SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 19th, 2012 101 Never
 1.  
 2.  Start         Length     Name                   Class
 3.  0001:00000000 000606E0H .text                   CODE
 4.  0002:00000000 00001AA8H .data                   DATA
 5.  0002:00001AA8 00000E5DH .bss                    BSS
 6.  
 7.  
 8. Detailed map of segments
 9.  
 10.  0001:00000000 00004E43 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=System   ACBP=A9
 11.  0001:00004E44 000001CC C=CODE     S=.text    G=(none)   M=SysInit  ACBP=A9
 12.  0001:00005010 00000078 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Types    ACBP=A9
 13.  0001:00005088 00000C54 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Windows  ACBP=A9
 14.  0001:00005CDC 00000320 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=SysConst ACBP=A9
 15.  0001:00005FFC 0000656C C=CODE     S=.text    G=(none)   M=SysUtils ACBP=A9
 16.  0001:0000C568 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Messages ACBP=A9
 17.  0001:0000C5A0 0000080B C=CODE     S=.text    G=(none)   M=VarUtils ACBP=A9
 18.  0001:0000CDAC 0000623E C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Variants ACBP=A9
 19.  0001:00012FEC 00000138 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=RTLConsts ACBP=A9
 20.  0001:00013124 000007E8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=TypInfo  ACBP=A9
 21.  0001:0001390C 000000F8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ActiveX  ACBP=A9
 22.  0001:00013A04 00009BFA C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Classes  ACBP=A9
 23.  0001:0001D600 00000290 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Consts   ACBP=A9
 24.  0001:0001D890 00007283 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Graphics ACBP=A9
 25.  0001:00024B14 00000048 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Math     ACBP=A9
 26.  0001:00024B5C 000003B8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Contnrs  ACBP=A9
 27.  0001:00024F14 000000F4 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=CommCtrl ACBP=A9
 28.  0001:00025008 00000787 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=MultiMon ACBP=A9
 29.  0001:00025790 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Imm      ACBP=A9
 30.  0001:000257C8 00000FF8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=HelpIntfs ACBP=A9
 31.  0001:000267C0 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=WinSpool ACBP=A9
 32.  0001:000267F8 00000044 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Printers ACBP=A9
 33.  0001:0002683C 0000031F C=CODE     S=.text    G=(none)   M=FlatSB   ACBP=A9
 34.  0001:00026B5C 000001A4 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=SyncObjs ACBP=A9
 35.  0001:00026D00 000009BB C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UxTheme  ACBP=A9
 36.  0001:000276BC 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=RichEdit ACBP=A9
 37.  0001:000276F4 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ToolWin  ACBP=A9
 38.  0001:0002772C 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ShellAPI ACBP=A9
 39.  0001:00027764 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=RegStr   ACBP=A9
 40.  0001:0002779C 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=WinInet  ACBP=A9
 41.  0001:000277D4 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UrlMon   ACBP=A9
 42.  0001:0002780C 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ShlObj   ACBP=A9
 43.  0001:00027844 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=CommDlg  ACBP=A9
 44.  0001:0002787C 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Dlgs     ACBP=A9
 45.  0001:000278B4 0000066D C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Dialogs  ACBP=A9
 46.  0001:00027F24 00000652 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ExtCtrls ACBP=A9
 47.  0001:00028578 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ComStrs  ACBP=A9
 48.  0001:000285B0 00000094 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Clipbrd  ACBP=A9
 49.  0001:00028644 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=StrUtils ACBP=A9
 50.  0001:0002867C 000000F5 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Buttons  ACBP=A9
 51.  0001:00028774 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ExtDlgs  ACBP=A9
 52.  0001:000287AC 00000068 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IniFiles ACBP=A9
 53.  0001:00028814 00000720 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Registry ACBP=A9
 54.  0001:00028F34 0000006C C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Mapi     ACBP=A9
 55.  0001:00028FA0 00000058 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ExtActns ACBP=A9
 56.  0001:00028FF8 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ListActns ACBP=A9
 57.  0001:00029030 00000180 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ComCtrls ACBP=A9
 58.  0001:000291B0 00000A0C C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Themes   ACBP=A9
 59.  0001:00029BBC 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=StdCtrls ACBP=A9
 60.  0001:00029BF4 00000168 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=StdActns ACBP=A9
 61.  0001:00029D5C 00000D1F C=CODE     S=.text    G=(none)   M=WinHelpViewer ACBP=A9
 62.  0001:0002AA7C 00010467 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Controls ACBP=A9
 63.  0001:0003AEE4 00001292 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ActnList ACBP=A9
 64.  0001:0003C178 000016E4 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ImgList  ACBP=A9
 65.  0001:0003D85C 00006639 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Menus    ACBP=A9
 66.  0001:00043E98 0000C274 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=Forms    ACBP=A9
 67.  0001:0005010C 00000480 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=JNI      ACBP=A9
 68.  0001:0005058C 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=OPCtypes ACBP=A9
 69.  0001:000505C4 0000015B C=CODE     S=.text    G=(none)   M=OPCDA    ACBP=A9
 70.  0001:00050720 000001A8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=JUtils   ACBP=A9
 71.  0001:000508C8 00000884 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPCExceptions ACBP=A9
 72.  0001:0005114C 00001250 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UVariant ACBP=A9
 73.  0001:0005239C 00000740 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPCItem ACBP=A9
 74.  0001:00052ADC 0000095C C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPCGroup ACBP=A9
 75.  0001:00053438 00000EE0 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=OPCutils ACBP=A9
 76.  0001:00054318 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=OPCCOMN  ACBP=A9
 77.  0001:00054350 00000060 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ComConst ACBP=A9
 78.  0001:000543B0 0000105D C=CODE     S=.text    G=(none)   M=ComObj   ACBP=A9
 79.  0001:00055410 00000324 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdException ACBP=A9
 80.  0001:00055734 00000208 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdResourceStrings ACBP=A9
 81.  0001:0005593C 00001127 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdWinSock2 ACBP=A9
 82.  0001:00056A64 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdStackConsts ACBP=A9
 83.  0001:00056A9C 00000A18 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdStack  ACBP=A9
 84.  0001:000574B4 00001114 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdStackWindows ACBP=A9
 85.  0001:000585C8 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdURI    ACBP=A9
 86.  0001:00058600 00000644 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdGlobal ACBP=A9
 87.  0001:00058C44 000000FC C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdBaseComponent ACBP=A9
 88.  0001:00058D40 000002EC C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdAntiFreezeBase ACBP=A9
 89.  0001:0005902C 00000449 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdComponent ACBP=A9
 90.  0001:00059478 00000758 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdSocketHandle ACBP=A9
 91.  0001:00059BD0 00000388 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdRawBase ACBP=A9
 92.  0001:00059F58 00000184 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdRawClient ACBP=A9
 93.  0001:0005A0DC 00000038 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdRawHeaders ACBP=A9
 94.  0001:0005A114 00000784 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=IdIcmpClient ACBP=A9
 95.  0001:0005A898 00000424 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UCustomOPC ACBP=A9
 96.  0001:0005ACBC 00000CD8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=OPCenum  ACBP=A9
 97.  0001:0005B994 00000D14 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPCBrowser ACBP=A9
 98.  0001:0005C6A8 00000538 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPCAsynch ACBP=A9
 99.  0001:0005CBE0 00000210 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPCQueue ACBP=A9
 100.  0001:0005CDF0 00001048 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=UOPC     ACBP=A9
 101.  0001:0005DE38 000028A8 C=CODE     S=.text    G=(none)   M=JCustomOpc ACBP=A9
 102.  0002:00000000 0000009C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=System   ACBP=A9
 103.  0002:0000009C 00000030 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=SysInit  ACBP=A9
 104.  0002:000000CC 00000250 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=SysUtils ACBP=A9
 105.  0002:0000031C 00000110 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=VarUtils ACBP=A9
 106.  0002:0000042C 0000008E C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Variants ACBP=A9
 107.  0002:000004BC 0000000C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=TypInfo  ACBP=A9
 108.  0002:000004C8 00000010 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=ActiveX  ACBP=A9
 109.  0002:000004D8 00000064 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Classes  ACBP=A9
 110.  0002:0000053C 00000304 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Graphics ACBP=A9
 111.  0002:00000840 00000004 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Printers ACBP=A9
 112.  0002:00000844 00000074 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Dialogs  ACBP=A9
 113.  0002:000008B8 00000178 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=ExtCtrls ACBP=A9
 114.  0002:00000A30 0000002C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Buttons  ACBP=A9
 115.  0002:00000A5C 00000008 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IniFiles ACBP=A9
 116.  0002:00000A64 00000008 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Registry ACBP=A9
 117.  0002:00000A6C 00000008 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Mapi     ACBP=A9
 118.  0002:00000A74 00000018 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=ComCtrls ACBP=A9
 119.  0002:00000A8C 00000068 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Themes   ACBP=A9
 120.  0002:00000AF4 0000013C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Controls ACBP=A9
 121.  0002:00000C30 00000020 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=ImgList  ACBP=A9
 122.  0002:00000C50 000000EC C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Menus    ACBP=A9
 123.  0002:00000D3C 0000011C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=Forms    ACBP=A9
 124.  0002:00000E58 00000030 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=OPCDA    ACBP=A9
 125.  0002:00000E88 00000010 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=OPCCOMN  ACBP=A9
 126.  0002:00000E98 00000030 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=ComObj   ACBP=A9
 127.  0002:00000EC8 00000544 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IdWinSock2 ACBP=A9
 128.  0002:0000140C 0000000C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IdStack  ACBP=A9
 129.  0002:00001418 00000001 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IdStackWindows ACBP=A9
 130.  0002:0000141C 0000009C C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IdGlobal ACBP=A9
 131.  0002:000014B8 00000004 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IdAntiFreezeBase ACBP=A9
 132.  0002:000014BC 00000028 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=IdComponent ACBP=A9
 133.  0002:000014E4 00000004 C=DATA     S=.data    G=DGROUP   M=JCustomOpc ACBP=A9
 134.  0002:00002000 00000664 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=System   ACBP=A9
 135.  0002:00002664 00000014 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=SysInit  ACBP=A9
 136.  0002:00002678 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Types    ACBP=A9
 137.  0002:0000267C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Windows  ACBP=A9
 138.  0002:00002680 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=SysConst ACBP=A9
 139.  0002:00002684 00000120 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=SysUtils ACBP=A9
 140.  0002:000027A4 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Messages ACBP=A9
 141.  0002:000027A8 0000005C C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=VarUtils ACBP=A9
 142.  0002:00002804 00000040 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Variants ACBP=A9
 143.  0002:00002844 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=RTLConsts ACBP=A9
 144.  0002:00002848 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=TypInfo  ACBP=A9
 145.  0002:0000284C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ActiveX  ACBP=A9
 146.  0002:00002850 00000040 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Classes  ACBP=A9
 147.  0002:00002890 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Consts   ACBP=A9
 148.  0002:00002894 00000060 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Graphics ACBP=A9
 149.  0002:000028F4 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Math     ACBP=A9
 150.  0002:000028F8 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Contnrs  ACBP=A9
 151.  0002:000028FC 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=CommCtrl ACBP=A9
 152.  0002:00002900 00000031 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=MultiMon ACBP=A9
 153.  0002:00002934 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Imm      ACBP=A9
 154.  0002:00002938 00000008 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=HelpIntfs ACBP=A9
 155.  0002:00002940 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=WinSpool ACBP=A9
 156.  0002:00002944 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Printers ACBP=A9
 157.  0002:00002948 00000034 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=FlatSB   ACBP=A9
 158.  0002:0000297C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=SyncObjs ACBP=A9
 159.  0002:00002980 000000CC C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UxTheme  ACBP=A9
 160.  0002:00002A4C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=RichEdit ACBP=A9
 161.  0002:00002A50 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ToolWin  ACBP=A9
 162.  0002:00002A54 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ShellAPI ACBP=A9
 163.  0002:00002A58 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=RegStr   ACBP=A9
 164.  0002:00002A5C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=WinInet  ACBP=A9
 165.  0002:00002A60 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UrlMon   ACBP=A9
 166.  0002:00002A64 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ShlObj   ACBP=A9
 167.  0002:00002A68 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=CommDlg  ACBP=A9
 168.  0002:00002A6C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Dlgs     ACBP=A9
 169.  0002:00002A70 0000000C C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Dialogs  ACBP=A9
 170.  0002:00002A7C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ExtCtrls ACBP=A9
 171.  0002:00002A80 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ComStrs  ACBP=A9
 172.  0002:00002A84 0000000C C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Clipbrd  ACBP=A9
 173.  0002:00002A90 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=StrUtils ACBP=A9
 174.  0002:00002A94 00000030 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Buttons  ACBP=A9
 175.  0002:00002AC4 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ExtDlgs  ACBP=A9
 176.  0002:00002AC8 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IniFiles ACBP=A9
 177.  0002:00002ACC 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Registry ACBP=A9
 178.  0002:00002AD0 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Mapi     ACBP=A9
 179.  0002:00002AD4 00000009 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ExtActns ACBP=A9
 180.  0002:00002AE0 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ListActns ACBP=A9
 181.  0002:00002AE4 00000010 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ComCtrls ACBP=A9
 182.  0002:00002AF4 00000008 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Themes   ACBP=A9
 183.  0002:00002AFC 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=StdCtrls ACBP=A9
 184.  0002:00002B00 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=StdActns ACBP=A9
 185.  0002:00002B04 00000014 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=WinHelpViewer ACBP=A9
 186.  0002:00002B18 00000080 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Controls ACBP=A9
 187.  0002:00002B98 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ActnList ACBP=A9
 188.  0002:00002B9C 0000000C C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ImgList  ACBP=A9
 189.  0002:00002BA8 00000010 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Menus    ACBP=A9
 190.  0002:00002BB8 00000020 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=Forms    ACBP=A9
 191.  0002:00002BD8 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=JNI      ACBP=A9
 192.  0002:00002BDC 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=OPCtypes ACBP=A9
 193.  0002:00002BE0 00000010 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=OPCDA    ACBP=A9
 194.  0002:00002BF0 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=JUtils   ACBP=A9
 195.  0002:00002BF4 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPCExceptions ACBP=A9
 196.  0002:00002BF8 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UVariant ACBP=A9
 197.  0002:00002BFC 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPCItem ACBP=A9
 198.  0002:00002C00 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPCGroup ACBP=A9
 199.  0002:00002C04 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=OPCutils ACBP=A9
 200.  0002:00002C08 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=OPCCOMN  ACBP=A9
 201.  0002:00002C0C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ComConst ACBP=A9
 202.  0002:00002C10 00000011 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=ComObj   ACBP=A9
 203.  0002:00002C24 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdException ACBP=A9
 204.  0002:00002C28 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdResourceStrings ACBP=A9
 205.  0002:00002C2C 000001C8 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdWinSock2 ACBP=A9
 206.  0002:00002DF4 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdStackConsts ACBP=A9
 207.  0002:00002DF8 00000008 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdStack  ACBP=A9
 208.  0002:00002E00 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdStackWindows ACBP=A9
 209.  0002:00002E04 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdURI    ACBP=A9
 210.  0002:00002E08 00000014 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdGlobal ACBP=A9
 211.  0002:00002E1C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdBaseComponent ACBP=A9
 212.  0002:00002E20 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdAntiFreezeBase ACBP=A9
 213.  0002:00002E24 00000008 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdComponent ACBP=A9
 214.  0002:00002E2C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdSocketHandle ACBP=A9
 215.  0002:00002E30 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdRawBase ACBP=A9
 216.  0002:00002E34 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdRawClient ACBP=A9
 217.  0002:00002E38 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdRawHeaders ACBP=A9
 218.  0002:00002E3C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=IdIcmpClient ACBP=A9
 219.  0002:00002E40 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UCustomOPC ACBP=A9
 220.  0002:00002E44 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=OPCenum  ACBP=A9
 221.  0002:00002E48 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPCBrowser ACBP=A9
 222.  0002:00002E4C 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPCAsynch ACBP=A9
 223.  0002:00002E50 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPCQueue ACBP=A9
 224.  0002:00002E54 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=UOPC     ACBP=A9
 225.  0002:00002E58 00000004 C=BSS      S=.bss     G=DGROUP   M=JCustomOpc ACBP=A9
 226.  
 227.  
 228.   Address         Publics by Name
 229.  
 230.  0002:00002A80       .1
 231.  0002:00002678       .1
 232.  0002:00002BF0       .1
 233.  0002:00002BEC       .1
 234.  0002:00002A6C       .1
 235.  0002:00002A68       .1
 236.  0002:00002A64       .1
 237.  0002:00002A60       .1
 238.  0002:00002C04       .1
 239.  0002:00002890       .1
 240.  0002:00002A5C       .1
 241.  0002:00002670       .1
 242.  0002:00002A58       .1
 243.  0002:00002BDC       .1
 244.  0002:00002A54       .1
 245.  0002:00002C28       .1
 246.  0002:00002844       .1
 247.  0002:00002A4C       .1
 248.  0002:00002A3C       .1
 249.  0002:00002C08       .1
 250.  0002:00002968       .1
 251.  0002:00002BF8       .1
 252.  0002:00002680       .1
 253.  0002:00002A90       .1
 254.  0002:00002AD0       .1
 255.  0002:00002C0C       .1
 256.  0002:00002B0C       .1
 257.  0002:000028FC       .1
 258.  0002:00002920       .1
 259.  0002:00002DF4       .1
 260.  0002:000027A4       .1
 261.  0002:00002934       .1
 262.  0002:00002E10       .11
 263.  0002:00002A70       .11
 264.  0002:00002898       .12
 265.  0002:00002A7C       .12
 266.  0002:00002E20       .2
 267.  0002:000028F4       .2
 268.  0002:00002E30       .2
 269.  0002:00002E34       .2
 270.  0002:00002E3C       .2
 271.  0002:00002E40       .2
 272.  0002:00002E48       .2
 273.  0002:00002C00       .2
 274.  0002:00002BFC       .2
 275.  0002:00002E54       .2
 276.  0002:00002E1C       .2
 277.  0002:00002A88       .2
 278.  0002:00002938       .2
 279.  0002:00002AF4       .2
 280.  0002:000028F8       .21
 281.  0002:00002BF4       .22
 282.  0002:00002944       .3
 283.  0002:0000267C       .3
 284.  0002:00002940       .3
 285.  0002:0000284C       .3
 286.  0002:00002AC4       .3
 287.  0002:00002E50       .3
 288.  0002:00002E44       .3
 289.  0002:00002DEC       .3
 290.  0002:00002E38       .3
 291.  0002:00002E00       .3
 292.  0002:00002E04       .3
 293.  0002:00002E24       .3
 294.  0002:00002B9C       .3
 295.  0002:00002794       .35
 296.  0002:00002AE4       .36
 297.  0002:00002E4C       .4
 298.  0002:00002A94       .4
 299.  0002:00002A50       .4
 300.  0002:00002C10       .41
 301.  0002:00002BC0       .41
 302.  0002:00002AFC       .42
 303.  0002:0000285C       .45
 304.  0002:00002800       .5
 305.  0002:000025BC       .5
 306.  0002:00002ACC       .5
 307.  0002:00002BD8       .6
 308.  0002:00002848       .6
 309.  0002:00002DFC       .6
 310.  0002:0000297C       .6
 311.  0002:00002C24       .64
 312.  0002:00002B20       .72
 313.  0002:00002AD4       .72
 314.  0002:00002B00       .73
 315.  0002:00002AC8       .8
 316.  0002:00002B98       .8
 317.  0002:00002AE0       .8
 318.  0002:00002824       .81
 319.  0002:00002E2C       .9
 320.  0002:00002BB0       .9
 321.  0001:00001948       @AbstractError
 322.  0001:00002470       @AfterConstruction
 323.  0001:000022BC       @AsClass
 324.  0001:00001AB0       @AStrCmp
 325.  0001:00002480       @BeforeDestruction
 326.  0001:0000204C       @BoundErr
 327.  0001:00002308       @CallDynaInst
 328.  0001:00002418       @ClassCreate
 329.  0001:00002468       @ClassDestroy
 330.  0001:000019B8       @Close
 331.  0001:00001874       @Copy
 332.  0001:00003B74       @CopyArray
 333.  0001:00003A58       @CopyRecord
 334.  0001:00003CBC       @DispCallByIDError
 335.  0001:0000D8D0       @DispInvokeError
 336.  0001:000028FC       @DoneExcept
 337.  0001:0000411C       @DynArrayAsg
 338.  0001:000040E0       @DynArrayClear
 339.  0001:00003F20       @DynArrayHigh
 340.  0001:00003F18       @DynArrayLength
 341.  0001:000040D4       @DynArraySetLength
 342.  0001:000029E4       @ExceptionHandler
 343.  0001:00001B20       @FillChar
 344.  0001:00003A34       @Finalize
 345.  0001:00003948       @FinalizeArray
 346.  0001:000038FC       @FinalizeRecord
 347.  0001:00002040       @FpuInit
 348.  0001:00001F7C       @FpuMaskInit
 349.  0001:000016FC       @FreeMem
 350.  0001:000016DC       @GetMem
 351.  0001:00004F44       @GetTls
 352.  0001:00002EB4       @Halt
 353.  0001:00002DDC       @Halt0
 354.  0001:00002594       @HandleAnyException
 355.  0001:00002848       @HandleFinally
 356.  0001:000026C0       @HandleOnException
 357.  0001:00003868       @InitializeArray
 358.  0001:00003838       @InitializeRecord
 359.  0001:00002CA0       @InitImports
 360.  0001:00004F90       @InitLib
 361.  0001:00002C78       @InitResStringImports
 362.  0001:00002C54       @InitResStrings
 363.  0001:00004800       @IntfAddRef
 364.  0001:000047D0       @IntfCast
 365.  0001:0000478C       @IntfClear
 366.  0001:000047A4       @IntfCopy
 367.  0001:00002298       @IsClass
 368.  0001:00001F4C       @isNECWindows
 369.  0001:0000337C       @LStrAddRef
 370.  0001:00002EF0       @LStrArrayClr
 371.  0001:00002F20       @LStrAsg
 372.  0001:00003194       @LStrCat
 373.  0001:000031D8       @LStrCat3
 374.  0001:0000324C       @LStrCatN
 375.  0001:00002ECC       @LStrClr
 376.  0001:000032D8       @LStrCmp
 377.  0001:000033EC       @LStrCopy
 378.  0001:0000342C       @LStrDelete
 379.  0001:0000313C       @LStrFromArray
 380.  0001:000030B4       @LStrFromChar
 381.  0001:000030C4       @LStrFromPChar
 382.  0001:00002FBC       @LStrFromPCharLen
 383.  0001:000030F4       @LStrFromPWChar
 384.  0001:00003028       @LStrFromPWCharLen
 385.  0001:00003130       @LStrFromString
 386.  0001:00003154       @LStrFromWStr
 387.  0001:00003474       @LStrInsert
 388.  0001:00002F64       @LStrLAsg
 389.  0001:0000318C       @LStrLen
 390.  0001:000034D0       @LStrPos
 391.  0001:00003518       @LStrSetLength
 392.  0001:0000338C       @LStrToPChar
 393.  0001:00003168       @LStrToString
 394.  0001:00002F90       @NewAnsiString
 395.  0001:00003584       @NewWideString
 396.  0001:00012064       @OleVarFromLStr
 397.  0001:00012120       @OleVarFromVar
 398.  0001:00001C60       @Pow10
 399.  0001:00001A2C       @PStrCmp
 400.  0001:00001A10       @PStrNCpy
 401.  0001:000028A8       @RaiseAgain
 402.  0001:00002880       @RaiseExcept
 403.  0001:0000171C       @ReallocMem
 404.  0001:0000193C       @ROUND
 405.  0001:00002EC0       @RunError
 406.  0001:00001C44       @SetEq
 407.  0001:00002B8C       @StartLib
 408.  0001:000002BC       @strlen
 409.  0001:0000292C       @TryFinallyExit
 410.  0001:000033E4       @UniqueStringA
 411.  0001:00003CE8       @ValInt64
 412.  0001:00001B40       @ValLong
 413.  0001:00012270       @VarAddRef
 414.  0001:0001281C       @VarArrayGet
 415.  0001:000128E8       @VarArrayPut
 416.  0001:0000E1D8       @VarCast
 417.  0001:0000DBBC       @VarClear
 418.  0001:0000DBD0       @VarClr
 419.  0001:00003930       @VarClr
 420.  0001:00003A40       @VarCopy
 421.  0001:0000DEE4       @VarCopy
 422.  0001:00011F44       @VarFromBool
 423.  0001:00011DD0       @VarFromByte
 424.  0001:00011F94       @VarFromCurr
 425.  0001:00011EEC       @VarFromCurrency
 426.  0001:00011F18       @VarFromDate
 427.  0001:00012038       @VarFromDisp
 428.  0001:00011EC0       @VarFromDouble
 429.  0001:00011D74       @VarFromInt
 430.  0001:00011E70       @VarFromInt64
 431.  0001:00011DB0       @VarFromInteger
 432.  0001:0001200C       @VarFromIntf
 433.  0001:00011E10       @VarFromLongWord
 434.  0001:00011FA8       @VarFromLStr
 435.  0001:00011F6C       @VarFromReal
 436.  0001:00011E30       @VarFromShortInt
 437.  0001:00011E9C       @VarFromSingle
 438.  0001:00011E50       @VarFromSmallInt
 439.  0001:00011F80       @VarFromTDateTime
 440.  0001:00011DF0       @VarFromWord
 441.  0001:00011FD4       @VarFromWStr
 442.  0001:0000D924       @VarNull
 443.  0001:0000DF28       @VarStringToOleStr
 444.  0001:0000F9A4       @VarToBool
 445.  0001:0000F65C       @VarToBoolean
 446.  0001:0000EA9C       @VarToByte
 447.  0001:00010848       @VarToCurrency
 448.  0001:000102E0       @VarToDate
 449.  0001:00011CC8       @VarToDisp
 450.  0001:0000FB70       @VarToDouble
 451.  0001:0000F060       @VarToInt64
 452.  0001:0000E59C       @VarToInteger
 453.  0001:00011BFC       @VarToIntf
 454.  0001:0000ED14       @VarToLongWord
 455.  0001:00010EFC       @VarToLStr
 456.  0001:0000FEEC       @VarToReal
 457.  0001:0000E9EC       @VarToShortInt
 458.  0001:0000FF08       @VarToSingle
 459.  0001:0000EB44       @VarToSmallInt
 460.  0001:0000EC3C       @VarToWord
 461.  0001:00011624       @VarToWStr
 462.  0001:000035C4       @WStrArrayClr
 463.  0001:000035E8       @WStrAsg
 464.  0001:000035AC       @WStrClr
 465.  0001:00003724       @WStrCmp
 466.  0001:000037A8       @WStrCopy
 467.  0001:000036F8       @WStrFromLStr
 468.  0001:0000360C       @WStrFromPCharLen
 469.  0001:000036BC       @WStrFromPWChar
 470.  0001:00003698       @WStrFromPWCharLen
 471.  0001:00003718       @WStrLen
 472.  0001:000037F4       @WStrSetLength
 473.  0001:00003708       @WStrToPWChar
 474.  0001:00001C20       @_CLenToPasStr
 475.  0001:00001C14       @_CToPasStr
 476.  0001:00001844       @_IOTest
 477.  0001:00003CC4       @_llmul
 478.  0001:0002D2A0       AbsMin
 479.  0001:0000A958       AbstractErrorHandler
 480.  0002:0000202C       AbstractErrorProc
 481.  0002:00002C30       accept
 482.  0002:00002DE0       AcceptEx
 483.  0002:0000014C       AccessMode
 484.  0001:000017AC       AcquireExceptionObject
 485.  0001:00015DCC       ActivateClassGroup
 486.  0001:00005574       ActivateKeyboardLayout
 487.  0002:00002B54       ActiveDrag
 488.  0001:000139FC       ActiveX
 489.  0001:0003C14C       ActnList
 490.  0001:000003E8       AddBlockAfter
 491.  0002:000004D8       AddDataModule
 492.  0001:00019290       AddFinished
 493.  0001:0003F490       AddIn
 494.  0001:00004620       AddModuleUnloadProc
 495.  0001:00004630       AddModuleUnloadProc
 496.  0001:000192C8       AddNotFinished
 497.  0001:00019CEC       AddSubComponentsToLoaded
 498.  0001:00020EB8       AdjustColor
 499.  0001:00046478       Adjustment
 500.  0001:0000557C       AdjustWindowRectEx
 501.  0002:00000D24       Alignments
 502.  0002:00000D14       Alignments
 503.  0001:0004D370       AlignWork
 504.  0001:00032844       AlignWork
 505.  0001:0001D3E0       AllocateHWnd
 506.  0001:00006BF0       AllocMem
 507.  0002:000025B4       AllocMemCount
 508.  0002:000025B8       AllocMemSize
 509.  0001:0002490C       AllocPatternBitmap
 510.  0001:00004E74       AllocTlsBuffer
 511.  0002:00000B00       AnchorAlign
 512.  0002:00000AF4       AnimateWindowProc
 513.  0002:00000BFC       AnimationStyle
 514.  0001:00006D50       AnsiCompareStr
 515.  0001:00006D88       AnsiCompareText
 516.  0001:00007398       AnsiLastChar
 517.  0001:00005584       AnsiLower
 518.  0001:0000B2CC       AnsiPos
 519.  0001:00043CA4       AnsiSameCaption
 520.  0001:00006DC0       AnsiSameText
 521.  0001:00006DD8       AnsiStrLIComp
 522.  0001:0000B304       AnsiStrPos
 523.  0001:0000B3A4       AnsiStrRScan
 524.  0001:0000B3CC       AnsiStrScan
 525.  0001:00004C00       AnsiToUtf8
 526.  0001:00011B84       AnyToIntf
 527.  0002:00002E58       aopc
 528.  0001:000088D0       AppendChars
 529.  0001:00008C94       AppendFormat
 530.  0001:00008934       AppendNumber
 531.  0001:00008914       AppendString
 532.  0002:00002BB8       Application
 533.  0002:000004E8       ApplicationHandleException
 534.  0002:000004F0       ApplicationShowException
 535.  0002:00000E50       AppVisible
 536.  0001:0000A93C       AssertErrorHandler
 537.  0002:00002024       AssertErrorProc
 538.  0001:000133D4       AssignLongStr
 539.  0001:00013778       AssignVariant
 540.  0002:00002E18       ATempPath
 541.  0002:0000260C       avail
 542.  0001:0000748C       BackfillGetDiskFreeSpaceEx
 543.  0001:0002FDF8       BackgroundClipped
 544.  0001:0000C830       BackupVarBoolFromStr
 545.  0001:0000C990       BackupVarBStrFromBool
 546.  0001:0000C8B0       BackupVarBStrFromCy
 547.  0001:0000C920       BackupVarBStrFromDate
 548.  0001:0000C7C4       BackupVarCyFromStr
 549.  0001:0000C758       BackupVarDateFromStr
 550.  0001:0000C614       BackupVarI4FromStr
 551.  0001:0000C5C0       BackupVariantChangeTypeEx
 552.  0001:0000C680       BackupVarR4FromStr
 553.  0001:0000C6EC       BackupVarR8FromStr
 554.  0001:00016124       BeginGlobalLoading
 555.  0001:0000558C       BeginPaint
 556.  0001:00020EC4       BetterSize
 557.  0001:00040304       BiDiDraw
 558.  0002:00002C34       bind
 559.  0001:000053C4       BitBlt
 560.  0002:00000A30       BitBtnCaptions
 561.  0002:00002A98       BitBtnGlyphs
 562.  0002:000007F4       BitmapCanvasList
 563.  0002:000028B0       BitmapImageLock
 564.  0001:0000C5FC       BiUnimplemented
 565.  0002:00000510       BlockCode
 566.  0002:000025E4       blockDescBlockList
 567.  0002:000025E8       blockDescFreeList
 568.  0002:000004BC       BooleanIdents
 569.  0002:00000438       BooleanToStringRule
 570.  0001:00007230       BoolToStr
 571.  0001:00010C84       BoolToWStrViaOS
 572.  0001:00005034       Bounds
 573.  0001:000150E4       Bounds
 574.  0002:00000CBC       Breaks
 575.  0002:000028E8       BrushManager
 576.  0001:00042AB8       BuildImage
 577.  0002:0000088C       ButtonCaptions
 578.  0002:00000860       ButtonNames
 579.  0002:00000D38       Buttons
 580.  0001:0002874C       Buttons
 581.  0001:000572EC       ByteIsOk
 582.  0001:000206A4       BytesPerScanline
 583.  0001:000209FC       ByteSwapColors
 584.  0001:0000B00C       ByteToCharIndex
 585.  0001:0000AFE4       ByteToCharLen
 586.  0001:0000AFA8       ByteType
 587.  0001:0000AF30       ByteTypeTest
 588.  0002:00002BA0       CachedComCtrlVer
 589.  0001:0001D31C       CalcJmpOffset
 590.  0001:0003A1D4       CalcSplitterPos
 591.  0001:00005594       CallNextHookEx
 592.  0001:0000BA98       CallTerminateProcs
 593.  0001:0000559C       CallWindowProc
 594.  0001:0002E2D8       CancelDrag
 595.  0002:00002B68       CanvasList
 596.  0002:000028EC       CanvasList
 597.  0002:0000084C       Captions
 598.  0002:00000BB8       CaptureControl
 599.  0002:00000E68       CATID_OPCDAServer20
 600.  0002:00000E78       CATID_OPCDAServer30
 601.  0002:00000C5C       cBooleanToItemAutoFlag
 602.  0002:00002A86       CF_COMPONENT
 603.  0002:00002A84       CF_PICTURE
 604.  0002:0000281C       ChangeAnyProc
 605.  0001:0005417C       ChangePosTo
 606.  0001:00002FEC       CharFromWChar
 607.  0001:0000B1E0       CharLength
 608.  0001:0000023C       CharNext
 609.  0001:000055A4       CharNext
 610.  0001:0001F028       CharsetToIdent
 611.  0001:0000B0F4       CharToByteIndex
 612.  0001:0000B158       CharToByteLen
 613.  0001:000055AC       CharToOemA
 614.  0001:00021474       CheckBool
 615.  0001:00002510       CheckJmp
 616.  0001:000055B4       CheckMenuItem
 617.  0002:00000CAC       Checks
 618.  0001:00019D28       CheckSubComponents
 619.  0001:0001C0F4       CheckSynchronize
 620.  0001:00045EB4       CheckTaskWindow
 621.  0001:0002DF8C       CheckUndock
 622.  0001:0000AE24       CheckWin32Version
 623.  0002:0000043C       CInvalidCustomVariantType
 624.  0002:00000C60       cItemAutoFlagToBoolean
 625.  0002:00000C58       cItemAutoFlagToMenu
 626.  0001:0001D56C       Classes
 627.  0001:00015B90       ClassNotFound
 628.  0002:00002818       ClearAnyProc
 629.  0001:0001E8B8       ClearColor
 630.  0001:000550F0       ClearExcepInfo
 631.  0001:00012A7C       ClearVariantTypeList
 632.  0001:000055BC       ClientToScreen
 633.  0001:000377BC       ClientToWindow
 634.  0002:000007EC       ClipboardFormats
 635.  0001:000285EC       Clipbrd
 636.  0001:0000518C       CloseHandle
 637.  0002:00002C38       closesocket
 638.  0002:00002984       CloseThemeData
 639.  0001:0001398C       CLSIDFromProgID
 640.  0002:00000E88       CLSID_OPCServerList
 641.  0002:00002040       CmdLine
 642.  0002:0000203C       CmdShow
 643.  0002:00000C54       cMenuAutoFlagToItem
 644.  0001:0000C608       CmpUnimplemented
 645.  0002:00000EA0       CoAddRefServerProcess
 646.  0001:00013984       CoCreateInstance
 647.  0002:00000E98       CoCreateInstanceEx
 648.  0002:00000EB0       CoInitFlags
 649.  0001:0001396C       CoInitialize
 650.  0001:00013974       CoInitializeEx
 651.  0002:00000E9C       CoInitializeEx
 652.  0002:0000056C       Colors
 653.  0001:0001EE20       ColorToIdent
 654.  0002:000008B8       ColorToPretyName
 655.  0001:0001EE10       ColorToRGB
 656.  0002:00002C18       ComClassManagerVar
 657.  0001:000543A8       ComConst
 658.  0002:00002AF0       ComCtlVersion
 659.  0001:000291A8       ComCtrls
 660.  0002:00002BB4       CommandPool
 661.  0001:00025000       CommCtrl
 662.  0001:00027874       CommDlg
 663.  0001:000006C8       Commit
 664.  0002:00002628       committedRoot
 665.  0001:000553B8       ComObj
 666.  0001:0003EA74       CompareFront
 667.  0001:00006CB8       CompareMem
 668.  0001:00006C88       CompareStr
 669.  0001:00005194       CompareString
 670.  0001:00006CD8       CompareText
 671.  0001:00007158       CompareWith
 672.  0001:00019E08       ComponentCreated
 673.  0001:000285A8       ComStrs
 674.  0002:00002C3C       connect
 675.  0001:0001D888       Consts
 676.  0001:00024F0C       Contnrs
 677.  0002:00002B26       ControlAtom
 678.  0002:00002B2C       ControlAtomString
 679.  0001:0004AC40       ControlHasHelp
 680.  0001:0003AE54       Controls
 681.  0001:0000A350       ConvertAddr
 682.  0001:00008A24       ConvertEraString
 683.  0001:00006BB4       ConvertError
 684.  0001:00006BCC       ConvertErrorFmt
 685.  0001:00008B8C       ConvertYearString
 686.  0001:00003F28       CopyArray
 687.  0001:00021F4C       CopyBitmap
 688.  0001:00022614       CopyBitmapAsMask
 689.  0001:000225B0       CopyPalette
 690.  0002:00000A90       Copyright
 691.  0001:00041B64       CopyToBest
 692.  0002:00000EA4       CoReleaseServerProcess
 693.  0002:00000EA8       CoResumeClassObjects
 694.  0002:00000EAC       CoSuspendClassObjects
 695.  0001:00013994       CoTaskMemFree
 696.  0001:0001397C       CoUninitialize
 697.  0001:0000B064       CountChars
 698.  0002:000028C8       CounterLock
 699.  0002:000014E4       countOPC
 700.  0002:00000440       CRangeToType
 701.  0001:0000A880       CreateAssertException
 702.  0001:0000AA08       CreateAVObject
 703.  0001:000053CC       CreateBitmap
 704.  0001:000053D4       CreateBrushIndirect
 705.  0001:00054764       CreateComObject
 706.  0001:000053DC       CreateCompatibleBitmap
 707.  0001:000053E4       CreateCompatibleDC
 708.  0001:00019E88       CreateComponent
 709.  0001:000053F4       CreateDIBitmap
 710.  0001:000053EC       CreateDIBSection
 711.  0001:0000519C       CreateEvent
 712.  0001:000051A4       CreateFile
 713.  0001:000053FC       CreateFontIndirect
 714.  0001:00005404       CreateHalftonePalette
 715.  0001:000055C4       CreateIcon
 716.  0001:0000A7AC       CreateInOutError
 717.  0001:000055CC       CreateMenu
 718.  0001:0005DE60       createNativeCodeRepresentation
 719.  0001:0000540C       CreatePalette
 720.  0001:00005414       CreatePenIndirect
 721.  0001:000055D4       CreatePopupMenu
 722.  0001:0005479C       CreateRemoteComObject
 723.  0001:0000541C       CreateSolidBrush
 724.  0001:00020A54       CreateSystemPalette
 725.  0001:000051AC       CreateThread
 726.  0001:00052138       createVariantArray
 727.  0001:00051F18       createVariantList
 728.  0001:00005B54       CreateWindow
 729.  0001:00005AFC       CreateWindowEx
 730.  0002:00000844       CreationControl
 731.  0002:00000AF8       CreationControl
 732.  0002:000004A8       CRelationshipToBoolean
 733.  0002:00000424       CResult
 734.  0002:00000144       cSimpleBoolStrs
 735.  0002:00000454       CText
 736.  0002:00000BF4       Ctl3DStyles
 737.  0002:00002620       curAlloc
 738.  0002:0000268C       CurrencyDecimals
 739.  0002:00002688       CurrencyFormat
 740.  0002:00002684       CurrencyString
 741.  0001:00058A44       CurrentProcessId
 742.  0001:000088BC       CurrentYear
 743.  0001:00008324       CurrToStr
 744.  0001:00010C14       CurrToWStrViaOS
 745.  0002:00000DD4       CursorMap
 746.  0002:00000B08       Cursors
 747.  0001:0002CB78       CursorToIdent
 748.  0002:00000DC4       cUseAlpha
 749.  0002:00000DCC       cUseColorKey
 750.  0002:0000031C       CVarTypeToElementInfo
 751.  0001:00006EAC       CvtInt
 752.  0001:00006F18       CvtInt64
 753.  0002:00000184       CWNear
 754.  0001:0002891C       DataTypeToRegData
 755.  0002:0000268D       DateSeparator
 756.  0001:000094A4       DateTimeToStr
 757.  0001:00009448       DateTimeToString
 758.  0001:000083E4       DateTimeToTimeStamp
 759.  0001:00010C4C       DateToWStrViaOS
 760.  0001:00008844       DayOfWeek
 761.  0002:00000180       DCon10
 762.  0002:00000568       DDBsOnly
 763.  0001:0001D494       DeallocateHWnd
 764.  0002:00000028       DebugHook
 765.  0002:0000268B       DecimalSeparator
 766.  0001:000087B4       DecodeDate
 767.  0001:00008668       DecodeDateFully
 768.  0001:000084D8       DecodeTime
 769.  0001:0000075C       Decommit
 770.  0001:00000D78       DecommitFree
 771.  0002:000025FC       decommittedRoot
 772.  0001:0004DF98       Default
 773.  0001:000488C8       Default
 774.  0002:00000020       Default8087CW
 775.  0002:00000AFC       DefaultDockTreeClass
 776.  0002:000025C0       DefaultUserCodePage
 777.  0002:000007BC       DefBrushData
 778.  0002:0000053C       DefFontData
 779.  0001:000055DC       DefFrameProc
 780.  0002:00000210       DefLongDayNames
 781.  0002:000001C4       DefLongMonthNames
 782.  0001:000055E4       DefMDIChildProc
 783.  0002:0000079C       DefPenData
 784.  0002:000001F4       DefShortDayNames
 785.  0002:00000194       DefShortMonthNames
 786.  0001:000055EC       DefWindowProc
 787.  0001:00004174       DelayLoadResourceModule
 788.  0001:00000418       DeleteBlock
 789.  0001:00000388       DeleteCriticalSection
 790.  0001:000051B4       DeleteCriticalSection
 791.  0001:00005424       DeleteDC
 792.  0001:00000BC0       DeleteFree
 793.  0001:000055F4       DeleteMenu
 794.  0001:0000542C       DeleteObject
 795.  0001:00021B08       DeselectBitmap
 796.  0001:000055FC       DestroyCursor
 797.  0001:00005604       DestroyIcon
 798.  0001:0002867C       DestroyLocals
 799.  0001:0000560C       DestroyMenu
 800.  0001:00005614       DestroyWindow
 801.  0001:0002A730       DialogEnumerationTester
 802.  0001:00027EE4       Dialogs
 803.  0002:000007F8       DIBPalSizes
 804.  0002:0000008C       dig
 805.  0001:00045D08       DisableTaskWindows
 806.  0001:00054B04       DispatchInvoke
 807.  0001:000550E4       DispatchInvokeError
 808.  0001:0000561C       DispatchMessage
 809.  0001:0004BF20       DispatchShortCut
 810.  0001:00055100       DispCall
 811.  0001:000551E4       DispCallByID
 812.  0002:00002000       DispCallByIDProc
 813.  0001:00055010       DispCallError
 814.  0001:00006B98       DivMod
 815.  0001:000278AC       Dlgs
 816.  0002:0000266C       DllProc
 817.  0001:000326D4       DoAlign
 818.  0001:0004D224       DoAlign
 819.  0001:00036678       DoCalcConstraints
 820.  0002:00002B5C       DockSiteList
 821.  0001:00042784       DoClick
 822.  0001:00033DAC       DoControlMsg
 823.  0001:00045CB8       DoDisableWindow
 824.  0001:0002D8B8       DoDragOver
 825.  0001:000384A8       DoFindControlZone
 826.  0001:00045DF4       DoFindWindow
 827.  0001:00038A34       DoFindZone
 828.  0001:0003852C       DoForEach
 829.  0001:00039E38       DoGetNextLimit
 830.  0001:00045C80       DoneApplication
 831.  0001:0003AB98       DoneControls
 832.  0001:0000AD34       DoneExceptions
 833.  0001:0004A29C       DoNestedActivation
 834.  0001:0001C0B4       DoneThreadSynchronization
 835.  0001:0004D074       DoPosition
 836.  0001:00032294       DoPosition
 837.  0001:00039460       DoPrune
 838.  0001:00039938       DoSaveZone
 839.  0001:00039B3C       DoSetNewBounds
 840.  0002:000004C4       DotSep
 841.  0001:000216CC       DoWrite
 842.  0001:0001735C       DoWrite
 843.  0001:0003D0D4       DoWrite
 844.  0001:00033394       DoWriteDesignSize
 845.  0001:00030EEC       DoWriteIsControl
 846.  0002:00002B40       DragCapture
 847.  0002:00002B34       DragControl
 848.  0001:0002E000       DragDone
 849.  0001:0002D868       DragFindTarget
 850.  0001:0002D83C       DragFindWindow
 851.  0002:00002B58       DragImageList
 852.  0001:0002DC58       DragInit
 853.  0001:0002DDC8       DragInitControl
 854.  0002:00002B3C       DragInternalObject
 855.  0001:0002D784       DragMessage
 856.  0002:00002B38       DragObject
 857.  0002:00002B64       DragSave
 858.  0002:00002B4C       DragSaveCursor
 859.  0002:00002B44       DragStartPos
 860.  0002:00002B50       DragThreshold
 861.  0001:0002D988       DragTo
 862.  0001:0004DFD4       DrawAppIcon
 863.  0001:00038FCC       DrawCloseButton
 864.  0001:00005624       DrawEdge
 865.  0001:0000562C       DrawFrameControl
 866.  0001:00039024       DrawGrabberLine
 867.  0001:00005634       DrawIcon
 868.  0001:0000563C       DrawIconEx
 869.  0002:00000C30       DrawingStyles
 870.  0001:00005644       DrawMenuBar
 871.  0001:00043AC4       DrawMenuItem
 872.  0001:0000564C       DrawText
 873.  0002:00002988       DrawThemeBackground
 874.  0002:000029AC       DrawThemeEdge
 875.  0002:000029B0       DrawThemeIcon
 876.  0002:00002A34       DrawThemeParentBackground
 877.  0002:0000298C       DrawThemeText
 878.  0001:00020524       DupBits
 879.  0001:00003F40       DynArrayClear
 880.  0001:00003F48       DynArraySetLength
 881.  0002:00000D1C       EdgeStyle
 882.  0002:00000BE4       EdgeStyles
 883.  0001:0000A780       EHeapException.FreeInstance
 884.  0001:000556B4       EIdSocketError.CreateError
 885.  0001:000559B4       EIdWS2StubError.Build
 886.  0002:00002804       EmptyParam
 887.  0002:000000CC       EmptyStr
 888.  0002:000000D0       EmptyWideStr
 889.  0001:00005654       EnableMenuItem
 890.  0002:00000CB4       Enables
 891.  0001:0000565C       EnableScrollBar
 892.  0001:00045DBC       EnableTaskWindows
 893.  0002:00002A1C       EnableThemeDialogTexture
 894.  0002:00002A38       EnableTheming
 895.  0001:00005664       EnableWindow
 896.  0001:00008638       EncodeDate
 897.  0001:00008498       EncodeTime
 898.  0001:000161AC       EndGlobalLoading
 899.  0001:0000566C       EndPaint
 900.  0001:000051BC       EnterCriticalSection
 901.  0001:00000378       EnterCriticalSection
 902.  0001:000051C4       EnumCalendarInfoA
 903.  0002:0000291C       EnumDisplayMonitors
 904.  0001:00009FC4       EnumEraNames
 905.  0001:0000A000       EnumEraYearOffsets
 906.  0001:00048E8C       EnumMonitorsProc
 907.  0001:00005674       EnumThreadWindows
 908.  0001:00019638       EnumValue
 909.  0001:0000567C       EnumWindows
 910.  0001:0005463C       EOleException.Create
 911.  0001:0005456C       EOleSysError.Create
 912.  0001:00005684       EqualRect
 913.  0002:00002754       EraNames
 914.  0001:0000971C       EraToYear
 915.  0002:00002770       EraYearOffsets
 916.  0002:00000064       errCaption
 917.  0001:0003E7C4       Error
 918.  0001:00018E1C       Error
 919.  0001:00015734       Error
 920.  0001:00001838       Error
 921.  0002:00000004       ErrorAddr
 922.  0001:000017EC       ErrorAt
 923.  0001:0000A82C       ErrorHandler
 924.  0002:0000022C       ErrorMap
 925.  0002:00002008       ErrorProc
 926.  0002:000023E8       ErrOutput
 927.  0001:0000178C       ExceptAddr
 928.  0002:0000200C       ExceptClsProc
 929.  0001:0000ACA0       ExceptHandler
 930.  0001:0000A5AC       Exception.Create
 931.  0001:0000A5E8       Exception.CreateFmt
 932.  0001:0000A738       Exception.CreateHelp
 933.  0001:0000A668       Exception.CreateRes
 934.  0001:0000A6A4       Exception.CreateResFmt
 935.  0002:0000201C       ExceptionClass
 936.  0001:0000A35C       ExceptionErrorMessage
 937.  0002:00000264       ExceptMap
 938.  0001:0000176C       ExceptObject
 939.  0002:00002010       ExceptObjProc
 940.  0002:00002004       ExceptProc
 941.  0001:00005434       ExcludeClipRect
 942.  0002:00000000       ExitCode
 943.  0001:00002D20       ExitDll
 944.  0002:00002048       ExitProc
 945.  0001:00000244       ExitProcess
 946.  0002:00002028       ExitProcessProc
 947.  0001:00004F20       ExitProcessTLS
 948.  0001:00004EF8       ExitThreadTLS
 949.  0001:00007450       ExpandFileName
 950.  0001:00028FF0       ExtActns
 951.  0001:00028548       ExtCtrls
 952.  0001:000287A4       ExtDlgs
 953.  0001:00007418       ExtractFileName
 954.  0001:000139C0       Failed
 955.  0002:00002790       FalseBoolStrs
 956.  0002:00002A8C       FClipboard
 957.  0002:00000174       FCon1E18
 958.  0001:00058994       Fetch
 959.  0001:000588AC       FetchCaseInsensitive
 960.  0002:00002E14       FIdPorts
 961.  0001:00007390       FileClose
 962.  0001:000072F8       FileCreate
 963.  0001:000072D4       FileCreate
 964.  0002:000007F0       FileFormats
 965.  0002:00000008       FileMode
 966.  0001:0000727C       FileOpen
 967.  0001:00007300       FileRead
 968.  0002:00000500       FilerSignature
 969.  0001:00007358       FileSeek
 970.  0001:000051CC       FileTimeToLocalFileTime
 971.  0001:000051D4       FileTimeToSystemTime
 972.  0001:0000732C       FileWrite
 973.  0001:00000CA8       FillAfterGap
 974.  0001:00000C54       FillBeforeGap
 975.  0001:00000D40       FillerSizeAfterGap
 976.  0001:00000CD0       FillerSizeBeforeGap
 977.  0001:0000568C       FillRect
 978.  0001:0002764C       Finalization
 979.  0001:0005006C       Finalization
 980.  0001:000130EC       Finalization
 981.  0001:000285B0       Finalization
 982.  0001:00050554       Finalization
 983.  0001:00028774       Finalization
 984.  0001:0003D824       Finalization
 985.  0001:000276BC       Finalization
 986.  0001:0005058C       Finalization
 987.  0001:000139CC       Finalization
 988.  0001:0005747C       Finalization
 989.  0001:00058558       Finalization
 990.  0001:00026CC8       Finalization
 991.  0001:00029D24       Finalization
 992.  0001:000276F4       Finalization
 993.  0001:000585C8       Finalization
 994.  0001:00026B1C       Finalization
 995.  0001:000506E0       Finalization
 996.  0001:00004FD8       Finalization
 997.  0001:00029BBC       Finalization
 998.  0001:0002772C       Finalization
 999.  0001:00029B70       Finalization
 1000.  0001:000287C4       Finalization
 1001.  0001:0000CD6C       Finalization
 1002.  0001:00027764       Finalization
 1003.  0001:0002779C       Finalization
 1004.  0001:00028EE4       Finalization
 1005.  0001:00028578       Finalization
 1006.  0001:00055904       Finalization
 1007.  0001:0001D4BC       Finalization
 1008.  0001:00050890       Finalization
 1009.  0001:00051114       Finalization
 1010.  0001:00052364       Finalization
 1011.  0001:00052AA4       Finalization
 1012.  0001:00053400       Finalization
 1013.  0001:000556FC       Finalization
 1014.  0001:0001D858       Finalization
 1015.  0001:00060388       Finalization
 1016.  0001:000277D4       Finalization
 1017.  0001:00058A68       Finalization
 1018.  0001:00028500       Finalization
 1019.  0001:00004D1C       Finalization
 1020.  0001:00029130       Finalization
 1021.  0001:00027E88       Finalization
 1022.  0001:00055338       Finalization
 1023.  0001:00028FF8       Finalization
 1024.  0001:00028FA0       Finalization
 1025.  0001:00005FC4       Finalization
 1026.  0001:00024944       Finalization
 1027.  0001:00005CA4       Finalization
 1028.  0001:0000C368       Finalization
 1029.  0001:00024B24       Finalization
 1030.  0001:00028F48       Finalization
 1031.  0001:0002787C       Finalization
 1032.  0001:00024EDC       Finalization
 1033.  0001:00024FD0       Finalization
 1034.  0001:0005DE00       Finalization
 1035.  0001:00058D08       Finalization
 1036.  0001:0005CDB8       Finalization
 1037.  0001:000267F8       Finalization
 1038.  0001:00058FF4       Finalization
 1039.  0001:0000C568       Finalization
 1040.  0001:000542E0       Finalization
 1041.  0001:000267C0       Finalization
 1042.  0001:00054318       Finalization
 1043.  0001:00026778       Finalization
 1044.  0001:00025790       Finalization
 1045.  0001:00054378       Finalization
 1046.  0001:00059408       Finalization
 1047.  0001:00027844       Finalization
 1048.  0001:000138B4       Finalization
 1049.  0001:0005CBA8       Finalization
 1050.  0001:00025750       Finalization
 1051.  0001:00059B98       Finalization
 1052.  0001:0005C670       Finalization
 1053.  0001:00059F20       Finalization
 1054.  0001:0005A0A4       Finalization
 1055.  0001:0005A0DC       Finalization
 1056.  0001:00043DA0       Finalization
 1057.  0001:0002780C       Finalization
 1058.  0001:0005B95C       Finalization
 1059.  0001:0005AC84       Finalization
 1060.  0001:0005A860       Finalization
 1061.  0001:00056A1C       Finalization
 1062.  0001:00005050       Finalization
 1063.  0001:00028714       Finalization
 1064.  0001:0002A9A8       Finalization
 1065.  0001:00012EC8       Finalization
 1066.  0001:00028644       Finalization
 1067.  0001:0003C11C       Finalization
 1068.  0001:0003ADEC       Finalization
 1069.  0001:00056A64       Finalization
 1070.  0001:00003F38       FinalizeArray
 1071.  0001:00002ACC       FinalizeUnits
 1072.  0001:00042544       Find
 1073.  0001:000041E4       FindBS
 1074.  0001:00015C50       FindClass
 1075.  0001:0000416C       FindClassHInstance
 1076.  0001:00000254       FindClose
 1077.  0001:00000C24       FindCommitted
 1078.  0001:0002C958       FindControl
 1079.  0001:00038C60       FindControlAtPos
 1080.  0001:00012D20       FindCustomVariantType
 1081.  0001:00012DD8       FindCustomVariantType
 1082.  0001:0002E324       FindDragTarget
 1083.  0001:0001A038       FindExistingComponent
 1084.  0001:0000025C       FindFirstFile
 1085.  0001:0001603C       FindGlobalComponent
 1086.  0001:00045F00       FindGlobalComponent
 1087.  0002:00002868       FindGlobalComponentProcs
 1088.  0001:00004144       FindHInstance
 1089.  0001:00015EE4       FindIdentToInt
 1090.  0002:00002A78       FindMsg
 1091.  0001:000191C8       FindNestedComponent
 1092.  0001:0003E78C       FindPopupControl
 1093.  0001:0000CA34       FindProc
 1094.  0001:000051DC       FindResource
 1095.  0001:000041BC       FindResourceHInstance
 1096.  0001:0004F8C0       FindScanline
 1097.  0001:00045E58       FindTopMostWindow
 1098.  0001:0001AF1C       FindUniqueName
 1099.  0001:00012568       FindVarData
 1100.  0001:0002E2F0       FindVCLWindow
 1101.  0001:00005694       FindWindow
 1102.  0001:0002A788       FindWinHelp
 1103.  0001:00021F00       FixupBitFields
 1104.  0002:00000D2C       Flags
 1105.  0002:000027A0       FLanguages
 1106.  0001:00026B4C       FlatSB
 1107.  0002:00002948       FlatSB_EnableScrollBar
 1108.  0002:00002954       FlatSB_GetScrollInfo
 1109.  0002:00002958       FlatSB_GetScrollPos
 1110.  0002:00002950       FlatSB_GetScrollRange
 1111.  0002:00002960       FlatSB_SetScrollInfo
 1112.  0002:0000295C       FlatSB_SetScrollPos
 1113.  0001:0002683C       FlatSB_SetScrollProp
 1114.  0002:00002964       FlatSB_SetScrollRange
 1115.  0002:0000294C       FlatSB_ShowScrollBar
 1116.  0001:00007FB4       FloatToDecimal
 1117.  0001:000082F4       FloatToStr
 1118.  0001:00007CE0       FloatToText
