp
  296. A    calpp/tags/calpp-0.87/TODO
  297. A    calpp/tags/calpp-0.87/ChangeLog
  298. A    calpp/tags/calpp-0.87/COPYING
  299. A    calpp/tags/calpp-0.87/CMakeLists.txt
  300. A    calpp/tags/calpp-0.87/README
  301. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples
  302. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody_worker.cpp
  303. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/matrixmult.cpp
  304. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/coalescingtest.cpp
  305. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/peekflops.cpp
  306. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody_worker.h
  307. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/vectorquantization.cpp
  308. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody.cpp
  309. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/nbody_kernel.cpp
  310. A    calpp/tags/calpp-0.87/examples/CMakeLists.txt
  311. Checked out revision 91.
  312. root@bt:~# cd calpp/trunk
  313. You have new mail in /var/mail/root
  314. root@bt:~/calpp/trunk# cmake
  315. cmake version 2.8.1
  316. Usage
  317.  
  318.   cmake [options] <path-to-source>
  319.   cmake [options] <path-to-existing-build>
  320.  
  321. Options
  322.   -C <initial-cache>          = Pre-load a script to populate the cache.
  323.   -D <var>:<type>=<value>     = Create a cmake cache entry.
  324.   -U <globbing_expr>          = Remove matching entries from CMake cache.
  325.   -G <generator-name>         = Specify a makefile generator.
  326.   -Wno-dev                    = Suppress developer warnings.
  327.   -Wdev                       = Enable developer warnings.
  328.   -E                          = CMake command mode.
  329.   -i                          = Run in wizard mode.
  330.   -L[A][H]                    = List non-advanced cached variables.
  331.   --build <dir>               = Build a CMake-generated project binary tree.
  332.   -N                          = View mode only.
  333.   -P <file>                   = Process script mode.
  334.   --graphviz=[file]           = Generate graphviz of dependencies.
  335.   --system-information [file] = Dump information about this system.
  336.   --debug-trycompile          = Do not delete the try compile directories..
  337.   --debug-output              = Put cmake in a debug mode.
  338.   --trace                     = Put cmake in trace mode.
  339.   --help-command cmd [file]   = Print help for a single command and exit.
  340.   --help-command-list [file]  = List available listfile commands and exit.
  341.   --help-commands [file]      = Print help for all commands and exit.
  342.   --help-compatcommands [file]= Print help for compatibility commands.
  343.   --help-module module [file] = Print help for a single module and exit.
  344.   --help-module-list [file]   = List available modules and exit.
  345.   --help-modules [file]       = Print help for all modules and exit.
  346.   --help-custom-modules [file]= Print help for all custom modules and exit.
  347.   --help-policy cmp [file]    = Print help for a single policy and exit.
  348.   --help-policies [file]      = Print help for all policies and exit.
  349.   --help-property prop [file] = Print help for a single property and exit.
  350.   --help-property-list [file] = List available properties and exit.
  351.   --help-properties [file]    = Print help for all properties and exit.
  352.   --help-variable var [file]  = Print help for a single variable and exit.
  353.   --help-variable-list [file] = List documented variables and exit.
  354.   --help-variables [file]     = Print help for all variables and exit.
  355.   --copyright [file]          = Print the CMake copyright and exit.
  356.   --help                      = Print usage information and exit.
  357.   --help-full [file]          = Print full help and exit.
  358.   --help-html [file]          = Print full help in HTML format.
  359.   --help-man [file]           = Print full help as a UNIX man page and exit.
  360.   --version [file]            = Show program name/version banner and exit.
  361.  
  362. Generators
  363.  
  364. The following generators are available on this platform:
  365.   Unix Makefiles              = Generates standard UNIX makefiles.
  366.   CodeBlocks - Unix Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
  367.   Eclipse CDT4 - Unix Makefiles
  368.                               = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
  369.   KDevelop3                   = Generates KDevelop 3 project files.
  370.   KDevelop3 - Unix Makefiles  = Generates KDevelop 3 project files.
  371.  
  372. root@bt:~/calpp/trunk# make
  373. make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
  374. root@bt:~/calpp/trunk#
RAW Paste Data
Top