SHARE
TWEET

pupdatenotify_PKGBUILD

a guest Oct 31st, 2010 62 Never
 1. # Contributor: Mika Hynnä <mika d hynna at iki d fi>
 2. # Maintainer: Mika Hynnä <mika d hynna at iki d fi>
 3. pkgname=pupdatenotifier
 4. pkgver=0.2
 5. pkgrel=2
 6. pkgdesc="An update notifier and update installer for Arch Linux (pacman)."
 7. arch=(i686 x86_64)
 8. url="http://kapsi.fi/ighea/pudatenotifier/"
 9. license=('GPL')
 10. install=('pupdatenotifier.install')
 11. depends=('python' 'pygtk' 'pygobject' 'sudo' 'pacman')
 12. optdepends=('pynotify: for notification support')
 13. source=(http://kapsi.fi/ighea/$pkgname/$pkgname-$pkgver.tar.gz
 14.     python2.diff
 15.     updatecheck.py.diff)
 16.  
 17. build() {
 18.   cd ${srcdir}/${pkgname}/
 19.   patch -Np0 -i ${srcdir}/python2.diff || return 0
 20.   patch -Np0 -i ${srcdir}/updatecheck.py.diff || return 0
 21.  
 22.   make PREFIX=/usr DESTDIR=${pkgdir} install
 23. }
 24. md5sums=('38a7fe6233eb524ca6599af868529ec2'
 25.          'ac84c0722b341e2f693567910a699d5b'
 26.          '2bf0bef0d65585b71fdb3dffa3028320')
RAW Paste Data
Top