 1119.  0001:000019AC       Flush
 1120.  0002:00000188       FMSecsPerDay
 1121.  0001:00007BDC       FmtStr
 1122.  0002:00000D48       FocusCount
 1123.  0002:00000D44       FocusMessages
 1124.  0002:0000070C       FontCharsets
 1125.  0002:000028E0       FontManager
 1126.  0001:00045ED4       ForegroundTask
 1127.  0002:00000190       Format
 1128.  0001:00007BC8       Format
 1129.  0001:000077D0       FormatBuf
 1130.  0001:000077C4       FormatClearStr
 1131.  0001:00007748       FormatError
 1132.  0002:0000016C       FormatErrorStrs
 1133.  0001:000051E4       FormatMessage
 1134.  0001:000077A0       FormatVarToStr
 1135.  0001:000500C8       Forms
 1136.  0001:00001C58       FPower10
 1137.  0002:00000840       FPrinter
 1138.  0001:0000569C       FrameRect
 1139.  0001:0000BF48       FreeAndNil
 1140.  0001:00000990       FreeCommitted
 1141.  0001:00000EB0       FreeCurAlloc
 1142.  0001:0002E3E4       FreeDeviceContext
 1143.  0001:0002E4A0       FreeDeviceContexts
 1144.  0001:0001D288       FreeIntConstList
 1145.  0001:000051EC       FreeLibrary
 1146.  0001:00000264       FreeLibrary
 1147.  0001:00021A5C       FreeMemoryContexts
 1148.  0001:0001D3BC       FreeObjectInstance
 1149.  0001:000051FC       FreeResource
 1150.  0001:00000610       FreeSpace
 1151.  0001:0000BAB4       FreeTerminateProcs
 1152.  0001:00026D00       FreeThemeLibrary
 1153.  0002:00002AEC       FRichEditModule
 1154.  0002:000014B8       GAntiFreeze
 1155.  0001:00020514       GDICheck
 1156.  0001:0002046C       GDIError
 1157.  0001:00001934       Get8087CW
 1158.  0002:00002DE4       GetAcceptExSockaddrs
 1159.  0001:00005204       GetACP
 1160.  0001:000056A4       GetActiveWindow
 1161.  0001:0004D700       GetAnimation
 1162.  0001:0000543C       GetBitmapBits
 1163.  0001:00000390       GetBlockDesc
 1164.  0001:00005444       GetBrushOrgEx
 1165.  0001:000056AC       GetCapture
 1166.  0001:0002CC20       GetCaptureControl
 1167.  0001:00015BFC       GetClass
 1168.  0001:000056B4       GetClassInfo
 1169.  0001:000056BC       GetClassName
 1170.  0001:000056C4       GetClientRect
 1171.  0001:0000544C       GetClipBox
 1172.  0001:0000032C       GetCmdShow
 1173.  0001:0003C2EC       GetColor
 1174.  0001:000290D0       GetComCtlVersion
 1175.  0001:0000026C       GetCommandLine
 1176.  0001:000007DC       GetCommitted
 1177.  0001:0000086C       GetCommittedAt
 1178.  0001:00005214       GetComputerName
 1179.  0001:00033960       GetControlAtPos
 1180.  0001:00008980       GetCount
 1181.  0001:0000520C       GetCPInfo
 1182.  0001:00005454       GetCurrentPositionEx
 1183.  0001:0000521C       GetCurrentProcessId
 1184.  0002:00002A2C       GetCurrentThemeName
 1185.  0001:00005224       GetCurrentThreadId
 1186.  0001:0000031C       GetCurrentThreadId
 1187.  0001:00005A58       GetCurrentTime
 1188.  0001:000056CC       GetCursor
 1189.  0001:0004F8D0       GetCursorHeightMargin
 1190.  0001:000056D4       GetCursorPos
 1191.  0001:000089AC       GetDate
 1192.  0001:0000522C       GetDateFormat
 1193.  0001:00009634       GetDateOrder
 1194.  0001:000056DC       GetDC
 1195.  0001:000056E4       GetDCEx
 1196.  0001:0000545C       GetDCOrgEx
 1197.  0001:00024554       GetDefFontCharSet
 1198.  0001:00016D48       GetDesigner
 1199.  0001:000056EC       GetDesktopWindow
 1200.  0001:00005474       GetDeviceCaps
 1201.  0001:0002145C       GetDIB
 1202.  0001:00005464       GetDIBColorTable
 1203.  0001:0000546C       GetDIBits
 1204.  0001:000213A4       GetDIBSizes
 1205.  0001:00020684       GetDInColors
 1206.  0001:00005234       GetDiskFreeSpaceA
 1207.  0002:00000140       GetDiskFreeSpaceEx
 1208.  0001:00039F18       GetDockAlign
 1209.  0001:0002D5C8       GetDockSiteAtPos
 1210.  0001:0002D8F4       GetDropCtl
 1211.  0001:000022D8       GetDynaMethod
 1212.  0001:0001315C       GetEnumNameValue
 1213.  0001:000131A8       GetEnumValue
 1214.  0001:0000A078       GetEraNamesAndYearOffsets
 1215.  0001:000096C8       GetEraYearOffset
 1216.  0001:000139AC       GetErrorInfo
 1217.  0001:0000A9F0       GetExceptionClass
 1218.  0001:0000ABD4       GetExceptionObject
 1219.  0001:00057AA8       GetFDSet
 1220.  0001:00015B84       GetFieldClassTable
 1221.  0001:0000523C       GetFileSize
 1222.  0001:0000AE44       GetFileVersion
 1223.  0001:000053AC       GetFileVersionInfo
 1224.  0001:000053B4       GetFileVersionInfoSize
 1225.  0001:000056F4       GetFocus
 1226.  0001:0001F048       GetFontData
 1227.  0001:000056FC       GetForegroundWindow
 1228.  0001:0000B66C       GetFormatSettings
 1229.  0001:00005244       GetFullPathName
 1230.  0001:0001E5B4       GetHashCode
 1231.  0001:0004AC78       GetHelpInfo
 1232.  0001:00025C10       GetHelpSystem
 1233.  0001:0004D4E4       GetHint
 1234.  0001:0004D51C       GetHintControl
 1235.  0002:00002C8C       gethostbyaddr
 1236.  0002:00002C90       gethostbyname
 1237.  0001:0005A948       getHostName
 1238.  0002:00002C94       gethostname
 1239.  0001:00043C40       GetHotkey
 1240.  0001:00005704       GetIconInfo
 1241.  0001:00054E7C       GetIDsOfNames
 1242.  0001:00050720       getInt
 1243.  0001:0000571C       GetKeyboardLayout
 1244.  0001:00005724       GetKeyboardLayoutList
 1245.  0001:0000572C       GetKeyboardState
 1246.  0001:00001F44       GetKeyboardType
 1247.  0001:0000570C       GetKeyNameText
 1248.  0001:00005714       GetKeyState
 1249.  0001:00005734       GetLastActivePopup
 1250.  0001:000381E0       GetLastChildZone
 1251.  0001:0000524C       GetLastError
 1252.  0001:00009E3C       GetLocaleChar
 1253.  0001:0000525C       GetLocaleInfo
 1254.  0001:00000274       GetLocaleInfo
 1255.  0001:00009DF0       GetLocaleStr
 1256.  0001:00005254       GetLocalTime
 1257.  0001:0002CBDC       GetLongHint
 1258.  0001:0000573C       GetMenu
 1259.  0001:0004AC00       GetMenuHelpContext
 1260.  0001:00005744       GetMenuItemCount
 1261.  0001:0000574C       GetMenuItemID
 1262.  0001:00005754       GetMenuItemInfo
 1263.  0001:00040D90       GetMenuSize
 1264.  0001:0000575C       GetMenuState
 1265.  0001:00005764       GetMenuString
 1266.  0001:00005264       GetModuleFileName
 1267.  0001:0000027C       GetModuleFileName
 1268.  0001:00000284       GetModuleHandle
 1269.  0001:0000526C       GetModuleHandle
 1270.  0002:00002910       GetMonitorInfo
 1271.  0002:00002914       GetMonitorInfoA
 1272.  0002:00002918       GetMonitorInfoW
 1273.  0001:00009EA0       GetMonthDayNames
 1274.  0001:0000576C       GetNextWindow
 1275.  0001:0000547C       GetObject
 1276.  0001:0001327C       GetOrdProp
 1277.  0001:00005484       GetPaletteEntries
 1278.  0001:00005774       GetParent
 1279.  0001:000460CC       GetParentForm
 1280.  0002:00002C44       getpeername
 1281.  0001:0000548C       GetPixel
 1282.  0001:0000028C       GetProcAddress
 1283.  0001:00005274       GetProcAddress
 1284.  0001:0000577C       GetProp
 1285.  0001:0001320C       GetPropInfo
 1286.  0002:00002CA4       getprotobyname
 1287.  0002:00002CA0       getprotobynumber
 1288.  0001:0004658C       GetRealScrollPosition
 1289.  0001:0003C2CC       GetRGBColor
 1290.  0001:00005784       GetScrollInfo
 1291.  0001:0000578C       GetScrollPos
 1292.  0001:00005794       GetScrollRange
 1293.  0002:00002C9C       getservbyname
 1294.  0002:00002C98       getservbyport
 1295.  0001:0002CB98       GetShortHint
 1296.  0002:00002C48       getsockname
 1297.  0002:00002C4C       getsockopt
 1298.  0001:00000534       GetSpace
 1299.  0001:00000598       GetSpaceAt
 1300.  0001:0003E81C       GetSpecialName
 1301.  0001:00000294       GetStartupInfo
 1302.  0001:00000214       GetStdHandle
 1303.  0001:0000527C       GetStdHandle
 1304.  0001:00005494       GetStockObject
 1305.  0001:00005284       GetStringTypeEx
 1306.  0001:0000579C       GetSubMenu
 1307.  0001:000057A4       GetSysColor
 1308.  0001:000057AC       GetSysColorBrush
 1309.  0001:0000528C       GetSystemInfo
 1310.  0001:000057B4       GetSystemMenu
 1311.  0001:000057BC       GetSystemMetrics
 1312.  0002:00002900       GetSystemMetrics
 1313.  0001:0000549C       GetSystemPaletteEntries
 1314.  0001:00005294       GetTempPath
 1315.  0001:000054A4       GetTextExtentPoint32
 1316.  0001:000054AC       GetTextMetrics
 1317.  0002:00002A24       GetThemeAppProperties
 1318.  0002:00002990       GetThemeBackgroundContentRect
 1319.  0002:00002994       GetThemeBackgroundExtent
 1320.  0002:000029A4       GetThemeBackgroundRegion
 1321.  0002:000029C8       GetThemeBool
 1322.  0002:000029BC       GetThemeColor
 1323.  0002:00002A30       GetThemeDocumentationProperty
 1324.  0002:000029D0       GetThemeEnumValue
 1325.  0002:000029F0       GetThemeFilename
 1326.  0002:000029D8       GetThemeFont
 1327.  0002:000029CC       GetThemeInt
 1328.  0002:000029E4       GetThemeIntList
 1329.  0002:000029E0       GetThemeMargins
 1330.  0002:000029C0       GetThemeMetric
 1331.  0002:00002998       GetThemePartSize
 1332.  0002:000029D4       GetThemePosition
 1333.  0002:000029E8       GetThemePropertyOrigin
 1334.  0002:000029DC       GetThemeRect
 1335.  0002:000029C4       GetThemeString
 1336.  0002:000029FC       GetThemeSysBool
 1337.  0002:000029F4       GetThemeSysColor
 1338.  0002:000029F8       GetThemeSysColorBrush
 1339.  0002:00002A04       GetThemeSysFont
 1340.  0002:00002A0C       GetThemeSysInt
 1341.  0002:00002A00       GetThemeSysSize
 1342.  0002:00002A08       GetThemeSysString
 1343.  0002:0000299C       GetThemeTextExtent
 1344.  0002:000029A0       GetThemeTextMetrics
 1345.  0001:0000029C       GetThreadLocale
 1346.  0001:0000529C       GetThreadLocale
 1347.  0001:000052A4       GetTickCount
 1348.  0001:00058890       GetTickCount
 1349.  0001:00058898       GetTickDiff
 1350.  0001:000089E4       GetTime
 1351.  0001:00004E80       GetTlsSize
 1352.  0001:0004DCB0       GetTopMostWindows
 1353.  0001:0002CD28       GetTopParent
 1354.  0001:000057C4       GetTopWindow
 1355.  0001:00013150       GetTypeData
 1356.  0001:0001260C       GetVarDataArrayInfo
 1357.  0001:00000324       GetVersion
 1358.  0001:000052AC       GetVersion
 1359.  0001:000052B4       GetVersionEx
 1360.  0001:000057CC       GetWindow
 1361.  0001:000057D4       GetWindowDC
 1362.  0001:000057DC       GetWindowLong
 1363.  0001:000054B4       GetWindowOrgEx
 1364.  0001:000057E4       GetWindowPlacement
 1365.  0001:000057EC       GetWindowRect
 1366.  0001:000057F4       GetWindowText
 1367.  0002:00002A18       GetWindowTheme
 1368.  0001:000057FC       GetWindowThreadProcessId
 1369.  0001:00005804       GetWindowThreadProcessId
 1370.  0002:000014E0       GInstanceCount
 1371.  0001:000052BC       GlobalAddAtom
 1372.  0001:000052C4       GlobalAlloc
 1373.  0001:00005A64       GlobalAllocPtr
 1374.  0001:000052CC       GlobalDeleteAtom
 1375.  0001:000052D4       GlobalFindAtom
 1376.  0002:0000286C       GlobalFixupList
 1377.  0001:00019310       GlobalFixupReferences
 1378.  0001:000052DC       GlobalFree
 1379.  0001:00005A90       GlobalFreePtr
 1380.  0001:000052EC       GlobalHandle
 1381.  0001:000052E4       GlobalLock
 1382.  0002:00002850       GlobalNameSpace
 1383.  0001:000052F4       GlobalReAlloc
 1384.  0001:00005A74       GlobalReAllocPtr
 1385.  0001:000052FC       GlobalUnlock
 1386.  0001:00024A18       Graphics
 1387.  0001:0005351C       GroupAddItem
 1388.  0001:000538F0       GroupAdvise2
 1389.  0001:00053710       GroupAdviseTime
 1390.  0001:00015D78       GroupDescendentsWith
 1391.  0001:0005368C       GroupRemoveItem
 1392.  0001:00053830       GroupUnAdvise
 1393.  0001:00053A2C       GroupUnadvise2
 1394.  0002:00001414       GServeFileProc
 1395.  0002:00002DF8       GSocketListClass
 1396.  0002:0000140C       GStack
 1397.  0002:00001410       GStackClass
 1398.  0002:00002E28       GStackCriticalSection
 1399.  0002:00001418       GStarted
 1400.  0002:000004C8       GUID_NULL
 1401.  0001:0000D84C       HandleConversionException
 1402.  0001:0004AE80       HandleEdge
 1403.  0001:0001A774       HandleException
 1404.  0002:00000024       HeapAllocFlags
 1405.  0002:000025C8       heapErrorCode
 1406.  0002:000025CC       heapLock
 1407.  0001:000267B8       HelpIntfs
 1408.  0002:0000293C       HelpManager
 1409.  0002:00002A74       HelpMsg
 1410.  0002:00002B10       HelpViewer
 1411.  0002:00002B14       HelpViewerIntf
 1412.  0002:0000013C       HexDisplayPrefix
 1413.  0001:00039F94       HideZone
 1414.  0002:00002668       HInstance
 1415.  0002:00002BCC       HintDoneEvent
 1416.  0001:0004D5EC       HintGetMsgHook
 1417.  0002:00002BD0       HintHook
 1418.  0001:0004D590       HintMouseThread
 1419.  0002:00002BD4       HintThread
 1420.  0002:00002BC8       HintThreadID
 1421.  0001:0004D53C       HintTimerProc
 1422.  0002:00000D3C       HintWindowClass
 1423.  0002:000029A8       HitTestThemeBackground
 1424.  0001:0004D630       HookHintHooks
 1425.  0002:00002C50       htonl
 1426.  0002:00002C54       htons
 1427.  0001:00005BAC       HwndMSWheel
 1428.  0002:00000EC8       hWS2Dll
 1429.  0002:00000CD0       IBreaks
 1430.  0002:00000CDC       IChecks
 1431.  0001:00059024       IdAntiFreezeBase
 1432.  0001:00058D38       IdBaseComponent
 1433.  0001:00059450       IdComponent
 1434.  0002:00000CE4       IDefaults
 1435.  0001:0001F038       IdentToCharset
 1436.  0001:0001EE30       IdentToColor
 1437.  0001:0002CB88       IdentToCursor
 1438.  0001:00015F60       IdentToInt
 1439.  0001:0005572C       IdException
 1440.  0001:00058B24       IdGlobal
 1441.  0001:0005A890       IdIcmpClient
 1442.  0001:00059F50       IdRawBase
 1443.  0001:0005A0D4       IdRawClient
 1444.  0001:0005A10C       IdRawHeaders
 1445.  0001:00055934       IdResourceStrings
 1446.  0001:00059BC8       IdSocketHandle
 1447.  0001:000574AC       IdStack
 1448.  0001:00056A94       IdStackConsts
 1449.  0001:0005859C       IdStackWindows
 1450.  0002:000014BC       IdStati
 1451.  0001:000585F8       IdURI
 1452.  0001:00056A54       IdWinSock2
 1453.  0002:00000CEC       IEnables
 1454.  0001:00041B34       IfHotkeyAvailable
 1455.  0002:00000E58       IID_IOPCDataCallback
 1456.  0002:00002BA4       ImageListWriteExProc
 1457.  0001:00024F2C       ImageList_Add
 1458.  0001:00024F4C       ImageList_AddIcon
 1459.  0001:00024F70       ImageList_BeginDrag
 1460.  0001:00024F14       ImageList_Create
 1461.  0001:00024F1C       ImageList_Destroy
 1462.  0001:00024F80       ImageList_DragEnter
 1463.  0001:00024F88       ImageList_DragLeave
 1464.  0001:00024F90       ImageList_DragMove
 1465.  0001:00024FA0       ImageList_DragShowNolock
 1466.  0001:00024F58       ImageList_Draw
 1467.  0001:00024F60       ImageList_DrawEx
 1468.  0001:00024F78       ImageList_EndDrag
 1469.  0001:00024F44       ImageList_GetBkColor
 1470.  0001:00024FA8       ImageList_GetDragImage
 1471.  0001:00024FC0       ImageList_GetIconSize
 1472.  0001:00024F24       ImageList_GetImageCount
 1473.  0001:00024FB0       ImageList_Read
 1474.  0001:00024F68       ImageList_Remove
 1475.  0001:00024F34       ImageList_ReplaceIcon
 1476.  0001:00024F3C       ImageList_SetBkColor
 1477.  0001:00024F98       ImageList_SetDragCursorImage
 1478.  0001:00024FC8       ImageList_SetIconSize
 1479.  0001:00024FB8       ImageList_Write
 1480.  0002:00000C40       Images
 1481.  0001:0003D854       ImgList
 1482.  0001:000257C0       Imm
 1483.  0002:00000C24       IMM32DLL
 1484.  0001:0003AB84       Imm32IsIME
 1485.  0002:0000018C       IMSecsPerDay
 1486.  0001:0000DBD8       InBounds
 1487.  0001:0000D938       InBounds
 1488.  0001:0000B28C       IncludeTrailingPathDelimiter
 1489.  0001:0005872C       IncludeTrailingSlash
 1490.  0001:0000DC08       Increment
 1491.  0001:0000D968       Increment
 1492.  0002:00002E08       IndyFalseBoolStrs
 1493.  0002:00001468       IndyPos
 1494.  0002:00002E0C       IndyTrueBoolStrs
 1495.  0002:00002C58       inet_addr
 1496.  0002:00002C5C       inet_ntoa
 1497.  0001:0000580C       InflateRect
 1498.  0001:0002880C       IniFiles
 1499.  0001:00000A1C       InitAllocator
 1500.  0001:00025008       InitAnApi
 1501.  0002:00002928       InitApis
 1502.  0001:000552C0       InitComObj
 1503.  0001:00016208       InitComponent
 1504.  0002:00002638       InitContext
 1505.  0001:0003AC20       InitControls
 1506.  0001:00024598       InitDefFontData
 1507.  0001:0000BAD4       InitDriveSpacePtr
 1508.  0001:0000ACB0       InitExceptions
 1509.  0001:00026898       InitFlatSB
 1510.  0001:00027D34       InitGlobals
 1511.  0001:0002125C       InitializeBitmapInfoHeader
 1512.  0001:00005304       InitializeCriticalSection
 1513.  0001:00000370       InitializeCriticalSection
 1514.  0002:000025C4       initialized
 1515.  0001:00026870       InitializeFlatSB
 1516.  0001:00004F84       InitializeModule
 1517.  0001:0000CA60       InitializeVarUtils
 1518.  0001:0003A824       InitIMM32
 1519.  0001:000162B0       InitInheritedComponent
 1520.  0001:0000B480       InitLeadBytes
 1521.  0001:000256E4       InitMultiMonStubs
 1522.  0001:0000ADB4       InitPlatformId
 1523.  0002:00002044       InitProc
 1524.  0001:00004ECC       InitProcessTLS
 1525.  0001:0004FFE0       InitProcs
 1526.  0001:0002451C       InitScreenLogPixels
 1527.  0001:0000B4F8       InitSysLocale
 1528.  0001:00026EC0       InitThemeLibrary
 1529.  0001:0001C080       InitThreadSynchronization
 1530.  0001:00004E88       InitThreadTLS
 1531.  0001:00002B2C       InitUnits
 1532.  0001:0002C86C       InitWndProc
 1533.  0001:00058A4C       InMainThread
 1534.  0002:00000BC4       InnerStyles
 1535.  0002:00002050       Input
 1536.  0001:00032208       InsertBefore
 1537.  0001:0004D014       InsertBefore
 1538.  0001:00000E28       InsertFree
 1539.  0001:00041BE8       InsertHotkeyFarEastFormat
 1540.  0001:00005814       InsertMenu
 1541.  0001:0000581C       InsertMenuItem
 1542.  0002:00002888       InstBlockList
 1543.  0002:0000288C       InstFreeList
 1544.  0002:00002860       IntConstList
 1545.  0001:00000314       InterlockedDecrement
 1546.  0001:0000BB3C       InterlockedDecrement
 1547.  0001:0000BB48       InterlockedExchange
 1548.  0001:000051F4       InterlockedExchange
 1549.  0001:0000BB50       InterlockedExchangeAdd
 1550.  0001:0000BB30       InterlockedIncrement
 1551.  0001:0000030C       InterlockedIncrement
 1552.  0001:0001E540       InternalDeletePalette
 1553.  0001:00001964       InternalFlush
 1554.  0001:00000C84       InternalFreeMem
 1555.  0001:000213AC       InternalGetDIB
 1556.  0001:00021340       InternalGetDIBSizes
 1557.  0001:000160A0       InternalReadComponentRes
 1558.  0002:00002AF8       InternalServices
 1559.  0001:00003398       InternalUniqueString
 1560.  0001:000054BC       IntersectClipRect
 1561.  0001:00005824       IntersectRect
 1562.  0001:0000700C       IntToHex
 1563.  0001:00015FA0       IntToIdent
 1564.  0001:00006FE4       IntToStr
 1565.  0001:00006EF8       IntToStr
 1566.  0001:0000582C       InvalidateRect
 1567.  0001:00020400       InvalidBitmap
 1568.  0001:000203E8       InvalidGraphic
 1569.  0001:0002040C       InvalidIcon
 1570.  0001:000203D0       InvalidOperation
 1571.  0001:0001510C       InvalidPoint
 1572.  0002:0000279C       InvalidPointer
 1573.  0001:00002190       InvokeImplGetter
 1574.  0002:00002C40       ioctlsocket
 1575.  0001:000018B8       IOResult
 1576.  0002:00000D0C       IOwnerDraw
 1577.  0002:00000CF4       IRadios
 1578.  0002:00000D04       IRTL
 1579.  0001:0004605C       IsAccel
 1580.  0001:00042D98       IsAccelChar
 1581.  0002:00002A14       IsAppThemed
 1582.  0001:0002D380       IsBeforeTargetWindow
 1583.  0001:00005834       IsChild
 1584.  0002:0000204C       IsConsole
 1585.  0001:0002D7DC       IsDelphiHandle
 1586.  0001:0000583C       IsDialogMessage
 1587.  0002:00000CFC       ISeparators
 1588.  0001:00013964       IsEqualGUID
 1589.  0001:00005844       IsIconic
 1590.  0001:00042DF4       IsInitialChar
 1591.  0001:00008534       IsLeapYear
 1592.  0002:00002038       IsLibrary
 1593.  0002:0000204D       IsMultiThread
 1594.  0001:00037C44       IsOrientationSet
 1595.  0001:0000B258       IsPathDelimiter
 1596.  0001:0000584C       IsRectEmpty
 1597.  0001:00028908       IsRelative
 1598.  0001:0002D584       IsSiteChildOfClient
 1599.  0002:00002A10       IsThemeActive
 1600.  0002:000029B8       IsThemeBackgroundPartiallyTransparent
 1601.  0002:00002A20       IsThemeDialogTextureEnabled
 1602.  0002:000029B4       IsThemePartDefined
 1603.  0001:0001607C       IsUniqueGlobalComponentName
 1604.  0002:00002854       IsUniqueGlobalComponentNameProc
 1605.  0001:00006E48       IsValidIdent
 1606.  0001:0000B4E0       IsWesternGroup
 1607.  0001:00005854       IsWindow
 1608.  0001:0000585C       IsWindowEnabled
 1609.  0001:00005864       IsWindowVisible
 1610.  0001:0000586C       IsZoomed
 1611.  0001:0003EBE8       Iterate
 1612.  0001:0003EC48       IterateMenus
 1613.  0001:0005E528       Java_javafish_clients_opc_browser_JOpcBrowser_getOpcBranchNative
 1614.  0001:0005E760       Java_javafish_clients_opc_browser_JOpcBrowser_getOpcItemsNative
 1615.  0001:0005E308       Java_javafish_clients_opc_browser_JOpcBrowser_getOpcServersNative
 1616.  0001:0005E0DC       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_coInitializeNative
 1617.  0001:0005E21C       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_connectServer
 1618.  0001:0005E188       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_coUninitializeNative
 1619.  0001:0005E2D4       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_getStatus
 1620.  0001:0005DFF0       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_newInstance
 1621.  0001:0005EA54       Java_javafish_clients_opc_JOpc_addNativeGroup
 1622.  0001:0005F7C0       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch10ReadNative
 1623.  0001:0005FA10       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch10UnadviseNative
 1624.  0001:0005F8E8       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch20ReadNative
 1625.  0001:0005FB3C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch20UnadviseNative
 1626.  0001:0005FC68       Java_javafish_clients_opc_JOpc_getDownloadGroupNative
 1627.  0001:0005F054       Java_javafish_clients_opc_JOpc_registerGroupNative
 1628.  0001:0005F2B4       Java_javafish_clients_opc_JOpc_registerGroupsNative
 1629.  0001:0005F17C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_registerItemNative
 1630.  0001:0006004C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_setGroupActivityNative
 1631.  0001:0005FEB8       Java_javafish_clients_opc_JOpc_setGroupUpdateTimeNative
 1632.  0001:000601E0       Java_javafish_clients_opc_JOpc_setItemActivityNative
 1633.  0001:0005EED8       Java_javafish_clients_opc_JOpc_synchReadGroupNative
 1634.  0001:0005EBE0       Java_javafish_clients_opc_JOpc_synchReadItemNative
 1635.  0001:0005ED60       Java_javafish_clients_opc_JOpc_synchWriteItemNative
 1636.  0001:0005F430       Java_javafish_clients_opc_JOpc_unregisterGroupNative
 1637.  0001:0005F698       Java_javafish_clients_opc_JOpc_unregisterGroupsNative
 1638.  0001:0005F55C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_unregisterItemNative
 1639.  0001:0005EB20       Java_javafish_clients_opc_JOpc_updateNativeGroups
 1640.  0001:000606A8       JCustomOpc
 1641.  0002:0000002C       JITEnable
 1642.  0001:00050584       JNI
 1643.  0001:000508C0       JUtils
 1644.  0001:00046010       KeyboardStateToShiftState
 1645.  0001:00045FD4       KeyDataToShiftState
 1646.  0001:00045F80       KeysToShiftState
 1647.  0001:00005874       KillTimer
 1648.  0001:000073C8       LastDelimiter
 1649.  0001:0000B40C       LCIDToCodePage
 1650.  0001:00004CA8       LCIDToCodePage
 1651.  0002:0000011C       LeadBytes
 1652.  0001:00000380       LeaveCriticalSection
 1653.  0001:0000530C       LeaveCriticalSection
 1654.  0002:00000034       LibModuleList
 1655.  0001:000054C4       LineTo
 1656.  0001:00029028       ListActns
 1657.  0001:0002E36C       ListAdd
 1658.  0002:00002C60       listen
 1659.  0001:0002E394       ListRemove
 1660.  0002:00002752       ListSeparator
 1661.  0001:0000587C       LoadBitmap
 1662.  0001:00054900       LoadComExProcs
 1663.  0001:00005884       LoadCursor
 1664.  0001:0000588C       LoadIcon
 1665.  0001:00005894       LoadKeyboardLayout
 1666.  0001:00005314       LoadLibrary
 1667.  0001:000002A4       LoadLibraryEx
 1668.  0001:0000531C       LoadResource
 1669.  0001:000043B0       LoadResourceModule
 1670.  0001:00004C50       LoadResString
 1671.  0001:000002AC       LoadString
 1672.  0001:0000589C       LoadString
 1673.  0001:00004E44       LocalAlloc
 1674.  0001:00000350       LocalAlloc
 1675.  0001:00000358       LocalFree
 1676.  0001:00004E4C       LocalFree
 1677.  0001:00009E64       LocalGetLocaleStr
 1678.  0002:00002A48       Lock
 1679.  0001:00005324       LockResource
 1680.  0002:00002694       LongDateFormat
 1681.  0002:00002728       LongDayNames
 1682.  0002:000026DC       LongMonthNames
 1683.  0002:000026A8       LongTimeFormat
 1684.  0001:00006C4C       LowerCase
 1685.  0001:000053A4       lstrcpy
 1686.  0001:000002B4       lstrcpyn
 1687.  0002:00002828       LVarTypes
 1688.  0002:0000282C       LVarTypeSync
 1689.  0002:00002030       MainInstance
 1690.  0002:00002034       MainThreadID
 1691.  0001:000003E0       MakeEmpty
 1692.  0001:00002CC4       MakeErrorMessage
 1693.  0002:00000C10       MakeLast
 1694.  0001:00005A4C       MakeLong
 1695.  0001:0001D324       MakeObjectInstance
 1696.  0001:00005AB4       MakeROP4
 1697.  0001:00005AEC       MakeWParam
 1698.  0001:0000A970       MapException
 1699.  0001:00028F98       Mapi
 1700.  0002:00000A6C       MAPIDLL
 1701.  0002:00000A70       MAPIModule
 1702.  0001:00002944       MapToRunError
 1703.  0001:000058A4       MapVirtualKey
 1704.  0001:000058AC       MapWindowPoints
 1705.  0002:00000C48       Mask
 1706.  0001:000054CC       MaskBlt
 1707.  0001:00024B54       Math
 1708.  0001:00024B1C       Max
 1709.  0001:00048914       MaximizedChildren
 1710.  0002:0000003C       MemoryManager
 1711.  0002:00000C64       MenuKeyCaps
 1712.  0001:00043E10       Menus
 1713.  0001:00000430       MergeBlockAfter
 1714.  0001:00000EFC       MergeCommit
 1715.  0001:000058B4       MessageBox
 1716.  0001:0000024C       MessageBox
 1717.  0001:0000C598       Messages
 1718.  0001:0001696C       Min
 1719.  0001:00024B14       Min
 1720.  0001:00031B90       MinVar
 1721.  0002:00002930       MMAvailable
 1722.  0002:00000C28       ModeMap
 1723.  0001:0004A60C       ModifySystemMenu
 1724.  0002:000000A4       Module
 1725.  0002:00002665       ModuleIsCpp
 1726.  0002:00002664       ModuleIsLib
 1727.  0001:0001D2F4       ModuleUnload
 1728.  0002:00000038       ModuleUnloadList
 1729.  0002:0000290C       MonitorFromPoint
 1730.  0002:00002908       MonitorFromRect
 1731.  0002:00002904       MonitorFromWindow
 1732.  0002:000000EC       MonthDays
 1733.  0002:00001438       monthnames
 1734.  0002:00001488       monthnames
 1735.  0002:00002B18       Mouse
 1736.  0001:000018D8       Move
 1737.  0001:000054D4       MoveToEx
 1738.  0001:0002E3B4       MoveWindowOrg
 1739.  0001:0000532C       MulDiv
 1740.  0001:000002C4       MultiByteToWideChar
 1741.  0001:00005334       MultiByteToWideChar
 1742.  0001:0004FA84       MultiLineWidth
 1743.  0001:00025780       MultiMon
 1744.  0002:00002C20       NeedToUninitialize
 1745.  0002:00002689       NegCurrFormat
 1746.  0001:00000F88       NewCommit
 1747.  0001:00000FB4       NewCommitAt
 1748.  0002:00002B1C       NewStyleControls
 1749.  0001:0000B21C       NextCharIndex
 1750.  0001:00037C28       NextVisibleZone
 1751.  0002:00000504       NilMethod
 1752.  0002:00000030       NoErrMsg
 1753.  0001:0003F9FC       NormalDraw
 1754.  0001:000024FC       NotifyAnyExcept
 1755.  0001:00016DE0       NotifyDesigner
 1756.  0001:000024D0       NotifyExcept
 1757.  0001:00002530       NotifyExceptFinally
 1758.  0001:0001617C       NotifyGlobalLoading
 1759.  0001:000046B0       NotifyModuleUnload
 1760.  0001:000024AC       NotifyNonDelphiException
 1761.  0001:000024E8       NotifyOnExcept
 1762.  0001:00002490       NotifyReRaise
 1763.  0001:00002558       NotifyTerminate
 1764.  0001:00002574       NotifyUnhandled
 1765.  0001:0000886C       Now
 1766.  0001:00042774       NthParentOf
 1767.  0002:00002C64       ntohl
 1768.  0002:00002C68       ntohs
 1769.  0001:00012EC0       Null
 1770.  0002:00000430       NullAsStringValue
 1771.  0002:0000042C       NullStrictConvert
 1772.  0001:0002C924       ObjectFromHWnd
 1773.  0001:000058BC       OemToAnsi
 1774.  0001:000058C4       OffsetRect
 1775.  0001:000546F0       OleCheck
 1776.  0001:000546D4       OleError
 1777.  0001:00003C74       OleStrToStrVar
 1778.  0002:00002C14       OleUninitializing
 1779.  0001:000120B4       OleVarFromAny
 1780.  0001:00012118       OleVarFromVarArrayProc
 1781.  0001:00054348       OPCCOMN
 1782.  0001:00050710       OPCDA
 1783.  0001:00050668       OPCDARegisterClipboardFormats
 1784.  0001:0005B98C       OPCenum
 1785.  0002:00002BE0       OPCSTMFORMATDATA
 1786.  0002:00002BE4       OPCSTMFORMATDATATIME
 1787.  0002:00002BE8       OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE
 1788.  0001:000505BC       OPCtypes
 1789.  0001:00054310       OPCutils
 1790.  0002:00002980       OpenThemeData
 1791.  0002:00000C08       OrientArray
 1792.  0002:00000BD4       OuterStyles
 1793.  0002:00002798       OutOfMemory
 1794.  0001:00020418       OutOfResources
 1795.  0002:0000221C       Output
 1796.  0002:00000434       PackVarCreation
 1797.  0002:00000800       Pal16
 1798.  0001:0001E924       PaletteChanged
 1799.  0001:00020C04       PaletteFromDIBColorTable
 1800.  0001:00020CA8       PaletteToDIBColorTable
 1801.  0002:000007FC       PalSize
 1802.  0001:0003800C       ParentNotLast
 1803.  0001:000054DC       PatBlt
 1804.  0002:000028F0       PatternManager
 1805.  0001:000058CC       PeekMessage
 1806.  0002:000028E4       PenManager
 1807.  0002:000007CC       PenModes
 1808.  0002:000007AC       PenStyles
 1809.  0001:0000502C       Point
 1810.  0001:00015094       Point
 1811.  0001:000154CC       PointerInModule
 1812.  0001:00033380       PointsEqual
 1813.  0001:00005AD4       PointToSmallPoint
 1814.  0002:00002BA8       PopupList
 1815.  0001:000058D4       PostMessage
 1816.  0001:000058DC       PostQuitMessage
 1817.  0001:00026834       Printers
 1818.  0001:0004BD20       ProcessExecute
 1819.  0001:0004628C       ProcessHorz
 1820.  0001:0004BE20       ProcessUpdate
 1821.  0001:000462F8       ProcessVert
 1822.  0001:00054708       ProgIDToClassID
 1823.  0001:0001960C       PropertyNotFound
 1824.  0001:0001A874       PropPathError
 1825.  0002:00000D6C       Props
 1826.  0001:00019600       PropValueError
 1827.  0001:000058E4       PtInRect
 1828.  0002:000000A0       PtrToNil
 1829.  0001:00007C9C       PutExponent
 1830.  0002:00002B60       QualifyingSites
 1831.  0001:0000A92C       RaiseAssertException
 1832.  0001:00018620       RaiseException
 1833.  0001:0000021C       RaiseException
 1834.  0001:00054F5C       RaiseException
 1835.  0002:00002014       RaiseExceptionProc
 1836.  0001:0000B9EC       RaiseLastOSError
 1837.  0001:00054E48       RaiseNameException
 1838.  0001:00038D7C       ReadControlName
 1839.  0001:0001BAB4       ReadCustomVariant
 1840.  0001:000288DC       ReadError
 1841.  0001:000195E8       ReadError
 1842.  0001:0000533C       ReadFile
 1843.  0001:00020F54       ReadIcon
 1844.  0001:00053B28       ReadOPCGroupItemValue
 1845.  0001:00053DA4       ReadOPCGroupValues
 1846.  0001:000054E4       RealizePalette
 1847.  0001:00019E28       Recover
 1848.  0001:000150BC       Rect
 1849.  0001:00005010       Rect
 1850.  0001:000054EC       RectVisible
 1851.  0002:00002C6C       recv
 1852.  0002:00002C70       recvfrom
 1853.  0001:000058EC       RedrawWindow
 1854.  0002:00002820       RefAnyProc
 1855.  0002:00002A44       ReferenceCount
 1856.  0001:00005154       RegCloseKey
 1857.  0001:000002CC       RegCloseKey
 1858.  0001:0000515C       RegConnectRegistry
 1859.  0001:00005164       RegEnumKeyEx
 1860.  0001:0000516C       RegFlushKey
 1861.  0002:00002864       RegGroups
 1862.  0001:000058F4       RegisterClass
 1863.  0001:00015C70       RegisterClass
 1864.  0001:000058FC       RegisterClipboardFormat
 1865.  0001:0002D724       RegisterDockSite
 1866.  0001:00015FE4       RegisterFindGlobalComponentProc
 1867.  0001:00015EB8       RegisterIntegerConsts
 1868.  0001:0000470C       RegisterModule
 1869.  0001:00025B8C       RegisterViewer
 1870.  0001:00005904       RegisterWindowMessage
 1871.  0001:00028F2C       Registry
 1872.  0001:00005174       RegOpenKeyEx
 1873.  0001:000002D4       RegOpenKeyEx
 1874.  0001:0000517C       RegQueryInfoKey
 1875.  0001:00005184       RegQueryValueEx
 1876.  0001:000002DC       RegQueryValueEx
 1877.  0001:00027794       RegStr
 1878.  0001:0000590C       ReleaseCapture
 1879.  0001:00005914       ReleaseDC
 1880.  0002:00000048       reMap
 1881.  0002:0000261C       remBytes
 1882.  0001:000004A0       RemoveBlock
 1883.  0002:000004E0       RemoveDataModule
 1884.  0001:000194B8       RemoveFixupReferences
 1885.  0001:00019564       RemoveFixups
 1886.  0001:0001985C       RemoveGlobalFixup
 1887.  0001:0000591C       RemoveMenu
 1888.  0001:00004650       RemoveModuleUnloadProc
 1889.  0001:00004628       RemoveModuleUnloadProc
 1890.  0001:00005924       RemoveProp
 1891.  0001:00005344       ResetEvent
 1892.  0001:0001C0CC       ResetSyncEvent
 1893.  0001:0000143C       ResizeInPlace
 1894.  0001:000054F4       RestoreDC
 1895.  0001:00045C2C       RestoreFocusState
 1896.  0001:00016440       ReturnAddr
 1897.  0001:0003E7BC       ReturnAddr
 1898.  0001:000174BC       ReturnAddr
 1899.  0001:00020984       RGBQuadToTriple
 1900.  0001:0002094C       RGBTripleToQuad
 1901.  0001:000276EC       RichEdit
 1902.  0002:00002B30       RM_GetObjectInstance
 1903.  0002:00002BC4       RM_TaskbarCreated
 1904.  0002:00002618       rover
 1905.  0002:00000A74       RTFConversionFormat
 1906.  0001:0001311C       RTLConsts
 1907.  0001:00000224       RtlUnwind
 1908.  0002:00002018       RTLUnwindProc
 1909.  0002:0000006C       runErrMsg
 1910.  0001:000017E0       RunErrorAt
 1911.  0001:0000CA04       SafeArrayCreate
 1912.  0001:0000CA1C       SafeArrayGetElement
 1913.  0001:0000CA0C       SafeArrayGetLBound
 1914.  0001:0000CA14       SafeArrayGetUBound
 1915.  0001:0000CA2C       SafeArrayPtrOfIndex
 1916.  0001:0000CA24       SafeArrayPutElement
 1917.  0001:00054A04       SafeCallError
 1918.  0002:00002020       SafeCallErrorProc
 1919.  0001:0000C014       SafeLoadLibrary
 1920.  0001:00006D2C       SameText
 1921.  0001:000054FC       SaveDC
 1922.  0001:00045C24       SaveFocusState
 1923.  0002:00002C1C       SaveInitProc
 1924.  0001:00058A60       SBPos
 1925.  0001:000094B8       ScanBlanks
 1926.  0001:000095FC       ScanChar
 1927.  0001:00009778       ScanDate
 1928.  0001:000094DC       ScanNumber
 1929.  0001:00009570       ScanString
 1930.  0001:00009ABC       ScanTime
 1931.  0001:00009680       ScanToNumber
 1932.  0002:00002BBC       Screen
 1933.  0002:0000289C       ScreenLogPixels
 1934.  0001:0000592C       ScreenToClient
 1935.  0001:00046444       ScrollBarVisible
 1936.  0001:00005934       ScrollWindow
 1937.  0001:00000FE8       SearchSmallBlocks
 1938.  0002:00002C74       select
 1939.  0001:00005504       SelectObject
 1940.  0001:0000550C       SelectPalette
 1941.  0002:00002C78       send
 1942.  0001:0002C9B4       SendAppMessage
 1943.  0001:00045E94       SendFocusMessage
 1944.  0001:0000593C       SendMessage
 1945.  0002:00002C7C       sendto
 1946.  0002:00000CC8       Separators
 1947.  0001:00058094       ServeFile
 1948.  0001:00053438       ServerAddGroup
 1949.  0001:00001924       Set8087CW
 1950.  0001:00005944       SetActiveWindow
 1951.  0001:0004D730       SetAnimation
 1952.  0001:00005514       SetBkColor
 1953.  0001:0000551C       SetBkMode
 1954.  0001:00005524       SetBrushOrgEx
 1955.  0001:0000594C       SetCapture
 1956.  0001:0002CC48       SetCaptureControl
 1957.  0001:00005954       SetClassLong
 1958.  0001:00012600       SetClearVarToEmptyParam
 1959.  0001:00019F98       SetCompName
 1960.  0001:0000595C       SetCursor
 1961.  0001:0000552C       SetDIBColorTable
 1962.  0001:0000534C       SetEndOfFile
 1963.  0001:00005354       SetErrorMode
 1964.  0001:0000535C       SetEvent
 1965.  0001:00002A84       SetExceptionHandler
 1966.  0001:00057AE4       SetFDSet
 1967.  0001:00005364       SetFilePointer
 1968.  0001:00013580       SetFloatProp
 1969.  0001:00005964       SetFocus
 1970.  0001:0000596C       SetForegroundWindow
 1971.  0001:00053F5C       SetGroupActivity
 1972.  0001:00054020       SetGroupUpdateTime
 1973.  0001:0003AAA8       SetImeMode
 1974.  0001:00001864       SetInOutRes
 1975.  0001:000507B4       setInt
 1976.  0001:00013804       SetInt64Prop
 1977.  0001:00013840       SetInterfaceProp
 1978.  0001:0001AB54       SetInterfaceReference
 1979.  0001:0001AA70       SetIntIdent
 1980.  0001:000540E4       SetItemActivity
 1981.  0002:00000D40       SetLayeredWindowAttributes
 1982.  0001:000133E8       SetLongStrProp
 1983.  0001:00005974       SetMenu
 1984.  0001:0000597C       SetMenuItemInfo
 1985.  0001:000137CC       SetMethodProp
 1986.  0001:0001AAB8       SetObjectIdent
 1987.  0001:000132F0       SetOrdProp
 1988.  0001:00005984       SetParent
 1989.  0001:00005534       SetPixel
 1990.  0001:0000598C       SetProp
 1991.  0001:00005994       SetRect
 1992.  0001:0000553C       SetROP2
 1993.  0001:0000599C       SetScrollInfo
 1994.  0001:000059A4       SetScrollPos
 1995.  0001:000059AC       SetScrollRange
 1996.  0001:0001334C       SetShortStrProp
 1997.  0001:000133A0       SetShortStrPropAsLongStr
 1998.  0002:00002C80       setsockopt
 1999.  0001:00005544       SetStretchBltMode
 2000.  0001:00013480       SetStrProp
 2001.  0001:00019DA0       SetSubComponentState
 2002.  0001:0000554C       SetTextColor
 2003.  0002:00002A28       SetThemeAppProperties
 2004.  0001:0000536C       SetThreadLocale
 2005.  0001:000059B4       SetTimer
 2006.  0001:000125E8       SetVarAsError
 2007.  0001:0001378C       SetVariantProp
 2008.  0001:0001AAF8       SetVariantReference
 2009.  0001:00005554       SetViewportOrgEx
 2010.  0001:0004F594       SetVisible
 2011.  0001:000134AC       SetWideStrProp
 2012.  0001:00013428       SetWideStrPropAsLongStr
 2013.  0001:000059BC       SetWindowLong
 2014.  0001:0000555C       SetWindowOrgEx
 2015.  0001:000059C4       SetWindowPlacement
 2016.  0001:000059CC       SetWindowPos
 2017.  0001:000059D4       SetWindowsHookEx
 2018.  0002:000029EC       SetWindowTheme
 2019.  0002:00000158       ShareMode
 2020.  0001:0002775C       ShellAPI
 2021.  0002:00002AE8       ShellModule
 2022.  0001:0002783C       ShlObj
 2023.  0001:0003E7E4       ShortCut
 2024.  0002:00002BAC       ShortCutItems
 2025.  0001:0003E870       ShortCutToText
 2026.  0002:00002690       ShortDateFormat
 2027.  0002:0000270C       ShortDayNames
 2028.  0002:000026AC       ShortMonthNames
 2029.  0002:000026A4       ShortTimeFormat
 2030.  0002:00000DA0       ShowCommands
 2031.  0002:00000DAC       ShowCommands
 2032.  0002:00000DB8       ShowCommands
 2033.  0001:000059DC       ShowCursor
 2034.  0001:0000A4E4       ShowException
 2035.  0002:00000E54       ShowFlags
 2036.  0002:00000BBC       ShowFlags
 2037.  0001:00045C34       ShowMDIClientEdge
 2038.  0001:000059E4       ShowOwnedPopups
 2039.  0001:000059EC       ShowScrollBar
 2040.  0001:000059F4       ShowWindow
 2041.  0001:0004D758       ShowWinNoAnimate
 2042.  0001:0003A014       ShowZone
 2043.  0002:00002C84       shutdown
 2044.  0002:00000C1C       SizeCursors
 2045.  0001:00005374       SizeofResource
 2046.  0001:0001B5E8       SkipBinary
 2047.  0001:0001B618       SkipCollection
 2048.  0001:0001B5C0       SkipList
 2049.  0001:0000537C       Sleep
 2050.  0001:0000B9E4       Sleep
 2051.  0001:000150AC       SmallPoint
 2052.  0001:00005AC0       SmallPointToPoint
 2053.  0002:00002624       smallTab
 2054.  0002:00002C88       socket
 2055.  0002:000025EC       spaceRoot
 2056.  0001:00015D2C       StartClassGroup
 2057.  0001:00029D54       StdActns
 2058.  0001:00029BEC       StdCtrls
 2059.  0001:0001D2FC       StdWndProc
 2060.  0002:000028A4       StockBrush
 2061.  0002:000028A8       StockFont
 2062.  0002:000028AC       StockIcon
 2063.  0002:000028A0       StockPen
 2064.  0001:000076EC       StrAlloc
 2065.  0001:00007700       StrBufSize
 2066.  0001:0000AFCC       StrByteType
 2067.  0001:0000B1B8       StrCharLength
 2068.  0001:000075DC       StrComp
 2069.  0001:0000753C       StrCopy
 2070.  0001:00007738       StrDispose
 2071.  0001:0003CFA0       StreamsEqual
 2072.  0001:00007518       StrEnd
 2073.  0001:00005564       StretchBlt
 2074.  0001:00007B48       StrFmt
 2075.  0001:00007600       StrIComp
 2076.  0001:000184BC       StringListCompareStrings
 2077.  0001:00003C98       StringToOleStr
 2078.  0001:00043BAC       StripHotkey
 2079.  0001:00007564       StrLCopy
 2080.  0001:00007500       StrLen
 2081.  0001:00007B88       StrLFmt
 2082.  0001:00007640       StrLIComp
 2083.  0001:0000752C       StrMove
 2084.  0001:0000770C       StrNew
 2085.  0001:0000B1D8       StrNextChar
 2086.  0001:00007598       StrPCopy
 2087.  0001:000075BC       StrPLCopy
 2088.  0001:00007698       StrPos
 2089.  0001:00007684       StrScan
 2090.  0001:00007034       StrToInt
 2091.  0001:00007070       StrToIntDef
 2092.  0001:00028674       StrUtils
 2093.  0002:00000D94       Styles
 2094.  0001:00005AA4       Succeeded
 2095.  0001:000139B4       Succeeded
 2096.  0001:0000BF58       Supports
 2097.  0001:0000BF7C       Supports
 2098.  0002:00002858       SyncEvent
 2099.  0002:0000050C       SyncList
 2100.  0001:00026CF8       SyncObjs
 2101.  0001:000002F4       SysAllocStringLen
 2102.  0001:00005FF4       SysConst
 2103.  0002:00000D64       SysConsts
 2104.  0002:00000D5C       SysConsts
 2105.  0001:00009DA4       SysErrorMessage
 2106.  0001:00001298       SysFreeMem
 2107.  0001:0001399C       SysFreeString
 2108.  0001:00000304       SysFreeString
 2109.  0001:00001108       SysGetMem
 2110.  0001:00005008       SysInit
 2111.  0002:00002744       SysLocale
 2112.  0001:00001618       SysReallocMem
 2113.  0001:000002FC       SysReAllocStringLen
 2114.  0001:00004D70       System
 2115.  0002:00002894       SystemPalette16
 2116.  0001:00020B6C       SystemPaletteOverride
 2117.  0001:000059FC       SystemParametersInfo
 2118.  0001:000087D4       SystemTimeToDateTime
 2119.  0001:0000C4E8       SysUtils
 2120.  0001:0003B93C       TActionLink.IsCaptionLinked
 2121.  0001:0003B950       TActionLink.IsCheckedLinked
 2122.  0001:0003B964       TActionLink.IsEnabledLinked
 2123.  0001:0003B978       TActionLink.IsGroupIndexLinked
 2124.  0001:0003B98C       TActionLink.IsHelpContextLinked
 2125.  0001:0003B9A0       TActionLink.IsHelpLinked
 2126.  0001:0003B9B4       TActionLink.IsHintLinked
 2127.  0001:0003B9C8       TActionLink.IsImageIndexLinked
 2128.  0001:0003B9DC       TActionLink.IsShortCutLinked
 2129.  0001:0003B9F0       TActionLink.IsVisibleLinked
 2130.  0001:0003BA04       TActionLink.SetAutoCheck
 2131.  0001:0003BA08       TActionLink.SetCaption
 2132.  0001:0003BA0C       TActionLink.SetChecked
 2133.  0001:0003BA10       TActionLink.SetEnabled
 2134.  0001:0003BA14       TActionLink.SetGroupIndex
 2135.  0001:0003BA18       TActionLink.SetHelpContext
 2136.  0001:0003BA1C       TActionLink.SetHelpKeyword
 2137.  0001:0003BA20       TActionLink.SetHelpType
 2138.  0001:0003BA24       TActionLink.SetHint
 2139.  0001:0003BA28       TActionLink.SetImageIndex
 2140.  0001:0003BA2C       TActionLink.SetShortCut
 2141.  0001:0003BA30       TActionLink.SetVisible
 2142.  0001:0004FB30       TApplication.ActivateHint
 2143.  0001:0004E8F0       TApplication.BringToFront
 2144.  0001:0004F898       TApplication.CancelHint
 2145.  0001:0004DED4       TApplication.CheckIniChange
 2146.  0001:0004DC50       TApplication.ControlDestroyed
 2147.  0001:0004D798       TApplication.Create
 2148.  0001:0004DAA0       TApplication.CreateHandle
 2149.  0001:0004D984       TApplication.Destroy
 2150.  0001:0004FF00       TApplication.DispatchAction
 2151.  0001:0004F264       TApplication.DoActionIdle
 2152.  0001:0004F2C8       TApplication.DoMouseIdle
 2153.  0001:0004DD20       TApplication.DoNormalizeTopMosts
 2154.  0001:0004FF90       TApplication.ExecuteAction
 2155.  0001:0004FEC4       TApplication.GetCurrentHelpFile
 2156.  0001:0004E724       TApplication.GetIconHandle
 2157.  0001:0004E92C       TApplication.GetTitle
 2158.  0001:0004ED04       TApplication.HandleException
 2159.  0001:0004EBDC       TApplication.HandleMessage
 2160.  0001:0004F20C       TApplication.HelpCommand
 2161.  0001:0004F1A4       TApplication.HelpContext
 2162.  0001:0004F13C       TApplication.HelpKeyword
 2163.  0001:0004F854       TApplication.HideHint
 2164.  0001:0004F70C       TApplication.HintMouseMessage
 2165.  0001:0004F81C       TApplication.HintTimerExpired
 2166.  0001:0004EC00       TApplication.HookMainWindow
 2167.  0001:0005003C       TApplication.HookSynchronizeWakeup
 2168.  0001:0004F49C       TApplication.IconChanged
 2169.  0001:0004F340       TApplication.Idle
 2170.  0001:0004ECD8       TApplication.Initialize
 2171.  0001:0004EFD4       TApplication.InvokeHelp
 2172.  0001:0004E978       TApplication.IsDlgMsg
 2173.  0001:0004EAA4       TApplication.IsHintMsg
 2174.  0001:0004E9EC       TApplication.IsKeyMsg
 2175.  0001:0004E99C       TApplication.IsMDIMsg
 2176.  0001:0004EAD8       TApplication.IsShortCut
 2177.  0001:0004ED94       TApplication.MessageBox
 2178.  0001:0004E740       TApplication.Minimize
 2179.  0001:0004DDFC       TApplication.ModalFinished
 2180.  0001:0004DDD0       TApplication.ModalStarted
 2181.  0001:0004DE30       TApplication.NormalizeAllTopMosts
 2182.  0001:0004DE28       TApplication.NormalizeTopMosts
 2183.  0001:0004F460       TApplication.NotifyForms
 2184.  0001:0004EB44       TApplication.ProcessMessage
 2185.  0001:0004E7F0       TApplication.Restore
 2186.  0001:0004DE38       TApplication.RestoreTopMosts
 2187.  0001:0004F500       TApplication.SetHint
 2188.  0001:0004F214       TApplication.SetShowHint
 2189.  0001:0004DF2C       TApplication.SettingChange
 2190.  0001:0004EEFC       TApplication.ShowException
 2191.  0001:0004F6A0       TApplication.StartHintTimer
 2192.  0001:0004F6E4       TApplication.StopHintTimer
 2193.  0001:0004ECF0       TApplication.Terminate
 2194.  0001:0004EC5C       TApplication.UnhookMainWindow
 2195.  0001:0005004C       TApplication.UnhookSynchronizeWakeup
 2196.  0001:0004FFB8       TApplication.UpdateAction
 2197.  0001:0004F5F0       TApplication.UpdateVisible
 2198.  0001:0004DEBC       TApplication.UseRightToLeftAlignment
 2199.  0001:0004DEA4       TApplication.UseRightToLeftReading
 2200.  0001:0004F678       TApplication.ValidateHelpSystem
 2201.  0001:0005002C       TApplication.WakeMainThread
 2202.  0001:0004E020       TApplication.WndProc
 2203.  0002:00000D4C       TaskActiveWindow
 2204.  0002:00000D54       TaskFirstTopMost
 2205.  0002:00000D50       TaskFirstWindow
 2206.  0002:00000D58       TaskWindowList
 2207.  0001:0002D098       TBaseDragControlObject.Assign
 2208.  0001:0002D074       TBaseDragControlObject.Create
 2209.  0001:0002D0C4       TBaseDragControlObject.EndDrag
 2210.  0001:0002D0F0       TBaseDragControlObject.Finished
 2211.  0001:0001CD00       TBasicAction.Change
 2212.  0001:0001CB9C       TBasicAction.Create
 2213.  0001:0001CBE0       TBasicAction.Destroy
 2214.  0001:0001CC6C       TBasicAction.Execute
 2215.  0001:0001CC3C       TBasicAction.ExecuteTarget
 2216.  0001:0001CC38       TBasicAction.HandlesTarget
 2217.  0001:0001CC40       TBasicAction.Notification
 2218.  0001:0001CD14       TBasicAction.RegisterChanges
 2219.  0001:0001CD60       TBasicAction.SetActionComponent
 2220.  0001:0001CCA4       TBasicAction.SetOnExecute
 2221.  0001:0001CD20       TBasicAction.UnRegisterChanges
 2222.  0001:0001CC88       TBasicAction.Update
 2223.  0001:0001CC68       TBasicAction.UpdateTarget
 2224.  0001:0001CAEC       TBasicActionLink.AssignClient
 2225.  0001:0001CB24       TBasicActionLink.Change
 2226.  0001:0001CAA8       TBasicActionLink.Create
 2227.  0001:0001CAF0       TBasicActionLink.Destroy
 2228.  0001:0001CB3C       TBasicActionLink.Execute
 2229.  0001:0001CB84       TBasicActionLink.IsOnExecuteLinked
 2230.  0001:0001CB58       TBasicActionLink.SetAction
 2231.  0001:0001CB88       TBasicActionLink.SetOnExecute
 2232.  0001:0001CB90       TBasicActionLink.Update
 2233.  0001:000228C4       TBitmap.Assign
 2234.  0001:00022A98       TBitmap.Changed
 2235.  0001:00022A74       TBitmap.Changing
 2236.  0001:000229B4       TBitmap.CopyImage
 2237.  0001:00022820       TBitmap.Create
 2238.  0001:00022888       TBitmap.Destroy
 2239.  0001:00022F24       TBitmap.DIBNeeded
 2240.  0001:00022AA4       TBitmap.Dormant
 2241.  0001:00022B18       TBitmap.Draw
 2242.  0001:00022F98       TBitmap.FreeContext
 2243.  0001:00022D68       TBitmap.FreeImage
 2244.  0001:00022DE8       TBitmap.GetCanvas
 2245.  0001:00022DCC       TBitmap.GetEmpty
 2246.  0001:00022E30       TBitmap.GetHandle
 2247.  0001:00022E54       TBitmap.GetHandleType
 2248.  0001:00022E80       TBitmap.GetHeight
 2249.  0001:00022E90       TBitmap.GetMaskHandle
 2250.  0001:00022EA4       TBitmap.GetMonochrome
 2251.  0001:00022EC0       TBitmap.GetPalette
 2252.  0001:00022ED4       TBitmap.GetTransparentColor
 2253.  0001:00022F1C       TBitmap.GetWidth
 2254.  0001:00022FA8       TBitmap.HandleNeeded
 2255.  0001:00023160       TBitmap.LoadFromClipboardFormat
 2256.  0001:000231E4       TBitmap.LoadFromStream
 2257.  0001:00023048       TBitmap.MaskHandleNeeded
 2258.  0001:00023208       TBitmap.NewImage
 2259.  0001:000230A8       TBitmap.PaletteNeeded
 2260.  0001:00023308       TBitmap.ReadData
 2261.  0001:00023330       TBitmap.ReadDIB
 2262.  0001:00023898       TBitmap.ReadStream
 2263.  0001:00023FC8       TBitmap.SaveToClipboardFormat
 2264.  0001:00023FC0       TBitmap.SaveToStream
 2265.  0001:00023908       TBitmap.SetHandle
 2266.  0001:000239CC       TBitmap.SetHandleType
 2267.  0001:00023B04       TBitmap.SetHeight
 2268.  0001:00023B58       TBitmap.SetMonochrome
 2269.  0001:00023BD8       TBitmap.SetPalette
 2270.  0001:00023CAC       TBitmap.SetWidth
 2271.  0001:00023D00       TBitmap.WriteData
 2272.  0001:00023D08       TBitmap.WriteStream
 2273.  0001:00021B84       TBitmapCanvas.Create
 2274.  0001:00021C8C       TBitmapCanvas.CreateHandle
 2275.  0001:00021BC0       TBitmapCanvas.Destroy
 2276.  0001:00021BEC       TBitmapCanvas.FreeContext
 2277.  0001:00021D9C       TBitmapImage.Destroy
 2278.  0001:00021DF8       TBitmapImage.FreeHandle
 2279.  0001:00016924       TBits.Destroy
 2280.  0001:00016954       TBits.Error
 2281.  0001:00016A48       TBits.OpenBit
 2282.  0001:00016A1C       TBits.SetBit
 2283.  0001:00016978       TBits.SetSize
 2284.  0001:0005BA00       TBrowser.connect
 2285.  0001:0005BAE0       TBrowser.findOPCServers
 2286.  0001:0005BD40       TBrowser.getOPCBranch
 2287.  0001:0005BF5C       TBrowser.getOPCItems
 2288.  0001:0005C174       TBrowser.ShowValues
 2289.  0001:0001F95C       TBrush.Assign
 2290.  0001:0001F8F4       TBrush.Create
 2291.  0001:0001F934       TBrush.Destroy
 2292.  0001:0001FA94       TBrush.GetColor
 2293.  0001:0001FA04       TBrush.GetData
 2294.  0001:0001FAD0       TBrush.GetHandle
 2295.  0001:0001FBB0       TBrush.GetStyle
 2296.  0001:0001FA70       TBrush.SetBitmap
 2297.  0001:0001FA9C       TBrush.SetColor
 2298.  0001:0001FA20       TBrush.SetData
 2299.  0001:0001FBB8       TBrush.SetStyle
 2300.  0001:000203B0       TCanvas.BrushChanged
 2301.  0001:00020284       TCanvas.Changed
 2302.  0001:00020270       TCanvas.Changing
 2303.  0001:0001FD0C       TCanvas.CopyRect
 2304.  0001:0001FBEC       TCanvas.Create
 2305.  0001:000202F4       TCanvas.CreateBrush
 2306.  0001:00020298       TCanvas.CreateFont
 2307.  0001:000201A4       TCanvas.CreateHandle
 2308.  0001:000202C4       TCanvas.CreatePen
 2309.  0001:00020148       TCanvas.DeselectHandles
 2310.  0001:0001FCB0       TCanvas.Destroy
 2311.  0001:0001FD94       TCanvas.Draw
 2312.  0001:0001FE40       TCanvas.FillRect
 2313.  0001:00020370       TCanvas.FontChanged
 2314.  0001:00020128       TCanvas.GetHandle
 2315.  0001:00020070       TCanvas.GetPenPos
 2316.  0001:000200B4       TCanvas.GetPixel
 2317.  0001:0001FE7C       TCanvas.LineTo
 2318.  0001:0001FEB4       TCanvas.Lock
 2319.  0001:0001FEDC       TCanvas.MoveTo
 2320.  0001:00020390       TCanvas.PenChanged
 2321.  0001:000201FC       TCanvas.RequiredState
 2322.  0001:00020064       TCanvas.SetBrush
 2323.  0001:00020048       TCanvas.SetFont
 2324.  0001:000201A8       TCanvas.SetHandle
 2325.  0001:00020058       TCanvas.SetPen
 2326.  0001:00020094       TCanvas.SetPenPos
 2327.  0001:000200E0       TCanvas.SetPixel
 2328.  0001:0001FF08       TCanvas.StretchDraw
 2329.  0001:0001FF44       TCanvas.TextExtent
 2330.  0001:0001FFA4       TCanvas.TextHeight
 2331.  0001:0001FF88       TCanvas.TextWidth
 2332.  0001:0001FFC4       TCanvas.TryLock
 2333.  0001:00020020       TCanvas.Unlock
 2334.  0001:0003D80C       TChangeLink.Change
 2335.  0001:0003D7D8       TChangeLink.Destroy
 2336.  0001:000159A0       TClassFinder.Create
 2337.  0001:00015ACC       TClassFinder.Destroy
 2338.  0001:00015AFC       TClassFinder.GetClass
 2339.  0001:00017028       TCollection.Add
 2340.  0001:00017048       TCollection.Changed
 2341.  0001:00017058       TCollection.Clear
 2342.  0001:000170C0       TCollection.InsertItem
 2343.  0001:00017128       TCollection.RemoveItem
 2344.  0001:00016EAC       TCollectionItem.Changed
 2345.  0001:00016E44       TCollectionItem.Create
 2346.  0001:00016E7C       TCollectionItem.Destroy
 2347.  0001:00016EE8       TCollectionItem.GetDisplayName
 2348.  0001:00016ED0       TCollectionItem.GetIndex
 2349.  0001:00016F10       TCollectionItem.GetNamePath
 2350.  0001:00016FC4       TCollectionItem.GetOwner
 2351.  0001:00016FC8       TCollectionItem.SetCollection
 2352.  0001:00016FF0       TCollectionItem.SetDisplayName
 2353.  0001:00016FF8       TCollectionItem.SetIndex
 2354.  0001:00027A20       TCommonDialog.Create
 2355.  0001:00027AC4       TCommonDialog.DefaultHandler
 2356.  0001:00027A68       TCommonDialog.Destroy
 2357.  0001:00027C68       TCommonDialog.DoClose
 2358.  0001:00027C7C       TCommonDialog.DoShow
 2359.  0001:00027AFC       TCommonDialog.MainWndProc
 2360.  0001:00027A9C       TCommonDialog.MessageHook
 2361.  0001:00027B94       TCommonDialog.TaskModalDialog
 2362.  0001:00027B50       TCommonDialog.WMDestroy
 2363.  0001:00027B68       TCommonDialog.WMInitDialog
 2364.  0001:00027B80       TCommonDialog.WMNCDestroy
 2365.  0001:00027B48       TCommonDialog.WndProc
 2366.  0001:0001C358       TComponent.BeforeDestruction
 2367.  0001:0001C878       TComponent.ChangeName
 2368.  0001:0001C294       TComponent.Create
 2369.  0001:0001C60C       TComponent.DefineProperties
 2370.  0001:0001C2E0       TComponent.Destroy
 2371.  0001:0001C4DC       TComponent.DestroyComponents
 2372.  0001:0001C534       TComponent.Destroying
 2373.  0001:0001C9B4       TComponent.ExecuteAction
 2374.  0001:0001C79C       TComponent.FindComponent
 2375.  0001:0001C364       TComponent.FreeNotification
 2376.  0001:0001C6A0       TComponent.GetChildOwner
 2377.  0001:0001C6A4       TComponent.GetChildParent
 2378.  0001:0001C698       TComponent.GetChildren
 2379.  0001:0001C88C       TComponent.GetComponent
 2380.  0001:0001C8B8       TComponent.GetComponentCount
 2381.  0001:0001C6A8       TComponent.GetNamePath
 2382.  0001:0001C6BC       TComponent.GetOwner
