nikk01

Untitled

Jan 3rd, 2020
463
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Module VBModule
 2.  
 3. Public Class Triangle
 4.  
 5.     Dim side1 as double
 6.     Dim side2 as double
 7.     Dim side3 as double
 8.    
 9.     Dim Area as double
 10.     Dim Perimeter As double
 11.     Dim triangleNummber as Integer
 12.    
 13.         Public Sub setSide1 (ByVal w As double)
 14.               side1 = w
 15.         End Sub
 16.        
 17.         Public Sub setSide2 (ByVal w As double)
 18.               side2 = w
 19.         End Sub
 20.        
 21.         Public Sub setSide3 (ByVal w As double)
 22.               side3 = w
 23.         End Sub
 24.        
 25.         Public Sub setArea ()
 26.            
 27.             Dim halfArea as double
 28.             halfArea = (side1 + side2 + side3) / 2
 29.             Area = halfArea * (halfArea-side1)* (halfArea-side2)* (halfArea-side3)
 30.             Console.WriteLine("Лицето на този триъгълник е: " & Area)
 31.            
 32.         End Sub
 33.        
 34.         Public Sub setPerimeter ()
 35.            
 36.             Perimeter = side1 + side2 + side3
 37.             Console.WriteLine("Периметърът на този триъгълник е: " & Perimeter)
 38.            
 39.         End Sub
 40.        
 41.         Public Sub setTriangleNummber (ByVal w As double)
 42.               triangleNummber = w
 43.         End Sub
 44.        
 45.        
 46.        Public Function getSide1() as double
 47.        Return side1
 48.        End Function
 49.        
 50.        Public Function getSide2() as double
 51.        Return side2
 52.        End Function
 53.        
 54.        Public Function getSide3() as double
 55.        Return side3
 56.        End Function
 57.        
 58.        Public Function getArea() as double
 59.        Return Area
 60.        End Function
 61.        
 62.        Public Function getPerimeter() as double
 63.        Return Perimeter
 64.        End Function
 65.        
 66.        Public Function getTriangleNummber() as Integer
 67.        Return triangleNummber
 68.        End Function
 69.        
 70.  
 71. End Class
 72.    
 73.  
 74.    
 75.     Sub Main()
 76.        
 77.         Console.WriteLine("Въведете брои на точки(кратен на 3):")
 78.         Dim MyGivenNumber as Integer
 79.         MyGivenNumber = Console.ReadLine()
 80.        
 81.         Dim triangleNum as Integer = MyGivenNumber/3
 82.         Console.WriteLine("Броят на получините триъгълници е: " & triangleNum)
 83.         Dim triangleData (triangleNum-1) As Triangle
 84.         Dim max As Integer = triangleNum-1
 85.        
 86.          For value As Integer  = 0 To max step +1
 87.        
 88.             Console.WriteLine("------")
 89.             triangleData (value) = New Triangle()
 90.             Console.WriteLine("На колко е равна първата страна на триъгълник номер " & value+1)
 91.             triangleData(value).setSide1( Console.ReadLine() )
 92.             Console.WriteLine("На колко е равна втората страна на триъгълник номер " & value+1)
 93.             triangleData(value).setSide2( Console.ReadLine() )
 94.             Console.WriteLine("На колко е равна третата страна на триъгълник номер " & value+1)
 95.             triangleData(value).setSide3( Console.ReadLine() )
 96.             triangleData(value).setArea()
 97.             triangleData(value).setPerimeter()
 98.             triangleData(value).setTriangleNummber(value+1)
 99.         Next
 100.        
 101.        
 102.         Console.WriteLine("-/-/-/-/-/-")
 103.        
 104.         Dim ss as Integer = theSlowestArea(triangleData, max)
 105.         Console.WriteLine("Триъгълникът с най-малко лице е номер:")
 106.         printTrInfo(triangleData, ss)
 107.        
