SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 20th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "pch.h"
 2.  
 3. #include <iostream>
 4. #include <algorithm>
 5. #include<stdlib.h>
 6. #include <time.h>
 7. #include <mpi.h>
 8. #include <cmath>
 9.  
 10. #define MASTER 0
 11. using namespace std;
 12. void bubblesort(int *v, int n);
 13. int *merge(int* v1, int n1, int* v2, int n2);
 14.  
 15. int main(int argc, char **argv) {
 16.     //zainicjalizuj środowisko MPI,
 17.     MPI_Init(&argc, &argv);
 18.     //przypisz zmiennej n ilosc elementow sortowanej tablicy
 19.     int n = 10;
 20.     //zadeklaruj wskaźnik służący do odwoływania się do tablicy liczb całkowitych
 21.     int *a = new int[n];
 22.     int rank, size, length;
 23.     int kawalki;
 24.     int *data = NULL;
 25.     int buforN;
 26.     int *bufor = NULL;
 27.     int *kawalki_wys = NULL;
 28.     char hostname[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
 29.     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
 30.     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 31.     MPI_Get_processor_name(hostname, &length);
 32.     //jesli nr procesu = 0 (master)
 33.     if (rank == MASTER) {
 34.         srand(time(NULL));
 35.         //dzielenie tablicy rownomiernie na czesci pomiedzy procesy
 36.         kawalki = n / size;
 37.         if (n%size != 0) {//jzaokraglenie do gory reszty z dzielenia
 38.             kawalki++;
 39.         }
 40.         cout << "Kawalki: " << kawalki << endl;
 41.  
 42.         data = new int[size * kawalki];
 43.         cout << "Tablica wyjsciowa " << endl;
 44.  
 45.         for (int i = 0; i < n; i++) {
 46.             data[i] = rand() % 1000;
 47.             cout << data[i] << endl;
 48.         }
 49.         //wypełnianie reszty ostatniego kawałka zerami
 50.         for (int i = n; i < size*kawalki; i++) {
 51.             data[i] = 0;
 52.         }
 53.     }
 54.  
 55.     MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD);//jak wszystkie procesy zakoncza swoje dzialanie dopiero mozna ruszyc dalej
 56.     double timestart = MPI_Wtime();
 57.  
 58.     MPI_Bcast(&n, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
 59.  
 60.     kawalki = n / size;
 61.     if (n%size != 0) {
 62.         kawalki++;
 63.     }
 64.     bufor = new int[kawalki];
 65.  
 66.     MPI_Scatter(data, kawalki, MPI_INT, bufor, kawalki, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
 67.     delete[] data;
 68.     data = NULL;
 69.  
 70.     if (size - 1 != rank) {
 71.         buforN = kawalki;
 72.     }
 73.     else {
 74.         buforN = n - kawalki * rank;
 75.     }
 76.  
 77.     bubblesort(bufor, buforN);
 78.     // w tym momencie KAŻDY PROCES POSIADA POSORTOWANY SWÓJ KAWAŁEK TABLICY
 79.     int krok;
 80.     int s_wys;
 81.     for (krok = 1; krok < size; krok = krok * 2) { //tu wejdzie 1 3 5
 82.         if ((rank % (2 * krok)) != 0) {
 83.             MPI_Send(bufor, buforN, MPI_INT, rank - krok, 0, MPI_COMM_WORLD);
 84.             break;
 85.         }
 86.         if (rank + krok < size) {
 87.             if (n >= kawalki * (rank + 2 * krok)) { //czy to dziala i dlczego czy id+krok
 88.                 s_wys = kawalki * krok;
 89.             }
 90.             else {
 91.                 s_wys = n - (kawalki*(rank + krok));
 92.             }
 93.             kawalki_wys = new int[s_wys];
 94.             MPI_Status status;
 95.             MPI_Recv(kawalki_wys, s_wys, MPI_INT, rank + krok, 0, MPI_COMM_WORLD, &status);
 96.             data = merge(bufor, buforN, kawalki_wys, s_wys);
 97.             delete[] bufor;
 98.             delete[] kawalki_wys;
 99.             bufor = data;
 100.             buforN = buforN + s_wys;
 101.         }
 102.     }
 103.  
 104.     if (rank == MASTER) {
 105.         cout << "\nTablica posortowana o wielkosci " << buforN << endl;
 106.         for (int i = 0; i < buforN; i++) {
 107.             cout << bufor[i] << endl;
 108.         }
 109.         cout << "\nLiczba procesow: " << size << endl;
 110.         cout << "Czas: " << MPI_Wtime() - timestart << endl;
 111.     }
 112.  
 113.     MPI_Finalize();
 114.     return 0;
 115. }
 116.  
 117. void bubblesort(int *v, int n) {
 118.     for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
 119.         for (int j = 0; j <= i; j++)
 120.             if (v[j] > v[j + 1]) {
 121.                 swap(v[j], v[j + 1]);
 122.             }
 123. }
 124.  
 125. int* merge(int* v1, int n1, int* v2, int n2) {
 126.     int *merged = new int[n1 + n2];
 127.  
 128.     int i = 0;
 129.     int j = 0;
 130.     int k;
 131.  
 132.     for (k = 0; k < n1 + n2; k++) {
 133.         if (i >= n1) {
 134.             merged[k] = v2[j];
 135.             j++;
 136.         }
 137.         else if (j >= n2) {
 138.             merged[k] = v2[i];
 139.             i++;
 140.         }
 141.         else if (v1[i] < v2[j]) {
 142.             merged[k] = v1[i];
 143.             i++;
 144.         }
 145.         else {
 146.             merged[k] = v2[j];
 147.             j++;
 148.         }
 149.     }
 150.  
 151.     return merged;
 152. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top