 2383.  0001:0001C6C4       TComponent.GetParentComponent
 2384.  0001:0001C694       TComponent.HasParent
 2385.  0001:0001C3F8       TComponent.Insert
 2386.  0001:0001C44C       TComponent.InsertComponent
 2387.  0001:0001CAA4       TComponent.IntfGetComponent
 2388.  0001:0001C6E4       TComponent.Loaded
 2389.  0001:0001C5B0       TComponent.Notification
 2390.  0001:0001C6F0       TComponent.PaletteCreated
 2391.  0001:0001CA24       TComponent.QueryInterface
 2392.  0001:0001C3B8       TComponent.ReadLeft
 2393.  0001:0001C6F4       TComponent.ReadState
 2394.  0001:0001C3CC       TComponent.ReadTop
 2395.  0001:0001C424       TComponent.Remove
 2396.  0001:0001C4A4       TComponent.RemoveComponent
 2397.  0001:0001C594       TComponent.RemoveFreeNotification
 2398.  0001:0001C570       TComponent.RemoveNotification
 2399.  0001:0001CA04       TComponent.SafeCallException
 2400.  0001:0001C6C0       TComponent.SetChildOrder
 2401.  0001:0001C8C8       TComponent.SetComponentIndex
 2402.  0001:0001C91C       TComponent.SetDesigning
 2403.  0001:0001C7EC       TComponent.SetName
 2404.  0001:0001C6C8       TComponent.SetParentComponent
 2405.  0001:0001C96C       TComponent.SetReference
 2406.  0001:0001C9DC       TComponent.UpdateAction
 2407.  0001:0001C6D8       TComponent.Updated
 2408.  0001:0001CA1C       TComponent.UpdateRegistry
 2409.  0001:0001C6CC       TComponent.Updating
 2410.  0001:0001C784       TComponent.ValidateContainer
 2411.  0001:0001C798       TComponent.ValidateInsert
 2412.  0001:0001C704       TComponent.ValidateRename
 2413.  0001:0001C3E0       TComponent.WriteLeft
 2414.  0001:0001C6FC       TComponent.WriteState
 2415.  0001:0001C3EC       TComponent.WriteTop
 2416.  0001:0001CA64       TComponent._AddRef
 2417.  0001:0001CA84       TComponent._Release
 2418.  0001:0003B3D8       TContainedAction.Destroy
 2419.  0001:0003B544       TContainedAction.Execute
 2420.  0001:0003B40C       TContainedAction.GetIndex
 2421.  0001:0003B428       TContainedAction.GetParentComponent
 2422.  0001:0003B438       TContainedAction.HasParent
 2423.  0001:0003B424       TContainedAction.IsCategoryStored
 2424.  0001:0003B448       TContainedAction.ReadState
 2425.  0001:0003B4F0       TContainedAction.SetActionList
 2426.  0001:0003B4C4       TContainedAction.SetCategory
 2427.  0001:0003B47C       TContainedAction.SetIndex
 2428.  0001:0003B518       TContainedAction.SetParentComponent
 2429.  0001:0003B59C       TContainedAction.Update
 2430.  0001:00031904       TControl.ActionChange
 2431.  0001:00031CB0       TControl.AdjustSize
 2432.  0001:00031AE4       TControl.AssignTo
 2433.  0001:000300C0       TControl.BeginAutoDrag
 2434.  0001:000300D8       TControl.BeginDrag
 2435.  0001:0002FC9C       TControl.BringToFront
 2436.  0001:00030AB0       TControl.CalcCursorPos
 2437.  0001:00030C18       TControl.CalcDockSizes
 2438.  0001:000309B0       TControl.CanAutoSize
 2439.  0001:000309B4       TControl.CanResize
 2440.  0001:0002F684       TControl.ChangeScale
 2441.  0001:00031174       TControl.CheckNewSize
 2442.  0001:00030F6C       TControl.Click
 2443.  0001:0002F590       TControl.ClientToScreen
 2444.  0001:000316B8       TControl.CMBiDiModeChanged
 2445.  0001:00031600       TControl.CMColorChanged
 2446.  0001:0003178C       TControl.CMDesignHitTest
 2447.  0001:000315F0       TControl.CMEnabledChanged
 2448.  0001:000318A4       TControl.CMFloat
 2449.  0001:000315F8       TControl.CMFontChanged
 2450.  0001:00031CFC       TControl.CMHintShow
 2451.  0001:00031754       TControl.CMHitTest
 2452.  0001:0003175C       TControl.CMMouseEnter
 2453.  0001:00031774       TControl.CMMouseLeave
 2454.  0001:0003165C       TControl.CMMouseWheel
 2455.  0001:00031638       TControl.CMParentBiDiModeChanged
 2456.  0001:00031608       TControl.CMParentColorChanged
 2457.  0001:00031700       TControl.CMParentFontChanged
 2458.  0001:000316D8       TControl.CMParentShowHintChanged
 2459.  0001:00031730       TControl.CMSysFontChanged
 2460.  0001:000315C8       TControl.CMVisibleChanged
 2461.  0001:00030A80       TControl.ConstrainedResize
 2462.  0001:0002EB78       TControl.Create
 2463.  0001:00031794       TControl.CreateFloatingDockSite
 2464.  0001:00030FD8       TControl.DblClick
 2465.  0001:000304EC       TControl.DefaultDockImage
 2466.  0001:00030E44       TControl.DefaultHandler
 2467.  0001:00030F1C       TControl.DefineProperties
 2468.  0001:00030ADC       TControl.DesignWndProc
 2469.  0001:0002EC50       TControl.Destroy
 2470.  0001:00031A00       TControl.DoActionChange
 2471.  0001:000309E4       TControl.DoCanAutoSize
 2472.  0001:00030A50       TControl.DoCanResize
 2473.  0001:0002F27C       TControl.Dock
 2474.  0001:00030330       TControl.DockTrackNoTarget
 2475.  0001:00030B10       TControl.DoConstrainedResize
 2476.  0001:000309A4       TControl.DoConstraintsChange
 2477.  0001:00031E50       TControl.DoContextPopup
 2478.  0001:0002F388       TControl.DoDock
 2479.  0001:00030640       TControl.DoDragMsg
 2480.  0001:00030344       TControl.DoEndDock
 2481.  0001:00030234       TControl.DoEndDrag
 2482.  0001:00031030       TControl.DoMouseDown
 2483.  0001:00031390       TControl.DoMouseUp
 2484.  0001:00030390       TControl.DoMouseWheel
 2485.  0001:00030454       TControl.DoMouseWheelDown
 2486.  0001:000304A0       TControl.DoMouseWheelUp
 2487.  0001:00030370       TControl.DoStartDock
 2488.  0001:00030214       TControl.DoStartDrag
 2489.  0001:0003019C       TControl.DragCanceled
 2490.  0001:000301E8       TControl.DragDrop
 2491.  0001:000301A0       TControl.Dragging
 2492.  0001:000301AC       TControl.DragOver
 2493.  0001:00030618       TControl.DrawDragDockImage
 2494.  0001:00031CD0       TControl.DrawTextBiDiModeFlagsReadingOnly
 2495.  0001:0003062C       TControl.EraseDragDockImage
 2496.  0001:0002FB18       TControl.FontChanged
 2497.  0001:0002EDBC       TControl.GetAction
 2498.  0001:00031A24       TControl.GetActionLinkClass
 2499.  0001:0002F418       TControl.GetBoundsRect
 2500.  0001:0002F4C0       TControl.GetClientHeight
 2501.  0001:0002F500       TControl.GetClientOrigin
 2502.  0001:0002F464       TControl.GetClientRect
 2503.  0001:0002F47C       TControl.GetClientWidth
 2504.  0001:00030070       TControl.GetControlsAlignment
 2505.  0001:0002FD50       TControl.GetDeviceContext
 2506.  0001:00031BCC       TControl.GetDockEdge
 2507.  0001:0002ED04       TControl.GetDragImages
 2508.  0001:0002ED08       TControl.GetEnabled
 2509.  0001:00031C7C       TControl.GetFloating
 2510.  0001:00031CA8       TControl.GetFloatingDockSiteClass
 2511.  0001:0002FC64       TControl.GetMouseCapture
 2512.  0001:0002ED0C       TControl.GetPalette
 2513.  0001:0002ED18       TControl.GetParentComponent
 2514.  0001:00031170       TControl.GetPopupMenu
 2515.  0001:0002FA68       TControl.GetText
 2516.  0001:0002F9EC       TControl.GetTextBuf
 2517.  0001:0002F9DC       TControl.GetTextLen
 2518.  0001:0002F9F8       TControl.GetUndockHeight
 2519.  0001:0002FA0C       TControl.GetUndockWidth
 2520.  0001:0002ED10       TControl.HasParent
 2521.  0001:00031CEC       TControl.InitiateAction
 2522.  0001:0002FF10       TControl.Invalidate
 2523.  0001:0002FE84       TControl.InvalidateControl
 2524.  0001:0002EE68       TControl.IsAnchorsStored
 2525.  0001:0002FB8C       TControl.IsBiDiModeStored
 2526.  0001:0002FBF8       TControl.IsColorStored
 2527.  0001:00031A2C       TControl.IsEnabledStored
 2528.  0001:0002FB6C       TControl.IsFontStored
 2529.  0001:00031A6C       TControl.IsHelpContextStored
 2530.  0001:00031A4C       TControl.IsHintStored
 2531.  0001:0002FB80       TControl.IsShowHintStored
 2532.  0001:00031A8C       TControl.IsVisibleStored
 2533.  0001:00031AAC       TControl.Loaded
 2534.  0001:00030730       TControl.ManualDock
 2535.  0001:00030910       TControl.ManualFloat
 2536.  0001:00030FF8       TControl.MouseDown
 2537.  0001:000312B0       TControl.MouseMove
 2538.  0001:00031358       TControl.MouseUp
 2539.  0001:0002FF20       TControl.MouseWheelHandler
 2540.  0001:0002EF48       TControl.Notification
 2541.  0001:0002ED44       TControl.PaletteChanged
 2542.  0001:00030BE4       TControl.Perform
 2543.  0001:00030260       TControl.PositionDockRect
 2544.  0001:00030ECC       TControl.ReadIsControl
 2545.  0001:0002EEB4       TControl.ReadState
 2546.  0001:0002FF78       TControl.Repaint
 2547.  0001:0002EE84       TControl.RequestAlign
 2548.  0001:0002EE94       TControl.Resize
 2549.  0001:0002F5BC       TControl.ScreenToClient
 2550.  0001:0002F5E8       TControl.SendCancelMode
 2551.  0001:0002F618       TControl.SendDockNotification
 2552.  0001:0002EDEC       TControl.SetAction
 2553.  0001:0002EF8C       TControl.SetAlign
 2554.  0001:0002EDCC       TControl.SetAnchors
 2555.  0001:0002F838       TControl.SetAutoSize
 2556.  0001:0002FAFC       TControl.SetBiDiMode
 2557.  0001:0002F034       TControl.SetBounds
 2558.  0001:0002F438       TControl.SetBoundsRect
 2559.  0001:0002F4D8       TControl.SetClientHeight
 2560.  0001:0002F8F4       TControl.SetClientSize
 2561.  0001:0002F494       TControl.SetClientWidth
 2562.  0001:0002FBDC       TControl.SetColor
 2563.  0001:00031E84       TControl.SetConstraints
 2564.  0001:0002FC48       TControl.SetCursor
 2565.  0001:0002EE80       TControl.SetDragMode
 2566.  0001:0002F9C4       TControl.SetEnabled
 2567.  0001:0002FB5C       TControl.SetFont
 2568.  0001:0002F258       TControl.SetHeight
 2569.  0001:0002F3E0       TControl.SetHelpContext
 2570.  0001:0002F3F4       TControl.SetHelpKeyword
 2571.  0001:0002F1E8       TControl.SetLeft
 2572.  0001:0002FC74       TControl.SetMouseCapture
 2573.  0001:0002F850       TControl.SetName
 2574.  0001:0002F93C       TControl.SetParent
 2575.  0001:0002FC24       TControl.SetParentBiDiMode
 2576.  0001:0002FC00       TControl.SetParentColor
 2577.  0001:0002ED1C       TControl.SetParentComponent
 2578.  0001:0002FB94       TControl.SetParentFont
 2579.  0001:0002FA20       TControl.SetPopupMenu
 2580.  0001:0002FBB8       TControl.SetShowHint
 2581.  0001:0002FA98       TControl.SetText
 2582.  0001:0002FA44       TControl.SetTextBuf
 2583.  0001:0002F20C       TControl.SetTop
 2584.  0001:0002F988       TControl.SetVisible
 2585.  0001:0002F234       TControl.SetWidth
 2586.  0001:0002FD2C       TControl.SetZOrder
 2587.  0001:0002FCAC       TControl.SetZOrderPosition
 2588.  0001:0002FF64       TControl.Update
 2589.  0001:0002F0CC       TControl.UpdateAnchorRules
 2590.  0001:00030C88       TControl.UpdateBoundsRect
 2591.  0001:0003008C       TControl.UseRightToLeftAlignment
 2592.  0001:00030074       TControl.UseRightToLeftReading
 2593.  0001:000300A4       TControl.UseRightToLeftScrollBar
 2594.  0001:00030CAC       TControl.VisibleChanging
 2595.  0001:000314D8       TControl.WMCancelMode
 2596.  0001:00031D28       TControl.WMContextMenu
 2597.  0001:0003111C       TControl.WMLButtonDblClk
 2598.  0001:000310B4       TControl.WMLButtonDown
 2599.  0001:000313C8       TControl.WMLButtonUp
 2600.  0001:00031288       TControl.WMMButtonDblClk
 2601.  0001:00031260       TControl.WMMButtonDown
 2602.  0001:00031460       TControl.WMMButtonUp
 2603.  0001:000312E0       TControl.WMMouseMove
 2604.  0001:00031480       TControl.WMMouseWheel
 2605.  0001:00031100       TControl.WMNCLButtonDown
 2606.  0001:00031238       TControl.WMRButtonDblClk
 2607.  0001:00031210       TControl.WMRButtonDown
 2608.  0001:00031440       TControl.WMRButtonUp
 2609.  0001:00031518       TControl.WMWindowPosChanged
 2610.  0001:00030CB0       TControl.WndProc
 2611.  0001:00030EE0       TControl.WriteIsControl
 2612.  0001:0002E7BC       TControlActionLink.AssignClient
 2613.  0001:0002E7D8       TControlActionLink.DoShowHint
 2614.  0001:0002E8C8       TControlActionLink.IsCaptionLinked
 2615.  0001:0002E93C       TControlActionLink.IsEnabledLinked
 2616.  0001:0002EAB4       TControlActionLink.IsHelpLinked
 2617.  0001:0002E970       TControlActionLink.IsHintLinked
 2618.  0001:0002E9DC       TControlActionLink.IsOnExecuteLinked
 2619.  0001:0002E9A8       TControlActionLink.IsVisibleLinked
 2620.  0001:0002EA04       TControlActionLink.SetCaption
 2621.  0001:0002EA24       TControlActionLink.SetEnabled
 2622.  0001:0002EB38       TControlActionLink.SetHelpContext
 2623.  0001:0002EB18       TControlActionLink.SetHelpKeyword
 2624.  0001:0002EB58       TControlActionLink.SetHelpType
 2625.  0001:0002EA44       TControlActionLink.SetHint
 2626.  0001:0002EA88       TControlActionLink.SetOnExecute
 2627.  0001:0002EA68       TControlActionLink.SetVisible
 2628.  0001:0002E578       TControlCanvas.CreateHandle
 2629.  0001:0002E54C       TControlCanvas.Destroy
 2630.  0001:0002E620       TControlCanvas.FreeHandle
 2631.  0001:0002E654       TControlCanvas.SetControl
 2632.  0001:0002E66C       TControlCanvas.UpdateTextFlags
 2633.  0001:00046204       TControlScrollBar.Assign
 2634.  0001:00046360       TControlScrollBar.CalcAutoRange
 2635.  0001:00046254       TControlScrollBar.ChangeBiDiPosition
 2636.  0001:000464F4       TControlScrollBar.ControlSize
 2637.  0001:00046174       TControlScrollBar.Create
 2638.  0001:00046A94       TControlScrollBar.DoSetRange
 2639.  0001:000461FC       TControlScrollBar.IsIncrementStored
 2640.  0001:00046AC0       TControlScrollBar.IsRangeStored
 2641.  0001:0004640C       TControlScrollBar.IsScrollBarVisible
 2642.  0001:00046574       TControlScrollBar.NeedsScrollBarVisible
 2643.  0001:000465EC       TControlScrollBar.ScrollMessage
 2644.  0001:000468E4       TControlScrollBar.SetButtonSize
 2645.  0001:00046928       TControlScrollBar.SetColor
 2646.  0001:00046944       TControlScrollBar.SetParentColor
 2647.  0001:0004695C       TControlScrollBar.SetPosition
 2648.  0001:00046AAC       TControlScrollBar.SetRange
 2649.  0001:00046A20       TControlScrollBar.SetSize
 2650.  0001:00046A64       TControlScrollBar.SetStyle
 2651.  0001:00046A7C       TControlScrollBar.SetThumbSize
 2652.  0001:00046ACC       TControlScrollBar.SetVisible
 2653.  0001:00046BE0       TControlScrollBar.Update
 2654.  0001:00029108       TConversion.ConvertReadStream
 2655.  0001:0002911C       TConversion.ConvertWriteStream
 2656.  0001:00026CA0       TCriticalSection.Acquire
 2657.  0001:00026C30       TCriticalSection.Create
 2658.  0001:00026C70       TCriticalSection.Destroy
 2659.  0001:00026CB8       TCriticalSection.Enter
 2660.  0001:00026CC0       TCriticalSection.Leave
 2661.  0001:00026CAC       TCriticalSection.Release
 2662.  0001:0003BAD8       TCustomAction.AssignTo
 2663.  0001:0003BA34       TCustomAction.Create
 2664.  0001:0003BA88       TCustomAction.Destroy
 2665.  0001:0003BFF0       TCustomAction.DoHint
 2666.  0001:0003C018       TCustomAction.Execute
 2667.  0001:0003C078       TCustomAction.GetSecondaryShortCuts
 2668.  0001:0003C0A0       TCustomAction.HandleShortCut
 2669.  0001:0003BB84       TCustomAction.SetCaption
 2670.  0001:0003BBE4       TCustomAction.SetChecked
 2671.  0001:0003BCEC       TCustomAction.SetEnabled
 2672.  0001:0003BDCC       TCustomAction.SetHelpContext
 2673.  0001:0003BD64       TCustomAction.SetHelpKeyword
 2674.  0001:0003BE24       TCustomAction.SetHint
 2675.  0001:0003BE84       TCustomAction.SetImageIndex
 2676.  0001:0003BFA4       TCustomAction.SetName
 2677.  0001:0003BEE0       TCustomAction.SetShortCut
 2678.  0001:0003BF44       TCustomAction.SetVisible
 2679.  0001:0003B7CC       TCustomActionList.AddAction
 2680.  0001:0003B808       TCustomActionList.Change
 2681.  0001:0003B5F4       TCustomActionList.Create
 2682.  0001:0003B660       TCustomActionList.Destroy
 2683.  0001:0003B8FC       TCustomActionList.ExecuteAction
 2684.  0001:0003B728       TCustomActionList.GetAction
 2685.  0001:0003B73C       TCustomActionList.GetActionCount
 2686.  0001:0003B6B0       TCustomActionList.GetChildren
 2687.  0001:0003B778       TCustomActionList.ImageListChange
 2688.  0001:0003B870       TCustomActionList.IsShortCut
 2689.  0001:0003B784       TCustomActionList.Notification
 2690.  0001:0003B7EC       TCustomActionList.RemoveAction
 2691.  0001:0003B6F8       TCustomActionList.SetChildOrder
 2692.  0001:0003B744       TCustomActionList.SetImages
 2693.  0001:0003B91C       TCustomActionList.UpdateAction
 2694.  0001:00037ACC       TCustomControl.Create
 2695.  0001:00037B28       TCustomControl.Destroy
 2696.  0001:00037C24       TCustomControl.Paint
 2697.  0001:00037B78       TCustomControl.PaintWindow
 2698.  0001:00037B58       TCustomControl.WMPaint
 2699.  0001:0004C46C       TCustomDockForm.CMControlListChange
 2700.  0001:0004C4C4       TCustomDockForm.CMDockNotification
 2701.  0001:0004C598       TCustomDockForm.CMUnDockClient
 2702.  0001:0004C5B0       TCustomDockForm.CMVisibleChanged
 2703.  0001:0004C1C8       TCustomDockForm.Create
 2704.  0001:0004C230       TCustomDockForm.DoAddDockClient
 2705.  0001:0004C314       TCustomDockForm.DoRemoveDockClient
 2706.  0001:0004C380       TCustomDockForm.GetSiteInfo
 2707.  0001:0004C334       TCustomDockForm.Loaded
 2708.  0001:0004C3AC       TCustomDockForm.WMNCHitTest
 2709.  0001:0004C3D4       TCustomDockForm.WMNCLButtonDown
 2710.  0001:0004A2E8       TCustomForm.Activate
 2711.  0001:0004A0EC       TCustomForm.ActiveChanged
 2712.  0001:000476B4       TCustomForm.AfterConstruction
 2713.  0001:00048B34       TCustomForm.AlignControls
 2714.  0001:00047868       TCustomForm.BeforeDestruction
 2715.  0001:00047F84       TCustomForm.BeginAutoDrag
 2716.  0001:00047F88       TCustomForm.ChangeScale
 2717.  0001:00048954       TCustomForm.ClientWndProc
 2718.  0001:0004B6D8       TCustomForm.Close
 2719.  0001:0004B7E0       TCustomForm.CloseModal
 2720.  0001:0004B77C       TCustomForm.CloseQuery
 2721.  0001:0004BDCC       TCustomForm.CMActionExecute
 2722.  0001:0004BECC       TCustomForm.CMActionUpdate
 2723.  0001:0004AF64       TCustomForm.CMActivate
 2724.  0001:0004A9E4       TCustomForm.CMAppSysCommand
 2725.  0001:00048BA0       TCustomForm.CMBiDiModeChanged
 2726.  0001:000493A4       TCustomForm.CMColorChanged
 2727.  0001:000493E0       TCustomForm.CMCtl3DChanged
 2728.  0001:0004AF88       TCustomForm.CMDeactivate
 2729.  0001:0004AFAC       TCustomForm.CMDialogKey
 2730.  0001:00049428       TCustomForm.CMFontChanged
 2731.  0001:0004B5C0       TCustomForm.CMIconChanged
 2732.  0001:0004B6AC       TCustomForm.CMIsShortCut
 2733.  0001:00049448       TCustomForm.CMMenuChanged
 2734.  0001:00048C38       TCustomForm.CMParentBiDiModeChanged
 2735.  0001:0004B640       TCustomForm.CMParentFontChanged
 2736.  0001:0004B5E0       TCustomForm.CMRelease
 2737.  0001:0004B048       TCustomForm.CMShowingChanged
 2738.  0001:0004B5E8       TCustomForm.CMTextChanged
 2739.  0001:0004B638       TCustomForm.CMUIActivate
 2740.  0001:00047528       TCustomForm.Create
 2741.  0001:000476EC       TCustomForm.CreateNew
 2742.  0001:000497F8       TCustomForm.CreateParams
 2743.  0001:00049B58       TCustomForm.CreateWindowHandle
 2744.  0001:00049A14       TCustomForm.CreateWnd
 2745.  0001:0004A318       TCustomForm.Deactivate
 2746.  0001:00049CD4       TCustomForm.DefaultHandler
 2747.  0001:00047E40       TCustomForm.DefineProperties
 2748.  0001:00049DF0       TCustomForm.DefocusControl
 2749.  0001:000478D0       TCustomForm.Destroy
 2750.  0001:00049C90       TCustomForm.DestroyWindowHandle
 2751.  0001:00048D24       TCustomForm.Dock
 2752.  0001:000480D0       TCustomForm.DoClose
 2753.  0001:000479B4       TCustomForm.DoCreate
 2754.  0001:00047A30       TCustomForm.DoDestroy
 2755.  0001:00048D68       TCustomForm.DoDock
 2756.  0001:000480F0       TCustomForm.DoHide
 2757.  0001:00048110       TCustomForm.DoShow
 2758.  0001:00049E38       TCustomForm.FocusControl
 2759.  0001:00048DBC       TCustomForm.GetActiveMDIChild
 2760.  0001:00048FA4       TCustomForm.GetCanvas
 2761.  0001:000481B8       TCustomForm.GetChildren
 2762.  0001:00048130       TCustomForm.GetClientRect
 2763.  0001:00048224       TCustomForm.GetFloating
 2764.  0001:0004A368       TCustomForm.GetIconHandle
 2765.  0001:00048DF0       TCustomForm.GetMDIChildCount
 2766.  0001:00048E3C       TCustomForm.GetMDIChildren
 2767.  0001:00048EBC       TCustomForm.GetMonitor
 2768.  0001:00049304       TCustomForm.GetPixelsPerInch
 2769.  0001:00049368       TCustomForm.GetScaled
 2770.  0001:00047F60       TCustomForm.GetTextHeight
 2771.  0001:0004C064       TCustomForm.HandleCreateException
 2772.  0001:0004B878       TCustomForm.Hide
 2773.  0001:00048008       TCustomForm.IconChanged
 2774.  0001:0004C19C       TCustomForm.InitAlphaBlending
 2775.  0001:0004809C       TCustomForm.IsAutoScrollStored
 2776.  0001:00048064       TCustomForm.IsClientSizeStored
 2777.  0001:00048FB8       TCustomForm.IsForm
 2778.  0001:00048074       TCustomForm.IsFormSizeStored
 2779.  0001:00048FC0       TCustomForm.IsIconStored
 2780.  0001:0004BF74       TCustomForm.IsShortCut
 2781.  0001:00047A90       TCustomForm.Loaded
 2782.  0001:0004A1F4       TCustomForm.MergeMenu
 2783.  0001:0004C02C       TCustomForm.MouseWheelHandler
 2784.  0001:000493C8       TCustomForm.NormalColor
 2785.  0001:00047ACC       TCustomForm.Notification
 2786.  0001:0004A348       TCustomForm.Paint
 2787.  0001:0004A384       TCustomForm.PaintWindow
 2788.  0001:0004A440       TCustomForm.PaletteChanged
 2789.  0001:0004BFF0       TCustomForm.QueryInterface
 2790.  0001:00047EF0       TCustomForm.ReadIgnoreFontProperty
 2791.  0001:00047BD8       TCustomForm.ReadState
 2792.  0001:00047F10       TCustomForm.ReadTextHeight
 2793.  0001:00049068       TCustomForm.RefreshMDIMenu
 2794.  0001:0004B914       TCustomForm.Release
 2795.  0001:0004BCE0       TCustomForm.RequestAlign
 2796.  0001:0004A978       TCustomForm.Resizing
 2797.  0001:0004A1A4       TCustomForm.SendCancelMode
 2798.  0001:0004A140       TCustomForm.SetActive
 2799.  0001:00049D38       TCustomForm.SetActiveControl
 2800.  0001:0004C14C       TCustomForm.SetAlphaBlend
 2801.  0001:0004C160       TCustomForm.SetAlphaBlendValue
 2802.  0001:00048CC0       TCustomForm.SetBorderIcons
 2803.  0001:00048CEC       TCustomForm.SetBorderStyle
 2804.  0001:00048250       TCustomForm.SetChildOrder
 2805.  0001:0004833C       TCustomForm.SetClientHeight
 2806.  0001:0004830C       TCustomForm.SetClientWidth
 2807.  0001:0004B898       TCustomForm.SetFocus
 2808.  0001:00049E5C       TCustomForm.SetFocusedControl
 2809.  0001:00048FE8       TCustomForm.SetFormStyle
 2810.  0001:00048FAC       TCustomForm.SetIcon
 2811.  0001:0004C074       TCustomForm.SetLayeredAttribs
 2812.  0001:00049130       TCustomForm.SetMenu
 2813.  0001:000490E4       TCustomForm.SetObjectMenuItem
 2814.  0001:00048418       TCustomForm.SetParent
 2815.  0001:000482E4       TCustomForm.SetParentBiDiMode
 2816.  0001:00049318       TCustomForm.SetPixelsPerInch
 2817.  0001:0004934C       TCustomForm.SetPosition
 2818.  0001:00049374       TCustomForm.SetScaled
 2819.  0001:0004C188       TCustomForm.SetTransparentColor
 2820.  0001:0004C174       TCustomForm.SetTransparentColorValue
 2821.  0001:0004836C       TCustomForm.SetVisible
 2822.  0001:0004A0F0       TCustomForm.SetWindowFocus
 2823.  0001:00049108       TCustomForm.SetWindowMenu
 2824.  0001:00049464       TCustomForm.SetWindowState
 2825.  0001:000494A4       TCustomForm.SetWindowToMonitor
 2826.  0001:0004B880       TCustomForm.Show
 2827.  0001:0004B930       TCustomForm.ShowModal
 2828.  0001:0004BC78       TCustomForm.UpdateActions
 2829.  0001:00048450       TCustomForm.ValidateRename
 2830.  0001:000483B0       TCustomForm.VisibleChanging
 2831.  0001:00048414       TCustomForm.WantChildKey
 2832.  0001:0004A958       TCustomForm.WMActivate
 2833.  0001:0004A9B0       TCustomForm.WMClose
 2834.  0001:0004A82C       TCustomForm.WMCommand
 2835.  0001:0004A7CC       TCustomForm.WMDestroy
 2836.  0001:0004ABE4       TCustomForm.WMEnterMenuLoop
 2837.  0001:0004A5C0       TCustomForm.WMEraseBkgnd
 2838.  0001:0004AE0C       TCustomForm.WMGetMinMaxInfo
 2839.  0001:0004ACAC       TCustomForm.WMHelp
 2840.  0001:0004A560       TCustomForm.WMIconEraseBkgnd
 2841.  0001:0004A860       TCustomForm.WMInitMenuPopup
 2842.  0001:0004AB60       TCustomForm.WMMDIActivate
 2843.  0001:0004A878       TCustomForm.WMMenuChar
 2844.  0001:0004A8B0       TCustomForm.WMMenuSelect
 2845.  0001:0004A708       TCustomForm.WMNCCreate
 2846.  0001:0004A73C       TCustomForm.WMNCLButtonDown
 2847.  0001:0004ABB8       TCustomForm.WMNextDlgCtl
 2848.  0001:0004A4E0       TCustomForm.WMPaint
 2849.  0001:0004A5F8       TCustomForm.WMQueryDragIcon
 2850.  0001:0004A9B8       TCustomForm.WMQueryEndSession
 2851.  0001:0004BCFC       TCustomForm.WMSettingChange
 2852.  0001:0004AAC8       TCustomForm.WMShowWindow
 2853.  0001:0004AA3C       TCustomForm.WMSysCommand
 2854.  0001:0004AEAC       TCustomForm.WMWindowPosChanging
 2855.  0001:00048490       TCustomForm.WndProc
 2856.  0001:00047F44       TCustomForm.WritePixelsPerInch
 2857.  0001:00047F28       TCustomForm.WriteTextHeight
 2858.  0001:0003C6F4       TCustomImageList.Add
 2859.  0001:0003CCC8       TCustomImageList.AddImages
 2860.  0001:0003CCE8       TCustomImageList.Assign
 2861.  0001:0003CDA8       TCustomImageList.AssignTo
 2862.  0001:0003D7B4       TCustomImageList.BeginUpdate
 2863.  0001:0003CEF8       TCustomImageList.Change
 2864.  0001:0003CE58       TCustomImageList.CheckImage
 2865.  0001:0003C870       TCustomImageList.Clear
 2866.  0001:0003CB20       TCustomImageList.CopyImages
 2867.  0001:0003C30C       TCustomImageList.Create
 2868.  0001:0003C654       TCustomImageList.CreateImageList
 2869.  0001:0003D130       TCustomImageList.DefineProperties
 2870.  0001:0003C7E4       TCustomImageList.Delete
 2871.  0001:0003C358       TCustomImageList.Destroy
 2872.  0001:0003C8DC       TCustomImageList.DoDraw
 2873.  0001:0003CAD4       TCustomImageList.Draw
 2874.  0001:0003CAB0       TCustomImageList.Draw
 2875.  0001:0003D7B8       TCustomImageList.EndUpdate
 2876.  0001:0003CFE4       TCustomImageList.Equal
 2877.  0001:0003C61C       TCustomImageList.FreeHandle
 2878.  0001:0003C8B4       TCustomImageList.GetBkColor
 2879.  0001:0003C7C0       TCustomImageList.GetCount
 2880.  0001:0003C5B8       TCustomImageList.GetHandle
 2881.  0001:0003CEE8       TCustomImageList.GetHotSpot
 2882.  0001:0003C5C8       TCustomImageList.GetImageHandle
 2883.  0001:0003C47C       TCustomImageList.HandleAllocated
 2884.  0001:0003C484       TCustomImageList.HandleNeeded
 2885.  0001:0003C490       TCustomImageList.InitBitmap
 2886.  0001:0003C3C4       TCustomImageList.Initialize
 2887.  0001:0003D188       TCustomImageList.ReadD2Stream
 2888.  0001:0003D41C       TCustomImageList.ReadD3Stream
 2889.  0001:0003D5E4       TCustomImageList.ReadData
 2890.  0001:0003CF8C       TCustomImageList.RegisterChanges
 2891.  0001:0003C87C       TCustomImageList.SetBkColor
 2892.  0001:0003CED0       TCustomImageList.SetDrawingStyle
 2893.  0001:0003C58C       TCustomImageList.SetHandle
 2894.  0001:0003C554       TCustomImageList.SetNewDimensions
 2895.  0001:0003CF48       TCustomImageList.UnRegisterChanges
 2896.  0001:0003D670       TCustomImageList.WriteData
 2897.  0001:00018BBC       TCustomMemoryStream.Read
 2898.  0001:00018BF4       TCustomMemoryStream.Seek
 2899.  0001:00018BB4       TCustomMemoryStream.SetPointer
 2900.  0001:0005AAAC       TCustomOPC.connect
 2901.  0001:0005AA04       TCustomOPC.Create
 2902.  0001:0005AC18       TCustomOPC.getServerStatus
 2903.  0001:00012AE8       TCustomVariantType.BinaryOp
 2904.  0001:00012AF4       TCustomVariantType.Cast
 2905.  0001:00012B2C       TCustomVariantType.CastTo
 2906.  0001:00012BB8       TCustomVariantType.CastToOle
 2907.  0001:00012B74       TCustomVariantType.Compare
 2908.  0001:00012B80       TCustomVariantType.CompareOp
 2909.  0001:00012BF4       TCustomVariantType.Destroy
 2910.  0001:00012CD4       TCustomVariantType.DispInvoke
 2911.  0001:00012C80       TCustomVariantType.IsClear
 2912.  0001:00012C84       TCustomVariantType.LeftPromotion
 2913.  0001:00012C98       TCustomVariantType.OlePromotion
 2914.  0001:00012CF8       TCustomVariantType.QueryInterface
 2915.  0001:00012CA0       TCustomVariantType.RaiseCastError
 2916.  0001:00012CB0       TCustomVariantType.RaiseDispError
 2917.  0001:00012CA8       TCustomVariantType.RaiseInvalidOp
 2918.  0001:00012CB8       TCustomVariantType.RightPromotion
 2919.  0001:00012CCC       TCustomVariantType.UnaryOp
 2920.  0001:00012CE0       TCustomVariantType._AddRef
 2921.  0001:00012CEC       TCustomVariantType._Release
 2922.  0001:0003847C       TDockTree.AdjustDockRect
 2923.  0001:00038490       TDockTree.BeginUpdate
 2924.  0001:0003A14C       TDockTree.ControlVisibilityChanged
 2925.  0001:000382C0       TDockTree.Create
 2926.  0001:00038428       TDockTree.Destroy
 2927.  0001:00039D4C       TDockTree.DrawSizeSplitter
 2928.  0001:00038494       TDockTree.EndUpdate
 2929.  0001:00038500       TDockTree.FindControlZone
 2930.  0001:00038568       TDockTree.ForEachAt
 2931.  0001:00038580       TDockTree.GetControlBounds
 2932.  0001:00039EC8       TDockTree.GetNextLimit
 2933.  0001:000385F4       TDockTree.HitTest
 2934.  0001:00038604       TDockTree.InsertControl
 2935.  0001:00038814       TDockTree.InsertNewParent
 2936.  0001:000389BC       TDockTree.InsertSibling
 2937.  0001:00038CF4       TDockTree.InternalHitTest
 2938.  0001:00038DC4       TDockTree.LoadFromStream
 2939.  0001:000390AC       TDockTree.PaintDockFrame
 2940.  0001:00039188       TDockTree.PaintSite
 2941.  0001:000392EC       TDockTree.PositionDockRect
 2942.  0001:00039494       TDockTree.PruneZone
 2943.  0001:000394F0       TDockTree.RemoveControl
 2944.  0001:0003952C       TDockTree.RemoveZone
 2945.  0001:000397A8       TDockTree.ResetBounds
 2946.  0001:000399F4       TDockTree.SaveToStream
 2947.  0001:00039884       TDockTree.ScaleZone
 2948.  0001:00039BC4       TDockTree.SetNewBounds
 2949.  0001:00039BF0       TDockTree.SetReplacingControl
 2950.  0001:00039C08       TDockTree.ShiftZone
 2951.  0001:00039C38       TDockTree.SplitterMouseDown
 2952.  0001:00039C98       TDockTree.SplitterMouseUp
 2953.  0001:00039D14       TDockTree.UpdateAll
 2954.  0001:00039D3C       TDockTree.UpdateZone
 2955.  0001:0003A264       TDockTree.WindowProc
 2956.  0001:00037C68       TDockZone.Create
 2957.  0001:000381F0       TDockZone.ExpandZoneLimit
 2958.  0001:000382B4       TDockZone.FirstVisibleChild
 2959.  0001:00037C8C       TDockZone.GetChildCount
 2960.  0001:00037F44       TDockZone.GetControlName
 2961.  0001:00037DEC       TDockZone.GetHeightWidth
 2962.  0001:00037CF0       TDockZone.GetLimitBegin
 2963.  0001:00037D38       TDockZone.GetLimitSize
 2964.  0001:00037D80       TDockZone.GetTopLeft
 2965.  0001:00037CBC       TDockZone.GetVisible
 2966.  0001:00037CA0       TDockZone.GetVisibleChildCount
 2967.  0001:000381B4       TDockZone.GetZoneLimit
 2968.  0001:0003828C       TDockZone.NextVisible
 2969.  0001:00038298       TDockZone.PrevVisible
 2970.  0001:00037E9C       TDockZone.ResetChildren
 2971.  0001:0003822C       TDockZone.ResetZoneLimits
 2972.  0001:00037F88       TDockZone.SetControlName
 2973.  0001:000381DC       TDockZone.SetZoneLimit
 2974.  0001:0003803C       TDockZone.Update
 2975.  0001:0002D124       TDragControlObject.GetDragCursor
 2976.  0001:0002D13C       TDragControlObject.GetDragImages
 2977.  0001:0002D148       TDragControlObject.HideDragImage
 2978.  0001:0002D168       TDragControlObject.ShowDragImage
 2979.  0001:0002D188       TDragControlObjectEx.BeforeDestruction
 2980.  0001:0002D2C4       TDragDockObject.AdjustDockRect
 2981.  0001:0002D220       TDragDockObject.Assign
 2982.  0001:0002D18C       TDragDockObject.Create
 2983.  0001:0002D1F0       TDragDockObject.Destroy
 2984.  0001:0002D340       TDragDockObject.DrawDragDockImage
 2985.  0001:0002D27C       TDragDockObject.EndDrag
 2986.  0001:0002D354       TDragDockObject.EraseDragDockImage
 2987.  0001:0002D368       TDragDockObject.GetDragCursor
 2988.  0001:0002D374       TDragDockObject.GetFrameWidth
 2989.  0001:0002D37C       TDragDockObjectEx.BeforeDestruction
 2990.  0001:00037928       TDragImageList.BeginDrag
 2991.  0001:000377FC       TDragImageList.CombineDragCursor
 2992.  0001:00037988       TDragImageList.DragLock
 2993.  0001:00037A10       TDragImageList.DragMove
 2994.  0001:000379EC       TDragImageList.DragUnlock
 2995.  0001:00037A84       TDragImageList.EndDrag
 2996.  0001:00037A6C       TDragImageList.HideDragImage
 2997.  0001:00037910       TDragImageList.SetDragCursor
 2998.  0001:000378C8       TDragImageList.SetDragImage
 2999.  0001:00037A54       TDragImageList.ShowDragImage
 3000.  0001:0002D064       TDragObject.AfterConstruction
 3001.  0001:0002CE44       TDragObject.Assign
 3002.  0001:0002D054       TDragObject.BeforeDestruction
 3003.  0001:0002CE84       TDragObject.Capture
 3004.  0001:0002CE9C       TDragObject.Finished
 3005.  0001:0002CFE0       TDragObject.GetDragCursor
 3006.  0001:0002CFDC       TDragObject.GetDragImages
 3007.  0001:0002CEA4       TDragObject.GetName
 3008.  0001:0002CFF8       TDragObject.HideDragImage
 3009.  0001:0002CFFC       TDragObject.Instance
 3010.  0001:0002D008       TDragObject.MainWndProc
 3011.  0001:0002CECC       TDragObject.ReleaseCapture
 3012.  0001:0002D004       TDragObject.ShowDragImage
 3013.  0001:0002CEE0       TDragObject.WndProc
 3014.  0001:0005CD40       TElement.create
 3015.  0001:0005CD80       TElement.destroy
 3016.  0001:0005CDB4       TElement.getData
 3017.  0001:00058824       TempPath
 3018.  0002:00000318       TerminateProcList
 3019.  0002:0000204E       Test8086
 3020.  0002:00000A80       TextConversionFormat
 3021.  0001:000081E0       TextToFloat
 3022.  0001:0003EAD0       TextToShortCut
 3023.  0001:00018F48       TFiler.Create
 3024.  0001:00018F90       TFiler.Destroy
 3025.  0001:00018FB8       TFiler.SetRoot
 3026.  0001:00018A2C       TFileStream.Create
 3027.  0001:000189E8       TFileStream.Create
 3028.  0001:00018B80       TFileStream.Destroy
 3029.  0001:0001F194       TFont.Assign
 3030.  0001:0001F178       TFont.Changed
 3031.  0001:0001F0FC       TFont.Create
 3032.  0001:0001F150       TFont.Destroy
 3033.  0001:0001F5F8       TFont.GetCharset
 3034.  0001:0001F268       TFont.GetData
 3035.  0001:0001F2E4       TFont.GetHandle
 3036.  0001:0001F4B0       TFont.GetHeight
 3037.  0001:0001F4E0       TFont.GetName
 3038.  0001:0001F5C8       TFont.GetPitch
 3039.  0001:0001F554       TFont.GetSize
 3040.  0001:0001F590       TFont.GetStyle
 3041.  0001:0001F600       TFont.SetCharset
 3042.  0001:0001F2D0       TFont.SetColor
 3043.  0001:0001F280       TFont.SetData
 3044.  0001:0001F48C       TFont.SetHandle
 3045.  0001:0001F4B8       TFont.SetHeight
 3046.  0001:0001F4F8       TFont.SetName
 3047.  0001:0001F5D0       TFont.SetPitch
 3048.  0001:0001F570       TFont.SetSize
 3049.  0001:0001F59C       TFont.SetStyle
 3050.  0001:000216B4       TGraphic.Changed
 3051.  0001:0002167C       TGraphic.Create
 3052.  0001:00021724       TGraphic.DefineProperties
 3053.  0001:00021770       TGraphic.Equals
 3054.  0001:000218B8       TGraphic.GetPalette
 3055.  0001:000218BC       TGraphic.GetTransparent
 3056.  0001:000218C0       TGraphic.LoadFromFile
 3057.  0001:00021914       TGraphic.Progress
 3058.  0001:0002193C       TGraphic.ReadData
 3059.  0001:00021948       TGraphic.SaveToFile
 3060.  0001:000219A0       TGraphic.SetPalette
 3061.  0001:000219A4       TGraphic.SetTransparent
 3062.  0001:000219B4       TGraphic.WriteData
 3063.  0001:0001EE40       TGraphicsObject.Changed
 3064.  0001:0001EE54       TGraphicsObject.Lock
 3065.  0001:0001EE64       TGraphicsObject.Unlock
 3066.  0001:00018924       THandleStream.Create
 3067.  0001:00018960       THandleStream.Read
 3068.  0001:00018980       THandleStream.Seek
 3069.  0001:000189AC       THandleStream.SetSize
 3070.  0001:000189C0       THandleStream.SetSize
 3071.  0001:00018970       THandleStream.Write
 3072.  0001:0002657C       THelpManager.AssignHelpSelector
 3073.  0001:00026048       THelpManager.CallSpecialWinHelp
 3074.  0001:00025CA4       THelpManager.Create
 3075.  0001:00026724       THelpManager.Destroy
 3076.  0001:00025E78       THelpManager.DoSoftShutDown
 3077.  0001:00025EA8       THelpManager.DoTableOfContents
 3078.  0001:00026680       THelpManager.GetHandle
 3079.  0001:00026684       THelpManager.GetHelpFile
 3080.  0001:000265D8       THelpManager.Hook
 3081.  0001:00025D18       THelpManager.RegisterViewer
 3082.  0001:00026698       THelpManager.Release
 3083.  0001:00026364       THelpManager.ShowContextHelp
 3084.  0001:00026150       THelpManager.ShowHelp
 3085.  0001:00026478       THelpManager.ShowTableOfContents
 3086.  0001:00026480       THelpManager.ShowTopicHelp
 3087.  0001:00025E38       THelpManager.UnloadAllViewers
 3088.  0001:00025C68       THelpViewerNode.Create
 3089.  0002:00000A94       ThemeDataNames
 3090.  0002:00002A40       ThemeLibrary
 3091.  0001:00029BB4       Themes
 3092.  0001:000293D8       ThemeServices
 3093.  0002:00000A8C       ThemeServicesClass
 3094.  0001:00029CE8       THintAction.Create
 3095.  0001:000374C0       THintWindow.ActivateHint
 3096.  0001:000376A8       THintWindow.ActivateHintData
 3097.  0001:000376D0       THintWindow.CalcHintRect
 3098.  0001:00037428       THintWindow.CMTextChanged
 3099.  0001:000371D8       THintWindow.Create
 3100.  0001:00037244       THintWindow.CreateParams
 3101.  0001:000373BC       THintWindow.IsHintMsg
 3102.  0001:0003772C       THintWindow.NCPaint
 3103.  0001:00037314       THintWindow.Paint
 3104.  0001:00037420       THintWindow.ReleaseHandle
 3105.  0001:000372A8       THintWindow.WMNCHitTest
 3106.  0001:000372B0       THintWindow.WMNCPaint
 3107.  0001:00037798       THintWindow.WMPrint
 3108.  0002:0000268A       ThousandSeparator
 3109.  0002:00002870       ThreadLock
 3110.  0002:00000EB4       ThreadStrs
 3111.  0001:00050854       throwException
 3112.  0001:00024134       TIcon.Assign
 3113.  0001:000240B0       TIcon.Create
 3114.  0001:00024104       TIcon.Destroy
 3115.  0001:00024194       TIcon.Draw
 3116.  0001:000241D4       TIcon.GetEmpty
 3117.  0001:000241EC       TIcon.GetHandle
 3118.  0001:00024200       TIcon.GetHeight
 3119.  0001:00024214       TIcon.GetWidth
 3120.  0001:00024228       TIcon.HandleNeeded
 3121.  0001:000242A0       TIcon.ImageNeeded
 3122.  0001:000244F4       TIcon.LoadFromClipboardFormat
 3123.  0001:00024354       TIcon.LoadFromStream
 3124.  0001:0002440C       TIcon.NewImage
 3125.  0001:00024508       TIcon.SaveToClipboardFormat
 3126.  0001:000244CC       TIcon.SaveToStream
 3127.  0001:00024480       TIcon.SetHandle
 3128.  0001:00024498       TIcon.SetHeight
 3129.  0001:000244B0       TIcon.SetTransparent
 3130.  0001:000244B4       TIcon.SetWidth
 3131.  0001:00024068       TIconImage.Destroy
 3132.  0001:00024098       TIconImage.FreeHandle
 3133.  0001:00058EA8       TIdAntiFreezeBase.Create
 3134.  0001:00058F5C       TIdAntiFreezeBase.Destroy
 3135.  0001:00058F88       TIdAntiFreezeBase.DoProcess
 3136.  0001:00058FCC       TIdAntiFreezeBase.ShouldUse
 3137.  0001:00059324       TIdComponent.BeginWork
 3138.  0001:0005920C       TIdComponent.Create
 3139.  0001:000592A4       TIdComponent.Destroy
 3140.  0001:0005935C       TIdComponent.DoWork
 3141.  0001:0005938C       TIdComponent.EndWork
 3142.  0001:0005A35C       TIdIcmpClient.CalcCheckSum
 3143.  0001:0005A310       TIdIcmpClient.Create
 3144.  0001:0005A4D4       TIdIcmpClient.DecodeResponse
 3145.  0001:0005A840       TIdIcmpClient.DoReply
 3146.  0001:0005A6B8       TIdIcmpClient.GetEchoReply
 3147.  0001:0005A71C       TIdIcmpClient.Ping
 3148.  0001:0005A3D4       TIdIcmpClient.PrepareEchoRequest
 3149.  0001:0005A7C4       TIdIcmpClient.Receive
 3150.  0001:0005A4B8       TIdIcmpClient.SendEchoRequest
 3151.  0001:00059D24       TIdRawBase.Create
 3152.  0001:00059D94       TIdRawBase.Destroy
 3153.  0001:00059DCC       TIdRawBase.GetBinding
 3154.  0001:00059E04       TIdRawBase.GetBufferSize
 3155.  0001:00059E3C       TIdRawBase.ReceiveBuffer
 3156.  0001:00059E94       TIdRawBase.Send
 3157.  0001:00059E10       TIdRawBase.SetBufferSize
 3158.  0001:00059700       TIdSocketHandle.AllocateSocket
 3159.  0001:00059AD4       TIdSocketHandle.Assign
 3160.  0001:0005973C       TIdSocketHandle.CloseSocket
 3161.  0001:00059770       TIdSocketHandle.Connect
 3162.  0001:00059938       TIdSocketHandle.Create
 3163.  0001:000597A8       TIdSocketHandle.Destroy
 3164.  0001:00059990       TIdSocketHandle.Readable
 3165.  0001:000597D8       TIdSocketHandle.Recv
 3166.  0001:0005990C       TIdSocketHandle.RecvFrom
 3167.  0001:00059B68       TIdSocketHandle.Reset
 3168.  0001:0005983C       TIdSocketHandle.SendTo
 3169.  0001:000597FC       TIdSocketHandle.SetSockOpt
 3170.  0001:00059B20       TIdSocketHandle.UpdateBindingLocal
 3171.  0001:00059B44       TIdSocketHandle.UpdateBindingPeer
 3172.  0001:000583A4       TIdSocketListWindows.Add
 3173.  0001:00058408       TIdSocketListWindows.Count
 3174.  0001:0005840C       TIdSocketListWindows.GetItem
 3175.  0001:00058474       TIdSocketListWindows.Remove
 3176.  0001:00056D20       TIdStack.CheckForSocketError
 3177.  0001:00056D2C       TIdStack.CheckForSocketError
 3178.  0001:00056E40       TIdStack.Create
 3179.  0001:00056D74       TIdStack.CreateSocketHandle
 3180.  0001:00056E60       TIdStack.CreateStack
 3181.  0001:000573F4       TIdStack.Destroy
 3182.  0001:00057318       TIdStack.IsIP
 3183.  0001:00056DE0       TIdStack.RaiseSocketError
 3184.  0001:00056E6C       TIdStack.ResolveHost
 3185.  0001:00057424       TIdStack.StringToTInAddr
 3186.  0001:00056EE4       TIdStack.WSTranslateSocketErrorMsg
 3187.  0001:00057608       TIdStackWindows.Create
 3188.  0001:000576CC       TIdStackWindows.Destroy
 3189.  0001:00057FD0       TIdStackWindows.PopulateLocalAddresses
 3190.  0001:000576F4       TIdStackWindows.TInAddrToString
 3191.  0001:0005815C       TIdStackWindows.TranslateStringToTInAddr
 3192.  0001:000577A4       TIdStackWindows.WSAccept
 3193.  0001:00057834       TIdStackWindows.WSBind
 3194.  0001:000578A0       TIdStackWindows.WSCloseSocket
 3195.  0001:000578AC       TIdStackWindows.WSConnect
 3196.  0001:00057958       TIdStackWindows.WSGetHostByAddr
 3197.  0001:000578FC       TIdStackWindows.WSGetHostByName
 3198.  0001:000579A8       TIdStackWindows.WSGetHostName
 3199.  0001:00057D6C       TIdStackWindows.WSGetLastError
 3200.  0001:00058078       TIdStackWindows.WSGetLocalAddress
 3201.  0001:00057D48       TIdStackWindows.WSGetLocalAddresses
 3202.  0001:00058244       TIdStackWindows.WSGetPeerName
 3203.  0001:00057DA8       TIdStackWindows.WSGetServByName
 3204.  0001:00057EB0       TIdStackWindows.WSGetServByPort
 3205.  0001:000582E4       TIdStackWindows.WSGetSockName
 3206.  0001:00058384       TIdStackWindows.WSGetSockOpt
 3207.  0001:00057FB8       TIdStackWindows.WSHToNL
 3208.  0001:00057D90       TIdStackWindows.WSHToNs
 3209.  0001:000579E4       TIdStackWindows.WSListen
 3210.  0001:00057FC4       TIdStackWindows.WSNToHL
 3211.  0001:00057D9C       TIdStackWindows.WSNToHs
 3212.  0001:000579F0       TIdStackWindows.WSRecv
 3213.  0001:00057A0C       TIdStackWindows.WSRecvFrom
 3214.  0001:00057B88       TIdStackWindows.WSSelect
 3215.  0001:00057CA0       TIdStackWindows.WSSend
 3216.  0001:00057CBC       TIdStackWindows.WSSendTo
 3217.  0001:00057D28       TIdStackWindows.WSSetSockOpt
 3218.  0001:00058238       TIdStackWindows.WSShutdown
 3219.  0001:00057D78       TIdStackWindows.WSSocket
 3220.  0001:000584A8       TIdStackWindows.WSTranslateSocketErrorMsg
 3221.  0002:0000269C       TimeAMString
 3222.  0002:000026A0       TimePMString
 3223.  0002:00002698       TimeSeparator
 3224.  0001:00015E80       TIntConst.Create
 3225.  0001:0000480C       TInterfacedObject.AfterConstruction
 3226.  0001:00004818       TInterfacedObject.BeforeDestruction
 3227.  0001:00004828       TInterfacedObject.NewInstance
 3228.  0001:00004838       TInterfacedObject.QueryInterface
 3229.  0001:00004860       TInterfacedObject._AddRef
 3230.  0001:00004874       TInterfacedObject._Release
 3231.  0001:00016C90       TInterfacedPersistent.AfterConstruction
 3232.  0001:00016D20       TInterfacedPersistent.QueryInterface
 3233.  0001:00016CE0       TInterfacedPersistent._AddRef
 3234.  0001:00016D00       TInterfacedPersistent._Release
 3235.  0001:000502A0       TJNIEnv.CallBooleanMethodA
 3236.  0001:000502C0       TJNIEnv.CallByteMethodA
 3237.  0001:000502E0       TJNIEnv.CallDoubleMethodA
 3238.  0001:0005030C       TJNIEnv.CallFloatMethodA
 3239.  0001:00050334       TJNIEnv.CallIntMethodA
 3240.  0001:00050354       TJNIEnv.CallObjectMethodA
 3241.  0001:00050374       TJNIEnv.CallShortMethodA
 3242.  0001:0005019C       TJNIEnv.Create
 3243.  0001:00050394       TJNIEnv.FindClass
 3244.  0001:000503A0       TJNIEnv.GetArrayLength
 3245.  0001:000503B0       TJNIEnv.GetBooleanField
 3246.  0001:000503C4       TJNIEnv.GetFieldID
 3247.  0001:000503E4       TJNIEnv.GetFloatField
 3248.  0001:00050400       TJNIEnv.GetIntField
 3249.  0001:00050268       TJNIEnv.GetMajorVersion
 3250.  0001:00050414       TJNIEnv.GetMethodID
 3251.  0001:00050278       TJNIEnv.GetMinorVersion
 3252.  0001:00050434       TJNIEnv.GetObjectArrayElement
 3253.  0001:00050448       TJNIEnv.GetObjectClass
 3254.  0001:00050454       TJNIEnv.GetObjectField
 3255.  0001:00050294       TJNIEnv.GetVersion
 3256.  0001:00050214       TJNIEnv.JStringToString
 3257.  0001:00050468       TJNIEnv.NewObjectA
 3258.  0001:00050484       TJNIEnv.NewObjectArray
 3259.  0001:000504A4       TJNIEnv.SetBooleanField
 3260.  0001:000504C4       TJNIEnv.SetFloatField
 3261.  0001:000504E4       TJNIEnv.SetIntField
 3262.  0001:00050504       TJNIEnv.SetObjectArrayElement
 3263.  0001:00050524       TJNIEnv.SetObjectField
 3264.  0001:00050204       TJNIEnv.StringToJString
 3265.  0001:00050544       TJNIEnv.ThrowNew
 3266.  0001:00016394       TList.Add
 3267.  0001:000163C8       TList.Clear
 3268.  0001:000163E0       TList.Delete
 3269.  0001:00016374       TList.Destroy
 3270.  0001:0001647C       TList.Error
 3271.  0001:00016444       TList.Error
 3272.  0001:000164D0       TList.Expand
 3273.  0001:000164E8       TList.First
 3274.  0001:000164F0       TList.Get
 3275.  0001:00016518       TList.Grow
 3276.  0001:0001654C       TList.IndexOf
 3277.  0001:0001656C       TList.Insert
 3278.  0001:000165D8       TList.Last
 3279.  0001:000165E4       TList.Move
 3280.  0001:00016758       TList.Notify
 3281.  0001:0001663C       TList.Put
 3282.  0001:0001668C       TList.Remove
 3283.  0001:000166AC       TList.SetCapacity
 3284.  0001:000166E8       TList.SetCount
 3285.  0001:00004E54       TlsAlloc
 3286.  0002:00002674       tlsBuffer
 3287.  0001:00004E5C       TlsFree
 3288.  0001:00004E64       TlsGetValue
 3289.  0002:0000009C       TlsIndex
 3290.  0002:FFB9E010       TlsLast
 3291.  0002:000000BC       TlsProc
 3292.  0001:00004E6C       TlsSetValue
 3293.  0001:00043290       TMainMenu.GetHandle
 3294.  0001:00043264       TMainMenu.ItemChanged
 3295.  0001:000431D4       TMainMenu.MenuChanged
 3296.  0001:0004322C       TMainMenu.Merge
 3297.  0001:000431B4       TMainMenu.SetAutoMerge
 3298.  0001:00043248       TMainMenu.Unmerge
 3299.  0001:00018C44       TMemoryStream.Clear
 3300.  0001:00018C18       TMemoryStream.Destroy
 3301.  0001:00018C5C       TMemoryStream.LoadFromStream
 3302.  0001:00018CE8       TMemoryStream.Realloc
 3303.  0001:00018C94       TMemoryStream.SetCapacity
 3304.  0001:00018CBC       TMemoryStream.SetSize
 3305.  0001:00018D74       TMemoryStream.Write
 3306.  0001:00042BEC       TMenu.AdjustBiDiBehavior
 3307.  0001:000423F4       TMenu.Create
 3308.  0001:00042490       TMenu.Destroy
 3309.  0001:0004267C       TMenu.DispatchCommand
 3310.  0001:00042698       TMenu.DispatchPopup
 3311.  0001:000429FC       TMenu.DoBiDiModeChanged
 3312.  0001:00042CA0       TMenu.DoChange
 3313.  0001:00043054       TMenu.DoGetMenuString
 3314.  0001:000425DC       TMenu.FindItem
 3315.  0001:00043174       TMenu.GetAutoHotkeys
 3316.  0001:00043194       TMenu.GetAutoLineReduction
 3317.  0001:000424C8       TMenu.GetChildren
 3318.  0001:000424E4       TMenu.GetHandle
 3319.  0001:0004260C       TMenu.GetHelpContext
 3320.  0001:00042D0C       TMenu.ImageListChange
 3321.  0001:000429F4       TMenu.IsBiDiModeStored
 3322.  0001:00042760       TMenu.IsOwnerDraw
 3323.  0001:00042D80       TMenu.IsRightToLeft
 3324.  0001:000428D8       TMenu.IsShortCut
 3325.  0001:00042CB8       TMenu.Loaded
 3326.  0001:00042CD0       TMenu.MenuChanged
 3327.  0001:00042D54       TMenu.Notification
 3328.  0001:00043120       TMenu.ParentBiDiModeChanged
 3329.  0001:00043148       TMenu.ParentBiDiModeChanged
 3330.  0001:00042EDC       TMenu.ProcessMenuChar
 3331.  0001:00043184       TMenu.SetAutoHotkeys
 3332.  0001:000431A4       TMenu.SetAutoLineReduction
 3333.  0001:000430FC       TMenu.SetBiDiMode
 3334.  0001:000424F0       TMenu.SetChildOrder
 3335.  0001:00042D18       TMenu.SetImages
 3336.  0001:00042BDC       TMenu.SetOwnerDraw
 3337.  0001:00043110       TMenu.SetParentBiDiMode
 3338.  0001:00042C68       TMenu.SetWindowHandle
 3339.  0001:00042B58       TMenu.UpdateImage
 3340.  0001:0004252C       TMenu.UpdateItems
 3341.  0001:0003ED50       TMenuActionLink.AssignClient
 3342.  0001:0003ED6C       TMenuActionLink.IsAutoCheckLinked
 3343.  0001:0003ED94       TMenuActionLink.IsCaptionLinked
 3344.  0001:0003EDCC       TMenuActionLink.IsCheckedLinked
 3345.  0001:0003EDFC       TMenuActionLink.IsEnabledLinked
 3346.  0001:0003EE90       TMenuActionLink.IsGroupIndexLinked
 3347.  0001:0003EE2C       TMenuActionLink.IsHelpContextLinked
 3348.  0001:0003EE5C       TMenuActionLink.IsHintLinked
 3349.  0001:0003EECC       TMenuActionLink.IsImageIndexLinked
 3350.  0001:0003EF68       TMenuActionLink.IsOnExecuteLinked
 3351.  0001:0003EF00       TMenuActionLink.IsShortCutLinked
 3352.  0001:0003EF34       TMenuActionLink.IsVisibleLinked
 3353.  0001:0003EF90       TMenuActionLink.SetAutoCheck
 3354.  0001:0003EFB0       TMenuActionLink.SetCaption
 3355.  0001:0003EFD0       TMenuActionLink.SetChecked
 3356.  0001:0003EFF0       TMenuActionLink.SetEnabled
 3357.  0001:0003F010       TMenuActionLink.SetHelpContext
 3358.  0001:0003F02C       TMenuActionLink.SetHint
 3359.  0001:0003F050       TMenuActionLink.SetImageIndex
 3360.  0001:0003F0B0       TMenuActionLink.SetOnExecute
 3361.  0001:0003F070       TMenuActionLink.SetShortCut
 3362.  0001:0003F090       TMenuActionLink.SetVisible
 3363.  0001:00041780       TMenuItem.ActionChange
 3364.  0001:00041504       TMenuItem.Add
 3365.  0001:00040C2C       TMenuItem.AdvancedDrawItem
 3366.  0001:0003F20C       TMenuItem.AppendTo
 3367.  0001:000419E4       TMenuItem.AssignTo
 3368.  0001:0004143C       TMenuItem.Click
 3369.  0001:0003F0DC       TMenuItem.Create
 3370.  0001:0003F768       TMenuItem.DefineProperties
 3371.  0001:000413C8       TMenuItem.Delete
 3372.  0001:0003F158       TMenuItem.Destroy
 3373.  0001:000418A0       TMenuItem.DoActionChange
 3374.  0001:0003F7AC       TMenuItem.DoDrawText
 3375.  0001:0003F9BC       TMenuItem.DrawItem
 3376.  0001:00041170       TMenuItem.GetAction
 3377.  0001:00041180       TMenuItem.GetActionLinkClass
 3378.  0001:0004239C       TMenuItem.GetAutoHotkeys
 3379.  0001:000423C8       TMenuItem.GetAutoLineReduction
 3380.  0001:000415E4       TMenuItem.GetBitmap
 3381.  0001:00041250       TMenuItem.GetChildren
 3382.  0001:00041188       TMenuItem.GetCount
 3383.  0001:0003F71C       TMenuItem.GetHandle
 3384.  0001:00040D60       TMenuItem.GetImageList
 3385.  0001:00041198       TMenuItem.GetItem
 3386.  0001:000411F0       TMenuItem.GetMenuIndex
 3387.  0001:000416DC       TMenuItem.GetParentComponent
 3388.  0001:00041744       TMenuItem.GetParentMenu
 3389.  0001:00040FDC       TMenuItem.HasParent
 3390.  0001:00041AEC       TMenuItem.ImageListChange
 3391.  0001:000414EC       TMenuItem.IndexOf
 3392.  0001:00041304       TMenuItem.InitiateAction
 3393.  0001:000416B0       TMenuItem.InitiateActions
 3394.  0001:00041314       TMenuItem.Insert
 3395.  0001:00041D48       TMenuItem.InternalRethinkHotkeys
 3396.  0001:00042244       TMenuItem.InternalRethinkLines
 3397.  0001:000418C4       TMenuItem.IsCaptionStored
 3398.  0001:000418E4       TMenuItem.IsCheckedStored
 3399.  0001:00041904       TMenuItem.IsEnabledStored
 3400.  0001:00041944       TMenuItem.IsHelpContextStored
 3401.  0001:00041924       TMenuItem.IsHintStored
 3402.  0001:00041964       TMenuItem.IsImageIndexStored
 3403.  0001:00042220       TMenuItem.IsLine
 3404.  0001:000419C4       TMenuItem.IsOnClickStored
 3405.  0001:00041984       TMenuItem.IsShortCutStored
 3406.  0001:000419A4       TMenuItem.IsVisibleStored
 3407.  0001:0003F5B0       TMenuItem.Loaded
 3408.  0001:00040DDC       TMenuItem.MeasureItem
 3409.  0001:00041548       TMenuItem.MenuChanged
 3410.  0001:0003F574       TMenuItem.MergeWith
 3411.  0001:00041A5C       TMenuItem.Notification
 3412.  0001:0003F4AC       TMenuItem.PopulateMenu
 3413.  0001:0003F51C       TMenuItem.ReadShortCutText
 3414.  0001:0003F5EC       TMenuItem.RebuildHandle
 3415.  0001:00041520       TMenuItem.Remove
 3416.  0001:0004160C       TMenuItem.SetAction
 3417.  0001:00042210       TMenuItem.SetAutoHotkeys
 3418.  0001:0004238C       TMenuItem.SetAutoLineReduction
 3419.  0001:0004167C       TMenuItem.SetBitmap
 3420.  0001:00040FE0       TMenuItem.SetBreak
 3421.  0001:00040FF0       TMenuItem.SetCaption
 3422.  0001:00041060       TMenuItem.SetChecked
 3423.  0001:00041288       TMenuItem.SetChildOrder
 3424.  0001:000412A8       TMenuItem.SetDefault
 3425.  0001:000410B4       TMenuItem.SetEnabled
 3426.  0001:0004112C       TMenuItem.SetGroupIndex
 3427.  0001:000411E0       TMenuItem.SetImageIndex
 3428.  0001:00041208       TMenuItem.SetMenuIndex
 3429.  0001:000416F0       TMenuItem.SetParentComponent
 3430.  0001:00041754       TMenuItem.SetRadioItem
 3431.  0001:000411BC       TMenuItem.SetShortCut
 3432.  0001:00041AB0       TMenuItem.SetSubMenuImages
 3433.  0001:000411D0       TMenuItem.SetVisible
 3434.  0001:0004158C       TMenuItem.SubItemChanged
 3435.  0001:00041018       TMenuItem.TurnSiblingsOff
 3436.  0001:00041B20       TMenuItem.UpdateItems
 3437.  0001:0003F6BC       TMenuItem.VerifyGroupIndex
 3438.  0001:00043A88       TMenuItemStack.ClearItem
 3439.  0001:0004C654       TMonitor.GetBoundsRect
 3440.  0001:0004C604       TMonitor.GetHeight
 3441.  0001:0004C5EC       TMonitor.GetLeft
 3442.  0001:0004C620       TMonitor.GetTop
 3443.  0001:0004C638       TMonitor.GetWidth
 3444.  0001:0004C684       TMonitor.GetWorkareaRect
 3445.  0001:0003A64C       TMouse.Create
 3446.  0001:0003A6DC       TMouse.Destroy
 3447.  0001:0003A70C       TMouse.GetCapture
 3448.  0001:0003A714       TMouse.GetCursorPos
 3449.  0001:0003A724       TMouse.GetMouseData
 3450.  0001:0003A740       TMouse.GetNativeData
 3451.  0001:0003A770       TMouse.GetRegisteredData
 3452.  0001:0003A798       TMouse.SetCapture
 3453.  0001:0003A7C0       TMouse.SettingChanged
 3454.  0001:0000BE74       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.BeginRead
 3455.  0001:0000BD88       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.BeginWrite
 3456.  0001:0000BD44       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.BlockReaders
 3457.  0001:0000BC88       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.Create
 3458.  0001:0000BCFC       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.Destroy
 3459.  0001:0000BEE0       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.EndRead
 3460.  0001:0000BE24       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.EndWrite
 3461.  0001:0000BD5C       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.UnblockOneWriter
 3462.  0001:0000BD50       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.UnblockReaders