 108.         Console.WriteLine("***")
 109.         ss = theBiggestArea(triangleData, max)
 110.         Console.WriteLine("Триъгълникът с най-голамото лице е номер:")
 111.         printTrInfo(triangleData, ss)
 112.        
 113.         Console.WriteLine("***")
 114.         ss = theSlowestPerimeter(triangleData, max)
 115.         Console.WriteLine("Триъгълникът с най-малкия периметър е номер:")
 116.         printTrInfo(triangleData, ss)
 117.        
 118.         Console.WriteLine("***")
 119.         ss = theBiggestPerimeter(triangleData, max)
 120.         Console.WriteLine("Триъгълникът с най-големия периметър е номер:")
 121.         printTrInfo(triangleData, ss)
 122.        
 123.     End Sub
 124.  
 125.     Function theSlowestArea(ByVal triangleData() As Triangle, ByVal triangleNum As Integer) As Integer
 126.        
 127.         Dim int_max as Integer = 90946
 128.         Dim theNumInTheArray as Integer = 0
 129.         For n as Integer = 0 to triangleNum step+1
 130.            
 131.              If triangleData(n).getArea() < int_max Then
 132.                 int_max = triangleData(n).getArea()
 133.                 theNumInTheArray = n
 134.             End If
 135.         Next
 136.         return theNumInTheArray
 137.     End Function
 138.  
 139.     Function theBiggestArea(ByVal triangleData() As Triangle, ByVal triangleNum As Integer) As Integer
 140.        
 141.         Dim int_min as Integer = -90946
 142.         Dim theNumInTheArray as Integer = 0
 143.         For n as Integer = 0 to triangleNum step+1
 144.        
 145.              If triangleData(n).getArea() > int_min Then
 146.                 int_min = triangleData(n).getArea()
 147.                 theNumInTheArray = n
 148.             End If
 149.         Next
 150.         return theNumInTheArray
 151.     End Function
 152.    
 153.     Function theSlowestPerimeter(ByVal triangleData() As Triangle, ByVal triangleNum As Integer) As Integer
 154.        
 155.         Dim int_max as Integer = 90946
 156.         Dim theNumInTheArray as Integer = 0
 157.         For n as Integer = 0 to triangleNum step+1
 158.            
 159.              If triangleData(n).getPerimeter() < int_max Then
 160.                 int_max = triangleData(n).getPerimeter()
 161.                 theNumInTheArray = n
 162.             End If
 163.         Next
 164.         return theNumInTheArray
 165.     End Function
 166.    
 167.     Function theBiggestPerimeter(ByVal triangleData() As Triangle, ByVal triangleNum As Integer) As Integer
 168.        
 169.         Dim int_min as Integer = -90946
 170.         Dim theNumInTheArray as Integer = 0
 171.         For n as Integer = 0 to triangleNum step+1
 172.        
 173.              If triangleData(n).getPerimeter() > int_min Then
 174.                 int_min = triangleData(n).getPerimeter()
 175.                 theNumInTheArray = n
 176.             End If
 177.         Next
 178.         return theNumInTheArray
 179.     End Function
 180.    
 181.     Sub printTrInfo(ByVal triangleData() As Triangle, ByVal theNumInTheArray As Integer)
 182.    
 183.         Console.WriteLine(triangleData(theNumInTheArray).getTriangleNummber())
 184.         Console.WriteLine("Първата страна e равна на: "& triangleData(theNumInTheArray).getSide1())
 185.         Console.WriteLine("Втората страна e равна на: "& triangleData(theNumInTheArray).getSide2())
 186.         Console.WriteLine("Третата страна e равна на: "& triangleData(theNumInTheArray).getSide3())
 187.         Console.WriteLine("Лицето e равно на: "& triangleData(theNumInTheArray).getArea())
 188.         Console.WriteLine("Периметърът e равен на: "& triangleData(theNumInTheArray).getPerimeter())
 189.    
 190.     end Sub
 191.  
 192. End Module
RAW Paste Data