 3463.  0001:0000BD68       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.WaitForReadSignal
 3464.  0001:0000BD78       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.WaitForWriteSignal
 3465.  0001:00002348       TObject.AfterConstruction
 3466.  0001:0000234C       TObject.BeforeDestruction
 3467.  0001:00002334       TObject.ClassInfo
 3468.  0001:0000205C       TObject.ClassName
 3469.  0001:00002070       TObject.ClassNameIs
 3470.  0001:00002098       TObject.ClassParent
 3471.  0001:00002054       TObject.ClassType
 3472.  0001:00002170       TObject.CleanupInstance
 3473.  0001:000020DC       TObject.Create
 3474.  0001:00002344       TObject.DefaultHandler
 3475.  0001:000020FC       TObject.Destroy
 3476.  0001:00002350       TObject.Dispatch
 3477.  0001:000023C8       TObject.FieldAddress
 3478.  0001:0000210C       TObject.Free
 3479.  0001:000020C0       TObject.FreeInstance
 3480.  0001:000021C0       TObject.GetInterface
 3481.  0001:00002254       TObject.GetInterfaceEntry
 3482.  0001:00002320       TObject.InheritsFrom
 3483.  0001:00002118       TObject.InitInstance
 3484.  0001:000020D4       TObject.InstanceSize
 3485.  0001:00002378       TObject.MethodAddress
 3486.  0001:000020A4       TObject.NewInstance
 3487.  0001:0000233C       TObject.SafeCallException
 3488.  0001:00024D54       TObjectList.Create
 3489.  0001:00024D90       TObjectList.GetItem
 3490.  0001:00024DA4       TObjectList.Insert
 3491.  0001:00024DAC       TObjectList.Notify
 3492.  0001:00024EBC       TObjectQueue.Pop
 3493.  0001:00024EC8       TObjectQueue.Push
 3494.  0001:000041F8       ToLongPath
 3495.  0001:00027724       ToolWin
 3496.  0001:0005CF10       TOPC.addGroup
 3497.  0001:0005D938       TOPC.asynch10Read
 3498.  0001:0005DAAC       TOPC.asynch10Unadvise
 3499.  0001:0005D9DC       TOPC.asynch20Read
 3500.  0001:0005DB14       TOPC.asynch20Unadvise
 3501.  0001:0005CE48       TOPC.create
 3502.  0001:0005D87C       TOPC.DownloadedGroup
 3503.  0001:0005D8A0       TOPC.DownloadedItems
 3504.  0001:0005DB7C       TOPC.getDefaultQueue
 3505.  0001:0005CF8C       TOPC.getGroupByClientHandle
 3506.  0001:0005CFCC       TOPC.getGroupByJavaCode
 3507.  0001:0005D07C       TOPC.getGroupCount
 3508.  0001:0005D084       TOPC.registerGroup
 3509.  0001:0005D140       TOPC.registerGroups
 3510.  0001:0005D1C8       TOPC.registerItem
 3511.  0001:0005CF40       TOPC.removeGroup
 3512.  0001:0005DC44       TOPC.setOPCGroupActivity
 3513.  0001:0005DB80       TOPC.setOPCGroupUpdateTime
 3514.  0001:0005DD1C       TOPC.setOPCItemActivity
 3515.  0001:0005D6F8       TOPC.synchReadGroup
 3516.  0001:0005D5E8       TOPC.synchReadItem
 3517.  0001:0005D788       TOPC.synchWriteItem
 3518.  0001:0005D288       TOPC.unregisterGroup
 3519.  0001:0005D304       TOPC.unregisterGroups
 3520.  0001:0005D334       TOPC.unregisterItem
 3521.  0001:0005D3D8       TOPC.updateGroups
 3522.  0001:0005C9E0       TOPCAdviseSink.OnClose
 3523.  0001:0005C9F0       TOPCAdviseSink.OnDataChange
 3524.  0001:0005C9D0       TOPCAdviseSink.OnRename
 3525.  0001:0005C9D8       TOPCAdviseSink.OnSave
 3526.  0001:0005C9E8       TOPCAdviseSink.OnViewChange
 3527.  0001:0005C87C       TOPCDataCallback.OnCancelComplete
 3528.  0001:0005C8CC       TOPCDataCallback.OnDataChange
 3529.  0001:0005C894       TOPCDataCallback.OnReadComplete
 3530.  0001:0005C888       TOPCDataCallback.OnWriteComplete
 3531.  0001:00052CDC       TOPCGroup.addItem
 3532.  0001:00053324       TOPCGroup.clone
 3533.  0001:00053390       TOPCGroup.cloneNative
 3534.  0001:00053164       TOPCGroup.commit
 3535.  0001:00052BA0       TOPCGroup.create
 3536.  0001:00052B4C       TOPCGroup.create
 3537.  0001:000533A0       TOPCGroup.Destroy
 3538.  0001:00052C58       TOPCGroup.getClientHandle
 3539.  0001:00052CB8       TOPCGroup.getGroupName
 3540.  0001:00052C60       TOPCGroup.getItemByClientHandle
 3541.  0001:00052CF0       TOPCGroup.getItemByJavaCode
 3542.  0001:00052CE8       TOPCGroup.getItemCount
 3543.  0001:00052C5C       TOPCGroup.getItems
 3544.  0001:00052CD0       TOPCGroup.getPercentDeadBand
 3545.  0001:00052CCC       TOPCGroup.getUpdateRate
 3546.  0001:00052CB4       TOPCGroup.isActive
 3547.  0001:00052DA4       TOPCGroup.removeItem
 3548.  0001:00052DF0       TOPCGroup.setActive
 3549.  0001:00052DA0       TOPCGroup.setUpdateRate
 3550.  0001:00052E18       TOPCGroup.update
 3551.  0001:000529F8       TOPCItem.clone
 3552.  0001:00052A64       TOPCItem.cloneNative
 3553.  0001:000527B4       TOPCItem.commit
 3554.  0001:00052464       TOPCItem.create
 3555.  0001:00052414       TOPCItem.create
 3556.  0001:00052A74       TOPCItem.Destroy
 3557.  0001:00052518       TOPCItem.getAccessPath
 3558.  0001:00052500       TOPCItem.getClientHandle
 3559.  0001:00052504       TOPCItem.getItemName
 3560.  0001:000524EC       TOPCItem.getItemValue
 3561.  0001:0005252C       TOPCItem.isActive
 3562.  0001:000525B0       TOPCItem.setActive
 3563.  0001:00052594       TOPCItem.setItemQuality
 3564.  0001:0005258C       TOPCItem.setItemType
 3565.  0001:00052530       TOPCItem.setItemValue
 3566.  0001:0005259C       TOPCItem.setTimeStamp
 3567.  0001:000525B4       TOPCItem.update
 3568.  0001:0005CD14       TOPCQueue.count
 3569.  0001:0005CC90       TOPCQueue.create
 3570.  0001:0005CCD0       TOPCQueue.downloadOPCGroup
 3571.  0001:0005CD20       TOPCQueue.pop
 3572.  0001:0005ADD4       TOPCServerList.AddItem
 3573.  0001:0005AEFC       TOPCServerList.Create
 3574.  0001:0005B000       TOPCServerList.Destroy
 3575.  0001:0005B02C       TOPCServerList.DestroyList
 3576.  0001:0005B07C       TOPCServerList.GetCLSID
 3577.  0001:0005B09C       TOPCServerList.GetCount
 3578.  0001:0005B0B0       TOPCServerList.GetServerList
 3579.  0001:0005B0B4       TOPCServerList.ListCategory
 3580.  0001:0005B248       TOPCServerList.ListCategory2
 3581.  0001:0005B3E0       TOPCServerList.SetupListFromRegistry
 3582.  0001:0005B73C       TOPCServerList.SetupListFromServerBrowser
 3583.  0001:0005B900       TOPCServerList.Update
 3584.  0001:00024DF0       TOrderedList.Count
 3585.  0001:00024DF8       TOrderedList.Create
 3586.  0001:00024E3C       TOrderedList.Destroy
 3587.  0001:00024E6C       TOrderedList.PeekItem
 3588.  0001:00024DD8       TOrderedList.Pop
 3589.  0001:00024E80       TOrderedList.PopItem
 3590.  0001:00024DE0       TOrderedList.Push
 3591.  0001:000246E0       TPatternManager.AllocPattern
 3592.  0001:00024664       TPatternManager.Create
 3593.  0001:00024794       TPatternManager.CreateBitmap
 3594.  0001:0002469C       TPatternManager.Destroy
 3595.  0001:00024894       TPatternManager.FreePatterns
 3596.  0001:000246C8       TPatternManager.Lock
 3597.  0001:000246D4       TPatternManager.Unlock
 3598.  0001:0001F694       TPen.Assign
 3599.  0001:0001F628       TPen.Create
 3600.  0001:0001F66C       TPen.Destroy
 3601.  0001:0001F7B4       TPen.GetColor
 3602.  0001:0001F74C       TPen.GetData
 3603.  0001:0001F7E4       TPen.GetHandle
 3604.  0001:0001F890       TPen.GetStyle
 3605.  0001:0001F8C0       TPen.GetWidth
 3606.  0001:0001F7BC       TPen.SetColor
 3607.  0001:0001F764       TPen.SetData
 3608.  0001:0001F87C       TPen.SetMode
 3609.  0001:0001F898       TPen.SetStyle
 3610.  0001:0001F8C8       TPen.SetWidth
 3611.  0001:00016AEC       TPersistent.Assign
 3612.  0001:00016B00       TPersistent.AssignError
 3613.  0001:00016BD0       TPersistent.AssignTo
 3614.  0001:00016BD8       TPersistent.DefineProperties
 3615.  0001:00016AC0       TPersistent.Destroy
 3616.  0001:00016BDC       TPersistent.GetNamePath
 3617.  0001:00016C8C       TPersistent.GetOwner
 3618.  0001:00043830       TPopupList.Add
 3619.  0001:000432A0       TPopupList.MainWndProc
 3620.  0001:00043858       TPopupList.Remove
 3621.  0001:000432EC       TPopupList.WndProc
 3622.  0001:00043874       TPopupMenu.Create
 3623.  0001:000438E8       TPopupMenu.Destroy
 3624.  0001:0004391C       TPopupMenu.DoPopup
 3625.  0001:00043930       TPopupMenu.GetHelpContext
 3626.  0001:000439D4       TPopupMenu.Popup
 3627.  0001:00043940       TPopupMenu.SetBiDiModeFromPopupControl
 3628.  0001:00043938       TPopupMenu.SetHelpContext
 3629.  0001:00043988       TPopupMenu.UseRightToLeftAlignment
 3630.  0001:00019094       TPropFixup.Create
 3631.  0001:000190EC       TPropFixup.MakeGlobalReference
 3632.  0001:00019134       TPropFixup.ResolveReference
 3633.  0001:00019144       TPropIntfFixup.ResolveReference
 3634.  0001:00024EAC       TQueue.PushItem
 3635.  0001:00005A04       TrackPopupMenu
 3636.  0001:0000A128       TranslateDateFormat
 3637.  0001:00005A0C       TranslateMDISysAccel
 3638.  0001:00005A14       TranslateMessage
 3639.  0001:0000D5B8       TranslateResult
 3640.  0002:00002DDC       TransmitFile
 3641.  0001:000206B8       TransparentStretchBlt
 3642.  0001:0004BE50       TraverseClients
 3643.  0001:0004BC08       TraverseClients
 3644.  0001:0004BD50       TraverseClients
 3645.  0001:000351B4       TraverseControls
 3646.  0001:0001968C       TReader.CheckValue
 3647.  0001:000196E4       TReader.DefineBinaryProperty
 3648.  0001:000196B0       TReader.DefineProperty
 3649.  0001:00019650       TReader.Destroy
 3650.  0001:000198D8       TReader.DoFixupReferences
 3651.  0001:000197C0       TReader.EndOfList
 3652.  0001:000197D4       TReader.Error
 3653.  0001:0001B900       TReader.FindAncestorComponent
 3654.  0001:0001B9F8       TReader.FindComponentClass
 3655.  0001:000197F4       TReader.FindMethod
 3656.  0001:000199F8       TReader.FlushBuffer
 3657.  0001:00019A1C       TReader.FreeFixups
 3658.  0001:00019A58       TReader.GetFieldClass
 3659.  0001:00019AEC       TReader.GetPosition
 3660.  0001:00019B04       TReader.NextValue
 3661.  0001:00019B14       TReader.PropertyError
 3662.  0001:00019B28       TReader.Read
 3663.  0001:00019BB0       TReader.ReadBoolean
 3664.  0001:00019B74       TReader.ReadBuffer
 3665.  0001:00019BC4       TReader.ReadChar
 3666.  0001:00019C1C       TReader.ReadCollection
 3667.  0001:0001A0DC       TReader.ReadComponent
 3668.  0001:0001A4E0       TReader.ReadCurrency
 3669.  0001:0001A318       TReader.ReadData
 3670.  0001:0001A388       TReader.ReadDataInner
 3671.  0001:0001A530       TReader.ReadDate
 3672.  0001:0001A458       TReader.ReadFloat
 3673.  0001:0001A574       TReader.ReadIdent
 3674.  0001:0001A6E0       TReader.ReadInt64
 3675.  0001:0001A674       TReader.ReadInteger
 3676.  0001:0001A724       TReader.ReadListBegin
 3677.  0001:0001A72C       TReader.ReadListEnd
 3678.  0001:0001A734       TReader.ReadPrefix
 3679.  0001:0001A890       TReader.ReadProperty
 3680.  0001:0001AC14       TReader.ReadPropValue
 3681.  0001:0001AF7C       TReader.ReadRootComponent
 3682.  0001:0001B2A8       TReader.ReadSet
 3683.  0001:0001B364       TReader.ReadSignature
 3684.  0001:0001A49C       TReader.ReadSingle
 3685.  0001:0001B388       TReader.ReadStr
 3686.  0001:0001B3C4       TReader.ReadString
 3687.  0001:0001B564       TReader.ReadValue
 3688.  0001:0001BC7C       TReader.ReadVariant
 3689.  0001:0001B480       TReader.ReadWideString
 3690.  0001:0001B9B8       TReader.ReferenceName
 3691.  0001:0001B9D0       TReader.SetName
 3692.  0001:0001BA6C       TReader.SkipBytes
 3693.  0001:0001B858       TReader.SkipComponent
 3694.  0001:0001B810       TReader.SkipProperty
 3695.  0001:0001B578       TReader.SkipSetBody
 3696.  0001:0001B674       TReader.SkipValue
 3697.  0002:00000C18       TreeStreamEndFlag
 3698.  0001:000151D0       TRegGroup.AddClass
 3699.  0001:000151DC       TRegGroup.BestClass
 3700.  0001:0001523C       TRegGroup.BestGroup
 3701.  0001:000152AC       TRegGroup.Create
 3702.  0001:00015328       TRegGroup.Destroy
 3703.  0001:00015368       TRegGroup.GetClass
 3704.  0001:000153C8       TRegGroup.InGroup
 3705.  0001:0001540C       TRegGroup.RegisterClass
 3706.  0001:000154B4       TRegGroup.Registered
 3707.  0001:000154EC       TRegGroup.UnregisterModuleClasses
 3708.  0001:00015590       TRegGroups.Activate
 3709.  0001:000155DC       TRegGroups.Create
 3710.  0001:00015650       TRegGroups.Destroy
 3711.  0001:000156AC       TRegGroups.FindGroup
 3712.  0001:000156F0       TRegGroups.GetClass
 3713.  0001:000157C4       TRegGroups.GroupWith
 3714.  0001:0001588C       TRegGroups.Lock
 3715.  0001:00015898       TRegGroups.RegisterClass
 3716.  0001:000158B0       TRegGroups.Registered
 3717.  0001:000158F4       TRegGroups.StartGroup
 3718.  0001:00015944       TRegGroups.Unlock
 3719.  0001:00015950       TRegGroups.UnregisterModuleClasses
 3720.  0001:00028A10       TRegistry.ChangeKey
 3721.  0001:000289B4       TRegistry.CloseKey
 3722.  0001:00028944       TRegistry.Create
 3723.  0001:00028988       TRegistry.Destroy
 3724.  0001:00028A34       TRegistry.GetBaseKey
 3725.  0001:00028E20       TRegistry.GetData
 3726.  0001:00028D30       TRegistry.GetDataInfo
 3727.  0001:00028D80       TRegistry.GetDataSize
 3728.  0001:00028C00       TRegistry.GetKeyInfo
 3729.  0001:00028C68       TRegistry.GetKeyNames
 3730.  0001:00028A48       TRegistry.OpenKeyReadOnly
 3731.  0001:00028DA8       TRegistry.ReadString
 3732.  0001:00028E94       TRegistry.RegistryConnect
 3733.  0001:000289E4       TRegistry.SetRootKey
 3734.  0001:0001E640       TResourceManager.AllocResource
 3735.  0001:0001E84C       TResourceManager.AssignResource
 3736.  0001:0001E7D4       TResourceManager.ChangeResource
 3737.  0001:0001E5C8       TResourceManager.Create
 3738.  0001:0001E604       TResourceManager.Destroy
 3739.  0001:0001E724       TResourceManager.FreeResource
 3740.  0001:0001E628       TResourceManager.Lock
 3741.  0001:0001E634       TResourceManager.Unlock
 3742.  0001:00018DC4       TResourceStream.Create
 3743.  0001:00018EF8       TResourceStream.Destroy
 3744.  0001:00018E8C       TResourceStream.Initialize
 3745.  0001:00018F30       TResourceStream.Write
 3746.  0001:00006DF8       Trim
 3747.  0001:0005451C       TrimPunctuation
 3748.  0002:0000278C       TrueBoolStrs
 3749.  0001:00008570       TryEncodeDate
 3750.  0001:00008428       TryEncodeTime
 3751.  0001:00001014       TryHarder
 3752.  0001:00007194       TryStrToBool
 3753.  0001:000083C8       TryStrToCurr
 3754.  0001:00009CB0       TryStrToDate
 3755.  0001:00009D18       TryStrToDateTime
 3756.  0001:0000839C       TryStrToFloat
 3757.  0001:00008370       TryStrToFloat
 3758.  0001:00008354       TryStrToFloat
 3759.  0001:00007088       TryStrToInt
 3760.  0001:000070A8       TryStrToInt64
 3761.  0001:00009CE4       TryStrToTime
 3762.  0001:0004CA58       TScreen.AddDataModule
 3763.  0001:0004C9D0       TScreen.AddForm
 3764.  0001:0004D450       TScreen.AlignForm
 3765.  0001:0004D3C8       TScreen.AlignForms
 3766.  0001:0004C6B4       TScreen.Create
 3767.  0001:0004CA70       TScreen.CreateCursors
 3768.  0001:0004C80C       TScreen.Destroy
 3769.  0001:0004CACC       TScreen.DestroyCursors
 3770.  0001:0004CFE4       TScreen.DisableAlign
 3771.  0001:0004CFEC       TScreen.EnableAlign
 3772.  0001:0004CDD8       TScreen.GetCursors
 3773.  0001:0004C97C       TScreen.GetCustomFormCount
 3774.  0001:0004C968       TScreen.GetCustomForms
 3775.  0001:0004CDBC       TScreen.GetDataModule
 3776.  0001:0004CDD0       TScreen.GetDataModuleCount
 3777.  0001:0004CD50       TScreen.GetDefaultIME
 3778.  0001:0004C904       TScreen.GetDesktopHeight
 3779.  0001:0004C8F8       TScreen.GetDesktopLeft
 3780.  0001:0004C8EC       TScreen.GetDesktopTop
 3781.  0001:0004C910       TScreen.GetDesktopWidth
 3782.  0001:0004C94C       TScreen.GetForm
 3783.  0001:0004C960       TScreen.GetFormCount
 3784.  0001:0004C8D4       TScreen.GetHeight
 3785.  0001:0004CB50       TScreen.GetImes
 3786.  0001:0004CE90       TScreen.GetMetricSettings
 3787.  0001:0004C91C       TScreen.GetMonitor
 3788.  0001:0004C930       TScreen.GetMonitorCount
 3789.  0001:0004C8E0       TScreen.GetWidth
 3790.  0001:0004CD6C       TScreen.IconFontChanged
 3791.  0001:0004CB28       TScreen.InsertCursor
 3792.  0001:0004D00C       TScreen.Realign
 3793.  0001:0004CA64       TScreen.RemoveDataModule
 3794.  0001:0004CA08       TScreen.RemoveForm
 3795.  0001:0004D4D8       TScreen.ResetFonts
 3796.  0001:0004CE00       TScreen.SetCursor
 3797.  0001:0004C984       TScreen.UpdateLastActive
 3798.  0001:00047428       TScrollingWinControl.AdjustClientRect
 3799.  0001:00046DFC       TScrollingWinControl.AlignControls
 3800.  0001:00046E1C       TScrollingWinControl.AutoScrollEnabled
 3801.  0001:000470CC       TScrollingWinControl.AutoScrollInView
 3802.  0001:00046F54       TScrollingWinControl.CalcAutoRange
 3803.  0001:000472DC       TScrollingWinControl.ChangeScale
 3804.  0001:00047498       TScrollingWinControl.CMBiDiModeChanged
 3805.  0001:00046CF8       TScrollingWinControl.Create
 3806.  0001:00046DAC       TScrollingWinControl.CreateParams
 3807.  0001:00046DBC       TScrollingWinControl.CreateWnd
 3808.  0001:00046D70       TScrollingWinControl.Destroy
 3809.  0001:00046E3C       TScrollingWinControl.DoFlipChildren
 3810.  0001:00047300       TScrollingWinControl.Resizing
 3811.  0001:00047238       TScrollingWinControl.ScaleScrollBars
 3812.  0001:000470E4       TScrollingWinControl.ScrollInView
 3813.  0001:00046F78       TScrollingWinControl.SetAutoScroll
 3814.  0001:00046FB4       TScrollingWinControl.SetHorzScrollBar
 3815.  0001:00046FC4       TScrollingWinControl.SetVertScrollBar
 3816.  0001:00046FD4       TScrollingWinControl.UpdateScrollBars
 3817.  0001:000473E0       TScrollingWinControl.WMHScroll
 3818.  0001:00047304       TScrollingWinControl.WMSize
 3819.  0001:00047404       TScrollingWinControl.WMVScroll
 3820.  0001:00021D78       TSharedImage.Reference
 3821.  0001:00021D7C       TSharedImage.Release
 3822.  0001:0003C0AC       TShortCutList.Add
 3823.  0001:0003C0D8       TShortCutList.IndexOfShortCut
 3824.  0001:0002CD50       TSiteList.AddSite
 3825.  0001:0002CDAC       TSiteList.Clear
 3826.  0001:0002CCF4       TSiteList.Find
 3827.  0001:0002CDE0       TSiteList.GetTopSite
 3828.  0001:0002E6D4       TSizeConstraints.AssignTo
 3829.  0001:0002E7A8       TSizeConstraints.Change
 3830.  0001:0002E698       TSizeConstraints.Create
 3831.  0001:0002E71C       TSizeConstraints.SetConstraints
 3832.  0001:00024EA0       TStack.PushItem
 3833.  0001:000187D0       TStream.CopyFrom
 3834.  0001:00018534       TStream.GetPosition
 3835.  0001:00018568       TStream.GetSize
 3836.  0001:00018760       TStream.ReadBuffer
 3837.  0001:000188C4       TStream.ReadComponent
 3838.  0001:000186F0       TStream.Seek
 3839.  0001:0001866C       TStream.Seek
 3840.  0001:00018554       TStream.SetPosition
 3841.  0001:000185B4       TStream.SetSize
 3842.  0001:000185CC       TStream.SetSize
 3843.  0001:000185B8       TStream.SetSize64
 3844.  0001:00018798       TStream.WriteBuffer
 3845.  0001:0001D270       TStreamAdapter.Clone
 3846.  0001:0001D1C4       TStreamAdapter.Commit
 3847.  0001:0001CFC4       TStreamAdapter.CopyTo
 3848.  0001:0001CD8C       TStreamAdapter.Create
 3849.  0001:0001CDD4       TStreamAdapter.Destroy
 3850.  0001:0001D1DC       TStreamAdapter.LockRegion
 3851.  0001:0001CE0C       TStreamAdapter.Read
 3852.  0001:0001D1D0       TStreamAdapter.Revert
 3853.  0001:0001CEDC       TStreamAdapter.Seek
 3854.  0001:0001CF60       TStreamAdapter.SetSize
 3855.  0001:0001D1F4       TStreamAdapter.Stat
 3856.  0001:0001D1E8       TStreamAdapter.UnlockRegion
 3857.  0001:0001CE74       TStreamAdapter.Write
 3858.  0001:00017F3C       TStringList.Add
 3859.  0001:00017F48       TStringList.AddObject
 3860.  0001:00017FAC       TStringList.Changed
 3861.  0001:00017FC8       TStringList.Changing
 3862.  0001:00017FE4       TStringList.Clear
 3863.  0001:00018518       TStringList.CompareStrings
 3864.  0001:000184E0       TStringList.CustomSort
 3865.  0001:00018024       TStringList.Delete
 3866.  0001:00017EE0       TStringList.Destroy
 3867.  0001:00018090       TStringList.Exchange
 3868.  0001:000180EC       TStringList.ExchangeItems
 3869.  0001:00018110       TStringList.Find
 3870.  0001:00018188       TStringList.Get
 3871.  0001:000181BC       TStringList.GetCapacity
 3872.  0001:000181C0       TStringList.GetCount
 3873.  0001:000181C4       TStringList.GetObject
 3874.  0001:000181EC       TStringList.Grow
 3875.  0001:00018220       TStringList.IndexOf
 3876.  0001:0001825C       TStringList.Insert
 3877.  0001:000182C0       TStringList.InsertItem
 3878.  0001:0001826C       TStringList.InsertObject
 3879.  0001:00018338       TStringList.Put
 3880.  0001:00018394       TStringList.PutObject
 3881.  0001:000183D4       TStringList.QuickSort
 3882.  0001:00018468       TStringList.SetCapacity
 3883.  0001:00018484       TStringList.SetSorted
 3884.  0001:000184A4       TStringList.SetUpdateState
 3885.  0001:000184D0       TStringList.Sort
 3886.  0001:000171AC       TStrings.Add
 3887.  0001:000171D0       TStrings.AddObject
 3888.  0001:000171F4       TStrings.AddStrings
 3889.  0001:000172AC       TStrings.Assign
 3890.  0001:00017344       TStrings.BeginUpdate
 3891.  0001:00017EA0       TStrings.CompareStrings
 3892.  0001:000173B4       TStrings.DefineProperties
 3893.  0001:0001717C       TStrings.Destroy
 3894.  0001:00017400       TStrings.EndUpdate
 3895.  0001:00017414       TStrings.Equals
 3896.  0001:000174C0       TStrings.Error
 3897.  0001:000174F8       TStrings.Error
 3898.  0001:00017550       TStrings.Exchange
 3899.  0001:00017638       TStrings.GetCapacity
 3900.  0001:00017EAC       TStrings.GetNameValueSeparator
 3901.  0001:00017640       TStrings.GetObject
 3902.  0001:00017644       TStrings.GetText
 3903.  0001:00017698       TStrings.GetTextStr
 3904.  0001:000177C0       TStrings.IndexOf
 3905.  0001:0001784C       TStrings.IndexOfName
 3906.  0001:00017920       TStrings.IndexOfObject
 3907.  0001:00017954       TStrings.InsertObject
 3908.  0001:00017984       TStrings.LoadFromFile
 3909.  0001:000179D8       TStrings.LoadFromStream
 3910.  0001:00017A84       TStrings.Move
 3911.  0001:00017B34       TStrings.Put
 3912.  0001:00017B68       TStrings.PutObject
 3913.  0001:00017B6C       TStrings.ReadData
 3914.  0001:00017C1C       TStrings.SaveToFile
 3915.  0001:00017C74       TStrings.SaveToStream
 3916.  0001:00017CD0       TStrings.SetCapacity
 3917.  0001:00017EC4       TStrings.SetNameValueSeparator
 3918.  0001:00017CD4       TStrings.SetStringsAdapter
 3919.  0001:00017D08       TStrings.SetText
 3920.  0001:00017D58       TStrings.SetTextStr
 3921.  0001:00017E18       TStrings.SetUpdateState
 3922.  0001:00017E1C       TStrings.WriteData
 3923.  0001:00026C28       TSynchroObject.Acquire
 3924.  0001:00026C2C       TSynchroObject.Release
 3925.  0001:00029514       TThemeServices.ApplyThemeChange
 3926.  0001:000293F8       TThemeServices.Create
 3927.  0001:00029444       TThemeServices.Destroy
 3928.  0001:000294D0       TThemeServices.DoOnThemeChange
 3929.  0001:00029528       TThemeServices.DrawEdge
 3930.  0001:00029574       TThemeServices.DrawElement
 3931.  0001:000295B8       TThemeServices.DrawParentBackground
 3932.  0001:0002965C       TThemeServices.GetElementDetails
 3933.  0001:00029620       TThemeServices.GetElementDetails
 3934.  0001:00029478       TThemeServices.GetTheme
 3935.  0001:000294B8       TThemeServices.GetThemesEnabled
 3936.  0001:000299E8       TThemeServices.PaintBorder
 3937.  0001:000294E4       TThemeServices.UnloadThemeData
 3938.  0001:00029B54       TThemeServices.UpdateThemes
 3939.  0001:0001682C       TThreadList.Add
 3940.  0001:0001675C       TThreadList.Create
 3941.  0001:000167B0       TThreadList.Destroy
 3942.  0001:000168B4       TThreadList.LockList
 3943.  0001:000168C8       TThreadList.Remove
 3944.  0001:00016918       TThreadList.UnlockList
 3945.  0001:0000BC38       TThreadLocalCounter.Delete
 3946.  0001:0000BB58       TThreadLocalCounter.Destroy
 3947.  0001:0000BBA8       TThreadLocalCounter.HashIndex
 3948.  0001:0000BBC0       TThreadLocalCounter.Open
 3949.  0001:0000BC48       TThreadLocalCounter.Recycle
 3950.  0001:00028038       TTimer.Create
 3951.  0001:00028088       TTimer.Destroy
 3952.  0001:000281C0       TTimer.SetEnabled
 3953.  0001:000281D0       TTimer.SetInterval
 3954.  0001:000281E0       TTimer.SetOnTimer
 3955.  0001:000281F8       TTimer.Timer
 3956.  0001:00028134       TTimer.UpdateTimer
 3957.  0001:000280C0       TTimer.WndProc
 3958.  0001:00036B14       TWinControl.ActionChange
 3959.  0001:00032F50       TWinControl.AddBiDiModeExStyle
 3960.  0001:00032204       TWinControl.AdjustClientRect
 3961.  0001:0003620C       TWinControl.AdjustSize
 3962.  0001:0003299C       TWinControl.AlignControl
 3963.  0001:00032898       TWinControl.AlignControls
 3964.  0001:00036B5C       TWinControl.AssignTo
 3965.  0001:00032EE8       TWinControl.Broadcast
 3966.  0001:000366FC       TWinControl.CalcConstraints
 3967.  0001:00036B8C       TWinControl.CanAutoSize
 3968.  0001:0003606C       TWinControl.CanFocus
 3969.  0001:00036670       TWinControl.CanResize
 3970.  0001:00035C38       TWinControl.ChangeScale
 3971.  0001:000354A8       TWinControl.CMBiDiModeChanged
 3972.  0001:00035704       TWinControl.CMBorderChanged
 3973.  0001:00035580       TWinControl.CMChanged
 3974.  0001:00035594       TWinControl.CMChildKey
 3975.  0001:00035660       TWinControl.CMColorChanged
 3976.  0001:00035840       TWinControl.CMControlListChange
 3977.  0001:00035744       TWinControl.CMCtl3DChanged
 3978.  0001:000356C4       TWinControl.CMCursorChanged
 3979.  0001:00035560       TWinControl.CMDesignHitTest
 3980.  0001:000355B0       TWinControl.CMDialogChar
 3981.  0001:000355A8       TWinControl.CMDialogKey
 3982.  0001:00034DC0       TWinControl.CMDockClient
 3983.  0001:000357E4       TWinControl.CMDrag
 3984.  0001:00035618       TWinControl.CMEnabledChanged
 3985.  0001:000354E0       TWinControl.CMEnter
 3986.  0001:00035554       TWinControl.CMExit
 3987.  0001:00034ED4       TWinControl.CMFloat
 3988.  0001:000355B8       TWinControl.CMFocusChanged
 3989.  0001:000357D4       TWinControl.CMFontChange
 3990.  0001:00035688       TWinControl.CMFontChanged
 3991.  0001:00035F70       TWinControl.CMInvalidate
 3992.  0001:00035784       TWinControl.CMParentCtl3DChanged
 3993.  0001:000336E4       TWinControl.CMRecreateWnd
 3994.  0001:00035490       TWinControl.CMShowHintChanged
 3995.  0001:000355F0       TWinControl.CMShowingChanged
 3996.  0001:000357C4       TWinControl.CMSysColorChange
 3997.  0001:00035854       TWinControl.CMSysFontChanged
 3998.  0001:000357DC       TWinControl.CMTimeChange
 3999.  0001:00034EAC       TWinControl.CMUnDockClient
 4000.  0001:000355C0       TWinControl.CMVisibleChanged
 4001.  0001:000357CC       TWinControl.CMWinIniChange
 4002.  0001:00035A3C       TWinControl.CNChar
 4003.  0001:00035904       TWinControl.CNKeyDown
 4004.  0001:000359E8       TWinControl.CNKeyUp
 4005.  0001:00035AE4       TWinControl.CNSysChar
 4006.  0001:00035A88       TWinControl.CNSysKeyDown
 4007.  0001:00036AD8       TWinControl.ConstrainedResize
 4008.  0001:00032C74       TWinControl.ContainsControl
 4009.  0001:00033A18       TWinControl.ControlAtPos
 4010.  0001:00034C98       TWinControl.ControlsAligned
 4011.  0001:00031EC4       TWinControl.Create
 4012.  0001:00034C9C       TWinControl.CreateDockManager
 4013.  0001:000335CC       TWinControl.CreateHandle
 4014.  0001:00032FB8       TWinControl.CreateParams
 4015.  0001:000332B4       TWinControl.CreateWindowHandle
 4016.  0001:000330E4       TWinControl.CreateWnd
 4017.  0001:00033664       TWinControl.CustomAlignInsertBefore
 4018.  0001:00033668       TWinControl.CustomAlignPosition
 4019.  0001:00033CA4       TWinControl.DefaultHandler
 4020.  0001:0003346C       TWinControl.DefineProperties
 4021.  0001:00031FE8       TWinControl.Destroy
 4022.  0001:00033684       TWinControl.DestroyHandle
 4023.  0001:00033520       TWinControl.DestroyWindowHandle
 4024.  0001:000334C8       TWinControl.DestroyWnd
 4025.  0001:00032A30       TWinControl.DisableAlign
 4026.  0001:00034A34       TWinControl.DoAddDockClient
 4027.  0001:00034A88       TWinControl.DockDrop
 4028.  0001:00034B0C       TWinControl.DockOver
 4029.  0001:00034AD8       TWinControl.DoDockOver
 4030.  0001:00034A48       TWinControl.DoEnter
 4031.  0001:00034A68       TWinControl.DoExit
 4032.  0001:00032A60       TWinControl.DoFlipChildren
 4033.  0001:00034F80       TWinControl.DoKeyDown
 4034.  0001:00035130       TWinControl.DoKeyPress
 4035.  0001:00035068       TWinControl.DoKeyUp
 4036.  0001:00034A44       TWinControl.DoRemoveDockClient
 4037.  0001:00034B4C       TWinControl.DoUnDock
 4038.  0001:00032A38       TWinControl.EnableAlign
 4039.  0001:000364B0       TWinControl.FindNextControl
 4040.  0001:000320B8       TWinControl.FixupTabList
 4041.  0001:00032B34       TWinControl.FlipChildren
 4042.  0001:000360E4       TWinControl.Focused
 4043.  0001:00036B54       TWinControl.GetActionLinkClass
 4044.  0001:000365E8       TWinControl.GetChildren
 4045.  0001:000361D4       TWinControl.GetClientOrigin
 4046.  0001:000361F4       TWinControl.GetClientRect
 4047.  0001:00032E8C       TWinControl.GetControl
 4048.  0001:00032EC8       TWinControl.GetControlCount
 4049.  0001:00036140       TWinControl.GetControlExtents
 4050.  0001:00035F0C       TWinControl.GetDeviceContext
 4051.  0001:00034BC8       TWinControl.GetDockClientCount
 4052.  0001:00034BDC       TWinControl.GetDockClients
 4053.  0001:0003612C       TWinControl.GetHandle
 4054.  0001:00037190       TWinControl.GetParentBackground
 4055.  0001:00034C00       TWinControl.GetSiteInfo
 4056.  0001:0003629C       TWinControl.GetTabOrder
 4057.  0001:00036450       TWinControl.GetTabOrderList
 4058.  0001:00034C5C       TWinControl.GetVisibleDockClientCount
 4059.  0001:0003638C       TWinControl.HandleAllocated
 4060.  0001:00036108       TWinControl.HandleNeeded
 4061.  0001:00032CA8       TWinControl.Insert
 4062.  0001:00032D3C       TWinControl.InsertControl
 4063.  0001:00035F60       TWinControl.Invalidate
 4064.  0001:00036034       TWinControl.InvalidateFrame
 4065.  0001:00033AAC       TWinControl.IsControlMouseMsg
 4066.  0001:00036290       TWinControl.IsCtl3DStored
 4067.  0001:00035870       TWinControl.IsMenuKey
 4068.  0001:00034F58       TWinControl.KeyDown
 4069.  0001:00035110       TWinControl.KeyPress
 4070.  0001:00035040       TWinControl.KeyUp
 4071.  0001:000338E8       TWinControl.MainWndProc
 4072.  0001:00032F28       TWinControl.NotifyControls
 4073.  0001:00033F38       TWinControl.PaintControls
 4074.  0001:00033DE0       TWinControl.PaintHandler
 4075.  0001:00034168       TWinControl.PaintTo
 4076.  0001:00033F10       TWinControl.PaintWindow
 4077.  0001:000353F4       TWinControl.PaletteChanged
 4078.  0001:00033584       TWinControl.PrecedingWindow
 4079.  0001:000332F4       TWinControl.ReadDesignSize
 4080.  0001:0003218C       TWinControl.ReadState
 4081.  0001:00032A58       TWinControl.Realign
 4082.  0001:000336CC       TWinControl.RecreateWnd
 4083.  0001:00034BA4       TWinControl.ReloadDockedControl
 4084.  0001:00032CF4       TWinControl.Remove
 4085.  0001:00032E10       TWinControl.RemoveControl
 4086.  0001:00032C88       TWinControl.RemoveFocus
 4087.  0001:0003601C       TWinControl.Repaint
 4088.  0001:0003499C       TWinControl.ResetIme
 4089.  0001:00035BF0       TWinControl.ScaleControls
 4090.  0001:00035CE4       TWinControl.ScrollBy
 4091.  0001:000365BC       TWinControl.SelectNext
 4092.  0001:0003624C       TWinControl.SetBorderWidth
 4093.  0001:00035B18       TWinControl.SetBounds
 4094.  0001:00036630       TWinControl.SetChildOrder
 4095.  0001:0003626C       TWinControl.SetCtl3D
 4096.  0001:00034D08       TWinControl.SetDockSite
 4097.  0001:000360AC       TWinControl.SetFocus
 4098.  0001:000348B0       TWinControl.SetIme
 4099.  0001:00037198       TWinControl.SetParentBackground
 4100.  0001:00033860       TWinControl.SetParentWindow
 4101.  0001:0003631C       TWinControl.SetUseDockManager
 4102.  0001:00035EAC       TWinControl.SetZOrder
 4103.  0001:00035DD4       TWinControl.SetZOrderPosition
 4104.  0001:00035DBC       TWinControl.ShowControl
 4105.  0001:00036000       TWinControl.Update
 4106.  0001:00036398       TWinControl.UpdateBounds
 4107.  0001:00033820       TWinControl.UpdateControlState
 4108.  0001:00033724       TWinControl.UpdateShowing
 4109.  0001:000362C0       TWinControl.UpdateTabOrder
 4110.  0001:000370FC       TWinControl.UpdateUIState
 4111.  0001:00035194       TWinControl.WMChar
 4112.  0001:0003530C       TWinControl.WMCharToItem
 4113.  0001:0003441C       TWinControl.WMCommand
 4114.  0001:000344F0       TWinControl.WMCompareItem
 4115.  0001:00037090       TWinControl.WMContextMenu
 4116.  0001:00034514       TWinControl.WMDeleteItem
 4117.  0001:00035380       TWinControl.WMDestroy
 4118.  0001:00034538       TWinControl.WMDrawItem
 4119.  0001:00034580       TWinControl.WMEraseBkgnd
 4120.  0001:00034490       TWinControl.WMFontChange
 4121.  0001:000344B0       TWinControl.WMHScroll
 4122.  0001:0003489C       TWinControl.WMIMEEndComp
 4123.  0001:00034888       TWinControl.WMIMEStartComp
 4124.  0001:00034FE8       TWinControl.WMKeyDown
 4125.  0001:000350D0       TWinControl.WMKeyUp
 4126.  0001:00034874       TWinControl.WMKillFocus
 4127.  0001:0003455C       TWinControl.WMMeasureItem
 4128.  0001:0003474C       TWinControl.WMMove
 4129.  0001:00036D58       TWinControl.WMNCCalcSize
 4130.  0001:000353B4       TWinControl.WMNCDestroy
 4131.  0001:000353D0       TWinControl.WMNCHitTest
 4132.  0001:00036DE8       TWinControl.WMNCPaint
 4133.  0001:0003443C       TWinControl.WMNotify
 4134.  0001:000342BC       TWinControl.WMPaint
 4135.  0001:00035470       TWinControl.WMPaletteChanged
 4136.  0001:0003532C       TWinControl.WMParentNotify
 4137.  0001:00037160       TWinControl.WMPrintClient
 4138.  0001:0003544C       TWinControl.WMQueryNewPalette
 4139.  0001:00034760       TWinControl.WMSetCursor
 4140.  0001:00034860       TWinControl.WMSetFocus
 4141.  0001:00034718       TWinControl.WMSize
 4142.  0001:00034460       TWinControl.WMSysColorChange
 4143.  0001:00035264       TWinControl.WMSysCommand
 4144.  0001:00035014       TWinControl.WMSysKeyDown
 4145.  0001:000350F0       TWinControl.WMSysKeyUp
 4146.  0001:000344A0       TWinControl.WMTimeChange
 4147.  0001:00035360       TWinControl.WMVKeyToItem
 4148.  0001:000344D0       TWinControl.WMVScroll
 4149.  0001:00034608       TWinControl.WMWindowPosChanged
 4150.  0001:000346C8       TWinControl.WMWindowPosChanging
 4151.  0001:0003447C       TWinControl.WMWinIniChange
 4152.  0001:00033B40       TWinControl.WndProc
 4153.  0001:0003332C       TWinControl.WriteDesignSize
 4154.  0001:00031E90       TWinControlActionLink.AssignClient
 4155.  0001:00031EB4       TWinControlActionLink.IsHelpContextLinked
 4156.  0001:00031EBC       TWinControlActionLink.SetHelpContext
 4157.  0001:0002A5D4       TWinHelpViewer.CallWinHelp
 4158.  0001:0002A130       TWinHelpViewer.CanShowTableOfContents
 4159.  0001:0002A830       TWinHelpViewer.CouldBeUnstableWindow
 4160.  0001:0002A934       TWinHelpViewer.Create
 4161.  0001:0002A97C       TWinHelpViewer.Destroy
 4162.  0001:0002A544       TWinHelpViewer.DisplayHelpByContext
 4163.  0001:0002A3BC       TWinHelpViewer.DisplayTopic
 4164.  0001:0002A08C       TWinHelpViewer.GetHelpStrings
 4165.  0001:0002A000       TWinHelpViewer.GetViewerName
 4166.  0001:00029F08       TWinHelpViewer.HelpFile
 4167.  0001:00029FD8       TWinHelpViewer.InternalShutDown
 4168.  0001:0002A82C       TWinHelpViewer.IsBusyWindow
 4169.  0001:0002A7A4       TWinHelpViewer.IsNewQuery
 4170.  0001:0002A84C       TWinHelpViewer.MakeWinHelpHappy
 4171.  0001:0002A304       TWinHelpViewer.NotifyID
 4172.  0001:0002A8A8       TWinHelpViewer.RestartWinHelp
 4173.  0001:0002A1BC       TWinHelpViewer.ShowHelp
 4174.  0001:0002A134       TWinHelpViewer.ShowTableOfContents
 4175.  0001:0002A324       TWinHelpViewer.ShutDown
 4176.  0001:0002A308       TWinHelpViewer.SoftShutDown
 4177.  0001:0002A4D0       TWinHelpViewer.UnderstandsContext
 4178.  0001:0002A014       TWinHelpViewer.UnderstandsKeyword
 4179.  0001:0002A354       TWinHelpViewer.UnderstandsTopic
 4180.  0001:00020CFC       TwoBitsFromDIB
 4181.  0002:000000E8       TwoDigitYearCenturyWindow
 4182.  0001:0001BE84       TWriter.Write
 4183.  0001:0001BEE8       TWriter.WriteBoolean
 4184.  0001:0001BED0       TWriter.WriteBuffer
 4185.  0001:0001BEFC       TWriter.WriteInteger
 4186.  0001:0001BF70       TWriter.WriteListBegin
 4187.  0001:0001BF78       TWriter.WriteListEnd
 4188.  0001:0001BF80       TWriter.WriteMinStr
 4189.  0001:0001C018       TWriter.WriteString
 4190.  0001:0001C06C       TWriter.WriteValue
 4191.  0001:00005080       Types
 4192.  0001:00013904       TypInfo
 4193.  0001:0005ACB4       UCustomOPC
 4194.  0001:0000022C       UnhandledExceptionFilter
 4195.  0001:0004D6A4       UnhookHintHooks
 4196.  0001:00005A1C       UnhookWindowsHookEx
 4197.  0001:0000489C       UnicodeToUtf8
 4198.  0001:00000AE0       UninitAllocator
 4199.  0001:0003EBC8       UniqueCommand
 4200.  0001:000033DC       UniqueString
 4201.  0001:0000C5F0       UniUnimplemented
 4202.  0001:00005A60       UnlockResource
 4203.  0001:0000556C       UnrealizeObject
 4204.  0001:00005A24       UnregisterClass
 4205.  0001:00016024       UnregisterFindGlobalComponentProc
 4206.  0001:0000471C       UnregisterModule
 4207.  0001:00015CE0       UnRegisterModuleClasses
 4208.  0001:00002AA4       UnsetExceptionHandler
 4209.  0001:0005DE30       UOPC
 4210.  0001:0005CBD8       UOPCAsynch
 4211.  0001:0005C6A0       UOPCBrowser
 4212.  0001:00051144       UOPCExceptions
 4213.  0001:00053430       UOPCGroup
 4214.  0001:00052AD4       UOPCItem
 4215.  0001:0005CDE8       UOPCQueue
 4216.  0001:00001918       UpCase
 4217.  0001:00021E44       UpdateDIBColorTable
 4218.  0001:00031818       UpdateFloatingDockSitePos
 4219.  0001:00041AF8       UpdateItem
 4220.  0001:00042504       UpdateItem
 4221.  0001:00046AD8       UpdateScrollProperties
 4222.  0001:00005A2C       UpdateWindow
 4223.  0001:00006C10       UpperCase
 4224.  0001:00027804       UrlMon
 4225.  0002:00002AD8       UrlMonHandle
 4226.  0002:00002ADC       UrlMonInitialized
 4227.  0002:00002924       User32Dll
 4228.  0001:00027624       UseThemes
 4229.  0001:00004B5C       UTF8Decode
 4230.  0001:00004AB0       UTF8Encode
 4231.  0001:00004978       Utf8ToUnicode
 4232.  0002:00000514       UtilWindowClass
 4233.  0001:00052394       UVariant
 4234.  0001:000276A0       UxTheme
 4235.  0001:0004FA24       ValidateHintWindow
 4236.  0001:0002D3EC       ValidDockTarget
 4237.  0002:00000C50       ValidMenuHotkeys
 4238.  0001:000460F4       ValidParentForm
 4239.  0002:00000A5C       Values
 4240.  0002:00000A64       Values
 4241.  0002:000027B4       VarAdd
 4242.  0002:00000010       VarAddRefProc
 4243.  0002:000027CC       VarAnd
 4244.  0001:000126F8       VarArrayAsPSafeArray
 4245.  0001:0000D9C4       VarArrayClear
 4246.  0001:0000DC64       VarArrayCopyForEach
 4247.  0001:00012650       VarArrayCreate
 4248.  0001:0000D564       VarArrayCreateError
 4249.  0001:00012720       VarArrayDimCount
 4250.  0001:0001276C       VarArrayHighBound
 4251.  0001:00012748       VarArrayLowBound
 4252.  0001:00012A30       VarArrayPut
 4253.  0001:00012578       VarAsType
 4254.  0002:000027F0       VarBoolFromStr
 4255.  0002:000027FC       VarBstrFromBool
 4256.  0002:000027F4       VarBstrFromCy
 4257.  0002:000027F8       VarBstrFromDate
 4258.  0001:0000DF50       VarCastAsAny
 4259.  0001:0000E054       VarCastAsDispatch
 4260.  0001:0000E0A0       VarCastAsInterface
 4261.  0001:0000DFBC       VarCastAsOleStr
 4262.  0001:0000E008       VarCastAsString
 4263.  0001:0000D3D8       VarCastError
 4264.  0001:0000D384       VarCastError
 4265.  0001:0000E16C       VarCastRare
 4266.  0001:0000E0EC       VarCastViaOS
 4267.  0001:0000DB40       VarClearDeep
 4268.  0002:0000000C       VarClearProc
 4269.  0002:000027D8       VarCmp
 4270.  0001:0000DE30       VarCopyCopyProc
 4271.  0001:0000DE38       VarCopyDeep
 4272.  0002:00000014       VarCopyProc
 4273.  0002:000027EC       VarCyFromStr
 4274.  0002:000027E8       VarDateFromStr
 4275.  0001:00054F74       VarDispInvoke
 4276.  0002:00002814       VarDispProc
 4277.  0002:000027C0       VarDiv
 4278.  0002:000027DC       VarI4FromStr
 4279.  0001:0000C5B8       VariantChangeType
 4280.  0002:000027A8       VariantChangeTypeEx
 4281.  0001:000139A4       VariantClear
 4282.  0001:0000C5A8       VariantClear
 4283.  0001:0005114C       variantCommit
 4284.  0001:0000C5B0       VariantCopy
 4285.  0001:0000C5A0       VariantInit
 4286.  0001:00012F40       Variants
 4287.  0001:000517A8       variantUpdate
 4288.  0002:000027C4       VarIDiv
 4289.  0001:0000D474       VarInvalidOp
 4290.  0001:00012790       VarIsArray
 4291.  0001:00012798       VarIsArray
 4292.  0001:00012590       VarIsNull
 4293.  0002:000027C8       VarMod
 4294.  0002:000027BC       VarMul
 4295.  0002:000027AC       VarNeg
 4296.  0002:000027B0       VarNot
 4297.  0002:000027D0       VarOr
 4298.  0001:0000D4C8       VarOverflowError
 4299.  0002:000027E0       VarR4FromStr
 4300.  0002:000027E4       VarR8FromStr
 4301.  0001:0000D818       VarResultCheck
 4302.  0001:0000D80C       VarResultCheck
 4303.  0001:0000DF48       VarStringToOleStr
 4304.  0002:000027B8       VarSub
 4305.  0001:0000F5AC       VarToBoolAny
 4306.  0001:0000F4A4       VarToBoolAsString
 4307.  0001:0000F610       VarToBoolCustom
 4308.  0001:0000F56C       VarToBoolViaOS
 4309.  0001:00010798       VarToCurrencyAny
 4310.  0001:000106EC       VarToCurrencyAsDouble
 4311.  0001:00010630       VarToCurrencyAsString
 4312.  0001:000107FC       VarToCurrencyCustom
 4313.  0001:0001074C       VarToCurrencyViaOS
 4314.  0001:00010230       VarToDateAny
 4315.  0001:00010184       VarToDateAsDouble
 4316.  0001:00010098       VarToDateAsString
 4317.  0001:00010294       VarToDateCustom
 4318.  0001:000101E4       VarToDateViaOS
 4319.  0001:0000FAC0       VarToDoubleAny
 4320.  0001:0000F9B0       VarToDoubleAsString
 4321.  0001:0000FB24       VarToDoubleCustom
 4322.  0001:0000FA74       VarToDoubleViaOS
 4323.  0001:0000EFA8       VarToInt64Any
 4324.  0001:0000EEA8       VarToInt64AsString
 4325.  0001:0000F014       VarToInt64Custom
 4326.  0001:0000EDFC       VarToInt64ViaOS
 4327.  0001:0000E4F4       VarToIntAny
 4328.  0001:0000E404       VarToIntAsString
 4329.  0001:0000E558       VarToIntCustom
 4330.  0001:0000E4B8       VarToIntViaOS
 4331.  0001:00010E14       VarToLStrAny
 4332.  0001:00010E78       VarToLStrCustom
 4333.  0002:00000018       VarToLStrProc
 4334.  0001:00010D48       VarToLStrViaOS
 4335.  0001:000125A4       VarToStr
 4336.  0001:000125BC       VarToStrDef
 4337.  0001:000114F8       VarToWStrAny
 4338.  0001:0001155C       VarToWStrCustom
 4339.  0002:0000001C       VarToWStrProc
 4340.  0001:00011440       VarToWStrViaOS
 4341.  0001:00012564       VarType
 4342.  0001:000123F4       VarTypeAsText
 4343.  0001:00012584       VarTypeIsCustom
 4344.  0001:000127C0       VarTypeIsValidArrayType
 4345.  0001:000127E0       VarTypeIsValidElementType
 4346.  0001:0000CD9C       VarUtils
 4347.  0002:000027D4       VarXor
 4348.  0001:000070C8       VerifyBoolStrArray
 4349.  0001:000053BC       VerQueryValue
 4350.  0002:00002B08       ViewerName
 4351.  0001:00000360       VirtualAlloc
 4352.  0001:00005384       VirtualAlloc
 4353.  0001:00000368       VirtualFree
 4354.  0001:0000538C       VirtualQuery
 4355.  0001:000002EC       VirtualQuery
 4356.  0001:00005394       WaitForSingleObject
 4357.  0001:0001C0D8       WaitForSyncEvent
 4358.  0001:00005A34       WaitMessage
 4359.  0002:000004F8       WakeMainThread
 4360.  0001:0000300C       WCharFromChar
 4361.  0002:0000141C       wdays
 4362.  0002:0000146C       wdays
 4363.  0002:00000314       WesternGroups
 4364.  0001:00003C68       WideCharLenToStrVar
 4365.  0001:000002E4       WideCharToMultiByte
 4366.  0002:000000E0       Win32BuildNumber
 4367.  0001:0000BA88       Win32Check
 4368.  0002:000000E4       Win32CSDVersion
 4369.  0002:000000D8       Win32MajorVersion
 4370.  0002:000000DC       Win32MinorVersion
 4371.  0001:0003AA8C       Win32NLSEnableIME
 4372.  0002:000000D4       Win32Platform
 4373.  0002:00002B24       WindowAtom
 4374.  0002:00002B28       WindowAtomString
 4375.  0002:00000E28       WindowClass
 4376.  0001:0002A6D4       WindowEnumerationTester
 4377.  0001:00005A44       WindowFromPoint
 4378.  0002:00000BC0       WindowPos
 4379.  0001:00005CD4       Windows
 4380.  0001:00021470       WinError
 4381.  0001:00005A3C       WinHelp
 4382.  0002:00002B04       WinHelpTester
 4383.  0001:0002AA20       WinHelpViewer
 4384.  0001:000277CC       WinInet
 4385.  0001:000267F0       WinSpool
 4386.  0002:00000848       WndProcPtrAtom
 4387.  0001:000398C0       WriteControlName
 4388.  0001:00002D50       WriteErrorMessage
 4389.  0001:0000539C       WriteFile
 4390.  0001:00000234       WriteFile
 4391.  0001:00021480       WriteIcon
 4392.  0001:00053CA4       WriteOPCGroupItemValue
 4393.  0001:00056838       WS2Call
 4394.  0001:000568EC       WS2StubInit
 4395.  0002:00000ECC       WS2StubTable
 4396.  0001:00055AB8       WS2Stub_accept
 4397.  0001:00056178       WS2Stub_AcceptEx
 4398.  0001:00055AC8       WS2Stub_bind
 4399.  0001:00055AD8       WS2Stub_closesocket
 4400.  0001:00055AE8       WS2Stub_connect
 4401.  0001:00056188       WS2Stub_GetAcceptExSockaddrs
 4402.  0001:00055C28       WS2Stub_gethostbyaddr
 4403.  0001:00055C38       WS2Stub_gethostbyname
 4404.  0001:00055C48       WS2Stub_gethostname
 4405.  0001:00055B08       WS2Stub_getpeername
 4406.  0001:00055C88       WS2Stub_getprotobyname
 4407.  0001:00055C78       WS2Stub_getprotobynumber
 4408.  0001:00055C68       WS2Stub_getservbyname
 4409.  0001:00055C58       WS2Stub_getservbyport
 4410.  0001:00055B18       WS2Stub_getsockname
 4411.  0001:00055B28       WS2Stub_getsockopt
 4412.  0001:00055B38       WS2Stub_htonl
 4413.  0001:00055B48       WS2Stub_htons
 4414.  0001:00055B58       WS2Stub_inet_addr
 4415.  0001:00055B68       WS2Stub_inet_ntoa
 4416.  0001:00055AF8       WS2Stub_ioctlsocket
 4417.  0001:00055B78       WS2Stub_listen
 4418.  0001:00055B88       WS2Stub_ntohl
 4419.  0001:00055B98       WS2Stub_ntohs
 4420.  0001:00055BA8       WS2Stub_recv
 4421.  0001:00055BB8       WS2Stub_recvfrom
 4422.  0001:00055BC8       WS2Stub_select
 4423.  0001:00055BD8       WS2Stub_send
 4424.  0001:00055BE8       WS2Stub_sendto
 4425.  0001:00055BF8       WS2Stub_setsockopt
 4426.  0001:00055C08       WS2Stub_shutdown
 4427.  0001:00055C18       WS2Stub_socket
 4428.  0001:00056168       WS2Stub_TransmitFile
 4429.  0001:00055D88       WS2Stub_WSAAccept
 4430.  0001:000560D8       WS2Stub_WSAAddressToString
 4431.  0001:00055F58       WS2Stub_WSAAddressToStringA
 4432.  0001:00055F68       WS2Stub_WSAAddressToStringW
 4433.  0001:00055D48       WS2Stub_WSAAsyncGetHostByAddr
 4434.  0001:00055D38       WS2Stub_WSAAsyncGetHostByName
 4435.  0001:00055D18       WS2Stub_WSAAsyncGetProtoByName
 4436.  0001:00055D28       WS2Stub_WSAAsyncGetProtoByNumber
 4437.  0001:00055CF8       WS2Stub_WSAAsyncGetServByName
 4438.  0001:00055D08       WS2Stub_WSAAsyncGetServByPort
 4439.  0001:00055D68       WS2Stub_WSAAsyncSelect
 4440.  0001:00055D58       WS2Stub_WSACancelAsyncRequest
 4441.  0001:00055CE8       WS2Stub_WSACancelBlockingCall
 4442.  0001:00055AA8       WS2Stub_WSACleanup
 4443.  0001:00055D98       WS2Stub_WSACloseEvent
 4444.  0001:00055DA8       WS2Stub_WSAConnect
 4445.  0001:00055DB8       WS2Stub_WSACreateEvent
 4446.  0001:000560A8       WS2Stub_WSADuplicateSocket
 4447.  0001:00055DC8       WS2Stub_WSADuplicateSocketA
 4448.  0001:00055DD8       WS2Stub_WSADuplicateSocketW
 4449.  0001:00056138       WS2Stub_WSAEnumNameSpaceProviders
 4450.  0001:00056038       WS2Stub_WSAEnumNameSpaceProvidersA
 4451.  0001:00056048       WS2Stub_WSAEnumNameSpaceProvidersW
 4452.  0001:00055DE8       WS2Stub_WSAEnumNetworkEvents
 4453.  0001:000560B8       WS2Stub_WSAEnumProtocols
 4454.  0001:00055DF8       WS2Stub_WSAEnumProtocolsA
 4455.  0001:00055E08       WS2Stub_WSAEnumProtocolsW
 4456.  0001:00055E18       WS2Stub_WSAEventSelect
 4457.  0001:00055CA8       WS2Stub_WSAGetLastError
 4458.  0001:00055E28       WS2Stub_WSAGetOverlappedResult
 4459.  0001:00055E38       WS2Stub_WSAGetQosByName
 4460.  0001:00056128       WS2Stub_WSAGetServiceClassInfo
 4461.  0001:00056018       WS2Stub_WSAGetServiceClassInfoA
 4462.  0001:00056028       WS2Stub_WSAGetServiceClassInfoW
 4463.  0001:00056148       WS2Stub_WSAGetServiceClassNameByClassId
 4464.  0001:00056058       WS2Stub_WSAGetServiceClassNameByClassIdA
 4465.  0001:00056068       WS2Stub_WSAGetServiceClassNameByClassIdW
 4466.  0001:00055E48       WS2Stub_WSAHtonl
 4467.  0001:00055E58       WS2Stub_WSAHtons
 4468.  0001:00056118       WS2Stub_WSAInstallServiceClass
 4469.  0001:00055FE8       WS2Stub_WSAInstallServiceClassA
 4470.  0001:00055FF8       WS2Stub_WSAInstallServiceClassW
 4471.  0001:00055E68       WS2Stub_WSAIoctl
 4472.  0001:00055CB8       WS2Stub_WSAIsBlocking
 4473.  0001:00055E78       WS2Stub_WSAJoinLeaf
 4474.  0001:000560F8       WS2Stub_WSALookupServiceBegin
 4475.  0001:00055F98       WS2Stub_WSALookupServiceBeginA
 4476.  0001:00055FA8       WS2Stub_WSALookupServiceBeginW
 4477.  0001:00055FD8       WS2Stub_WSALookupServiceEnd
 4478.  0001:00056108       WS2Stub_WSALookupServiceNext
 4479.  0001:00055FB8       WS2Stub_WSALookupServiceNextA
 4480.  0001:00055FC8       WS2Stub_WSALookupServiceNextW
 4481.  0001:00055E88       WS2Stub_WSANtohl
 4482.  0001:00055E98       WS2Stub_WSANtohs
 4483.  0001:00056098       WS2Stub_WSAProviderConfigChange
 4484.  0001:00055EA8       WS2Stub_WSARecv
 4485.  0001:00055EB8       WS2Stub_WSARecvDisconnect
 4486.  0001:00056198       WS2Stub_WSARecvEx
 4487.  0001:00055EC8       WS2Stub_WSARecvFrom
 4488.  0001:00056008       WS2Stub_WSARemoveServiceClass
 4489.  0001:00055ED8       WS2Stub_WSAResetEvent
 4490.  0001:00055EE8       WS2Stub_WSASend
 4491.  0001:00055EF8       WS2Stub_WSASendDisconnect
 4492.  0001:00055F08       WS2Stub_WSASendTo
 4493.  0001:00055CD8       WS2Stub_WSASetBlockingHook
 4494.  0001:00055F18       WS2Stub_WSASetEvent
 4495.  0001:00055C98       WS2Stub_WSASetLastError
 4496.  0001:00056158       WS2Stub_WSASetService
 4497.  0001:00056078       WS2Stub_WSASetServiceA
 4498.  0001:00056088       WS2Stub_WSASetServiceW
 4499.  0001:000560C8       WS2Stub_WSASocket
 4500.  0001:00055F28       WS2Stub_WSASocketA
 4501.  0001:00055F38       WS2Stub_WSASocketW
 4502.  0001:000560E8       WS2Stub_WSAStringToAddress
 4503.  0001:00055F78       WS2Stub_WSAStringToAddressA
 4504.  0001:00055F88       WS2Stub_WSAStringToAddressW
 4505.  0001:00055CC8       WS2Stub_WSAUnhookBlockingHook
 4506.  0001:00055F48       WS2Stub_WSAWaitForMultipleEvents
 4507.  0001:00055D78       WS2Stub___WSAFDIsSet
 4508.  0001:00055A8C       WS2Unload
 4509.  0002:00002DF0       WS2_WSAStartup
 4510.  0002:00002CE4       WSAAccept
 4511.  0002:00002D6C       WSAAddressToString
 4512.  0002:00002D64       WSAAddressToStringA
 4513.  0002:00002D68       WSAAddressToStringW
 4514.  0002:00002CD4       WSAAsyncGetHostByAddr
 4515.  0002:00002CD0       WSAAsyncGetHostByName
 4516.  0002:00002CC8       WSAAsyncGetProtoByName
 4517.  0002:00002CCC       WSAAsyncGetProtoByNumber
 4518.  0002:00002CC0       WSAAsyncGetServByName
 4519.  0002:00002CC4       WSAAsyncGetServByPort
 4520.  0002:00002CDC       WSAAsyncSelect
 4521.  0002:00002CD8       WSACancelAsyncRequest
 4522.  0002:00002CBC       WSACancelBlockingCall
 4523.  0002:00002C2C       WSACleanup
 4524.  0002:00002CE8       WSACloseEvent
 4525.  0002:00002CEC       WSAConnect
 4526.  0002:00002CF0       WSACreateEvent
 4527.  0002:00002CFC       WSADuplicateSocket
 4528.  0002:00002CF4       WSADuplicateSocketA
 4529.  0002:00002CF8       WSADuplicateSocketW
 4530.  0002:00002DBC       WSAEnumNameSpaceProviders
 4531.  0002:00002DB4       WSAEnumNameSpaceProvidersA
 4532.  0002:00002DB8       WSAEnumNameSpaceProvidersW
 4533.  0002:00002D00       WSAEnumNetworkEvents
 4534.  0002:00002D0C       WSAEnumProtocols
 4535.  0002:00002D04       WSAEnumProtocolsA
 4536.  0002:00002D08       WSAEnumProtocolsW
 4537.  0002:00002D10       WSAEventSelect
 4538.  0002:00002CAC       WSAGetLastError
 4539.  0002:00002D14       WSAGetOverlappedResult
 4540.  0002:00002D18       WSAGetQosByName
 4541.  0002:00002DB0       WSAGetServiceClassInfo
 4542.  0002:00002DA8       WSAGetServiceClassInfoA
 4543.  0002:00002DAC       WSAGetServiceClassInfoW
 4544.  0002:00002DC8       WSAGetServiceClassNameByClassId
 4545.  0002:00002DC0       WSAGetServiceClassNameByClassIdA
 4546.  0002:00002DC4       WSAGetServiceClassNameByClassIdW
 4547.  0002:00002D1C       WSAHtonl
 4548.  0002:00002D20       WSAHtons
 4549.  0002:00002DA0       WSAInstallServiceClass
 4550.  0002:00002D98       WSAInstallServiceClassA
 4551.  0002:00002D9C       WSAInstallServiceClassW
 4552.  0002:00002D24       WSAIoctl
 4553.  0002:00002CB0       WSAIsBlocking
 4554.  0002:00002D28       WSAJoinLeaf
 4555.  0002:00002D84       WSALookupServiceBegin
 4556.  0002:00002D7C       WSALookupServiceBeginA
 4557.  0002:00002D80       WSALookupServiceBeginW
 4558.  0002:00002D94       WSALookupServiceEnd
 4559.  0002:00002D90       WSALookupServiceNext
 4560.  0002:00002D88       WSALookupServiceNextA
 4561.  0002:00002D8C       WSALookupServiceNextW
 4562.  0002:00002D2C       WSANtohl
 4563.  0002:00002D30       WSANtohs
 4564.  0002:00002DD8       WSAProviderConfigChange
 4565.  0002:00002D34       WSARecv
 4566.  0002:00002D38       WSARecvDisconnect
 4567.  0002:00002DE8       WSARecvEx
 4568.  0002:00002D3C       WSARecvFrom
 4569.  0002:00002DA4       WSARemoveServiceClass
 4570.  0002:00002D40       WSAResetEvent
 4571.  0002:00002D44       WSASend
 4572.  0002:00002D48       WSASendDisconnect
 4573.  0002:00002D4C       WSASendTo
 4574.  0002:00002CB8       WSASetBlockingHook
 4575.  0002:00002D50       WSASetEvent
 4576.  0002:00002CA8       WSASetLastError
 4577.  0002:00002DD4       WSASetService
 4578.  0002:00002DCC       WSASetServiceA
 4579.  0002:00002DD0       WSASetServiceW
 4580.  0002:00002D5C       WSASocket
 4581.  0002:00002D54       WSASocketA
 4582.  0002:00002D58       WSASocketW
 4583.  0001:00056910       WSAStartup
 4584.  0002:00002D78       WSAStringToAddress
 4585.  0002:00002D70       WSAStringToAddressA
 4586.  0002:00002D74       WSAStringToAddressW
 4587.  0002:00002CB4       WSAUnhookBlockingHook
 4588.  0002:00002D60       WSAWaitForMultipleEvents
 4589.  0001:0000357C       WStrError
 4590.  0001:0000359C       WStrSet
 4591.  0001:000255B4       xEnumDisplayMonitors
 4592.  0001:00025338       xGetMonitorInfo
 4593.  0001:0002540C       xGetMonitorInfoA
 4594.  0001:000254E0       xGetMonitorInfoW
 4595.  0001:000252A0       xMonitorFromPoint
 4596.  0001:00025178       xMonitorFromRect
 4597.  0001:00025208       xMonitorFromWindow
 4598.  0001:00005AF4       _CreateWindowEx
 4599.  0002:0000296C       _FlatSB_GetScrollProp
 4600.  0002:00002970       _FlatSB_SetScrollProp
 4601.  0001:000250F0       _GetSystemMetrics
 4602.  0002:00002B8C       _ImmGetCompositionString
 4603.  0002:00002B70       _ImmGetContext
 4604.  0002:00002B78       _ImmGetConversionStatus
 4605.  0002:00002B90       _ImmIsIME
 4606.  0002:00002B94       _ImmNotifyIME
 4607.  0002:00002B74       _ImmReleaseContext
 4608.  0002:00002B88       _ImmSetCompositionFont
 4609.  0002:00002B84       _ImmSetCompositionWindow
 4610.  0002:00002B7C       _ImmSetConversionStatus
 4611.  0002:00002B80       _ImmSetOpenStatus
 4612.  0002:00002974       _InitializeFlatSB
 4613.  0002:00002978       _UninitializeFlatSB
 4614.  0002:00002B6C       _WINNLSEnableIME
 4615.  0002:00002CE0       __WSAFDIsSet
 4616.  
 4617.  
 4618.   Address         Publics by Value
 4619.  
 4620.  0002:FFB9E010       TlsLast
 4621.  0001:00000214       GetStdHandle
 4622.  0001:0000021C       RaiseException
 4623.  0001:00000224       RtlUnwind
 4624.  0001:0000022C       UnhandledExceptionFilter
 4625.  0001:00000234       WriteFile
 4626.  0001:0000023C       CharNext
 4627.  0001:00000244       ExitProcess
 4628.  0001:0000024C       MessageBox
 4629.  0001:00000254       FindClose
 4630.  0001:0000025C       FindFirstFile
 4631.  0001:00000264       FreeLibrary
 4632.  0001:0000026C       GetCommandLine
 4633.  0001:00000274       GetLocaleInfo
 4634.  0001:0000027C       GetModuleFileName
 4635.  0001:00000284       GetModuleHandle
 4636.  0001:0000028C       GetProcAddress
 4637.  0001:00000294       GetStartupInfo
 4638.  0001:0000029C       GetThreadLocale
 4639.  0001:000002A4       LoadLibraryEx
 4640.  0001:000002AC       LoadString
 4641.  0001:000002B4       lstrcpyn
 4642.  0001:000002BC       @strlen
 4643.  0001:000002C4       MultiByteToWideChar
 4644.  0001:000002CC       RegCloseKey
 4645.  0001:000002D4       RegOpenKeyEx
 4646.  0001:000002DC       RegQueryValueEx
 4647.  0001:000002E4       WideCharToMultiByte
 4648.  0001:000002EC       VirtualQuery
 4649.  0001:000002F4       SysAllocStringLen
 4650.  0001:000002FC       SysReAllocStringLen
 4651.  0001:00000304       SysFreeString
 4652.  0001:0000030C       InterlockedIncrement
 4653.  0001:00000314       InterlockedDecrement
 4654.  0001:0000031C       GetCurrentThreadId
 4655.  0001:00000324       GetVersion
 4656.  0001:0000032C       GetCmdShow
 4657.  0001:00000350       LocalAlloc
 4658.  0001:00000358       LocalFree
 4659.  0001:00000360       VirtualAlloc
 4660.  0001:00000368       VirtualFree
 4661.  0001:00000370       InitializeCriticalSection
 4662.  0001:00000378       EnterCriticalSection
 4663.  0001:00000380       LeaveCriticalSection
 4664.  0001:00000388       DeleteCriticalSection
 4665.  0001:00000390       GetBlockDesc
 4666.  0001:000003E0       MakeEmpty
 4667.  0001:000003E8       AddBlockAfter
 4668.  0001:00000418       DeleteBlock
 4669.  0001:00000430       MergeBlockAfter
 4670.  0001:000004A0       RemoveBlock
 4671.  0001:00000534       GetSpace
 4672.  0001:00000598       GetSpaceAt
 4673.  0001:00000610       FreeSpace
 4674.  0001:000006C8       Commit
 4675.  0001:0000075C       Decommit
 4676.  0001:000007DC       GetCommitted
 4677.  0001:0000086C       GetCommittedAt
 4678.  0001:00000990       FreeCommitted
 4679.  0001:00000A1C       InitAllocator
 4680.  0001:00000AE0       UninitAllocator
 4681.  0001:00000BC0       DeleteFree
 4682.  0001:00000C24       FindCommitted
 4683.  0001:00000C54       FillBeforeGap
 4684.  0001:00000C84       InternalFreeMem
 4685.  0001:00000CA8       FillAfterGap
 4686.  0001:00000CD0       FillerSizeBeforeGap
 4687.  0001:00000D40       FillerSizeAfterGap
 4688.  0001:00000D78       DecommitFree
 4689.  0001:00000E28       InsertFree
 4690.  0001:00000EB0       FreeCurAlloc
 4691.  0001:00000EFC       MergeCommit
 4692.  0001:00000F88       NewCommit
 4693.  0001:00000FB4       NewCommitAt
 4694.  0001:00000FE8       SearchSmallBlocks
 4695.  0001:00001014       TryHarder
 4696.  0001:00001108       SysGetMem
 4697.  0001:00001298       SysFreeMem
 4698.  0001:0000143C       ResizeInPlace
 4699.  0001:00001618       SysReallocMem
 4700.  0001:000016DC       @GetMem
 4701.  0001:000016FC       @FreeMem
 4702.  0001:0000171C       @ReallocMem
 4703.  0001:0000176C       ExceptObject
 4704.  0001:0000178C       ExceptAddr
 4705.  0001:000017AC       AcquireExceptionObject
 4706.  0001:000017E0       RunErrorAt
 4707.  0001:000017EC       ErrorAt
 4708.  0001:00001838       Error
 4709.  0001:00001844       @_IOTest
 4710.  0001:00001864       SetInOutRes
 4711.  0001:00001874       @Copy
 4712.  0001:000018B8       IOResult
 4713.  0001:000018D8       Move
 4714.  0001:00001918       UpCase
 4715.  0001:00001924       Set8087CW
 4716.  0001:00001934       Get8087CW
 4717.  0001:0000193C       @ROUND
 4718.  0001:00001948       @AbstractError
 4719.  0001:00001964       InternalFlush
 4720.  0001:000019AC       Flush
 4721.  0001:000019B8       @Close
 4722.  0001:00001A10       @PStrNCpy
 4723.  0001:00001A2C       @PStrCmp
 4724.  0001:00001AB0       @AStrCmp
 4725.  0001:00001B20       @FillChar
 4726.  0001:00001B40       @ValLong
 4727.  0001:00001C14       @_CToPasStr
 4728.  0001:00001C20       @_CLenToPasStr
 4729.  0001:00001C44       @SetEq
 4730.  0001:00001C58       FPower10
 4731.  0001:00001C60       @Pow10
 4732.  0001:00001F44       GetKeyboardType
 4733.  0001:00001F4C       @isNECWindows
 4734.  0001:00001F7C       @FpuMaskInit
 4735.  0001:00002040       @FpuInit
 4736.  0001:0000204C       @BoundErr
 4737.  0001:00002054       TObject.ClassType
 4738.  0001:0000205C       TObject.ClassName
 4739.  0001:00002070       TObject.ClassNameIs
 4740.  0001:00002098       TObject.ClassParent
 4741.  0001:000020A4       TObject.NewInstance
 4742.  0001:000020C0       TObject.FreeInstance
 4743.  0001:000020D4       TObject.InstanceSize
 4744.  0001:000020DC       TObject.Create
 4745.  0001:000020FC       TObject.Destroy
 4746.  0001:0000210C       TObject.Free
 4747.  0001:00002118       TObject.InitInstance
 4748.  0001:00002170       TObject.CleanupInstance
 4749.  0001:00002190       InvokeImplGetter
 4750.  0001:000021C0       TObject.GetInterface
 4751.  0001:00002254       TObject.GetInterfaceEntry
 4752.  0001:00002298       @IsClass
 4753.  0001:000022BC       @AsClass
 4754.  0001:000022D8       GetDynaMethod
 4755.  0001:00002308       @CallDynaInst
 4756.  0001:00002320       TObject.InheritsFrom
 4757.  0001:00002334       TObject.ClassInfo
 4758.  0001:0000233C       TObject.SafeCallException
 4759.  0001:00002344       TObject.DefaultHandler
 4760.  0001:00002348       TObject.AfterConstruction
 4761.  0001:0000234C       TObject.BeforeDestruction
 4762.  0001:00002350       TObject.Dispatch
 4763.  0001:00002378       TObject.MethodAddress
 4764.  0001:000023C8       TObject.FieldAddress
 4765.  0001:00002418       @ClassCreate
 4766.  0001:00002468       @ClassDestroy
 4767.  0001:00002470       @AfterConstruction
 4768.  0001:00002480       @BeforeDestruction
 4769.  0001:00002490       NotifyReRaise
 4770.  0001:000024AC       NotifyNonDelphiException
 4771.  0001:000024D0       NotifyExcept
 4772.  0001:000024E8       NotifyOnExcept
 4773.  0001:000024FC       NotifyAnyExcept
 4774.  0001:00002510       CheckJmp
 4775.  0001:00002530       NotifyExceptFinally
 4776.  0001:00002558       NotifyTerminate
 4777.  0001:00002574       NotifyUnhandled
 4778.  0001:00002594       @HandleAnyException
 4779.  0001:000026C0       @HandleOnException
 4780.  0001:00002848       @HandleFinally
 4781.  0001:00002880       @RaiseExcept
 4782.  0001:000028A8       @RaiseAgain
 4783.  0001:000028FC       @DoneExcept
 4784.  0001:0000292C       @TryFinallyExit
 4785.  0001:00002944       MapToRunError
 4786.  0001:000029E4       @ExceptionHandler
 4787.  0001:00002A84       SetExceptionHandler
 4788.  0001:00002AA4       UnsetExceptionHandler
 4789.  0001:00002ACC       FinalizeUnits
 4790.  0001:00002B2C       InitUnits
 4791.  0001:00002B8C       @StartLib
 4792.  0001:00002C54       @InitResStrings
 4793.  0001:00002C78       @InitResStringImports
 4794.  0001:00002CA0       @InitImports
 4795.  0001:00002CC4       MakeErrorMessage
 4796.  0001:00002D20       ExitDll
 4797.  0001:00002D50       WriteErrorMessage
 4798.  0001:00002DDC       @Halt0
 4799.  0001:00002EB4       @Halt
 4800.  0001:00002EC0       @RunError
 4801.  0001:00002ECC       @LStrClr
 4802.  0001:00002EF0       @LStrArrayClr
 4803.  0001:00002F20       @LStrAsg
 4804.  0001:00002F64       @LStrLAsg
 4805.  0001:00002F90       @NewAnsiString
 4806.  0001:00002FBC       @LStrFromPCharLen
 4807.  0001:00002FEC       CharFromWChar
 4808.  0001:0000300C       WCharFromChar
 4809.  0001:00003028       @LStrFromPWCharLen
 4810.  0001:000030B4       @LStrFromChar
 4811.  0001:000030C4       @LStrFromPChar
 4812.  0001:000030F4       @LStrFromPWChar
 4813.  0001:00003130       @LStrFromString
 4814.  0001:0000313C       @LStrFromArray
 4815.  0001:00003154       @LStrFromWStr
 4816.  0001:00003168       @LStrToString
 4817.  0001:0000318C       @LStrLen
 4818.  0001:00003194       @LStrCat
 4819.  0001:000031D8       @LStrCat3
 4820.  0001:0000324C       @LStrCatN
 4821.  0001:000032D8       @LStrCmp
 4822.  0001:0000337C       @LStrAddRef
 4823.  0001:0000338C       @LStrToPChar
 4824.  0001:00003398       InternalUniqueString
 4825.  0001:000033DC       UniqueString
 4826.  0001:000033E4       @UniqueStringA
 4827.  0001:000033EC       @LStrCopy
 4828.  0001:0000342C       @LStrDelete
 4829.  0001:00003474       @LStrInsert
 4830.  0001:000034D0       @LStrPos
 4831.  0001:00003518       @LStrSetLength
 4832.  0001:0000357C       WStrError
 4833.  0001:00003584       @NewWideString
 4834.  0001:0000359C       WStrSet
 4835.  0001:000035AC       @WStrClr
 4836.  0001:000035C4       @WStrArrayClr
 4837.  0001:000035E8       @WStrAsg
 4838.  0001:0000360C       @WStrFromPCharLen
 4839.  0001:00003698       @WStrFromPWCharLen
 4840.  0001:000036BC       @WStrFromPWChar
 4841.  0001:000036F8       @WStrFromLStr
 4842.  0001:00003708       @WStrToPWChar
 4843.  0001:00003718       @WStrLen
 4844.  0001:00003724       @WStrCmp
 4845.  0001:000037A8       @WStrCopy
 4846.  0001:000037F4       @WStrSetLength
 4847.  0001:00003838       @InitializeRecord
 4848.  0001:00003868       @InitializeArray
 4849.  0001:000038FC       @FinalizeRecord
 4850.  0001:00003930       @VarClr
 4851.  0001:00003948       @FinalizeArray
 4852.  0001:00003A34       @Finalize
 4853.  0001:00003A40       @VarCopy
 4854.  0001:00003A58       @CopyRecord
 4855.  0001:00003B74       @CopyArray
 4856.  0001:00003C68       WideCharLenToStrVar
 4857.  0001:00003C74       OleStrToStrVar
 4858.  0001:00003C98       StringToOleStr
 4859.  0001:00003CBC       @DispCallByIDError
 4860.  0001:00003CC4       @_llmul
 4861.  0001:00003CE8       @ValInt64
 4862.  0001:00003F18       @DynArrayLength
 4863.  0001:00003F20       @DynArrayHigh
 4864.  0001:00003F28       CopyArray
 4865.  0001:00003F38       FinalizeArray
 4866.  0001:00003F40       DynArrayClear
 4867.  0001:00003F48       DynArraySetLength
 4868.  0001:000040D4       @DynArraySetLength
 4869.  0001:000040E0       @DynArrayClear
 4870.  0001:0000411C       @DynArrayAsg
 4871.  0001:00004144       FindHInstance
 4872.  0001:0000416C       FindClassHInstance
 4873.  0001:00004174       DelayLoadResourceModule
 4874.  0001:000041BC       FindResourceHInstance
 4875.  0001:000041E4       FindBS
 4876.  0001:000041F8       ToLongPath
 4877.  0001:000043B0       LoadResourceModule
 4878.  0001:00004620       AddModuleUnloadProc
 4879.  0001:00004628       RemoveModuleUnloadProc
 4880.  0001:00004630       AddModuleUnloadProc
 4881.  0001:00004650       RemoveModuleUnloadProc
 4882.  0001:000046B0       NotifyModuleUnload
 4883.  0001:0000470C       RegisterModule
 4884.  0001:0000471C       UnregisterModule
 4885.  0001:0000478C       @IntfClear
 4886.  0001:000047A4       @IntfCopy
 4887.  0001:000047D0       @IntfCast
 4888.  0001:00004800       @IntfAddRef
 4889.  0001:0000480C       TInterfacedObject.AfterConstruction
 4890.  0001:00004818       TInterfacedObject.BeforeDestruction
 4891.  0001:00004828       TInterfacedObject.NewInstance
 4892.  0001:00004838       TInterfacedObject.QueryInterface
 4893.  0001:00004860       TInterfacedObject._AddRef
 4894.  0001:00004874       TInterfacedObject._Release
 4895.  0001:0000489C       UnicodeToUtf8
 4896.  0001:00004978       Utf8ToUnicode
 4897.  0001:00004AB0       UTF8Encode
 4898.  0001:00004B5C       UTF8Decode
 4899.  0001:00004C00       AnsiToUtf8
 4900.  0001:00004C50       LoadResString
 4901.  0001:00004CA8       LCIDToCodePage
 4902.  0001:00004D1C       Finalization
 4903.  0001:00004D70       System
 4904.  0001:00004E44       LocalAlloc
 4905.  0001:00004E4C       LocalFree
 4906.  0001:00004E54       TlsAlloc
 4907.  0001:00004E5C       TlsFree
 4908.  0001:00004E64       TlsGetValue
 4909.  0001:00004E6C       TlsSetValue
 4910.  0001:00004E74       AllocTlsBuffer
 4911.  0001:00004E80       GetTlsSize
 4912.  0001:00004E88       InitThreadTLS
 4913.  0001:00004ECC       InitProcessTLS
 4914.  0001:00004EF8       ExitThreadTLS
 4915.  0001:00004F20       ExitProcessTLS
 4916.  0001:00004F44       @GetTls
 4917.  0001:00004F84       InitializeModule
 4918.  0001:00004F90       @InitLib
 4919.  0001:00004FD8       Finalization
 4920.  0001:00005008       SysInit
 4921.  0001:00005010       Rect
 4922.  0001:0000502C       Point
 4923.  0001:00005034       Bounds
 4924.  0001:00005050       Finalization
 4925.  0001:00005080       Types
 4926.  0001:00005154       RegCloseKey
 4927.  0001:0000515C       RegConnectRegistry
 4928.  0001:00005164       RegEnumKeyEx
 4929.  0001:0000516C       RegFlushKey
 4930.  0001:00005174       RegOpenKeyEx
 4931.  0001:0000517C       RegQueryInfoKey
 4932.  0001:00005184       RegQueryValueEx
 4933.  0001:0000518C       CloseHandle
 4934.  0001:00005194       CompareString
 4935.  0001:0000519C       CreateEvent
 4936.  0001:000051A4       CreateFile
 4937.  0001:000051AC       CreateThread
 4938.  0001:000051B4       DeleteCriticalSection
 4939.  0001:000051BC       EnterCriticalSection
 4940.  0001:000051C4       EnumCalendarInfoA
 4941.  0001:000051CC       FileTimeToLocalFileTime
 4942.  0001:000051D4       FileTimeToSystemTime
 4943.  0001:000051DC       FindResource
 4944.  0001:000051E4       FormatMessage
 4945.  0001:000051EC       FreeLibrary
 4946.  0001:000051F4       InterlockedExchange
 4947.  0001:000051FC       FreeResource
 4948.  0001:00005204       GetACP
 4949.  0001:0000520C       GetCPInfo
 4950.  0001:00005214       GetComputerName
 4951.  0001:0000521C       GetCurrentProcessId
 4952.  0001:00005224       GetCurrentThreadId
 4953.  0001:0000522C       GetDateFormat
 4954.  0001:00005234       GetDiskFreeSpaceA
 4955.  0001:0000523C       GetFileSize
 4956.  0001:00005244       GetFullPathName
 4957.  0001:0000524C       GetLastError
 4958.  0001:00005254       GetLocalTime
 4959.  0001:0000525C       GetLocaleInfo
 4960.  0001:00005264       GetModuleFileName
 4961.  0001:0000526C       GetModuleHandle
 4962.  0001:00005274       GetProcAddress
 4963.  0001:0000527C       GetStdHandle
 4964.  0001:00005284       GetStringTypeEx
 4965.  0001:0000528C       GetSystemInfo
 4966.  0001:00005294       GetTempPath
 4967.  0001:0000529C       GetThreadLocale
 4968.  0001:000052A4       GetTickCount
 4969.  0001:000052AC       GetVersion
 4970.  0001:000052B4       GetVersionEx
 4971.  0001:000052BC       GlobalAddAtom
 4972.  0001:000052C4       GlobalAlloc
 4973.  0001:000052CC       GlobalDeleteAtom
 4974.  0001:000052D4       GlobalFindAtom
 4975.  0001:000052DC       GlobalFree
 4976.  0001:000052E4       GlobalLock
 4977.  0001:000052EC       GlobalHandle
 4978.  0001:000052F4       GlobalReAlloc
 4979.  0001:000052FC       GlobalUnlock
 4980.  0001:00005304       InitializeCriticalSection
 4981.  0001:0000530C       LeaveCriticalSection
 4982.  0001:00005314       LoadLibrary
 4983.  0001:0000531C       LoadResource
 4984.  0001:00005324       LockResource
 4985.  0001:0000532C       MulDiv
 4986.  0001:00005334       MultiByteToWideChar
 4987.  0001:0000533C       ReadFile
 4988.  0001:00005344       ResetEvent
 4989.  0001:0000534C       SetEndOfFile
 4990.  0001:00005354       SetErrorMode
 4991.  0001:0000535C       SetEvent
 4992.  0001:00005364       SetFilePointer
 4993.  0001:0000536C       SetThreadLocale
 4994.  0001:00005374       SizeofResource
 4995.  0001:0000537C       Sleep
 4996.  0001:00005384       VirtualAlloc
 4997.  0001:0000538C       VirtualQuery
 4998.  0001:00005394       WaitForSingleObject
 4999.  0001:0000539C       WriteFile
 5000.  0001:000053A4       lstrcpy
 5001.  0001:000053AC       GetFileVersionInfo
 5002.  0001:000053B4       GetFileVersionInfoSize
 5003.  0001:000053BC       VerQueryValue
 5004.  0001:000053C4       BitBlt
 5005.  0001:000053CC       CreateBitmap
 5006.  0001:000053D4       CreateBrushIndirect
 5007.  0001:000053DC       CreateCompatibleBitmap
 5008.  0001:000053E4       CreateCompatibleDC
 5009.  0001:000053EC       CreateDIBSection
 5010.  0001:000053F4       CreateDIBitmap
 5011.  0001:000053FC       CreateFontIndirect
 5012.  0001:00005404       CreateHalftonePalette
 5013.  0001:0000540C       CreatePalette
 5014.  0001:00005414       CreatePenIndirect
 5015.  0001:0000541C       CreateSolidBrush
 5016.  0001:00005424       DeleteDC
 5017.  0001:0000542C       DeleteObject
 5018.  0001:00005434       ExcludeClipRect
 5019.  0001:0000543C       GetBitmapBits
 5020.  0001:00005444       GetBrushOrgEx
 5021.  0001:0000544C       GetClipBox
 5022.  0001:00005454       GetCurrentPositionEx
 5023.  0001:0000545C       GetDCOrgEx
 5024.  0001:00005464       GetDIBColorTable
 5025.  0001:0000546C       GetDIBits
 5026.  0001:00005474       GetDeviceCaps
 5027.  0001:0000547C       GetObject
 5028.  0001:00005484       GetPaletteEntries
 5029.  0001:0000548C       GetPixel
 5030.  0001:00005494       GetStockObject
 5031.  0001:0000549C       GetSystemPaletteEntries
 5032.  0001:000054A4       GetTextExtentPoint32
 5033.  0001:000054AC       GetTextMetrics
 5034.  0001:000054B4       GetWindowOrgEx
 5035.  0001:000054BC       IntersectClipRect
 5036.  0001:000054C4       LineTo
 5037.  0001:000054CC       MaskBlt
 5038.  0001:000054D4       MoveToEx
 5039.  0001:000054DC       PatBlt
 5040.  0001:000054E4       RealizePalette
 5041.  0001:000054EC       RectVisible
 5042.  0001:000054F4       RestoreDC
 5043.  0001:000054FC       SaveDC
 5044.  0001:00005504       SelectObject
 5045.  0001:0000550C       SelectPalette
 5046.  0001:00005514       SetBkColor
 5047.  0001:0000551C       SetBkMode
 5048.  0001:00005524       SetBrushOrgEx
 5049.  0001:0000552C       SetDIBColorTable
 5050.  0001:00005534       SetPixel
 5051.  0001:0000553C       SetROP2
 5052.  0001:00005544       SetStretchBltMode
 5053.  0001:0000554C       SetTextColor
 5054.  0001:00005554       SetViewportOrgEx
 5055.  0001:0000555C       SetWindowOrgEx
 5056.  0001:00005564       StretchBlt
 5057.  0001:0000556C       UnrealizeObject
 5058.  0001:00005574       ActivateKeyboardLayout
 5059.  0001:0000557C       AdjustWindowRectEx
 5060.  0001:00005584       AnsiLower
 5061.  0001:0000558C       BeginPaint
 5062.  0001:00005594       CallNextHookEx
 5063.  0001:0000559C       CallWindowProc
 5064.  0001:000055A4       CharNext
 5065.  0001:000055AC       CharToOemA
 5066.  0001:000055B4       CheckMenuItem
 5067.  0001:000055BC       ClientToScreen
 5068.  0001:000055C4       CreateIcon
 5069.  0001:000055CC       CreateMenu
 5070.  0001:000055D4       CreatePopupMenu
 5071.  0001:000055DC       DefFrameProc
 5072.  0001:000055E4       DefMDIChildProc
 5073.  0001:000055EC       DefWindowProc
 5074.  0001:000055F4       DeleteMenu
 5075.  0001:000055FC       DestroyCursor
 5076.  0001:00005604       DestroyIcon
 5077.  0001:0000560C       DestroyMenu
 5078.  0001:00005614       DestroyWindow
 5079.  0001:0000561C       DispatchMessage
 5080.  0001:00005624       DrawEdge
 5081.  0001:0000562C       DrawFrameControl
 5082.  0001:00005634       DrawIcon
 5083.  0001:0000563C       DrawIconEx
 5084.  0001:00005644       DrawMenuBar
 5085.  0001:0000564C       DrawText
 5086.  0001:00005654       EnableMenuItem
 5087.  0001:0000565C       EnableScrollBar
 5088.  0001:00005664       EnableWindow
 5089.  0001:0000566C       EndPaint
 5090.  0001:00005674       EnumThreadWindows
 5091.  0001:0000567C       EnumWindows
 5092.  0001:00005684       EqualRect
 5093.  0001:0000568C       FillRect
 5094.  0001:00005694       FindWindow
 5095.  0001:0000569C       FrameRect
 5096.  0001:000056A4       GetActiveWindow
 5097.  0001:000056AC       GetCapture
 5098.  0001:000056B4       GetClassInfo
 5099.  0001:000056BC       GetClassName
 5100.  0001:000056C4       GetClientRect
 5101.  0001:000056CC       GetCursor
 5102.  0001:000056D4       GetCursorPos
 5103.  0001:000056DC       GetDC
 5104.  0001:000056E4       GetDCEx
 5105.  0001:000056EC       GetDesktopWindow
 5106.  0001:000056F4       GetFocus
 5107.  0001:000056FC       GetForegroundWindow
 5108.  0001:00005704       GetIconInfo
 5109.  0001:0000570C       GetKeyNameText
 5110.  0001:00005714       GetKeyState
 5111.  0001:0000571C       GetKeyboardLayout
 5112.  0001:00005724       GetKeyboardLayoutList
 5113.  0001:0000572C       GetKeyboardState
 5114.  0001:00005734       GetLastActivePopup
 5115.  0001:0000573C       GetMenu
 5116.  0001:00005744       GetMenuItemCount
 5117.  0001:0000574C       GetMenuItemID
 5118.  0001:00005754       GetMenuItemInfo
 5119.  0001:0000575C       GetMenuState
 5120.  0001:00005764       GetMenuString
 5121.  0001:0000576C       GetNextWindow
 5122.  0001:00005774       GetParent
 5123.  0001:0000577C       GetProp
 5124.  0001:00005784       GetScrollInfo
 5125.  0001:0000578C       GetScrollPos
 5126.  0001:00005794       GetScrollRange
 5127.  0001:0000579C       GetSubMenu
 5128.  0001:000057A4       GetSysColor
 5129.  0001:000057AC       GetSysColorBrush
 5130.  0001:000057B4       GetSystemMenu
 5131.  0001:000057BC       GetSystemMetrics
 5132.  0001:000057C4       GetTopWindow
 5133.  0001:000057CC       GetWindow
 5134.  0001:000057D4       GetWindowDC
 5135.  0001:000057DC       GetWindowLong
 5136.  0001:000057E4       GetWindowPlacement
 5137.  0001:000057EC       GetWindowRect
 5138.  0001:000057F4       GetWindowText
 5139.  0001:000057FC       GetWindowThreadProcessId
 5140.  0001:00005804       GetWindowThreadProcessId
 5141.  0001:0000580C       InflateRect
 5142.  0001:00005814       InsertMenu
 5143.  0001:0000581C       InsertMenuItem
 5144.  0001:00005824       IntersectRect
 5145.  0001:0000582C       InvalidateRect
 5146.  0001:00005834       IsChild
 5147.  0001:0000583C       IsDialogMessage
 5148.  0001:00005844       IsIconic
 5149.  0001:0000584C       IsRectEmpty
 5150.  0001:00005854       IsWindow
 5151.  0001:0000585C       IsWindowEnabled
 5152.  0001:00005864       IsWindowVisible
 5153.  0001:0000586C       IsZoomed
 5154.  0001:00005874       KillTimer
 5155.  0001:0000587C       LoadBitmap
 5156.  0001:00005884       LoadCursor
 5157.  0001:0000588C       LoadIcon
 5158.  0001:00005894       LoadKeyboardLayout
 5159.  0001:0000589C       LoadString
 5160.  0001:000058A4       MapVirtualKey
 5161.  0001:000058AC       MapWindowPoints
 5162.  0001:000058B4       MessageBox
 5163.  0001:000058BC       OemToAnsi
 5164.  0001:000058C4       OffsetRect
 5165.  0001:000058CC       PeekMessage
 5166.  0001:000058D4       PostMessage
 5167.  0001:000058DC       PostQuitMessage
 5168.  0001:000058E4       PtInRect
 5169.  0001:000058EC       RedrawWindow
 5170.  0001:000058F4       RegisterClass
 5171.  0001:000058FC       RegisterClipboardFormat
 5172.  0001:00005904       RegisterWindowMessage
 5173.  0001:0000590C       ReleaseCapture
 5174.  0001:00005914       ReleaseDC
 5175.  0001:0000591C       RemoveMenu
 5176.  0001:00005924       RemoveProp
 5177.  0001:0000592C       ScreenToClient
 5178.  0001:00005934       ScrollWindow
 5179.  0001:0000593C       SendMessage
 5180.  0001:00005944       SetActiveWindow
 5181.  0001:0000594C       SetCapture
 5182.  0001:00005954       SetClassLong
 5183.  0001:0000595C       SetCursor
 5184.  0001:00005964       SetFocus
 5185.  0001:0000596C       SetForegroundWindow
 5186.  0001:00005974       SetMenu
 5187.  0001:0000597C       SetMenuItemInfo
 5188.  0001:00005984       SetParent
 5189.  0001:0000598C       SetProp
 5190.  0001:00005994       SetRect
 5191.  0001:0000599C       SetScrollInfo
 5192.  0001:000059A4       SetScrollPos
 5193.  0001:000059AC       SetScrollRange
 5194.  0001:000059B4       SetTimer
 5195.  0001:000059BC       SetWindowLong
 5196.  0001:000059C4       SetWindowPlacement
 5197.  0001:000059CC       SetWindowPos
 5198.  0001:000059D4       SetWindowsHookEx
 5199.  0001:000059DC       ShowCursor
 5200.  0001:000059E4       ShowOwnedPopups
 5201.  0001:000059EC       ShowScrollBar
 5202.  0001:000059F4       ShowWindow
 5203.  0001:000059FC       SystemParametersInfo
 5204.  0001:00005A04       TrackPopupMenu
 5205.  0001:00005A0C       TranslateMDISysAccel
 5206.  0001:00005A14       TranslateMessage
 5207.  0001:00005A1C       UnhookWindowsHookEx
 5208.  0001:00005A24       UnregisterClass
 5209.  0001:00005A2C       UpdateWindow
 5210.  0001:00005A34       WaitMessage
 5211.  0001:00005A3C       WinHelp
 5212.  0001:00005A44       WindowFromPoint
 5213.  0001:00005A4C       MakeLong
 5214.  0001:00005A58       GetCurrentTime
 5215.  0001:00005A60       UnlockResource
 5216.  0001:00005A64       GlobalAllocPtr
 5217.  0001:00005A74       GlobalReAllocPtr
 5218.  0001:00005A90       GlobalFreePtr
 5219.  0001:00005AA4       Succeeded
 5220.  0001:00005AB4       MakeROP4
 5221.  0001:00005AC0       SmallPointToPoint
 5222.  0001:00005AD4       PointToSmallPoint
 5223.  0001:00005AEC       MakeWParam
 5224.  0001:00005AF4       _CreateWindowEx
 5225.  0001:00005AFC       CreateWindowEx
 5226.  0001:00005B54       CreateWindow
 5227.  0001:00005BAC       HwndMSWheel
 5228.  0001:00005CA4       Finalization
 5229.  0001:00005CD4       Windows
 5230.  0001:00005FC4       Finalization
 5231.  0001:00005FF4       SysConst
 5232.  0001:00006B98       DivMod
 5233.  0001:00006BB4       ConvertError
 5234.  0001:00006BCC       ConvertErrorFmt
 5235.  0001:00006BF0       AllocMem
 5236.  0001:00006C10       UpperCase
 5237.  0001:00006C4C       LowerCase
 5238.  0001:00006C88       CompareStr
 5239.  0001:00006CB8       CompareMem
 5240.  0001:00006CD8       CompareText
 5241.  0001:00006D2C       SameText
 5242.  0001:00006D50       AnsiCompareStr
 5243.  0001:00006D88       AnsiCompareText
 5244.  0001:00006DC0       AnsiSameText
 5245.  0001:00006DD8       AnsiStrLIComp
 5246.  0001:00006DF8       Trim
 5247.  0001:00006E48       IsValidIdent
 5248.  0001:00006EAC       CvtInt
 5249.  0001:00006EF8       IntToStr
 5250.  0001:00006F18       CvtInt64
 5251.  0001:00006FE4       IntToStr
 5252.  0001:0000700C       IntToHex
 5253.  0001:00007034       StrToInt
 5254.  0001:00007070       StrToIntDef
 5255.  0001:00007088       TryStrToInt
 5256.  0001:000070A8       TryStrToInt64
 5257.  0001:000070C8       VerifyBoolStrArray
 5258.  0001:00007158       CompareWith
 5259.  0001:00007194       TryStrToBool
 5260.  0001:00007230       BoolToStr
 5261.  0001:0000727C       FileOpen
 5262.  0001:000072D4       FileCreate
 5263.  0001:000072F8       FileCreate
 5264.  0001:00007300       FileRead
 5265.  0001:0000732C       FileWrite
 5266.  0001:00007358       FileSeek
 5267.  0001:00007390       FileClose
 5268.  0001:00007398       AnsiLastChar
 5269.  0001:000073C8       LastDelimiter
 5270.  0001:00007418       ExtractFileName
 5271.  0001:00007450       ExpandFileName
 5272.  0001:0000748C       BackfillGetDiskFreeSpaceEx
 5273.  0001:00007500       StrLen
 5274.  0001:00007518       StrEnd
 5275.  0001:0000752C       StrMove
 5276.  0001:0000753C       StrCopy
 5277.  0001:00007564       StrLCopy
 5278.  0001:00007598       StrPCopy
 5279.  0001:000075BC       StrPLCopy
 5280.  0001:000075DC       StrComp
 5281.  0001:00007600       StrIComp
 5282.  0001:00007640       StrLIComp
 5283.  0001:00007684       StrScan
 5284.  0001:00007698       StrPos
 5285.  0001:000076EC       StrAlloc
 5286.  0001:00007700       StrBufSize
 5287.  0001:0000770C       StrNew
 5288.  0001:00007738       StrDispose
 5289.  0001:00007748       FormatError
 5290.  0001:000077A0       FormatVarToStr
 5291.  0001:000077C4       FormatClearStr
 5292.  0001:000077D0       FormatBuf
 5293.  0001:00007B48       StrFmt
 5294.  0001:00007B88       StrLFmt
 5295.  0001:00007BC8       Format
 5296.  0001:00007BDC       FmtStr
 5297.  0001:00007C9C       PutExponent
 5298.  0001:00007CE0       FloatToText
 5299.  0001:00007FB4       FloatToDecimal
 5300.  0001:000081E0       TextToFloat
 5301.  0001:000082F4       FloatToStr
 5302.  0001:00008324       CurrToStr
 5303.  0001:00008354       TryStrToFloat
 5304.  0001:00008370       TryStrToFloat
 5305.  0001:0000839C       TryStrToFloat
 5306.  0001:000083C8       TryStrToCurr
 5307.  0001:000083E4       DateTimeToTimeStamp
 5308.  0001:00008428       TryEncodeTime
 5309.  0001:00008498       EncodeTime
 5310.  0001:000084D8       DecodeTime
 5311.  0001:00008534       IsLeapYear
 5312.  0001:00008570       TryEncodeDate
 5313.  0001:00008638       EncodeDate
 5314.  0001:00008668       DecodeDateFully
 5315.  0001:000087B4       DecodeDate
 5316.  0001:000087D4       SystemTimeToDateTime
 5317.  0001:00008844       DayOfWeek
 5318.  0001:0000886C       Now
 5319.  0001:000088BC       CurrentYear
 5320.  0001:000088D0       AppendChars
 5321.  0001:00008914       AppendString
 5322.  0001:00008934       AppendNumber
 5323.  0001:00008980       GetCount
 5324.  0001:000089AC       GetDate
 5325.  0001:000089E4       GetTime
 5326.  0001:00008A24       ConvertEraString
 5327.  0001:00008B8C       ConvertYearString
 5328.  0001:00008C94       AppendFormat
 5329.  0001:00009448       DateTimeToString
 5330.  0001:000094A4       DateTimeToStr
 5331.  0001:000094B8       ScanBlanks
 5332.  0001:000094DC       ScanNumber
 5333.  0001:00009570       ScanString
 5334.  0001:000095FC       ScanChar
 5335.  0001:00009634       GetDateOrder
 5336.  0001:00009680       ScanToNumber
 5337.  0001:000096C8       GetEraYearOffset
 5338.  0001:0000971C       EraToYear
 5339.  0001:00009778       ScanDate
 5340.  0001:00009ABC       ScanTime
 5341.  0001:00009CB0       TryStrToDate
 5342.  0001:00009CE4       TryStrToTime
 5343.  0001:00009D18       TryStrToDateTime
 5344.  0001:00009DA4       SysErrorMessage
 5345.  0001:00009DF0       GetLocaleStr
 5346.  0001:00009E3C       GetLocaleChar
 5347.  0001:00009E64       LocalGetLocaleStr
 5348.  0001:00009EA0       GetMonthDayNames
 5349.  0001:00009FC4       EnumEraNames
 5350.  0001:0000A000       EnumEraYearOffsets
 5351.  0001:0000A078       GetEraNamesAndYearOffsets
 5352.  0001:0000A128       TranslateDateFormat
 5353.  0001:0000A350       ConvertAddr
 5354.  0001:0000A35C       ExceptionErrorMessage
 5355.  0001:0000A4E4       ShowException
 5356.  0001:0000A5AC       Exception.Create
 5357.  0001:0000A5E8       Exception.CreateFmt
 5358.  0001:0000A668       Exception.CreateRes
 5359.  0001:0000A6A4       Exception.CreateResFmt
 5360.  0001:0000A738       Exception.CreateHelp
 5361.  0001:0000A780       EHeapException.FreeInstance
 5362.  0001:0000A7AC       CreateInOutError
 5363.  0001:0000A82C       ErrorHandler
 5364.  0001:0000A880       CreateAssertException
 5365.  0001:0000A92C       RaiseAssertException
 5366.  0001:0000A93C       AssertErrorHandler
 5367.  0001:0000A958       AbstractErrorHandler
 5368.  0001:0000A970       MapException
 5369.  0001:0000A9F0       GetExceptionClass
 5370.  0001:0000AA08       CreateAVObject
 5371.  0001:0000ABD4       GetExceptionObject
 5372.  0001:0000ACA0       ExceptHandler
 5373.  0001:0000ACB0       InitExceptions
 5374.  0001:0000AD34       DoneExceptions
 5375.  0001:0000ADB4       InitPlatformId
 5376.  0001:0000AE24       CheckWin32Version
 5377.  0001:0000AE44       GetFileVersion
 5378.  0001:0000AF30       ByteTypeTest
 5379.  0001:0000AFA8       ByteType
 5380.  0001:0000AFCC       StrByteType
 5381.  0001:0000AFE4       ByteToCharLen
 5382.  0001:0000B00C       ByteToCharIndex
 5383.  0001:0000B064       CountChars
 5384.  0001:0000B0F4       CharToByteIndex
 5385.  0001:0000B158       CharToByteLen
 5386.  0001:0000B1B8       StrCharLength
 5387.  0001:0000B1D8       StrNextChar
 5388.  0001:0000B1E0       CharLength
 5389.  0001:0000B21C       NextCharIndex
 5390.  0001:0000B258       IsPathDelimiter
 5391.  0001:0000B28C       IncludeTrailingPathDelimiter
 5392.  0001:0000B2CC       AnsiPos
 5393.  0001:0000B304       AnsiStrPos
 5394.  0001:0000B3A4       AnsiStrRScan
 5395.  0001:0000B3CC       AnsiStrScan
 5396.  0001:0000B40C       LCIDToCodePage
 5397.  0001:0000B480       InitLeadBytes
 5398.  0001:0000B4E0       IsWesternGroup
 5399.  0001:0000B4F8       InitSysLocale
 5400.  0001:0000B66C       GetFormatSettings
 5401.  0001:0000B9E4       Sleep
 5402.  0001:0000B9EC       RaiseLastOSError
 5403.  0001:0000BA88       Win32Check
 5404.  0001:0000BA98       CallTerminateProcs
 5405.  0001:0000BAB4       FreeTerminateProcs
 5406.  0001:0000BAD4       InitDriveSpacePtr
 5407.  0001:0000BB30       InterlockedIncrement
 5408.  0001:0000BB3C       InterlockedDecrement
 5409.  0001:0000BB48       InterlockedExchange
 5410.  0001:0000BB50       InterlockedExchangeAdd
 5411.  0001:0000BB58       TThreadLocalCounter.Destroy
 5412.  0001:0000BBA8       TThreadLocalCounter.HashIndex
 5413.  0001:0000BBC0       TThreadLocalCounter.Open
 5414.  0001:0000BC38       TThreadLocalCounter.Delete
 5415.  0001:0000BC48       TThreadLocalCounter.Recycle
 5416.  0001:0000BC88       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.Create
 5417.  0001:0000BCFC       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.Destroy
 5418.  0001:0000BD44       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.BlockReaders
 5419.  0001:0000BD50       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.UnblockReaders
 5420.  0001:0000BD5C       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.UnblockOneWriter
 5421.  0001:0000BD68       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.WaitForReadSignal
 5422.  0001:0000BD78       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.WaitForWriteSignal
 5423.  0001:0000BD88       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.BeginWrite
 5424.  0001:0000BE24       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.EndWrite
 5425.  0001:0000BE74       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.BeginRead
 5426.  0001:0000BEE0       TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer.EndRead
 5427.  0001:0000BF48       FreeAndNil
 5428.  0001:0000BF58       Supports
 5429.  0001:0000BF7C       Supports
 5430.  0001:0000C014       SafeLoadLibrary
 5431.  0001:0000C368       Finalization
 5432.  0001:0000C4E8       SysUtils
 5433.  0001:0000C568       Finalization
 5434.  0001:0000C598       Messages
 5435.  0001:0000C5A0       VariantInit
 5436.  0001:0000C5A8       VariantClear
 5437.  0001:0000C5B0       VariantCopy
 5438.  0001:0000C5B8       VariantChangeType
 5439.  0001:0000C5C0       BackupVariantChangeTypeEx
 5440.  0001:0000C5F0       UniUnimplemented
 5441.  0001:0000C5FC       BiUnimplemented
 5442.  0001:0000C608       CmpUnimplemented
 5443.  0001:0000C614       BackupVarI4FromStr
 5444.  0001:0000C680       BackupVarR4FromStr
 5445.  0001:0000C6EC       BackupVarR8FromStr
 5446.  0001:0000C758       BackupVarDateFromStr
 5447.  0001:0000C7C4       BackupVarCyFromStr
 5448.  0001:0000C830       BackupVarBoolFromStr
 5449.  0001:0000C8B0       BackupVarBStrFromCy
 5450.  0001:0000C920       BackupVarBStrFromDate
 5451.  0001:0000C990       BackupVarBStrFromBool
 5452.  0001:0000CA04       SafeArrayCreate
 5453.  0001:0000CA0C       SafeArrayGetLBound
 5454.  0001:0000CA14       SafeArrayGetUBound
 5455.  0001:0000CA1C       SafeArrayGetElement
 5456.  0001:0000CA24       SafeArrayPutElement
 5457.  0001:0000CA2C       SafeArrayPtrOfIndex
 5458.  0001:0000CA34       FindProc
 5459.  0001:0000CA60       InitializeVarUtils
 5460.  0001:0000CD6C       Finalization
 5461.  0001:0000CD9C       VarUtils
 5462.  0001:0000D384       VarCastError
 5463.  0001:0000D3D8       VarCastError
 5464.  0001:0000D474       VarInvalidOp
 5465.  0001:0000D4C8       VarOverflowError
 5466.  0001:0000D564       VarArrayCreateError
 5467.  0001:0000D5B8       TranslateResult
 5468.  0001:0000D80C       VarResultCheck
 5469.  0001:0000D818       VarResultCheck
 5470.  0001:0000D84C       HandleConversionException
 5471.  0001:0000D8D0       @DispInvokeError
 5472.  0001:0000D924       @VarNull
 5473.  0001:0000D938       InBounds
 5474.  0001:0000D968       Increment
 5475.  0001:0000D9C4       VarArrayClear
 5476.  0001:0000DB40       VarClearDeep
 5477.  0001:0000DBBC       @VarClear
 5478.  0001:0000DBD0       @VarClr
 5479.  0001:0000DBD8       InBounds
 5480.  0001:0000DC08       Increment
 5481.  0001:0000DC64       VarArrayCopyForEach
 5482.  0001:0000DE30       VarCopyCopyProc
 5483.  0001:0000DE38       VarCopyDeep
 5484.  0001:0000DEE4       @VarCopy
 5485.  0001:0000DF28       @VarStringToOleStr
 5486.  0001:0000DF48       VarStringToOleStr
 5487.  0001:0000DF50       VarCastAsAny
 5488.  0001:0000DFBC       VarCastAsOleStr
 5489.  0001:0000E008       VarCastAsString
 5490.  0001:0000E054       VarCastAsDispatch
 5491.  0001:0000E0A0       VarCastAsInterface
 5492.  0001:0000E0EC       VarCastViaOS
 5493.  0001:0000E16C       VarCastRare
 5494.  0001:0000E1D8       @VarCast
 5495.  0001:0000E404       VarToIntAsString
 5496.  0001:0000E4B8       VarToIntViaOS
 5497.  0001:0000E4F4       VarToIntAny
 5498.  0001:0000E558       VarToIntCustom
 5499.  0001:0000E59C       @VarToInteger
 5500.  0001:0000E9EC       @VarToShortInt
 5501.  0001:0000EA9C       @VarToByte
 5502.  0001:0000EB44       @VarToSmallInt
 5503.  0001:0000EC3C       @VarToWord
 5504.  0001:0000ED14       @VarToLongWord
 5505.  0001:0000EDFC       VarToInt64ViaOS
 5506.  0001:0000EEA8       VarToInt64AsString
 5507.  0001:0000EFA8       VarToInt64Any
 5508.  0001:0000F014       VarToInt64Custom
 5509.  0001:0000F060       @VarToInt64
 5510.  0001:0000F4A4       VarToBoolAsString
 5511.  0001:0000F56C       VarToBoolViaOS
 5512.  0001:0000F5AC       VarToBoolAny
 5513.  0001:0000F610       VarToBoolCustom
 5514.  0001:0000F65C       @VarToBoolean
 5515.  0001:0000F9A4       @VarToBool
 5516.  0001:0000F9B0       VarToDoubleAsString
 5517.  0001:0000FA74       VarToDoubleViaOS
 5518.  0001:0000FAC0       VarToDoubleAny
 5519.  0001:0000FB24       VarToDoubleCustom
 5520.  0001:0000FB70       @VarToDouble
 5521.  0001:0000FEEC       @VarToReal
 5522.  0001:0000FF08       @VarToSingle
 5523.  0001:00010098       VarToDateAsString
 5524.  0001:00010184       VarToDateAsDouble
 5525.  0001:000101E4       VarToDateViaOS
 5526.  0001:00010230       VarToDateAny
 5527.  0001:00010294       VarToDateCustom
 5528.  0001:000102E0       @VarToDate
 5529.  0001:00010630       VarToCurrencyAsString
 5530.  0001:000106EC       VarToCurrencyAsDouble
 5531.  0001:0001074C       VarToCurrencyViaOS
 5532.  0001:00010798       VarToCurrencyAny
 5533.  0001:000107FC       VarToCurrencyCustom
 5534.  0001:00010848       @VarToCurrency
 5535.  0001:00010C14       CurrToWStrViaOS
 5536.  0001:00010C4C       DateToWStrViaOS
 5537.  0001:00010C84       BoolToWStrViaOS
 5538.  0001:00010D48       VarToLStrViaOS
 5539.  0001:00010E14       VarToLStrAny
 5540.  0001:00010E78       VarToLStrCustom
 5541.  0001:00010EFC       @VarToLStr
 5542.  0001:00011440       VarToWStrViaOS
 5543.  0001:000114F8       VarToWStrAny
 5544.  0001:0001155C       VarToWStrCustom
 5545.  0001:00011624       @VarToWStr
 5546.  0001:00011B84       AnyToIntf
 5547.  0001:00011BFC       @VarToIntf
 5548.  0001:00011CC8       @VarToDisp
 5549.  0001:00011D74       @VarFromInt
 5550.  0001:00011DB0       @VarFromInteger
 5551.  0001:00011DD0       @VarFromByte
 5552.  0001:00011DF0       @VarFromWord
 5553.  0001:00011E10       @VarFromLongWord
 5554.  0001:00011E30       @VarFromShortInt
 5555.  0001:00011E50       @VarFromSmallInt
 5556.  0001:00011E70       @VarFromInt64
 5557.  0001:00011E9C       @VarFromSingle
 5558.  0001:00011EC0       @VarFromDouble
 5559.  0001:00011EEC       @VarFromCurrency
 5560.  0001:00011F18       @VarFromDate
 5561.  0001:00011F44       @VarFromBool
 5562.  0001:00011F6C       @VarFromReal
 5563.  0001:00011F80       @VarFromTDateTime
 5564.  0001:00011F94       @VarFromCurr
 5565.  0001:00011FA8       @VarFromLStr
 5566.  0001:00011FD4       @VarFromWStr
 5567.  0001:0001200C       @VarFromIntf
 5568.  0001:00012038       @VarFromDisp
 5569.  0001:00012064       @OleVarFromLStr
 5570.  0001:000120B4       OleVarFromAny
 5571.  0001:00012118       OleVarFromVarArrayProc
 5572.  0001:00012120       @OleVarFromVar
 5573.  0001:00012270       @VarAddRef
 5574.  0001:000123F4       VarTypeAsText
 5575.  0001:00012564       VarType
 5576.  0001:00012568       FindVarData
 5577.  0001:00012578       VarAsType
 5578.  0001:00012584       VarTypeIsCustom
 5579.  0001:00012590       VarIsNull
 5580.  0001:000125A4       VarToStr
 5581.  0001:000125BC       VarToStrDef
 5582.  0001:000125E8       SetVarAsError
 5583.  0001:00012600       SetClearVarToEmptyParam
 5584.  0001:0001260C       GetVarDataArrayInfo
 5585.  0001:00012650       VarArrayCreate
 5586.  0001:000126F8       VarArrayAsPSafeArray
 5587.  0001:00012720       VarArrayDimCount
 5588.  0001:00012748       VarArrayLowBound
 5589.  0001:0001276C       VarArrayHighBound
 5590.  0001:00012790       VarIsArray
 5591.  0001:00012798       VarIsArray
 5592.  0001:000127C0       VarTypeIsValidArrayType
 5593.  0001:000127E0       VarTypeIsValidElementType
 5594.  0001:0001281C       @VarArrayGet
 5595.  0001:000128E8       @VarArrayPut
 5596.  0001:00012A30       VarArrayPut
 5597.  0001:00012A7C       ClearVariantTypeList
 5598.  0001:00012AE8       TCustomVariantType.BinaryOp
 5599.  0001:00012AF4       TCustomVariantType.Cast
 5600.  0001:00012B2C       TCustomVariantType.CastTo
 5601.  0001:00012B74       TCustomVariantType.Compare
 5602.  0001:00012B80       TCustomVariantType.CompareOp
 5603.  0001:00012BB8       TCustomVariantType.CastToOle
 5604.  0001:00012BF4       TCustomVariantType.Destroy
 5605.  0001:00012C80       TCustomVariantType.IsClear
 5606.  0001:00012C84       TCustomVariantType.LeftPromotion
 5607.  0001:00012C98       TCustomVariantType.OlePromotion
 5608.  0001:00012CA0       TCustomVariantType.RaiseCastError
 5609.  0001:00012CA8       TCustomVariantType.RaiseInvalidOp
 5610.  0001:00012CB0       TCustomVariantType.RaiseDispError
 5611.  0001:00012CB8       TCustomVariantType.RightPromotion
 5612.  0001:00012CCC       TCustomVariantType.UnaryOp
 5613.  0001:00012CD4       TCustomVariantType.DispInvoke
 5614.  0001:00012CE0       TCustomVariantType._AddRef
 5615.  0001:00012CEC       TCustomVariantType._Release
 5616.  0001:00012CF8       TCustomVariantType.QueryInterface
 5617.  0001:00012D20       FindCustomVariantType
 5618.  0001:00012DD8       FindCustomVariantType
 5619.  0001:00012EC0       Null
 5620.  0001:00012EC8       Finalization
 5621.  0001:00012F40       Variants
 5622.  0001:000130EC       Finalization
 5623.  0001:0001311C       RTLConsts
 5624.  0001:00013150       GetTypeData
 5625.  0001:0001315C       GetEnumNameValue
 5626.  0001:000131A8       GetEnumValue
 5627.  0001:0001320C       GetPropInfo
 5628.  0001:0001327C       GetOrdProp
 5629.  0001:000132F0       SetOrdProp
 5630.  0001:0001334C       SetShortStrProp
 5631.  0001:000133A0       SetShortStrPropAsLongStr
 5632.  0001:000133D4       AssignLongStr
 5633.  0001:000133E8       SetLongStrProp
 5634.  0001:00013428       SetWideStrPropAsLongStr
 5635.  0001:00013480       SetStrProp
 5636.  0001:000134AC       SetWideStrProp
 5637.  0001:00013580       SetFloatProp
 5638.  0001:00013778       AssignVariant
 5639.  0001:0001378C       SetVariantProp
 5640.  0001:000137CC       SetMethodProp
 5641.  0001:00013804       SetInt64Prop
 5642.  0001:00013840       SetInterfaceProp
 5643.  0001:000138B4       Finalization
 5644.  0001:00013904       TypInfo
 5645.  0001:00013964       IsEqualGUID
 5646.  0001:0001396C       CoInitialize
 5647.  0001:00013974       CoInitializeEx
 5648.  0001:0001397C       CoUninitialize
 5649.  0001:00013984       CoCreateInstance
 5650.  0001:0001398C       CLSIDFromProgID
 5651.  0001:00013994       CoTaskMemFree
 5652.  0001:0001399C       SysFreeString
 5653.  0001:000139A4       VariantClear
 5654.  0001:000139AC       GetErrorInfo
 5655.  0001:000139B4       Succeeded
 5656.  0001:000139C0       Failed
 5657.  0001:000139CC       Finalization
 5658.  0001:000139FC       ActiveX
 5659.  0001:00015094       Point
 5660.  0001:000150AC       SmallPoint
 5661.  0001:000150BC       Rect
 5662.  0001:000150E4       Bounds
 5663.  0001:0001510C       InvalidPoint
 5664.  0001:000151D0       TRegGroup.AddClass
 5665.  0001:000151DC       TRegGroup.BestClass
 5666.  0001:0001523C       TRegGroup.BestGroup
 5667.  0001:000152AC       TRegGroup.Create
 5668.  0001:00015328       TRegGroup.Destroy
 5669.  0001:00015368       TRegGroup.GetClass
 5670.  0001:000153C8       TRegGroup.InGroup
 5671.  0001:0001540C       TRegGroup.RegisterClass
 5672.  0001:000154B4       TRegGroup.Registered
 5673.  0001:000154CC       PointerInModule
 5674.  0001:000154EC       TRegGroup.UnregisterModuleClasses
 5675.  0001:00015590       TRegGroups.Activate
 5676.  0001:000155DC       TRegGroups.Create
 5677.  0001:00015650       TRegGroups.Destroy
 5678.  0001:000156AC       TRegGroups.FindGroup
 5679.  0001:000156F0       TRegGroups.GetClass
 5680.  0001:00015734       Error
 5681.  0001:000157C4       TRegGroups.GroupWith
 5682.  0001:0001588C       TRegGroups.Lock
 5683.  0001:00015898       TRegGroups.RegisterClass
 5684.  0001:000158B0       TRegGroups.Registered
 5685.  0001:000158F4       TRegGroups.StartGroup
 5686.  0001:00015944       TRegGroups.Unlock
 5687.  0001:00015950       TRegGroups.UnregisterModuleClasses
 5688.  0001:000159A0       TClassFinder.Create
 5689.  0001:00015ACC       TClassFinder.Destroy
 5690.  0001:00015AFC       TClassFinder.GetClass
 5691.  0001:00015B84       GetFieldClassTable
 5692.  0001:00015B90       ClassNotFound
 5693.  0001:00015BFC       GetClass
 5694.  0001:00015C50       FindClass
 5695.  0001:00015C70       RegisterClass
 5696.  0001:00015CE0       UnRegisterModuleClasses
 5697.  0001:00015D2C       StartClassGroup
 5698.  0001:00015D78       GroupDescendentsWith
 5699.  0001:00015DCC       ActivateClassGroup
 5700.  0001:00015E80       TIntConst.Create
 5701.  0001:00015EB8       RegisterIntegerConsts
 5702.  0001:00015EE4       FindIdentToInt
 5703.  0001:00015F60       IdentToInt
 5704.  0001:00015FA0       IntToIdent
 5705.  0001:00015FE4       RegisterFindGlobalComponentProc
 5706.  0001:00016024       UnregisterFindGlobalComponentProc
 5707.  0001:0001603C       FindGlobalComponent
 5708.  0001:0001607C       IsUniqueGlobalComponentName
 5709.  0001:000160A0       InternalReadComponentRes
 5710.  0001:00016124       BeginGlobalLoading
 5711.  0001:0001617C       NotifyGlobalLoading
 5712.  0001:000161AC       EndGlobalLoading
 5713.  0001:00016208       InitComponent
 5714.  0001:000162B0       InitInheritedComponent
 5715.  0001:00016374       TList.Destroy
 5716.  0001:00016394       TList.Add
 5717.  0001:000163C8       TList.Clear
 5718.  0001:000163E0       TList.Delete
 5719.  0001:00016440       ReturnAddr
 5720.  0001:00016444       TList.Error
 5721.  0001:0001647C       TList.Error
 5722.  0001:000164D0       TList.Expand
 5723.  0001:000164E8       TList.First
 5724.  0001:000164F0       TList.Get
 5725.  0001:00016518       TList.Grow
 5726.  0001:0001654C       TList.IndexOf
 5727.  0001:0001656C       TList.Insert
 5728.  0001:000165D8       TList.Last
 5729.  0001:000165E4       TList.Move
 5730.  0001:0001663C       TList.Put
 5731.  0001:0001668C       TList.Remove
 5732.  0001:000166AC       TList.SetCapacity
 5733.  0001:000166E8       TList.SetCount
 5734.  0001:00016758       TList.Notify
 5735.  0001:0001675C       TThreadList.Create
 5736.  0001:000167B0       TThreadList.Destroy
 5737.  0001:0001682C       TThreadList.Add
 5738.  0001:000168B4       TThreadList.LockList
 5739.  0001:000168C8       TThreadList.Remove
 5740.  0001:00016918       TThreadList.UnlockList
 5741.  0001:00016924       TBits.Destroy
 5742.  0001:00016954       TBits.Error
 5743.  0001:0001696C       Min
 5744.  0001:00016978       TBits.SetSize
 5745.  0001:00016A1C       TBits.SetBit
 5746.  0001:00016A48       TBits.OpenBit
 5747.  0001:00016AC0       TPersistent.Destroy
 5748.  0001:00016AEC       TPersistent.Assign
 5749.  0001:00016B00       TPersistent.AssignError
 5750.  0001:00016BD0       TPersistent.AssignTo
 5751.  0001:00016BD8       TPersistent.DefineProperties
 5752.  0001:00016BDC       TPersistent.GetNamePath
 5753.  0001:00016C8C       TPersistent.GetOwner
 5754.  0001:00016C90       TInterfacedPersistent.AfterConstruction
 5755.  0001:00016CE0       TInterfacedPersistent._AddRef
 5756.  0001:00016D00       TInterfacedPersistent._Release
 5757.  0001:00016D20       TInterfacedPersistent.QueryInterface
 5758.  0001:00016D48       GetDesigner
 5759.  0001:00016DE0       NotifyDesigner
 5760.  0001:00016E44       TCollectionItem.Create
 5761.  0001:00016E7C       TCollectionItem.Destroy
 5762.  0001:00016EAC       TCollectionItem.Changed
 5763.  0001:00016ED0       TCollectionItem.GetIndex
 5764.  0001:00016EE8       TCollectionItem.GetDisplayName
 5765.  0001:00016F10       TCollectionItem.GetNamePath
 5766.  0001:00016FC4       TCollectionItem.GetOwner
 5767.  0001:00016FC8       TCollectionItem.SetCollection
 5768.  0001:00016FF0       TCollectionItem.SetDisplayName
 5769.  0001:00016FF8       TCollectionItem.SetIndex
 5770.  0001:00017028       TCollection.Add
 5771.  0001:00017048       TCollection.Changed
 5772.  0001:00017058       TCollection.Clear
 5773.  0001:000170C0       TCollection.InsertItem
 5774.  0001:00017128       TCollection.RemoveItem
 5775.  0001:0001717C       TStrings.Destroy
 5776.  0001:000171AC       TStrings.Add
 5777.  0001:000171D0       TStrings.AddObject
 5778.  0001:000171F4       TStrings.AddStrings
 5779.  0001:000172AC       TStrings.Assign
 5780.  0001:00017344       TStrings.BeginUpdate
 5781.  0001:0001735C       DoWrite
 5782.  0001:000173B4       TStrings.DefineProperties
 5783.  0001:00017400       TStrings.EndUpdate
 5784.  0001:00017414       TStrings.Equals
 5785.  0001:000174BC       ReturnAddr
 5786.  0001:000174C0       TStrings.Error
 5787.  0001:000174F8       TStrings.Error
 5788.  0001:00017550       TStrings.Exchange
 5789.  0001:00017638       TStrings.GetCapacity
 5790.  0001:00017640       TStrings.GetObject
 5791.  0001:00017644       TStrings.GetText
 5792.  0001:00017698       TStrings.GetTextStr
 5793.  0001:000177C0       TStrings.IndexOf
 5794.  0001:0001784C       TStrings.IndexOfName
 5795.  0001:00017920       TStrings.IndexOfObject
 5796.  0001:00017954       TStrings.InsertObject
 5797.  0001:00017984       TStrings.LoadFromFile
 5798.  0001:000179D8       TStrings.LoadFromStream
 5799.  0001:00017A84       TStrings.Move
 5800.  0001:00017B34       TStrings.Put
 5801.  0001:00017B68       TStrings.PutObject
 5802.  0001:00017B6C       TStrings.ReadData
 5803.  0001:00017C1C       TStrings.SaveToFile
 5804.  0001:00017C74       TStrings.SaveToStream
 5805.  0001:00017CD0       TStrings.SetCapacity
 5806.  0001:00017CD4       TStrings.SetStringsAdapter
 5807.  0001:00017D08       TStrings.SetText
 5808.  0001:00017D58       TStrings.SetTextStr
 5809.  0001:00017E18       TStrings.SetUpdateState
 5810.  0001:00017E1C       TStrings.WriteData
 5811.  0001:00017EA0       TStrings.CompareStrings
 5812.  0001:00017EAC       TStrings.GetNameValueSeparator
 5813.  0001:00017EC4       TStrings.SetNameValueSeparator
 5814.  0001:00017EE0       TStringList.Destroy
 5815.  0001:00017F3C       TStringList.Add
 5816.  0001:00017F48       TStringList.AddObject
 5817.  0001:00017FAC       TStringList.Changed
 5818.  0001:00017FC8       TStringList.Changing
 5819.  0001:00017FE4       TStringList.Clear
 5820.  0001:00018024       TStringList.Delete
 5821.  0001:00018090       TStringList.Exchange
 5822.  0001:000180EC       TStringList.ExchangeItems
 5823.  0001:00018110       TStringList.Find
 5824.  0001:00018188       TStringList.Get
 5825.  0001:000181BC       TStringList.GetCapacity
 5826.  0001:000181C0       TStringList.GetCount
 5827.  0001:000181C4       TStringList.GetObject
 5828.  0001:000181EC       TStringList.Grow
 5829.  0001:00018220       TStringList.IndexOf
 5830.  0001:0001825C       TStringList.Insert
 5831.  0001:0001826C       TStringList.InsertObject
 5832.  0001:000182C0       TStringList.InsertItem
 5833.  0001:00018338       TStringList.Put
 5834.  0001:00018394       TStringList.PutObject
 5835.  0001:000183D4       TStringList.QuickSort
 5836.  0001:00018468       TStringList.SetCapacity
 5837.  0001:00018484       TStringList.SetSorted
 5838.  0001:000184A4       TStringList.SetUpdateState
 5839.  0001:000184BC       StringListCompareStrings
 5840.  0001:000184D0       TStringList.Sort
 5841.  0001:000184E0       TStringList.CustomSort
 5842.  0001:00018518       TStringList.CompareStrings
 5843.  0001:00018534       TStream.GetPosition
 5844.  0001:00018554       TStream.SetPosition
 5845.  0001:00018568       TStream.GetSize
 5846.  0001:000185B4       TStream.SetSize
 5847.  0001:000185B8       TStream.SetSize64
 5848.  0001:000185CC       TStream.SetSize
 5849.  0001:00018620       RaiseException
 5850.  0001:0001866C       TStream.Seek
 5851.  0001:000186F0       TStream.Seek
 5852.  0001:00018760       TStream.ReadBuffer
 5853.  0001:00018798       TStream.WriteBuffer
 5854.  0001:000187D0       TStream.CopyFrom
 5855.  0001:000188C4       TStream.ReadComponent
 5856.  0001:00018924       THandleStream.Create
 5857.  0001:00018960       THandleStream.Read
 5858.  0001:00018970       THandleStream.Write
 5859.  0001:00018980       THandleStream.Seek
 5860.  0001:000189AC       THandleStream.SetSize
 5861.  0001:000189C0       THandleStream.SetSize
 5862.  0001:000189E8       TFileStream.Create
 5863.  0001:00018A2C       TFileStream.Create
 5864.  0001:00018B80       TFileStream.Destroy
 5865.  0001:00018BB4       TCustomMemoryStream.SetPointer
 5866.  0001:00018BBC       TCustomMemoryStream.Read
 5867.  0001:00018BF4       TCustomMemoryStream.Seek
 5868.  0001:00018C18       TMemoryStream.Destroy
 5869.  0001:00018C44       TMemoryStream.Clear
 5870.  0001:00018C5C       TMemoryStream.LoadFromStream
 5871.  0001:00018C94       TMemoryStream.SetCapacity
 5872.  0001:00018CBC       TMemoryStream.SetSize
 5873.  0001:00018CE8       TMemoryStream.Realloc
 5874.  0001:00018D74       TMemoryStream.Write
 5875.  0001:00018DC4       TResourceStream.Create
 5876.  0001:00018E1C       Error
 5877.  0001:00018E8C       TResourceStream.Initialize
 5878.  0001:00018EF8       TResourceStream.Destroy
 5879.  0001:00018F30       TResourceStream.Write
 5880.  0001:00018F48       TFiler.Create
 5881.  0001:00018F90       TFiler.Destroy
 5882.  0001:00018FB8       TFiler.SetRoot
 5883.  0001:00019094       TPropFixup.Create
 5884.  0001:000190EC       TPropFixup.MakeGlobalReference
 5885.  0001:00019134       TPropFixup.ResolveReference
 5886.  0001:00019144       TPropIntfFixup.ResolveReference
 5887.  0001:000191C8       FindNestedComponent
 5888.  0001:00019290       AddFinished
 5889.  0001:000192C8       AddNotFinished
 5890.  0001:00019310       GlobalFixupReferences
 5891.  0001:000194B8       RemoveFixupReferences
 5892.  0001:00019564       RemoveFixups
 5893.  0001:000195E8       ReadError
 5894.  0001:00019600       PropValueError
 5895.  0001:0001960C       PropertyNotFound
 5896.  0001:00019638       EnumValue
 5897.  0001:00019650       TReader.Destroy
 5898.  0001:0001968C       TReader.CheckValue
 5899.  0001:000196B0       TReader.DefineProperty
 5900.  0001:000196E4       TReader.DefineBinaryProperty
 5901.  0001:000197C0       TReader.EndOfList
 5902.  0001:000197D4       TReader.Error
 5903.  0001:000197F4       TReader.FindMethod
 5904.  0001:0001985C       RemoveGlobalFixup
 5905.  0001:000198D8       TReader.DoFixupReferences
 5906.  0001:000199F8       TReader.FlushBuffer
 5907.  0001:00019A1C       TReader.FreeFixups
 5908.  0001:00019A58       TReader.GetFieldClass
 5909.  0001:00019AEC       TReader.GetPosition
 5910.  0001:00019B04       TReader.NextValue
 5911.  0001:00019B14       TReader.PropertyError
 5912.  0001:00019B28       TReader.Read
 5913.  0001:00019B74       TReader.ReadBuffer
 5914.  0001:00019BB0       TReader.ReadBoolean
 5915.  0001:00019BC4       TReader.ReadChar
 5916.  0001:00019C1C       TReader.ReadCollection
 5917.  0001:00019CEC       AddSubComponentsToLoaded
 5918.  0001:00019D28       CheckSubComponents
 5919.  0001:00019DA0       SetSubComponentState
 5920.  0001:00019E08       ComponentCreated
 5921.  0001:00019E28       Recover
 5922.  0001:00019E88       CreateComponent
 5923.  0001:00019F98       SetCompName
 5924.  0001:0001A038       FindExistingComponent
 5925.  0001:0001A0DC       TReader.ReadComponent
 5926.  0001:0001A318       TReader.ReadData
 5927.  0001:0001A388       TReader.ReadDataInner
 5928.  0001:0001A458       TReader.ReadFloat
 5929.  0001:0001A49C       TReader.ReadSingle
 5930.  0001:0001A4E0       TReader.ReadCurrency
 5931.  0001:0001A530       TReader.ReadDate
 5932.  0001:0001A574       TReader.ReadIdent
 5933.  0001:0001A674       TReader.ReadInteger
 5934.  0001:0001A6E0       TReader.ReadInt64
 5935.  0001:0001A724       TReader.ReadListBegin
 5936.  0001:0001A72C       TReader.ReadListEnd
 5937.  0001:0001A734       TReader.ReadPrefix
 5938.  0001:0001A774       HandleException
 5939.  0001:0001A874       PropPathError
 5940.  0001:0001A890       TReader.ReadProperty
 5941.  0001:0001AA70       SetIntIdent
 5942.  0001:0001AAB8       SetObjectIdent
 5943.  0001:0001AAF8       SetVariantReference
 5944.  0001:0001AB54       SetInterfaceReference
 5945.  0001:0001AC14       TReader.ReadPropValue
 5946.  0001:0001AF1C       FindUniqueName
 5947.  0001:0001AF7C       TReader.ReadRootComponent
 5948.  0001:0001B2A8       TReader.ReadSet
 5949.  0001:0001B364       TReader.ReadSignature
 5950.  0001:0001B388       TReader.ReadStr
 5951.  0001:0001B3C4       TReader.ReadString
 5952.  0001:0001B480       TReader.ReadWideString
 5953.  0001:0001B564       TReader.ReadValue
 5954.  0001:0001B578       TReader.SkipSetBody
 5955.  0001:0001B5C0       SkipList
 5956.  0001:0001B5E8       SkipBinary
 5957.  0001:0001B618       SkipCollection
 5958.  0001:0001B674       TReader.SkipValue
 5959.  0001:0001B810       TReader.SkipProperty
 5960.  0001:0001B858       TReader.SkipComponent
 5961.  0001:0001B900       TReader.FindAncestorComponent
 5962.  0001:0001B9B8       TReader.ReferenceName
 5963.  0001:0001B9D0       TReader.SetName
 5964.  0001:0001B9F8       TReader.FindComponentClass
 5965.  0001:0001BA6C       TReader.SkipBytes
 5966.  0001:0001BAB4       ReadCustomVariant
 5967.  0001:0001BC7C       TReader.ReadVariant
 5968.  0001:0001BE84       TWriter.Write
 5969.  0001:0001BED0       TWriter.WriteBuffer
 5970.  0001:0001BEE8       TWriter.WriteBoolean
 5971.  0001:0001BEFC       TWriter.WriteInteger
 5972.  0001:0001BF70       TWriter.WriteListBegin
 5973.  0001:0001BF78       TWriter.WriteListEnd
 5974.  0001:0001BF80       TWriter.WriteMinStr
 5975.  0001:0001C018       TWriter.WriteString
 5976.  0001:0001C06C       TWriter.WriteValue
 5977.  0001:0001C080       InitThreadSynchronization
 5978.  0001:0001C0B4       DoneThreadSynchronization
 5979.  0001:0001C0CC       ResetSyncEvent
 5980.  0001:0001C0D8       WaitForSyncEvent
 5981.  0001:0001C0F4       CheckSynchronize
 5982.  0001:0001C294       TComponent.Create
 5983.  0001:0001C2E0       TComponent.Destroy
 5984.  0001:0001C358       TComponent.BeforeDestruction
 5985.  0001:0001C364       TComponent.FreeNotification
 5986.  0001:0001C3B8       TComponent.ReadLeft
 5987.  0001:0001C3CC       TComponent.ReadTop
 5988.  0001:0001C3E0       TComponent.WriteLeft
 5989.  0001:0001C3EC       TComponent.WriteTop
 5990.  0001:0001C3F8       TComponent.Insert
 5991.  0001:0001C424       TComponent.Remove
 5992.  0001:0001C44C       TComponent.InsertComponent
 5993.  0001:0001C4A4       TComponent.RemoveComponent
 5994.  0001:0001C4DC       TComponent.DestroyComponents
 5995.  0001:0001C534       TComponent.Destroying
 5996.  0001:0001C570       TComponent.RemoveNotification
 5997.  0001:0001C594       TComponent.RemoveFreeNotification
 5998.  0001:0001C5B0       TComponent.Notification
 5999.  0001:0001C60C       TComponent.DefineProperties
 6000.  0001:0001C694       TComponent.HasParent
 6001.  0001:0001C698       TComponent.GetChildren
 6002.  0001:0001C6A0       TComponent.GetChildOwner
 6003.  0001:0001C6A4       TComponent.GetChildParent
 6004.  0001:0001C6A8       TComponent.GetNamePath
 6005.  0001:0001C6BC       TComponent.GetOwner
 6006.  0001:0001C6C0       TComponent.SetChildOrder
 6007.  0001:0001C6C4       TComponent.GetParentComponent
 6008.  0001:0001C6C8       TComponent.SetParentComponent
 6009.  0001:0001C6CC       TComponent.Updating
 6010.  0001:0001C6D8       TComponent.Updated
 6011.  0001:0001C6E4       TComponent.Loaded
 6012.  0001:0001C6F0       TComponent.PaletteCreated
 6013.  0001:0001C6F4       TComponent.ReadState
 6014.  0001:0001C6FC       TComponent.WriteState
 6015.  0001:0001C704       TComponent.ValidateRename
 6016.  0001:0001C784       TComponent.ValidateContainer
 6017.  0001:0001C798       TComponent.ValidateInsert
 6018.  0001:0001C79C       TComponent.FindComponent
 6019.  0001:0001C7EC       TComponent.SetName
 6020.  0001:0001C878       TComponent.ChangeName
 6021.  0001:0001C88C       TComponent.GetComponent
 6022.  0001:0001C8B8       TComponent.GetComponentCount
 6023.  0001:0001C8C8       TComponent.SetComponentIndex
 6024.  0001:0001C91C       TComponent.SetDesigning
 6025.  0001:0001C96C       TComponent.SetReference
 6026.  0001:0001C9B4       TComponent.ExecuteAction
 6027.  0001:0001C9DC       TComponent.UpdateAction
 6028.  0001:0001CA04       TComponent.SafeCallException
 6029.  0001:0001CA1C       TComponent.UpdateRegistry
 6030.  0001:0001CA24       TComponent.QueryInterface
 6031.  0001:0001CA64       TComponent._AddRef
 6032.  0001:0001CA84       TComponent._Release
 6033.  0001:0001CAA4       TComponent.IntfGetComponent
 6034.  0001:0001CAA8       TBasicActionLink.Create
 6035.  0001:0001CAEC       TBasicActionLink.AssignClient
 6036.  0001:0001CAF0       TBasicActionLink.Destroy
 6037.  0001:0001CB24       TBasicActionLink.Change
 6038.  0001:0001CB3C       TBasicActionLink.Execute
 6039.  0001:0001CB58       TBasicActionLink.SetAction
 6040.  0001:0001CB84       TBasicActionLink.IsOnExecuteLinked
 6041.  0001:0001CB88       TBasicActionLink.SetOnExecute
 6042.  0001:0001CB90       TBasicActionLink.Update
 6043.  0001:0001CB9C       TBasicAction.Create
 6044.  0001:0001CBE0       TBasicAction.Destroy
 6045.  0001:0001CC38       TBasicAction.HandlesTarget
 6046.  0001:0001CC3C       TBasicAction.ExecuteTarget
 6047.  0001:0001CC40       TBasicAction.Notification
 6048.  0001:0001CC68       TBasicAction.UpdateTarget
 6049.  0001:0001CC6C       TBasicAction.Execute
 6050.  0001:0001CC88       TBasicAction.Update
 6051.  0001:0001CCA4       TBasicAction.SetOnExecute
 6052.  0001:0001CD00       TBasicAction.Change
 6053.  0001:0001CD14       TBasicAction.RegisterChanges
 6054.  0001:0001CD20       TBasicAction.UnRegisterChanges
 6055.  0001:0001CD60       TBasicAction.SetActionComponent
 6056.  0001:0001CD8C       TStreamAdapter.Create
 6057.  0001:0001CDD4       TStreamAdapter.Destroy
 6058.  0001:0001CE0C       TStreamAdapter.Read
 6059.  0001:0001CE74       TStreamAdapter.Write
 6060.  0001:0001CEDC       TStreamAdapter.Seek
 6061.  0001:0001CF60       TStreamAdapter.SetSize
 6062.  0001:0001CFC4       TStreamAdapter.CopyTo
 6063.  0001:0001D1C4       TStreamAdapter.Commit
 6064.  0001:0001D1D0       TStreamAdapter.Revert
 6065.  0001:0001D1DC       TStreamAdapter.LockRegion
 6066.  0001:0001D1E8       TStreamAdapter.UnlockRegion
 6067.  0001:0001D1F4       TStreamAdapter.Stat
 6068.  0001:0001D270       TStreamAdapter.Clone
 6069.  0001:0001D288       FreeIntConstList
 6070.  0001:0001D2F4       ModuleUnload
 6071.  0001:0001D2FC       StdWndProc
 6072.  0001:0001D31C       CalcJmpOffset
 6073.  0001:0001D324       MakeObjectInstance
 6074.  0001:0001D3BC       FreeObjectInstance
 6075.  0001:0001D3E0       AllocateHWnd
 6076.  0001:0001D494       DeallocateHWnd
 6077.  0001:0001D4BC       Finalization
 6078.  0001:0001D56C       Classes
 6079.  0001:0001D858       Finalization
 6080.  0001:0001D888       Consts
 6081.  0001:0001E540       InternalDeletePalette
 6082.  0001:0001E5B4       GetHashCode
 6083.  0001:0001E5C8       TResourceManager.Create
 6084.  0001:0001E604       TResourceManager.Destroy
 6085.  0001:0001E628       TResourceManager.Lock
 6086.  0001:0001E634       TResourceManager.Unlock
 6087.  0001:0001E640       TResourceManager.AllocResource
 6088.  0001:0001E724       TResourceManager.FreeResource
 6089.  0001:0001E7D4       TResourceManager.ChangeResource
 6090.  0001:0001E84C       TResourceManager.AssignResource
 6091.  0001:0001E8B8       ClearColor
 6092.  0001:0001E924       PaletteChanged
 6093.  0001:0001EE10       ColorToRGB
 6094.  0001:0001EE20       ColorToIdent
 6095.  0001:0001EE30       IdentToColor
 6096.  0001:0001EE40       TGraphicsObject.Changed
 6097.  0001:0001EE54       TGraphicsObject.Lock
 6098.  0001:0001EE64       TGraphicsObject.Unlock
 6099.  0001:0001F028       CharsetToIdent
 6100.  0001:0001F038       IdentToCharset
 6101.  0001:0001F048       GetFontData
 6102.  0001:0001F0FC       TFont.Create
 6103.  0001:0001F150       TFont.Destroy
 6104.  0001:0001F178       TFont.Changed
 6105.  0001:0001F194       TFont.Assign
 6106.  0001:0001F268       TFont.GetData
 6107.  0001:0001F280       TFont.SetData
 6108.  0001:0001F2D0       TFont.SetColor
 6109.  0001:0001F2E4       TFont.GetHandle
 6110.  0001:0001F48C       TFont.SetHandle
 6111.  0001:0001F4B0       TFont.GetHeight
 6112.  0001:0001F4B8       TFont.SetHeight
 6113.  0001:0001F4E0       TFont.GetName
 6114.  0001:0001F4F8       TFont.SetName
 6115.  0001:0001F554       TFont.GetSize
 6116.  0001:0001F570       TFont.SetSize
 6117.  0001:0001F590       TFont.GetStyle
 6118.  0001:0001F59C       TFont.SetStyle
 6119.  0001:0001F5C8       TFont.GetPitch
 6120.  0001:0001F5D0       TFont.SetPitch
 6121.  0001:0001F5F8       TFont.GetCharset
 6122.  0001:0001F600       TFont.SetCharset
 6123.  0001:0001F628       TPen.Create
 6124.  0001:0001F66C       TPen.Destroy
 6125.  0001:0001F694       TPen.Assign
 6126.  0001:0001F74C       TPen.GetData
 6127.  0001:0001F764       TPen.SetData
 6128.  0001:0001F7B4       TPen.GetColor
 6129.  0001:0001F7BC       TPen.SetColor
 6130.  0001:0001F7E4       TPen.GetHandle
 6131.  0001:0001F87C       TPen.SetMode
 6132.  0001:0001F890       TPen.GetStyle
 6133.  0001:0001F898       TPen.SetStyle
 6134.  0001:0001F8C0       TPen.GetWidth
 6135.  0001:0001F8C8       TPen.SetWidth
 6136.  0001:0001F8F4       TBrush.Create
 6137.  0001:0001F934       TBrush.Destroy
 6138.  0001:0001F95C       TBrush.Assign
 6139.  0001:0001FA04       TBrush.GetData
 6140.  0001:0001FA20       TBrush.SetData
 6141.  0001:0001FA70       TBrush.SetBitmap
 6142.  0001:0001FA94       TBrush.GetColor
 6143.  0001:0001FA9C       TBrush.SetColor
 6144.  0001:0001FAD0       TBrush.GetHandle
 6145.  0001:0001FBB0       TBrush.GetStyle
 6146.  0001:0001FBB8       TBrush.SetStyle
 6147.  0001:0001FBEC       TCanvas.Create
 6148.  0001:0001FCB0       TCanvas.Destroy
 6149.  0001:0001FD0C       TCanvas.CopyRect
 6150.  0001:0001FD94       TCanvas.Draw
 6151.  0001:0001FE40       TCanvas.FillRect
 6152.  0001:0001FE7C       TCanvas.LineTo
 6153.  0001:0001FEB4       TCanvas.Lock
 6154.  0001:0001FEDC       TCanvas.MoveTo
 6155.  0001:0001FF08       TCanvas.StretchDraw
 6156.  0001:0001FF44       TCanvas.TextExtent
 6157.  0001:0001FF88       TCanvas.TextWidth
 6158.  0001:0001FFA4       TCanvas.TextHeight
 6159.  0001:0001FFC4       TCanvas.TryLock
 6160.  0001:00020020       TCanvas.Unlock
 6161.  0001:00020048       TCanvas.SetFont
 6162.  0001:00020058       TCanvas.SetPen
 6163.  0001:00020064       TCanvas.SetBrush
 6164.  0001:00020070       TCanvas.GetPenPos
 6165.  0001:00020094       TCanvas.SetPenPos
 6166.  0001:000200B4       TCanvas.GetPixel
 6167.  0001:000200E0       TCanvas.SetPixel
 6168.  0001:00020128       TCanvas.GetHandle
 6169.  0001:00020148       TCanvas.DeselectHandles
 6170.  0001:000201A4       TCanvas.CreateHandle
 6171.  0001:000201A8       TCanvas.SetHandle
 6172.  0001:000201FC       TCanvas.RequiredState
 6173.  0001:00020270       TCanvas.Changing
 6174.  0001:00020284       TCanvas.Changed
 6175.  0001:00020298       TCanvas.CreateFont
 6176.  0001:000202C4       TCanvas.CreatePen
 6177.  0001:000202F4       TCanvas.CreateBrush
 6178.  0001:00020370       TCanvas.FontChanged
 6179.  0001:00020390       TCanvas.PenChanged
 6180.  0001:000203B0       TCanvas.BrushChanged
 6181.  0001:000203D0       InvalidOperation
 6182.  0001:000203E8       InvalidGraphic
 6183.  0001:00020400       InvalidBitmap
 6184.  0001:0002040C       InvalidIcon
 6185.  0001:00020418       OutOfResources
 6186.  0001:0002046C       GDIError
 6187.  0001:00020514       GDICheck
 6188.  0001:00020524       DupBits
 6189.  0001:00020684       GetDInColors
 6190.  0001:000206A4       BytesPerScanline
 6191.  0001:000206B8       TransparentStretchBlt
 6192.  0001:0002094C       RGBTripleToQuad
 6193.  0001:00020984       RGBQuadToTriple
 6194.  0001:000209FC       ByteSwapColors
 6195.  0001:00020A54       CreateSystemPalette
 6196.  0001:00020B6C       SystemPaletteOverride
 6197.  0001:00020C04       PaletteFromDIBColorTable
 6198.  0001:00020CA8       PaletteToDIBColorTable
 6199.  0001:00020CFC       TwoBitsFromDIB
 6200.  0001:00020EB8       AdjustColor
 6201.  0001:00020EC4       BetterSize
 6202.  0001:00020F54       ReadIcon
 6203.  0001:0002125C       InitializeBitmapInfoHeader
 6204.  0001:00021340       InternalGetDIBSizes
 6205.  0001:000213A4       GetDIBSizes
 6206.  0001:000213AC       InternalGetDIB
 6207.  0001:0002145C       GetDIB
 6208.  0001:00021470       WinError
 6209.  0001:00021474       CheckBool
 6210.  0001:00021480       WriteIcon
 6211.  0001:0002167C       TGraphic.Create
 6212.  0001:000216B4       TGraphic.Changed
 6213.  0001:000216CC       DoWrite
 6214.  0001:00021724       TGraphic.DefineProperties
 6215.  0001:00021770       TGraphic.Equals
 6216.  0001:000218B8       TGraphic.GetPalette
 6217.  0001:000218BC       TGraphic.GetTransparent
 6218.  0001:000218C0       TGraphic.LoadFromFile
 6219.  0001:00021914       TGraphic.Progress
 6220.  0001:0002193C       TGraphic.ReadData
 6221.  0001:00021948       TGraphic.SaveToFile
 6222.  0001:000219A0       TGraphic.SetPalette
 6223.  0001:000219A4       TGraphic.SetTransparent
 6224.  0001:000219B4       TGraphic.WriteData
 6225.  0001:00021A5C       FreeMemoryContexts
 6226.  0001:00021B08       DeselectBitmap
 6227.  0001:00021B84       TBitmapCanvas.Create
 6228.  0001:00021BC0       TBitmapCanvas.Destroy
 6229.  0001:00021BEC       TBitmapCanvas.FreeContext
 6230.  0001:00021C8C       TBitmapCanvas.CreateHandle
 6231.  0001:00021D78       TSharedImage.Reference
 6232.  0001:00021D7C       TSharedImage.Release
 6233.  0001:00021D9C       TBitmapImage.Destroy
 6234.  0001:00021DF8       TBitmapImage.FreeHandle
 6235.  0001:00021E44       UpdateDIBColorTable
 6236.  0001:00021F00       FixupBitFields
 6237.  0001:00021F4C       CopyBitmap
 6238.  0001:000225B0       CopyPalette
 6239.  0001:00022614       CopyBitmapAsMask
 6240.  0001:00022820       TBitmap.Create
 6241.  0001:00022888       TBitmap.Destroy
 6242.  0001:000228C4       TBitmap.Assign
 6243.  0001:000229B4       TBitmap.CopyImage
 6244.  0001:00022A74       TBitmap.Changing
 6245.  0001:00022A98       TBitmap.Changed
 6246.  0001:00022AA4       TBitmap.Dormant
 6247.  0001:00022B18       TBitmap.Draw
 6248.  0001:00022D68       TBitmap.FreeImage
 6249.  0001:00022DCC       TBitmap.GetEmpty
 6250.  0001:00022DE8       TBitmap.GetCanvas
 6251.  0001:00022E30       TBitmap.GetHandle
 6252.  0001:00022E54       TBitmap.GetHandleType
 6253.  0001:00022E80       TBitmap.GetHeight
 6254.  0001:00022E90       TBitmap.GetMaskHandle
 6255.  0001:00022EA4       TBitmap.GetMonochrome
 6256.  0001:00022EC0       TBitmap.GetPalette
 6257.  0001:00022ED4       TBitmap.GetTransparentColor
 6258.  0001:00022F1C       TBitmap.GetWidth
 6259.  0001:00022F24       TBitmap.DIBNeeded
 6260.  0001:00022F98       TBitmap.FreeContext
 6261.  0001:00022FA8       TBitmap.HandleNeeded
 6262.  0001:00023048       TBitmap.MaskHandleNeeded
 6263.  0001:000230A8       TBitmap.PaletteNeeded
 6264.  0001:00023160       TBitmap.LoadFromClipboardFormat
 6265.  0001:000231E4       TBitmap.LoadFromStream
 6266.  0001:00023208       TBitmap.NewImage
 6267.  0001:00023308       TBitmap.ReadData
 6268.  0001:00023330       TBitmap.ReadDIB
 6269.  0001:00023898       TBitmap.ReadStream
 6270.  0001:00023908       TBitmap.SetHandle
 6271.  0001:000239CC       TBitmap.SetHandleType
 6272.  0001:00023B04       TBitmap.SetHeight
 6273.  0001:00023B58       TBitmap.SetMonochrome
 6274.  0001:00023BD8       TBitmap.SetPalette
 6275.  0001:00023CAC       TBitmap.SetWidth
 6276.  0001:00023D00       TBitmap.WriteData
 6277.  0001:00023D08       TBitmap.WriteStream
 6278.  0001:00023FC0       TBitmap.SaveToStream
 6279.  0001:00023FC8       TBitmap.SaveToClipboardFormat
 6280.  0001:00024068       TIconImage.Destroy
 6281.  0001:00024098       TIconImage.FreeHandle
 6282.  0001:000240B0       TIcon.Create
 6283.  0001:00024104       TIcon.Destroy
 6284.  0001:00024134       TIcon.Assign
 6285.  0001:00024194       TIcon.Draw
 6286.  0001:000241D4       TIcon.GetEmpty
 6287.  0001:000241EC       TIcon.GetHandle
 6288.  0001:00024200       TIcon.GetHeight
 6289.  0001:00024214       TIcon.GetWidth
 6290.  0001:00024228       TIcon.HandleNeeded
 6291.  0001:000242A0       TIcon.ImageNeeded
 6292.  0001:00024354       TIcon.LoadFromStream
 6293.  0001:0002440C       TIcon.NewImage
 6294.  0001:00024480       TIcon.SetHandle
 6295.  0001:00024498       TIcon.SetHeight
 6296.  0001:000244B0       TIcon.SetTransparent
 6297.  0001:000244B4       TIcon.SetWidth
 6298.  0001:000244CC       TIcon.SaveToStream
 6299.  0001:000244F4       TIcon.LoadFromClipboardFormat
 6300.  0001:00024508       TIcon.SaveToClipboardFormat
 6301.  0001:0002451C       InitScreenLogPixels
 6302.  0001:00024554       GetDefFontCharSet
 6303.  0001:00024598       InitDefFontData
 6304.  0001:00024664       TPatternManager.Create
 6305.  0001:0002469C       TPatternManager.Destroy
 6306.  0001:000246C8       TPatternManager.Lock
 6307.  0001:000246D4       TPatternManager.Unlock
 6308.  0001:000246E0       TPatternManager.AllocPattern
 6309.  0001:00024794       TPatternManager.CreateBitmap
 6310.  0001:00024894       TPatternManager.FreePatterns
 6311.  0001:0002490C       AllocPatternBitmap
 6312.  0001:00024944       Finalization
 6313.  0001:00024A18       Graphics
 6314.  0001:00024B14       Min
 6315.  0001:00024B1C       Max
 6316.  0001:00024B24       Finalization
 6317.  0001:00024B54       Math
 6318.  0001:00024D54       TObjectList.Create
 6319.  0001:00024D90       TObjectList.GetItem
 6320.  0001:00024DA4       TObjectList.Insert
 6321.  0001:00024DAC       TObjectList.Notify
 6322.  0001:00024DD8       TOrderedList.Pop
 6323.  0001:00024DE0       TOrderedList.Push
 6324.  0001:00024DF0       TOrderedList.Count
 6325.  0001:00024DF8       TOrderedList.Create
 6326.  0001:00024E3C       TOrderedList.Destroy
 6327.  0001:00024E6C       TOrderedList.PeekItem
 6328.  0001:00024E80       TOrderedList.PopItem
 6329.  0001:00024EA0       TStack.PushItem
 6330.  0001:00024EAC       TQueue.PushItem
 6331.  0001:00024EBC       TObjectQueue.Pop
 6332.  0001:00024EC8       TObjectQueue.Push
 6333.  0001:00024EDC       Finalization
 6334.  0001:00024F0C       Contnrs
 6335.  0001:00024F14       ImageList_Create
 6336.  0001:00024F1C       ImageList_Destroy
 6337.  0001:00024F24       ImageList_GetImageCount
 6338.  0001:00024F2C       ImageList_Add
 6339.  0001:00024F34       ImageList_ReplaceIcon
 6340.  0001:00024F3C       ImageList_SetBkColor
 6341.  0001:00024F44       ImageList_GetBkColor
 6342.  0001:00024F4C       ImageList_AddIcon
 6343.  0001:00024F58       ImageList_Draw
 6344.  0001:00024F60       ImageList_DrawEx
 6345.  0001:00024F68       ImageList_Remove
 6346.  0001:00024F70       ImageList_BeginDrag
 6347.  0001:00024F78       ImageList_EndDrag
 6348.  0001:00024F80       ImageList_DragEnter
 6349.  0001:00024F88       ImageList_DragLeave
 6350.  0001:00024F90       ImageList_DragMove
 6351.  0001:00024F98       ImageList_SetDragCursorImage
 6352.  0001:00024FA0       ImageList_DragShowNolock
 6353.  0001:00024FA8       ImageList_GetDragImage
 6354.  0001:00024FB0       ImageList_Read
 6355.  0001:00024FB8       ImageList_Write
 6356.  0001:00024FC0       ImageList_GetIconSize
 6357.  0001:00024FC8       ImageList_SetIconSize
 6358.  0001:00024FD0       Finalization
 6359.  0001:00025000       CommCtrl
 6360.  0001:00025008       InitAnApi
 6361.  0001:000250F0       _GetSystemMetrics
 6362.  0001:00025178       xMonitorFromRect
 6363.  0001:00025208       xMonitorFromWindow
 6364.  0001:000252A0       xMonitorFromPoint
 6365.  0001:00025338       xGetMonitorInfo
 6366.  0001:0002540C       xGetMonitorInfoA
 6367.  0001:000254E0       xGetMonitorInfoW
 6368.  0001:000255B4       xEnumDisplayMonitors
 6369.  0001:000256E4       InitMultiMonStubs
 6370.  0001:00025750       Finalization
 6371.  0001:00025780       MultiMon
 6372.  0001:00025790       Finalization
 6373.  0001:000257C0       Imm
 6374.  0001:00025B8C       RegisterViewer
 6375.  0001:00025C10       GetHelpSystem
 6376.  0001:00025C68       THelpViewerNode.Create
 6377.  0001:00025CA4       THelpManager.Create
 6378.  0001:00025D18       THelpManager.RegisterViewer
 6379.  0001:00025E38       THelpManager.UnloadAllViewers
 6380.  0001:00025E78       THelpManager.DoSoftShutDown
 6381.  0001:00025EA8       THelpManager.DoTableOfContents
 6382.  0001:00026048       THelpManager.CallSpecialWinHelp
 6383.  0001:00026150       THelpManager.ShowHelp
 6384.  0001:00026364       THelpManager.ShowContextHelp
 6385.  0001:00026478       THelpManager.ShowTableOfContents
 6386.  0001:00026480       THelpManager.ShowTopicHelp
 6387.  0001:0002657C       THelpManager.AssignHelpSelector
 6388.  0001:000265D8       THelpManager.Hook
 6389.  0001:00026680       THelpManager.GetHandle
 6390.  0001:00026684       THelpManager.GetHelpFile
 6391.  0001:00026698       THelpManager.Release
 6392.  0001:00026724       THelpManager.Destroy
 6393.  0001:00026778       Finalization
 6394.  0001:000267B8       HelpIntfs
 6395.  0001:000267C0       Finalization
 6396.  0001:000267F0       WinSpool
 6397.  0001:000267F8       Finalization
 6398.  0001:00026834       Printers
 6399.  0001:0002683C       FlatSB_SetScrollProp
 6400.  0001:00026870       InitializeFlatSB
 6401.  0001:00026898       InitFlatSB
 6402.  0001:00026B1C       Finalization
 6403.  0001:00026B4C       FlatSB
 6404.  0001:00026C28       TSynchroObject.Acquire
 6405.  0001:00026C2C       TSynchroObject.Release
 6406.  0001:00026C30       TCriticalSection.Create
 6407.  0001:00026C70       TCriticalSection.Destroy
 6408.  0001:00026CA0       TCriticalSection.Acquire
 6409.  0001:00026CAC       TCriticalSection.Release
 6410.  0001:00026CB8       TCriticalSection.Enter
 6411.  0001:00026CC0       TCriticalSection.Leave
 6412.  0001:00026CC8       Finalization
 6413.  0001:00026CF8       SyncObjs
 6414.  0001:00026D00       FreeThemeLibrary
 6415.  0001:00026EC0       InitThemeLibrary
 6416.  0001:00027624       UseThemes
 6417.  0001:0002764C       Finalization
 6418.  0001:000276A0       UxTheme
 6419.  0001:000276BC       Finalization
 6420.  0001:000276EC       RichEdit
 6421.  0001:000276F4       Finalization
 6422.  0001:00027724       ToolWin
 6423.  0001:0002772C       Finalization
 6424.  0001:0002775C       ShellAPI
 6425.  0001:00027764       Finalization
 6426.  0001:00027794       RegStr
 6427.  0001:0002779C       Finalization
 6428.  0001:000277CC       WinInet
 6429.  0001:000277D4       Finalization
 6430.  0001:00027804       UrlMon
 6431.  0001:0002780C       Finalization
 6432.  0001:0002783C       ShlObj
 6433.  0001:00027844       Finalization
 6434.  0001:00027874       CommDlg
 6435.  0001:0002787C       Finalization
 6436.  0001:000278AC       Dlgs
 6437.  0001:00027A20       TCommonDialog.Create
 6438.  0001:00027A68       TCommonDialog.Destroy
 6439.  0001:00027A9C       TCommonDialog.MessageHook
 6440.  0001:00027AC4       TCommonDialog.DefaultHandler
 6441.  0001:00027AFC       TCommonDialog.MainWndProc
 6442.  0001:00027B48       TCommonDialog.WndProc
 6443.  0001:00027B50       TCommonDialog.WMDestroy
 6444.  0001:00027B68       TCommonDialog.WMInitDialog
 6445.  0001:00027B80       TCommonDialog.WMNCDestroy
 6446.  0001:00027B94       TCommonDialog.TaskModalDialog
 6447.  0001:00027C68       TCommonDialog.DoClose
 6448.  0001:00027C7C       TCommonDialog.DoShow
 6449.  0001:00027D34       InitGlobals
 6450.  0001:00027E88       Finalization
 6451.  0001:00027EE4       Dialogs
 6452.  0001:00028038       TTimer.Create
 6453.  0001:00028088       TTimer.Destroy
 6454.  0001:000280C0       TTimer.WndProc
 6455.  0001:00028134       TTimer.UpdateTimer
 6456.  0001:000281C0       TTimer.SetEnabled
 6457.  0001:000281D0       TTimer.SetInterval
 6458.  0001:000281E0       TTimer.SetOnTimer
 6459.  0001:000281F8       TTimer.Timer
 6460.  0001:00028500       Finalization
 6461.  0001:00028548       ExtCtrls
 6462.  0001:00028578       Finalization
 6463.  0001:000285A8       ComStrs
 6464.  0001:000285B0       Finalization
 6465.  0001:000285EC       Clipbrd
 6466.  0001:00028644       Finalization
 6467.  0001:00028674       StrUtils
 6468.  0001:0002867C       DestroyLocals
 6469.  0001:00028714       Finalization
 6470.  0001:0002874C       Buttons
 6471.  0001:00028774       Finalization
 6472.  0001:000287A4       ExtDlgs
 6473.  0001:000287C4       Finalization
 6474.  0001:0002880C       IniFiles
 6475.  0001:000288DC       ReadError
 6476.  0001:00028908       IsRelative
 6477.  0001:0002891C       DataTypeToRegData
 6478.  0001:00028944       TRegistry.Create
 6479.  0001:00028988       TRegistry.Destroy
 6480.  0001:000289B4       TRegistry.CloseKey
 6481.  0001:000289E4       TRegistry.SetRootKey
 6482.  0001:00028A10       TRegistry.ChangeKey
 6483.  0001:00028A34       TRegistry.GetBaseKey
 6484.  0001:00028A48       TRegistry.OpenKeyReadOnly
 6485.  0001:00028C00       TRegistry.GetKeyInfo
 6486.  0001:00028C68       TRegistry.GetKeyNames
 6487.  0001:00028D30       TRegistry.GetDataInfo
 6488.  0001:00028D80       TRegistry.GetDataSize
 6489.  0001:00028DA8       TRegistry.ReadString
 6490.  0001:00028E20       TRegistry.GetData
 6491.  0001:00028E94       TRegistry.RegistryConnect
 6492.  0001:00028EE4       Finalization
 6493.  0001:00028F2C       Registry
 6494.  0001:00028F48       Finalization
 6495.  0001:00028F98       Mapi
 6496.  0001:00028FA0       Finalization
 6497.  0001:00028FF0       ExtActns
 6498.  0001:00028FF8       Finalization
 6499.  0001:00029028       ListActns
 6500.  0001:000290D0       GetComCtlVersion
 6501.  0001:00029108       TConversion.ConvertReadStream
 6502.  0001:0002911C       TConversion.ConvertWriteStream
 6503.  0001:00029130       Finalization
 6504.  0001:000291A8       ComCtrls
 6505.  0001:000293D8       ThemeServices
 6506.  0001:000293F8       TThemeServices.Create
 6507.  0001:00029444       TThemeServices.Destroy
 6508.  0001:00029478       TThemeServices.GetTheme
 6509.  0001:000294B8       TThemeServices.GetThemesEnabled
 6510.  0001:000294D0       TThemeServices.DoOnThemeChange
 6511.  0001:000294E4       TThemeServices.UnloadThemeData
 6512.  0001:00029514       TThemeServices.ApplyThemeChange
 6513.  0001:00029528       TThemeServices.DrawEdge
 6514.  0001:00029574       TThemeServices.DrawElement
 6515.  0001:000295B8       TThemeServices.DrawParentBackground
 6516.  0001:00029620       TThemeServices.GetElementDetails
 6517.  0001:0002965C       TThemeServices.GetElementDetails
 6518.  0001:000299E8       TThemeServices.PaintBorder
 6519.  0001:00029B54       TThemeServices.UpdateThemes
 6520.  0001:00029B70       Finalization
 6521.  0001:00029BB4       Themes
 6522.  0001:00029BBC       Finalization
 6523.  0001:00029BEC       StdCtrls
 6524.  0001:00029CE8       THintAction.Create
 6525.  0001:00029D24       Finalization
 6526.  0001:00029D54       StdActns
 6527.  0001:00029F08       TWinHelpViewer.HelpFile
 6528.  0001:00029FD8       TWinHelpViewer.InternalShutDown
 6529.  0001:0002A000       TWinHelpViewer.GetViewerName
 6530.  0001:0002A014       TWinHelpViewer.UnderstandsKeyword
 6531.  0001:0002A08C       TWinHelpViewer.GetHelpStrings
 6532.  0001:0002A130       TWinHelpViewer.CanShowTableOfContents
 6533.  0001:0002A134       TWinHelpViewer.ShowTableOfContents
 6534.  0001:0002A1BC       TWinHelpViewer.ShowHelp
 6535.  0001:0002A304       TWinHelpViewer.NotifyID
 6536.  0001:0002A308       TWinHelpViewer.SoftShutDown
 6537.  0001:0002A324       TWinHelpViewer.ShutDown
 6538.  0001:0002A354       TWinHelpViewer.UnderstandsTopic
 6539.  0001:0002A3BC       TWinHelpViewer.DisplayTopic
 6540.  0001:0002A4D0       TWinHelpViewer.UnderstandsContext
 6541.  0001:0002A544       TWinHelpViewer.DisplayHelpByContext
 6542.  0001:0002A5D4       TWinHelpViewer.CallWinHelp
 6543.  0001:0002A6D4       WindowEnumerationTester
 6544.  0001:0002A730       DialogEnumerationTester
 6545.  0001:0002A788       FindWinHelp
 6546.  0001:0002A7A4       TWinHelpViewer.IsNewQuery
 6547.  0001:0002A82C       TWinHelpViewer.IsBusyWindow
 6548.  0001:0002A830       TWinHelpViewer.CouldBeUnstableWindow
 6549.  0001:0002A84C       TWinHelpViewer.MakeWinHelpHappy
 6550.  0001:0002A8A8       TWinHelpViewer.RestartWinHelp
 6551.  0001:0002A934       TWinHelpViewer.Create
 6552.  0001:0002A97C       TWinHelpViewer.Destroy
 6553.  0001:0002A9A8       Finalization
 6554.  0001:0002AA20       WinHelpViewer
 6555.  0001:0002C86C       InitWndProc
 6556.  0001:0002C924       ObjectFromHWnd
 6557.  0001:0002C958       FindControl
 6558.  0001:0002C9B4       SendAppMessage
 6559.  0001:0002CB78       CursorToIdent
 6560.  0001:0002CB88       IdentToCursor
 6561.  0001:0002CB98       GetShortHint
 6562.  0001:0002CBDC       GetLongHint
 6563.  0001:0002CC20       GetCaptureControl
 6564.  0001:0002CC48       SetCaptureControl
 6565.  0001:0002CCF4       TSiteList.Find
 6566.  0001:0002CD28       GetTopParent
 6567.  0001:0002CD50       TSiteList.AddSite
 6568.  0001:0002CDAC       TSiteList.Clear
 6569.  0001:0002CDE0       TSiteList.GetTopSite
 6570.  0001:0002CE44       TDragObject.Assign
 6571.  0001:0002CE84       TDragObject.Capture
 6572.  0001:0002CE9C       TDragObject.Finished
 6573.  0001:0002CEA4       TDragObject.GetName
 6574.  0001:0002CECC       TDragObject.ReleaseCapture
 6575.  0001:0002CEE0       TDragObject.WndProc
 6576.  0001:0002CFDC       TDragObject.GetDragImages
 6577.  0001:0002CFE0       TDragObject.GetDragCursor
 6578.  0001:0002CFF8       TDragObject.HideDragImage
 6579.  0001:0002CFFC       TDragObject.Instance
 6580.  0001:0002D004       TDragObject.ShowDragImage
 6581.  0001:0002D008       TDragObject.MainWndProc
 6582.  0001:0002D054       TDragObject.BeforeDestruction
 6583.  0001:0002D064       TDragObject.AfterConstruction
 6584.  0001:0002D074       TBaseDragControlObject.Create
 6585.  0001:0002D098       TBaseDragControlObject.Assign
 6586.  0001:0002D0C4       TBaseDragControlObject.EndDrag
 6587.  0001:0002D0F0       TBaseDragControlObject.Finished
 6588.  0001:0002D124       TDragControlObject.GetDragCursor
 6589.  0001:0002D13C       TDragControlObject.GetDragImages
 6590.  0001:0002D148       TDragControlObject.HideDragImage
 6591.  0001:0002D168       TDragControlObject.ShowDragImage
 6592.  0001:0002D188       TDragControlObjectEx.BeforeDestruction
 6593.  0001:0002D18C       TDragDockObject.Create
 6594.  0001:0002D1F0       TDragDockObject.Destroy
 6595.  0001:0002D220       TDragDockObject.Assign
 6596.  0001:0002D27C       TDragDockObject.EndDrag
 6597.  0001:0002D2A0       AbsMin
 6598.  0001:0002D2C4       TDragDockObject.AdjustDockRect
 6599.  0001:0002D340       TDragDockObject.DrawDragDockImage
 6600.  0001:0002D354       TDragDockObject.EraseDragDockImage
 6601.  0001:0002D368       TDragDockObject.GetDragCursor
 6602.  0001:0002D374       TDragDockObject.GetFrameWidth
 6603.  0001:0002D37C       TDragDockObjectEx.BeforeDestruction
 6604.  0001:0002D380       IsBeforeTargetWindow
 6605.  0001:0002D3EC       ValidDockTarget
 6606.  0001:0002D584       IsSiteChildOfClient
 6607.  0001:0002D5C8       GetDockSiteAtPos
 6608.  0001:0002D724       RegisterDockSite
 6609.  0001:0002D784       DragMessage
 6610.  0001:0002D7DC       IsDelphiHandle
 6611.  0001:0002D83C       DragFindWindow
 6612.  0001:0002D868       DragFindTarget
 6613.  0001:0002D8B8       DoDragOver
 6614.  0001:0002D8F4       GetDropCtl
 6615.  0001:0002D988       DragTo
 6616.  0001:0002DC58       DragInit
 6617.  0001:0002DDC8       DragInitControl
 6618.  0001:0002DF8C       CheckUndock
 6619.  0001:0002E000       DragDone
 6620.  0001:0002E2D8       CancelDrag
 6621.  0001:0002E2F0       FindVCLWindow
 6622.  0001:0002E324       FindDragTarget
 6623.  0001:0002E36C       ListAdd
 6624.  0001:0002E394       ListRemove
 6625.  0001:0002E3B4       MoveWindowOrg
 6626.  0001:0002E3E4       FreeDeviceContext
 6627.  0001:0002E4A0       FreeDeviceContexts
 6628.  0001:0002E54C       TControlCanvas.Destroy
 6629.  0001:0002E578       TControlCanvas.CreateHandle
 6630.  0001:0002E620       TControlCanvas.FreeHandle
 6631.  0001:0002E654       TControlCanvas.SetControl
 6632.  0001:0002E66C       TControlCanvas.UpdateTextFlags
 6633.  0001:0002E698       TSizeConstraints.Create
 6634.  0001:0002E6D4       TSizeConstraints.AssignTo
 6635.  0001:0002E71C       TSizeConstraints.SetConstraints
 6636.  0001:0002E7A8       TSizeConstraints.Change
 6637.  0001:0002E7BC       TControlActionLink.AssignClient
 6638.  0001:0002E7D8       TControlActionLink.DoShowHint
 6639.  0001:0002E8C8       TControlActionLink.IsCaptionLinked
 6640.  0001:0002E93C       TControlActionLink.IsEnabledLinked
 6641.  0001:0002E970       TControlActionLink.IsHintLinked
 6642.  0001:0002E9A8       TControlActionLink.IsVisibleLinked
 6643.  0001:0002E9DC       TControlActionLink.IsOnExecuteLinked
 6644.  0001:0002EA04       TControlActionLink.SetCaption
 6645.  0001:0002EA24       TControlActionLink.SetEnabled
 6646.  0001:0002EA44       TControlActionLink.SetHint
 6647.  0001:0002EA68       TControlActionLink.SetVisible
 6648.  0001:0002EA88       TControlActionLink.SetOnExecute
 6649.  0001:0002EAB4       TControlActionLink.IsHelpLinked
 6650.  0001:0002EB18       TControlActionLink.SetHelpKeyword
 6651.  0001:0002EB38       TControlActionLink.SetHelpContext
 6652.  0001:0002EB58       TControlActionLink.SetHelpType
 6653.  0001:0002EB78       TControl.Create
 6654.  0001:0002EC50       TControl.Destroy
 6655.  0001:0002ED04       TControl.GetDragImages
 6656.  0001:0002ED08       TControl.GetEnabled
 6657.  0001:0002ED0C       TControl.GetPalette
 6658.  0001:0002ED10       TControl.HasParent
 6659.  0001:0002ED18       TControl.GetParentComponent
 6660.  0001:0002ED1C       TControl.SetParentComponent
 6661.  0001:0002ED44       TControl.PaletteChanged
 6662.  0001:0002EDBC       TControl.GetAction
 6663.  0001:0002EDCC       TControl.SetAnchors
 6664.  0001:0002EDEC       TControl.SetAction
 6665.  0001:0002EE68       TControl.IsAnchorsStored
 6666.  0001:0002EE80       TControl.SetDragMode
 6667.  0001:0002EE84       TControl.RequestAlign
 6668.  0001:0002EE94       TControl.Resize
 6669.  0001:0002EEB4       TControl.ReadState
 6670.  0001:0002EF48       TControl.Notification
 6671.  0001:0002EF8C       TControl.SetAlign
 6672.  0001:0002F034       TControl.SetBounds
 6673.  0001:0002F0CC       TControl.UpdateAnchorRules
 6674.  0001:0002F1E8       TControl.SetLeft
 6675.  0001:0002F20C       TControl.SetTop
 6676.  0001:0002F234       TControl.SetWidth
 6677.  0001:0002F258       TControl.SetHeight
 6678.  0001:0002F27C       TControl.Dock
 6679.  0001:0002F388       TControl.DoDock
 6680.  0001:0002F3E0       TControl.SetHelpContext
 6681.  0001:0002F3F4       TControl.SetHelpKeyword
 6682.  0001:0002F418       TControl.GetBoundsRect
 6683.  0001:0002F438       TControl.SetBoundsRect
 6684.  0001:0002F464       TControl.GetClientRect
 6685.  0001:0002F47C       TControl.GetClientWidth
 6686.  0001:0002F494       TControl.SetClientWidth
 6687.  0001:0002F4C0       TControl.GetClientHeight
 6688.  0001:0002F4D8       TControl.SetClientHeight
 6689.  0001:0002F500       TControl.GetClientOrigin
 6690.  0001:0002F590       TControl.ClientToScreen
 6691.  0001:0002F5BC       TControl.ScreenToClient
 6692.  0001:0002F5E8       TControl.SendCancelMode
 6693.  0001:0002F618       TControl.SendDockNotification
 6694.  0001:0002F684       TControl.ChangeScale
 6695.  0001:0002F838       TControl.SetAutoSize
 6696.  0001:0002F850       TControl.SetName
 6697.  0001:0002F8F4       TControl.SetClientSize
 6698.  0001:0002F93C       TControl.SetParent
 6699.  0001:0002F988       TControl.SetVisible
 6700.  0001:0002F9C4       TControl.SetEnabled
 6701.  0001:0002F9DC       TControl.GetTextLen
 6702.  0001:0002F9EC       TControl.GetTextBuf
 6703.  0001:0002F9F8       TControl.GetUndockHeight
 6704.  0001:0002FA0C       TControl.GetUndockWidth
 6705.  0001:0002FA20       TControl.SetPopupMenu
 6706.  0001:0002FA44       TControl.SetTextBuf
 6707.  0001:0002FA68       TControl.GetText
 6708.  0001:0002FA98       TControl.SetText
 6709.  0001:0002FAFC       TControl.SetBiDiMode
 6710.  0001:0002FB18       TControl.FontChanged
 6711.  0001:0002FB5C       TControl.SetFont
 6712.  0001:0002FB6C       TControl.IsFontStored
 6713.  0001:0002FB80       TControl.IsShowHintStored
 6714.  0001:0002FB8C       TControl.IsBiDiModeStored
 6715.  0001:0002FB94       TControl.SetParentFont
 6716.  0001:0002FBB8       TControl.SetShowHint
 6717.  0001:0002FBDC       TControl.SetColor
 6718.  0001:0002FBF8       TControl.IsColorStored
 6719.  0001:0002FC00       TControl.SetParentColor
 6720.  0001:0002FC24       TControl.SetParentBiDiMode
 6721.  0001:0002FC48       TControl.SetCursor
 6722.  0001:0002FC64       TControl.GetMouseCapture
 6723.  0001:0002FC74       TControl.SetMouseCapture
 6724.  0001:0002FC9C       TControl.BringToFront
 6725.  0001:0002FCAC       TControl.SetZOrderPosition
 6726.  0001:0002FD2C       TControl.SetZOrder
 6727.  0001:0002FD50       TControl.GetDeviceContext
 6728.  0001:0002FDF8       BackgroundClipped
 6729.  0001:0002FE84       TControl.InvalidateControl
 6730.  0001:0002FF10       TControl.Invalidate
 6731.  0001:0002FF20       TControl.MouseWheelHandler
 6732.  0001:0002FF64       TControl.Update
 6733.  0001:0002FF78       TControl.Repaint
 6734.  0001:00030070       TControl.GetControlsAlignment
 6735.  0001:00030074       TControl.UseRightToLeftReading
 6736.  0001:0003008C       TControl.UseRightToLeftAlignment
 6737.  0001:000300A4       TControl.UseRightToLeftScrollBar
 6738.  0001:000300C0       TControl.BeginAutoDrag
 6739.  0001:000300D8       TControl.BeginDrag
 6740.  0001:0003019C       TControl.DragCanceled
 6741.  0001:000301A0       TControl.Dragging
 6742.  0001:000301AC       TControl.DragOver
 6743.  0001:000301E8       TControl.DragDrop
 6744.  0001:00030214       TControl.DoStartDrag
 6745.  0001:00030234       TControl.DoEndDrag
 6746.  0001:00030260       TControl.PositionDockRect
 6747.  0001:00030330       TControl.DockTrackNoTarget
 6748.  0001:00030344       TControl.DoEndDock
 6749.  0001:00030370       TControl.DoStartDock
 6750.  0001:00030390       TControl.DoMouseWheel
 6751.  0001:00030454       TControl.DoMouseWheelDown
 6752.  0001:000304A0       TControl.DoMouseWheelUp
 6753.  0001:000304EC       TControl.DefaultDockImage
 6754.  0001:00030618       TControl.DrawDragDockImage
 6755.  0001:0003062C       TControl.EraseDragDockImage
 6756.  0001:00030640       TControl.DoDragMsg
 6757.  0001:00030730       TControl.ManualDock
 6758.  0001:00030910       TControl.ManualFloat
 6759.  0001:000309A4       TControl.DoConstraintsChange
 6760.  0001:000309B0       TControl.CanAutoSize
 6761.  0001:000309B4       TControl.CanResize
 6762.  0001:000309E4       TControl.DoCanAutoSize
 6763.  0001:00030A50       TControl.DoCanResize
 6764.  0001:00030A80       TControl.ConstrainedResize
 6765.  0001:00030AB0       TControl.CalcCursorPos
 6766.  0001:00030ADC       TControl.DesignWndProc
 6767.  0001:00030B10       TControl.DoConstrainedResize
 6768.  0001:00030BE4       TControl.Perform
 6769.  0001:00030C18       TControl.CalcDockSizes
 6770.  0001:00030C88       TControl.UpdateBoundsRect
 6771.  0001:00030CAC       TControl.VisibleChanging
 6772.  0001:00030CB0       TControl.WndProc
 6773.  0001:00030E44       TControl.DefaultHandler
 6774.  0001:00030ECC       TControl.ReadIsControl
 6775.  0001:00030EE0       TControl.WriteIsControl
 6776.  0001:00030EEC       DoWriteIsControl
 6777.  0001:00030F1C       TControl.DefineProperties
 6778.  0001:00030F6C       TControl.Click
 6779.  0001:00030FD8       TControl.DblClick
 6780.  0001:00030FF8       TControl.MouseDown
 6781.  0001:00031030       TControl.DoMouseDown
 6782.  0001:000310B4       TControl.WMLButtonDown
 6783.  0001:00031100       TControl.WMNCLButtonDown
 6784.  0001:0003111C       TControl.WMLButtonDblClk
 6785.  0001:00031170       TControl.GetPopupMenu
 6786.  0001:00031174       TControl.CheckNewSize
 6787.  0001:00031210       TControl.WMRButtonDown
 6788.  0001:00031238       TControl.WMRButtonDblClk
 6789.  0001:00031260       TControl.WMMButtonDown
 6790.  0001:00031288       TControl.WMMButtonDblClk
 6791.  0001:000312B0       TControl.MouseMove
 6792.  0001:000312E0       TControl.WMMouseMove
 6793.  0001:00031358       TControl.MouseUp
 6794.  0001:00031390       TControl.DoMouseUp
 6795.  0001:000313C8       TControl.WMLButtonUp
 6796.  0001:00031440       TControl.WMRButtonUp
 6797.  0001:00031460       TControl.WMMButtonUp
 6798.  0001:00031480       TControl.WMMouseWheel
 6799.  0001:000314D8       TControl.WMCancelMode
 6800.  0001:00031518       TControl.WMWindowPosChanged
 6801.  0001:000315C8       TControl.CMVisibleChanged
 6802.  0001:000315F0       TControl.CMEnabledChanged
 6803.  0001:000315F8       TControl.CMFontChanged
 6804.  0001:00031600       TControl.CMColorChanged
 6805.  0001:00031608       TControl.CMParentColorChanged
 6806.  0001:00031638       TControl.CMParentBiDiModeChanged
 6807.  0001:0003165C       TControl.CMMouseWheel
 6808.  0001:000316B8       TControl.CMBiDiModeChanged
 6809.  0001:000316D8       TControl.CMParentShowHintChanged
 6810.  0001:00031700       TControl.CMParentFontChanged
 6811.  0001:00031730       TControl.CMSysFontChanged
 6812.  0001:00031754       TControl.CMHitTest
 6813.  0001:0003175C       TControl.CMMouseEnter
 6814.  0001:00031774       TControl.CMMouseLeave
 6815.  0001:0003178C       TControl.CMDesignHitTest
 6816.  0001:00031794       TControl.CreateFloatingDockSite
 6817.  0001:00031818       UpdateFloatingDockSitePos
 6818.  0001:000318A4       TControl.CMFloat
 6819.  0001:00031904       TControl.ActionChange
 6820.  0001:00031A00       TControl.DoActionChange
 6821.  0001:00031A24       TControl.GetActionLinkClass
 6822.  0001:00031A2C       TControl.IsEnabledStored
 6823.  0001:00031A4C       TControl.IsHintStored
 6824.  0001:00031A6C       TControl.IsHelpContextStored
 6825.  0001:00031A8C       TControl.IsVisibleStored
 6826.  0001:00031AAC       TControl.Loaded
 6827.  0001:00031AE4       TControl.AssignTo
 6828.  0001:00031B90       MinVar
 6829.  0001:00031BCC       TControl.GetDockEdge
 6830.  0001:00031C7C       TControl.GetFloating
 6831.  0001:00031CA8       TControl.GetFloatingDockSiteClass
 6832.  0001:00031CB0       TControl.AdjustSize
 6833.  0001:00031CD0       TControl.DrawTextBiDiModeFlagsReadingOnly
 6834.  0001:00031CEC       TControl.InitiateAction
 6835.  0001:00031CFC       TControl.CMHintShow
 6836.  0001:00031D28       TControl.WMContextMenu
 6837.  0001:00031E50       TControl.DoContextPopup
 6838.  0001:00031E84       TControl.SetConstraints
 6839.  0001:00031E90       TWinControlActionLink.AssignClient
 6840.  0001:00031EB4       TWinControlActionLink.IsHelpContextLinked
 6841.  0001:00031EBC       TWinControlActionLink.SetHelpContext
 6842.  0001:00031EC4       TWinControl.Create
 6843.  0001:00031FE8       TWinControl.Destroy
 6844.  0001:000320B8       TWinControl.FixupTabList
 6845.  0001:0003218C       TWinControl.ReadState
 6846.  0001:00032204       TWinControl.AdjustClientRect
 6847.  0001:00032208       InsertBefore
 6848.  0001:00032294       DoPosition
 6849.  0001:000326D4       DoAlign
 6850.  0001:00032844       AlignWork
 6851.  0001:00032898       TWinControl.AlignControls
 6852.  0001:0003299C       TWinControl.AlignControl
 6853.  0001:00032A30       TWinControl.DisableAlign
 6854.  0001:00032A38       TWinControl.EnableAlign
 6855.  0001:00032A58       TWinControl.Realign
 6856.  0001:00032A60       TWinControl.DoFlipChildren
 6857.  0001:00032B34       TWinControl.FlipChildren
 6858.  0001:00032C74       TWinControl.ContainsControl
 6859.  0001:00032C88       TWinControl.RemoveFocus
 6860.  0001:00032CA8       TWinControl.Insert
 6861.  0001:00032CF4       TWinControl.Remove
 6862.  0001:00032D3C       TWinControl.InsertControl
 6863.  0001:00032E10       TWinControl.RemoveControl
 6864.  0001:00032E8C       TWinControl.GetControl
 6865.  0001:00032EC8       TWinControl.GetControlCount
 6866.  0001:00032EE8       TWinControl.Broadcast
 6867.  0001:00032F28       TWinControl.NotifyControls
 6868.  0001:00032F50       TWinControl.AddBiDiModeExStyle
 6869.  0001:00032FB8       TWinControl.CreateParams
 6870.  0001:000330E4       TWinControl.CreateWnd
 6871.  0001:000332B4       TWinControl.CreateWindowHandle
 6872.  0001:000332F4       TWinControl.ReadDesignSize
 6873.  0001:0003332C       TWinControl.WriteDesignSize
 6874.  0001:00033380       PointsEqual
 6875.  0001:00033394       DoWriteDesignSize
 6876.  0001:0003346C       TWinControl.DefineProperties
 6877.  0001:000334C8       TWinControl.DestroyWnd
 6878.  0001:00033520       TWinControl.DestroyWindowHandle
 6879.  0001:00033584       TWinControl.PrecedingWindow
 6880.  0001:000335CC       TWinControl.CreateHandle
 6881.  0001:00033664       TWinControl.CustomAlignInsertBefore
 6882.  0001:00033668       TWinControl.CustomAlignPosition
 6883.  0001:00033684       TWinControl.DestroyHandle
 6884.  0001:000336CC       TWinControl.RecreateWnd
 6885.  0001:000336E4       TWinControl.CMRecreateWnd
 6886.  0001:00033724       TWinControl.UpdateShowing
 6887.  0001:00033820       TWinControl.UpdateControlState
 6888.  0001:00033860       TWinControl.SetParentWindow
 6889.  0001:000338E8       TWinControl.MainWndProc
 6890.  0001:00033960       GetControlAtPos
 6891.  0001:00033A18       TWinControl.ControlAtPos
 6892.  0001:00033AAC       TWinControl.IsControlMouseMsg
 6893.  0001:00033B40       TWinControl.WndProc
 6894.  0001:00033CA4       TWinControl.DefaultHandler
 6895.  0001:00033DAC       DoControlMsg
 6896.  0001:00033DE0       TWinControl.PaintHandler
 6897.  0001:00033F10       TWinControl.PaintWindow
 6898.  0001:00033F38       TWinControl.PaintControls
 6899.  0001:00034168       TWinControl.PaintTo
 6900.  0001:000342BC       TWinControl.WMPaint
 6901.  0001:0003441C       TWinControl.WMCommand
 6902.  0001:0003443C       TWinControl.WMNotify
 6903.  0001:00034460       TWinControl.WMSysColorChange
 6904.  0001:0003447C       TWinControl.WMWinIniChange
 6905.  0001:00034490       TWinControl.WMFontChange
 6906.  0001:000344A0       TWinControl.WMTimeChange
 6907.  0001:000344B0       TWinControl.WMHScroll
 6908.  0001:000344D0       TWinControl.WMVScroll
 6909.  0001:000344F0       TWinControl.WMCompareItem
 6910.  0001:00034514       TWinControl.WMDeleteItem
 6911.  0001:00034538       TWinControl.WMDrawItem
 6912.  0001:0003455C       TWinControl.WMMeasureItem
 6913.  0001:00034580       TWinControl.WMEraseBkgnd
 6914.  0001:00034608       TWinControl.WMWindowPosChanged
 6915.  0001:000346C8       TWinControl.WMWindowPosChanging
 6916.  0001:00034718       TWinControl.WMSize
 6917.  0001:0003474C       TWinControl.WMMove
 6918.  0001:00034760       TWinControl.WMSetCursor
 6919.  0001:00034860       TWinControl.WMSetFocus
 6920.  0001:00034874       TWinControl.WMKillFocus
 6921.  0001:00034888       TWinControl.WMIMEStartComp
 6922.  0001:0003489C       TWinControl.WMIMEEndComp
 6923.  0001:000348B0       TWinControl.SetIme
 6924.  0001:0003499C       TWinControl.ResetIme
 6925.  0001:00034A34       TWinControl.DoAddDockClient
 6926.  0001:00034A44       TWinControl.DoRemoveDockClient
 6927.  0001:00034A48       TWinControl.DoEnter
 6928.  0001:00034A68       TWinControl.DoExit
 6929.  0001:00034A88       TWinControl.DockDrop
 6930.  0001:00034AD8       TWinControl.DoDockOver
 6931.  0001:00034B0C       TWinControl.DockOver
 6932.  0001:00034B4C       TWinControl.DoUnDock
 6933.  0001:00034BA4       TWinControl.ReloadDockedControl
 6934.  0001:00034BC8       TWinControl.GetDockClientCount
 6935.  0001:00034BDC       TWinControl.GetDockClients
 6936.  0001:00034C00       TWinControl.GetSiteInfo
 6937.  0001:00034C5C       TWinControl.GetVisibleDockClientCount
 6938.  0001:00034C98       TWinControl.ControlsAligned
 6939.  0001:00034C9C       TWinControl.CreateDockManager
 6940.  0001:00034D08       TWinControl.SetDockSite
 6941.  0001:00034DC0       TWinControl.CMDockClient
 6942.  0001:00034EAC       TWinControl.CMUnDockClient
 6943.  0001:00034ED4       TWinControl.CMFloat
 6944.  0001:00034F58       TWinControl.KeyDown
 6945.  0001:00034F80       TWinControl.DoKeyDown
 6946.  0001:00034FE8       TWinControl.WMKeyDown
 6947.  0001:00035014       TWinControl.WMSysKeyDown
 6948.  0001:00035040       TWinControl.KeyUp
 6949.  0001:00035068       TWinControl.DoKeyUp
 6950.  0001:000350D0       TWinControl.WMKeyUp
 6951.  0001:000350F0       TWinControl.WMSysKeyUp
 6952.  0001:00035110       TWinControl.KeyPress
 6953.  0001:00035130       TWinControl.DoKeyPress
 6954.  0001:00035194       TWinControl.WMChar
 6955.  0001:000351B4       TraverseControls
 6956.  0001:00035264       TWinControl.WMSysCommand
 6957.  0001:0003530C       TWinControl.WMCharToItem
 6958.  0001:0003532C       TWinControl.WMParentNotify
 6959.  0001:00035360       TWinControl.WMVKeyToItem
 6960.  0001:00035380       TWinControl.WMDestroy
 6961.  0001:000353B4       TWinControl.WMNCDestroy
 6962.  0001:000353D0       TWinControl.WMNCHitTest
 6963.  0001:000353F4       TWinControl.PaletteChanged
 6964.  0001:0003544C       TWinControl.WMQueryNewPalette
 6965.  0001:00035470       TWinControl.WMPaletteChanged
 6966.  0001:00035490       TWinControl.CMShowHintChanged
 6967.  0001:000354A8       TWinControl.CMBiDiModeChanged
 6968.  0001:000354E0       TWinControl.CMEnter
 6969.  0001:00035554       TWinControl.CMExit
 6970.  0001:00035560       TWinControl.CMDesignHitTest
 6971.  0001:00035580       TWinControl.CMChanged
 6972.  0001:00035594       TWinControl.CMChildKey
 6973.  0001:000355A8       TWinControl.CMDialogKey
 6974.  0001:000355B0       TWinControl.CMDialogChar
 6975.  0001:000355B8       TWinControl.CMFocusChanged
 6976.  0001:000355C0       TWinControl.CMVisibleChanged
 6977.  0001:000355F0       TWinControl.CMShowingChanged
 6978.  0001:00035618       TWinControl.CMEnabledChanged
 6979.  0001:00035660       TWinControl.CMColorChanged
 6980.  0001:00035688       TWinControl.CMFontChanged
 6981.  0001:000356C4       TWinControl.CMCursorChanged
 6982.  0001:00035704       TWinControl.CMBorderChanged
 6983.  0001:00035744       TWinControl.CMCtl3DChanged
 6984.  0001:00035784       TWinControl.CMParentCtl3DChanged
 6985.  0001:000357C4       TWinControl.CMSysColorChange
 6986.  0001:000357CC       TWinControl.CMWinIniChange
 6987.  0001:000357D4       TWinControl.CMFontChange
 6988.  0001:000357DC       TWinControl.CMTimeChange
 6989.  0001:000357E4       TWinControl.CMDrag
 6990.  0001:00035840       TWinControl.CMControlListChange
 6991.  0001:00035854       TWinControl.CMSysFontChanged
 6992.  0001:00035870       TWinControl.IsMenuKey
 6993.  0001:00035904       TWinControl.CNKeyDown
 6994.  0001:000359E8       TWinControl.CNKeyUp
 6995.  0001:00035A3C       TWinControl.CNChar
 6996.  0001:00035A88       TWinControl.CNSysKeyDown
 6997.  0001:00035AE4       TWinControl.CNSysChar
 6998.  0001:00035B18       TWinControl.SetBounds
 6999.  0001:00035BF0       TWinControl.ScaleControls
 7000.  0001:00035C38       TWinControl.ChangeScale
 7001.  0001:00035CE4       TWinControl.ScrollBy
 7002.  0001:00035DBC       TWinControl.ShowControl
 7003.  0001:00035DD4       TWinControl.SetZOrderPosition
 7004.  0001:00035EAC       TWinControl.SetZOrder
 7005.  0001:00035F0C       TWinControl.GetDeviceContext
 7006.  0001:00035F60       TWinControl.Invalidate
 7007.  0001:00035F70       TWinControl.CMInvalidate
 7008.  0001:00036000       TWinControl.Update
 7009.  0001:0003601C       TWinControl.Repaint
 7010.  0001:00036034       TWinControl.InvalidateFrame
 7011.  0001:0003606C       TWinControl.CanFocus
 7012.  0001:000360AC       TWinControl.SetFocus
 7013.  0001:000360E4       TWinControl.Focused
 7014.  0001:00036108       TWinControl.HandleNeeded
 7015.  0001:0003612C       TWinControl.GetHandle
 7016.  0001:00036140       TWinControl.GetControlExtents
 7017.  0001:000361D4       TWinControl.GetClientOrigin
 7018.  0001:000361F4       TWinControl.GetClientRect
 7019.  0001:0003620C       TWinControl.AdjustSize
 7020.  0001:0003624C       TWinControl.SetBorderWidth
 7021.  0001:0003626C       TWinControl.SetCtl3D
 7022.  0001:00036290       TWinControl.IsCtl3DStored
 7023.  0001:0003629C       TWinControl.GetTabOrder
 7024.  0001:000362C0       TWinControl.UpdateTabOrder
 7025.  0001:0003631C       TWinControl.SetUseDockManager
 7026.  0001:0003638C       TWinControl.HandleAllocated
 7027.  0001:00036398       TWinControl.UpdateBounds
 7028.  0001:00036450       TWinControl.GetTabOrderList
 7029.  0001:000364B0       TWinControl.FindNextControl
 7030.  0001:000365BC       TWinControl.SelectNext
 7031.  0001:000365E8       TWinControl.GetChildren
 7032.  0001:00036630       TWinControl.SetChildOrder
 7033.  0001:00036670       TWinControl.CanResize
 7034.  0001:00036678       DoCalcConstraints
 7035.  0001:000366FC       TWinControl.CalcConstraints
 7036.  0001:00036AD8       TWinControl.ConstrainedResize
 7037.  0001:00036B14       TWinControl.ActionChange
 7038.  0001:00036B54       TWinControl.GetActionLinkClass
 7039.  0001:00036B5C       TWinControl.AssignTo
 7040.  0001:00036B8C       TWinControl.CanAutoSize
 7041.  0001:00036D58       TWinControl.WMNCCalcSize
 7042.  0001:00036DE8       TWinControl.WMNCPaint
 7043.  0001:00037090       TWinControl.WMContextMenu
 7044.  0001:000370FC       TWinControl.UpdateUIState
 7045.  0001:00037160       TWinControl.WMPrintClient
 7046.  0001:00037190       TWinControl.GetParentBackground
 7047.  0001:00037198       TWinControl.SetParentBackground
 7048.  0001:000371D8       THintWindow.Create
 7049.  0001:00037244       THintWindow.CreateParams
 7050.  0001:000372A8       THintWindow.WMNCHitTest
 7051.  0001:000372B0       THintWindow.WMNCPaint
 7052.  0001:00037314       THintWindow.Paint
 7053.  0001:000373BC       THintWindow.IsHintMsg
 7054.  0001:00037420       THintWindow.ReleaseHandle
 7055.  0001:00037428       THintWindow.CMTextChanged
 7056.  0001:000374C0       THintWindow.ActivateHint
 7057.  0001:000376A8       THintWindow.ActivateHintData
 7058.  0001:000376D0       THintWindow.CalcHintRect
 7059.  0001:0003772C       THintWindow.NCPaint
 7060.  0001:00037798       THintWindow.WMPrint
 7061.  0001:000377BC       ClientToWindow
 7062.  0001:000377FC       TDragImageList.CombineDragCursor
 7063.  0001:000378C8       TDragImageList.SetDragImage
 7064.  0001:00037910       TDragImageList.SetDragCursor
 7065.  0001:00037928       TDragImageList.BeginDrag
 7066.  0001:00037988       TDragImageList.DragLock
 7067.  0001:000379EC       TDragImageList.DragUnlock
 7068.  0001:00037A10       TDragImageList.DragMove
 7069.  0001:00037A54       TDragImageList.ShowDragImage
 7070.  0001:00037A6C       TDragImageList.HideDragImage
 7071.  0001:00037A84       TDragImageList.EndDrag
 7072.  0001:00037ACC       TCustomControl.Create
 7073.  0001:00037B28       TCustomControl.Destroy
 7074.  0001:00037B58       TCustomControl.WMPaint
 7075.  0001:00037B78       TCustomControl.PaintWindow
 7076.  0001:00037C24       TCustomControl.Paint
 7077.  0001:00037C28       NextVisibleZone
 7078.  0001:00037C44       IsOrientationSet
 7079.  0001:00037C68       TDockZone.Create
 7080.  0001:00037C8C       TDockZone.GetChildCount
 7081.  0001:00037CA0       TDockZone.GetVisibleChildCount
 7082.  0001:00037CBC       TDockZone.GetVisible
 7083.  0001:00037CF0       TDockZone.GetLimitBegin
 7084.  0001:00037D38       TDockZone.GetLimitSize
 7085.  0001:00037D80       TDockZone.GetTopLeft
 7086.  0001:00037DEC       TDockZone.GetHeightWidth
 7087.  0001:00037E9C       TDockZone.ResetChildren
 7088.  0001:00037F44       TDockZone.GetControlName
 7089.  0001:00037F88       TDockZone.SetControlName
 7090.  0001:0003800C       ParentNotLast
 7091.  0001:0003803C       TDockZone.Update
 7092.  0001:000381B4       TDockZone.GetZoneLimit
 7093.  0001:000381DC       TDockZone.SetZoneLimit
 7094.  0001:000381E0       GetLastChildZone
 7095.  0001:000381F0       TDockZone.ExpandZoneLimit
 7096.  0001:0003822C       TDockZone.ResetZoneLimits
 7097.  0001:0003828C       TDockZone.NextVisible
 7098.  0001:00038298       TDockZone.PrevVisible
 7099.  0001:000382B4       TDockZone.FirstVisibleChild
 7100.  0001:000382C0       TDockTree.Create
 7101.  0001:00038428       TDockTree.Destroy
 7102.  0001:0003847C       TDockTree.AdjustDockRect
 7103.  0001:00038490       TDockTree.BeginUpdate
 7104.  0001:00038494       TDockTree.EndUpdate
 7105.  0001:000384A8       DoFindControlZone
 7106.  0001:00038500       TDockTree.FindControlZone
 7107.  0001:0003852C       DoForEach
 7108.  0001:00038568       TDockTree.ForEachAt
 7109.  0001:00038580       TDockTree.GetControlBounds
 7110.  0001:000385F4       TDockTree.HitTest
 7111.  0001:00038604       TDockTree.InsertControl
 7112.  0001:00038814       TDockTree.InsertNewParent
 7113.  0001:000389BC       TDockTree.InsertSibling
 7114.  0001:00038A34       DoFindZone
 7115.  0001:00038C60       FindControlAtPos
 7116.  0001:00038CF4       TDockTree.InternalHitTest
 7117.  0001:00038D7C       ReadControlName
 7118.  0001:00038DC4       TDockTree.LoadFromStream
 7119.  0001:00038FCC       DrawCloseButton
 7120.  0001:00039024       DrawGrabberLine
 7121.  0001:000390AC       TDockTree.PaintDockFrame
 7122.  0001:00039188       TDockTree.PaintSite
 7123.  0001:000392EC       TDockTree.PositionDockRect
 7124.  0001:00039460       DoPrune
 7125.  0001:00039494       TDockTree.PruneZone
 7126.  0001:000394F0       TDockTree.RemoveControl
 7127.  0001:0003952C       TDockTree.RemoveZone
 7128.  0001:000397A8       TDockTree.ResetBounds
 7129.  0001:00039884       TDockTree.ScaleZone
 7130.  0001:000398C0       WriteControlName
 7131.  0001:00039938       DoSaveZone
 7132.  0001:000399F4       TDockTree.SaveToStream
 7133.  0001:00039B3C       DoSetNewBounds
 7134.  0001:00039BC4       TDockTree.SetNewBounds
 7135.  0001:00039BF0       TDockTree.SetReplacingControl
 7136.  0001:00039C08       TDockTree.ShiftZone
 7137.  0001:00039C38       TDockTree.SplitterMouseDown
 7138.  0001:00039C98       TDockTree.SplitterMouseUp
 7139.  0001:00039D14       TDockTree.UpdateAll
 7140.  0001:00039D3C       TDockTree.UpdateZone
 7141.  0001:00039D4C       TDockTree.DrawSizeSplitter
 7142.  0001:00039E38       DoGetNextLimit
 7143.  0001:00039EC8       TDockTree.GetNextLimit
 7144.  0001:00039F18       GetDockAlign
 7145.  0001:00039F94       HideZone
 7146.  0001:0003A014       ShowZone
 7147.  0001:0003A14C       TDockTree.ControlVisibilityChanged
 7148.  0001:0003A1D4       CalcSplitterPos
 7149.  0001:0003A264       TDockTree.WindowProc
 7150.  0001:0003A64C       TMouse.Create
 7151.  0001:0003A6DC       TMouse.Destroy
 7152.  0001:0003A70C       TMouse.GetCapture
 7153.  0001:0003A714       TMouse.GetCursorPos
 7154.  0001:0003A724       TMouse.GetMouseData
 7155.  0001:0003A740       TMouse.GetNativeData
 7156.  0001:0003A770       TMouse.GetRegisteredData
 7157.  0001:0003A798       TMouse.SetCapture
 7158.  0001:0003A7C0       TMouse.SettingChanged
 7159.  0001:0003A824       InitIMM32
 7160.  0001:0003AA8C       Win32NLSEnableIME
 7161.  0001:0003AAA8       SetImeMode
 7162.  0001:0003AB84       Imm32IsIME
 7163.  0001:0003AB98       DoneControls
 7164.  0001:0003AC20       InitControls
 7165.  0001:0003ADEC       Finalization
 7166.  0001:0003AE54       Controls
 7167.  0001:0003B3D8       TContainedAction.Destroy
 7168.  0001:0003B40C       TContainedAction.GetIndex
 7169.  0001:0003B424       TContainedAction.IsCategoryStored
 7170.  0001:0003B428       TContainedAction.GetParentComponent
 7171.  0001:0003B438       TContainedAction.HasParent
 7172.  0001:0003B448       TContainedAction.ReadState
 7173.  0001:0003B47C       TContainedAction.SetIndex
 7174.  0001:0003B4C4       TContainedAction.SetCategory
 7175.  0001:0003B4F0       TContainedAction.SetActionList
 7176.  0001:0003B518       TContainedAction.SetParentComponent
 7177.  0001:0003B544       TContainedAction.Execute
 7178.  0001:0003B59C       TContainedAction.Update
 7179.  0001:0003B5F4       TCustomActionList.Create
 7180.  0001:0003B660       TCustomActionList.Destroy
 7181.  0001:0003B6B0       TCustomActionList.GetChildren
 7182.  0001:0003B6F8       TCustomActionList.SetChildOrder
 7183.  0001:0003B728       TCustomActionList.GetAction
 7184.  0001:0003B73C       TCustomActionList.GetActionCount
 7185.  0001:0003B744       TCustomActionList.SetImages
 7186.  0001:0003B778       TCustomActionList.ImageListChange
 7187.  0001:0003B784       TCustomActionList.Notification
 7188.  0001:0003B7CC       TCustomActionList.AddAction
 7189.  0001:0003B7EC       TCustomActionList.RemoveAction
 7190.  0001:0003B808       TCustomActionList.Change
 7191.  0001:0003B870       TCustomActionList.IsShortCut
 7192.  0001:0003B8FC       TCustomActionList.ExecuteAction
 7193.  0001:0003B91C       TCustomActionList.UpdateAction
 7194.  0001:0003B93C       TActionLink.IsCaptionLinked
 7195.  0001:0003B950       TActionLink.IsCheckedLinked
 7196.  0001:0003B964       TActionLink.IsEnabledLinked
 7197.  0001:0003B978       TActionLink.IsGroupIndexLinked
 7198.  0001:0003B98C       TActionLink.IsHelpContextLinked
 7199.  0001:0003B9A0       TActionLink.IsHelpLinked
 7200.  0001:0003B9B4       TActionLink.IsHintLinked
 7201.  0001:0003B9C8       TActionLink.IsImageIndexLinked
 7202.  0001:0003B9DC       TActionLink.IsShortCutLinked
 7203.  0001:0003B9F0       TActionLink.IsVisibleLinked
 7204.  0001:0003BA04       TActionLink.SetAutoCheck
 7205.  0001:0003BA08       TActionLink.SetCaption
 7206.  0001:0003BA0C       TActionLink.SetChecked
 7207.  0001:0003BA10       TActionLink.SetEnabled
 7208.  0001:0003BA14       TActionLink.SetGroupIndex
 7209.  0001:0003BA18       TActionLink.SetHelpContext
 7210.  0001:0003BA1C       TActionLink.SetHelpKeyword
 7211.  0001:0003BA20       TActionLink.SetHelpType
 7212.  0001:0003BA24       TActionLink.SetHint
 7213.  0001:0003BA28       TActionLink.SetImageIndex
 7214.  0001:0003BA2C       TActionLink.SetShortCut
 7215.  0001:0003BA30       TActionLink.SetVisible
 7216.  0001:0003BA34       TCustomAction.Create
 7217.  0001:0003BA88       TCustomAction.Destroy
 7218.  0001:0003BAD8       TCustomAction.AssignTo
 7219.  0001:0003BB84       TCustomAction.SetCaption
 7220.  0001:0003BBE4       TCustomAction.SetChecked
 7221.  0001:0003BCEC       TCustomAction.SetEnabled
 7222.  0001:0003BD64       TCustomAction.SetHelpKeyword
 7223.  0001:0003BDCC       TCustomAction.SetHelpContext
 7224.  0001:0003BE24       TCustomAction.SetHint
 7225.  0001:0003BE84       TCustomAction.SetImageIndex
 7226.  0001:0003BEE0       TCustomAction.SetShortCut
 7227.  0001:0003BF44       TCustomAction.SetVisible
 7228.  0001:0003BFA4       TCustomAction.SetName
 7229.  0001:0003BFF0       TCustomAction.DoHint
 7230.  0001:0003C018       TCustomAction.Execute
 7231.  0001:0003C078       TCustomAction.GetSecondaryShortCuts
 7232.  0001:0003C0A0       TCustomAction.HandleShortCut
 7233.  0001:0003C0AC       TShortCutList.Add
 7234.  0001:0003C0D8       TShortCutList.IndexOfShortCut
 7235.  0001:0003C11C       Finalization
 7236.  0001:0003C14C       ActnList
 7237.  0001:0003C2CC       GetRGBColor
 7238.  0001:0003C2EC       GetColor
 7239.  0001:0003C30C       TCustomImageList.Create
 7240.  0001:0003C358       TCustomImageList.Destroy
 7241.  0001:0003C3C4       TCustomImageList.Initialize
 7242.  0001:0003C47C       TCustomImageList.HandleAllocated
 7243.  0001:0003C484       TCustomImageList.HandleNeeded
 7244.  0001:0003C490       TCustomImageList.InitBitmap
 7245.  0001:0003C554       TCustomImageList.SetNewDimensions
 7246.  0001:0003C58C       TCustomImageList.SetHandle
 7247.  0001:0003C5B8       TCustomImageList.GetHandle
 7248.  0001:0003C5C8       TCustomImageList.GetImageHandle
 7249.  0001:0003C61C       TCustomImageList.FreeHandle
 7250.  0001:0003C654       TCustomImageList.CreateImageList
 7251.  0001:0003C6F4       TCustomImageList.Add
 7252.  0001:0003C7C0       TCustomImageList.GetCount
 7253.  0001:0003C7E4       TCustomImageList.Delete
 7254.  0001:0003C870       TCustomImageList.Clear
 7255.  0001:0003C87C       TCustomImageList.SetBkColor
 7256.  0001:0003C8B4       TCustomImageList.GetBkColor
 7257.  0001:0003C8DC       TCustomImageList.DoDraw
 7258.  0001:0003CAB0       TCustomImageList.Draw
 7259.  0001:0003CAD4       TCustomImageList.Draw
 7260.  0001:0003CB20       TCustomImageList.CopyImages
 7261.  0001:0003CCC8       TCustomImageList.AddImages
 7262.  0001:0003CCE8       TCustomImageList.Assign
 7263.  0001:0003CDA8       TCustomImageList.AssignTo
 7264.  0001:0003CE58       TCustomImageList.CheckImage
 7265.  0001:0003CED0       TCustomImageList.SetDrawingStyle
 7266.  0001:0003CEE8       TCustomImageList.GetHotSpot
 7267.  0001:0003CEF8       TCustomImageList.Change
 7268.  0001:0003CF48       TCustomImageList.UnRegisterChanges
 7269.  0001:0003CF8C       TCustomImageList.RegisterChanges
 7270.  0001:0003CFA0       StreamsEqual
 7271.  0001:0003CFE4       TCustomImageList.Equal
 7272.  0001:0003D0D4       DoWrite
 7273.  0001:0003D130       TCustomImageList.DefineProperties
 7274.  0001:0003D188       TCustomImageList.ReadD2Stream
 7275.  0001:0003D41C       TCustomImageList.ReadD3Stream
 7276.  0001:0003D5E4       TCustomImageList.ReadData
 7277.  0001:0003D670       TCustomImageList.WriteData
 7278.  0001:0003D7B4       TCustomImageList.BeginUpdate
 7279.  0001:0003D7B8       TCustomImageList.EndUpdate
 7280.  0001:0003D7D8       TChangeLink.Destroy
 7281.  0001:0003D80C       TChangeLink.Change
 7282.  0001:0003D824       Finalization
 7283.  0001:0003D854       ImgList
 7284.  0001:0003E78C       FindPopupControl
 7285.  0001:0003E7BC       ReturnAddr
 7286.  0001:0003E7C4       Error
 7287.  0001:0003E7E4       ShortCut
 7288.  0001:0003E81C       GetSpecialName
 7289.  0001:0003E870       ShortCutToText
 7290.  0001:0003EA74       CompareFront
 7291.  0001:0003EAD0       TextToShortCut
 7292.  0001:0003EBC8       UniqueCommand
 7293.  0001:0003EBE8       Iterate
 7294.  0001:0003EC48       IterateMenus
 7295.  0001:0003ED50       TMenuActionLink.AssignClient
 7296.  0001:0003ED6C       TMenuActionLink.IsAutoCheckLinked
 7297.  0001:0003ED94       TMenuActionLink.IsCaptionLinked
 7298.  0001:0003EDCC       TMenuActionLink.IsCheckedLinked
 7299.  0001:0003EDFC       TMenuActionLink.IsEnabledLinked
 7300.  0001:0003EE2C       TMenuActionLink.IsHelpContextLinked
 7301.  0001:0003EE5C       TMenuActionLink.IsHintLinked
 7302.  0001:0003EE90       TMenuActionLink.IsGroupIndexLinked
 7303.  0001:0003EECC       TMenuActionLink.IsImageIndexLinked
 7304.  0001:0003EF00       TMenuActionLink.IsShortCutLinked
 7305.  0001:0003EF34       TMenuActionLink.IsVisibleLinked
 7306.  0001:0003EF68       TMenuActionLink.IsOnExecuteLinked
 7307.  0001:0003EF90       TMenuActionLink.SetAutoCheck
 7308.  0001:0003EFB0       TMenuActionLink.SetCaption
 7309.  0001:0003EFD0       TMenuActionLink.SetChecked
 7310.  0001:0003EFF0       TMenuActionLink.SetEnabled
 7311.  0001:0003F010       TMenuActionLink.SetHelpContext
 7312.  0001:0003F02C       TMenuActionLink.SetHint
 7313.  0001:0003F050       TMenuActionLink.SetImageIndex
 7314.  0001:0003F070       TMenuActionLink.SetShortCut
 7315.  0001:0003F090       TMenuActionLink.SetVisible
 7316.  0001:0003F0B0       TMenuActionLink.SetOnExecute
 7317.  0001:0003F0DC       TMenuItem.Create
 7318.  0001:0003F158       TMenuItem.Destroy
 7319.  0001:0003F20C       TMenuItem.AppendTo
 7320.  0001:0003F490       AddIn
 7321.  0001:0003F4AC       TMenuItem.PopulateMenu
 7322.  0001:0003F51C       TMenuItem.ReadShortCutText
 7323.  0001:0003F574       TMenuItem.MergeWith
 7324.  0001:0003F5B0       TMenuItem.Loaded
 7325.  0001:0003F5EC       TMenuItem.RebuildHandle
 7326.  0001:0003F6BC       TMenuItem.VerifyGroupIndex
 7327.  0001:0003F71C       TMenuItem.GetHandle
 7328.  0001:0003F768       TMenuItem.DefineProperties
 7329.  0001:0003F7AC       TMenuItem.DoDrawText
 7330.  0001:0003F9BC       TMenuItem.DrawItem
 7331.  0001:0003F9FC       NormalDraw
 7332.  0001:00040304       BiDiDraw
 7333.  0001:00040C2C       TMenuItem.AdvancedDrawItem
 7334.  0001:00040D60       TMenuItem.GetImageList
 7335.  0001:00040D90       GetMenuSize
 7336.  0001:00040DDC       TMenuItem.MeasureItem
 7337.  0001:00040FDC       TMenuItem.HasParent
 7338.  0001:00040FE0       TMenuItem.SetBreak
 7339.  0001:00040FF0       TMenuItem.SetCaption
 7340.  0001:00041018       TMenuItem.TurnSiblingsOff
 7341.  0001:00041060       TMenuItem.SetChecked
 7342.  0001:000410B4       TMenuItem.SetEnabled
 7343.  0001:0004112C       TMenuItem.SetGroupIndex
 7344.  0001:00041170       TMenuItem.GetAction
 7345.  0001:00041180       TMenuItem.GetActionLinkClass
 7346.  0001:00041188       TMenuItem.GetCount
 7347.  0001:00041198       TMenuItem.GetItem
 7348.  0001:000411BC       TMenuItem.SetShortCut
 7349.  0001:000411D0       TMenuItem.SetVisible
 7350.  0001:000411E0       TMenuItem.SetImageIndex
 7351.  0001:000411F0       TMenuItem.GetMenuIndex
 7352.  0001:00041208       TMenuItem.SetMenuIndex
 7353.  0001:00041250       TMenuItem.GetChildren
 7354.  0001:00041288       TMenuItem.SetChildOrder
 7355.  0001:000412A8       TMenuItem.SetDefault
 7356.  0001:00041304       TMenuItem.InitiateAction
 7357.  0001:00041314       TMenuItem.Insert
 7358.  0001:000413C8       TMenuItem.Delete
 7359.  0001:0004143C       TMenuItem.Click
 7360.  0001:000414EC       TMenuItem.IndexOf
 7361.  0001:00041504       TMenuItem.Add
 7362.  0001:00041520       TMenuItem.Remove
 7363.  0001:00041548       TMenuItem.MenuChanged
 7364.  0001:0004158C       TMenuItem.SubItemChanged
 7365.  0001:000415E4       TMenuItem.GetBitmap
 7366.  0001:0004160C       TMenuItem.SetAction
 7367.  0001:0004167C       TMenuItem.SetBitmap
 7368.  0001:000416B0       TMenuItem.InitiateActions
 7369.  0001:000416DC       TMenuItem.GetParentComponent
 7370.  0001:000416F0       TMenuItem.SetParentComponent
 7371.  0001:00041744       TMenuItem.GetParentMenu
 7372.  0001:00041754       TMenuItem.SetRadioItem
 7373.  0001:00041780       TMenuItem.ActionChange
 7374.  0001:000418A0       TMenuItem.DoActionChange
 7375.  0001:000418C4       TMenuItem.IsCaptionStored
 7376.  0001:000418E4       TMenuItem.IsCheckedStored
 7377.  0001:00041904       TMenuItem.IsEnabledStored
 7378.  0001:00041924       TMenuItem.IsHintStored
 7379.  0001:00041944       TMenuItem.IsHelpContextStored
 7380.  0001:00041964       TMenuItem.IsImageIndexStored
 7381.  0001:00041984       TMenuItem.IsShortCutStored
 7382.  0001:000419A4       TMenuItem.IsVisibleStored
 7383.  0001:000419C4       TMenuItem.IsOnClickStored
 7384.  0001:000419E4       TMenuItem.AssignTo
 7385.  0001:00041A5C       TMenuItem.Notification
 7386.  0001:00041AB0       TMenuItem.SetSubMenuImages
 7387.  0001:00041AEC       TMenuItem.ImageListChange
 7388.  0001:00041AF8       UpdateItem
 7389.  0001:00041B20       TMenuItem.UpdateItems
 7390.  0001:00041B34       IfHotkeyAvailable
 7391.  0001:00041B64       CopyToBest
 7392.  0001:00041BE8       InsertHotkeyFarEastFormat
 7393.  0001:00041D48       TMenuItem.InternalRethinkHotkeys
 7394.  0001:00042210       TMenuItem.SetAutoHotkeys
 7395.  0001:00042220       TMenuItem.IsLine
 7396.  0001:00042244       TMenuItem.InternalRethinkLines
 7397.  0001:0004238C       TMenuItem.SetAutoLineReduction
 7398.  0001:0004239C       TMenuItem.GetAutoHotkeys
 7399.  0001:000423C8       TMenuItem.GetAutoLineReduction
 7400.  0001:000423F4       TMenu.Create
 7401.  0001:00042490       TMenu.Destroy
 7402.  0001:000424C8       TMenu.GetChildren
 7403.  0001:000424E4       TMenu.GetHandle
 7404.  0001:000424F0       TMenu.SetChildOrder
 7405.  0001:00042504       UpdateItem
 7406.  0001:0004252C       TMenu.UpdateItems
 7407.  0001:00042544       Find
 7408.  0001:000425DC       TMenu.FindItem
 7409.  0001:0004260C       TMenu.GetHelpContext
 7410.  0001:0004267C       TMenu.DispatchCommand
 7411.  0001:00042698       TMenu.DispatchPopup
 7412.  0001:00042760       TMenu.IsOwnerDraw
 7413.  0001:00042774       NthParentOf
 7414.  0001:00042784       DoClick
 7415.  0001:000428D8       TMenu.IsShortCut
 7416.  0001:000429F4       TMenu.IsBiDiModeStored
 7417.  0001:000429FC       TMenu.DoBiDiModeChanged
 7418.  0001:00042AB8       BuildImage
 7419.  0001:00042B58       TMenu.UpdateImage
 7420.  0001:00042BDC       TMenu.SetOwnerDraw
 7421.  0001:00042BEC       TMenu.AdjustBiDiBehavior
 7422.  0001:00042C68       TMenu.SetWindowHandle
 7423.  0001:00042CA0       TMenu.DoChange
 7424.  0001:00042CB8       TMenu.Loaded
 7425.  0001:00042CD0       TMenu.MenuChanged
 7426.  0001:00042D0C       TMenu.ImageListChange
 7427.  0001:00042D18       TMenu.SetImages
 7428.  0001:00042D54       TMenu.Notification
 7429.  0001:00042D80       TMenu.IsRightToLeft
 7430.  0001:00042D98       IsAccelChar
 7431.  0001:00042DF4       IsInitialChar
 7432.  0001:00042EDC       TMenu.ProcessMenuChar
 7433.  0001:00043054       TMenu.DoGetMenuString
 7434.  0001:000430FC       TMenu.SetBiDiMode
 7435.  0001:00043110       TMenu.SetParentBiDiMode
 7436.  0001:00043120       TMenu.ParentBiDiModeChanged
 7437.  0001:00043148       TMenu.ParentBiDiModeChanged
 7438.  0001:00043174       TMenu.GetAutoHotkeys
 7439.  0001:00043184       TMenu.SetAutoHotkeys
 7440.  0001:00043194       TMenu.GetAutoLineReduction
 7441.  0001:000431A4       TMenu.SetAutoLineReduction
 7442.  0001:000431B4       TMainMenu.SetAutoMerge
 7443.  0001:000431D4       TMainMenu.MenuChanged
 7444.  0001:0004322C       TMainMenu.Merge
 7445.  0001:00043248       TMainMenu.Unmerge
 7446.  0001:00043264       TMainMenu.ItemChanged
 7447.  0001:00043290       TMainMenu.GetHandle
 7448.  0001:000432A0       TPopupList.MainWndProc
 7449.  0001:000432EC       TPopupList.WndProc
 7450.  0001:00043830       TPopupList.Add
 7451.  0001:00043858       TPopupList.Remove
 7452.  0001:00043874       TPopupMenu.Create
 7453.  0001:000438E8       TPopupMenu.Destroy
 7454.  0001:0004391C       TPopupMenu.DoPopup
 7455.  0001:00043930       TPopupMenu.GetHelpContext
 7456.  0001:00043938       TPopupMenu.SetHelpContext
 7457.  0001:00043940       TPopupMenu.SetBiDiModeFromPopupControl
 7458.  0001:00043988       TPopupMenu.UseRightToLeftAlignment
 7459.  0001:000439D4       TPopupMenu.Popup
 7460.  0001:00043A88       TMenuItemStack.ClearItem
 7461.  0001:00043AC4       DrawMenuItem
 7462.  0001:00043BAC       StripHotkey
 7463.  0001:00043C40       GetHotkey
 7464.  0001:00043CA4       AnsiSameCaption
 7465.  0001:00043DA0       Finalization
 7466.  0001:00043E10       Menus
 7467.  0001:00045C24       SaveFocusState
 7468.  0001:00045C2C       RestoreFocusState
 7469.  0001:00045C34       ShowMDIClientEdge
 7470.  0001:00045C80       DoneApplication
 7471.  0001:00045CB8       DoDisableWindow
 7472.  0001:00045D08       DisableTaskWindows
 7473.  0001:00045DBC       EnableTaskWindows
 7474.  0001:00045DF4       DoFindWindow
 7475.  0001:00045E58       FindTopMostWindow
 7476.  0001:00045E94       SendFocusMessage
 7477.  0001:00045EB4       CheckTaskWindow
 7478.  0001:00045ED4       ForegroundTask
 7479.  0001:00045F00       FindGlobalComponent
 7480.  0001:00045F80       KeysToShiftState
 7481.  0001:00045FD4       KeyDataToShiftState
 7482.  0001:00046010       KeyboardStateToShiftState
 7483.  0001:0004605C       IsAccel
 7484.  0001:000460CC       GetParentForm
 7485.  0001:000460F4       ValidParentForm
 7486.  0001:00046174       TControlScrollBar.Create
 7487.  0001:000461FC       TControlScrollBar.IsIncrementStored
 7488.  0001:00046204       TControlScrollBar.Assign
 7489.  0001:00046254       TControlScrollBar.ChangeBiDiPosition
 7490.  0001:0004628C       ProcessHorz
 7491.  0001:000462F8       ProcessVert
 7492.  0001:00046360       TControlScrollBar.CalcAutoRange
 7493.  0001:0004640C       TControlScrollBar.IsScrollBarVisible
 7494.  0001:00046444       ScrollBarVisible
 7495.  0001:00046478       Adjustment
 7496.  0001:000464F4       TControlScrollBar.ControlSize
 7497.  0001:00046574       TControlScrollBar.NeedsScrollBarVisible
 7498.  0001:0004658C       GetRealScrollPosition
 7499.  0001:000465EC       TControlScrollBar.ScrollMessage
 7500.  0001:000468E4       TControlScrollBar.SetButtonSize
 7501.  0001:00046928       TControlScrollBar.SetColor
 7502.  0001:00046944       TControlScrollBar.SetParentColor
 7503.  0001:0004695C       TControlScrollBar.SetPosition
 7504.  0001:00046A20       TControlScrollBar.SetSize
 7505.  0001:00046A64       TControlScrollBar.SetStyle
 7506.  0001:00046A7C       TControlScrollBar.SetThumbSize
 7507.  0001:00046A94       TControlScrollBar.DoSetRange
 7508.  0001:00046AAC       TControlScrollBar.SetRange
 7509.  0001:00046AC0       TControlScrollBar.IsRangeStored
 7510.  0001:00046ACC       TControlScrollBar.SetVisible
 7511.  0001:00046AD8       UpdateScrollProperties
 7512.  0001:00046BE0       TControlScrollBar.Update
 7513.  0001:00046CF8       TScrollingWinControl.Create
 7514.  0001:00046D70       TScrollingWinControl.Destroy
 7515.  0001:00046DAC       TScrollingWinControl.CreateParams
 7516.  0001:00046DBC       TScrollingWinControl.CreateWnd
 7517.  0001:00046DFC       TScrollingWinControl.AlignControls
 7518.  0001:00046E1C       TScrollingWinControl.AutoScrollEnabled
 7519.  0001:00046E3C       TScrollingWinControl.DoFlipChildren
 7520.  0001:00046F54       TScrollingWinControl.CalcAutoRange
 7521.  0001:00046F78       TScrollingWinControl.SetAutoScroll
 7522.  0001:00046FB4       TScrollingWinControl.SetHorzScrollBar
 7523.  0001:00046FC4       TScrollingWinControl.SetVertScrollBar
 7524.  0001:00046FD4       TScrollingWinControl.UpdateScrollBars
 7525.  0001:000470CC       TScrollingWinControl.AutoScrollInView
 7526.  0001:000470E4       TScrollingWinControl.ScrollInView
 7527.  0001:00047238       TScrollingWinControl.ScaleScrollBars
 7528.  0001:000472DC       TScrollingWinControl.ChangeScale
 7529.  0001:00047300       TScrollingWinControl.Resizing
 7530.  0001:00047304       TScrollingWinControl.WMSize
 7531.  0001:000473E0       TScrollingWinControl.WMHScroll
 7532.  0001:00047404       TScrollingWinControl.WMVScroll
 7533.  0001:00047428       TScrollingWinControl.AdjustClientRect
 7534.  0001:00047498       TScrollingWinControl.CMBiDiModeChanged
 7535.  0001:00047528       TCustomForm.Create
 7536.  0001:000476B4       TCustomForm.AfterConstruction
 7537.  0001:000476EC       TCustomForm.CreateNew
 7538.  0001:00047868       TCustomForm.BeforeDestruction
 7539.  0001:000478D0       TCustomForm.Destroy
 7540.  0001:000479B4       TCustomForm.DoCreate
 7541.  0001:00047A30       TCustomForm.DoDestroy
 7542.  0001:00047A90       TCustomForm.Loaded
 7543.  0001:00047ACC       TCustomForm.Notification
 7544.  0001:00047BD8       TCustomForm.ReadState
 7545.  0001:00047E40       TCustomForm.DefineProperties
 7546.  0001:00047EF0       TCustomForm.ReadIgnoreFontProperty
 7547.  0001:00047F10       TCustomForm.ReadTextHeight
 7548.  0001:00047F28       TCustomForm.WriteTextHeight
 7549.  0001:00047F44       TCustomForm.WritePixelsPerInch
 7550.  0001:00047F60       TCustomForm.GetTextHeight
 7551.  0001:00047F84       TCustomForm.BeginAutoDrag
 7552.  0001:00047F88       TCustomForm.ChangeScale
 7553.  0001:00048008       TCustomForm.IconChanged
 7554.  0001:00048064       TCustomForm.IsClientSizeStored
 7555.  0001:00048074       TCustomForm.IsFormSizeStored
 7556.  0001:0004809C       TCustomForm.IsAutoScrollStored
 7557.  0001:000480D0       TCustomForm.DoClose
 7558.  0001:000480F0       TCustomForm.DoHide
 7559.  0001:00048110       TCustomForm.DoShow
 7560.  0001:00048130       TCustomForm.GetClientRect
 7561.  0001:000481B8       TCustomForm.GetChildren
 7562.  0001:00048224       TCustomForm.GetFloating
 7563.  0001:00048250       TCustomForm.SetChildOrder
 7564.  0001:000482E4       TCustomForm.SetParentBiDiMode
 7565.  0001:0004830C       TCustomForm.SetClientWidth
 7566.  0001:0004833C       TCustomForm.SetClientHeight
 7567.  0001:0004836C       TCustomForm.SetVisible
 7568.  0001:000483B0       TCustomForm.VisibleChanging
 7569.  0001:00048414       TCustomForm.WantChildKey
 7570.  0001:00048418       TCustomForm.SetParent
 7571.  0001:00048450       TCustomForm.ValidateRename
 7572.  0001:00048490       TCustomForm.WndProc
 7573.  0001:000488C8       Default
 7574.  0001:00048914       MaximizedChildren
 7575.  0001:00048954       TCustomForm.ClientWndProc
 7576.  0001:00048B34       TCustomForm.AlignControls
 7577.  0001:00048BA0       TCustomForm.CMBiDiModeChanged
 7578.  0001:00048C38       TCustomForm.CMParentBiDiModeChanged
 7579.  0001:00048CC0       TCustomForm.SetBorderIcons
 7580.  0001:00048CEC       TCustomForm.SetBorderStyle
 7581.  0001:00048D24       TCustomForm.Dock
 7582.  0001:00048D68       TCustomForm.DoDock
 7583.  0001:00048DBC       TCustomForm.GetActiveMDIChild
 7584.  0001:00048DF0       TCustomForm.GetMDIChildCount
 7585.  0001:00048E3C       TCustomForm.GetMDIChildren
 7586.  0001:00048E8C       EnumMonitorsProc
 7587.  0001:00048EBC       TCustomForm.GetMonitor
 7588.  0001:00048FA4       TCustomForm.GetCanvas
 7589.  0001:00048FAC       TCustomForm.SetIcon
 7590.  0001:00048FB8       TCustomForm.IsForm
 7591.  0001:00048FC0       TCustomForm.IsIconStored
 7592.  0001:00048FE8       TCustomForm.SetFormStyle
 7593.  0001:00049068       TCustomForm.RefreshMDIMenu
 7594.  0001:000490E4       TCustomForm.SetObjectMenuItem
 7595.  0001:00049108       TCustomForm.SetWindowMenu
 7596.  0001:00049130       TCustomForm.SetMenu
 7597.  0001:00049304       TCustomForm.GetPixelsPerInch
 7598.  0001:00049318       TCustomForm.SetPixelsPerInch
 7599.  0001:0004934C       TCustomForm.SetPosition
 7600.  0001:00049368       TCustomForm.GetScaled
 7601.  0001:00049374       TCustomForm.SetScaled
 7602.  0001:000493A4       TCustomForm.CMColorChanged
 7603.  0001:000493C8       TCustomForm.NormalColor
 7604.  0001:000493E0       TCustomForm.CMCtl3DChanged
 7605.  0001:00049428       TCustomForm.CMFontChanged
 7606.  0001:00049448       TCustomForm.CMMenuChanged
 7607.  0001:00049464       TCustomForm.SetWindowState
 7608.  0001:000494A4       TCustomForm.SetWindowToMonitor
 7609.  0001:000497F8       TCustomForm.CreateParams
 7610.  0001:00049A14       TCustomForm.CreateWnd
 7611.  0001:00049B58       TCustomForm.CreateWindowHandle
 7612.  0001:00049C90       TCustomForm.DestroyWindowHandle
 7613.  0001:00049CD4       TCustomForm.DefaultHandler
 7614.  0001:00049D38       TCustomForm.SetActiveControl
 7615.  0001:00049DF0       TCustomForm.DefocusControl
 7616.  0001:00049E38       TCustomForm.FocusControl
 7617.  0001:00049E5C       TCustomForm.SetFocusedControl
 7618.  0001:0004A0EC       TCustomForm.ActiveChanged
 7619.  0001:0004A0F0       TCustomForm.SetWindowFocus
 7620.  0001:0004A140       TCustomForm.SetActive
 7621.  0001:0004A1A4       TCustomForm.SendCancelMode
 7622.  0001:0004A1F4       TCustomForm.MergeMenu
 7623.  0001:0004A29C       DoNestedActivation
 7624.  0001:0004A2E8       TCustomForm.Activate
 7625.  0001:0004A318       TCustomForm.Deactivate
 7626.  0001:0004A348       TCustomForm.Paint
 7627.  0001:0004A368       TCustomForm.GetIconHandle
 7628.  0001:0004A384       TCustomForm.PaintWindow
 7629.  0001:0004A440       TCustomForm.PaletteChanged
 7630.  0001:0004A4E0       TCustomForm.WMPaint
 7631.  0001:0004A560       TCustomForm.WMIconEraseBkgnd
 7632.  0001:0004A5C0       TCustomForm.WMEraseBkgnd
 7633.  0001:0004A5F8       TCustomForm.WMQueryDragIcon
 7634.  0001:0004A60C       ModifySystemMenu
 7635.  0001:0004A708       TCustomForm.WMNCCreate
 7636.  0001:0004A73C       TCustomForm.WMNCLButtonDown
 7637.  0001:0004A7CC       TCustomForm.WMDestroy
 7638.  0001:0004A82C       TCustomForm.WMCommand
 7639.  0001:0004A860       TCustomForm.WMInitMenuPopup
 7640.  0001:0004A878       TCustomForm.WMMenuChar
 7641.  0001:0004A8B0       TCustomForm.WMMenuSelect
 7642.  0001:0004A958       TCustomForm.WMActivate
 7643.  0001:0004A978       TCustomForm.Resizing
 7644.  0001:0004A9B0       TCustomForm.WMClose
 7645.  0001:0004A9B8       TCustomForm.WMQueryEndSession
 7646.  0001:0004A9E4       TCustomForm.CMAppSysCommand
 7647.  0001:0004AA3C       TCustomForm.WMSysCommand
 7648.  0001:0004AAC8       TCustomForm.WMShowWindow
 7649.  0001:0004AB60       TCustomForm.WMMDIActivate
 7650.  0001:0004ABB8       TCustomForm.WMNextDlgCtl
 7651.  0001:0004ABE4       TCustomForm.WMEnterMenuLoop
 7652.  0001:0004AC00       GetMenuHelpContext
 7653.  0001:0004AC40       ControlHasHelp
 7654.  0001:0004AC78       GetHelpInfo
 7655.  0001:0004ACAC       TCustomForm.WMHelp
 7656.  0001:0004AE0C       TCustomForm.WMGetMinMaxInfo
 7657.  0001:0004AE80       HandleEdge
 7658.  0001:0004AEAC       TCustomForm.WMWindowPosChanging
 7659.  0001:0004AF64       TCustomForm.CMActivate
 7660.  0001:0004AF88       TCustomForm.CMDeactivate
 7661.  0001:0004AFAC       TCustomForm.CMDialogKey
 7662.  0001:0004B048       TCustomForm.CMShowingChanged
 7663.  0001:0004B5C0       TCustomForm.CMIconChanged
 7664.  0001:0004B5E0       TCustomForm.CMRelease
 7665.  0001:0004B5E8       TCustomForm.CMTextChanged
 7666.  0001:0004B638       TCustomForm.CMUIActivate
 7667.  0001:0004B640       TCustomForm.CMParentFontChanged
 7668.  0001:0004B6AC       TCustomForm.CMIsShortCut
 7669.  0001:0004B6D8       TCustomForm.Close
 7670.  0001:0004B77C       TCustomForm.CloseQuery
 7671.  0001:0004B7E0       TCustomForm.CloseModal
 7672.  0001:0004B878       TCustomForm.Hide
 7673.  0001:0004B880       TCustomForm.Show
 7674.  0001:0004B898       TCustomForm.SetFocus
 7675.  0001:0004B914       TCustomForm.Release
 7676.  0001:0004B930       TCustomForm.ShowModal
 7677.  0001:0004BC08       TraverseClients
 7678.  0001:0004BC78       TCustomForm.UpdateActions
 7679.  0001:0004BCE0       TCustomForm.RequestAlign
 7680.  0001:0004BCFC       TCustomForm.WMSettingChange
 7681.  0001:0004BD20       ProcessExecute
 7682.  0001:0004BD50       TraverseClients
 7683.  0001:0004BDCC       TCustomForm.CMActionExecute
 7684.  0001:0004BE20       ProcessUpdate
 7685.  0001:0004BE50       TraverseClients
 7686.  0001:0004BECC       TCustomForm.CMActionUpdate
 7687.  0001:0004BF20       DispatchShortCut
 7688.  0001:0004BF74       TCustomForm.IsShortCut
 7689.  0001:0004BFF0       TCustomForm.QueryInterface
 7690.  0001:0004C02C       TCustomForm.MouseWheelHandler
 7691.  0001:0004C064       TCustomForm.HandleCreateException
 7692.  0001:0004C074       TCustomForm.SetLayeredAttribs
 7693.  0001:0004C14C       TCustomForm.SetAlphaBlend
 7694.  0001:0004C160       TCustomForm.SetAlphaBlendValue
 7695.  0001:0004C174       TCustomForm.SetTransparentColorValue
 7696.  0001:0004C188       TCustomForm.SetTransparentColor
 7697.  0001:0004C19C       TCustomForm.InitAlphaBlending
 7698.  0001:0004C1C8       TCustomDockForm.Create
 7699.  0001:0004C230       TCustomDockForm.DoAddDockClient
 7700.  0001:0004C314       TCustomDockForm.DoRemoveDockClient
 7701.  0001:0004C334       TCustomDockForm.Loaded
 7702.  0001:0004C380       TCustomDockForm.GetSiteInfo
 7703.  0001:0004C3AC       TCustomDockForm.WMNCHitTest
 7704.  0001:0004C3D4       TCustomDockForm.WMNCLButtonDown
 7705.  0001:0004C46C       TCustomDockForm.CMControlListChange
 7706.  0001:0004C4C4       TCustomDockForm.CMDockNotification
 7707.  0001:0004C598       TCustomDockForm.CMUnDockClient
 7708.  0001:0004C5B0       TCustomDockForm.CMVisibleChanged
 7709.  0001:0004C5EC       TMonitor.GetLeft
 7710.  0001:0004C604       TMonitor.GetHeight
 7711.  0001:0004C620       TMonitor.GetTop
 7712.  0001:0004C638       TMonitor.GetWidth
 7713.  0001:0004C654       TMonitor.GetBoundsRect
 7714.  0001:0004C684       TMonitor.GetWorkareaRect
 7715.  0001:0004C6B4       TScreen.Create
 7716.  0001:0004C80C       TScreen.Destroy
 7717.  0001:0004C8D4       TScreen.GetHeight
 7718.  0001:0004C8E0       TScreen.GetWidth
 7719.  0001:0004C8EC       TScreen.GetDesktopTop
 7720.  0001:0004C8F8       TScreen.GetDesktopLeft
 7721.  0001:0004C904       TScreen.GetDesktopHeight
 7722.  0001:0004C910       TScreen.GetDesktopWidth
 7723.  0001:0004C91C       TScreen.GetMonitor
 7724.  0001:0004C930       TScreen.GetMonitorCount
 7725.  0001:0004C94C       TScreen.GetForm
 7726.  0001:0004C960       TScreen.GetFormCount
 7727.  0001:0004C968       TScreen.GetCustomForms
 7728.  0001:0004C97C       TScreen.GetCustomFormCount
 7729.  0001:0004C984       TScreen.UpdateLastActive
 7730.  0001:0004C9D0       TScreen.AddForm
 7731.  0001:0004CA08       TScreen.RemoveForm
 7732.  0001:0004CA58       TScreen.AddDataModule
 7733.  0001:0004CA64       TScreen.RemoveDataModule
 7734.  0001:0004CA70       TScreen.CreateCursors
 7735.  0001:0004CACC       TScreen.DestroyCursors
 7736.  0001:0004CB28       TScreen.InsertCursor
 7737.  0001:0004CB50       TScreen.GetImes
 7738.  0001:0004CD50       TScreen.GetDefaultIME
 7739.  0001:0004CD6C       TScreen.IconFontChanged
 7740.  0001:0004CDBC       TScreen.GetDataModule
 7741.  0001:0004CDD0       TScreen.GetDataModuleCount
 7742.  0001:0004CDD8       TScreen.GetCursors
 7743.  0001:0004CE00       TScreen.SetCursor
 7744.  0001:0004CE90       TScreen.GetMetricSettings
 7745.  0001:0004CFE4       TScreen.DisableAlign
 7746.  0001:0004CFEC       TScreen.EnableAlign
 7747.  0001:0004D00C       TScreen.Realign
 7748.  0001:0004D014       InsertBefore
 7749.  0001:0004D074       DoPosition
 7750.  0001:0004D224       DoAlign
 7751.  0001:0004D370       AlignWork
 7752.  0001:0004D3C8       TScreen.AlignForms
 7753.  0001:0004D450       TScreen.AlignForm
 7754.  0001:0004D4D8       TScreen.ResetFonts
 7755.  0001:0004D4E4       GetHint
 7756.  0001:0004D51C       GetHintControl
 7757.  0001:0004D53C       HintTimerProc
 7758.  0001:0004D590       HintMouseThread
 7759.  0001:0004D5EC       HintGetMsgHook
 7760.  0001:0004D630       HookHintHooks
 7761.  0001:0004D6A4       UnhookHintHooks
 7762.  0001:0004D700       GetAnimation
 7763.  0001:0004D730       SetAnimation
 7764.  0001:0004D758       ShowWinNoAnimate
 7765.  0001:0004D798       TApplication.Create
 7766.  0001:0004D984       TApplication.Destroy
 7767.  0001:0004DAA0       TApplication.CreateHandle
 7768.  0001:0004DC50       TApplication.ControlDestroyed
 7769.  0001:0004DCB0       GetTopMostWindows
 7770.  0001:0004DD20       TApplication.DoNormalizeTopMosts
 7771.  0001:0004DDD0       TApplication.ModalStarted
 7772.  0001:0004DDFC       TApplication.ModalFinished
 7773.  0001:0004DE28       TApplication.NormalizeTopMosts
 7774.  0001:0004DE30       TApplication.NormalizeAllTopMosts
 7775.  0001:0004DE38       TApplication.RestoreTopMosts
 7776.  0001:0004DEA4       TApplication.UseRightToLeftReading
 7777.  0001:0004DEBC       TApplication.UseRightToLeftAlignment
 7778.  0001:0004DED4       TApplication.CheckIniChange
 7779.  0001:0004DF2C       TApplication.SettingChange
 7780.  0001:0004DF98       Default
 7781.  0001:0004DFD4       DrawAppIcon
 7782.  0001:0004E020       TApplication.WndProc
 7783.  0001:0004E724       TApplication.GetIconHandle
 7784.  0001:0004E740       TApplication.Minimize
 7785.  0001:0004E7F0       TApplication.Restore
 7786.  0001:0004E8F0       TApplication.BringToFront
 7787.  0001:0004E92C       TApplication.GetTitle
 7788.  0001:0004E978       TApplication.IsDlgMsg
 7789.  0001:0004E99C       TApplication.IsMDIMsg
 7790.  0001:0004E9EC       TApplication.IsKeyMsg
 7791.  0001:0004EAA4       TApplication.IsHintMsg
 7792.  0001:0004EAD8       TApplication.IsShortCut
 7793.  0001:0004EB44       TApplication.ProcessMessage
 7794.  0001:0004EBDC       TApplication.HandleMessage
 7795.  0001:0004EC00       TApplication.HookMainWindow
 7796.  0001:0004EC5C       TApplication.UnhookMainWindow
 7797.  0001:0004ECD8       TApplication.Initialize
 7798.  0001:0004ECF0       TApplication.Terminate
 7799.  0001:0004ED04       TApplication.HandleException
 7800.  0001:0004ED94       TApplication.MessageBox
 7801.  0001:0004EEFC       TApplication.ShowException
 7802.  0001:0004EFD4       TApplication.InvokeHelp
 7803.  0001:0004F13C       TApplication.HelpKeyword
 7804.  0001:0004F1A4       TApplication.HelpContext
 7805.  0001:0004F20C       TApplication.HelpCommand
 7806.  0001:0004F214       TApplication.SetShowHint
 7807.  0001:0004F264       TApplication.DoActionIdle
 7808.  0001:0004F2C8       TApplication.DoMouseIdle
 7809.  0001:0004F340       TApplication.Idle
 7810.  0001:0004F460       TApplication.NotifyForms
 7811.  0001:0004F49C       TApplication.IconChanged
 7812.  0001:0004F500       TApplication.SetHint
 7813.  0001:0004F594       SetVisible
 7814.  0001:0004F5F0       TApplication.UpdateVisible
 7815.  0001:0004F678       TApplication.ValidateHelpSystem
 7816.  0001:0004F6A0       TApplication.StartHintTimer
 7817.  0001:0004F6E4       TApplication.StopHintTimer
 7818.  0001:0004F70C       TApplication.HintMouseMessage
 7819.  0001:0004F81C       TApplication.HintTimerExpired
 7820.  0001:0004F854       TApplication.HideHint
 7821.  0001:0004F898       TApplication.CancelHint
 7822.  0001:0004F8C0       FindScanline
 7823.  0001:0004F8D0       GetCursorHeightMargin
 7824.  0001:0004FA24       ValidateHintWindow
 7825.  0001:0004FA84       MultiLineWidth
 7826.  0001:0004FB30       TApplication.ActivateHint
 7827.  0001:0004FEC4       TApplication.GetCurrentHelpFile
 7828.  0001:0004FF00       TApplication.DispatchAction
 7829.  0001:0004FF90       TApplication.ExecuteAction
 7830.  0001:0004FFB8       TApplication.UpdateAction
 7831.  0001:0004FFE0       InitProcs
 7832.  0001:0005002C       TApplication.WakeMainThread
 7833.  0001:0005003C       TApplication.HookSynchronizeWakeup
 7834.  0001:0005004C       TApplication.UnhookSynchronizeWakeup
 7835.  0001:0005006C       Finalization
 7836.  0001:000500C8       Forms
 7837.  0001:0005019C       TJNIEnv.Create
 7838.  0001:00050204       TJNIEnv.StringToJString
 7839.  0001:00050214       TJNIEnv.JStringToString
 7840.  0001:00050268       TJNIEnv.GetMajorVersion
 7841.  0001:00050278       TJNIEnv.GetMinorVersion
 7842.  0001:00050294       TJNIEnv.GetVersion
 7843.  0001:000502A0       TJNIEnv.CallBooleanMethodA
 7844.  0001:000502C0       TJNIEnv.CallByteMethodA
 7845.  0001:000502E0       TJNIEnv.CallDoubleMethodA
 7846.  0001:0005030C       TJNIEnv.CallFloatMethodA
 7847.  0001:00050334       TJNIEnv.CallIntMethodA
 7848.  0001:00050354       TJNIEnv.CallObjectMethodA
 7849.  0001:00050374       TJNIEnv.CallShortMethodA
 7850.  0001:00050394       TJNIEnv.FindClass
 7851.  0001:000503A0       TJNIEnv.GetArrayLength
 7852.  0001:000503B0       TJNIEnv.GetBooleanField
 7853.  0001:000503C4       TJNIEnv.GetFieldID
 7854.  0001:000503E4       TJNIEnv.GetFloatField
 7855.  0001:00050400       TJNIEnv.GetIntField
 7856.  0001:00050414       TJNIEnv.GetMethodID
 7857.  0001:00050434       TJNIEnv.GetObjectArrayElement
 7858.  0001:00050448       TJNIEnv.GetObjectClass
 7859.  0001:00050454       TJNIEnv.GetObjectField
 7860.  0001:00050468       TJNIEnv.NewObjectA
 7861.  0001:00050484       TJNIEnv.NewObjectArray
 7862.  0001:000504A4       TJNIEnv.SetBooleanField
 7863.  0001:000504C4       TJNIEnv.SetFloatField
 7864.  0001:000504E4       TJNIEnv.SetIntField
 7865.  0001:00050504       TJNIEnv.SetObjectArrayElement
 7866.  0001:00050524       TJNIEnv.SetObjectField
 7867.  0001:00050544       TJNIEnv.ThrowNew
 7868.  0001:00050554       Finalization
 7869.  0001:00050584       JNI
 7870.  0001:0005058C       Finalization
 7871.  0001:000505BC       OPCtypes
 7872.  0001:00050668       OPCDARegisterClipboardFormats
 7873.  0001:000506E0       Finalization
 7874.  0001:00050710       OPCDA
 7875.  0001:00050720       getInt
 7876.  0001:000507B4       setInt
 7877.  0001:00050854       throwException
 7878.  0001:00050890       Finalization
 7879.  0001:000508C0       JUtils
 7880.  0001:00051114       Finalization
 7881.  0001:00051144       UOPCExceptions
 7882.  0001:0005114C       variantCommit
 7883.  0001:000517A8       variantUpdate
 7884.  0001:00051F18       createVariantList
 7885.  0001:00052138       createVariantArray
 7886.  0001:00052364       Finalization
 7887.  0001:00052394       UVariant
 7888.  0001:00052414       TOPCItem.create
 7889.  0001:00052464       TOPCItem.create
 7890.  0001:000524EC       TOPCItem.getItemValue
 7891.  0001:00052500       TOPCItem.getClientHandle
 7892.  0001:00052504       TOPCItem.getItemName
 7893.  0001:00052518       TOPCItem.getAccessPath
 7894.  0001:0005252C       TOPCItem.isActive
 7895.  0001:00052530       TOPCItem.setItemValue
 7896.  0001:0005258C       TOPCItem.setItemType
 7897.  0001:00052594       TOPCItem.setItemQuality
 7898.  0001:0005259C       TOPCItem.setTimeStamp
 7899.  0001:000525B0       TOPCItem.setActive
 7900.  0001:000525B4       TOPCItem.update
 7901.  0001:000527B4       TOPCItem.commit
 7902.  0001:000529F8       TOPCItem.clone
 7903.  0001:00052A64       TOPCItem.cloneNative
 7904.  0001:00052A74       TOPCItem.Destroy
 7905.  0001:00052AA4       Finalization
 7906.  0001:00052AD4       UOPCItem
 7907.  0001:00052B4C       TOPCGroup.create
 7908.  0001:00052BA0       TOPCGroup.create
 7909.  0001:00052C58       TOPCGroup.getClientHandle
 7910.  0001:00052C5C       TOPCGroup.getItems
 7911.  0001:00052C60       TOPCGroup.getItemByClientHandle
 7912.  0001:00052CB4       TOPCGroup.isActive
 7913.  0001:00052CB8       TOPCGroup.getGroupName
 7914.  0001:00052CCC       TOPCGroup.getUpdateRate
 7915.  0001:00052CD0       TOPCGroup.getPercentDeadBand
 7916.  0001:00052CDC       TOPCGroup.addItem
 7917.  0001:00052CE8       TOPCGroup.getItemCount
 7918.  0001:00052CF0       TOPCGroup.getItemByJavaCode
 7919.  0001:00052DA0       TOPCGroup.setUpdateRate
 7920.  0001:00052DA4       TOPCGroup.removeItem
 7921.  0001:00052DF0       TOPCGroup.setActive
 7922.  0001:00052E18       TOPCGroup.update
 7923.  0001:00053164       TOPCGroup.commit
 7924.  0001:00053324       TOPCGroup.clone
 7925.  0001:00053390       TOPCGroup.cloneNative
 7926.  0001:000533A0       TOPCGroup.Destroy
 7927.  0001:00053400       Finalization
 7928.  0001:00053430       UOPCGroup
 7929.  0001:00053438       ServerAddGroup
 7930.  0001:0005351C       GroupAddItem
 7931.  0001:0005368C       GroupRemoveItem
 7932.  0001:00053710       GroupAdviseTime
 7933.  0001:00053830       GroupUnAdvise
 7934.  0001:000538F0       GroupAdvise2
 7935.  0001:00053A2C       GroupUnadvise2
 7936.  0001:00053B28       ReadOPCGroupItemValue
 7937.  0001:00053CA4       WriteOPCGroupItemValue
 7938.  0001:00053DA4       ReadOPCGroupValues
 7939.  0001:00053F5C       SetGroupActivity
 7940.  0001:00054020       SetGroupUpdateTime
 7941.  0001:000540E4       SetItemActivity
 7942.  0001:0005417C       ChangePosTo
 7943.  0001:000542E0       Finalization
 7944.  0001:00054310       OPCutils
 7945.  0001:00054318       Finalization
 7946.  0001:00054348       OPCCOMN
 7947.  0001:00054378       Finalization
 7948.  0001:000543A8       ComConst
 7949.  0001:0005451C       TrimPunctuation
 7950.  0001:0005456C       EOleSysError.Create
 7951.  0001:0005463C       EOleException.Create
 7952.  0001:000546D4       OleError
 7953.  0001:000546F0       OleCheck
 7954.  0001:00054708       ProgIDToClassID
 7955.  0001:00054764       CreateComObject
 7956.  0001:0005479C       CreateRemoteComObject
 7957.  0001:00054900       LoadComExProcs
 7958.  0001:00054A04       SafeCallError
 7959.  0001:00054B04       DispatchInvoke
 7960.  0001:00054E48       RaiseNameException
 7961.  0001:00054E7C       GetIDsOfNames
 7962.  0001:00054F5C       RaiseException
 7963.  0001:00054F74       VarDispInvoke
 7964.  0001:00055010       DispCallError
 7965.  0001:000550E4       DispatchInvokeError
 7966.  0001:000550F0       ClearExcepInfo
 7967.  0001:00055100       DispCall
 7968.  0001:000551E4       DispCallByID
 7969.  0001:000552C0       InitComObj
 7970.  0001:00055338       Finalization
 7971.  0001:000553B8       ComObj
 7972.  0001:000556B4       EIdSocketError.CreateError
 7973.  0001:000556FC       Finalization
 7974.  0001:0005572C       IdException
 7975.  0001:00055904       Finalization
 7976.  0001:00055934       IdResourceStrings
 7977.  0001:000559B4       EIdWS2StubError.Build
 7978.  0001:00055A8C       WS2Unload
 7979.  0001:00055AA8       WS2Stub_WSACleanup
 7980.  0001:00055AB8       WS2Stub_accept
 7981.  0001:00055AC8       WS2Stub_bind
 7982.  0001:00055AD8       WS2Stub_closesocket
 7983.  0001:00055AE8       WS2Stub_connect
 7984.  0001:00055AF8       WS2Stub_ioctlsocket
 7985.  0001:00055B08       WS2Stub_getpeername
 7986.  0001:00055B18       WS2Stub_getsockname
 7987.  0001:00055B28       WS2Stub_getsockopt
 7988.  0001:00055B38       WS2Stub_htonl
 7989.  0001:00055B48       WS2Stub_htons
 7990.  0001:00055B58       WS2Stub_inet_addr
 7991.  0001:00055B68       WS2Stub_inet_ntoa
 7992.  0001:00055B78       WS2Stub_listen
 7993.  0001:00055B88       WS2Stub_ntohl
 7994.  0001:00055B98       WS2Stub_ntohs
 7995.  0001:00055BA8       WS2Stub_recv
 7996.  0001:00055BB8       WS2Stub_recvfrom
 7997.  0001:00055BC8       WS2Stub_select
 7998.  0001:00055BD8       WS2Stub_send
 7999.  0001:00055BE8       WS2Stub_sendto
 8000.  0001:00055BF8       WS2Stub_setsockopt
 8001.  0001:00055C08       WS2Stub_shutdown
 8002.  0001:00055C18       WS2Stub_socket
 8003.  0001:00055C28       WS2Stub_gethostbyaddr
 8004.  0001:00055C38       WS2Stub_gethostbyname
 8005.  0001:00055C48       WS2Stub_gethostname
 8006.  0001:00055C58       WS2Stub_getservbyport
 8007.  0001:00055C68       WS2Stub_getservbyname
 8008.  0001:00055C78       WS2Stub_getprotobynumber
 8009.  0001:00055C88       WS2Stub_getprotobyname
 8010.  0001:00055C98       WS2Stub_WSASetLastError
 8011.  0001:00055CA8       WS2Stub_WSAGetLastError
 8012.  0001:00055CB8       WS2Stub_WSAIsBlocking
 8013.  0001:00055CC8       WS2Stub_WSAUnhookBlockingHook
 8014.  0001:00055CD8       WS2Stub_WSASetBlockingHook
 8015.  0001:00055CE8       WS2Stub_WSACancelBlockingCall
 8016.  0001:00055CF8       WS2Stub_WSAAsyncGetServByName
 8017.  0001:00055D08       WS2Stub_WSAAsyncGetServByPort
 8018.  0001:00055D18       WS2Stub_WSAAsyncGetProtoByName
 8019.  0001:00055D28       WS2Stub_WSAAsyncGetProtoByNumber
 8020.  0001:00055D38       WS2Stub_WSAAsyncGetHostByName
 8021.  0001:00055D48       WS2Stub_WSAAsyncGetHostByAddr
 8022.  0001:00055D58       WS2Stub_WSACancelAsyncRequest
 8023.  0001:00055D68       WS2Stub_WSAAsyncSelect
 8024.  0001:00055D78       WS2Stub___WSAFDIsSet
 8025.  0001:00055D88       WS2Stub_WSAAccept
 8026.  0001:00055D98       WS2Stub_WSACloseEvent
 8027.  0001:00055DA8       WS2Stub_WSAConnect
 8028.  0001:00055DB8       WS2Stub_WSACreateEvent
 8029.  0001:00055DC8       WS2Stub_WSADuplicateSocketA
 8030.  0001:00055DD8       WS2Stub_WSADuplicateSocketW
 8031.  0001:00055DE8       WS2Stub_WSAEnumNetworkEvents
 8032.  0001:00055DF8       WS2Stub_WSAEnumProtocolsA
 8033.  0001:00055E08       WS2Stub_WSAEnumProtocolsW
 8034.  0001:00055E18       WS2Stub_WSAEventSelect
 8035.  0001:00055E28       WS2Stub_WSAGetOverlappedResult
 8036.  0001:00055E38       WS2Stub_WSAGetQosByName
 8037.  0001:00055E48       WS2Stub_WSAHtonl
 8038.  0001:00055E58       WS2Stub_WSAHtons
 8039.  0001:00055E68       WS2Stub_WSAIoctl
 8040.  0001:00055E78       WS2Stub_WSAJoinLeaf
 8041.  0001:00055E88       WS2Stub_WSANtohl
 8042.  0001:00055E98       WS2Stub_WSANtohs
 8043.  0001:00055EA8       WS2Stub_WSARecv
 8044.  0001:00055EB8       WS2Stub_WSARecvDisconnect
 8045.  0001:00055EC8       WS2Stub_WSARecvFrom
 8046.  0001:00055ED8       WS2Stub_WSAResetEvent
 8047.  0001:00055EE8       WS2Stub_WSASend
 8048.  0001:00055EF8       WS2Stub_WSASendDisconnect
 8049.  0001:00055F08       WS2Stub_WSASendTo
 8050.  0001:00055F18       WS2Stub_WSASetEvent
 8051.  0001:00055F28       WS2Stub_WSASocketA
 8052.  0001:00055F38       WS2Stub_WSASocketW
 8053.  0001:00055F48       WS2Stub_WSAWaitForMultipleEvents
 8054.  0001:00055F58       WS2Stub_WSAAddressToStringA
 8055.  0001:00055F68       WS2Stub_WSAAddressToStringW
 8056.  0001:00055F78       WS2Stub_WSAStringToAddressA
 8057.  0001:00055F88       WS2Stub_WSAStringToAddressW
 8058.  0001:00055F98       WS2Stub_WSALookupServiceBeginA
 8059.  0001:00055FA8       WS2Stub_WSALookupServiceBeginW
 8060.  0001:00055FB8       WS2Stub_WSALookupServiceNextA
 8061.  0001:00055FC8       WS2Stub_WSALookupServiceNextW
 8062.  0001:00055FD8       WS2Stub_WSALookupServiceEnd
 8063.  0001:00055FE8       WS2Stub_WSAInstallServiceClassA
 8064.  0001:00055FF8       WS2Stub_WSAInstallServiceClassW
 8065.  0001:00056008       WS2Stub_WSARemoveServiceClass
 8066.  0001:00056018       WS2Stub_WSAGetServiceClassInfoA
 8067.  0001:00056028       WS2Stub_WSAGetServiceClassInfoW
 8068.  0001:00056038       WS2Stub_WSAEnumNameSpaceProvidersA
 8069.  0001:00056048       WS2Stub_WSAEnumNameSpaceProvidersW
 8070.  0001:00056058       WS2Stub_WSAGetServiceClassNameByClassIdA
 8071.  0001:00056068       WS2Stub_WSAGetServiceClassNameByClassIdW
 8072.  0001:00056078       WS2Stub_WSASetServiceA
 8073.  0001:00056088       WS2Stub_WSASetServiceW
 8074.  0001:00056098       WS2Stub_WSAProviderConfigChange
 8075.  0001:000560A8       WS2Stub_WSADuplicateSocket
 8076.  0001:000560B8       WS2Stub_WSAEnumProtocols
 8077.  0001:000560C8       WS2Stub_WSASocket
 8078.  0001:000560D8       WS2Stub_WSAAddressToString
 8079.  0001:000560E8       WS2Stub_WSAStringToAddress
 8080.  0001:000560F8       WS2Stub_WSALookupServiceBegin
 8081.  0001:00056108       WS2Stub_WSALookupServiceNext
 8082.  0001:00056118       WS2Stub_WSAInstallServiceClass
 8083.  0001:00056128       WS2Stub_WSAGetServiceClassInfo
 8084.  0001:00056138       WS2Stub_WSAEnumNameSpaceProviders
 8085.  0001:00056148       WS2Stub_WSAGetServiceClassNameByClassId
 8086.  0001:00056158       WS2Stub_WSASetService
 8087.  0001:00056168       WS2Stub_TransmitFile
 8088.  0001:00056178       WS2Stub_AcceptEx
 8089.  0001:00056188       WS2Stub_GetAcceptExSockaddrs
 8090.  0001:00056198       WS2Stub_WSARecvEx
 8091.  0001:00056838       WS2Call
 8092.  0001:000568EC       WS2StubInit
 8093.  0001:00056910       WSAStartup
 8094.  0001:00056A1C       Finalization
 8095.  0001:00056A54       IdWinSock2
 8096.  0001:00056A64       Finalization
 8097.  0001:00056A94       IdStackConsts
 8098.  0001:00056D20       TIdStack.CheckForSocketError
 8099.  0001:00056D2C       TIdStack.CheckForSocketError
 8100.  0001:00056D74       TIdStack.CreateSocketHandle
 8101.  0001:00056DE0       TIdStack.RaiseSocketError
 8102.  0001:00056E40       TIdStack.Create
 8103.  0001:00056E60       TIdStack.CreateStack
 8104.  0001:00056E6C       TIdStack.ResolveHost
 8105.  0001:00056EE4       TIdStack.WSTranslateSocketErrorMsg
 8106.  0001:000572EC       ByteIsOk
 8107.  0001:00057318       TIdStack.IsIP
 8108.  0001:000573F4       TIdStack.Destroy
 8109.  0001:00057424       TIdStack.StringToTInAddr
 8110.  0001:0005747C       Finalization
 8111.  0001:000574AC       IdStack
 8112.  0001:00057608       TIdStackWindows.Create
 8113.  0001:000576CC       TIdStackWindows.Destroy
 8114.  0001:000576F4       TIdStackWindows.TInAddrToString
 8115.  0001:000577A4       TIdStackWindows.WSAccept
 8116.  0001:00057834       TIdStackWindows.WSBind
 8117.  0001:000578A0       TIdStackWindows.WSCloseSocket
 8118.  0001:000578AC       TIdStackWindows.WSConnect
 8119.  0001:000578FC       TIdStackWindows.WSGetHostByName
 8120.  0001:00057958       TIdStackWindows.WSGetHostByAddr
 8121.  0001:000579A8       TIdStackWindows.WSGetHostName
 8122.  0001:000579E4       TIdStackWindows.WSListen
 8123.  0001:000579F0       TIdStackWindows.WSRecv
 8124.  0001:00057A0C       TIdStackWindows.WSRecvFrom
 8125.  0001:00057AA8       GetFDSet
 8126.  0001:00057AE4       SetFDSet
 8127.  0001:00057B88       TIdStackWindows.WSSelect
 8128.  0001:00057CA0       TIdStackWindows.WSSend
 8129.  0001:00057CBC       TIdStackWindows.WSSendTo
 8130.  0001:00057D28       TIdStackWindows.WSSetSockOpt
 8131.  0001:00057D48       TIdStackWindows.WSGetLocalAddresses
 8132.  0001:00057D6C       TIdStackWindows.WSGetLastError
 8133.  0001:00057D78       TIdStackWindows.WSSocket
 8134.  0001:00057D90       TIdStackWindows.WSHToNs
 8135.  0001:00057D9C       TIdStackWindows.WSNToHs
 8136.  0001:00057DA8       TIdStackWindows.WSGetServByName
 8137.  0001:00057EB0       TIdStackWindows.WSGetServByPort
 8138.  0001:00057FB8       TIdStackWindows.WSHToNL
 8139.  0001:00057FC4       TIdStackWindows.WSNToHL
 8140.  0001:00057FD0       TIdStackWindows.PopulateLocalAddresses
 8141.  0001:00058078       TIdStackWindows.WSGetLocalAddress
 8142.  0001:00058094       ServeFile
 8143.  0001:0005815C       TIdStackWindows.TranslateStringToTInAddr
 8144.  0001:00058238       TIdStackWindows.WSShutdown
 8145.  0001:00058244       TIdStackWindows.WSGetPeerName
 8146.  0001:000582E4       TIdStackWindows.WSGetSockName
 8147.  0001:00058384       TIdStackWindows.WSGetSockOpt
 8148.  0001:000583A4       TIdSocketListWindows.Add
 8149.  0001:00058408       TIdSocketListWindows.Count
 8150.  0001:0005840C       TIdSocketListWindows.GetItem
 8151.  0001:00058474       TIdSocketListWindows.Remove
 8152.  0001:000584A8       TIdStackWindows.WSTranslateSocketErrorMsg
 8153.  0001:00058558       Finalization
 8154.  0001:0005859C       IdStackWindows
 8155.  0001:000585C8       Finalization
 8156.  0001:000585F8       IdURI
 8157.  0001:0005872C       IncludeTrailingSlash
 8158.  0001:00058824       TempPath
 8159.  0001:00058890       GetTickCount
 8160.  0001:00058898       GetTickDiff
 8161.  0001:000588AC       FetchCaseInsensitive
 8162.  0001:00058994       Fetch
 8163.  0001:00058A44       CurrentProcessId
 8164.  0001:00058A4C       InMainThread
 8165.  0001:00058A60       SBPos
 8166.  0001:00058A68       Finalization
 8167.  0001:00058B24       IdGlobal
 8168.  0001:00058D08       Finalization
 8169.  0001:00058D38       IdBaseComponent
 8170.  0001:00058EA8       TIdAntiFreezeBase.Create
 8171.  0001:00058F5C       TIdAntiFreezeBase.Destroy
 8172.  0001:00058F88       TIdAntiFreezeBase.DoProcess
 8173.  0001:00058FCC       TIdAntiFreezeBase.ShouldUse
 8174.  0001:00058FF4       Finalization
 8175.  0001:00059024       IdAntiFreezeBase
 8176.  0001:0005920C       TIdComponent.Create
 8177.  0001:000592A4       TIdComponent.Destroy
 8178.  0001:00059324       TIdComponent.BeginWork
 8179.  0001:0005935C       TIdComponent.DoWork
 8180.  0001:0005938C       TIdComponent.EndWork
 8181.  0001:00059408       Finalization
 8182.  0001:00059450       IdComponent
 8183.  0001:00059700       TIdSocketHandle.AllocateSocket
 8184.  0001:0005973C       TIdSocketHandle.CloseSocket
 8185.  0001:00059770       TIdSocketHandle.Connect
 8186.  0001:000597A8       TIdSocketHandle.Destroy
 8187.  0001:000597D8       TIdSocketHandle.Recv
 8188.  0001:000597FC       TIdSocketHandle.SetSockOpt
 8189.  0001:0005983C       TIdSocketHandle.SendTo
 8190.  0001:0005990C       TIdSocketHandle.RecvFrom
 8191.  0001:00059938       TIdSocketHandle.Create
 8192.  0001:00059990       TIdSocketHandle.Readable
 8193.  0001:00059AD4       TIdSocketHandle.Assign
 8194.  0001:00059B20       TIdSocketHandle.UpdateBindingLocal
 8195.  0001:00059B44       TIdSocketHandle.UpdateBindingPeer
 8196.  0001:00059B68       TIdSocketHandle.Reset
 8197.  0001:00059B98       Finalization
 8198.  0001:00059BC8       IdSocketHandle
 8199.  0001:00059D24       TIdRawBase.Create
 8200.  0001:00059D94       TIdRawBase.Destroy
 8201.  0001:00059DCC       TIdRawBase.GetBinding
 8202.  0001:00059E04       TIdRawBase.GetBufferSize
 8203.  0001:00059E10       TIdRawBase.SetBufferSize
 8204.  0001:00059E3C       TIdRawBase.ReceiveBuffer
 8205.  0001:00059E94       TIdRawBase.Send
 8206.  0001:00059F20       Finalization
 8207.  0001:00059F50       IdRawBase
 8208.  0001:0005A0A4       Finalization
 8209.  0001:0005A0D4       IdRawClient
 8210.  0001:0005A0DC       Finalization
 8211.  0001:0005A10C       IdRawHeaders
 8212.  0001:0005A310       TIdIcmpClient.Create
 8213.  0001:0005A35C       TIdIcmpClient.CalcCheckSum
 8214.  0001:0005A3D4       TIdIcmpClient.PrepareEchoRequest
 8215.  0001:0005A4B8       TIdIcmpClient.SendEchoRequest
 8216.  0001:0005A4D4       TIdIcmpClient.DecodeResponse
 8217.  0001:0005A6B8       TIdIcmpClient.GetEchoReply
 8218.  0001:0005A71C       TIdIcmpClient.Ping
 8219.  0001:0005A7C4       TIdIcmpClient.Receive
 8220.  0001:0005A840       TIdIcmpClient.DoReply
 8221.  0001:0005A860       Finalization
 8222.  0001:0005A890       IdIcmpClient
 8223.  0001:0005A948       getHostName
 8224.  0001:0005AA04       TCustomOPC.Create
 8225.  0001:0005AAAC       TCustomOPC.connect
 8226.  0001:0005AC18       TCustomOPC.getServerStatus
 8227.  0001:0005AC84       Finalization
 8228.  0001:0005ACB4       UCustomOPC
 8229.  0001:0005ADD4       TOPCServerList.AddItem
 8230.  0001:0005AEFC       TOPCServerList.Create
 8231.  0001:0005B000       TOPCServerList.Destroy
 8232.  0001:0005B02C       TOPCServerList.DestroyList
 8233.  0001:0005B07C       TOPCServerList.GetCLSID
 8234.  0001:0005B09C       TOPCServerList.GetCount
 8235.  0001:0005B0B0       TOPCServerList.GetServerList
 8236.  0001:0005B0B4       TOPCServerList.ListCategory
 8237.  0001:0005B248       TOPCServerList.ListCategory2
 8238.  0001:0005B3E0       TOPCServerList.SetupListFromRegistry
 8239.  0001:0005B73C       TOPCServerList.SetupListFromServerBrowser
 8240.  0001:0005B900       TOPCServerList.Update
 8241.  0001:0005B95C       Finalization
 8242.  0001:0005B98C       OPCenum
 8243.  0001:0005BA00       TBrowser.connect
 8244.  0001:0005BAE0       TBrowser.findOPCServers
 8245.  0001:0005BD40       TBrowser.getOPCBranch
 8246.  0001:0005BF5C       TBrowser.getOPCItems
 8247.  0001:0005C174       TBrowser.ShowValues
 8248.  0001:0005C670       Finalization
 8249.  0001:0005C6A0       UOPCBrowser
 8250.  0001:0005C87C       TOPCDataCallback.OnCancelComplete
 8251.  0001:0005C888       TOPCDataCallback.OnWriteComplete
 8252.  0001:0005C894       TOPCDataCallback.OnReadComplete
 8253.  0001:0005C8CC       TOPCDataCallback.OnDataChange
 8254.  0001:0005C9D0       TOPCAdviseSink.OnRename
 8255.  0001:0005C9D8       TOPCAdviseSink.OnSave
 8256.  0001:0005C9E0       TOPCAdviseSink.OnClose
 8257.  0001:0005C9E8       TOPCAdviseSink.OnViewChange
 8258.  0001:0005C9F0       TOPCAdviseSink.OnDataChange
 8259.  0001:0005CBA8       Finalization
 8260.  0001:0005CBD8       UOPCAsynch
 8261.  0001:0005CC90       TOPCQueue.create
 8262.  0001:0005CCD0       TOPCQueue.downloadOPCGroup
 8263.  0001:0005CD14       TOPCQueue.count
 8264.  0001:0005CD20       TOPCQueue.pop
 8265.  0001:0005CD40       TElement.create
 8266.  0001:0005CD80       TElement.destroy
 8267.  0001:0005CDB4       TElement.getData
 8268.  0001:0005CDB8       Finalization
 8269.  0001:0005CDE8       UOPCQueue
 8270.  0001:0005CE48       TOPC.create
 8271.  0001:0005CF10       TOPC.addGroup
 8272.  0001:0005CF40       TOPC.removeGroup
 8273.  0001:0005CF8C       TOPC.getGroupByClientHandle
 8274.  0001:0005CFCC       TOPC.getGroupByJavaCode
 8275.  0001:0005D07C       TOPC.getGroupCount
 8276.  0001:0005D084       TOPC.registerGroup
 8277.  0001:0005D140       TOPC.registerGroups
 8278.  0001:0005D1C8       TOPC.registerItem
 8279.  0001:0005D288       TOPC.unregisterGroup
 8280.  0001:0005D304       TOPC.unregisterGroups
 8281.  0001:0005D334       TOPC.unregisterItem
 8282.  0001:0005D3D8       TOPC.updateGroups
 8283.  0001:0005D5E8       TOPC.synchReadItem
 8284.  0001:0005D6F8       TOPC.synchReadGroup
 8285.  0001:0005D788       TOPC.synchWriteItem
 8286.  0001:0005D87C       TOPC.DownloadedGroup
 8287.  0001:0005D8A0       TOPC.DownloadedItems
 8288.  0001:0005D938       TOPC.asynch10Read
 8289.  0001:0005D9DC       TOPC.asynch20Read
 8290.  0001:0005DAAC       TOPC.asynch10Unadvise
 8291.  0001:0005DB14       TOPC.asynch20Unadvise
 8292.  0001:0005DB7C       TOPC.getDefaultQueue
 8293.  0001:0005DB80       TOPC.setOPCGroupUpdateTime
 8294.  0001:0005DC44       TOPC.setOPCGroupActivity
 8295.  0001:0005DD1C       TOPC.setOPCItemActivity
 8296.  0001:0005DE00       Finalization
 8297.  0001:0005DE30       UOPC
 8298.  0001:0005DE60       createNativeCodeRepresentation
 8299.  0001:0005DFF0       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_newInstance
 8300.  0001:0005E0DC       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_coInitializeNative
 8301.  0001:0005E188       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_coUninitializeNative
 8302.  0001:0005E21C       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_connectServer
 8303.  0001:0005E2D4       Java_javafish_clients_opc_JCustomOpc_getStatus
 8304.  0001:0005E308       Java_javafish_clients_opc_browser_JOpcBrowser_getOpcServersNative
 8305.  0001:0005E528       Java_javafish_clients_opc_browser_JOpcBrowser_getOpcBranchNative
 8306.  0001:0005E760       Java_javafish_clients_opc_browser_JOpcBrowser_getOpcItemsNative
 8307.  0001:0005EA54       Java_javafish_clients_opc_JOpc_addNativeGroup
 8308.  0001:0005EB20       Java_javafish_clients_opc_JOpc_updateNativeGroups
 8309.  0001:0005EBE0       Java_javafish_clients_opc_JOpc_synchReadItemNative
 8310.  0001:0005ED60       Java_javafish_clients_opc_JOpc_synchWriteItemNative
 8311.  0001:0005EED8       Java_javafish_clients_opc_JOpc_synchReadGroupNative
 8312.  0001:0005F054       Java_javafish_clients_opc_JOpc_registerGroupNative
 8313.  0001:0005F17C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_registerItemNative
 8314.  0001:0005F2B4       Java_javafish_clients_opc_JOpc_registerGroupsNative
 8315.  0001:0005F430       Java_javafish_clients_opc_JOpc_unregisterGroupNative
 8316.  0001:0005F55C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_unregisterItemNative
 8317.  0001:0005F698       Java_javafish_clients_opc_JOpc_unregisterGroupsNative
 8318.  0001:0005F7C0       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch10ReadNative
 8319.  0001:0005F8E8       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch20ReadNative
 8320.  0001:0005FA10       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch10UnadviseNative
 8321.  0001:0005FB3C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_asynch20UnadviseNative
 8322.  0001:0005FC68       Java_javafish_clients_opc_JOpc_getDownloadGroupNative
 8323.  0001:0005FEB8       Java_javafish_clients_opc_JOpc_setGroupUpdateTimeNative
 8324.  0001:0006004C       Java_javafish_clients_opc_JOpc_setGroupActivityNative
 8325.  0001:000601E0       Java_javafish_clients_opc_JOpc_setItemActivityNative
 8326.  0001:00060388       Finalization
 8327.  0001:000606A8       JCustomOpc
 8328.  0002:00000000       ExitCode
 8329.  0002:00000004       ErrorAddr
 8330.  0002:00000008       FileMode
 8331.  0002:0000000C       VarClearProc
 8332.  0002:00000010       VarAddRefProc
 8333.  0002:00000014       VarCopyProc
 8334.  0002:00000018       VarToLStrProc
 8335.  0002:0000001C       VarToWStrProc
 8336.  0002:00000020       Default8087CW
 8337.  0002:00000024       HeapAllocFlags
 8338.  0002:00000028       DebugHook
 8339.  0002:0000002C       JITEnable
 8340.  0002:00000030       NoErrMsg
 8341.  0002:00000034       LibModuleList
 8342.  0002:00000038       ModuleUnloadList
 8343.  0002:0000003C       MemoryManager
 8344.  0002:00000048       reMap
 8345.  0002:00000064       errCaption
 8346.  0002:0000006C       runErrMsg
 8347.  0002:0000008C       dig
 8348.  0002:0000009C       TlsIndex
 8349.  0002:000000A0       PtrToNil
 8350.  0002:000000A4       Module
 8351.  0002:000000BC       TlsProc
 8352.  0002:000000CC       EmptyStr
 8353.  0002:000000D0       EmptyWideStr
 8354.  0002:000000D4       Win32Platform
 8355.  0002:000000D8       Win32MajorVersion
 8356.  0002:000000DC       Win32MinorVersion
 8357.  0002:000000E0       Win32BuildNumber
 8358.  0002:000000E4       Win32CSDVersion
 8359.  0002:000000E8       TwoDigitYearCenturyWindow
 8360.  0002:000000EC       MonthDays
 8361.  0002:0000011C       LeadBytes
 8362.  0002:0000013C       HexDisplayPrefix
 8363.  0002:00000140       GetDiskFreeSpaceEx
 8364.  0002:00000144       cSimpleBoolStrs
 8365.  0002:0000014C       AccessMode
 8366.  0002:00000158       ShareMode
 8367.  0002:0000016C       FormatErrorStrs
 8368.  0002:00000174       FCon1E18
 8369.  0002:00000180       DCon10
 8370.  0002:00000184       CWNear
 8371.  0002:00000188       FMSecsPerDay
 8372.  0002:0000018C       IMSecsPerDay
 8373.  0002:00000190       Format
 8374.  0002:00000194       DefShortMonthNames
 8375.  0002:000001C4       DefLongMonthNames
 8376.  0002:000001F4       DefShortDayNames
 8377.  0002:00000210       DefLongDayNames
 8378.  0002:0000022C       ErrorMap
 8379.  0002:00000264       ExceptMap
 8380.  0002:00000314       WesternGroups
 8381.  0002:00000318       TerminateProcList
 8382.  0002:0000031C       CVarTypeToElementInfo
 8383.  0002:00000424       CResult
 8384.  0002:0000042C       NullStrictConvert
 8385.  0002:00000430       NullAsStringValue
 8386.  0002:00000434       PackVarCreation
 8387.  0002:00000438       BooleanToStringRule
 8388.  0002:0000043C       CInvalidCustomVariantType
 8389.  0002:00000440       CRangeToType
 8390.  0002:00000454       CText
 8391.  0002:000004A8       CRelationshipToBoolean
 8392.  0002:000004BC       BooleanIdents
 8393.  0002:000004C4       DotSep
 8394.  0002:000004C8       GUID_NULL
 8395.  0002:000004D8       AddDataModule
 8396.  0002:000004E0       RemoveDataModule
 8397.  0002:000004E8       ApplicationHandleException
 8398.  0002:000004F0       ApplicationShowException
 8399.  0002:000004F8       WakeMainThread
 8400.  0002:00000500       FilerSignature
 8401.  0002:00000504       NilMethod
 8402.  0002:0000050C       SyncList
 8403.  0002:00000510       BlockCode
 8404.  0002:00000514       UtilWindowClass
 8405.  0002:0000053C       DefFontData
 8406.  0002:00000568       DDBsOnly
 8407.  0002:0000056C       Colors
 8408.  0002:0000070C       FontCharsets
 8409.  0002:0000079C       DefPenData
 8410.  0002:000007AC       PenStyles
 8411.  0002:000007BC       DefBrushData
 8412.  0002:000007CC       PenModes
 8413.  0002:000007EC       ClipboardFormats
 8414.  0002:000007F0       FileFormats
 8415.  0002:000007F4       BitmapCanvasList
 8416.  0002:000007F8       DIBPalSizes
 8417.  0002:000007FC       PalSize
 8418.  0002:00000800       Pal16
 8419.  0002:00000840       FPrinter
 8420.  0002:00000844       CreationControl
 8421.  0002:00000848       WndProcPtrAtom
 8422.  0002:0000084C       Captions
 8423.  0002:00000860       ButtonNames
 8424.  0002:0000088C       ButtonCaptions
 8425.  0002:000008B8       ColorToPretyName
 8426.  0002:00000A30       BitBtnCaptions
 8427.  0002:00000A5C       Values
 8428.  0002:00000A64       Values
 8429.  0002:00000A6C       MAPIDLL
 8430.  0002:00000A70       MAPIModule
 8431.  0002:00000A74       RTFConversionFormat
 8432.  0002:00000A80       TextConversionFormat
 8433.  0002:00000A8C       ThemeServicesClass
 8434.  0002:00000A90       Copyright
 8435.  0002:00000A94       ThemeDataNames
 8436.  0002:00000AF4       AnimateWindowProc
 8437.  0002:00000AF8       CreationControl
 8438.  0002:00000AFC       DefaultDockTreeClass
 8439.  0002:00000B00       AnchorAlign
 8440.  0002:00000B08       Cursors
 8441.  0002:00000BB8       CaptureControl
 8442.  0002:00000BBC       ShowFlags
 8443.  0002:00000BC0       WindowPos
 8444.  0002:00000BC4       InnerStyles
 8445.  0002:00000BD4       OuterStyles
 8446.  0002:00000BE4       EdgeStyles
 8447.  0002:00000BF4       Ctl3DStyles
 8448.  0002:00000BFC       AnimationStyle
 8449.  0002:00000C08       OrientArray
 8450.  0002:00000C10       MakeLast
 8451.  0002:00000C18       TreeStreamEndFlag
 8452.  0002:00000C1C       SizeCursors
 8453.  0002:00000C24       IMM32DLL
 8454.  0002:00000C28       ModeMap
 8455.  0002:00000C30       DrawingStyles
 8456.  0002:00000C40       Images
 8457.  0002:00000C48       Mask
 8458.  0002:00000C50       ValidMenuHotkeys
 8459.  0002:00000C54       cMenuAutoFlagToItem
 8460.  0002:00000C58       cItemAutoFlagToMenu
 8461.  0002:00000C5C       cBooleanToItemAutoFlag
 8462.  0002:00000C60       cItemAutoFlagToBoolean
 8463.  0002:00000C64       MenuKeyCaps
 8464.  0002:00000CAC       Checks
 8465.  0002:00000CB4       Enables
 8466.  0002:00000CBC       Breaks
 8467.  0002:00000CC8       Separators
 8468.  0002:00000CD0       IBreaks
 8469.  0002:00000CDC       IChecks
 8470.  0002:00000CE4       IDefaults
 8471.  0002:00000CEC       IEnables
 8472.  0002:00000CF4       IRadios
 8473.  0002:00000CFC       ISeparators
 8474.  0002:00000D04       IRTL
 8475.  0002:00000D0C       IOwnerDraw
 8476.  0002:00000D14       Alignments
 8477.  0002:00000D1C       EdgeStyle
 8478.  0002:00000D24       Alignments
 8479.  0002:00000D2C       Flags
 8480.  0002:00000D38       Buttons
 8481.  0002:00000D3C       HintWindowClass
 8482.  0002:00000D40       SetLayeredWindowAttributes
 8483.  0002:00000D44       FocusMessages
 8484.  0002:00000D48       FocusCount
 8485.  0002:00000D4C       TaskActiveWindow
 8486.  0002:00000D50       TaskFirstWindow
 8487.  0002:00000D54       TaskFirstTopMost
 8488.  0002:00000D58       TaskWindowList
 8489.  0002:00000D5C       SysConsts
 8490.  0002:00000D64       SysConsts
 8491.  0002:00000D6C       Props
 8492.  0002:00000D94       Styles
 8493.  0002:00000DA0       ShowCommands
 8494.  0002:00000DAC       ShowCommands
 8495.  0002:00000DB8       ShowCommands
 8496.  0002:00000DC4       cUseAlpha
 8497.  0002:00000DCC       cUseColorKey
 8498.  0002:00000DD4       CursorMap
 8499.  0002:00000E28       WindowClass
 8500.  0002:00000E50       AppVisible
 8501.  0002:00000E54       ShowFlags
 8502.  0002:00000E58       IID_IOPCDataCallback
 8503.  0002:00000E68       CATID_OPCDAServer20
 8504.  0002:00000E78       CATID_OPCDAServer30
 8505.  0002:00000E88       CLSID_OPCServerList
 8506.  0002:00000E98       CoCreateInstanceEx
 8507.  0002:00000E9C       CoInitializeEx
 8508.  0002:00000EA0       CoAddRefServerProcess
 8509.  0002:00000EA4       CoReleaseServerProcess
 8510.  0002:00000EA8       CoResumeClassObjects
 8511.  0002:00000EAC       CoSuspendClassObjects
 8512.  0002:00000EB0       CoInitFlags
 8513.  0002:00000EB4       ThreadStrs
 8514.  0002:00000EC8       hWS2Dll
 8515.  0002:00000ECC       WS2StubTable
 8516.  0002:0000140C       GStack
 8517.  0002:00001410       GStackClass
 8518.  0002:00001414       GServeFileProc
 8519.  0002:00001418       GStarted
 8520.  0002:0000141C       wdays
 8521.  0002:00001438       monthnames
 8522.  0002:00001468       IndyPos
 8523.  0002:0000146C       wdays
 8524.  0002:00001488       monthnames
 8525.  0002:000014B8       GAntiFreeze
 8526.  0002:000014BC       IdStati
 8527.  0002:000014E0       GInstanceCount
 8528.  0002:000014E4       countOPC
 8529.  0002:00002000       DispCallByIDProc
 8530.  0002:00002004       ExceptProc
 8531.  0002:00002008       ErrorProc
 8532.  0002:0000200C       ExceptClsProc
 8533.  0002:00002010       ExceptObjProc
 8534.  0002:00002014       RaiseExceptionProc
 8535.  0002:00002018       RTLUnwindProc
 8536.  0002:0000201C       ExceptionClass
 8537.  0002:00002020       SafeCallErrorProc
 8538.  0002:00002024       AssertErrorProc
 8539.  0002:00002028       ExitProcessProc
 8540.  0002:0000202C       AbstractErrorProc
 8541.  0002:00002030       MainInstance
 8542.  0002:00002034       MainThreadID
 8543.  0002:00002038       IsLibrary
 8544.  0002:0000203C       CmdShow
 8545.  0002:00002040       CmdLine
 8546.  0002:00002044       InitProc
 8547.  0002:00002048       ExitProc
 8548.  0002:0000204C       IsConsole
 8549.  0002:0000204D       IsMultiThread
 8550.  0002:0000204E       Test8086
 8551.  0002:00002050       Input
 8552.  0002:0000221C       Output
 8553.  0002:000023E8       ErrOutput
 8554.  0002:000025B4       AllocMemCount
 8555.  0002:000025B8       AllocMemSize
 8556.  0002:000025BC       .5
 8557.  0002:000025C0       DefaultUserCodePage
 8558.  0002:000025C4       initialized
 8559.  0002:000025C8       heapErrorCode
 8560.  0002:000025CC       heapLock
 8561.  0002:000025E4       blockDescBlockList
 8562.  0002:000025E8       blockDescFreeList
 8563.  0002:000025EC       spaceRoot
 8564.  0002:000025FC       decommittedRoot
 8565.  0002:0000260C       avail
 8566.  0002:00002618       rover
 8567.  0002:0000261C       remBytes
 8568.  0002:00002620       curAlloc
 8569.  0002:00002624       smallTab
 8570.  0002:00002628       committedRoot
 8571.  0002:00002638       InitContext
 8572.  0002:00002664       ModuleIsLib
 8573.  0002:00002665       ModuleIsCpp
 8574.  0002:00002668       HInstance
 8575.  0002:0000266C       DllProc
 8576.  0002:00002670       .1
 8577.  0002:00002674       tlsBuffer
 8578.  0002:00002678       .1
 8579.  0002:0000267C       .3
 8580.  0002:00002680       .1
 8581.  0002:00002684       CurrencyString
 8582.  0002:00002688       CurrencyFormat
 8583.  0002:00002689       NegCurrFormat
 8584.  0002:0000268A       ThousandSeparator
 8585.  0002:0000268B       DecimalSeparator
 8586.  0002:0000268C       CurrencyDecimals
 8587.  0002:0000268D       DateSeparator
 8588.  0002:00002690       ShortDateFormat
 8589.  0002:00002694       LongDateFormat
 8590.  0002:00002698       TimeSeparator
 8591.  0002:0000269C       TimeAMString
 8592.  0002:000026A0       TimePMString
 8593.  0002:000026A4       ShortTimeFormat
 8594.  0002:000026A8       LongTimeFormat
 8595.  0002:000026AC       ShortMonthNames
 8596.  0002:000026DC       LongMonthNames
 8597.  0002:0000270C       ShortDayNames
 8598.  0002:00002728       LongDayNames
 8599.  0002:00002744       SysLocale
 8600.  0002:00002752       ListSeparator
 8601.  0002:00002754       EraNames
 8602.  0002:00002770       EraYearOffsets
 8603.  0002:0000278C       TrueBoolStrs
 8604.  0002:00002790       FalseBoolStrs
 8605.  0002:00002794       .35
 8606.  0002:00002798       OutOfMemory
 8607.  0002:0000279C       InvalidPointer
 8608.  0002:000027A0       FLanguages
 8609.  0002:000027A4       .1
 8610.  0002:000027A8       VariantChangeTypeEx
 8611.  0002:000027AC       VarNeg
 8612.  0002:000027B0       VarNot
 8613.  0002:000027B4       VarAdd
 8614.  0002:000027B8       VarSub
 8615.  0002:000027BC       VarMul
 8616.  0002:000027C0       VarDiv
 8617.  0002:000027C4       VarIDiv
 8618.  0002:000027C8       VarMod
 8619.  0002:000027CC       VarAnd
 8620.  0002:000027D0       VarOr
 8621.  0002:000027D4       VarXor
 8622.  0002:000027D8       VarCmp
 8623.  0002:000027DC       VarI4FromStr
 8624.  0002:000027E0       VarR4FromStr
 8625.  0002:000027E4       VarR8FromStr
 8626.  0002:000027E8       VarDateFromStr
 8627.  0002:000027EC       VarCyFromStr
 8628.  0002:000027F0       VarBoolFromStr
 8629.  0002:000027F4       VarBstrFromCy
 8630.  0002:000027F8       VarBstrFromDate
 8631.  0002:000027FC       VarBstrFromBool
 8632.  0002:00002800       .5
 8633.  0002:00002804       EmptyParam
 8634.  0002:00002814       VarDispProc
 8635.  0002:00002818       ClearAnyProc
 8636.  0002:0000281C       ChangeAnyProc
 8637.  0002:00002820       RefAnyProc
 8638.  0002:00002824       .81
 8639.  0002:00002828       LVarTypes
 8640.  0002:0000282C       LVarTypeSync
 8641.  0002:00002844       .1
 8642.  0002:00002848       .6
 8643.  0002:0000284C       .3
 8644.  0002:00002850       GlobalNameSpace
 8645.  0002:00002854       IsUniqueGlobalComponentNameProc
 8646.  0002:00002858       SyncEvent
 8647.  0002:0000285C       .45
 8648.  0002:00002860       IntConstList
 8649.  0002:00002864       RegGroups
 8650.  0002:00002868       FindGlobalComponentProcs
 8651.  0002:0000286C       GlobalFixupList
 8652.  0002:00002870       ThreadLock
 8653.  0002:00002888       InstBlockList
 8654.  0002:0000288C       InstFreeList
 8655.  0002:00002890       .1
 8656.  0002:00002894       SystemPalette16
 8657.  0002:00002898       .12
 8658.  0002:0000289C       ScreenLogPixels
 8659.  0002:000028A0       StockPen
 8660.  0002:000028A4       StockBrush
 8661.  0002:000028A8       StockFont
 8662.  0002:000028AC       StockIcon
 8663.  0002:000028B0       BitmapImageLock
 8664.  0002:000028C8       CounterLock
 8665.  0002:000028E0       FontManager
 8666.  0002:000028E4       PenManager
 8667.  0002:000028E8       BrushManager
 8668.  0002:000028EC       CanvasList
 8669.  0002:000028F0       PatternManager
 8670.  0002:000028F4       .2
 8671.  0002:000028F8       .21
 8672.  0002:000028FC       .1
 8673.  0002:00002900       GetSystemMetrics
 8674.  0002:00002904       MonitorFromWindow
 8675.  0002:00002908       MonitorFromRect
 8676.  0002:0000290C       MonitorFromPoint
 8677.  0002:00002910       GetMonitorInfo
 8678.  0002:00002914       GetMonitorInfoA
 8679.  0002:00002918       GetMonitorInfoW
 8680.  0002:0000291C       EnumDisplayMonitors
 8681.  0002:00002920       .1
 8682.  0002:00002924       User32Dll
 8683.  0002:00002928       InitApis
 8684.  0002:00002930       MMAvailable
 8685.  0002:00002934       .1
 8686.  0002:00002938       .2
 8687.  0002:0000293C       HelpManager
 8688.  0002:00002940       .3
 8689.  0002:00002944       .3
 8690.  0002:00002948       FlatSB_EnableScrollBar
 8691.  0002:0000294C       FlatSB_ShowScrollBar
 8692.  0002:00002950       FlatSB_GetScrollRange
 8693.  0002:00002954       FlatSB_GetScrollInfo
 8694.  0002:00002958       FlatSB_GetScrollPos
 8695.  0002:0000295C       FlatSB_SetScrollPos
 8696.  0002:00002960       FlatSB_SetScrollInfo
 8697.  0002:00002964       FlatSB_SetScrollRange
 8698.  0002:00002968       .1
 8699.  0002:0000296C       _FlatSB_GetScrollProp
 8700.  0002:00002970       _FlatSB_SetScrollProp
 8701.  0002:00002974       _InitializeFlatSB
 8702.  0002:00002978       _UninitializeFlatSB
 8703.  0002:0000297C       .6
 8704.  0002:00002980       OpenThemeData
 8705.  0002:00002984       CloseThemeData
 8706.  0002:00002988       DrawThemeBackground
 8707.  0002:0000298C       DrawThemeText
 8708.  0002:00002990       GetThemeBackgroundContentRect
 8709.  0002:00002994       GetThemeBackgroundExtent
 8710.  0002:00002998       GetThemePartSize
 8711.  0002:0000299C       GetThemeTextExtent
 8712.  0002:000029A0       GetThemeTextMetrics
 8713.  0002:000029A4       GetThemeBackgroundRegion
 8714.  0002:000029A8       HitTestThemeBackground
 8715.  0002:000029AC       DrawThemeEdge
 8716.  0002:000029B0       DrawThemeIcon
 8717.  0002:000029B4       IsThemePartDefined
 8718.  0002:000029B8       IsThemeBackgroundPartiallyTransparent
 8719.  0002:000029BC       GetThemeColor
 8720.  0002:000029C0       GetThemeMetric
 8721.  0002:000029C4       GetThemeString
 8722.  0002:000029C8       GetThemeBool
 8723.  0002:000029CC       GetThemeInt
 8724.  0002:000029D0       GetThemeEnumValue
 8725.  0002:000029D4       GetThemePosition
 8726.  0002:000029D8       GetThemeFont
 8727.  0002:000029DC       GetThemeRect
 8728.  0002:000029E0       GetThemeMargins
 8729.  0002:000029E4       GetThemeIntList
 8730.  0002:000029E8       GetThemePropertyOrigin
 8731.  0002:000029EC       SetWindowTheme
 8732.  0002:000029F0       GetThemeFilename
 8733.  0002:000029F4       GetThemeSysColor
 8734.  0002:000029F8       GetThemeSysColorBrush
 8735.  0002:000029FC       GetThemeSysBool
 8736.  0002:00002A00       GetThemeSysSize
 8737.  0002:00002A04       GetThemeSysFont
 8738.  0002:00002A08       GetThemeSysString
 8739.  0002:00002A0C       GetThemeSysInt
 8740.  0002:00002A10       IsThemeActive
 8741.  0002:00002A14       IsAppThemed
 8742.  0002:00002A18       GetWindowTheme
 8743.  0002:00002A1C       EnableThemeDialogTexture
 8744.  0002:00002A20       IsThemeDialogTextureEnabled
 8745.  0002:00002A24       GetThemeAppProperties
 8746.  0002:00002A28       SetThemeAppProperties
 8747.  0002:00002A2C       GetCurrentThemeName
 8748.  0002:00002A30       GetThemeDocumentationProperty
 8749.  0002:00002A34       DrawThemeParentBackground
 8750.  0002:00002A38       EnableTheming
 8751.  0002:00002A3C       .1
 8752.  0002:00002A40       ThemeLibrary
 8753.  0002:00002A44       ReferenceCount
 8754.  0002:00002A48       Lock
 8755.  0002:00002A4C       .1
 8756.  0002:00002A50       .4
 8757.  0002:00002A54       .1
 8758.  0002:00002A58       .1
 8759.  0002:00002A5C       .1
 8760.  0002:00002A60       .1
 8761.  0002:00002A64       .1
 8762.  0002:00002A68       .1
 8763.  0002:00002A6C       .1
 8764.  0002:00002A70       .11
 8765.  0002:00002A74       HelpMsg
 8766.  0002:00002A78       FindMsg
 8767.  0002:00002A7C       .12
 8768.  0002:00002A80       .1
 8769.  0002:00002A84       CF_PICTURE
 8770.  0002:00002A86       CF_COMPONENT
 8771.  0002:00002A88       .2
 8772.  0002:00002A8C       FClipboard
 8773.  0002:00002A90       .1
 8774.  0002:00002A94       .4
 8775.  0002:00002A98       BitBtnGlyphs
 8776.  0002:00002AC4       .3
 8777.  0002:00002AC8       .8
 8778.  0002:00002ACC       .5
 8779.  0002:00002AD0       .1
 8780.  0002:00002AD4       .72
 8781.  0002:00002AD8       UrlMonHandle
 8782.  0002:00002ADC       UrlMonInitialized
 8783.  0002:00002AE0       .8
 8784.  0002:00002AE4       .36
 8785.  0002:00002AE8       ShellModule
 8786.  0002:00002AEC       FRichEditModule
 8787.  0002:00002AF0       ComCtlVersion
 8788.  0002:00002AF4       .2
 8789.  0002:00002AF8       InternalServices
 8790.  0002:00002AFC       .42
 8791.  0002:00002B00       .73
 8792.  0002:00002B04       WinHelpTester
 8793.  0002:00002B08       ViewerName
 8794.  0002:00002B0C       .1
 8795.  0002:00002B10       HelpViewer
 8796.  0002:00002B14       HelpViewerIntf
 8797.  0002:00002B18       Mouse
 8798.  0002:00002B1C       NewStyleControls
 8799.  0002:00002B20       .72
 8800.  0002:00002B24       WindowAtom
 8801.  0002:00002B26       ControlAtom
 8802.  0002:00002B28       WindowAtomString
 8803.  0002:00002B2C       ControlAtomString
 8804.  0002:00002B30       RM_GetObjectInstance
 8805.  0002:00002B34       DragControl
 8806.  0002:00002B38       DragObject
 8807.  0002:00002B3C       DragInternalObject
 8808.  0002:00002B40       DragCapture
 8809.  0002:00002B44       DragStartPos
 8810.  0002:00002B4C       DragSaveCursor
 8811.  0002:00002B50       DragThreshold
 8812.  0002:00002B54       ActiveDrag
 8813.  0002:00002B58       DragImageList
 8814.  0002:00002B5C       DockSiteList
 8815.  0002:00002B60       QualifyingSites
 8816.  0002:00002B64       DragSave
 8817.  0002:00002B68       CanvasList
 8818.  0002:00002B6C       _WINNLSEnableIME
 8819.  0002:00002B70       _ImmGetContext
 8820.  0002:00002B74       _ImmReleaseContext
 8821.  0002:00002B78       _ImmGetConversionStatus
 8822.  0002:00002B7C       _ImmSetConversionStatus
 8823.  0002:00002B80       _ImmSetOpenStatus
 8824.  0002:00002B84       _ImmSetCompositionWindow
 8825.  0002:00002B88       _ImmSetCompositionFont
 8826.  0002:00002B8C       _ImmGetCompositionString
 8827.  0002:00002B90       _ImmIsIME
 8828.  0002:00002B94       _ImmNotifyIME
 8829.  0002:00002B98       .8
 8830.  0002:00002B9C       .3
 8831.  0002:00002BA0       CachedComCtrlVer
 8832.  0002:00002BA4       ImageListWriteExProc
 8833.  0002:00002BA8       PopupList
 8834.  0002:00002BAC       ShortCutItems
 8835.  0002:00002BB0       .9
 8836.  0002:00002BB4       CommandPool
 8837.  0002:00002BB8       Application
 8838.  0002:00002BBC       Screen
 8839.  0002:00002BC0       .41
 8840.  0002:00002BC4       RM_TaskbarCreated
 8841.  0002:00002BC8       HintThreadID
 8842.  0002:00002BCC       HintDoneEvent
 8843.  0002:00002BD0       HintHook
 8844.  0002:00002BD4       HintThread
 8845.  0002:00002BD8       .6
 8846.  0002:00002BDC       .1
 8847.  0002:00002BE0       OPCSTMFORMATDATA
 8848.  0002:00002BE4       OPCSTMFORMATDATATIME
 8849.  0002:00002BE8       OPCSTMFORMATWRITECOMPLETE
 8850.  0002:00002BEC       .1
 8851.  0002:00002BF0       .1
 8852.  0002:00002BF4       .22
 8853.  0002:00002BF8       .1
 8854.  0002:00002BFC       .2
 8855.  0002:00002C00       .2
 8856.  0002:00002C04       .1
 8857.  0002:00002C08       .1
 8858.  0002:00002C0C       .1
 8859.  0002:00002C10       .41
 8860.  0002:00002C14       OleUninitializing
 8861.  0002:00002C18       ComClassManagerVar
 8862.  0002:00002C1C       SaveInitProc
 8863.  0002:00002C20       NeedToUninitialize
 8864.  0002:00002C24       .64
 8865.  0002:00002C28       .1
 8866.  0002:00002C2C       WSACleanup
 8867.  0002:00002C30       accept
 8868.  0002:00002C34       bind
 8869.  0002:00002C38       closesocket
 8870.  0002:00002C3C       connect
 8871.  0002:00002C40       ioctlsocket
 8872.  0002:00002C44       getpeername
 8873.  0002:00002C48       getsockname
 8874.  0002:00002C4C       getsockopt
 8875.  0002:00002C50       htonl
 8876.  0002:00002C54       htons
 8877.  0002:00002C58       inet_addr
 8878.  0002:00002C5C       inet_ntoa
 8879.  0002:00002C60       listen
 8880.  0002:00002C64       ntohl
 8881.  0002:00002C68       ntohs
 8882.  0002:00002C6C       recv
 8883.  0002:00002C70       recvfrom
 8884.  0002:00002C74       select
 8885.  0002:00002C78       send
 8886.  0002:00002C7C       sendto
 8887.  0002:00002C80       setsockopt
 8888.  0002:00002C84       shutdown
 8889.  0002:00002C88       socket
 8890.  0002:00002C8C       gethostbyaddr
 8891.  0002:00002C90       gethostbyname
 8892.  0002:00002C94       gethostname
 8893.  0002:00002C98       getservbyport
 8894.  0002:00002C9C       getservbyname
 8895.  0002:00002CA0       getprotobynumber
 8896.  0002:00002CA4       getprotobyname
 8897.  0002:00002CA8       WSASetLastError
 8898.  0002:00002CAC       WSAGetLastError
 8899.  0002:00002CB0       WSAIsBlocking
 8900.  0002:00002CB4       WSAUnhookBlockingHook
 8901.  0002:00002CB8       WSASetBlockingHook
 8902.  0002:00002CBC       WSACancelBlockingCall
 8903.  0002:00002CC0       WSAAsyncGetServByName
 8904.  0002:00002CC4       WSAAsyncGetServByPort
 8905.  0002:00002CC8       WSAAsyncGetProtoByName
 8906.  0002:00002CCC       WSAAsyncGetProtoByNumber
 8907.  0002:00002CD0       WSAAsyncGetHostByName
 8908.  0002:00002CD4       WSAAsyncGetHostByAddr
 8909.  0002:00002CD8       WSACancelAsyncRequest
 8910.  0002:00002CDC       WSAAsyncSelect
 8911.  0002:00002CE0       __WSAFDIsSet
 8912.  0002:00002CE4       WSAAccept
 8913.  0002:00002CE8       WSACloseEvent
 8914.  0002:00002CEC       WSAConnect
 8915.  0002:00002CF0       WSACreateEvent
 8916.  0002:00002CF4       WSADuplicateSocketA
 8917.  0002:00002CF8       WSADuplicateSocketW
 8918.  0002:00002CFC       WSADuplicateSocket
 8919.  0002:00002D00       WSAEnumNetworkEvents
 8920.  0002:00002D04       WSAEnumProtocolsA
 8921.  0002:00002D08       WSAEnumProtocolsW
 8922.  0002:00002D0C       WSAEnumProtocols
 8923.  0002:00002D10       WSAEventSelect
 8924.  0002:00002D14       WSAGetOverlappedResult
 8925.  0002:00002D18       WSAGetQosByName
 8926.  0002:00002D1C       WSAHtonl
 8927.  0002:00002D20       WSAHtons
 8928.  0002:00002D24       WSAIoctl
 8929.  0002:00002D28       WSAJoinLeaf
 8930.  0002:00002D2C       WSANtohl
 8931.  0002:00002D30       WSANtohs
 8932.  0002:00002D34       WSARecv
 8933.  0002:00002D38       WSARecvDisconnect
 8934.  0002:00002D3C       WSARecvFrom
 8935.  0002:00002D40       WSAResetEvent
 8936.  0002:00002D44       WSASend
 8937.  0002:00002D48       WSASendDisconnect
 8938.  0002:00002D4C       WSASendTo
 8939.  0002:00002D50       WSASetEvent
 8940.  0002:00002D54       WSASocketA
 8941.  0002:00002D58       WSASocketW
 8942.  0002:00002D5C       WSASocket
 8943.  0002:00002D60       WSAWaitForMultipleEvents
 8944.  0002:00002D64       WSAAddressToStringA
 8945.  0002:00002D68       WSAAddressToStringW
 8946.  0002:00002D6C       WSAAddressToString
 8947.  0002:00002D70       WSAStringToAddressA
 8948.  0002:00002D74       WSAStringToAddressW
 8949.  0002:00002D78       WSAStringToAddress
 8950.  0002:00002D7C       WSALookupServiceBeginA
 8951.  0002:00002D80       WSALookupServiceBeginW
 8952.  0002:00002D84       WSALookupServiceBegin
 8953.  0002:00002D88       WSALookupServiceNextA
 8954.  0002:00002D8C       WSALookupServiceNextW
 8955.  0002:00002D90       WSALookupServiceNext
 8956.  0002:00002D94       WSALookupServiceEnd
 8957.  0002:00002D98       WSAInstallServiceClassA
 8958.  0002:00002D9C       WSAInstallServiceClassW
 8959.  0002:00002DA0       WSAInstallServiceClass
 8960.  0002:00002DA4       WSARemoveServiceClass
 8961.  0002:00002DA8       WSAGetServiceClassInfoA
 8962.  0002:00002DAC       WSAGetServiceClassInfoW
 8963.  0002:00002DB0       WSAGetServiceClassInfo
 8964.  0002:00002DB4       WSAEnumNameSpaceProvidersA
 8965.  0002:00002DB8       WSAEnumNameSpaceProvidersW
 8966.  0002:00002DBC       WSAEnumNameSpaceProviders
 8967.  0002:00002DC0       WSAGetServiceClassNameByClassIdA
 8968.  0002:00002DC4       WSAGetServiceClassNameByClassIdW
 8969.  0002:00002DC8       WSAGetServiceClassNameByClassId
 8970.  0002:00002DCC       WSASetServiceA
 8971.  0002:00002DD0       WSASetServiceW
 8972.  0002:00002DD4       WSASetService
 8973.  0002:00002DD8       WSAProviderConfigChange
 8974.  0002:00002DDC       TransmitFile
 8975.  0002:00002DE0       AcceptEx
 8976.  0002:00002DE4       GetAcceptExSockaddrs
 8977.  0002:00002DE8       WSARecvEx
 8978.  0002:00002DEC       .3
 8979.  0002:00002DF0       WS2_WSAStartup
 8980.  0002:00002DF4       .1
 8981.  0002:00002DF8       GSocketListClass
 8982.  0002:00002DFC       .6
 8983.  0002:00002E00       .3
 8984.  0002:00002E04       .3
 8985.  0002:00002E08       IndyFalseBoolStrs
 8986.  0002:00002E0C       IndyTrueBoolStrs
 8987.  0002:00002E10       .11
 8988.  0002:00002E14       FIdPorts
 8989.  0002:00002E18       ATempPath
 8990.  0002:00002E1C       .2
 8991.  0002:00002E20       .2
 8992.  0002:00002E24       .3
 8993.  0002:00002E28       GStackCriticalSection
 8994.  0002:00002E2C       .9
 8995.  0002:00002E30       .2
 8996.  0002:00002E34       .2
 8997.  0002:00002E38       .3
 8998.  0002:00002E3C       .2
 8999.  0002:00002E40       .2
 9000.  0002:00002E44       .3
 9001.  0002:00002E48       .2
 9002.  0002:00002E4C       .4
 9003.  0002:00002E50       .3
 9004.  0002:00002E54       .2
 9005.  0002:00002E58       aopc
 9006.  
 9007.  
 9008. Line numbers for JNI(JNI.pas) segment .text
 9009.  
 9010.   1180 0001:0005019C  1181 0001:000501B1  1182 0001:000501BA  1183 0001:000501C8
 9011.   1184 0001:000501CB  1185 0001:000501D5  1186 0001:000501DF  1187 0001:00050200
 9012.   1191 0001:00050204  1192 0001:00050211  1203 0001:00050214  1204 0001:0005021F
 9013.   1206 0001:00050223  1207 0001:0005022A  1210 0001:0005022C  1211 0001:0005023C
 9014.   1212 0001:00050240  1215 0001:00050249  1216 0001:00050252  1218 0001:00050260
 9015.   1242 0001:00050268  1243 0001:0005026B  1244 0001:00050275  1247 0001:00050278
 9016.   1248 0001:0005027B  1249 0001:00050290  1253 0001:00050294  1254 0001:0005029D
 9017.   1278 0001:000502A0  1279 0001:000502A5  1280 0001:000502B7  1293 0001:000502C0
 9018.   1294 0001:000502C5  1295 0001:000502D7  1323 0001:000502E0  1324 0001:000502E8
 9019.   1325 0001:00050301  1338 0001:0005030C  1339 0001:00050312  1340 0001:0005032B
 9020.   1353 0001:00050334  1354 0001:00050339  1355 0001:0005034B  1533 0001:00050354
 9021.   1534 0001:00050359  1535 0001:0005036B  1548 0001:00050374  1549 0001:00050379
 9022.   1550 0001:0005038B  1754 0001:00050394  1755 0001:0005039E  1759 0001:000503A0
 9023.   1760 0001:000503AD  1773 0001:000503B0  1774 0001:000503B1  1775 0001:000503BF
 9024.   1823 0001:000503C4  1824 0001:000503C9  1825 0001:000503DB  1838 0001:000503E4
 9025.   1839 0001:000503E6  1840 0001:000503FB  1853 0001:00050400  1854 0001:00050401
 9026.   1855 0001:0005040F  1878 0001:00050414  1879 0001:00050419  1880 0001:0005042B
 9027.   1883 0001:00050434  1884 0001:00050435  1885 0001:00050443  1889 0001:00050448
 9028.   1890 0001:00050452  1893 0001:00050454  1894 0001:00050455  1895 0001:00050463
 9029.   2063 0001:00050468  2064 0001:0005046D  2065 0001:0005047C  2073 0001:00050484
 9030.   2074 0001:00050489  2075 0001:0005049B  2158 0001:000504A4  2159 0001:000504A9
 9031.   2160 0001:000504BB  2198 0001:000504C4  2199 0001:000504CB  2200 0001:000504DC
 9032.   2208 0001:000504E4  2209 0001:000504E9  2210 0001:000504FB  2223 0001:00050504
 9033.   2224 0001:00050509  2225 0001:0005051B  2228 0001:00050524  2229 0001:00050529
 9034.   2230 0001:0005053B  2293 0001:00050544  2294 0001:00050545  2295 0001:00050550
 9035.   2563 0001:00050584  2563 0001:0005058B
 9036.  
 9037. Line numbers for OPCtypes(OPCtypes.pas) segment .text
 9038.  
 9039.     50 0001:000505BC    50 0001:000505C3
 9040.  
 9041. Line numbers for OPCDA(OPCDA.pas) segment .text
 9042.  
 9043.   1007 0001:00050668  1008 0001:00050677  1009 0001:00050686  1011 0001:00050695
 9044.   1013 0001:00050710  1014 0001:00050719  1016 0001:0005071E
 9045.  
 9046. Line numbers for JUtils(JUtils.pas) segment .text
 9047.  
 9048.     18 0001:00050720    20 0001:00050744    22 0001:00050754    24 0001:0005075F
 9049.     26 0001:00050777    27 0001:00050784    28 0001:000507AA    36 0001:000507B4
 9050.     38 0001:000507DE    40 0001:000507EE    42 0001:000507F9    44 0001:00050811
 9051.     45 0001:00050820    46 0001:00050844    52 0001:00050854    53 0001:0005085B
 9052.     54 0001:0005086B    55 0001:00050874    56 0001:00050881    57 0001:0005088A
 9053.     59 0001:000508C0    59 0001:000508C7
 9054.  
 9055. Line numbers for UOPCExceptions(UOPCExceptions.pas) segment .text
 9056.  
 9057.     82 0001:00051144    82 0001:0005114B
 9058.  
 9059. Line numbers for UVariant(UVariant.pas) segment .text
 9060.  
 9061.     25 0001:0005114C    26 0001:00051180    28 0001:00051190    31 0001:00051241
 9062.     32 0001:0005124E    36 0001:00051272    37 0001:0005127F    40 0001:000512A3
 9063.     41 0001:000512B0    43 0001:000512C1    44 0001:000512CE    46 0001:000512DE
 9064.     47 0001:000512EB    49 0001:000512FC    50 0001:00051309    53 0001:0005131A
 9065.     54 0001:00051327    58 0001:0005134B    59 0001:00051358    62 0001:0005137C
 9066.     63 0001:00051389    67 0001:000513AD    68 0001:000513BA    72 0001:000513DE
 9067.     73 0001:000513EB    76 0001:0005140F    77 0001:0005141C    79 0001:0005142C
 9068.     80 0001:00051439    84 0001:0005144B    85 0001:00051458    88 0001:0005147C
 9069.     89 0001:00051489    91 0001:00051499    92 0001:000514A6    94 0001:000514B6
 9070.     95 0001:000514C3    97 0001:000514D4    98 0001:000514E1   101 0001:000514F2
 9071.    102 0001:000514FF   105 0001:00051520   106 0001:0005152D   109 0001:0005154E
 9072.    110 0001:0005155B   115 0001:0005157A   117 0001:00051586   118 0001:00051593
 9073.    122 0001:000515A0   123 0001:000515AE   124 0001:000515B2   127 0001:000515C8
 9074.    128 0001:000515DF   129 0001:000515E3   132 0001:000515F9   134 0001:0005160A
 9075.    135 0001:00051612   136 0001:0005164D   152 0001:000517A8   153 0001:000517D4
 9076.    156 0001:000517E5   157 0001:000517F1   160 0001:00051808   161 0001:00051815
 9077.    164 0001:00051822   166 0001:000518BE   169 0001:000518C5   172 0001:000518CC
 9078.    173 0001:000518D9   174 0001:000518E6   177 0001:000518ED   178 0001:000518FA
 9079.    179 0001:00051907   182 0001:0005190E   183 0001:0005191B   184 0001:00051928
 9080.    188 0001:0005192F   189 0001:0005193C   190 0001:00051949   194 0001:00051950
 9081.    195 0001:0005195D   196 0001:0005196A   200 0001:00051971   201 0001:0005197E
 9082.    202 0001:0005198B   206 0001:00051992   207 0001:0005199F   208 0001:000519AC
 9083.    211 0001:000519B3   212 0001:000519C0   213 0001:000519CD   214 0001:000519D4
 9084.    215 0001:000519E1   216 0001:000519EE   219 0001:000519F5   220 0001:00051A02
 9085.    221 0001:00051A0F   224 0001:00051A16   225 0001:00051A23   226 0001:00051A30
 9086.    229 0001:00051A37   230 0001:00051A44   231 0001:00051A51   234 0001:00051A58
 9087.    235 0001:00051A65   236 0001:00051A72   240 0001:00051A79   241 0001:00051A86
 9088.    242 0001:00051A93   245 0001:00051A97   246 0001:00051AA4   247 0001:00051AB1
 9089.    250 0001:00051AB5   251 0001:00051AC2   252 0001:00051ACF   255 0001:00051AD3
 9090.    256 0001:00051AE0   257 0001:00051AED   260 0001:00051AF1   261 0001:00051AFE
 9091.    262 0001:00051B0B   267 0001:00051B0D   269 0001:00051B25   270 0001:00051B32
 9092.    271 0001:00051B3F   275 0001:00051B41   277 0001:00051B4B   278 0001:00051B6B
 9093.    279 0001:00051B71   283 0001:00051B87   284 0001:00051BC7   285 0001:00051BE6
 9094.    286 0001:00051C01   287 0001:00051C2B   288 0001:00051C48   289 0001:00051C59
 9095.    291 0001:00051C6D   292 0001:00051C88   295 0001:00051C9C   298 0001:00051CB9
 9096.    299 0001:00051CD4   302 0001:00051CE5   303 0001:00051CFB   306 0001:00051D0C
 9097.    310 0001:00051D27   311 0001:00051D60   323 0001:00051F18   325 0001:00051F51
 9098.    326 0001:00051F62   327 0001:00051F70   328 0001:00051F74   331 0001:00051F8A
 9099.    332 0001:00051F9F   333 0001:00051FA3   336 0001:00051FB9   337 0001:00051FCF
 9100.    338 0001:00051FD5   341 0001:00051FEB   342 0001:00051FFD   345 0001:0005200F
 9101.    347 0001:00052019   350 0001:00052036   352 0001:00052054   353 0001:00052057
 9102.    354 0001:00052068   346 0001:00052069   356 0001:0005206C   358 0001:0005206F
 9103.    359 0001:000520A0   375 0001:00052138   377 0001:00052171   378 0001:00052182
 9104.    379 0001:0005218E   380 0001:00052192   383 0001:000521A8   385 0001:000521BD
 9105.    386 0001:000521C1   388 0001:000521D7   389 0001:000521E7   390 0001:000521F4
 9106.    392 0001:000521F6   395 0001:00052206   397 0001:00052216   399 0001:00052224
 9107.    401 0001:00052228   402 0001:0005224F   404 0001:00052251   405 0001:00052261
 9108.    392 0001:00052264   406 0001:00052267   409 0001:0005226E   410 0001:00052272
 9109.    411 0001:0005227F   412 0001:000522B3   414 0001:00052394   414 0001:0005239B
 9110.  
 9111. Line numbers for UOPCItem(UOPCItem.pas) segment .text
 9112.  
 9113.     58 0001:00052414    60 0001:00052429    61 0001:00052435    63 0001:0005243B
 9114.     64 0001:0005245E    67 0001:00052464    68 0001:00052479    69 0001:00052484
 9115.     70 0001:0005248A    71 0001:00052495    72 0001:0005249B    73 0001:000524A3
 9116.     74 0001:000524AF    75 0001:000524B7    76 0001:000524BD    77 0001:000524C5
 9117.     78 0001:000524E7    81 0001:000524EC    82 0001:000524F2    83 0001:000524FC
 9118.     97 0001:00052500    98 0001:00052503   106 0001:00052504   107 0001:0005250A
 9119.    108 0001:00052514   111 0001:00052518   112 0001:0005251E   113 0001:00052528
 9120.    117 0001:0005252C   118 0001:0005252F   121 0001:00052530   122 0001:0005255A
 9121.    123 0001:00052582   127 0001:0005258C   128 0001:00052590   132 0001:00052594
 9122.    133 0001:00052598   136 0001:0005259C   137 0001:0005259F   138 0001:000525AB
 9123.    142 0001:000525B0   143 0001:000525B3   157 0001:000525B4   158 0001:000525E0
 9124.    161 0001:000525F1   164 0001:000525FE   165 0001:00052614   168 0001:00052623
 9125.    169 0001:00052639   170 0001:00052647   173 0001:0005265E   174 0001:00052674
 9126.    175 0001:00052682   178 0001:00052699   180 0001:000526AF   181 0001:000526BD
 9127.    184 0001:000526D5   185 0001:000526EB   189 0001:000526FA   190 0001:0005272B
 9128.    203 0001:000527B4   204 0001:000527C2   206 0001:000527D3   209 0001:000527E0
 9129.    210 0001:000527F7   213 0001:0005280E   214 0001:00052825   217 0001:00052834
 9130.    218 0001:0005284B   222 0001:00052866   224 0001:00052878   225 0001:0005288F
 9131.    226 0001:000528AB   227 0001:000528B9   229 0001:000528CC   230 0001:000528D5
 9132.    231 0001:000528DF   232 0001:000528E8   233 0001:000528F1   234 0001:000528FA
 9133.    236 0001:00052903   238 0001:00052917   240 0001:00052919   241 0001:00052930
 9134.    243 0001:0005293C   244 0001:00052943   251 0001:000529F8   252 0001:000529FC
 9135.    254 0001:00052A0C   256 0001:00052A15   257 0001:00052A28   258 0001:00052A37
 9136.    259 0001:00052A40   263 0001:00052A64   264 0001:00052A72   267 0001:00052A74
 9137.    268 0001:00052A7F   269 0001:00052A87   270 0001:00052A9E   272 0001:00052AD4
 9138.    272 0001:00052ADB
 9139.  
 9140. Line numbers for UOPCGroup(UOPCGroup.pas) segment .text
 9141.  
 9142.     57 0001:00052B4C    58 0001:00052B64    59 0001:00052B73    60 0001:00052B96
 9143.     64 0001:00052BA0    65 0001:00052BBC    66 0001:00052BC7    67 0001:00052BCD
 9144.     68 0001:00052BD3    69 0001:00052BD9    70 0001:00052BDF    71 0001:00052BEA
 9145.     73 0001:00052BF0    74 0001:00052BFF    75 0001:00052C15    74 0001:00052C35
 9146.     76 0001:00052C51    80 0001:00052C58    81 0001:00052C5B    85 0001:00052C5C
 9147.     86 0001:00052C5F    90 0001:00052C60    91 0001:00052C68    92 0001:00052C79
 9148.     94 0001:00052C9C    95 0001:00052CA6    96 0001:00052CA8    91 0001:00052CA9
 9149.     97 0001:00052CAC    98 0001:00052CAE   102 0001:00052CB4   103 0001:00052CB7
 9150.    106 0001:00052CB8   107 0001:00052CBE   108 0001:00052CC8   112 0001:00052CCC
 9151.    113 0001:00052CCF   116 0001:00052CD0   117 0001:00052CD1   118 0001:00052CDA
 9152.    122 0001:00052CDC   123 0001:00052CE4   127 0001:00052CE8   128 0001:00052CEE
 9153.    137 0001:00052CF0   138 0001:00052CF7   141 0001:00052D07   144 0001:00052D10
 9154.    145 0001:00052D23   147 0001:00052D30   150 0001:00052D37   152 0001:00052D40
 9155.    153 0001:00052D44   155 0001:00052D5A   159 0001:00052DA0   160 0001:00052DA3
 9156.    169 0001:00052DA4   170 0001:00052DAC   171 0001:00052DBA   173 0001:00052DC8
 9157.    174 0001:00052DD4   175 0001:00052DDE   176 0001:00052DE0   170 0001:00052DE1
 9158.    177 0001:00052DE4   178 0001:00052DE8   182 0001:00052DF0   183 0001:00052DF3
 9159.    206 0001:00052E18   207 0001:00052E3E   210 0001:00052E50   213 0001:00052E5C
 9160.    214 0001:00052E73   217 0001:00052E83   218 0001:00052E9A   219 0001:00052EAA
 9161.    222 0001:00052EC3   223 0001:00052EDA   226 0001:00052EEA   227 0001:00052F01
 9162.    230 0001:00052F11   231 0001:00052F28   235 0001:00052F39   237 0001:00052F4F
 9163.    238 0001:00052F60   239 0001:00052F6D   241 0001:00052F84   244 0001:00052F90
 9164.    247 0001:00052FA0   249 0001:00052FAB   251 0001:00052FC2   252 0001:00052FD0
 9165.    254 0001:00052FD6   255 0001:00052FDF   256 0001:00052FE3   257 0001:00052FF0
 9166.    258 0001:0005300C   241 0001:0005300D   261 0001:00053010   264 0001:00053014
 9167.    265 0001:00053018   266 0001:0005302E   268 0001:00053058   269 0001:0005305C
 9168.    270 0001:0005305E   265 0001:00053061   271 0001:00053064   272 0001:0005306A
 9169.    273 0001:0005307F   262 0001:00053080   276 0001:0005308C   277 0001:000530BF
 9170.    292 0001:00053164   293 0001:00053173   295 0001:00053185   298 0001:00053190
 9171.    299 0001:000531A3   302 0001:000531B5   303 0001:000531C8   306 0001:000531DA
 9172.    307 0001:000531ED   310 0001:000531FE   312 0001:00053213   313 0001:00053224
 9173.    315 0001:0005322F   318 0001:0005323F   321 0001:00053250   323 0001:00053259
 9174.    325 0001:0005326C   326 0001:00053277   328 0001:00053281   329 0001:00053285
 9175.    330 0001:00053290   315 0001:00053294   332 0001:00053297   333 0001:0005329E
 9176.    342 0001:00053324   343 0001:00053328   345 0001:00053338   347 0001:00053341
 9177.    348 0001:00053354   349 0001:00053363   350 0001:0005336C   356 0001:00053390
 9178.    357 0001:0005339E   364 0001:000533A0   366 0001:000533AD   369 0001:000533B1
 9179.    370 0001:000533BD   371 0001:000533C7   367 0001:000533CE   373 0001:000533D9
 9180.    375 0001:000533E1   376 0001:000533F8   378 0001:00053430   378 0001:00053437
 9181.  
 9182. Line numbers for OPCutils(OPCutils.pas) segment .text
 9183.  
 9184.     96 0001:00053438    97 0001:0005346F    98 0001:00053474   100 0001:0005347A
 9185.    105 0001:000534BF   106 0001:00053500   117 0001:0005351C   118 0001:00053559
 9186.    120 0001:0005355F   121 0001:00053566   125 0001:0005356B   126 0001:00053581
 9187.    127 0001:00053597   128 0001:000535A1   129 0001:000535A4   130 0001:000535A9
 9188.    131 0001:000535AE   133 0001:000535B6   134 0001:000535D0   136 0001:000535DC
 9189.    137 0001:000535E4   138 0001:000535F2   140 0001:000535FE   141 0001:00053608
 9190.    144 0001:00053622   145 0001:0005362E   146 0001:00053637   149 0001:00053685
 9191.    156 0001:0005368C   157 0001:000536AF   159 0001:000536B5   160 0001:000536BA
 9192.    162 0001:000536BC   163 0001:000536D1   165 0001:000536DC   166 0001:000536E1
 9193.    168 0001:00053709   176 0001:00053710   177 0001:00053745   178 0001:0005374C
 9194.    179 0001:0005375A   181 0001:00053779   183 0001:00053786   187 0001:0005378C
 9195.    188 0001:00053798   189 0001:0005379F   190 0001:000537A4   191 0001:000537AB
 9196.    193 0001:000537B2   194 0001:000537B9   195 0001:000537D3   197 0001:000537DF
 9197.    200 0001:00053816   206 0001:00053830   207 0001:0005385A   208 0001:00053861
 9198.    209 0001:0005386F   211 0001:0005388E   213 0001:0005389B   215 0001:000538A1
 9199.    217 0001:000538D9   225 0001:000538F0   226 0001:0005392B   227 0001:00053932
 9200.    228 0001:00053940   230 0001:0005395F   232 0001:0005396C   234 0001:00053972
 9201.    236 0001:0005398D   238 0001:0005399F   242 0001:00053A03   250 0001:00053A2C
 9202.    251 0001:00053A59   252 0001:00053A60   253 0001:00053A6E   255 0001:00053A8D
 9203.    257 0001:00053A9A   259 0001:00053AA0   261 0001:00053ABB   263 0001:00053ACD
 9204.    266 0001:00053B0F   275 0001:00053B28   276 0001:00053B55   277 0001:00053B5C
 9205.    278 0001:00053B6A   280 0001:00053B89   282 0001:00053B96   284 0001:00053BA0
 9206.    286 0001:00053BBC   288 0001:00053BCC   289 0001:00053BDA   290 0001:00053BE2
 9207.    291 0001:00053BEB   292 0001:00053BF9   294 0001:00053C16   296 0001:00053C2A
 9208.    297 0001:00053C37   298 0001:00053C43   300 0001:00053C5B   303 0001:00053C88
 9209.    311 0001:00053CA4   312 0001:00053CDF   313 0001:00053CE6   314 0001:00053CF4
 9210.    316 0001:00053D13   318 0001:00053D20   320 0001:00053D26   321 0001:00053D40
 9211.    323 0001:00053D4C   324 0001:00053D54   327 0001:00053D8D   338 0001:00053DA4
 9212.    339 0001:00053DC3   340 0001:00053DCA   341 0001:00053DD8   343 0001:00053DFA
 9213.    345 0001:00053E07   348 0001:00053E11   349 0001:00053E1E   350 0001:00053E28
 9214.    351 0001:00053E33   350 0001:00053E46   353 0001:00053E49   357 0001:00053E67
 9215.    359 0001:00053E74   361 0001:00053E84   363 0001:00053E93   365 0001:00053EA2
 9216.    366 0001:00053EBC   367 0001:00053ED7   369 0001:00053EF3   371 0001:00053EFC
 9217.    372 0001:00053F0E   361 0001:00053F0F   375 0001:00053F12   376 0001:00053F1B
 9218.    379 0001:00053F44   412 0001:00053F5C   413 0001:00053F84   415 0001:00053F94
 9219.    418 0001:00053FBD   420 0001:0005400B   435 0001:00054020   436 0001:00054048
 9220.    438 0001:00054058   441 0001:00054081   442 0001:00054084   444 0001:000540CF
 9221.    475 0001:000540E4   476 0001:0005410E   477 0001:0005411E   478 0001:00054138
 9222.    479 0001:00054164   485 0001:0005417C   486 0001:000541AE   487 0001:000541B0
 9223.    488 0001:000541BA   489 0001:000541C9   494 0001:000541D8   496 0001:000541DA
 9224.    495 0001:000541EA   498 0001:000541EE   500 0001:000541FA   501 0001:0005422F
 9225.    502 0001:00054238   499 0001:00054254   504 0001:00054265   505 0001:00054271
 9226.    506 0001:00054285   511 0001:00054290   513 0001:00054295   514 0001:000542C6
 9227.    527 0001:00054310   527 0001:00054317
 9228.  
 9229. Line numbers for OPCCOMN(OPCCOMN.pas) segment .text
 9230.  
 9231.    152 0001:00054348   152 0001:0005434F
 9232.  
 9233. Line numbers for UCustomOPC(UCustomOPC.pas) segment .text
 9234.  
 9235.     39 0001:0005A948    40 0001:0005A968    42 0001:0005A995    43 0001:0005A99E
 9236.     44 0001:0005A9C5    49 0001:0005AA04    50 0001:0005AA43    51 0001:0005AA4E
 9237.     52 0001:0005AA59    53 0001:0005AAA5    56 0001:0005AAAC    57 0001:0005AAD3
 9238.     60 0001:0005AAE1    61 0001:0005AAF2    62 0001:0005AB1A    65 0001:0005AB50
 9239.     66 0001:0005AB56    69 0001:0005AB87    71 0001:0005ABD7    75 0001:0005AC18
 9240.     76 0001:0005AC21    77 0001:0005AC2F    78 0001:0005AC43    79 0001:0005AC4F
 9241.     81 0001:0005AC73    83 0001:0005AC7C    90 0001:0005ACB4    90 0001:0005ACBB
 9242.  
 9243. Line numbers for OPCenum(OPCenum.pas) segment .text
 9244.  
 9245.     81 0001:0005ADD4    84 0001:0005AE11    86 0001:0005AE23    87 0001:0005AE44
 9246.     84 0001:0005AE45    88 0001:0005AE48    89 0001:0005AE57    90 0001:0005AE65
 9247.     91 0001:0005AE74    92 0001:0005AE82    93 0001:0005AE90    94 0001:0005AE9E
 9248.     97 0001:0005AEBB    99 0001:0005AEF2   106 0001:0005AEFC   107 0001:0005AF49
 9249.    108 0001:0005AF52   109 0001:0005AF5D   110 0001:0005AF63   111 0001:0005AF67
 9250.    112 0001:0005AF6F   114 0001:0005AF73   115 0001:0005AF8A   117 0001:0005AF9C
 9251.    118 0001:0005AFAD   115 0001:0005AFB3   120 0001:0005AFB6   121 0001:0005AFF0
 9252.    124 0001:0005B000   125 0001:0005B00B   126 0001:0005B012   127 0001:0005B029
 9253.    133 0001:0005B02C   134 0001:0005B032   136 0001:0005B039   137 0001:0005B03E
 9254.    139 0001:0005B048   140 0001:0005B057   141 0001:0005B063   137 0001:0005B064
 9255.    142 0001:0005B067   143 0001:0005B06F   145 0001:0005B074   148 0001:0005B07C
 9256.    149 0001:0005B085   150 0001:0005B096   154 0001:0005B09C   156 0001:0005B0A3
 9257.    159 0001:0005B0AB   161 0001:0005B0AD   175 0001:0005B0B0   176 0001:0005B0B3
 9258.    192 0001:0005B0B4   193 0001:0005B0F3   194 0001:0005B112   197 0001:0005B122
 9259.    198 0001:0005B138   200 0001:0005B152   203 0001:0005B170   204 0001:0005B17E
 9260.    206 0001:0005B1CB   207 0001:0005B1D4   211 0001:0005B1E5   213 0001:0005B240
 9261.    225 0001:0005B248   226 0001:0005B287   227 0001:0005B2A6   230 0001:0005B2B6
 9262.    231 0001:0005B2CC   233 0001:0005B2E6   237 0001:0005B308   238 0001:0005B316
 9263.    240 0001:0005B363   241 0001:0005B36C   245 0001:0005B37D   247 0001:0005B3D8
 9264.    260 0001:0005B3E0   261 0001:0005B411   262 0001:0005B420   263 0001:0005B42E
 9265.    265 0001:0005B43B   266 0001:0005B442   268 0001:0005B451   269 0001:0005B45F
 9266.    271 0001:0005B467   273 0001:0005B477   275 0001:0005B486   279 0001:0005B48D
 9267.    281 0001:0005B4AC   282 0001:0005B4B3   283 0001:0005B4C2   284 0001:0005B4D0
 9268.    285 0001:0005B4D8   286 0001:0005B4E6   288 0001:0005B4FE   290 0001:0005B50E
 9269.    291 0001:0005B519   293 0001:0005B521   295 0001:0005B538   296 0001:0005B555
 9270.    297 0001:0005B56E   299 0001:0005B58C   300 0001:0005B59A   302 0001:0005B5B6
 9271.    304 0001:0005B5C3   306 0001:0005B5D8   307 0001:0005B5E6   311 0001:0005B601
 9272.    312 0001:0005B609   314 0001:0005B61A   315 0001:0005B628   317 0001:0005B644
 9273.    320 0001:0005B651   323 0001:0005B681   325 0001:0005B686   327 0001:0005B68E
 9274.    293 0001:0005B691   329 0001:0005B6A7   333 0001:0005B6C4   335 0001:0005B70B
 9275.    344 0001:0005B73C   345 0001:0005B75A   346 0001:0005B768   347 0001:0005B777
 9276.    348 0001:0005B786   350 0001:0005B7B4   352 0001:0005B7C1   354 0001:0005B7CB
 9277.    355 0001:0005B7D9   357 0001:0005B7F8   358 0001:0005B800   359 0001:0005B80E
 9278.    361 0001:0005B82D   364 0001:0005B83F   366 0001:0005B84B   367 0001:0005B852
 9279.    368 0001:0005B85D   370 0001:0005B867   372 0001:0005B86D   375 0001:0005B887
 9280.    377 0001:0005B89F   368 0001:0005B8A0   378 0001:0005B8D8   381 0001:0005B900
 9281.    382 0001:0005B904   383 0001:0005B90B   384 0001:0005B90F   385 0001:0005B913
 9282.    387 0001:0005B917   388 0001:0005B928   389 0001:0005B931   391 0001:0005B938
 9283.    393 0001:0005B93E   395 0001:0005B945   397 0001:0005B94B   400 0001:0005B952
 9284.    401 0001:0005B959   403 0001:0005B98C   403 0001:0005B993
 9285.  
 9286. Line numbers for UOPCBrowser(UOPCBrowser.pas) segment .text
 9287.  
 9288.     40 0001:0005BA00    41 0001:0005BA08    42 0001:0005BA0F    43 0001:0005BA1D
 9289.     45 0001:0005BA27    47 0001:0005BA37    50 0001:0005BA62    52 0001:0005BA7D
 9290.     60 0001:0005BAE0    61 0001:0005BB0B    62 0001:0005BB21    63 0001:0005BB2C
 9291.     66 0001:0005BB3B    67 0001:0005BB49    68 0001:0005BB57    71 0001:0005BB81
 9292.     74 0001:0005BBB7    77 0001:0005BBCA    78 0001:0005BBE2    79 0001:0005BBF2
 9293.     80 0001:0005BC03    81 0001:0005BC23    82 0001:0005BC31    83 0001:0005BC38
 9294.     86 0001:0005BC64    88 0001:0005BC8D    89 0001:0005BC99    90 0001:0005BCF8
 9295.     99 0001:0005BD40   100 0001:0005BD6C   102 0001:0005BD6E   104 0001:0005BD78
 9296.    106 0001:0005BD88   108 0001:0005BD97   110 0001:0005BDA1   112 0001:0005BDC9
 9297.    114 0001:0005BDD8   115 0001:0005BDE6   117 0001:0005BDF6   116 0001:0005BE0B
 9298.    118 0001:0005BE2D   119 0001:0005BE38   122 0001:0005BE69   125 0001:0005BE86
 9299.    128 0001:0005BE9E   130 0001:0005BEB6   131 0001:0005BEFB   144 0001:0005BF5C
 9300.    146 0001:0005BF8A   148 0001:0005BF94   150 0001:0005BFA4   153 0001:0005BFB3
 9301.    154 0001:0005BFBF   155 0001:0005BFCD   156 0001:0005BFD3   158 0001:0005BFFB
 9302.    160 0001:0005C021   164 0001:0005C02F   162 0001:0005C044   170 0001:0005C066
 9303.    172 0001:0005C077   174 0001:0005C08F   176 0001:0005C0A7   177 0001:0005C0EC
 9304.    198 0001:0005C174   201 0001:0005C1A8   202 0001:0005C1D4   203 0001:0005C1DF
 9305.    206 0001:0005C1F5   207 0001:0005C204   209 0001:0005C224   210 0001:0005C23F
 9306.    212 0001:0005C26D   215 0001:0005C2A8   217 0001:0005C2D6   220 0001:0005C2E1
 9307.    223 0001:0005C2F9   225 0001:0005C305   234 0001:0005C354   209 0001:0005C357
 9308.    237 0001:0005C360   239 0001:0005C379   241 0001:0005C383   243 0001:0005C39E
 9309.    244 0001:0005C3A6   245 0001:0005C3B2   248 0001:0005C3BC   249 0001:0005C3CA
 9310.    251 0001:0005C3F1   252 0001:0005C3F6   254 0001:0005C409   256 0001:0005C41B
 9311.    257 0001:0005C427   259 0001:0005C437   260 0001:0005C441   262 0001:0005C44E
 9312.    264 0001:0005C46B   265 0001:0005C494   266 0001:0005C4A2   267 0001:0005C4AF
 9313.    261 0001:0005C4B0   268 0001:0005C4B3   270 0001:0005C4C2   271 0001:0005C4CF
 9314.    274 0001:0005C4D9   277 0001:0005C50F   279 0001:0005C549   241 0001:0005C54C
 9315.    283 0001:0005C555   284 0001:0005C5D8   286 0001:0005C6A0   286 0001:0005C6A7
 9316.  
 9317. Line numbers for UOPCAsynch(UOPCAsynch.pas) segment .text
 9318.  
 9319.     42 0001:0005C6A8    58 0001:0005C78C    80 0001:0005C87C    82 0001:0005C87F
 9320.     83 0001:0005C881    88 0001:0005C888    90 0001:0005C88B    91 0001:0005C88D
 9321.     98 0001:0005C894    99 0001:0005C89A   101 0001:0005C8C8   118 0001:0005C8CC
 9322.    120 0001:0005C8F1   121 0001:0005C8F6   122 0001:0005C8FC   123 0001:0005C902
 9323.    124 0001:0005C908   127 0001:0005C90E   129 0001:0005C91D   132 0001:0005C928
 9324.    135 0001:0005C93A   136 0001:0005C94A   137 0001:0005C957   138 0001:0005C964
 9325.    141 0001:0005C970   149 0001:0005C996   127 0001:0005C997   151 0001:0005C99A
 9326.    152 0001:0005C9C6   159 0001:0005C9D0   161 0001:0005C9D3   164 0001:0005C9D8
 9327.    166 0001:0005C9DB   169 0001:0005C9E0   171 0001:0005C9E3   174 0001:0005C9E8
 9328.    176 0001:0005C9EB   196 0001:0005C9F0   200 0001:0005CA18   203 0001:0005CA33
 9329.    205 0001:0005CA3F   206 0001:0005CA4D   210 0001:0005CA55   211 0001:0005CA5D
 9330.    212 0001:0005CA63   214 0001:0005CA73   216 0001:0005CA85   218 0001:0005CA8B
 9331.    220 0001:0005CA9A   221 0001:0005CAAE   222 0001:0005CABB   223 0001:0005CAC8
 9332.    225 0001:0005CAD4   226 0001:0005CADA   227 0001:0005CAE6   230 0001:0005CAF8
 9333.    231 0001:0005CB07   232 0001:0005CB10   234 0001:0005CB1D   236 0001:0005CB24
 9334.    252 0001:0005CB2F   255 0001:0005CB3E   263 0001:0005CB5F   214 0001:0005CB60
 9335.    265 0001:0005CB69   267 0001:0005CB75   269 0001:0005CB9E   381 0001:0005CBD8
 9336.    381 0001:0005CBDF
 9337.  
 9338. Line numbers for UOPCQueue(UOPCQueue.pas) segment .text
 9339.  
 9340.     41 0001:0005CC90    42 0001:0005CCA2    43 0001:0005CCB1    44 0001:0005CCCD
 9341.     48 0001:0005CCD0    49 0001:0005CCD6    51 0001:0005CCE5    52 0001:0005CCED
 9342.     54 0001:0005CCF2    55 0001:0005CD0C    56 0001:0005CD0F    60 0001:0005CD14
 9343.     61 0001:0005CD1C    75 0001:0005CD20    76 0001:0005CD23    77 0001:0005CD2F
 9344.     78 0001:0005CD39    79 0001:0005CD3B    85 0001:0005CD40    86 0001:0005CD55
 9345.     87 0001:0005CD58    88 0001:0005CD7A    91 0001:0005CD80    92 0001:0005CD8B
 9346.     93 0001:0005CD92    94 0001:0005CD97    95 0001:0005CDAE   104 0001:0005CDB4
 9347.    105 0001:0005CDB7   107 0001:0005CDE8   107 0001:0005CDEF
 9348.  
 9349. Line numbers for UOPC(UOPC.pas) segment .text
 9350.  
 9351.     92 0001:0005CE48    93 0001:0005CE88    94 0001:0005CE9C    95 0001:0005CEAB
 9352.     97 0001:0005CEBC    98 0001:0005CF07   105 0001:0005CF10   106 0001:0005CF21
 9353.    113 0001:0005CF3E   119 0001:0005CF40   120 0001:0005CF48   121 0001:0005CF56
 9354.    123 0001:0005CF64   124 0001:0005CF70   125 0001:0005CF7A   126 0001:0005CF7C
 9355.    120 0001:0005CF7D   127 0001:0005CF80   128 0001:0005CF84   134 0001:0005CF8C
 9356.    135 0001:0005CF94   136 0001:0005CFA2   138 0001:0005CFB5   139 0001:0005CFBF
 9357.    140 0001:0005CFC1   135 0001:0005CFC2   141 0001:0005CFC5   142 0001:0005CFC7
 9358.    153 0001:0005CFCC   154 0001:0005CFD3   157 0001:0005CFE3   160 0001:0005CFEC
 9359.    161 0001:0005CFFF   163 0001:0005D00C   166 0001:0005D013   168 0001:0005D01C
 9360.    169 0001:0005D020   171 0001:0005D036   177 0001:0005D07C   178 0001:0005D082
 9361.    183 0001:0005D084   185 0001:0005D0A0   187 0001:0005D0ED   188 0001:0005D0F8
 9362.    189 0001:0005D138   198 0001:0005D140   200 0001:0005D149   202 0001:0005D164
 9363.    203 0001:0005D175   204 0001:0005D17F   206 0001:0005D18A   208 0001:0005D199
 9364.    209 0001:0005D1A4   210 0001:0005D1B0   206 0001:0005D1B1   211 0001:0005D1B4
 9365.    200 0001:0005D1B8   212 0001:0005D1BE   217 0001:0005D1C8   218 0001:0005D1EB
 9366.    221 0001:0005D233   222 0001:0005D23E   223 0001:0005D27E   228 0001:0005D288
 9367.    229 0001:0005D2A2   230 0001:0005D2B6   231 0001:0005D2C1   232 0001:0005D2FC
 9368.    238 0001:0005D304   239 0001:0005D309   240 0001:0005D317   239 0001:0005D32B
 9369.    241 0001:0005D32E   246 0001:0005D334   247 0001:0005D357   248 0001:0005D36A
 9370.    249 0001:0005D375   250 0001:0005D3B0   270 0001:0005D3D8   271 0001:0005D3FC
 9371.    274 0001:0005D40E   277 0001:0005D418   279 0001:0005D42E   281 0001:0005D43F
 9372.    282 0001:0005D44C   284 0001:0005D463   287 0001:0005D46B   290 0001:0005D47A
 9373.    291 0001:0005D484   292 0001:0005D498   293 0001:0005D4A4   295 0001:0005D4AA
 9374.    296 0001:0005D4B4   297 0001:0005D4B8   298 0001:0005D4C4   299 0001:0005D4DE
 9375.    284 0001:0005D4DF   302 0001:0005D4E2   305 0001:0005D4E6   306 0001:0005D4EA
 9376.    307 0001:0005D4FB   309 0001:0005D525   310 0001:0005D529   311 0001:0005D52B
 9377.    306 0001:0005D52C   312 0001:0005D52F   313 0001:0005D535   314 0001:0005D54E
 9378.    303 0001:0005D54F   317 0001:0005D55C   318 0001:0005D587   412 0001:0005D5E8
 9379.    413 0001:0005D60E   414 0001:0005D61C   415 0001:0005D62B   417 0001:0005D643
 9380.    419 0001:0005D64F   420 0001:0005D662   421 0001:0005D66C   422 0001:0005D677
 9381.    423 0001:0005D685   424 0001:0005D690   426 0001:0005D694   427 0001:0005D6C9
 9382.    435 0001:0005D6F8   436 0001:0005D704   438 0001:0005D712   439 0001:0005D71E
 9383.    441 0001:0005D729   442 0001:0005D737   443 0001:0005D742   445 0001:0005D746
 9384.    446 0001:0005D75C   454 0001:0005D788   455 0001:0005D7B4   456 0001:0005D7C3
 9385.    457 0001:0005D7D2   459 0001:0005D7DE   460 0001:0005D809   461 0001:0005D814
 9386.    462 0001:0005D84F   467 0001:0005D87C   469 0001:0005D882   470 0001:0005D889
 9387.    471 0001:0005D89C   478 0001:0005D8A0   480 0001:0005D8CF   481 0001:0005D8E1
 9388.    483 0001:0005D8E5   484 0001:0005D8F0   485 0001:0005D8FB   486 0001:0005D908
 9389.    488 0001:0005D92F   493 0001:0005D938   495 0001:0005D940   496 0001:0005D951
 9390.    497 0001:0005D95B   498 0001:0005D965   499 0001:0005D97E   500 0001:0005D989
 9391.    501 0001:0005D99F   507 0001:0005D9DC   508 0001:0005D9F6   509 0001:0005DA07
 9392.    510 0001:0005DA11   511 0001:0005DA1B   517 0001:0005DA37   521 0001:0005DA42
 9393.    523 0001:0005DA6D   528 0001:0005DAAC   529 0001:0005DAB3   530 0001:0005DAC3
 9394.    531 0001:0005DACE   532 0001:0005DAE4   537 0001:0005DB14   538 0001:0005DB1B
 9395.    539 0001:0005DB2B   540 0001:0005DB36   541 0001:0005DB4C   547 0001:0005DB7C
 9396.    548 0001:0005DB7F   553 0001:0005DB80   554 0001:0005DB8A   555 0001:0005DB98
 9397.    556 0001:0005DBA1   557 0001:0005DBB7   558 0001:0005DBC2   561 0001:0005DBF3
 9398.    563 0001:0005DC0E   568 0001:0005DC44   569 0001:0005DC4E   570 0001:0005DC5C
 9399.    571 0001:0005DC65   572 0001:0005DC7D   573 0001:0005DC88   576 0001:0005DCB9
 9400.    578 0001:0005DCD4   583 0001:0005DD1C   584 0001:0005DD2A   585 0001:0005DD38
 9401.    586 0001:0005DD42   587 0001:0005DD5E   588 0001:0005DD69   591 0001:0005DD9A
 9402.    593 0001:0005DDB5   595 0001:0005DE30   595 0001:0005DE37
 9403.  
 9404. Line numbers for JCustomOpc(D:\Delphi\JCustomOpc.dpr) segment .text
 9405.  
 9406.     58 0001:0005DE60    59 0001:0005DE9D    62 0001:0005DEAC    64 0001:0005DED4
 9407.     67 0001:0005DEE3    69 0001:0005DF0B    72 0001:0005DF1A    74 0001:0005DF6A
 9408.     87 0001:0005DFF0    88 0001:0005E00C    89 0001:0005E01C    90 0001:0005E029
 9409.     91 0001:0005E036    92 0001:0005E043    93 0001:0005E050    96 0001:0005E057
 9410.     99 0001:0005E076   102 0001:0005E088   103 0001:0005E09E   104 0001:0005E0C6
 9411.    110 0001:0005E0DC   111 0001:0005E0E2   113 0001:0005E0F0   115 0001:0005E0F8
 9412.    116 0001:0005E104   118 0001:0005E128   119 0001:0005E12A   121 0001:0005E146
 9413.    127 0001:0005E188   128 0001:0005E18E   129 0001:0005E19C   131 0001:0005E1BC
 9414.    132 0001:0005E1BE   134 0001:0005E1DA   140 0001:0005E21C   141 0001:0005E222
 9415.    142 0001:0005E230   144 0001:0005E268   145 0001:0005E26A   147 0001:0005E286
 9416.    153 0001:0005E2D4   154 0001:0005E2D7   155 0001:0005E2F5   170 0001:0005E308
 9417.    172 0001:0005E327   173 0001:0005E339   174 0001:0005E34E   177 0001:0005E353
 9418.    178 0001:0005E361   179 0001:0005E36F   180 0001:0005E38B   183 0001:0005E395
 9419.    184 0001:0005E3A2   187 0001:0005E3B3   188 0001:0005E3BD   187 0001:0005E3EB
 9420.    191 0001:0005E3EE   193 0001:0005E3F4   195 0001:0005E41F   196 0001:0005E421
 9421.    197 0001:0005E43A   198 0001:0005E43C   201 0001:0005E465   202 0001:0005E46D
 9422.    204 0001:0005E4A2   217 0001:0005E528   218 0001:0005E547   220 0001:0005E54C
 9423.    221 0001:0005E55E   222 0001:0005E56C   223 0001:0005E57A   225 0001:0005E5AE
 9424.    227 0001:0005E5B4   230 0001:0005E5BE   231 0001:0005E5CB   234 0001:0005E5DC
 9425.    235 0001:0005E5E6   234 0001:0005E614   238 0001:0005E617   239 0001:0005E61D
 9426.    243 0001:0005E648   244 0001:0005E64A   245 0001:0005E663   246 0001:0005E665
 9427.    249 0001:0005E68E   251 0001:0005E6C3   264 0001:0005E760   265 0001:0005E77F
 9428.    269 0001:0005E784   271 0001:0005E796   272 0001:0005E7A4   273 0001:0005E7B2
 9429.    276 0001:0005E7E9   278 0001:0005E7EF   281 0001:0005E7F9   282 0001:0005E806
 9430.    285 0001:0005E817   286 0001:0005E821   285 0001:0005E84F   289 0001:0005E852
 9431.    290 0001:0005E858   293 0001:0005E896   294 0001:0005E898   295 0001:0005E8B1
 9432.    296 0001:0005E8B3   297 0001:0005E8CC   298 0001:0005E8CE   299 0001:0005E8E7
 9433.    300 0001:0005E8E9   303 0001:0005E912   305 0001:0005E947   312 0001:0005EA54
 9434.    313 0001:0005EA5A   315 0001:0005EA68   317 0001:0005EAB6   318 0001:0005EAB8
 9435.    320 0001:0005EAD4   326 0001:0005EB20   327 0001:0005EB29   329 0001:0005EB37
 9436.    331 0001:0005EB74   332 0001:0005EB76   334 0001:0005EB92   340 0001:0005EBE0
 9437.    341 0001:0005EBE7   342 0001:0005EBF5   344 0001:0005EC4B   345 0001:0005EC4D
 9438.    346 0001:0005EC66   347 0001:0005EC68   348 0001:0005EC81   349 0001:0005EC83
 9439.    351 0001:0005ECA2   357 0001:0005ED60   358 0001:0005ED66   359 0001:0005ED74
 9440.    361 0001:0005EDC7   362 0001:0005EDC9   363 0001:0005EDE2   364 0001:0005EDE4
 9441.    365 0001:0005EDFD   366 0001:0005EDFF   368 0001:0005EE1B   374 0001:0005EED8
 9442.    375 0001:0005EEDF   376 0001:0005EEED   378 0001:0005EF3F   379 0001:0005EF41
 9443.    380 0001:0005EF5A   381 0001:0005EF5C   382 0001:0005EF75   383 0001:0005EF77
 9444.    385 0001:0005EF96   393 0001:0005F054   395 0001:0005F05A   396 0001:0005F073
 9445.    397 0001:0005F081   398 0001:0005F08E   400 0001:0005F0BA   401 0001:0005F0BC
 9446.    402 0001:0005F0D5   403 0001:0005F0D7   405 0001:0005F0F3   414 0001:0005F17C
 9447.    416 0001:0005F182   417 0001:0005F19B   418 0001:0005F1A9   419 0001:0005F1B8
 9448.    420 0001:0005F1C5   422 0001:0005F1F3   423 0001:0005F1F5   424 0001:0005F20E
 9449.    425 0001:0005F210   427 0001:0005F22C   434 0001:0005F2B4   435 0001:0005F2BD
 9450.    436 0001:0005F2D5   438 0001:0005F2E3   439 0001:0005F2EF   441 0001:0005F321
 9451.    442 0001:0005F323   443 0001:0005F33C   444 0001:0005F33E   445 0001:0005F357
 9452.    446 0001:0005F359   448 0001:0005F375   456 0001:0005F430   458 0001:0005F436
 9453.    459 0001:0005F44F   460 0001:0005F45D   461 0001:0005F46A   463 0001:0005F496
 9454.    464 0001:0005F498   465 0001:0005F4B1   466 0001:0005F4B3   468 0001:0005F4CF
 9455.    477 0001:0005F55C   479 0001:0005F562   480 0001:0005F57B   481 0001:0005F589
 9456.    482 0001:0005F598   483 0001:0005F5A5   485 0001:0005F5D3   486 0001:0005F5D5
 9457.    487 0001:0005F5EE   488 0001:0005F5F0   490 0001:0005F60C   497 0001:0005F698
 9458.    498 0001:0005F6A1   499 0001:0005F6B9   501 0001:0005F6C7   502 0001:0005F6D3
 9459.    504 0001:0005F6FD   505 0001:0005F6FF   506 0001:0005F718   507 0001:0005F71A
 9460.    509 0001:0005F736   517 0001:0005F7C0   519 0001:0005F7C6   520 0001:0005F7DF
 9461.    521 0001:0005F7ED   522 0001:0005F7FA   524 0001:0005F826   525 0001:0005F828
 9462.    526 0001:0005F841   527 0001:0005F843   529 0001:0005F85F   537 0001:0005F8E8
 9463.    539 0001:0005F8EE   540 0001:0005F907   541 0001:0005F915   542 0001:0005F922
 9464.    544 0001:0005F94E   545 0001:0005F950   546 0001:0005F969   547 0001:0005F96B
 9465.    549 0001:0005F987   557 0001:0005FA10   559 0001:0005FA16   560 0001:0005FA2F
 9466.    561 0001:0005FA3D   562 0001:0005FA4A   564 0001:0005FA76   565 0001:0005FA78
 9467.    566 0001:0005FA91   567 0001:0005FA93   569 0001:0005FAAF   577 0001:0005FB3C
 9468.    579 0001:0005FB42   580 0001:0005FB5B   581 0001:0005FB69   582 0001:0005FB76
 9469.    584 0001:0005FBA2   585 0001:0005FBA4   586 0001:0005FBBD   587 0001:0005FBBF
 9470.    589 0001:0005FBDB   610 0001:0005FC68   611 0001:0005FC82   616 0001:0005FC87
 9471.    618 0001:0005FCA6   621 0001:0005FCB5   622 0001:0005FCBF   624 0001:0005FCCA
 9472.    625 0001:0005FCDB   628 0001:0005FCE4   630 0001:0005FCFA   632 0001:0005FD0B
 9473.    637 0001:0005FD15   640 0001:0005FD24   643 0001:0005FD33   644 0001:0005FD3C
 9474.    645 0001:0005FD4F   647 0001:0005FD5D   649 0001:0005FD7A   637 0001:0005FD7D
 9475.    651 0001:0005FD80   653 0001:0005FD8E   654 0001:0005FD9E   664 0001:0005FDC7
 9476.    666 0001:0005FDC9   667 0001:0005FDE0   672 0001:0005FDEC   673 0001:0005FDF3
 9477.    677 0001:0005FE13   685 0001:0005FEB8   687 0001:0005FEC1   688 0001:0005FEDA
 9478.    689 0001:0005FEE8   690 0001:0005FEF6   692 0001:0005FF02   694 0001:0005FF39
 9479.    695 0001:0005FF3B   696 0001:0005FF54   697 0001:0005FF56   698 0001:0005FF6F
 9480.    699 0001:0005FF71   701 0001:0005FF8D   709 0001:0006004C   711 0001:00060055
 9481.    712 0001:0006006E   713 0001:0006007C   714 0001:0006008A   716 0001:00060096
 9482.    718 0001:000600CD   719 0001:000600CF   720 0001:000600E8   721 0001:000600EA
 9483.    722 0001:00060103   723 0001:00060105   725 0001:00060121   734 0001:000601E0
 9484.    736 0001:000601E6   737 0001:000601FF   738 0001:0006020D   739 0001:0006021C
 9485.    740 0001:0006022B   742 0001:0006023A   744 0001:00060272   745 0001:00060274
 9486.    746 0001:0006028D   747 0001:0006028F   748 0001:000602A8   749 0001:000602AA
 9487.    751 0001:000602C6   789 0001:000606A8   790 0001:000606DB
 9488.  
 9489. Bound resource files
 9490.  
 9491. c:\program files\borland\delphi7\Lib\Buttons.res
 9492. c:\program files\borland\delphi7\Lib\ExtDlgs.res
 9493. c:\program files\borland\delphi7\Lib\Controls.res
 9494. JCustomOpc.drf
 9495.  
 9496.  
 9497. Program entry point at 0001:000606A8
RAW Paste Data